GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG"

Transcriptie

1 OPLEIDING tot MBO VERPLEEGKUNDIGE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTENBOEK Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 KD 2012 Crebo 95 Versie: jan 2014 Fase: gevorderd 1 verkort Naam student:. 1

2 Versie 1 crebo 95 2

3 Inhoudsopgave Inleiding pag. 5 POP en werkplanning beroepsgericht pag. 7 POP en werkplanning persoonlijke doelen pag. 9 Instructie feedback formulier pag. 11 Beroepstaak B Ondersteunen bij de persoonlijke basiszorg pag. 13 -Gevorderd 1 Beroepsopdracht (praktijk) Feedbackformulier Ondersteuningsmagazijn school/praktijk Beroepstaak C Begeleiden pag. 43 -Gevorderd 1 Beroepsopdracht (praktijk) Feedbackformulier Ondersteuningsmagazijn school/praktijk Beroepstaak E Uitvoeren van organisatie- en professie gebonden pag. 65 taken -Gevorderd 1 Beroepsopdracht (praktijk) Feedbackformulier Ondersteuningsmagazijn school/praktijk Toetsen beroepsopdrachten B, C en E pag. 87 Bijlagen: Begrippenlijst pag. 117 Leerplan pag. 119 Leerlijn pag. 123 Overzicht activiteiten school pag. 125 Overzicht taaltaken Nederlands pag. 129 Instructie taaltaken pag. 130 Aftekenlijst taaltaken pag. 131 Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken/assessen pag. 133 Versie 1 crebo 95 3

4 Versie 1 crebo 95 4

5 Inleiding Beste student, Je bent gestart met de verkorte opleiding voor verpleegkunde. Je hebt nu het opdrachtenboek voor je. Hierin zit alles wat je nodig hebt om het tweede deel van gevorderde fase 1 af te ronden. Het lesmateriaal is verdeeld in beroepstaken. Per beroepstaak zijn activiteiten beschreven die je gaat uitvoeren in overleg met de begeleider van de afdeling. De activiteiten zijn een voorbereiding op de praktijktoetsen die beroepsopdrachten worden genoemd. De beroepsopdrachten zijn toetsen die bepalen of je de werkprocessen en de competenties die behoren bij het beroep van verpleegkundige op gevorderd niveau kunt uitvoeren. Natuurlijk doe je ook activiteiten op school. Deze activiteiten vind je in het ondersteuningsmagazijn gevorderd 1. Hierin zitten ook taal- en rekentaken die gericht zijn op het beroep en passen binnen de beroepsopdracht. De activiteiten voor de praktijk staan in dit boek in een overzichtslijst. Op deze lijst kan je ook vinden welke activiteiten verplicht zijn en wat oefenmateriaal is. Uit het oefenmateriaal kan je als deelnemer in overleg met je begeleider een keuze maken welke je wel of niet maakt. De V = verplicht en de O = oefenmateriaal. Je kunt hier op school, in de praktijk en thuis aan werken. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken met (werk) begeleiders, praktijkopleiders en docenten/slb ers en je zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van je voortgang. Je POP en werkplanning zijn hierbij een hulpmiddel. De formulieren kun je voorin dit opdrachtenboek vinden. Let op, er zijn twee formulieren, een voor een beroepsgericht leerdoel en een voor een persoonlijk leerdoel. In je POP maak je een beschrijving van ijkmoment naar ijkmoment. Je beschrijft waaraan je de komende periode gaat werken (beroepstaken, beroepscompetenties en persoonlijke leerdoelen, Nederlands, rekenen, burgerschap). Je POP ontwikkelt zich gedurende de opleiding, het is een groeidocument. In je werkplanning beschrijf je concreet welke activiteiten je gaat ondernemen om aan de beroepsopdrachten te kunnen voldoen. De SLB-er begeleid je onder andere bij het leerproces en het samenstellen van je portfolio. In het begin zal de SLB-er je hierbij meer ondersteunen dan later in de opleiding. De SLB-er heeft regelmatig een gesprek met je om de voortgang van de opleiding te bespreken. De uitgevoerde activiteiten op school teken je af op de overzichtslijst activiteiten theorie achterin dit opdrachtenboek. Je vult bij het onderwerp de datum in waarop je de activiteit hebt gedaan en zet een paraaf. Zo kan de praktijk zien welke activiteiten er op school zijn afgerond. Voor de verpleegtechnische vaardigheden zie opdrachtenboek startbekwaam inclusief toets beroepsopdracht D en ondersteuningsmagazijn, beroepstaak D. Succes met je opleiding! Het docententeam Versie 1 crebo 95 5

6 Versie 1 crebo 95 6

7 POP en werkplanning Naam student:. Groep:.. Datum: Beroepsgericht leerdoel Leerdoel: Planning van activiteiten Activiteiten: omdat: Begeleiding: Beroepstaak, beroepsproduct: Planning Werkprocessen, competenties: Bewijsvoering en evaluatie: Versie 1 crebo 95 7

8 Versie 1 crebo 95 8

9 POP en werkplanning Naam student:. Groep:.. Datum: Persoonlijk leerdoel Leerdoel: Planning van activiteiten Activiteiten: omdat: Begeleiding: Planning: Bewijsvoering en evaluatie: Versie 1 crebo 95 9

10 Versie 1 crebo 95 10

11 Instructie Feedbackformulier Inleiding Je gebruikt de feedbackformulieren bij alle activiteiten, de beroepsopdracht, of delen daarvan. Dit met het doel feedback te verzamelen m.b.t. je handelen. Per activiteit kruis je op het feedbackformulier aan op welk werkproces je feedback wil krijgen. Natuurlijk kruis je alleen die werkprocessen aan die van toepassing zijn op de praktijkactiviteit waar je mee bezig bent. Kijk hiervoor ook naar de prestatie-indicatoren die bij deze werkprocessen passen! Instructie voor de student Er zijn verschillende mogelijkheden om het feedbackformulier te gebruiken. Enkele suggesties: - Probeer een goed beeld te krijgen van de competenties en werkprocessen waarvan men verwacht dat je die laat zien. Praat erover met collega s, met je begeleider etc. Let op hoe anderen het werk uitvoeren en wat jij daarvan kan leren. - Ga na welke competenties je al goed beheerst en met welke competenties je nog moeite hebt. Vraag collega s, begeleiders om je op specifieke onderdelen, competenties/prestatie-indicatoren, feedback te geven. Dit kan door middel van een gesprek, een gerichte observatie etc. - Voer de activiteiten en/of delen van de beroepsopdracht meerdere keren uit en vraag verschillende begeleiders het feedbackformulier in te vullen. Bespreek de uitkomsten met je eigen begeleider op de afdeling - Kruis een paar competenties/werkprocessen aan waar je extra aandacht aan wil schenken. Beschrijf zelf hoe je vindt dat je deze uitvoert en vergelijk je eigen mening met die van collega s. - Zorg ervoor dat je voldoende feedback hebt verzameld en voeg de formulieren als bewijslast toe aan je portfolio. Gebruik de formulieren in gesprekken met je SLB-er bijvoorbeeld tijdens voortgangsgesprekken. Zorg er wel steeds voor dat datum, naam en paraaf van jouw begeleider op het formulier staan. Instructie voor de begeleider op de afdeling. Er zijn verschillende mogelijkheden om het feedbackformulier te gebruiken. Enkele suggesties: - Samen met de student bekijkt u de inhoud van de opdracht, neemt u de werkprocessen, de competenties en prestatie-indicatoren door. Samen scherpt u het beeld aan van wat er verwacht wordt van de student en de betekenis daarvan voor de praktijksituatie. - Samen met de student neemt u het feedbackformulier door. De student vertelt wat hij daarin moeilijk vindt, goed vindt gaan of wil leren. U vertelt de student wat uw bevindingen zijn. Een dergelijk gesprek levert informatie op voor het leren en begeleiden van de student. Er kan een keuze gemaakt worden om de komende tijd extra aandacht te hebben voor bepaalde werkprocessen/competenties. (feedforward) - U vindt dat de student al veel geoefend heeft met onderdelen van de beroepsopdracht. Volgens u is de student in staat de totale zorg voor bijv. 1 zorgvrager uit te voeren. U gebruikt het feedbackformulier om de student van informatie te voorzien over zijn handelen. - U vindt dat de student voldoende geleerd heeft om de beroepsopdracht uit te voeren. U maakt een planning met hem welke zorgvrager hij wanneer gaat verzorgen. NB: Bij het geven van feedback is het van belang dat u het gedrag van de student (prestatie-indicator) altijd bekijkt in het totaal van de opdracht en de werkprocessen. Gebruik hiervoor naast de opdracht altijd het overzicht van de werkprocessen, competenties en prestatie-indicatoren Versie 1 crebo 95 11

12 Versie 1 crebo 95 12

13 Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd 1 Ondersteunen bij de verpleegkundige basiszorg Voorbereidend op deze beroepsopdracht voer je de activiteiten van het ondersteuningsmagazijn uit en vraag je feedback met behulp van het feedbackformulier. Let op: als je gaat toetsen maak je gebruik van het beoordelingsformulier achter in het opdrachtenboek Beroepsopdracht Je werkt als leerling-verpleegkundige op een afdeling of ambulant bij een. GGZ (GHZ) instelling. Je leidinggevende geeft je de opdracht om, gedurende een aantal dag en/of avonddiensten, verpleegkundige (basis) zorg te verlenen aan cliënten in relatief stabiele zorgsituaties waarin het handelen voor een belangrijk deel kan verlopen volgens standaarden en richtlijnen. Je stelt het aantal zorgvragers vast volgens de afspraken van de afdeling en in overleg met je werkbegeleider. Je voert de zorgverlening en coördinatie van zorg onder supervisie van de begeleider uit. Dit wil zeggen; dat je de opdracht voor bespreekt, zelfstandig uitvoert en evalueert met je begeleider. Je herkent een crisissituatie of onvoorziene omstandigheden en roept hulp in van je begeleider of een verpleegkundige. Wat moet je doen? Met je begeleider kies je een aantal zorgvragers uit waarbij je bovenstaande opdracht kunt uitvoeren. Ga aan de hand van het verpleegplan na wat de gevolgen zijn van de gezondheidsproblemen. Het accent ligt op het bieden van persoonlijke verzorging en het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Je biedt de zorgvragers psychosociale begeleiding bij de voorbereiding op verschillende therapieën, behandelingen of onderzoeken. Je verzamelt gegevens over dreigende of bestaande gezondheidsproblemen, stelt op basis hiervan een verpleegplan op en bespreekt dit met de zorgvrager en betrokkenen. Je biedt op basis van het verpleegplan de verpleegkundige zorg, observeert en monitort voortdurend veranderingen in de gezondheidstoestand en het welbevinden van de zorgvrager. Je houdt daarbij rekening met de omstandigheden, wensen en behoeften van de zorgvrager. Je rapporteert verkregen gegevens in het dossier en stelt zo nodig het verpleegplan bij of op. Je evalueert de verleende zorg met zorgvrager en begeleider. Je kunt het overzicht bewaren over de zorg en werkzaamheden voor de zorgverlening in logische volgorde plannen. Je raadpleegt indien nodig andere deskundigen en overlegt tijdig en regelmatig met hen. Daarnaast neem je, voor de coördinatie en afstemming, deel aan relevante overlegvormen en collegiale consultatie. Taaltaken 1 - Kan observatie- en vragenlijsten lezen - Kan voorschriften / procedures/instructies/protocollen/een planning/een overdracht/ een dossier/een verpleegplan/rapportage/vakliteratuur/leerplan lezen en interpreteren. - Kan een zorgplan bespreken en evalueren - Kan observatielijsten en vragenlijsten invullen 1 Indien de student deze beroepsopdracht uitvoert, werkt hij tevens aan bovenstaande taal en rekentaken Versie 1 crebo 95 13

14 - Kan zorgdoelen/begeleidingsdoelen/een zorgplan/een leerplan formuleren en bijhouden (wijzigingen vastleggen). Rekentaken - Heeft numerieke vaardigheden m.b.t. vochtlijst en vochtbalans - Kan ondersteunen bij bewegen en verplaatsen - Kan de weg vinden en uitleggen in een instelling Versie 1 crebo 95 14

15 FEEDBACKFORMULIER Beroepsopdracht B Naam student: Datum: Opleiding: MBOverpleegkundige Niveau: Gevorderd 1 Werkprocessen Beroepstaak B Feedback 1.1 De gevorderde verpleegkundige stelt het verpleegplan op of bij, op basis van de verpleegkundige diagnose, en bespreekt dit met de zorgvrager en andere betrokkenen. De gevorderde stemt af met de begeleider. (A-D-H-J-K-M) 1.2 De gevorderde verpleegkundige voert de persoonlijke basiszorg en zo nodig terminale zorg uit. Monitort de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied. Hierbij houdt zij rekening met de omstandigheden van de zorgvrager en betrokkenen. Bespreekt de bevindingen met de begeleider en zet zo nodig vervolgstappen. (E, F,J,K,R,V) 1.4 De gevorderde verpleegkundige begeleidt de zorgvrager bij het handhaven en vergroten van zijn zelfredzaamheid door de zorgvrager te stimuleren en te motiveren de regie over zijn eigen leven te voeren. Daarnaast begeleidt zij de mantelzorger /naasten en let op de signalen van overbelasting (C-D-R) 1.7 De gevorderde verpleegkundige pakt een crisissituatie of een onvoorziene situatie op professionele wijze aan. Zij roept bij calamiteiten de hulp in van collega s of deskundigen van andere disciplines. Zij reageert volgens geldende procedures en regelgeving. (E-T-V-) 1.8 De gevorderde verpleegkundige maakt een planning en verdeling van de werkzaamheden, wijst werkzaamheden toe en geeft prioriteiten aan. De gevorderde heeft collega s geconsulteerd en een actieve bijdrage geleverd aan overlegsituaties, waardoor de continuïteit van de zorgverlening gewaarborgd is. (B,E,Q) Versie 1 crebo 95 15

16 Werkprocessen Beroepstaak B Feedback 1.9 De gevorderde evalueert de zorgverlening met de betrokken partijen en maakt hiervan een verslag. Zij bespreekt haar schriftelijke eindrapportages t.a.v. de uitgevoerde zorg met de begeleiding (C-J-M ) Argumentatie Feedback (verplicht invullen) (maak bij de argumentatie van de feedback gebruik van de competenties zoals benoemd in het overzicht van de beroepstaak op de volgende bladzijde) Datum: Naam begeleider in de praktijk: Paraaf: Naam student:. Paraaf:.. Versie 1 crebo 95 16

17 Overzicht Beroepstaak B Overzicht : beroepstaak, beroepsproducten, werkprocessen, competenties met prestatie-indicatoren G1 Beroepstaak B Beroepsproducten Werkprocessen B. B.1 plannen van verpleegkundige 1.1, 1.8, 1.9 Verpleegkundige zorg zorg B.2 basis zorg 1.2, 1.4, 1.8 en 1.9 B.3 crisissituaties 1.7 Competenties A, B, C, D, E, F, H, J, K, M, R, T, V Competenties in de werkprocessen A Beslissen en activiteiten initiëren B. Aansturen C Begeleiden D Aandacht en begrip tonen. E Samenwerken en overleggen Prestatie-indicatoren Gaat in overleg met collega en/of begeleider na, of de te nemen beslissing in zorgsituaties genomen kan worden Benoemt bij het uitvoeren van palliatieve/terminale zorg de te nemen beslissingen t.a.v. veranderingen en voert dit uit Maakt gericht en zo zelfstandig mogelijk keuzes in zorgsituaties en kan deze motiveren. Zorgt voor duidelijk informatie/instructies voor collega s, zodat zij concreet weten wat er van hen verwacht wordt Informeert collega s over de prioriteiten van de zorgverlening Gaat in gesprek met de zorgvrager over het belang van eigen zelfredzaamheid. Stimuleert de zorgvrager om handelingen en activiteiten zoveel mogelijk zelf uit te voeren Biedt de zorgvrager steun bij het ontwikkelen van zelfredzaamheid en de regie voeren over het eigen leven in een leefsituatie en bespreekt dit. Maakt de draagkracht en draaglast met de mantelzorger en naasten bespreekbaar. Neemt de tijd om op het juiste moment te luisteren Luistert en kijkt aandachtig naar de gezondheidsproblemen, de zorgbehoeften en de leefomstandigheden van de zorgvrager en naasten. Kan zich inleven in de gevoelens van de zorgvrager en naasten Betrekt de zorgvrager en naasten bij het opstellen van een verpleegplan Biedt de nodige ondersteuning aan naasten bij het uitvoeren van de zorgtaken en bespreekt dit. Toont betrokkenheid bij het fysieke en mentale welzijn van de zorgvrager Behandelt zorgvrager en naasten met respect en geduld Vraagt de zorgvrager en andere betrokkenen naar hun ervaringen, ideeën en gevoelens over de geboden zorg en begeleiding Vraagt tijdens het evalueren van de zorgverlening zo nodig door Bespreekt met begeleider welke andere zorgverlener zo nodig ingeschakeld kan worden. Informeert en overlegt met alle betrokkenen. Roept bij calamiteiten tijdig hulp in van ander deskundigen Raadpleegt in het kader van coördinatie van zorgverlening indien nodig collega s. Versie 1 crebo 95 17

18 Competenties in de werkprocessen Prestatie-indicatoren E (vervolg) Heeft een actieve rol tijdens overlegmomenten. F Ethisch en integer handelen H Overtuigen en beïnvloeden. J Formuleren en rapporteren K Vakdeskundigheid toepassen M Analyseren Q Plannen en organiseren R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Stelt de belangen van zorgvrager centraal. Houdt rekening met de leefregels en gewoonten die voor de zorgvrager belangrijk zijn. Handelt volgens ethische maatstaven van de beroepsgroep [beroepscode] en de organisatie. Toont zich eerlijk en betrouwbaar. Respecteert vertrouwelijkheid. Accepteert en respecteert verschillen tussen zorgvragers. Behandelt de zorgvrager respectvol bij de persoonlijke verzorging. Past op doelgerichte wijze gesprekstechnieken toe. Voert anamnesegesprekken uit met standaard vragenlijst. Signaleert de verschillende belangen en mogelijkheden m.b.t. de verpleegkundige zorg en bespreekt deze. Verwerkt verkregen (anamnese)gegevens correct en accuraat Stelt zelfstandig verpleegdoelen, activiteiten en interventies van het verpleegplan op en bespreekt dit met collega s Rapporteert haar bevindingen zelfstandig volgens standaarden Schrijft verslaglegging van de zorgverlening in begrijpelijke taal voor alle betrokkenen. Past haar kennis toe over stoornissen, beperkingen, functioneringsproblemen en ziektebeelden in de zorgverlening en bespreekt dit met collega s. Weet vragen te beantwoorden Bespreekt observaties met collega s Verzamelt met de juiste methodiek gegevens Raadpleegt anderen over de verkregen informatie en benoemt eigen bevindingen Legt verbanden tussen de verzamelde gegevens en bespreekt dit met collega s Stelt de verpleegkundige diagnose en het verpleegplan op of bij en bespreekt dit. Benoemt de hoofd- en bijzaken uit de verkregen evaluatie gegevens en bespreekt dit. Plant in logische volgorde haar werkzaamheden voor de zorgverlening Maakt een dagindeling Controleert tussentijds de dagindeling met collega s. Past indien nodig de planning aan. Stelt prioriteiten en bespreekt dit. Werkt in logische volgorde meerdere taken uit en oefent in het delegeren. Herkent in zorgsituaties de verwachtingen en wensen van de zorgvrager en bespreekt dit met hem/haar. Bespreekt de mogelijkheden en beperkingen van de zorgverlening met de zorgvrager. Gaat na of de zorgvrager tevreden is over de verleende zorg. Komt afspraken na. Versie 1 crebo 95 18

19 Competenties in de werkprocessen T Instructies en procedures opvolgen V Met druk en tegenslag omgaan Prestatie-indicatoren Benoemt in een gesprek met begeleider hoe ze handelt tijdens onvoorziene -/ crisissituaties en hoe ze de procedures daarbij gebruikt. Bespreekt met begeleider de (wettelijke) grenzen van haar beroep. Ondersteunt de collega s in onvoorziene -/ crisissituaties Herkent eigen gevoelens en oefent in het effectief en professioneel blijven handelen in stressvolle zorgsituaties, ook in acute of onder emotionele omstandigheden. Dit onder begeleiding. Maakt op correcte wijze haar grenzen kenbaar tijdens de uitvoering van de zorg. Bespreekt en reflecteert met collega s emoties en gevoelens. Versie 1 crebo 95 19

20 Versie 1 crebo 95 20

21 Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak B B1. Verpleegplan B2. Basiszorg B3. Crisissituaties Gevorderd 1 verkort V=verplicht Activiteiten Gevorderd 1 V 1. Oriëntatie op de doelgroep en complexiteit van de zorgvrager (Verplicht op elke nieuwe afdeling) Datum Paraaf V V V V 2. Beoordelen van de afdelingsvisie en het verpleegmodel (Verplicht op elke nieuwe afdeling) 3. Opstellen van een verpleegplan* inclusief effectmeting (Verplicht bij elk ijkmoment) 4. Uitvoeren van verpleegkundige (basis)zorg bij de diverse zorgvragers 7 Verplicht totaal (zie schema bij de activiteit): - 2 in G1-5 in G2 (4 verplicht en 1 keuze uit 3) 5. Omgaan met agressie en onvoorziene omstandigheden Versie 1 crebo 95 21

22 Versie 1 crebo 95 22

23 OPLEIDING tot MBO VERPLEEGKUNDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Activiteiten Ondersteuningsmagazijn Praktijk Fase: gevorderd 1 verkort Beroepstaak B Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie 1 verkort, jan 2014 Naam student: Versie 1 crebo 95 23

24 Versie 1 crebo 95 24

25 G1 B activiteit 1: Oriëntatie op de doelgroep en complexiteit van de zorgvrager Resultaat Verplicht/oefen De student heeft zich georiënteerd op de afdeling zodat deze alle informatie heeft verzameld die nodig is om te kunnen functioneren als leerling/werknemer Verplicht (op elke nieuwe afdeling) Activiteit: Binnen de afdeling waar je werkt, zijn diverse zorgvragers opgenomen; ieder met zijn eigen problematiek, ziektebeelden, karakter, gedrag, e.d. Hoe dit zich uit, is zeer verschillend en je ziet een diversiteit in de complexiteit van zorg. In deze activiteit ga je na met welke doelgroep je te maken hebt, wat de afdelingsdoelstelling is en met welke complexiteit van zorg je vooral te maken hebt. Instructie: Ga na wat de specifieke doelgroep is die op deze afdeling is opgenomen en wat de afdelingsdoelstelling is. Zoek uit waar de zorgvragers waren voordat ze opgenomen werden op deze afdeling en wat het vervolgtraject is (ná deze afdeling). Bekijk welke problematiek/ziektebeelden veel voorkomen en zoek hier theorie bij. In overleg met je werkbegeleider kies je 3 zorgvragers uit waarvan je gaat uitzoeken wat de complexiteit van zorg is, behorende bij de problematiek en/of het ziektebeeld. Je observeert deze 3 zorgvragers minimaal 3 dagen. Je gaat in het verpleegplan/begeleidingsplan na of je doelen of interventies kan terugvinden die aansluiten bij deze complexiteit van zorg. Bespreek met je werkbegeleider je observaties, de gevonden theorie en de bevindingen vanuit het verpleegplan/begeleidingsplan. Bespreek in het team de eventuele verschillen tussen jouw observaties en het verpleegplan/begeleidingsplan. Kom ook met een voorstel om het verpleegplan/ begeleidingsplan aan te passen. Criteria praktijk: - Verslag over de doelgroep en het traject dat de zorgvragers doorlopen, aangevuld met de bevindingen van de 3 zorgvragers met de observaties en de eventuele aanpassing in het verpleegplan/begeleidingsplan. - Geformuleerd leerdoel n.a.v. de feedback van de werkbegeleider. Versie 1 crebo 95 25

26 Versie 1 crebo 95 26

27 G1 B Activiteit 2: B1 Resultaat Werkprocessen en competenties Verplicht/oefen Beoordelen van de afdelingsvisie en het verpleegmodel Plannen van verpleegkundige zorg De student heeft de afdelingsvisie en het verpleegmodel beoordeeld. 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op (A, D, H, J, K, M) 1.8 Coördineert de zorgverlening (B, E, Q) 1.9 Evalueert zorgverlening (D, J, M) Verplicht (op elke nieuwe afdeling) Activiteit: Binnen de afdeling waar je werkt, wordt er gewerkt vanuit een bepaalde visie. Er is ook een keuze gemaakt voor een bepaald verpleegmodel. Bekijk deze visie en het verpleegmodel en beoordeel in hoeverre je dit terugziet op de afdeling waar je nu werkt. Instructie : Bekijk de visie van de afdeling en het verpleegmodel dat gebruikt wordt. Maak hier een verslag over en maak gebruik van literatuurverwijzingen en verwoord aspecten als mens, omgeving, gezondheid en verpleegkunde. Beoordeel de geleverde verpleegkundige zorg op de afdeling. Leg jouw observaties naast de kenmerken van het verpleegmodel en beargumenteer tenminste 3 verschillen en 3 overeenkomsten. Formuleer hierin een verbeterpunt op het gebied van (plannen van) verpleegkundige zorg volgens het verpleegmodel, dat op korte termijn te behalen is. Bespreek je bevindingen met je werkbegeleider Criteria praktijk: - Verslag over bovenstaande (de wijze van verplegen op de afdeling in relatie met het gekozen verpleegmodel en het verbeterpunt). - Ingevuld feedbackformulier. Versie 1 crebo 95 27

28 Versie 1 crebo 95 28

29 FEEDBACKFORMULIER Beroepsopdracht B Naam student: Datum: Opleiding: MBOverpleegkundige Niveau: Gevorderd 1 Werkprocessen Beroepstaak B Feedback 1.1 De gevorderde verpleegkundige stelt het verpleegplan op of bij, op basis van de verpleegkundige diagnose, en bespreekt dit met de zorgvrager en andere betrokkenen. De gevorderde stemt af met de begeleider. (A-D-H-J-K-M) 1.2 De gevorderde verpleegkundige voert de persoonlijke basiszorg en zo nodig terminale zorg uit. Monitort de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied. Hierbij houdt zij rekening met de omstandigheden van de zorgvrager en betrokkenen. Bespreekt de bevindingen met de begeleider en zet zo nodig vervolgstappen. (E, F,J,K,R,V) 1.4 De gevorderde begeleidt de zorgvrager bij het handhaven en vergroten van zijn zelfredzaamheid door de zorgvrager te stimuleren en te motiveren de regie over zijn eigen leven te voeren. Daarnaast begeleidt zij de mantelzorger /naasten en let op de signalen van overbelasting (C-D-R) 1.7 De gevorderde verpleegkundige pakt een crisissituatie of een onvoorziene situatie op professionele wijze aan. Zij roept bij calamiteiten de hulp in van collega s of deskundigen van andere disciplines. Zij reageert volgens geldende procedures en regelgeving. (E-T-V) 1.8 De gevorderde maakt een planning en verdeling van de werkzaamheden, wijst werkzaamheden toe en geeft prioriteiten aan. De gevorderde heeft collega s geconsulteerd en een actieve bijdrage geleverd aan overlegsituaties, waardoor de continuïteit van de zorgverlening gewaarborgd is. (B,E,Q) Versie 1 crebo 95 29

30 Werkprocessen Beroepstaak B Feedback 1.9 De gevorderde evalueert de zorgverlening met de betrokken partijen en maakt hiervan een verslag. Zij bespreekt haar schriftelijke eindrapportages t.a.v. de uitgevoerde zorg met de begeleiding (C-J-M) Argumentatie Feedback (verplicht invullen) (maak bij de argumentatie van de feedback gebruik van de competenties zoals benoemd in het overzicht van de beroepstaak op de volgende bladzijde) Datum: Naam begeleider in de praktijk: Paraaf: Naam student:. Paraaf:.. Versie 1 crebo 95 30

31 G1 B Activiteit 3: Opstellen van een verpleegplan* inclusief effectmeting B 1 Resultaat Werkprocessen en competenties Verplicht/oefen Plannen van verpleegkundige zorg De student heeft een verpleegplan* opgesteld voor een psychiatrische zorgvrager, de zorg uitgevoerd en het plan geëvalueerd. 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op (A, D, H, J, K, M) 1.8 Coördineert de zorgverlening (B, E, Q) 1.9 Evalueert zorgverlening (D, J, M) Verplicht bij elk ijkmoment Activiteit: Binnen de afdeling waar je werkt ga je een verpleegplan* opstellen. Je gebruikt het verpleegmodel van de afdeling of anders dat van Gordon. Je voert de zorg zo veel mogelijk zelf uit en na een afgesproken periode evalueer je het verpleegplan. Instructie: In overleg met jouw werkbegeleider kies je een zorgvrager uit. Verzamel systematisch en op verschillende manieren (gesprekken, observaties, enz.) gegevens waarmee je een verpleegplan maakt met een beschrijving van verschillende gezondheidspatronen en een verpleegkundige (en dus niet een medische) diagnose opstelt volgens de PES. Maak een onderscheid tussen actuele en potentiële problemen. De verpleegdoelen worden geformuleerd volgens de RUMBA, zodat effectmeting mogelijk is. Naast de verpleegkundige interventies formuleer je ook evaluatiecriteria. Bespreek het verpleegplan met jouw werkbegeleider, de zorgvrager en de naasten. Voer het verpleegplan uit. Verzamel systematisch gegevens en bepaal of het verpleegprobleem nog bestaat, of het verpleegdoel is behaald en wat het effect is van de interventies. Formuleer jouw opvattingen over het verpleegprobleem, het verpleegdoel, de interventies en de evaluatiecriteria. Evalueer na de afgesproken periode de verleende zorg d.m.v. een gesprek met de zorgvrager. Bespreek ook met de zorgvrager jouw observaties van de afgelopen periode. Rapporteer in het dossier. Bespreek jouw bevindingen over het verpleegplan en het gesprek met de zorgvrager met jouw werkbegeleider. Pas eventueel het verpleegplan aan. Criteria praktijk: - Een actueel verpleegplan volgens de criteria. - De verpleegkundige zorgverlening is volgens de richtlijnen en protocollen uitgevoerd. - Ingevuld feedbackformulier. - Reflectieverslag over de gemaakte activiteit. * Wanneer er geen verpleegplannen gebruikt worden, maak je, in overleg met je werkbegeleider, gebruik van de gehanteerde methodiek op de afdeling. Versie 1 crebo 95 31

32 Versie 1 crebo 95 32

33 FEEDBACKFORMULIER Beroepsopdracht B Naam student: Datum: Opleiding: MBOverpleegkundige Niveau: Gevorderd 1 Werkprocessen Beroepstaak B Feedback 1.1 De gevorderde verpleegkundige stelt het verpleegplan op of bij, op basis van de verpleegkundige diagnose, en bespreekt dit met de zorgvrager en andere betrokkenen. De gevorderde stemt af met de begeleider. (A-D-H-J-K-M) 1.2 De gevorderde verpleegkundige voert de persoonlijke basiszorg en zo nodig terminale zorg uit. Monitort de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied. Hierbij houdt zij rekening met de omstandigheden van de zorgvrager en betrokkenen. Bespreekt de bevindingen met de begeleider en zet zo nodig vervolgstappen. (E-F-J -K- R-V) 1.4 De gevorderde begeleidt de zorgvrager bij het handhaven en vergroten van zijn zelfredzaamheid door de zorgvrager te stimuleren en te motiveren de regie over zijn eigen leven te voeren. Daarnaast begeleidt zij de mantelzorger /naasten en let op de signalen van overbelasting (C-D-R) 1.7 De gevorderde verpleegkundige pakt een crisissituatie of een onvoorziene situatie op professionele wijze aan. Zij roept bij calamiteiten de hulp in van collega s of deskundigen van andere disciplines. Zij reageert volgens geldende procedures en regelgeving. (E-T-V) 1.8 De gevorderde maakt een planning en verdeling van de werkzaamheden, wijst werkzaamheden toe en geeft prioriteiten aan. De gevorderde heeft collega s geconsulteerd en een actieve bijdrage geleverd aan overlegsituaties, waardoor de continuïteit van de zorgverlening gewaarborgd is. (B-E-Q) Versie 1 crebo 95 33

34 Werkprocessen Beroepstaak B Feedback 1.9 De gevorderde evalueert de zorgverlening met de betrokken partijen en maakt hiervan een verslag. Zij bespreekt haar schriftelijke eindrapportages t.a.v. de uitgevoerde zorg met de begeleiding (C-J-M) Argumentatie Feedback (verplicht invullen) (maak bij de argumentatie van de feedback gebruik van de competenties zoals benoemd in het overzicht van de beroepstaak op de volgende bladzijde) Datum: Naam begeleider in de praktijk: Paraaf: Naam student:. Paraaf:.. Versie 1 crebo 95 34

35 G1 B Activiteit 4: Uitvoeren van verpleegkundige (basis)zorg bij de diverse zorgvragers B1 B2 Resultaat Werkprocessen en competenties Verplicht/oefen Plannen van verpleegkundige zorg Basiszorg De student heeft basiszorg uitgevoerd bij een psychiatrische zorgvrager 1.1 Stelt het verpleegplan * op en bespreekt dit (A, D, H, J, K, M) 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, ondersteunt bij persoonlijke basiszorg, monitort gezondheidstoestand, zet evt. vervolgstappen en rapporteert (E, F, J, K, R, V) 1.4 Begeleidt de zorgvrager (C, D, R) 1.8 Coördineert de zorgverlening (B, E, Q) 1.9 Evalueert de zorgverlening (D, J, M) 9 Verplicht totaal (zie onderstaand schema): - 2 in G1-5 in G2 (4 verplicht en 1 keuze uit 3) Uitvoeren verpleegkundige (basis)zorg bij: Verplicht in G1 (kies er 2 uit, indien mogelijk, anders een andere kiezen) - schizofrenie en psychotische stoornissen X - combinatie psychiatrie en somatiek, eet- X Verplicht in G2 (indien mogelijk, anders een andere kiezen) stoornissen, metabool syndr., palliatieve zorg - stemmingsstoornissen X - verslavingszorg X - cognitieve stoornissen, geriatrische zorgvrager X - persoonlijkheidsstoornissen X - posttraumatische stressstoornis of X dissociatieve stoornissen - angststoornissen X - ADHD - Forensisch - Verstandelijke handicap 1 van de 3 Activiteit : Binnen de afdelingen waar je werkt, kom je verschillende typen zorgvragers tegen. Met deze activiteit verdiep je je steeds in een ander type zorgvrager. Je geeft blijk van jouw kennis over het type zorgvrager en zet deze kennis om in verpleegkundig handelen. Instructie: In overleg met je werkbegeleider kies je per keer de zorgvrager uit. Bestudeer literatuur over de ziekte/stoornis van dit type zorgvrager (verschijningsvorm(en), oorzaken/verklaringsmodellen, klachten, behandelingen, coping, medicatie met bijwerkingen, consequenties voor de verpleegkundige zorg). Maak een verslag van de bestudeerde literatuur en koppel hierin ook de kennis aan praktijkvoorbeelden. Bespreek het verslag met je werkbegeleider en schenk ook speciale aandacht aan de aandachtspunten voor de verpleegkundige zorg, inclusief de begeleiding van de naasten. Bereid je voor op de zorgverlening d.m.v. het verpleegplan. Schenk aandacht aan je planning en de prioritering van je werkzaamheden en voer de zorg uit (persoonlijke basiszorg, bewaken gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied, rapporteren, begeleiden bij het handhaven en vergroten van de zelfredzaamheid, evalueren). Versie 1 crebo 95 35

36 Criteria praktijk: - Goedgekeurd verslag over theorie en praktijk - Ingevuld feedbackformulier (per keer) - Reflectieverslag over het omgaan met dit type zorgvrager * Wanneer er geen verpleegplannen gebruikt worden, maak je, in overleg met je werkbegeleider, gebruik van de gehanteerde methodiek op de afdeling. Versie 1 crebo 95 36

37 FEEDBACKFORMULIER Beroepsopdracht B Naam student: Datum: Opleiding: MBOverpleegkundige Niveau: Gevorderd 1 Werkprocessen Beroepstaak B Feedback 1.1 De gevorderde verpleegkundige stelt het verpleegplan op of bij, op basis van de verpleegkundige diagnose, en bespreekt dit met de zorgvrager en andere betrokkenen. De gevorderde stemt af met de begeleider. (A-D-H-J-K-M) 1.2 De gevorderde verpleegkundige voert de persoonlijke basiszorg en zo nodig terminale zorg uit. Monitort de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied. Hierbij houdt zij rekening met de omstandigheden van de zorgvrager en betrokkenen. Bespreekt de bevindingen met de begeleider en zet zo nodig vervolgstappen. ( E-F- K-R-V) 1.4 De gevorderde begeleidt de zorgvrager bij het handhaven en vergroten van zijn zelfredzaamheid door de zorgvrager te stimuleren en te motiveren de regie over zijn eigen leven te voeren. Daarnaast begeleidt zij de mantelzorger /naasten en let op de signalen van overbelasting (C-D-R) 1.7 De gevorderde verpleegkundige pakt een crisissituatie of een onvoorziene situatie op professionele wijze aan. Zij roept bij calamiteiten de hulp in van collega s of deskundigen van andere disciplines. Zij reageert volgens geldende procedures en regelgeving. (E-T-V) 1.8 De gevorderde maakt een planning en verdeling van de werkzaamheden, wijst werkzaamheden toe en geeft prioriteiten aan. De gevorderde heeft collega s geconsulteerd en een actieve bijdrage geleverd aan overlegsituaties, waardoor de continuïteit van de zorgverlening gewaarborgd is. (B-E-Q) Versie 1 crebo 95 37

38 Werkprocessen Beroepstaak B Feedback 1.9 De gevorderde evalueert de zorgverlening met de betrokken partijen en maakt hiervan een verslag. Zij bespreekt haar schriftelijke eindrapportages t.a.v. de uitgevoerde zorg met de begeleiding (C-J-M) Argumentatie Feedback (verplicht invullen) (maak bij de argumentatie van de feedback gebruik van de competenties zoals benoemd in het overzicht van de beroepstaak op de volgende bladzijde) Datum: Naam begeleider in de praktijk: Paraaf: Naam student:. Paraaf:.. Versie 1 crebo 95 38

39 G1 B Activiteit 5 : Omgaan met agressie en onvoorziene omstandigheden. B1 B 3 Resultaat Werkprocessen en competenties Verplicht/oefen Plannen van zorg Crisissituaties De student kan omgaan met agressie en onvoorziene omstandigheden op de afdeling waar hij/zij werkzaam is. 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan* op (bij) A, D, H, J, K, M 1.7 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties (E, T, V) 1.9 Evalueert de zorgverlening (D, J, M) Verplicht Activiteit Zorgvragers hebben regelmatig last van angsten en spanningen, die veelal voortkomen uit hun ziektebeeld, wat zich kan uiten in agressie of risicovol gedrag. In dergelijke situaties is het van belang dat de verpleegkundige op haar handelen, houding en emoties kan reflecteren. Door middel van een zelftest ga je een reflectieverslag maken. Instructie : - Het gaat hierbij om de angsten en spanningen die voortkomen uit het ziektebeeld. Hou hierbij wel rekening met omgevingsfactoren. Zoals de afdeling, de groep, normen en waarden etc. - In de activiteit ga je d.m.v. een reflectieverslag reflecteren op 2 situaties per zorgvrager die indruk hebben gemaakt op je. Deze situaties moeten gaan over situaties die met spanning gepaard gingen, dreigend kunnen zijn geweest, of tot een escalatie zijn gekomen. - Gebruik voor dit reflectieverslag een reflectiemodel bv STARRT, Korthagen etc. Criteria praktijk: - Ingevuld feedback formulier - Reflectieverslagen, eventuele leerpunten beschrijven in je POP en werkplanning * Wanneer er geen verpleegplannen gebruikt worden, maak je, in overleg met je werkbegeleider, gebruik van de gehanteerde methodiek op de afdeling. Versie 1 crebo 95 39

40 Versie 1 crebo 95 40

41 FEEDBACKFORMULIER Beroepsopdracht B Naam student: Datum: Opleiding: MBOverpleegkundige Niveau: Gevorderd 1 Werkprocessen Beroepstaak B Feedback 1.1 De gevorderde verpleegkundige stelt het verpleegplan op of bij, op basis van de verpleegkundige diagnose, en bespreekt dit met de zorgvrager en andere betrokkenen. De gevorderde stemt af met de begeleider. (A-D-H-J-K-M) 1.2 De gevorderde verpleegkundige voert de persoonlijke basiszorg en zo nodig terminale zorg uit. Monitort de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied. Hierbij houdt zij rekening met de omstandigheden van de zorgvrager en betrokkenen. Bespreekt de bevindingen met de begeleider en zet zo nodig vervolgstappen. (E-F-J-K-R-V) 1.4 De gevorderde begeleidt de zorgvrager bij het handhaven en vergroten van zijn zelfredzaamheid door de zorgvrager te stimuleren en te motiveren de regie over zijn eigen leven te voeren. Daarnaast begeleidt zij de mantelzorger /naasten en let op de signalen van overbelasting (C-D-R) 1.7 De gevorderde verpleegkundige pakt een crisissituatie of een onvoorziene situatie op professionele wijze aan. Zij roept bij calamiteiten de hulp in van collega s of deskundigen van andere disciplines. Zij reageert volgens geldende procedures en regelgeving. (E-T-V) 1.8 De gevorderde maakt een planning en verdeling van de werkzaamheden, wijst werkzaamheden toe en geeft prioriteiten aan. De gevorderde heeft collega s geconsulteerd en een actieve bijdrage geleverd aan overlegsituaties, waardoor de continuïteit van de zorgverlening gewaarborgd is. (B-E-Q) Versie 1 crebo 95 41

42 Werkprocessen Beroepstaak B Feedback 1.9 De gevorderde evalueert de zorgverlening met de betrokken partijen en maakt hiervan een verslag. Zij bespreekt haar schriftelijke eindrapportages t.a.v. de uitgevoerde zorg met de begeleiding (C-J-M) Argumentatie Feedback (verplicht invullen) (maak bij de argumentatie van de feedback gebruik van de competenties zoals benoemd in het overzicht van de beroepstaak op de volgende bladzijde) Datum: Naam begeleider in de praktijk: Paraaf: Naam student:. Paraaf:.. Versie 1 crebo 95 42

43 Beroepsopdracht Beroepstaak C Gevorderd 1 Begeleiden Toelichting: Voorbereidend op deze beroepsopdracht voer je de activiteiten van het ondersteuningsmagazijn uit en vraag je feedback met behulp van het feedbackformulier. Let op: als je gaat toetsen maak je gebruik van het beoordelingsformulier achter in het opdrachtenboek. Dit geldt niet voor de verkorte opleiding. Bij ijk 5 wordt een feedbackformulier gevraagd. Beroepsopdracht Je werkt als leerling-verpleegkundige op een afdeling of ambulant bij een GGZ (GHZ) instelling. Je leidinggevende geeft je de opdracht om duidelijke en begrijpelijke voorlichting, advies, en instructie te geven aan zorgvragers en/of groepen over het behouden of vergroten van de zelfstandigheid en mogelijkheden om met ziekten of beperkingen om te gaan. Je geeft ook aanvullende voorlichting over ziekten, onderzoeken, behandelmethoden, ingrepen die een zorgvrager moet ondergaan, therapieën, gezonde levensstijl, handicaps en hulpmiddelen. Daarnaast ondersteun en begeleid je de zorgvrager op psychosociaal en maatschappelijk gebied, zowel individueel als in de groep, gedurende een aantal dag- en/of avonddiensten. Je stelt het aantal zorgvragers en het aantal diensten vast volgens de afspraken van de afdeling en in overleg met je begeleider. Je voert deze opdracht onder supervisie van de begeleider uit. Dit wil zeggen; dat je de opdracht voor bespreekt, zelfstandig uitvoert en evalueert met je begeleider. Wat moet je doen? Met je begeleider kies je een aantal zorgvragers uit waarbij je bovenstaande opdracht kunt uitvoeren. Ga aan de hand van het verpleegplan na wat de gevolgen zijn van de gezondheidsproblemen. Je laat zien dat je zorgvragers voorlichting, advies en instructie kunt geven en kunt begeleiden op psychosociaal en maatschappelijk gebied. Je observeert hoe de zorgvrager reageert op jouw advies, instructie en voorlichting en gaat na of de informatie begrepen is. Je motiveert de zorgvrager zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven te voeren en hebt aandacht voor zingevingsvragen. Je rapporteert zelfstandig je bevindingen in het verpleegkundig dossier. Daarnaast kan het voorkomen dat je advies, voorlichting en instructie en psychosociale begeleiding geeft aan een groep zorgvragers en besteed je aandacht aan het groepsproces. Tijdens het uitvoeren van de zorg werk je zoveel mogelijk zelfstandig en overleg je regelmatig met je begeleider. Wanneer er onvoorziene omstandigheden zijn, bijvoorbeeld bij gedragsproblemen en/of conflicten, roep je de hulp in van je collega s of andere disciplines. Vervolgens los je de problemen zo zelfstandig mogelijk op. Taaltaken 2 -Voert een slechtnieuws gesprek -Kan feedback geven en ontvangen -Kan voorlichting geven aan een individu of een groep -Kan mantelzorgers en zorgvragers informeren -Kan reflectiegesprekken voeren -Kan individuen/ groepen coachen/ activeren/ begeleiden/ stimuleren 2 Indien de student deze beroepsopdracht uitvoert, werkt hij tevens aan bovenstaande taaltaken Versie 1 crebo 95 43

44 Versie 1 crebo 95 44

45 FEEDBACK FORMULIER Beroepsopdracht C Naam student: Datum: MBO-Verpleegkundige Niveau: Gevorderd 1 Werkprocessen Beroepstaak C Feedback 1.1 De gevorderde verpleegkundige stelt het verpleegplan op of bij, op basis van de verpleegkundige diagnose, en bespreekt dit met de zorgvrager en andere betrokkenen. De gevorderde stemt af met de begeleider. (A-D-H-J-K-M) D De gevorderde verpleegkundige begeleidt de zorgvrager bij het handhaven en vergroten van zijn zelfredzaamheid door de zorgvrager te stimuleren en te motiveren de regie over zijn eigen leven te voeren. Daarnaast begeleidt zij de mantelzorger /naasten en let op de signalen van overbelasting. (C-D-R) 1.5 De gevorderde verpleegkundig geeft begeleiding aan een groep zorgvrager en creëert een zo optimaal mogelijke leef en verblijfsomgeving. Zij besteedt aandacht aan het groepsproces en het gedrag van de zorgvrager. Zij bemiddelt en grijpt in bij conflicten (C-D) 1.6 De gevorderde verpleegkundige geeft een zorgvrager of doelgroep duidelijke en begrijpelijke voorlichting, advies en instructie (I-L) Versie 1 crebo 95 45

46 FEEDBACK FORMULIER Beroepsopdracht C Naam student: Datum: MBO-Verpleegkundige Niveau: Gevorderd 1 Werkprocessen Beroepstaak C Feedback De gevorderde evalueert de zorgverlening met de betrokken partijen en maakt hiervan een verslag. Zij bespreekt haar schriftelijke eindrapportages t.a.v. de uitgevoerde zorg met de begeleiding (C-J-M) Argumentatie Feedback (verplicht invullen) (maak bij de argumentatie van de feedback gebruik van de competenties zoals benoemd in het overzicht van de beroepstaak op de volgende bladzijde) Datum: Naam begeleider in de praktijk:.. Paraaf:. Naam student: Paraaf:. Versie 1 crebo 95 46

47 Overzicht Beroepstaak C Overzicht : beroepstaak, beroepsproducten, werkprocessen, competenties met prestatie indicatoren G1 Beroepstaak C Beroepsproducten Werkprocessen Ondersteunen bij begeleiding C1: Advies, instructie en 1.6 voorlichting C2: Psychosociale 1.1, 1.4 en 1.9 begeleiding C3: Groepsbegeleiding Competenties: A, C, D, H, I, J, K, L, M, R Competenties in de werkprocessen A Beslissen en activiteiten initiëren C Begeleiden D Aandacht en begrip tonen. Prestatie-indicatoren Gaat na of de te nemen beslissing genomen kan worden in overleg met collega en/of andere discipline. Maakt gericht en zo zelfstandig mogelijk keuzes in zorgsituaties en kan deze motiveren. Stimuleert de zorgvrager om handelingen en activiteiten zoveel mogelijk zelf uit te voeren Gaat in gesprek met de zorgvrager over het belang van eigen zelfredzaamheid en autonomie Motiveert de zorgvrager zoveel mogelijk regie over eigen leven te voeren Checkt of de zorgvrager tevreden is over de begeleiding Maakt de draagkracht en draaglast met de mantelzorger en naasten bespreekbaar. Geeft begeleiding aan een groep. Creëert een zo optimaal mogelijke leefomgeving en groepsklimaat. Observeert groepsprocessen en het gedrag van de zorgvragers in de groep. Motiveert de groep zorgvragers om zich, binnen hun mogelijkheden, te ontwikkelen op sociaal-maatschappelijk gebied. Bemiddelt en grijpt in bij conflicten. Luistert en kijkt aandachtig naar de gezondheidsproblemen, zorgbehoeften en de leefomstandigheden van de zorgvrager. Biedt de nodige ondersteuning aan mantelzorgers en naasten met zorgtaken en bespreekt dit. Biedt de zorgvrager steun bij het ontwikkelen van zelfredzaamheid en de regie voeren over het eigen leven in een leefsituatie en bespreekt dit. Neemt de tijd om op het juiste moment te luisteren. Toont een geduldige en open werkhouding. Behandelt de zorgvrager met respect. Heeft begrip voor de standpunten en houding van anderen. Begrijpt waarom anderen zich op een bepaalde manier gedragen in de groep. 3 Nvt voor branche Ziekenhuis Versie 1 crebo 95 47

48 Competenties in de werkprocessen H Overtuigen en beïnvloeden. I Presenteren. J Formuleren en rapporteren K Vakdeskundigheid toepassen L Materialen en middelen inzetten M Analyseren R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Prestatie-indicatoren Voert anamnesegesprekken uit met standaard vragenlijst. Past op doelgerichte wijze gesprekstechnieken toe. Signaleert de verschillende belangen en mogelijkheden m.b.t. de verpleegkundige zorg en bespreekt deze. Streeft overeenstemming na en creëert draagvlak. Legt onderwerpen duidelijk en correct uit. Houdt in haar stijl van communiceren rekening met de zorgvrager of doelgroep. Benoemt de beperkingen en mogelijkheden van de zorgvrager of doelgroep en bespreekt de te nemen stappen. Speelt in op de beperkingen en mogelijkheden van de zorgvrager of doelgroep. Controleert regelmatig of de informatie goed is overgekomen. Stelt zelfstandig de doelen en activiteiten van het verpleegplan bij of op en bespreekt dit. Rapporteert zelfstandig volgens standaarden Raadpleegt anderen over de verkregen informatie en benoemt eigen bevindingen. Schrijft in begrijpelijke taal voor alle betrokkenen. Past haar kennis toe over stoornissen, beperkingen, functioneringsproblemen en ziektebeelden in de zorgverlening en bespreekt dit. Weet vragen te beantwoorden. Bespreekt observaties met collega s. Kiest en gebruikt gericht de voorlichtingsmaterialen, hulpmiddelen of instructiematerialen, die aansluiten bij het onderwerp. Gebruikt materialen en middelen tijdens het geven voorlichting en advies aan zorgvrager. Verzamelt met juiste methodiek gegevens. Legt verbanden tussen de verzamelde gegevens en bespreekt dit. Stelt de verpleegkundige diagnose en het verpleegplan op of bij en bespreekt dit. Benoemt de hoofd- en bijzaken uit de verkregen evaluatie gegevens en bespreekt dit. Herkent en bespreekt met de zorgvrager in zorgsituaties zijn verwachtingen en wensen Bespreekt de mogelijkheden en beperkingen van de zorgverlening met de zorgvrager. Gaat na of de zorgvrager tevreden is over de verleende zorg. Komt afspraken na. Versie 1 crebo 95 48

49 Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak C C1. Voorlichting, advies en instructie C2. Psychosociale begeleiding C3. Groepsbegeleiding Gevorderd 1 verkort V=verplicht Activiteiten Gevorderd 1 V 1. Het geven van voorlichting aan de psychiatrische zorgvrager. Datum Paraaf V 2. Analyse van het leefklimaat. V 3. Vaardigheden m.b.t. groepsprocessen. Versie 1 crebo 95 49

50 Versie 1 crebo 95 50

51 OPLEIDING tot MBO VERPLEEGKUNDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Activiteiten Ondersteuningsmagazijn Praktijk Fase: gevorderd 1 Beroepstaak C Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie 1 verkort, jan 2014 Naam student: Versie 1 crebo 95 51

52 Versie 1 crebo 95 52

53 G1 C Activiteit 1: Het geven van voorlichting aan de psychiatrische zorgvrager C1 Advies, instructie en voorlichting Resultaat De student heeft voorlichting gegeven aan meerdere zorgvragers. Werkprocessen en competenties 1.6 Geeft voorlichting, advies en instructie ( I, L) Verplicht / oefenen Verplicht Activiteit: In de beginnersfase heb je geleerd dat een leerling verpleegkundige een individuele zorgvrager voorlichting moet kunnen geven. In deze activiteit ga jij dat geven. Gebruik de theorie over psycho-educatie. Instructie: - Kies met jouw werkbegeleiders 1 zorgvrager uit waaraan jij individueel voorlichting gaat geven. - Stel een voorlichtingsplan op waarin jij beschrijft hoe je voorlichting wilt gaan geven. - Zorg dat jij voldoende deskundigheid bezit om voorlichting te kunnen geven. - Verdiep je in de literatuur over het ziektebeeld zoals: diagnostische criteria, prevalentie, prognose, beloop, oorzaken, gevolgen en preventie van het ziektebeeld. - Bespreek dit plan met jouw werkbegeleider en voer het plan uit. - Maak een reflectieverslag, waarin je ook aangeeft wat je aandachtspunt in de beginnersfase was en hoe jij dit hebt aangepakt in deze gevorderde fase. Criteria praktijk: - Voor en nabesprekingen met werkbegeleider over de observaties; - Plan van aanpak en een reflectie verslag; - Anonieme rapportage en bevindingen; - Een ingevuld feedbackformulier; Versie 1 crebo 95 53

54 Versie 1 crebo 95 54

55 FEEDBACK FORMULIER Beroepsopdracht C Naam student: Datum: MBO-Verpleegkundige Niveau: Gevorderd 1 Werkprocessen Beroepstaak C Feedback 1.1 De gevorderde verpleegkundige stelt het verpleegplan op of bij, op basis van de verpleegkundige diagnose, en bespreekt dit met de zorgvrager en andere betrokkenen. De gevorderde stemt af met de begeleider. (A-D-H-J-K-M) D De gevorderde begeleidt de zorgvrager bij het handhaven en vergroten van zijn zelfredzaamheid door de zorgvrager te stimuleren en te motiveren de regie over zijn eigen leven te voeren. Daarnaast begeleidt zij de mantelzorger /naasten en let op de signalen van overbelasting. (C-D-R) 1.5 De gevorderde verpleegkundig geeft begeleiding aan een groep zorgvrager en creëert een zo optimaal mogelijke leef en verblijfsomgeving. Zij besteedt aandacht aan het groepsproces en het gedrag van de zorgvrager. Zij bemiddelt en grijpt in bij conflicten (C-D) 1.6 De gevorderde verpleegkundige geeft een zorgvrager of doelgroep duidelijke en begrijpelijke voorlichting, advies en instructie. (I-L) Versie 1 crebo 95 55

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2014 Crebo: 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student geacht wordt

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Startbekwaam Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1 OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK Gevorderd 1 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie: ODB G1 VERKORT Datum: Februari 2016 Fase:

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg Niveau Beginner Datum: mei 2012 Cohort: 2012-2013 INLEIDING

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1 OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK Gevorderd 1 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie: ODB G1 VERKORT 1516 Datum: Augustus

Nadere informatie

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTENBOEK Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar: 2014-2015 KD 2012 Crebo 95 Versie: 2 juli 2014 Fase: gevorderd 2 Naam student:. 1 Versie

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 KD 2012-2013 Crebo 95530 Albeda College Branche

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK ZIEKENHUIS Gevorderd 2 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: ODB G2 ZH 1415 Fase: Gevorderd 2 Naam Student. Albeda

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK BEGINNER

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK BEGINNER OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK BEGINNER Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: beginner Naam student:. 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KD 2012 Cohort: 2015-2016 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Toets beroepstaak B Helpende gevorderd Thuiszorg

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Activiteiten Praklijkleren BBL regulier Beginner week 1-20 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Datum: Februari 2016 Fase: Beginner BBL

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Dat we er maar weer netjes bijzitten.! ( Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Helpen bij huishouding, wonen en recreëren. Niveau Startbekwaam

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: november 2014 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2011-2012 Versie: 30-6-2011 Fase: Gevorderd 1 en 2 en verkorte

Nadere informatie

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 Naam Student:. Groep: INHOUD Inleiding Overzicht alle ijkmomenten Portfolio Gegevens: Student School Praktijkorganisatie

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK Verzorgings-verpleegtehuis en thuiszorg GEVORDERD 2 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: AUGUSTUS 2016 Fase: Gevorderd

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: April 2011 Cohort: 2011-2012 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak B Hulp bij dagelijkse bezigheden Niveau Startbekwaam Toets Beroepstaak B startbekwaam Zorghulp

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG SPW4-VIG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 KD: 2012 Crebo: 95530 Naam student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 1.1 Crebo: 95530 en 92650 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase ZIEKENHUIS

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase ZIEKENHUIS OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Opdrachtenboek startbekwame fase Inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten ZIEKENHUIS Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! En dan wordt het gezellig.!

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase GEESTELIJKE GEZONDHEIDZORG

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase GEESTELIJKE GEZONDHEIDZORG OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Opdrachtenboek startbekwame fase Inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten GEESTELIJKE GEZONDHEIDZORG Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 3 niveaus! Helpen waar

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Gedragsbeoordeling. Elke handeling wordt volgens de volgende criteria beoordeeld.

Gedragsbeoordeling. Elke handeling wordt volgens de volgende criteria beoordeeld. Examen 2, Deel 1. Verpleegtechnische vaardigheden bekwaam uitvoeren. Handleiding werkproces 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit. Gedragsbeoordeling. Elke handeling wordt volgens de volgende criteria

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties.

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Werkproces: 1.1 Schrijft een casus met hierin 10 EHBO vaardigheden. 1.2 Schrijft een rollenspel en voert deze uit 1.3 Neemt kennis van

Nadere informatie

Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Inleiding BPV-wijzer schooldeel Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin

Nadere informatie

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Naam student:.. Groep:.. Praktijkorganisatie:. 2 Inhoudsopgave portfolio Helpende Zorg en Welzijn 1 Gegevens student, school en praktijkorganisatie 2 Planning

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 5

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 5 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 5 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG

OPLEIDING Verzorgende-IG OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 3.0 (vanaf september 2015) KD: 2012 Crebo: 95530 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR IJkmomentnummer: 2,4,6,8 ontwikkelingsgericht door SLB IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR Doel ijkmoment: Het verkrijgen van een antwoord op de vraag of de

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Examen 1, deel 1. Verlenen van basiszorg, verzorgende IG niveau 3 Handleiding werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Bewijsstuk: Beoordeling van de ondersteuning

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

beschrijft op welke wijze zij rekening houdt met het fysieke en mentale welzijn van de zorgvrager

beschrijft op welke wijze zij rekening houdt met het fysieke en mentale welzijn van de zorgvrager Examen 3, deel 1. Begeleiden bij het sociaal functioneren Handleiding werkproces 1.5 Begeleidt een zorgvrager Bewijsstuk: Een toegelicht begeleidingsplan voor de zelfredzaamheid op psychosociaal en maatschappelijk

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 5

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 5 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 5 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: jan 2015 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase. Verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase. Verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Opdrachtenboek startbekwame fase Inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg Albeda college Branche gezondheidszorg

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG Werkproces: Van kwalificatiedossier Verzorgende-IG, versie vanaf augustus 2012: KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Als verzorgende-ig

Nadere informatie

Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets

Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets Opleiding verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL Crebonummer 95520

Nadere informatie

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets Opleiding Verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL BBL Crebonummer 95520 Cohort 2012 e.v.

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! Helpen waar het

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

EE 1: Basiszorg. Onderdeel: Praktijktoets

EE 1: Basiszorg. Onderdeel: Praktijktoets EE 1: Basiszorg Onderdeel: Praktijktoets Opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Kwalificatiedossier 2012 / 2013 Cohort 2012 e.v. Kerntaak/werkprocessen,, 1.4 Versie Toegestane hulpmiddelen Beschikbare

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Vormen van kleinschalig wonen Project Sociaal-cultureel werk Boekje/brochure met alle informatie over het opzetten

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK Fase: Startbekwaam KD 2012 Beroepstaak B Startbekwaam Beroepstaak C Startbekwaam Beroepstaak E Startbekwaam Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase. Verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase. Verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Opdrachtenboek startbekwame fase Inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg Albeda college Branche gezondheidszorg

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd (Thuiszorg) Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 3 niveaus! Zien waar hulp

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013.

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL 2015-2017 Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. 1= startniveau 2=aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar NB: Als er lln.

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

Overgangseisen m.b.t. de BPV: De 12 Consortium opdrachten klaar en van feedback voorzien Voldoende eindbeoordeling

Overgangseisen m.b.t. de BPV: De 12 Consortium opdrachten klaar en van feedback voorzien Voldoende eindbeoordeling BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BBL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 40 weken stage van 2 dagen per week (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

BPV plan. Jeroen Bosch Ziekenhuis. MBO 2e jaar

BPV plan. Jeroen Bosch Ziekenhuis. MBO 2e jaar Jeroen Bosch Ziekenhuis BPV plan MBO 2e jaar Naam: Leerjaar: MBO 2 e jaar Onderwijsinstelling: Koning Willem 1 College Mentor: Cohortbegeleider: Stage afdeling: Cohort 2013 1 Inhoudsopgave: Voorwoord...

Nadere informatie

Eindbeoordeling inplannen vóór 22 juni 2018 Voorafgaand aan het gesprek heb je: het formulier eindbeoordeling laten invullen door werkbegeleider.

Eindbeoordeling inplannen vóór 22 juni 2018 Voorafgaand aan het gesprek heb je: het formulier eindbeoordeling laten invullen door werkbegeleider. BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BOL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 40 weken stage van 2 dagen per week (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam EXAMEN KD 2012

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam EXAMEN KD 2012 OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK Fase: Startbekwaam EXAMEN KD 2012 Beroepstaak B Startbekwaam Beroepstaak C Startbekwaam Beroepstaak E Startbekwaam Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3)

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K0137 480 SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) D1 Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen

Nadere informatie

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding KE 2: Ondersteuning en begeleiding Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding Domein Maatschappelijke Dienstverlening Opleiding MBO Verpleegkundige (BOL+ BBL) Crebonummer 93510 Kerntaak/werkprocessen

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE

OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE Werkproces: 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Van kwalificatiedossier mbo-verpleegkundige,

Nadere informatie