EE 1: Basiszorg. Onderdeel: Praktijktoets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EE 1: Basiszorg. Onderdeel: Praktijktoets"

Transcriptie

1 EE 1: Basiszorg Onderdeel: Praktijktoets Opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer Kwalificatiedossier 2012 / 2013 Cohort 2012 e.v. Kerntaak/werkprocessen,, 1.4 Versie Toegestane hulpmiddelen Beschikbare tijd n.v.t. n.v.t. 2 werkdagen Aantal opdrachten 3 Totaal te behalen score Opdracht 1: 4 punten Opdracht 2: 14 punten Totaal 24 punten Opdracht 3: 6 punten Voldoende opdracht 1: Cesuur 3 van de 4 beoordelingscriteria waarvan nr. 3 altijd voldoende dient te zijn Voldoende opdracht 2: 11 van de 14 beoordelingscriteria waarvan nr. 6 en 13 altijd voldoende dienen te zijn Voldoende opdracht 3: 4 van de 6 beoordelingscriteria waarvan nr. 19 en 21 altijd voldoende dienen te zijn Instructie student Deze praktijktoets bestaat uit een praktische opdracht die beoordeeld wordt. In totaal kun je 24 voldoende beoordelingscriteria scoren. Op de beoordelingsformulieren vanaf pag. 5 zijn de beoordelingscriteria beschreven. Lees de opdrachten goed door. Veel succes! 95520_VP_cohort 2012 e.v_ee 1_Praktijktoets Basiszorg_ Pagina 1

2 Praktijktoets Basiszorg Dit is de praktijktoets, behorend bij de opleiding Verpleegkundige MBO. Deze toets bepaalt de voortgang met betrekking tot de kwalificerende eenheid 1 Basiszorg. Het behalen van de praktijktoets heeft een voorspellende waarde voor het behalen van het praktijkexamen. In deze toets moet je laten zien dat je bij een zorgvrager basiszorg kan verlenen in een beroepssituatie. Hieronder staat vermeld welke werkprocessen getoetst wordt in deze praktijktoets. In de bijlage is een instructie voor de beoordelaar opgenomen. Kerntaak 1: Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces Deze praktijktoets bestaat uit 3 opdrachten. Inhoud opdracht 1 Een kennismakingsgesprek voeren met een zorgvrager Werkprocessen Competenties Stelt verpleegkundige diagnose en stelt A: Beslissen en activiteiten initiëren het verpleegplan op D Aandacht en begrip tonen H Overtuigen en beïnvloeden J Formuleren en rapporteren K Vakdeskundigheid toepassen M Analyseren Inhoud opdracht 2 Basiszorg verlenen aan en het verpleegplan bijstellen van een middencomplexe zorgvrager Werkprocessen Competenties Biedt persoonlijke verzorging, E Samenwerken en overleggen observeert en monitort gezondheid F Ethisch en integer handelen en welbevinden J Formuleren en rapporteren K Vakdeskundigheid toepassen R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten V Met druk en tegenslag omgaan Inhoud opdracht 3 Zorg voor transport van een zorgvrager naar een onderzoek of ingreep of activiteit Werkprocessen Competenties 1.4 Begeleidt een zorgvrager C Begeleiden D Aandacht en begrip tonen R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten 95520_VP_2012 e.v._ee 1_Praktijktoets Basiszorg_ Pagina 2

3 Organisatie De praktijktoets wordt afgenomen in periode 3 van de opleiding. Nadere informatie over het toetsmoment ontvang je vanuit de opleiding. Je voert de drie opdrachten van de praktijktoets uit in de BPV. De werkopdrachten vindt je op de volgende pagina. Tijdens de uitvoering van de opdrachten wordt je geobserveerd door een beoordelaar. De beoordelingslijsten vind je op pagina 5 t/m 7 van deze toets. Beoordeling De praktijktoets wordt beoordeeld door een beoordelaar/begeleider. Deze beoordelaar kent de inhoud van de toets en is bekend met de beoordelingsystematiek. Het ingevulde beoordelingsformulier wordt aangeleverd aan de opleiding die het resultaat verwerkt. Een voldoende wordt behaald als voldaan is aan de cesuur eisen, die per opdracht zijn vastgesteld. Een goed wordt behaald wanneer je excellent hebt gepresteerd en aan de extra criteria voor goed is voldaan. Eindresultaat Het resultaat van deze Praktijktoets is een onvoldoende, voldoende of goed. Wanneer één of meer opdrachten met onvoldoende zijn beoordeeld is de Praktijktoets onvoldoende. Het eindresultaat van de Praktijktoets is voldoende wanneer alle opdrachten minimaal met een voldoende zijn beoordeeld. De kandidaat functioneert in het geheel van de beroepsopdracht als een beginnende student verpleegkunde, dat wil zeggen: - Functioneert zelfstandig in midden-complexe 1 situaties - Kan handelen in midden-complexe 1 situaties waarin begeleiding, aanwijzingen, protocollen en richtlijnen aanwezig zijn - Kan situaties analyseren en overzien - Ziet samenhang in aspecten in midden-complexe 1 situaties - Merkt veranderingen in verpleegsituaties op, verwoordt het hoe en waarom hierachter, anticipeert hierop en handelt adequaat - Werkt methodisch, doelgericht en stelt juiste prioriteiten - Beargumenteert het eigen handelen met relevante, gangbare theoretische achtergronden Verplicht te behalen beoordelingscriteria Bij sommige vaardigheden zijn verplicht te behalen beoordelingscriteria aangegeven met een asterisk (*) en in een grijze cel geplaatst. Deze beoordelingscriteria gaan over het werken volgens protocollen en richtlijnen van de instelling en moeten in iedere geval met een voldoende beoordeeld zijn. Bij de score onvoldoende krijg je een gesprek met de studieloopbaanbegeleider. Deze beslist welke vervolgstappen er genomen worden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het inleveren van de eindbeoordeling bij de studieloopbaanbegeleider. 1 Zie Bijlage _VP_2012 e.v._ee 1_Praktijktoets Basiszorg_ Pagina 3

4 OPDRACHT 1 Een kennismakingsgesprek voeren met een zorgvrager 1. Je voert een kennismakingsgesprek met een nieuwe zorgvrager en maakt de zorgvrager wegwijs op de afdeling. Voer de opdracht uit volgens de richtlijnen van de afdeling en instelling. Houdt bij de uitvoering van de opdrachten rekening met de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de zorgvrager en diens naasten/mantelzorger. Toon tijdens de uitvoering de juiste beroepshouding. OPDRACHT 2 Basiszorg verlenen aan en het verpleegplan bijstellen voor een zorgvrager 1. Je draagt zorg voor de persoonlijke verzorging van twee zorgvragers die middencomplexe zorg nodig hebben. Bij de zorgvragers voer je de 2 onderstaande interventies uit: Ondersteun een zorgvrager bij lichamelijke en uiterlijke verzorging Ondersteun de zorgvrager bij mobiliteitsproblemen 2. Overleg met collega s over de uit te voeren werkzaamheden en informeer hen over veranderingen in de gezondheidstoestand van de zorgvragers die jij verpleegt. 3. Observeer de zorgvragers: - voeding en vocht lichamelijke en uiterlijke verzorging mobiliteit 4. Neem beslissingen om verpleegplan bij te stellen en stel het verpleegplan bij ten aanzien van de basiszorg. Verantwoord je beslissingen tijdens overleg met collega s. 5. Schrijf een rapportage in het verpleegkundig dossier over de door jou uitgevoerde zorg. 6. Voer de opdracht uit naast je andere werkzaamheden; geef je grenzen aan en hou je gevoelens onder controle. OPDRACHT 3 Zorg voor transport van een zorgvrager naar een onderzoek of ingreep of activiteit 1. Je verzamelt de benodigde gegevens en materialen van de zorgvrager. 2. Je bent op de hoogte van de ingreep. Stimuleer de zelfstandigheid van de zorgvrager. Hou rekening met de draagkracht en welzijn van de mantelzorger. Geef gerichte adviezen indien nodig. Toon respect en geduld. Ga in op de beleving van de zorgvrager Ga in op vragen van de zorgvrager, als je de antwoorden niet weet, zorg je dat de zorgvrager de informatie van een collega krijgt of je informeert zelf en geeft het alsnog door aan de zorgvrager 3. Breng de zorgvrager eventueel met een collega naar het onderzoek of de ingreep of de activiteit Vraag of aan de wensen en verwachtingen van de zorgvrager en naasten wordt voldaan _VP_2012 e.v._ee 1_Praktijktoets Basiszorg_ Pagina 4

5 Onderdeel Kennismakings gesprek Werkprocessen/ competenties K: vakdeskundigheid toepassen D: Aandacht en begrip tonen Beoordelingsmodel Opdracht 1 Een kennismakingsgesprek voeren met een zorgvrager Beoordelingscriteria De beoordelaar beoordeelt alleen het beoordelingscriterium; de liggende streepjes geven aan waarop de beoordelaar let bij zijn beoordeling, als het er meer dan twee zijn dan hoeven die niet allemaal gezien te worden. De kandidaat: 1. Verzamelt systematisch gegevens zodat een volledig beeld is ontstaan over de zorgvrager - volgens de standaarden van de instelling - alle relevante gegevens van verschillende disciplines 2. Maakt bij het verzamelen van gegevens gebruik van het medisch dossier, zorgplannen en protocollen 3.* Voert een adequaat kennismakingsgesprek - informeert de zorgvrager en diens naasten over de gang van zaken op de afdeling en de opname van de zorgvrager - gaat in op vragen van de zorgvrager en speelt deze zo nodig door 4. Toont aandacht en begrip tijdens het kennismakingsgesprek - actief luisteren naar zorgvrager en diens naaste/ mantelzorger - open vragen stellen V O 95520_VP_2012 e.v._ee 1_Praktijktoets Basiszorg_ Pagina 5

6 Onderdeel Uitvoeren basiszorg Werkprocessen/ competenties K: vakdeskundigheid toepassen R: Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten. Beoordelingsmodel Opdracht 2 Basiszorg verlenen aan een zorgvrager Beoordelingscriteria: waarneembaar gedrag De kandidaat: 5. Werkt methodisch bij de uitvoering van de persoonlijke zorg: - In de juiste volgorde - Volgens een efficiënte planning 6.* Monitort de gezondheidstoestand van de zorgvrager: - Neemt snel en veel relevante informatie in zich op - Interpreteert de observaties juist - Registreert de gegevens op de juiste wijze 7. Voert de persoonlijke zorg uit volgens de beschreven interventies uit het verpleeg- of zorgplan: - Afgestemd op behoeften en verwachtingen van de zorgvrager - Houdt zich aan gemaakte afspraken - Gaat na of de zorgvrager nog tevreden is V O F: Ethisch en integer handelen E: samenwerken en overleggen 8. Benadert de zorgvrager respectvol: - Toont zich eerlijk en betrouwbaar - Gaat op de juiste manier om met vertrouwelijkheid - Accepteert verschillen tussen mensen 9. Werkt samen met collega s en andere deskundigen: - Overlegt tijdig - Informeert betrokkenen volledig Rapportage schrijven Verpleegpla n bijstellen V: Met druk en tegenslag omgaan J: Formuleren en rapporteren M: analyseren 10. Voert haar werk professioneel uit onder acute of emotionele omstandigheden: - Beheerst eigen gevoelens - Geeft haar grenzen aan 11. Schrijft rapportage over de verleende zorg: - Op basis van klinisch inzicht - Scherp en kernachtig - Logisch en gestructureerd - volledig 12. Analyseert de verzamelde gegevens van de zorgvrager - juiste en logische verbanden tussen de verkregen gegevens juiste conclusies K: vakdeskundigheid toepassen A: Beslissen en activiteiten initiëren 13. * Stelt een verpleegplan bij - met de juiste verpleegkundige diagnose volgens de regels van de instelling - met de relevante en haalbare doelstellingen volgens de regels van de instelling - met kennis van zaken over stoornissen, beperkingen, functioneringsproblemen en verschillende zorgcategorieën 14. Formuleert de juiste verpleegkundige interventies in het verpleegplan. - zodat ingespeeld kan worden op de zorgsituatie van de zorgvrager. - in over leg met behandelaar of leidinggevende 95520_VP_2012 e.v._ee 1_Praktijktoets Basiszorg_ Pagina 6

7 J: formuleren en rapporteren D: aandacht en begrip tonen D: aandacht en begrip tonen H: Overtuigen en beïnvloeden 15. Verwerkt gegevens correct en accuraat: -formuleert verpleegdoelen en activiteiten en interventies 16. Formuleert interventies die passen bij de wensen en behoeften van de zorgvrager 17. Plant de verpleegkundige interventies in overleg met de zorgvrager - navragen wensen en zelfzorgmogelijkheden tegemoet komen aan zorgbehoefte van de zorgvrager en dienst naaste/mantelzorger 18. Bespreekt het verpleegplan met de zorgvrager en diens naaste/mantelzorger - werken aan draagvlak komen tot overeenstemming Onderdeel Transport van een zorgvrager Beoordelingsmodel Opdracht 3 Zorg voor transport van een zorgvrager naar een onderzoek of ingreep of activiteit Werkprocessen/ competenties 1.4: D Aandacht en begrip tonen 1.4: C Begeleiden Beoordelingscriteria: waarneembaar gedrag De kandidaat: 19. * Verzorgt op discrete wijze het transport van de zorgvrager - luistert actief naar zorgvrager en diens naasten / mantelzorger - toont geduld - toont bezorgdheid - gaat in op de vragen en beleving van de zorgvrager 20. Is alert op het fysieke en mentale welzijn van de mantelzorger/naasten: - Maakt signalen bespreekbaar - Toont bezorgdheid 21* Begeleidt adequaat, laat de zorgvrager de handelingen die hij zelf kan, zelf uitvoeren: - passend in zijn persoonlijke situatie: mogelijkheden en beperkingen - afgestemd op zijn wensen en behoeften V O 1.4: C Begeleiden 1.4: C Begeleiden 1.4: R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten 22. Bewaakt de tijd. - Zorgt dat de zorgvrager op tijd klaar staat - Zorgt dat de zorgvrager op tijd bij het onderzoek is of voor de ingreep of activiteit 23. Waarborgt continuïteit van zorg: - Zorgt dat benodigde hulpmiddelen mee gaan - Zorgt dat medische gegevens meegaan - Zorgt dat medicatie meegaat Vraagt na of de zorgvrager tevreden over de begeleiding tijdens het transport naar de ingreep, onderzoek of activiteit: - Gaat na of het de begeleiding aan de wensen en verwachtingen van de zorgvrager en naasten voldeed. - Doet dit door open vragen te stellen, zodat de tevredenheid zo objectief mogelijk wordt vastgesteld _VP_2012 e.v._ee 1_Praktijktoets Basiszorg_ Pagina 7

8 Cesuur voldoende: 3 van de 4 beoordelingscriteria waarvan nr. 3 altijd voldoende dient te zijn! Bewijs opdracht 1 In te vullen door de beoordelaar op de BPV. Resultaat: onvoldoende / voldoende / goed (omcirkelen) Handtekening: Cesuur voldoende: 11 van de 14 beoordelingscriteria waarvan nr. 6 en 13 altijd voldoende dienen te zijn! Bewijs opdracht 2 In te vullen door de beoordelaar op de BPV. Resultaat: onvoldoende / voldoende / goed (omcirkelen) Cesuur voldoende: 4 van de 6 beoordelingscriteria waarvan nr. 19 en 21 altijd voldoende dienen te zijn! Handtekening: Bewijs opdracht 3 In te vullen door de beoordelaar op de BPV. Resultaat: Handtekening: onvoldoende / voldoende / goed (omcirkelen) Ten behoeve van het resultaat goed Functioneert in het geheel van de toetsopdrachten als een beginnende student verpleegkunde, dat wil zeggen: - Functioneert zelfstandig in midden-complexe situaties - Kan handelen in midden-complexe situaties waarin begeleiding, aanwijzingen, protocollen en richtlijnen aanwezig zijn - Kan situaties analyseren en overzien - Ziet samenhang in aspecten in midden-complexe situaties - Merkt veranderingen in verpleegsituaties op, verwoordt het hoe en waarom hierachter, anticipeert hierop en handelt adequaat - Werkt methodisch, doelgericht en stelt juiste prioriteiten - Beargumenteert het eigen handelen met relevante, gangbare theoretische achtergronden ja nee 95520_VP_2012 e.v._ee 1_Praktijktoets Basiszorg_ Pagina 8

9 Cesuur per werkproces De cesuur per werkproces komt in deze praktijktoets overeen met de cesuur per opdracht. kerntaak Cesuur per werkproces/opdracht O V G Kerntaak 1 Werkproces Van de beoordelingscriteria 1 t/m 4 en 12 t/m 18 zijn er minimaal 8 voldoende, waarvan criteria 3 en 13 in ieder geval voldoende moeten zijn Werkproces Van de beoordelingscriteria 5 t/m 11 zijn er minimaal 6 voldoende, waarvan criterium 6 in ieder geval voldoende moeten zijn Werkproces 1.4 Van de beoordelingscriteria 19 t/m 24 zijn er minimaal 4 voldoende, waarvan criterium 19 en 21 in ieder geval voldoende moet zijn 95520_VP_2012 e.v._ee 1_Praktijktoets Basiszorg_ Pagina 9

10 Resultatenoverzicht praktijktoets Basiszorg Naam kandidaat: Groep: Naam slb er.: Opdracht werkproces Opdracht 1 Werkproces behaald op: naam + handtekening beoordelaar handtekening kandidaat Opdracht 2 Werkproces Opdracht 3 Werkproces 1.4 Eindresultaat praktijktoets basiszorg Alle onderdelen zijn minimaal met een voldoende beoordeeld Alle onderdelen zijn met een goed beoordeeld Eén of meer onderdelen zijn met onvoldoende beoordeeld Voldoende Goed Onvoldoende 95520_VP_2012 e.v._ee 1_Praktijktoets Basiszorg_

11 BIJLAGE 1 Criteria met betrekking tot complexiteit van zorgsituaties Criteria Midden-complex Hoog-complex Verpleegsituatie Hulpvraag Eenvoudig, duidelijk en concreet Meerdere hulpvragen, onduidelijk en vaag Voorspelbaarheid van wisselingen Hoge voorspelbaarheid Kans op verrassende situaties Stabiliteit van de situatie Geen gevaar op complicaties Verpleegsituatie kan snel veranderen Mate van levensbedreiging Laag hoog Gevolgen van de behandeling Niet belastend Ingrijpend, mutilerend, belastend Ziektesoort Beperkt tot één orgaan Meerdere organen betrokken bij ziekteproces Psychosociale begeleiding Vermogens van de patiënt om zich te uiten Hoog, verbaal en non-verbaal begrijpelijk Laag, onbegrijpelijk, niet verbaal (b.v.) andere taal of afasie Mate van kritisch bewust zijn van de situatie Hoog Laag, b.v. door bewustzijnsstoornis of geen ziekteinzicht Mate van emotionele beleving van eigen situatie Normaal, patiënt kan redelijk met de situatie omgaan, accepteren Proces verloopt heel moeizaam, sterke emotionele beleving, moeilijke acceptatie Mate waarin de patiënt keuzes kan maken Hoog, kan zelfstandig keuzes maken Laag, ander personen nodig om keuzes te maken Verpleegkundig handelen Mate van ADL-zelfstandigheid Weinig hulp nodig Veel hulp nodig en of weerstanden bij de patiënt Mate van inzet van verpleegtechnisch handelen Eenvoudige handelingen in een stabiele situatie, bekende en veel voorkomende handelingen Alle overige verpleegtechnische handelingen, niet vaak voorkomend en specifieke situaties Mate van behoefte van intensieve verpleegkundige Laag, patiënt vraagt weinig aandacht en heeft ook Hoog, patiënt vraagt veel aandacht. zorg weinig aandacht nodig GVO Mate van informatie en voorlichting ten behoeve Gericht op ziekenverpleging, gezond gedrag, Specifieke informatie over ziekte, behandeling van de patiënt eenvoudige problemen Mate waarin de patiënt meewerkt Hoog Geringe motivatie om mee te werken Omgeving Aanwezigheid van andere hulpverleners Laag aantal zorgverleners dat gecoördineerd wordt. Veel zorgverleners Mate van intensiteit van samenwerking met andere disciplines Laag, weinig overleg is nodig Hoog, wel overleg nodig Mate waarin de omgeving voor de patiënt betrouwbaar veilig en acceptabel is. Hoog, patiënt kan zijn weg makkelijk vinden, stabiele omgeving Laag, gedwongen opname in psychiatrisch ziekenhuis of verpleeghuis; geen optimaal therapeutisch klimaat Slecht contact; mantelzorg is niet aanwezig of moeilijk te motiveren Mate van contact tussen de familie en de patiënt Goed contact, mantelzorg biedt ook veel ondersteuning Mate van communicatie met familie van de patiënt Goede communicatie Moeizame communicatie Mat waarin informatie en voorlichting ten behoeve Informatie en voorlichting wordt snel opgenomen Weinig bereid om mee te van de contactpersoon nodig Mate van emotionele ondersteuning Laag hoog 95520_VP_2012 e.v._ee 1_Praktijktoets Basiszorg_

Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets

Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets Opleiding verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL Crebonummer 95520

Nadere informatie

EE 1: Basiszorg. Examenonderdeel: Praktijkexamen

EE 1: Basiszorg. Examenonderdeel: Praktijkexamen EE 1: Basiszorg Examenonderdeel: Praktijkexamen Opleiding Verpleegkundige MBO Opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Kwalificatiedossier 2012 / 2013 Cohort 2012 e.v. Kerntaak/werkprocessen 1.1,

Nadere informatie

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets Opleiding Verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL BBL Crebonummer 95520 Cohort 2012 e.v.

Nadere informatie

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (GGZ) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (GGZ) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (GGZ) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets Opleiding Verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL BBL Crebonummer 95520 Cohort 2012 e.v.

Nadere informatie

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding KE 2: Ondersteuning en begeleiding Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding Domein Maatschappelijke Dienstverlening Opleiding MBO Verpleegkundige (BOL+ BBL) Crebonummer 93510 Kerntaak/werkprocessen

Nadere informatie

EE 5 Professioneel handelen

EE 5 Professioneel handelen BPV toets EE 5 Professioneel handelen Opleiding: MBO - Verpleegkundige BOL, BBL Crebonummer: 95520 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Versie: n.v.t. Kerntaak/werkprocessen: Werkproces 1.8 Werkproces

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Examen 1, deel 1. Verlenen van basiszorg, verzorgende IG niveau 3 Handleiding werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Bewijsstuk: Beoordeling van de ondersteuning

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (algemeen ziekenhuis) Proeve van Bekwaamheid

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (algemeen ziekenhuis) Proeve van Bekwaamheid EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (algemeen ziekenhuis) Proeve van Bekwaamheid Opleiding MBO - Verpleegkundige BOL, BBL Crebonummer 95520 Cohort 2012 e.v. Kwalificatiedossier

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Startbekwaam Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2014 Crebo: 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student geacht wordt

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (verstandelijk gehandicaptenzorg) Proeve van Bekwaamheid

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (verstandelijk gehandicaptenzorg) Proeve van Bekwaamheid EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (verstandelijk gehandicaptenzorg) Proeve van Bekwaamheid Opleiding MBO - Verpleegkundige BOL, BBL Crebonummer 95520 Cohort 2012 e.v. Kwalificatiedossier

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Inleiding BPV-wijzer schooldeel Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin

Nadere informatie

NIET KOPIËREN. Niet iedereen is gelijk EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500

NIET KOPIËREN. Niet iedereen is gelijk EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500 Proeve van Bekwaamheid Niet iedereen is gelijk Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Juli 2012 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 94830 en 93510 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Proeve van Bekwaamheid

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Proeve van Bekwaamheid EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Proeve van Bekwaamheid Opleiding MBO - Verpleegkundige BOL, BBL Crebonummer 95520 Cohort 2012 e.v. Kwalificatiedossier 2012 / 2013

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Begeleiden Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 6 Opdracht 6 Beoordelingsformulier: Opdracht

Nadere informatie

Toelichting op de VP-Examens

Toelichting op de VP-Examens Toelichting op de VP-Examens Deze toelichting is bestemd voor examenkandidaten en alle anderen die betrokken zijn bij de uitvoering en beoordeling van de examens van de opleiding Verpleegkundige serie

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Persoonlijke basiszorg

Voorbeeldexamen Persoonlijke basiszorg Voorbeeldexamen Persoonlijke basiszorg Voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (branche VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen (MZ3) Verzorgende IG (branche GHZ) en Begeleider gehandicaptenzorg (MZ3)

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KD 2012 Cohort: 2015-2016 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een

Nadere informatie

X X X X X X verwachtingen ven de klant richten Met druk en tegenslag omgaan

X X X X X X verwachtingen ven de klant richten Met druk en tegenslag omgaan KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES Ongevallen en Ademhalings- en circulatie stilstand Het meten van vitale functies op emotioneel gebied bij zelfredzaamheid Slaap en

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 KD 2012-2013 Crebo 95530 Albeda College Branche

Nadere informatie

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties.

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Werkproces: 1.1 Schrijft een casus met hierin 10 EHBO vaardigheden. 1.2 Schrijft een rollenspel en voert deze uit 1.3 Neemt kennis van

Nadere informatie

Handleiding praktijkgerichte examens

Handleiding praktijkgerichte examens Handleiding praktijkgerichte examens & examenorganisatie MBO VERPLEEGKUNDIGE BOL Cohort 2010, 2011, 2012 e.v. MBO VERPLEEGKUNDIGE BBL Cohort 2012 e.v. MBO VERZORGENDE-IG BOL en BBL Cohort 2010, 2011, 2012

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Toets beroepstaak B Helpende gevorderd Thuiszorg

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Directiesecretaresse / Managementassistent (95391),niveau 4 BBL Cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (GGZ) Proeve van Bekwaamheid

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (GGZ) Proeve van Bekwaamheid EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (GGZ) Proeve van Bekwaamheid Opleiding MBO - Verpleegkundige BOL, BBL Crebonummer 95520 Cohort 2012 e.v. Kwalificatiedossier 2012 / 2013

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

NIET KOPIËREN. De leerling en ik EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500

NIET KOPIËREN. De leerling en ik EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500 Proeve van Bekwaamheid De leerling en ik Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdracht en Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 3 jaar

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 3 jaar Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 3 jaar Naam : : Werkprocessen Onderwijs, BPV, Beroepsopdrachten Bijzonderheden periode JAAR 1 Periode 1 en 2 1.2 1.4 1 Persoonlijke

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Handleiding praktijkgerichte examens

Handleiding praktijkgerichte examens Handleiding praktijkgerichte examens & examenorganisatie MBO VERPLEEGKUNDIGE BOL en BBL Cohort 2011, 2012 e.v. VERZORGENDE-IG BOL en BBL Cohort 2011, 2012 e.v. Handleiding praktijkgerichte examens_vz en

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 K1: Pedagogisch werker = 3; de gewoon getypte onderdelen behoren bij de kwalificatie van niveau 3 en van niveau 4. K2: Gespecialiseerd

Nadere informatie

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 Naam Student:. Groep: INHOUD Inleiding Overzicht alle ijkmomenten Portfolio Gegevens: Student School Praktijkorganisatie

Nadere informatie

Dagprogramma opstellen voor een geriatrische zorgvrager

Dagprogramma opstellen voor een geriatrische zorgvrager OPDRACHTFORMULIER Dagprogramma opstellen voor een geriatrische zorgvrager Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: April 2011 Cohort: 2011-2012 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student

Nadere informatie

Voedingsbeleid: ONDERVOEDING

Voedingsbeleid: ONDERVOEDING Onderwijspakket voor niveau 2, 3 en 4 Voedingsbeleid: ONDERVOEDING Zorg voor Beter II project Stoplichtmodel verbetert Voedingstoestand auteur mw. Anita van Zuijlen, docent verpleegkunde Gooise Zorgacademie

Nadere informatie

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1. Overzicht 1.1 Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verpleegkunde Niveau 4 4 jarig Crebocode: 95520 Dossiercode: 95520/2013-2017

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 KD 2009 Kerntaak 1: bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan Kerntaak 2: begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het zorgplan Kerntaak

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Beroepsprestaties beoordelen volgens een driepuntschaal: Verantwoording en procedure

Beroepsprestaties beoordelen volgens een driepuntschaal: Verantwoording en procedure Beroepsprestaties beoordelen volgens een driepuntschaal: Verantwoording en procedure Versiebeheer Versie Datum Auteurs Status Wijzigingen 1 9-1-2013 WvD Concept 2 15-1-2013 WvD Concept Opmaak / criteria

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar:

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ verpleegkundige basiszorg Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding verpleegkundige, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg Niveau Beginner Datum: mei 2012 Cohort: 2012-2013 INLEIDING

Nadere informatie