Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving"

Transcriptie

1 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: en Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE

2 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten en Beoordelingsformulieren 6 Opdracht 1: Ondersteunen bij de ontwikkeling op het gebied van persoonlijk verzorging 7 Opdracht 2: Ondersteunen bij de ontwikkeling op het gebied van wonen en huishouden 18 Opdracht 3: Doorlopende groepsactiviteiten aanbieden 26 Bewijs van bekwaamheid 36 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN Deze proeve is ontwikkeld door de examenbank PROVE2MOVE (2010) Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de examenbank PROVE2MOVE.

3 3 Inleiding In de proeve van bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving gaat het erom dat je een compleet beeld krijgt van een cliënt. Denk daarbij aan ziektebeeld, leeftijd, sociale omgeving, wensen en mogelijkheden van de cliënt. Als je weet wat er allemaal speelt bij en rondom een cliënt, kun je daar je handelen op afstemmen. Je zoomt in deze proeve in op de cliënt, door met hem aan de slag te gaan. Kerntaken, werkprocessen en competenties In deze proeve staan de kerntaken 1, 2 en 3 centraal. In kerntaak 1 Opstellen van een plan van aanpak komt het volgende werkproces aan de orde: Inventariseert hulpvraag van de cliënt In kerntaak 2 Bieden van ondersteunende en activerende begeleiding en zorg komen de volgende werkprocessen aan de orde: Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden Begeleidt een groep cliënten op sociaal-maatschappelijk gebied In kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken komen de volgende werkprocessen aan de orde: Werkt aan het bevorderen en bewaken van de kwaliteitszorg Stemt werkzaamheden af met betrokkenen Evalueert de geboden ondersteuning Voor het uitvoeren van de kerntaken en de werkprocessen moet je over bepaalde competenties beschikken. In de tabel op de volgende bladzijde zie je welke opdrachten je uitvoert ter beoordeling van de competenties.

4 4 Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak Werkprocessen Inventariseert de hulpvragen van de cliënt Competenties Opdrachten 1 Ondersteunen bij de ontwikkeling op het gebied van persoonlijke verzorging 2 Ondersteunen bij de ontwikkeling op het gebied van wonen en huishouden Aandacht en begrip tonen X X Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Werkprocessen Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging Competenties Begeleiden Aandacht en begrip tonen Ethisch en integer handelen Vakdeskundigheid toepassen Ondersteunt de cliënt bij Begeleiden X wonen en huishouden R Op de behoeften en verwachtingen van de X klant richten Begeleidt een groep cliënten op sociaalmaatschappelijk gebied Begeleiden Materialen en middelen inzetten Plannen en organiseren Omgaan met veranderingen en aanpassen Samenwerken en overleggen X X X X 3 Doorlopende groepsactiviteiten aanbieden X X X X X R Reken- en wiskundige elementen zijn meegenomen in dit werkproces.

5 5 Opdrachten Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen Evalueert de geboden ondersteuning Competenties 1 Ondersteunen bij de ontwikkeling op het gebied van persoonlijke verzorging 2 Ondersteunen bij de ontwikkeling op het gebied van wonen en huishouden Instructies en procedures opvolgen X X 3 Doorlopende groepsactiviteiten Samenwerken en overleggen X X X Plannen en organiseren X X X Aandacht en begrip tonen X X Formuleren en rapporteren X X X Analyseren X X aanbieden

6 6 Opdrachten en Beoordelingsformulieren

7 7 Opdracht 1: Ondersteunen bij de ontwikkeling op het gebied van persoonlijk verzorging Door de opdracht voldoende uit te voeren toon je aan dat je professionele ondersteuning kunt bieden bij de ontwikkeling op het gebied van persoonlijke verzorging. Afnamecondities Locatie: BPV-adres Toetsvorm: Praktijkopdracht Beginvereisten: Voldoende voor proeve A opdracht 1 Op de hoogte zijn van de inhoud van de begeleidingsplannen. Goedkeuring hebben van je begeleider omtrent je keuze voor twee cliënten met een ontwikkelingsgerichte hulpvraag of een hulpvraag om vaardigheden te behouden. Uitvoering 1. Kies aan de hand van het begeleidingsplan drie cliënten die ondersteuning nodig hebben bij hun ontwikkeling op het gebied van persoonlijke verzorging. Kies per cliënt een ander gebied. Kies daarbij uit: - Wassen - Toiletgang - Uiterlijke verzorging - Mobiliteit - Slaap/waakritme 2. Schrijf per cliënt een plan van aanpak. 3. Overleg met je collega s hoe je je plannen van aanpak gaat uitvoeren. 4. Ondersteun op basis van je plannen van aanpak de cliënten bij hun persoonlijke verzorging gedurende vier weken. 5. Evalueer de geboden ondersteuning met de betreffende cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger. 6. Formuleer met de betreffende cliënt nieuw ontstane doelen. Beoordeling en nabespreking De opdracht is behaald als alle competenties met een voldoende beoordeeld zijn. Je wordt per zorggebied door dezelfde of een andere beoordelaar beoordeeld. Elk zorggebied moet met een voldoende worden afgerond. Bij een onvoldoende wordt het betreffende gebied herkanst. 7. De beoordelaar vult de beoordeling in op het beoordelingsformulier en motiveert de beoordeling. 8. De beoordelaar deelt de beoordeling mee en licht deze toe. 9. Na de beoordeling is er gelegenheid om aan de hand van het beoordelingsformulier de opdracht te bespreken.

8 8 Beoordelingsformulier Opdracht 1: Ondersteunen bij de ontwikkeling op het gebied van persoonlijke verzorging Zorggebied: Uiterlijke verzorging/persoonlijke hygiëne COMPETENTIES Aandacht en begrip tonen Toont belangstelling voor en betrokkenheid bij de cliënt Luistert actief naar de cliënt Toont begrip voor de mening van de cliënt Schenkt aandacht aan gevoelens van de cliënt Heeft een vertrouwensband met de cliënt Signaleert of de cliënt tevreden is over de geboden zorg en begeleiding Signaleert of andere betrokkenen tevreden zijn over de geboden zorg en begeleiding Begeleiden Creëert mogelijkheden voor de cliënt om doelen te bereiken Stemt de begeleiding af op het begeleidingsplan Geeft opbouwende feedback bij de uitvoering Stimuleert de cliënt zelf tot oplossingen te komen om het doel te bereiken Blijft de cliënt motiveren in zijn ontwikkeling of ondersteunt in acceptatie van stilstand of achteruitgang Beschrijf het gedrag waaruit blijkt dat de student deze competentie beheerst Ethisch en integer handelen Gaat discreet om met informatie Gaat discreet om met alle aspecten van de persoonlijke verzorging Toont zich betrouwbaar Vakdeskundigheid toepassen Biedt effectieve ondersteuning Werkt accuraat Werkt systematisch en snel Werkt methodisch Handelt ergonomisch

9 9 Instructies en procedures opvolgen Schrijft het plan van aanpak volgens kwaliteitseisen van de organisatie Neemt in het plan van aanpak voorgeschreven procedures in acht Neemt in het plan van aanpak wettelijke richtlijnen in acht Werkt volgens ergonomische voorschriften Wendt deskundigheid bewust aan Draagt bij aan kwaliteitsverbetering van de zorg Samenwerken en overleggen Informeert anderen over relevante ontwikkelingen van de cliënt Raadpleegt tijdig anderen bij de uitvoering van opvang en begeleiding Schakelt anderen tijdig in bij problemen Weet wat consequenties zijn van eigen functioneren Draagt bij aan soepele samenwerking met het team Plannen en organiseren Geeft doelgerichte informatie aan collega s over het plan van aanpak Wijst bij informatieverstrekking op mogelijke knelpunten Voert uit volgens het plan van aanpak Waarborgt continuïteit in de uitvoering van het plan van aanpak Formuleren en rapporteren Bouwt het plan van aanpak logisch op Brengt structuur aan Onderscheidt hoofd en bijzaken Formuleert vlot en bondig Formuleert in correct Nederlands Formuleert na evaluatie nieuwe doelen Naam student: Opleiding: Datum: Locatie van afname: Naam beoordelaar: Handtekening beoordelaar: Eindbeoordeling: Uiterlijke verzorging/persoonlijke hygiëne

10 10 Beoordelingsformulier Opdracht 1: Ondersteunen bij de ontwikkeling op het gebied van persoonlijke verzorging Zorggebied: Wassen COMPETENTIES Aandacht en begrip tonen Toont belangstelling voor en betrokkenheid bij de cliënt Luistert actief naar de cliënt Toont begrip voor de mening van de cliënt Schenkt aandacht aan gevoelens van de cliënt Heeft een vertrouwensband met de cliënt Signaleert of de cliënt tevreden is over de geboden zorg en begeleiding Signaleert of andere betrokkenen tevreden zijn over de geboden zorg en begeleiding Begeleiden Creëert mogelijkheden voor de cliënt om doelen te bereiken Stemt de begeleiding af op het begeleidingsplan Geeft opbouwende feedback bij de uitvoering Stimuleert de cliënt zelf tot oplossingen te komen om het doel te bereiken Blijft de cliënt motiveren in zijn ontwikkeling of ondersteunt in acceptatie van stilstand of achteruitgang Beschrijf het gedrag waaruit blijkt dat de student deze competentie beheerst Ethisch en integer handelen Gaat discreet om met informatie Gaat discreet om met alle aspecten van de persoonlijke verzorging Toont zich betrouwbaar Vakdeskundigheid toepassen Biedt effectieve ondersteuning Werkt accuraat Werkt systematisch en snel Werkt methodisch Handelt ergonomisch

11 11 Instructies en procedures opvolgen Schrijft het plan van aanpak volgens kwaliteitseisen van de organisatie Neemt in het plan van aanpak voorgeschreven procedures in acht Neemt in het plan van aanpak wettelijke richtlijnen in acht Werkt volgens ergonomische voorschriften Wendt deskundigheid bewust aan Draagt bij aan kwaliteitsverbetering van de zorg Samenwerken en overleggen Informeert anderen over relevante ontwikkelingen van de cliënt Raadpleegt tijdig anderen bij de uitvoering van opvang en begeleiding Schakelt anderen tijdig in bij problemen Weet wat consequenties zijn van eigen functioneren Draagt bij aan soepele samenwerking met het team Plannen en organiseren Geeft doelgerichte informatie aan collega s over het plan van aanpak Wijst bij informatieverstrekking op mogelijke knelpunten Voert uit volgens het plan van aanpak Waarborgt continuïteit in de uitvoering van het plan van aanpak Formuleren en rapporteren Bouwt het plan van aanpak logisch op Brengt structuur aan Onderscheidt hoofd en bijzaken Formuleert vlot en bondig Formuleert in correct Nederlands Formuleert na evaluatie nieuwe doelen Naam student: Opleiding: Datum: Locatie van afname: Naam beoordelaar: Handtekening beoordelaar: Eindbeoordeling: Wassen

12 12 Beoordelingsformulier Opdracht 1: Ondersteunen bij de ontwikkeling op het gebied van persoonlijke verzorging Zorggebied: Toiletgang COMPETENTIES Aandacht en begrip tonen Toont belangstelling voor en betrokkenheid bij de cliënt Luistert actief naar de cliënt Toont begrip voor de mening van de cliënt Schenkt aandacht aan gevoelens van de cliënt Heeft een vertrouwensband met de cliënt Signaleert of de cliënt tevreden is over de geboden zorg en begeleiding Signaleert of andere betrokkenen tevreden zijn over de geboden zorg en begeleiding Begeleiden Creëert mogelijkheden voor de cliënt om doelen te bereiken Stemt de begeleiding af op het begeleidingsplan Geeft opbouwende feedback bij de uitvoering Stimuleert de cliënt zelf tot oplossingen te komen om het doel te bereiken Blijft de cliënt motiveren in zijn ontwikkeling of ondersteunt in acceptatie van stilstand of achteruitgang Beschrijf het gedrag waaruit blijkt dat de student deze competentie beheerst Ethisch en integer handelen Gaat discreet om met informatie Gaat discreet om met alle aspecten van de persoonlijke verzorging Toont zich betrouwbaar Vakdeskundigheid toepassen Biedt effectieve ondersteuning Werkt accuraat Werkt systematisch en snel Werkt methodisch Handelt ergonomisch

13 13 Instructies en procedures opvolgen Schrijft het plan van aanpak volgens kwaliteitseisen van de organisatie Neemt in het plan van aanpak voorgeschreven procedures in acht Neemt in het plan van aanpak wettelijke richtlijnen in acht Werkt volgens ergonomische voorschriften Wendt deskundigheid bewust aan Draagt bij aan kwaliteitsverbetering van de zorg Samenwerken en overleggen Informeert anderen over relevante ontwikkelingen van de cliënt Raadpleegt tijdig anderen bij de uitvoering van opvang en begeleiding Schakelt anderen tijdig in bij problemen Weet wat consequenties zijn van eigen functioneren Draagt bij aan soepele samenwerking met het team Plannen en organiseren Geeft doelgerichte informatie aan collega s over het plan van aanpak Wijst bij informatieverstrekking op mogelijke knelpunten Voert uit volgens het plan van aanpak Waarborgt continuïteit in de uitvoering van het plan van aanpak Formuleren en rapporteren Bouwt het plan van aanpak logisch op Brengt structuur aan Onderscheidt hoofd en bijzaken Formuleert vlot en bondig Formuleert in correct Nederlands Formuleert na evaluatie nieuwe doelen Naam student: Opleiding: Datum: Locatie van afname: Naam beoordelaar: Handtekening beoordelaar: Eindbeoordeling: Toiletgang

14 14 Beoordelingsformulier Opdracht 1: Ondersteunen bij de ontwikkeling op het gebied van persoonlijke verzorging Zorggebied: Mobiliteit COMPETENTIES Aandacht en begrip tonen Toont belangstelling voor en betrokkenheid bij de cliënt Luistert actief naar de cliënt Toont begrip voor de mening van de cliënt Schenkt aandacht aan gevoelens van de cliënt Heeft een vertrouwensband met de cliënt Signaleert of de cliënt tevreden is over de geboden zorg en begeleiding Signaleert of andere betrokkenen tevreden zijn over de geboden zorg en begeleiding Begeleiden Creëert mogelijkheden voor de cliënt om doelen te bereiken Stemt de begeleiding af op het begeleidingsplan Geeft opbouwende feedback bij de uitvoering Stimuleert de cliënt zelf tot oplossingen te komen om het doel te bereiken Blijft de cliënt motiveren in zijn ontwikkeling of ondersteunt in acceptatie van stilstand of achteruitgang Beschrijf het gedrag waaruit blijkt dat de student deze competentie beheerst Ethisch en integer handelen Gaat discreet om met informatie Gaat discreet om met alle aspecten van de persoonlijke verzorging Toont zich betrouwbaar Vakdeskundigheid toepassen Biedt effectieve ondersteuning Werkt accuraat Werkt systematisch en snel Werkt methodisch Handelt ergonomisch

15 15 Instructies en procedures opvolgen Schrijft het plan van aanpak volgens kwaliteitseisen van de organisatie Neemt in het plan van aanpak voorgeschreven procedures in acht Neemt in het plan van aanpak wettelijke richtlijnen in acht Werkt volgens ergonomische voorschriften Wendt deskundigheid bewust aan Draagt bij aan kwaliteitsverbetering van de zorg Samenwerken en overleggen Informeert anderen over relevante ontwikkelingen van de cliënt Raadpleegt tijdig anderen bij de uitvoering van opvang en begeleiding Schakelt anderen tijdig in bij problemen Weet wat consequenties zijn van eigen functioneren Draagt bij aan soepele samenwerking met het team Plannen en organiseren Geeft doelgerichte informatie aan collega s over het plan van aanpak Wijst bij informatieverstrekking op mogelijke knelpunten Voert uit volgens het plan van aanpak Waarborgt continuïteit in de uitvoering van het plan van aanpak Formuleren en rapporteren Bouwt het plan van aanpak logisch op Brengt structuur aan Onderscheidt hoofd en bijzaken Formuleert vlot en bondig Formuleert in correct Nederlands Formuleert na evaluatie nieuwe doelen Naam student: Opleiding: Datum: Locatie van afname: Naam beoordelaar: Handtekening beoordelaar: Eindbeoordeling: Mobiliteit

16 16 Beoordelingsformulier Opdracht 1: Ondersteunen bij de ontwikkeling op het gebied van persoonlijke verzorging Zorggebied: Slaap-/waakritme COMPETENTIES Aandacht en begrip tonen Toont belangstelling voor en betrokkenheid bij de cliënt Luistert actief naar de cliënt Toont begrip voor de mening van de cliënt Schenkt aandacht aan gevoelens van de cliënt Heeft een vertrouwensband met de cliënt Signaleert of de cliënt tevreden is over de geboden zorg en begeleiding Signaleert of andere betrokkenen tevreden zijn over de geboden zorg en begeleiding Begeleiden Creëert mogelijkheden voor de cliënt om doelen te bereiken Stemt de begeleiding af op het begeleidingsplan Geeft opbouwende feedback bij de uitvoering Stimuleert de cliënt zelf tot oplossingen te komen om het doel te bereiken Blijft de cliënt motiveren in zijn ontwikkeling of ondersteunt in acceptatie van stilstand of achteruitgang Beschrijf het gedrag waaruit blijkt dat de student deze competentie beheerst Ethisch en integer handelen Gaat discreet om met informatie Gaat discreet om met alle aspecten van de persoonlijke verzorging Toont zich betrouwbaar Vakdeskundigheid toepassen Biedt effectieve ondersteuning Werkt accuraat Werkt systematisch en snel Werkt methodisch Handelt ergonomisch

17 17 Instructies en procedures opvolgen Schrijft het plan van aanpak volgens kwaliteitseisen van de organisatie Neemt in het plan van aanpak voorgeschreven procedures in acht Neemt in het plan van aanpak wettelijke richtlijnen in acht Werkt volgens ergonomische voorschriften Wendt deskundigheid bewust aan Draagt bij aan kwaliteitsverbetering van de zorg Samenwerken en overleggen Informeert anderen over relevante ontwikkelingen van de cliënt Raadpleegt tijdig anderen bij de uitvoering van opvang en begeleiding Schakelt anderen tijdig in bij problemen Weet wat consequenties zijn van eigen functioneren Draagt bij aan soepele samenwerking met het team Plannen en organiseren Geeft doelgerichte informatie aan collega s over het plan van aanpak Wijst bij informatieverstrekking op mogelijke knelpunten Voert uit volgens het plan van aanpak Waarborgt continuïteit in de uitvoering van het plan van aanpak Formuleren en rapporteren Bouwt het plan van aanpak logisch op Brengt structuur aan Onderscheidt hoofd en bijzaken Formuleert vlot en bondig Formuleert in correct Nederlands Formuleert na evaluatie nieuwe doelen Naam student: Opleiding: Datum: Locatie van afname: Naam beoordelaar: Handtekening beoordelaar: Eindbeoordeling: Slaap-/waakritme

18 18 Opdracht 2: Ondersteunen bij de ontwikkeling op het gebied van wonen en huishouden Door de opdracht voldoende uit te voeren toon je aan dat je professionele ondersteuning kunt bieden aan drie cliënten bij hun ontwikkeling op het gebied van wonen en huishouden. Afnamecondities Locatie: BPV-adres Toetsvorm: Praktijkopdracht Beginvereisten: Voldoende voor proeve A opdracht 2 Op de hoogte zijn van de inhoud van de begeleidingsplannen. Goedkeuring hebben van je begeleider omtrent je keuze voor twee cliënten met een ontwikkelingsgerichte hulpvraag of een hulpvraag om vaardigheden te behouden. Tijdsduur: Ondersteuning bieden gedurende vier weken. Uitvoering 1. Kies twee clienten die op grond van hun begeleidingsplan beiden een ondersteuningsbehoefte hebben op een en hetzelfde gebied. De keuzegebieden zijn: - Uitvoeren van lichte huishoudelijke schoonmaakwerkzaamheden - Doen van inkopen en beheren van voorraden - Bereiden van maaltijden - Opmaken van bedden - Wassen en strijken van kleding en textiel - Optimaliseren van woon- en leefklimaat 2. Kies tevens een andere cliënt die op grond van zijn begeleidingsplan een ondersteuningsbehoefte heeft op een van de volgende gebieden: - Ondersteunen bij mobiliteitsvraagstukken - Beheren van financiën en doen van administratie - Aanvragen indicaties en andere uitkeringen 3. Formuleer in overleg met de drie cliënten hun doelen met betrekking tot de betreffende gebieden. Houd daarbij rekening met hun hulpvragen in het begeleidingsplan. 4. Werk per cliënt het doel uit in een plan van aanpak. 5. Overleg met je collega s over de uitvoering van de drie plannen van aanpak. 6. Ondersteun op basis van je plannen van aanpak de cliënten gelijktijdig bij hun doelen gedurende vier weken. 7. Evalueer de geboden ondersteuning met de betreffende cliënten of hun wettelijk vertegenwoordigers. 8. Formuleer met de betreffende cliënten nieuw ontstane doelen. 9. Stel aan de hand van de nieuw ontstane doelen per cliënt de mate van ondersteuning bij. Breng je collega s hiervan op de hoogte.

19 19 Beoordeling en nabespreking De opdracht is behaald als alle competenties met een voldoende beoordeeld zijn. Je wordt per cliënt door dezelfde of een andere beoordelaar beoordeeld. De ondersteuning van elke cliënt moet met een voldoende worden afgerond. Bij een onvoldoende wordt deze opdracht in haar totaliteit herkanst. 10. De beoordelaar vult de beoordeling in op het beoordelingsformulier en motiveert de beoordeling. 11. De beoordelaar deelt de beoordeling mee en licht deze toe. 12. Na de beoordeling is er gelegenheid om aan de hand van het beoordelingsformulier de opdracht te bespreken.

20 20 Beoordelingsformulier Opdracht 2: Ondersteunen bij de ontwikkeling op het gebied van wonen en huishouden Cliënt 1:... Gebied (hetzelfde als cliënt 2): COMPETENTIES Aandacht en begrip tonen Toont belangstelling voor en betrokkenheid bij de cliënt Luistert actief Vraagt door Blijft de cliënt motiveren in zijn ontwikkeling of ondersteunt in de acceptatie van stilstand of achteruitgang Signaleert of de cliënt tevreden is over de geboden zorg en begeleiding Signaleert of andere betrokkenen tevreden zijn over de geboden zorg en begeleiding Brengt informatie in tijdens evaluatie Begeleiden Stemt de begeleiding af op het begeleidingsplan Creëert mogelijkheden voor de cliënt om zich te ontwikkelen Enthousiasmeert de cliënt om doelen te bereiken Stimuleert de cliënt zelf tot oplossingen te komen om doelen te bereiken Geeft opbouwende feedback bij de uitvoering Beschrijf het gedrag waaruit blijkt dat de student deze competentie beheerst Op behoeften en verwachtingen van de klant richten Gaat na wat wensen zijn van de cliënt Stelt zich flexibel op ten aanzien van veranderende wensen van de cliënt Sluit de ondersteuning aan bij de mogelijkheden en behoeften van de cliënt Instructies en procedures opvolgen Werkt conform voorgeschreven procedures Werkt overeenkomstig wettelijke richtlijnen

21 21 Samenwerken en overleggen Informeert anderen over relevante ontwikkelingen van de cliënt Schakelt anderen tijdig in bij problemen Raadpleegt tijdig anderen bij de uitvoering van opvang en begeleiding Weet wat consequenties zijn van eigen functioneren Draagt bij aan soepele samenwerking met het team Plannen en organiseren Geeft doelgerichte informatie over het plan van aanpak aan collega s Wijst bij informatieverstrekking op mogelijke knelpunten Voert uit volgens het plan van aanpak Waarborgt continuïteit in de uitvoering van het plan van aanpak Stelt prioriteiten in de ondersteuning Formuleren en rapporteren Verwerkt alle benodigde gegevens Bouwt het plan van aanpak logisch op Brengt structuur aan Scheidt hoofd- en bijzaken Formuleert vlot en bondig Formuleert in correct Nederlands Analyseren Analyseert beschikbare gegevens Concludeert of de geboden zorg en begeleiding voldoen Concludeert of de uitgevoerde coördinerende taken voldoen Trekt conclusies over vorderingen Komt met haalbare oplossingen Stelt de ondersteuningsbehoefte bij Naam student: Opleiding: Datum: Eindbeoordeling: Cliënt 1 Locatie van afname: Naam beoordelaar: Handtekening beoordelaar:

22 22 Beoordelingsformulier Opdracht 2: Ondersteunen bij de ontwikkeling op het gebied van wonen en huishouden Cliënt 2:... Gebied (hetzelfde als cliënt 1): COMPETENTIES Aandacht en begrip tonen Toont belangstelling voor en betrokkenheid bij de cliënt Luistert actief Vraagt door Blijft de cliënt motiveren in zijn ontwikkeling of ondersteunt in de acceptatie van stilstand of achteruitgang Signaleert of de cliënt tevreden is over de geboden zorg en begeleiding Signaleert of andere betrokkenen tevreden zijn over de geboden zorg en begeleiding Brengt informatie in tijdens evaluatie Begeleiden Stemt de begeleiding af op het begeleidingsplan Creëert mogelijkheden voor de cliënt om zich te ontwikkelen Enthousiasmeert de cliënt om doelen te bereiken Stimuleert de cliënt zelf tot oplossingen te komen om doelen te bereiken Geeft opbouwende feedback bij de uitvoering Beschrijf het gedrag waaruit blijkt dat de student deze competentie beheerst Op behoeften en verwachtingen van de klant richten Gaat na wat wensen zijn van de cliënt Stelt zich flexibel op ten aanzien van veranderende wensen van de cliënt Sluit de ondersteuning aan bij de mogelijkheden en behoeften van de cliënt Instructies en procedures opvolgen Werkt conform voorgeschreven procedures Werkt overeenkomstig wettelijke richtlijnen

23 23 Samenwerken en overleggen Informeert anderen over relevante ontwikkelingen van de cliënt Schakelt anderen tijdig in bij problemen Raadpleegt tijdig anderen bij de uitvoering van opvang en begeleiding Weet wat consequenties zijn van eigen functioneren Draagt bij aan soepele samenwerking met het team Plannen en organiseren Geeft doelgerichte informatie over het plan van aanpak aan collega s Wijst bij informatieverstrekking op mogelijke knelpunten Voert uit volgens het plan van aanpak Waarborgt continuïteit in de uitvoering van het plan van aanpak Stelt prioriteiten in de ondersteuning Formuleren en rapporteren Verwerkt alle benodigde gegevens Bouwt het plan van aanpak logisch op Brengt structuur aan Scheidt hoofd- en bijzaken Formuleert vlot en bondig Formuleert in correct Nederlands Analyseren Analyseert beschikbare gegevens Concludeert of de geboden zorg en begeleiding voldoen Concludeert of de uitgevoerde coördinerende taken voldoen Trekt conclusies over vorderingen Komt met haalbare oplossingen Stelt de ondersteuningsbehoefte bij Naam student: Opleiding: Datum: Eindbeoordeling: Cliënt 2 Locatie van afname: Naam beoordelaar: Handtekening beoordelaar:

24 24 Beoordelingsformulier Opdracht 2: Ondersteunen bij de ontwikkeling op het gebied van wonen en huishouden Cliënt 3:... Gebied: COMPETENTIES Aandacht en begrip tonen Toont belangstelling voor en betrokkenheid bij de cliënt Luistert actief Vraagt door Blijft de cliënt motiveren in zijn ontwikkeling of ondersteunt in de acceptatie van stilstand of achteruitgang Signaleert of de cliënt tevreden is over de geboden zorg en begeleiding Signaleert of andere betrokkenen tevreden zijn over de geboden zorg en begeleiding Brengt informatie in tijdens evaluatie Begeleiden Stemt de begeleiding af op het begeleidingsplan Creëert mogelijkheden voor de cliënt om zich te ontwikkelen Enthousiasmeert de cliënt om doelen te bereiken Stimuleert de cliënt zelf tot oplossingen te komen om doelen te bereiken Geeft opbouwende feedback bij de uitvoering Beschrijf het gedrag waaruit blijkt dat de student deze competentie beheerst Op behoeften en verwachtingen van de klant richten Gaat na wat wensen zijn van de cliënt Stelt zich flexibel op ten aanzien van veranderende wensen van de cliënt Sluit de ondersteuning aan bij de mogelijkheden en behoeften van de cliënt Instructies en procedures opvolgen Werkt conform voorgeschreven procedures Werkt overeenkomstig wettelijke richtlijnen

25 25 Samenwerken en overleggen Informeert anderen over relevante ontwikkelingen van de cliënt Schakelt anderen tijdig in bij problemen Raadpleegt tijdig anderen bij de uitvoering van opvang en begeleiding Weet wat consequenties zijn van eigen functioneren Draagt bij aan soepele samenwerking met het team Plannen en organiseren Geeft doelgerichte informatie over het plan van aanpak aan collega s Wijst bij informatieverstrekking op mogelijke knelpunten Voert uit volgens het plan van aanpak Waarborgt continuïteit in de uitvoering van het plan van aanpak Stelt prioriteiten in de ondersteuning Formuleren en rapporteren Verwerkt alle benodigde gegevens Bouwt het plan van aanpak logisch op Brengt structuur aan Scheidt hoofd- en bijzaken Formuleert vlot en bondig Formuleert in correct Nederlands Analyseren Analyseert beschikbare gegevens Concludeert of de geboden zorg en begeleiding voldoen Concludeert of de uitgevoerde coördinerende taken voldoen Trekt conclusies over vorderingen Komt met haalbare oplossingen Stelt de ondersteuningsbehoefte bij Naam student: Opleiding: Datum: Eindbeoordeling: Cliënt 3 Locatie van afname: Naam beoordelaar: Handtekening beoordelaar:

26 26 Opdracht 3: Doorlopende groepsactiviteiten aanbieden Door de opdracht voldoende uit te voeren toon je aan dat je in staat bent groepsactiviteiten deskundig te organiseren en te ondersteunen. Het gaat om doorlopende ontwikkelingsgerichte groepsactiviteiten gericht op werk/dagbesteding, scholing of vrije tijd van de cliënten, op basis van hulpvragen in begeleidingsplannen. Een ontwikkelingsgerichte groepsactiviteit is doorlopend wanneer deze meerdere keren terugkomt in het programma en een verandering zichtbaar wordt in de ontwikkeling. Toetscondities Locatie: Toetsvorm: Tijdsduur: Beginvereiste: Bijzonderheden: BPV-adres Praktijkopdracht Vijf weken Op de hoogte zijn van de inhoud van de begeleidingsplannen. Goedkeuring hebben van je begeleider omtrent de keuze voor twee groepen van minimaal vier cliënten met dezelfde of verschillende hulpvragen op twee van de volgende gebieden: - Werk/dagbesteding - Scholing - Vrije tijd Je wordt per groepsactiviteit op drie momenten beoordeeld: 1. Op het moment dat jij de plannen van aanpak bespreekt met je collega s. 2. Tijdens de uitvoering. 3. Na vijf weken wanneer je de resultaten terugkoppelt naar collega s. Uitvoering 1. Schrijf twee plannen van aanpak voor twee doorlopende ontwikkelingsgerichte groepsactiviteiten gericht op twee van de volgende gebieden: - Werk/dagbesteding - scholing - Vrije tijd Doe dit op basis van hulpvragen in de begeleidingsplannen en volgens de richtlijnen die binnen de instelling worden gehanteerd. Bespreek met je collega s je plannen van aanpak op de twee verschillende gebieden. 2. Voer de doorlopende groepsactiviteiten in ieder geval gedurende vijf weken uit. Betrek collega s bij de uitvoering van de groepsactiviteiten. 3. Koppel de resultaten van de uitvoering en ondersteuning van beide activiteiten terug aan betrokken collega( s). Beoordeling en nabespreking Je wordt per activiteit drie keer beoordeeld door dezelfde of verschillende beoordelaars.. Als een van de drie beoordelingen onvoldoende is, wordt op dat moment die activiteit als totaal met een onvoldoende beoordeeld en moet die activiteit worden herkanst. Beoordelaars komen gezamenlijk tot een eindbeoordeling voor een activiteit. Deze opdracht wordt met een voldoende beoordeeld als beide activiteiten met een voldoende zijn afgesloten.

27 27 4. De beoordelaar vult de beoordeling in op het beoordelingsformulier en motiveert de beoordeling. 5. De beoordelaar deelt de beoordeling mee en licht deze toe. 6. Na de beoordeling is er gelegenheid om aan de hand van het beoordelingsformulier de opdracht te bespreken.

28 28 Beoordelingsformulier Opdracht 3: Doorlopende groepsactiviteiten aanbieden Activiteit 1 Beoordeling 1: COMPETENTIES Bespreking plan van aanpak met collega s Beschrijf het gedrag waaruit blijkt dat de student deze competentie beheerst Samenwerken en overleggen Overlegt met collega s het plan van aanpak Gaat constructief om met gegeven feedback Waarborgt de continuïteit van de begeleiding d.m.v. overleg voorafgaande aan de activiteiten Overlegt met collega s de continuïteit van de begeleiding tijdens de uitvoering Materialen en middelen inzetten Benoemt in het plan geschikte materialen en middelen Plannen en organiseren Tijdens de bespreking komen de volgende punten aan de orde: - Planning van voorbereiding ontwikkelingsgerichte activiteiten - Planning van uitvoering ontwikkelingsgerichte activiteiten - Randvoorwaarden voor de uitvoering - Inzet collega s Omgaan met verandering en aanpassen Beschrijft in het plan de risicoanalyse Bespreekt de risicoanalyse Naam student: Opleiding: Datum: Locatie van afname: Naam beoordelaar: Handtekening beoordelaar: Eindbeoordeling: Activiteit 1 Bespreking

29 29 Beoordelingsformulier Opdracht 3: Doorlopende groepsactiviteiten aanbieden Activiteit 1 Beoordeling 2: Uitvoering activiteit COMPETENTIES Begeleiden Schept mogelijkheden voor cliënten zich te ontwikkelen Stimuleert de sociale ontwikkeling van cliënten Motiveert cliënten om hun doelen te bereiken Motiveert cliënten om uitdagingen aan te gaan Geeft feedback op het gedrag van cliënten Draagt bij aan een positieve sfeer in de groep Bewaakt de positieve sfeer in de groep Beschrijf het gedrag waaruit blijkt dat de student deze competentie beheerst Materialen en middelen inzetten Kiest geschikte materialen en middelen Draagt zorg voor materialen en middelen Gebruikt materialen en middelen doelmatig Gebruikt materialen en middelen doeltreffend Plannen en organiseren Checkt regelmatig of de uitvoering van de activiteiten nog volgens schema verlopen Checkt regelmatig of de voortgang van de activiteiten nog volgens schema verlopen Omgaan met verandering en aanpassen Is voorbereid op agressie, lastige en/of crisissituaties Handelt snel bij agressie, lastige en/of crisissituaties Is flexibel bij agressie, lastige en/of crisissituaties Voert interventies uit volgens plan van aanpak, richtlijnen van de organisatie en wet en regelgeving Voorkomt fysiek en emotioneel gevaar voor cliënten

30 30 Samenwerken en overleggen Waarborgt de continuïteit van de begeleiding, d.m.v. overleg voorafgaande aan de activiteiten Waarborgt de continuïteit van de begeleiding, d.m.v. overleg tijdens de uitvoering van de activiteiten Schakelt tijdig hulp in bij knelpunten of onvoorziene voorvallen Naam student: Opleiding: Datum: Locatie van afname: Naam beoordelaar: Handtekening beoordelaar: Eindbeoordeling: Activiteit 1 Uitvoering

31 31 Beoordelingsformulier Opdracht 3: Doorlopende groepsactiviteiten aanbieden Activiteit 1 Beoordeling 3: COMPETENTIES Terugkoppeling resultaten naar collega s Beschrijf het gedrag waaruit blijkt dat de student deze competentie beheerst Analyseren Analyseert de geboden begeleiding van de afgelopen vijf weken Trekt conclusies uit de analyse Geeft aan in hoeverre de activiteiten hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van cliënten Formuleren en rapporteren Koppelt de waargenomen ontwikkeling van cliënten terug naar collega s Scheidt hoofd- en bijzaken Formuleert vlot en bondig Naam student: Opleiding: Datum: Locatie van afname: Naam beoordelaar: Handtekening beoordelaar: Eindbeoordeling: Activiteit 1 Terugkoppeling

32 32 Beoordelingsformulier Opdracht 3: Doorlopende groepsactiviteiten aanbieden Activiteit 2 Beoordeling 1: COMPETENTIES Bespreking plan van aanpak met collega s Beschrijf het gedrag waaruit blijkt dat de student deze competentie beheerst Samenwerken en overleggen Overlegt met collega s het plan van aanpak Gaat constructief om met gegeven feedback Waarborgt de continuïteit van de begeleiding d.m.v. overleg voorafgaande aan de activiteiten Overlegt met collega s de continuïteit van de begeleiding tijdens de uitvoering Materialen en middelen inzetten Benoemt in het plan geschikte materialen en middelen Plannen en organiseren Tijdens de bespreking komen de volgende punten aan de orde: - Planning van voorbereiding ontwikkelingsgerichte activiteiten - Planning van uitvoering ontwikkelingsgerichte activiteiten - Randvoorwaarden voor de uitvoering - Inzet collega s Omgaan met verandering en aanpassen Beschrijft in het plan de risicoanalyse Bespreekt de risicoanalyse Naam student: Opleiding: Datum: Locatie van afname: Naam beoordelaar: Handtekening beoordelaar: Eindbeoordeling: Activiteit 2 Bespreking

33 33 Beoordelingsformulier Opdracht 3: Doorlopende groepsactiviteiten aanbieden Activiteit 2 Beoordeling 2: Uitvoering activiteit COMPETENTIES Begeleiden Schept mogelijkheden voor cliënten zich te ontwikkelen Stimuleert de sociale ontwikkeling van cliënten Motiveert cliënten om hun doelen te bereiken Motiveert cliënten om uitdagingen aan te gaan Geeft feedback op het gedrag van cliënten Draagt bij aan een positieve sfeer in de groep Bewaakt de positieve sfeer in de groep Beschrijf het gedrag waaruit blijkt dat de student deze competentie beheerst Materialen en middelen inzetten Kiest geschikte materialen en middelen Draagt zorg voor materialen en middelen Gebruikt materialen en middelen doelmatig Gebruikt materialen en middelen doeltreffend Plannen en organiseren Checkt regelmatig of de uitvoering van de activiteiten nog volgens schema verlopen Checkt regelmatig of de voortgang van de activiteiten nog volgens schema verlopen Omgaan met verandering en aanpassen Is voorbereid op agressie, lastige en/of crisissituaties Handelt snel bij agressie, lastige en/of crisissituaties Is flexibel bij agressie, lastige en/of crisissituaties Voert interventies uit volgens plan van aanpak, richtlijnen van de organisatie en wet en regelgeving Voorkomt fysiek en emotioneel gevaar voor cliënten

34 34 Samenwerken en overleggen Waarborgt de continuïteit van de begeleiding, d.m.v. overleg voorafgaande aan de activiteiten Waarborgt de continuïteit van de begeleiding, d.m.v. overleg tijdens de uitvoering van de activiteiten Schakelt tijdig hulp in bij knelpunten of onvoorziene voorvallen Naam student: Opleiding: Datum: Locatie van afname: Naam beoordelaar: Handtekening beoordelaar: Eindbeoordeling: Activiteit 2 Uitvoering

35 35 Beoordelingsformulier Opdracht 3: Doorlopende groepsactiviteiten aanbieden Activiteit 2 Beoordeling 3: COMPETENTIES Terugkoppeling resultaten naar collega s Beschrijf het gedrag waaruit blijkt dat de student deze competentie beheerst Analyseren Analyseert de geboden begeleiding van de afgelopen vijf weken Trekt conclusies uit de analyse Geeft aan in hoeverre de activiteiten hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van cliënten Formuleren en rapporteren Koppelt de waargenomen ontwikkeling van cliënten terug naar collega s Scheidt hoofd- en bijzaken Formuleert vlot en bondig Naam student: Opleiding: Datum: Locatie van afname: Naam beoordelaar: Handtekening beoordelaar: Eindbeoordeling: Activiteit 2 Terugkoppeling

36 36 Bewijs van bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving naam beoordelaar handtekening datum Opdracht 1: Ondersteunen bij de ontwikkeling op het gebied van persoonlijk verzorging Zorggebied 1 vold/onvold... Herkansing vold/onvold... Zorggebied 2 vold/onvold... Herkansing vold/onvold... Zorggebied 3 vold/onvold... Herkansing vold/onvold... Beoordeling vold/onvold... Opdracht 1 naam beoordelaar handtekening datum Opdracht 2: Ondersteunen bij de ontwikkeling op het gebied van wonen en huishouden Cliënt 1 vold/onvold... Herkansing vold/onvold... Cliënt 2 vold/onvold... Herkansing vold/onvold... Cliënt 3 vold/onvold... Herkansing vold/onvold... Beoordeling Opdracht 2 vold/onvold...

37 37 naam beoordelaar handtekening datum Opdracht 3: Doorlopende groepsactiviteiten aanbieden Activiteit 1 vold/onvold... Herkansing vold/onvold... Activiteit 2 vold/onvold... Herkansing vold/onvold... Beoordeling Opdracht 3 vold/onvold... Afspraken over herkansingen (indien van toepassing) De student heeft de proeve van bekwaamheid: Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving met voldoende / onvoldoende * resultaat afgesloten. (*doorhalen wat niet van toepassing is) Naam student: ROC: Opleiding: Handtekening student:. Naam docent ROC: Datum: Handtekening docent

Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden

Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Ondersteunen bij Huishouden en wonen

Ondersteunen bij Huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij Huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 94830 en 93510 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Examenopdracht. Baliegesprek. Crebonummer Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE

Examenopdracht. Baliegesprek. Crebonummer Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Examenopdracht A Baliegesprek Crebonummer 92670 Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e druk: maart 2013 ISBN: 9789462240308 A: Baliegesprek

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e druk: juli

Nadere informatie

NIET KOPIËREN. De leerling en ik EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500

NIET KOPIËREN. De leerling en ik EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500 Proeve van Bekwaamheid De leerling en ik Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdracht en Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

NIET KOPIËREN. Niet iedereen is gelijk EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500

NIET KOPIËREN. Niet iedereen is gelijk EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500 Proeve van Bekwaamheid Niet iedereen is gelijk Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Juli 2012 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Soort: Werksituatie: Eindproduct: Niveau: 3 Training Muzisch-creatieve activiteiten kunnen op allerlei plaatsen in

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 2 jarig Crebocode: 92650 Dossiercode: 22195 versie 2012-2014 Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg:

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: Loopbaanbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Vormen van kleinschalig wonen Project Sociaal-cultureel werk Boekje/brochure met alle informatie over het opzetten

Nadere informatie

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie.

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Kwaliteitszorg voor MZ Cursus Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Een presentatie

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Begeleiden Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 6 Opdracht 6 Beoordelingsformulier: Opdracht

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: Loopbaanbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Conflicthantering Soort: Training Werksituatie Verschillende situaties Eindproduct Rollenspel Niveau: 3 KD: Maatschappelijke zorg 2012-2013 Kerntaak

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg Niveau 3 3 jaar Crebocode: 92650

Nadere informatie

Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak

Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak Werkproces 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt De medewerker maatschappelijke zorg voert in opdracht van het (multidisciplinair) team specifieke taken

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 K1: Pedagogisch werker = 3; de gewoon getypte onderdelen behoren bij de kwalificatie van niveau 3 en van niveau 4. K2: Gespecialiseerd

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 volgens het kwalificatiedossier Kinderopvang 2009. naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend

Nadere informatie

KD: Maatschappelijke Zorg 2012-2013 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

KD: Maatschappelijke Zorg 2012-2013 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Werken in een team: vergaderen en evalueren Training gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke

Nadere informatie

Gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, welzijnsinstellingen

Gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, welzijnsinstellingen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Preventieactiviteiten en rehabilitatie voor de doelgroep Cursus Gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg,

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Crebo:95530 Versie 1.0 KD 2012 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Omgaan met diversiteit in de beroepspraktijk Cursus De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

Nadere informatie

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning Specificaties Medewerker Maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Onderzoeksvaardigheden Training In elk werkgebied kan onderzoek plaatsvinden. Voorbeelden: onderzoek naar het welzijn

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Thematisch werken Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1e druk: juli 2012 ISBN: 9789462240322 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Drie video-opnames van gesprekken, met tips over het omgaan met interculturele misverstanden.

Drie video-opnames van gesprekken, met tips over het omgaan met interculturele misverstanden. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Professioneel intercultureel communiceren Training Kinderopvang Drie video-opnames van gesprekken, met tips

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Thematisch werken Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdracht en Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Cursus PW peuterspeelzaal, kinderdagverblijf BSO 4 t/m 8 jaar

Nadere informatie

NIET KOPIËREN. Kom eens kijken EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer: 93500

NIET KOPIËREN. Kom eens kijken EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer: 93500 Proeve van Bekwaamheid Kom eens kijken Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 2 Opdracht 3 Beoordelingsformulier 5

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.1: Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan De helpende zorg en welzijn

Nadere informatie

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en een plan van aanpak

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en een plan van aanpak Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Opvallend gedrag Cursus Kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, tienerwerk, naschoolse opvang,

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 22195-92631

Nadere informatie

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4 HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4 Kerntaak 1: Opstellen van een begeleidingsplan Werkproces 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende,

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

2.3 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding 2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaal-maatschappelijk gebied

2.3 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding 2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaal-maatschappelijk gebied Specificaties Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Begeleiden van muzisch-ludische activiteiten Training De medewerker maatschappelijke zorg, persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg of persoonlijk

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Dagelijkse werkzaamheden (1) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Dagelijkse werkzaamheden (1) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Dagelijkse werkzaamheden (1) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3 HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3 Kerntaak 1: Opstellen van een begeleidingsplan Werkproces 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende,

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak 2. Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak 2. Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Ontwikkelingspsychologie deel 2: Dreumes en peuter Soort: Werksituatie: Eindproduct: Cursus Kinderopvang, peuterspeelzaal Ingevuld ontwikkelingsschema

Nadere informatie

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek.

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Niveau: 3 KD: Pedagogisch werk 2012-2013 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg T Instructies en procedures opvolgen Prestatie-indicatoren

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Gezondheid, ziekte en besmetting

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Gezondheid, ziekte en besmetting Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Niveau: 3 Gezondheid, ziekte en besmetting Cursus Gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 92631 92661-92662

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Gevorderd

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Gevorderd OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Thuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Gevorderd Toets BT A gevorderd Zorghulp Thz 08-2011 Albeda College Branche

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Belangrijke levensgebeurtenissen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Belangrijke levensgebeurtenissen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Belangrijke levensgebeurtenissen Project Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg, Geestelijke gezondheidszorg, Maatschappelijke Opvang,

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

PROJECTHANDLEIDING BBL PW

PROJECTHANDLEIDING BBL PW PROJECTHANDLEIDING Proeve On your Proeven site BBL PW Werkproces 1.1: Inventariseert de situatie en wensen van de cliënt Werkproces 1.2: Schrijft een plan van aanpak Werkproces 2.1: Ondersteunt de cliënt

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

Specificaties. Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang. Peuterplusactiviteiten. Kinderopvang, peuterspeelzaal

Specificaties. Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang. Peuterplusactiviteiten. Kinderopvang, peuterspeelzaal Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Peuterplusactiviteiten Project Kinderopvang, peuterspeelzaal Een vernieuwd activiteitenprogramma dat de ontwikkeling

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Sportmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Sportmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Sportmasseur (NGS0084) Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en keuzedeel mbo sportmassage (geldend vanaf 01-08-2013) Vastgesteld HB 11-1-2017 Format KSS 2012 1. Algemene

Nadere informatie

Handleiding Palliatieve Zorg

Handleiding Palliatieve Zorg BOL-MZ Handleiding Palliatieve Zorg Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.3 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen 1.1 Inventariseren van de

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

Helpende Zorg & Welzijn niveau 2

Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 wijzigingen examenproducten Helpende Zorg en Welzijn Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Vaststellingscommissie 3 4. Totaaloverzicht 3 5.

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Snoezelruimte, kinderdagverblijf, meervoudig complex gehandicapt, plan van aanpak, dak- en thuislozenopvang

Snoezelruimte, kinderdagverblijf, meervoudig complex gehandicapt, plan van aanpak, dak- en thuislozenopvang Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Niveau 3 1.1 Inventariseert hulpvragen van de cliënt D Snoezelruimte, kinderdagverblijf, meervoudig complex gehandicapt, plan van Prestatie-indicatoren De

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

1. Algemene informatie over kwalificatie

1. Algemene informatie over kwalificatie 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Leider Sportieve Recreatie B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker. Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang EXAMENBANK PROVE2MOVE

Verantwoordingsdocument wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker. Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang EXAMENBANK PROVE2MOVE wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang EXAMENBANK PROVE2MOVE Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Vaststellingscommissie 3 4. Totaaloverzicht

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg EXAMENBANK PROVE2MOVE

Verantwoordingsdocument wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg EXAMENBANK PROVE2MOVE wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg EXAMENBANK PROVE2MOVE Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Vaststellingscommissie 3 4. Totaaloverzicht 3 5. Het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Dat we er maar weer netjes bijzitten.! ( Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Helpen bij huishouding, wonen en recreëren. Niveau Startbekwaam

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie