OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG"

Transcriptie

1 Werkproces: Van kwalificatiedossier Verzorgende-IG, versie vanaf augustus 2012: KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Als verzorgende-ig verzamel je gegevens over dreigende of gezondheidsproblemen om de zorg- en ondersteuningsbehoeften van de cliënt, eventueel met naasten, in kaart te brengen. Je voert een intakegesprek met de cliënt, eventueel gesteund door naasten en houdt daarbij rekening met psychosociale problematiek, ervaringsdeskundigheid en het levensverhaal. Je maakt gebruik van jouw kennis over stoornissen, beperkingen, functioneringsproblemen en ziektebeelden van zorgcategorieën in de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg en het mogelijk naast elkaar bestaan van zelfzorgtekorten. Als verzorgende-ig analyseer je de verzamelde gegevens, formuleert zorg- en ondersteuningsdoelen en passende activiteiten. Daarbij ligt het accent op de levensdomeinen: lichamelijke gezondheid en welbevinden, leef- en woonsituatie, participatie en mentaal welbevinden. Je stelt het Zorgleefplan op en houdt daarbij rekening met een veelal langdurige zorgrelatie en de nog mogelijke zelf- en mantelzorg. Je bespreekt het Zorgleefplan met de cliënt en betrokkenen, en vraagt om instemming. 1.2 Biedt persoonlijke basiszorg en Als Verzorgende-IG ondersteun je de cliënt bij persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld bij eten en observeert gezondheid en welbevinden drinken, uitscheiding, mobiliteit en waak- en slaapritme. Je sluit aan bij de mogelijkheden en de beleving van de cliënt en houdt rekening met zijn ervaringsdeskundigheid en met de leeftijd samenhangende problemen die de communicatie kunnen beperken. Je draagt er zorg voor dat de cliënt het leven kan leiden dat hij gewend is. Je observeert en signaleert continu veranderingen in de kwaliteit van leven van de cliënt, en bewaakt hiermee de gezondheidstoestand en het welbevinden. Je past continu risicosignalering toe om zorg te dragen voor cliëntveiligheid. Je rapporteert de bevindingen aan betrokken deskundigen en zet zo nodig vervolgstappen in gang. Je biedt met zekere regelmaat in voorkomende gevallen palliatieve en terminale zorg en ondersteuning, en voorkomt daarbij zoveel mogelijk (bed)complicaties en ongemakken. Als verzorgende-ig schakel je deskundigen in als een cliënt is overleden. Je zorgt voor een eerste opvang van naasten. Je zorgt er mede voor dat de naasten op een goede manier afscheid kunnen nemen van de overledene. 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit Als verzorgende-ig voer je in het kader van de individuele gezondheidszorg verpleegtechnische handelingen waaronder voorbehouden en risicovolle handelingen - uit in opdracht van een arts. Het gewenste resultaat is dat de verpleegtechnische handelingen op een professionele manier, volgens geldende protocollen en wet- en regelgeving, uitgevoerd zijn. Behandeld op lesdag: Proeve van bekwaamheid*: 1 t/m 5 1: anamnese gesprek voeren en zorg(leef)plan opstellen 6 t/m 10 2: ondersteuning pers. verzorging, bewaking gezondheidstoestand en welbevinden, palliatieve, terminale en laatste zorg. 11 t/m 18 3: uitvoeren verpleegtechnische handelingen Pagina 1 van 5

2 1.4 Begeleidt een zorgvrager Als Verzorgende-IG begeleid en stimuleer je de cliënt/zorgvrager bij het handhaven en vergroten van de zelfredzaamheid op psychosociaal en maatschappelijk gebied. Je ondersteunt bij praktische zaken, bijvoorbeeld reizen met openbaar vervoer etc. Ook ondersteun je ze de cliënt/zorgvrager bij het realiseren van een waardevolle dagbesteding, het opbouwen en onderhouden van zijn sociale netwerk en betrek je het sociale netwerk bij de ondersteuning. Je motiveert de cliënt/zorgvrager om zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven te voeren en de eigen identiteit en levensinvulling te behouden. Ook begeleid je de cliënt bij de verwerking en hantering van de gevolgen van (chronische) ziekte, beperking, behandeling, rouw of naderend sterven. Daarnaast ondersteun je de naasten en let daarbij op signalen van overbelasting. Je checkt of de betrokkenen tevreden zijn over de begeleiding. 1.5 Begeleidt een groep zorgvragers Als Verzorgende-IG begeleid je een groep cliënten bij het zo optimaal mogelijk samenwonen in groepsverband, bijvoorbeeld bij gezamenlijke maaltijden en groepsactiviteiten. Je creëert een zo stimulerend en prettig mogelijke leef- en verblijfsomgeving voor de groep, passend bij hun behoeftes en wensen, en betrekt hierbij zo veel mogelijk ook de naasten. Je bevordert een goed groepsklimaat. Je observeert de groepsdynamiek en het gedrag van de cliënten. Je helpt een cliënt bij het verkrijgen van inzicht in het eigen gedrag en het effect van dat gedrag op anderen. Indien nodig bespreek je dit in de groep. Je maakt afspraken over (gedrags)regels. Je grijpt in of bemiddelt bij conflicten. 1.6 Geeft voorlichting, advies en instructie Als Verzorgende-IG geef je voorlichting, advies en instructie ten behoeve van het behouden of vergroten van de zelfstandigheid van de zorgvrager/ cliënt, gericht op de mogelijkheden om met zijn beperkingen om te gaan, ook voor de betrokkenen. Je geeft in voorkomende gevallen informatie over het verouderingsproces, ziektebeelden, stoornissen, beperkingen, handicaps en de gevolgen hiervan voor onder andere de persoonlijke verzorging, de huishoudelijke zorg en de kwaliteit van leven van de zorgvrager/cliënt. Je geeft onder andere voorlichting en advies over een gezonde leefstijl, veiligheid in huis, instrumenten, hulpmiddelen en financieringsvraagstukken, etc. Tijdens de voorlichting, het advies en de instructie houd je rekening met bijvoorbeeld somatische of psychogeriatrische problemen van de zorgvrager/cliënt. Je instrueert in voorkomende gevallen de zorgvrager/cliënt en eventueel de naasten een handeling uit te voeren of een hulpmiddel te gebruiken. Je checkt of de informatie en/of instructie begrepen is. 1.7 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties Als Verzorgende-IG signaleer je en onderneem je actie bij onvoorziene- en crisissituaties. Deze kunnen het gevolg zijn van gedragsproblemen van psychosociale of psychiatrische aard of grensoverschrijdend gedrag of van problemen van somatische aard. Je grijpt in en past in uitzonderlijke situaties middelen en maatregelen toe volgens afspraken in het Zorg(leef)plan en de richtlijnen van de organisatie (bijvoorbeeld: onrustband, tafelblad, eten onder dwang of diepe stoel. Je roept de hulp in van collega s of deskundige(n) van andere disciplines. Je probeert zo mogelijk crisissituaties te voorkomen. 19 t/m 21 4: zorgvrager begeleiden bij handhaven en vergroten zelfredzaamheid, mantelzorger begeleiden, voor het versterken van zijn/haar draagkracht. 22 5: groep begeleiden bij samenwonen in groepsverband. 23 6: voorlichting en advies geven. 24 7: een crisissituatie of onvoorziene situatie op professionele wijze aanpakken. Pagina 2 van 5

3 1.8 Stemt de zorgverlening af Als Verzorgende-IG stem je de werkzaamheden af met collega s onderling en met collega s van andere disciplines; je plant, maakt afspraken met collega s over de manier waarop zij zorg verlenen en hoe ze dit organiseren en je draag indien nodig werkzaamheden over. Je stemt de zorg zo nodig af met naasten of met andere betrokkenen, zoals mantelzorgers, naasten en vrijwilligers. Je neemt deel aan afstemmingsoverlegvormen en collegiale consultaties. Je past jouw aanpak aan als blijkt dat dit nodig is. 1.9 Evalueert de zorgverlening Als Verzorgende-IG evalueer je (de totale) zorgverlening. Je evalueert, periodiek en aan het einde van het uitvoeringstraject, de zorgverlening met alle betrokkenen. Je verzamelt steeds relevante gegevens voor de evaluatie en analyseert deze. Je bespreekt de gegevens uit de evaluatie met betrokkenen. Je voert, indien daartoe aanleiding is, in overleg veranderingen door in het Zorgleefplan. Je schrijft eventueel ook een (eind)evaluatie ten behoeve van ontslag of overdracht naar een andere zorgsetting dan wel voor beëindiging van jouw eigen werkzaamheden. Je houdt het zorgdossier bij. 25 t/m 27 8: eigen werkzaamheden met die van anderen afstemmen 28 9: zorgverlening evalueren en a.d.h.v. evaluatie het zorg(leef)plan van de zorgvrager bijstellen Werkproces: Van kwalificatiedossier Verzorgende-IG, versie vanaf augustus 2012: KERNTAAK 2: UITVOEREN VAN ORGANISATIE- EN PROFESSIEGEBONDEN TAKEN 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en Als verzorgende-ig werk je aan jouw deskundigheidsbevordering en professionalisering van het professionalisering van het beroep beroep. Je leest vakliteratuur, volgt bijscholingen en voert jouw werkzaamheden uit volgens de daar geleerde kennis en vaardigheden. Je vraagt feedback over jouw eigen functioneren en geeft feedback aan anderen. Je stelt samen met jouw leidinggevende een persoonlijk ontwikkelplan op en voert dit uit. Je neemt deel aan inhoudelijke discussies met collega s en anderen over het beroep en levert zo een bijdrage aan visieontwikkeling van het beroep en de beroepsuitoefening en draagt deze visie ook uit aan anderen. 2.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg Als Verzorgende-IG werk je aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg door bijvoorbeeld te participeren in ontwikkel- of intervisiegroepen en door jouw kennis van het vakgebied in te zetten bij verbetertrajecten. Je bewaakt systematisch de kwaliteit van jouw werkzaamheden en signaleert en rapporteert tijdig knelpunten. Je neemt deel aan onderzoeken die binnen de instelling verricht worden, gebruikt waar mogelijk informatie uit (wetenschappelijk) onderzoek en werkt mee aan standaard- en/of protocolontwikkeling. Je werkt met kwaliteitszorgsystemen. Je ziet toe op naleving van protocollen en richtlijnen van de organisatie. Pagina 3 van 5 Behandeld op lesdag: Proeve van bekwaamheid*: 29 10: Vakkennis en vaardigheden bijhouden, persoonlijk ontwikkelplan opstellen en uitvoeren, kennis en deskundigheid overdragen aan collega s en andere deskundigen, deelnemen aan inhoudelijke discussies : kleinschalig onderzoek uit naar de kwaliteit van een scherp afgebakend aspect van de zorg. Verbetervoorstel doen

4 2.3 Geeft werkbegeleiding Als Verzorgende-IG werk je nieuwe collega s in en begeleid je studenten en stagiaires. Je kiest in overleg een geschikte wijze van begeleiden. Je instrueert hen en geeft aanwijzingen en adviezen en coacht hen. Je geeft feedback op hun leeractiviteiten en beroepsmatig handelen. Je begeleidt hen bij het ontwikkelen bij een beroepshouding. Je biedt een optimaal leerklimaat. Je participeert in begeleidings- en beoordelingsgesprekken. 31 en 32 12: werkbegeleiding geven * Elke Proeve van bekwaamheid bestaat uit één of meerdere kennisopdrachten en één of meerdere competentie(=praktijk)opdrachten Taalvaardigheid: Online taalniveau test bij aanvang opleiding Nederlands, niveau 2F van Referentiekader taal en rekenen: Behandeld op lesdag: Examen: 1 Schrijven 9, 15 en 26 Examen Schrijven 2 Spreken 9 Examen Spreken; presentatie a.d.h.v. vraagstelling 3 Gesprekken voeren 3 en 26 Examen Gesprekken voeren, a.d.h.v. gespreksonderwerpen en stellingen 4 Lezen 3 Centraal examen Lezen bij 5 Luisteren 15 Centraal examen Luisteren bij Pagina 4 van 5

5 Rekenen, niveau 2F van Referentiekader taal en rekenen: Domein: Behandeld op lesdag: Examen: Online rekenniveau test bij aanvang opleiding 1 Getallen 2, 8 en 27 2 Verhoudingen 14 en 27 3 Meten en Meetkunde 20 en 27 4 Verbanden 21en 27 Centraal examen rekenen bij Kwalificatie-eisen Loopbaan en burgerschap in het mbo: Dimensie: Behandeld op lesdag: Inspanningsverplichting: 1.1 De politiek-juridische dimensie 2, 8 en De economische dimensie 14 en De sociaal-maatschappelijke dimensie 20 en De dimensie vitaal burgerschap 21en 27 2 Loopbaan 29 Opdracht Loopbaan en burgerschap Beroepspraktijkvorming (BPV) De beroepspraktijkvorming vormt bij de SVOZ beroepsopleiding Verzorgende-IG de belangrijkste component. De opleiding bestaat voor 70% uit de beroepspraktijkvorming. In de opleiding wordt de theorie zoveel mogelijk parallel aangeboden aan de beroepspraktijkvorming. Om dit te realiseren zet SVOZ de volgende instrumenten in: Proeven van bekwaamheid, begeleidingsgesprek met de docent en met de praktijkopleider/praktijkbegeleider, praktijkverslagen en de praktijkovereenkomst. Het praktijkleren wordt begeleid door een begeleider (in sommige instellingen wordt de term werkbegeleider, praktijkbegeleider of praktijkopleider gebruikt). Tijdens de introductiebijeenkomst krijgt de begeleider informatie over de opleiding en de Proeven van bekwaamheid. Ook krijgt de begeleider een toelichting op de Handleiding begeleiden en beoordelen in de praktijk (de begeleider kan deze handleiding downloaden bij Mijnsvoz.nl). Samen met je begeleider maak je afspraken over het oefenen van de opdrachten onder begeleiding en spreek je momenten af voor evaluaties en de beoordeling. De beoordeling van de Proeve van bekwaamheid wordt (bij voorkeur) gedaan door een andere werkbegeleider (= praktijkbeoordelaar). Pagina 5 van 5

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG 1 Inhoudsopgave Inleiding blz.3 Hoofdstuk 1 Omschrijving kerntaken en werkprocessen met bijbehorende competenties blz.6 Hoofdstuk 2 Alle competenties in niveaus: Beginner,

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar

Nadere informatie

Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg

Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Servicedocument Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd op de kwalificaties Verzorgende-IG (niveau 3) 2011-2012 en Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) 2011-2012 Calibris

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Datum MOVISIE Utrecht, januari 2012 Utrecht, 26 oktober 2011 * titel 1 C O N C E P T COLOFON Projectnummer: P2308 Datum: december 2011 MOVISIE,

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK Fase: Beginner Beroepstaak A beginner, gevorderd, startbekwaam Beroepstaak B beginner Beroepstaak C beginner Beroepstaak E beginner Albeda College Branche

Nadere informatie

BPV-WIJZER OPLEIDING

BPV-WIJZER OPLEIDING 1 BPV-WIJZER OPLEIDING VERZORGENDE-IG / mbo-verpleegkundige Versie 3 28 mei 2013 2 INHOUDSOPGAVE 2 BLZ. INLEIDING 4 ALGEMEEN DEEL 6 HOOFDSTUK 1 HOE GA JE LEREN TIJDENS DE BPV? 7 1.1 VOOR EN BIJ AANVANG

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Opleiding Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau

Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau JENNIE MAST JULIE MEERVELD Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau N I Z

Nadere informatie

Competentieprofiel 2012

Competentieprofiel 2012 Competentieprofiel 01 Verpleegkunde Versie: 1 Status: vastgesteld Datum: juni 01 Competentie profiel algemeen Competentieprofiel van het beroep HBO- Verpleegkundige ROLLEN DOMEINEN DOMEINSPECIFICATIES

Nadere informatie

Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp)

Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Niveau 3 Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Niveau 3 Kompas (2011-vz-kp) Opleiding: Verzorgende-IG Niveau 3 Fase 1, 2 en 3 Artikelnummer CZW1VZ90007 Colofon Deze uitgave

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG

Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Crebonummer 95530; Niveau 3; Beroepsopleidend Kwalificatiedossier 2014; crebo 22190 Cohort 2014-2017 Versiedatum: 18 juli 2014 Inhoud Voorwoord... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Pedagogisch Werker

Nadere informatie

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao)

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Inleiding In het Cao akkoord 2011-2013 is de afspraak gemaakt om tijdens

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

PRAKTIJK-OPLEIDINGSBOEK MBO-VERPLEEGKUNDIGE

PRAKTIJK-OPLEIDINGSBOEK MBO-VERPLEEGKUNDIGE PRAKTIJK-OPLEIDINGSBOEK MBO-VERPLEEGKUNDIGE niveau 4 NAAM STUDENT: GROEP: 1 1. Inleiding Dit Praktijkopleidingsboek (POB) hoort bij de opleiding voor het beroep van verpleegkundige niveau 4. De mbo-verpleegkundige

Nadere informatie

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage 11 Zie ook artikel 7.1 van deze cao Het nieuwe functieboek Inleiding In deze cao is het nieuwe functieboek opgenomen. Hierin zijn de functies generiek beschreven

Nadere informatie

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn 2015 Opleidingsgids Zorg en Welzijn Samen werken aan ontwikkeling Inleiding Wie is WerkendLeren WerkendLeren is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Door praktijkge√Įntegreerd

Nadere informatie

Beroepsprofiel zorgkundige

Beroepsprofiel zorgkundige Beroepsprofiel zorgkundige DEEL 2 Beroepsprofiel zorgkundige Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 2 V&V 2020 Deel 2 Beroepsprofiel zorgkundige 1 Colofon V&V 2020 Deel 2 Beroepsprofiel zorgkundige

Nadere informatie

In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche W&MD voorkomende functies.

In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche W&MD voorkomende functies. FUNCTIEBOEK (ex. Artikel, 1.4, 4.2.1 CAOW&MD 2008-2011 en bijlage 1) Dit functieboek hoort bij bijlage 1 van de CAO W&MD 2008 2011 en maakt als zodanig deel uit van die CAO (zie in dit verband artikel

Nadere informatie

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige sciencia een competentieprofiel voor hbo verpleegkundigen in de ggz, geformuleerd vanuit onderwijs en praktijk Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige Ontwikkeld en opgesteld door Sciencia GGZ

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling Cohort: 2010 2010-2013 startmoment augustus 2011-2014 startmoment januari Crebonummer: 94830 Uitstroom: Verzorgende IG Niveau: 3 Leerweg: BBL Versie 2 Datum vastgesteld: juni

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSGEBIED EN EINDTERMEN AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGE

DESKUNDIGHEIDSGEBIED EN EINDTERMEN AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGE 29-06-2012 HP DESKUNDIGHEIDSGEBIED EN EINDTERMEN AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGE CZO Ambulanceverpleegkundige Projectgroep CZO Accreditatie Opleidingen Ambulancezorg Nederland Inleiding deskundigheidsgebied en

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1 STAGEHANDBOEK Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016 Semester 1 BACHELOROPLEIDING VERPLEEGKUNDE Juli 2015 Inhoud Inleiding 4 1. Inhoud van het vierde leerjaar 5 2. Inhoudelijk kader van differentiatiestage

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie