Praktijkopdracht: Je stelt twee verpleegplannen op

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkopdracht: Je stelt twee verpleegplannen op"

Transcriptie

1 Praktijkopdracht: Je stelt twee verpleegplannen op Omschrijving Door middel van deze praktijkopdracht laat je zien dat je in staat bent om verpleegplannen te maken voor (laag) complexe zorgvragers. In een verpleegplan houd je rekening met de specifieke wensen en omstandigheden van de zorgvrager, de naasten en mantelzorger(s). Je zorgt voor de opname van een zorgvrager en neemt de anamnese af. Aan de hand van deze gegevens stel je het verpleegplan op en bespreek je dit met de zorgvrager en/of de mantelzorgers. Zo nodig stel je het zorgplan bij. Naast het opstellen van het verpleegplan ben je in staat om de benodigde verpleegkundige zorg uit te voeren, de verpleegkundige zorg te monitoren te coördineren en te evalueren. Het verpleegplan dat je opstelt maakt onderdeel uit van het verpleegkundige dossier en wordt door jou en het (verpleegkundige) team toegepast bij de zorgverlening aan de zorgvrager. Hierbij is er aandacht voor zowel bestaande als voor potentiële problemen. Je coördineert de zorgverlening aan de zorgvrager tussen collega s van de eigen beroepsgroep. Het verpleegplan bespreek je met de zorgvrager, de mantelzorger en/of diens wettelijke vertegenwoordiger en je vraagt toestemming om het toe te passen. De verpleegplannen, van twee verschillende zorgvragers, zijn kenmerkend voor je stage/werkplek. Als tweedejaars verpleegkundige ben je in staat om, aan de hand van een verpleegplan, verpleegkundige zorg te verlenen aan meerdere zorgvragers met een (laag) complexe zorgvraag. Werkprocessen Bij deze praktijkopdracht staan de volgende werkprocessen centraal: Werkproces 1.1: Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op Werkproces 1.2: Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Werkproces 1.4: Begeleidt een zorgvrager Werkproces 1.8: Coördineert de zorgverlening Werkproces 1.9: Evalueert de zorgverlening De volledige uitwerking van de werkprocessen vind je in je portfolio map Wat moet er in jouw portfolio zitten? Een verslag dat voldoet aan de beoordelingscriteria. Het volledig ingevulde, inclusief de handtekeningen, praktijk beoordelingsformulier. Juli

2 Schriftelijke beoordelingscriteria: Je stelt twee verpleegplannen op De twee verpleegplannen gaan over zorgvragers met een (laag) complexe zorgvraag met een ziektebeeld/stoornis welke je eerder hebt uitgewerkt in de praktijk (zie praktijk beoordelingsformulier) Je beschrijving van de zorgvragers is relevant en toereikend voor een goed beeld bij de praktijkopdracht. Je geeft in twee á drie zinnen aan welk ziektebeeld/stoornis deze zorgvragers hebben (het geheel bestaat uit maximaal 1 A-4 per zorgvrager) Je beschrijft welke symptomen je van het beschreven ziektebeeld/stoornis ziet bij deze zorgvragers. Je beschrijft de potentiële complicaties van het beschreven ziektebeelden/stoornissen bij deze zorgvragers Je beschrijft de anamneses aan de hand van de 11 gezondheidspatronen van Gordon Je formuleert, per zorgvrager, aan de hand van de anamnese minimaal 3 verpleegkundige problemen. Deze zijn geformuleerd aan de hand van de PES-formule. Je hebt niet alleen aandacht voor somatische problemen maar ook voor geestelijke- en/of psychosociale problemen Je formuleert per zorgvrager, aan de hand van de verpleegkundige problemen, tenminste drie verpleegkundige doelen die voldoen aan de SMART eisen Je formuleert per zorgvrager de bijbehorende verpleegkundige interventies. Je geeft hierbij, naar aanleiding van je doelen, de prioriteiten aan. Je legt uit op welke manier jij verpleegkundige zorg hebt verleent aan deze zorgvragers en hoe jij daarbij hebt samengewerkt om de verpleegkundige zorg optimaal te laten verlopen Je beschrijft per zorgvrager hoe en met wie je de zorg hebt geëvalueerd Je beschrijft per zorgvrager wat er is gebeurd met de resultaten van de evaluatie Je reflecteert aan de hand van de STARR-methode, op jouw rol en aandeel het opstellen en uitvoeren van een verpleegplan Je beschrijft aan de hand van de je PAP en de competenties dat jij in staat bent om voor een (laag) complexe zorgvrager een verpleegplan te maken en uit te voeren Het beoordelingsformulier: Je stelt twee verpleegplannen op is aanwezig, ingevuld en ondertekend door je werkbegeleider/praktijkbegeleider De praktijkopdracht bestaat uit maximaal 20 A-4tjes (inclusief het praktijk beoordelingsformulier) Juli

3 Praktijk beoordelingscriteria: Je stelt twee verpleegplannen op De werkbegeleider heeft het PAP vooraf gelezen en goedgekeurd, voorzien van een datum, naam, functie en handtekening van de praktijkopleider/werkbegeleider Algemeen De deelnemer heeft twee ziektebeelden/stoornissen uitgewerkt die kenmerkend zijn voor de afdeling waar de deelnemer werkt/stage loopt. De ziektebeelden hebben een relatie met de twee uitgewerkte verpleegplannen De deelnemer heeft per ziektebeeld/stoornis het volgende correct beschreven/uitgelegd: - oorzaak/ontstaan van de ziektebeelden/stoornissen - de belangrijkste symptomen - de meest gangbare complicaties - de meest gangbare onderzoeken die gedaan worden voor de diagnose stelling - de meest gangbare behandelingsmethode(s) - de standaard verpleegkundige interventies Specifiek De deelnemer maakt twee verpleegplannen van zorgvragers met een (laag) complexe zorgvraag die een relatie hebben met de uitgewerkte ziektebeelden/stoornissen De deelnemer heeft de zorgvragers of diens wettelijke vertegenwoordigers om toestemming gevraagd en heeft de casus van de zorgvragers correct en naar waarheid omschreven De anamnesegegevens van de twee zorgvragers zijn correct verzameld volgens protocollen en richtlijnen van de instelling De deelnemer luistert goed naar de antwoorden van de zorgvragers en/of mantelzorgers en vraagt gericht door als dit nodig is: De deelnemer stelt twee verpleegplannen op die voortvloeien uit de anamnese, er is niet alleen aandacht voor somatische problematiek maar ook voor geestelijke- en/of psychosociale problemen De verpleegplannen maken onderdeel uit van het verpleegkundig dossier (of kan als zodanig gebruikt worden) De deelnemer voert de beschreven verpleegkundige interventies (mede) uit De deelnemer benoemt de verpleegkundige protocollen die gebruikt worden bij de zorgvragers De deelnemer werkt met collega s samen om de verpleegkundige zorg bij deze zorgvragers zo optimaal mogelijk te laten verlopen Binnen een werkveld met langdurige zorgverlening, monitort de deelnemer de gezondheidstoestand van de zorgvragers gedurende minimaal vier weken. Binnen een werkveld met voornamelijk kortdurende zorgverlening, monitort de deelnemer de zorgvragers gedurende de gehele opname De deelnemer analyseert de veranderingen die optreden in de gezondheidssituatie van de zorgvragers en speelt daar adequaat op in. Juli

4 De deelnemer rapporteert de geobserveerde veranderingen correct in de verpleegkundige dossiers van de beschreven zorgvragers volgens protocol van de instelling (of deze kunnen als zodanig gebruikt worden) Naar aanleiding van de monitoring en de evaluaties stelt de deelnemer zo nodig de verpleegplannen bij De deelnemer evalueert de verpleegkundige zorg met collega s en zonodig met de zorgvragers en/of mantelzorgers Uit de evaluatie met de werkbegeleider aan de hand van het PAP en de genoemde competenties blijkt dat je op je BPV-afdeling in staat bent om zelfstandig twee het verpleegplannen van (laag) complexe zorgvragers te verzorgen. De werkbegeleidster of praktijkbegeleidster ondertekent de verslagen als ze overeenkomen met wat er in de evaluatie is besproken. Ze zet er een datum bij met een naam en handtekening Juli

5 Praktijkopdracht: Het bijwonen en deelnemen aan verpleegkundig collegiaal overleg Omschrijving Een belangrijk onderdeel van het verpleegkundige beroep is het voeren van overleg binnen de eigen beroepsgroep. Het voeren van overleg is van belang voor een correcte inhoudelijke afstemming van de zorgverlening en het waarborgen van de continuïteit van zorg. Met deze praktijkopdracht toon je aan dat je een inbreng hebt bij minimaal drie overleggen binnen de eigen beroepsgroep. (bijvoorbeeld: team vergadering, werkoverleg) In dat overleg dien je een doelgerichte, actieve en inhoudelijke bijdrage te hebben. Het overleg bereid je goed voor aan de hand van een plan van aanpak. Je evalueert jouw inbreng tijdens het overleg met je werkpraktijkbegeleider en andere collega s. Je maakt tenminste eenmaal notulen van een collegiaal overleg. Werkprocessen Bij de praktijkopdracht staat het volgende werkproces centraal: Werkproces 1.8: Coördineert de zorgverlening De volledige uitwerking van de werkprocessen vind je in je portfolio map Wat moet er in jouw portfolio zitten? Een verslag dat voldoet aan de beoordelingscriteria. Het volledig ingevulde, inclusief de handtekeningen, praktijk beoordelingsformulier. Juli

6 Schriftelijke beoordelingscriteria: Het bijwonen en deelnemen aan verpleegkundig collegiaal overleg Je beschrijft welke soorten formeel en informeel overleg er tussen de verpleegkundige collega s er op je werk- stageplek voorkomen. Je beschrijft de taken tussen de verschillende deelnemers aan het overleg. Je reflecteert, aan de hand van de STARR-methode, op jouw rol en aandeel binnen de verschillende overleggen. (maximaal 2 A-4tjes) Verwerk in je reflectie aan de hand van je PAP en de genoemde competenties dat jij deel kan nemen aan collegiale overleggen Het praktijk beoordelingsformulier: Het bijwonen en deelnemen aan verpleegkundig collegiaal overleg is aanwezig, ingevuld en ondertekend door je werkbegeleider/praktijkbegeleider De praktijkopdracht bestaat uit maximaal 5 A-4tjes (inclusief het praktijk beoordelingsformulier) Juli

7 Praktijk beoordelingscriteria: Het bijwonen en deelnemen aan verpleegkundig collegiaal overleg De werkbegeleider heeft het PAP vooraf gelezen en goedgekeurd, voorzien van een datum, naam, functie en handtekening van de praktijkopleider/werkbegeleider De deelnemer benoemt van alle soorten van formeel en informeel overleg tussen de verpleegkundige collega s op de werk- stageplek de: doelstelling het belang ervan de taken van de verpleegkundige De deelnemer woont tenminste driemaal een verpleegkundig collegiaal overleg bij De deelnemer was goed voorbereid op het overleg, wist wat te zeggen, hoe het te zeggen en was doelgericht. De deelnemer gaf een duidelijke eigen mening tijdens het overleg, en deelde proactief kennis en ervaringen met collega s. De deelnemer luisterde tijdens het overleg aandachtig naar de collega s en leidinggevende en liet ze uitspreken. De deelnemer bracht haar ideeën en standpunten begrijpelijk onder woorden en onderbouwt deze met relevante argumenten zodat collega s haar kunnen volgen en begrijpen De deelnemer toonde waardering voor de ideeën en bijdragen van anderen, zodat er een open communicatie plaatsvond tijdens het overleg. De deelnemer notuleerde minimaal één collegiaal overleg op een correcte manier en volgens de criteria van de instelling, zodat er een heldere en duidelijke rapportage was voor de betrokkenen. De notulen waren in overeenstemming met het besprokene en overzichtelijk geformuleerd. De deelnemer evalueerde de notulen met een of meerdere deelnemers aan het overleg en vraagt of deze de goed gekeurde notulen wil ondertekenen Uit de evaluatie met de werkbegeleider aan de hand van het PAP en de genoemde competenties blijkt dat je op je BPV-afdeling in staat bent om deel te nemen aan verpleegkundig collegiaal overleg. De werkbegeleidster of praktijkbegeleidster ondertekent de verslagen als ze overeenkomen met wat er in de evaluatie is besproken. Ze zet er een datum bij met een naam en handtekening Juli

8 Praktijkopdracht: Het hanteren van crisissituaties en onvoorziene situaties Omschrijving Als verpleegkundige moet je in staat zijn om adequaat en professioneel te handelen bij crisissituaties en onvoorziene situaties. Instellingen in de gezondheidszorg hebben allerlei protocollen en voorschriften die aangeven hoe te handelen bij diverse onvoorziene of crisis situaties. Aan de hand van de praktijkopdracht verdiep je je in die protocollen en voorschriften zodat je, als het nodig is, op een juiste manier kunt handelen. Omschrijf een crisissituaties of onvoorziene situaties waarmee jezelf op directe wijze te maken had op je werk- of stageplek. Het moet gaan om een onverwachte en acute situatie waarbij meteen de nodige beslissingen genomen dienden te worden om de ontstane situatie in goede banen te leiden. Het gaat hierbij om n crisissituatie of onvoorziene situatie die somatisch of psychosociaal of psychiatrisch van aard is. (emotionele- of gedragsproblemen, agressie). De andere crisissituatie of onvoorziene situatie kan ook somatisch van aard zijn. Daarbij houdt je rekening met de wettelijke richtlijnen en protocollen van de instelling en neem je de juiste beslissingen in overleg met collega s en andere disciplines. Je kunt aangeven wat de oorzaak van het incident was en hoe een dergelijk incident in de toekomst (zoveel als mogelijk) voorkomen kan worden. Je kunt kritisch kijken naar je eigen handelen tijdens het incident en formuleert leerpunten om in de toekomst beter met een vergelijkbare situatie om te gaan. Werkprocessen Bij de praktijkopdracht staat het volgende werkproces centraal: Werkproces 1.7: Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties De volledige uitwerking van de werkprocessen vind je in je portfolio map Wat moet er in jouw portfolio zitten? Een verslag dat voldoet aan de beoordelingscriteria. Het volledig ingevulde, inclusief de handtekeningen, praktijk beoordelingsformulier. Een Juli

9 Schriftelijke beoordelingscriteria: Het hanteren van crisissituaties en onvoorziene situaties Je omschrijft een crisissituatie of onvoorziene situatie van somatische óf van psychosociale of psychiatrische aard (emotionele- of gedragsproblemen, agressie). Het is een incident waarbij meteen de nodige beslissingen genomen dienden te worden om de situatie in goede banen te leiden.. De beschrijving van de zorgvrager en de situatie is relevant en toereikend voor een goed beeld bij de praktijkopdracht Je maakt van de crisissituatie of onvoorziene situatie n reflectieverslag volgens de STARR methodiek Verwerk in je reflectie aan de hand van je PAP en de genoemde competenties dat jij om kunt gaan met crisissituaties en onvoorziene situaties Je geeft aan welke acties de instelling mogelijk neemt om in het vervolg crisissituaties beter te laten verlopen. Het praktijk beoordelingsformulier: Het hanteren van crisissituaties en onvoorziene situaties is aanwezig, ingevuld en ondertekend door je werkbegeleider/praktijkbegeleider Juli

10 Praktijk beoordelingscriteria: Het hanteren van crisissituaties en onvoorziene situaties De werkbegeleider heeft het PAP vooraf gelezen en goedgekeurd, voorzien van een datum, naam, functie en handtekening van de praktijkopleider/werkbegeleider De deelnemer heeft de casus van de zorgvrager, inclusief de situatie, correct en naar waarheid omschreven. Het was een incident waarbij meteen de nodige beslissingen genomen diende te worden om de situatie in goede banen te leiden. De deelnemer neemt tijdens een incident de juiste beslissingen en kan de juiste materialen inzetten. De deelnemer handelt tijdens een crisissituatie volgens de geldende wetgeving, protocollen en richtlijnen van de instelling. De deelnemer bewaakt tijdens het incident de eigen grenzen en laat zichzelf met voldoende respect behandelen. De deelnemer maakt tijdens een incident een onderscheid tussen persoonlijke en professionele grenzen. De deelnemer is zich bewust van het effect van het eigen handelen en gedrag voor, tijdens en / of na een incident. De deelnemer staat open voor feedback op haar handelen bij een incident. De deelnemer kan de eigen normen en waarden tijdens het incident op een professionele manier toepassen en na afloop bespreken. De deelnemer verwoordt de gevoelens die het incident bij haar opriep, De deelnemer geeft op correcte wijze weer hoe er ideaal gesproken gehandeld zou moeten worden in een dergelijke situatie, door de verpleegkundige en andere disciplines volgens de theorie en deskundigen. De deelnemer evalueert de verpleegkundige zorg met collega s en zo nodig met andere disciplines en met de zorgvrager en/of mantelzorger Uit de evaluatie met de werkbegeleider aan de hand van het PAP en de genoemde competenties blijkt dat je op je BPV-afdeling in staat bent om zelfstandig crisissituaties of onvoorziene situaties te hanteren. De werkbegeleidster of praktijkbegeleidster ondertekent de verslagen als ze overeenkomen met wat er in de evaluatie is besproken. Ze zet er een datum bij met een naam en handtekening Juli

11 Praktijkopdracht: Geeft voorlichting, advies of instructie Omschrijving Een belangrijk onderdeel van het verpleegkundige beroep is het voeren van een voorlichtingsgesprek een adviesgesprek of het geven van een instructie aan een of meerdere zorgvragers. Zo kun je bijvoorbeeld een of meerdere zorgvragers voorlichting geven over een ingreep of behandeling. Als verpleegkundige kun je ook advies geven over onder andere: leefstijl, dagbesteding of gebruik van voorzieningen. De informatie die je geeft is dan ook verpleegkundig van aard en behoord tot het verpleegkundige domein. Je kunt je ook richten op het geven van instructie over bijvoorbeeld; het zelf leren injecteren bij een zorgvrager met diabetes; een zorgvrager om leren gaan met een stoma. In sommige situaties is het wenselijk dat de zorgvrager, mantelzorger en/of naasten een handeling leert uitvoeren; bijvoorbeeld een verpleegtechnische handeling. Je kunt zelf kiezen of je voorlichting gaat geven, een adviesgesprek gaat voeren of een instructie geeft aan een of meerdere zorgvragers. Het thema dient verpleegkundig van aard te zijn en je maakt gebruik van gebruik van hulpmiddelen om de voorlichting het advies of de instructie te ondersteunen. Een groep zorgvragers bestaat uit minimaal drie personen. Werkprocessen Bij de praktijkopdracht staat de volgende werkproces centraal: Werkproces 1.6: Geeft voorlichting, advies en instructie De volledige uitwerking van de werkprocessen vind je in je portfolio map Wat moet er in jouw portfolio zitten? Een verslag dat voldoet aan de beoordelingscriteria. Het volledig ingevulde, inclusief de handtekeningen, praktijk beoordelingsformulier. Juli

12 Schriftelijke beoordelingscriteria: Geeft voorlichting, advies of instructie De beschrijving van de zorgvrager of de groep zorgvragers is relevant en toereikend voor een goed beeld bij de praktijkopdracht. (maximaal 1 A-4tje per zorgvrager) Je geeft een verpleegkundige motivatie waarom de zorgvrager of deze groep zorgvragers een voorlichtingsbehoefte hebben of behoefte hebben aan een adviesgesprek of een instructiebehoefte hebben Je legt uit waarom er hier sprake is van primaire, secundaire of tertiaire preventie Je formuleert doelen m.b.t. het voorlichting, advies of instructie die je gaat geven. De doelen zijn geformuleerd volgens de SMART eisen. Je legt uit hoe je, bij het formuleren van de doelen, rekening hebt gehouden met de achtergrond, wensen en het kennisniveau van de zorgvrager of de groep zorgvragers en de bestaande protocollen Je beschrijft, in eigen woorden, de inhoud van de voorlichting, advies of instructie. Deze informatie is juist, volledig en beantwoord aan het geformuleerde doel en is toegesneden op de situatie van de zorgvrager of de groep zorgvragers Je beschrijft hoe de voorlichting of het advies of de instructie is verlopen Je beschrijft wat het resultaat was voor de zorgvrager of de groep zorgvragers en hoe je dat geëvalueerd hebt met de zorgvrager of de groep zorgvragers Je reflecteert aan de hand van de STARR-methode, op jouw rol en aandeel bij het geven van voorlichting, advies of instructie Je beschrijft aan de hand van je PAP en de competenties die bij dit werkproces horen dat jij voorlichting of advies of instructie kan geven aan zorgvragers Het praktijk beoordelingsformulier: Geeft voorlichting, advies of instructie is aanwezig, ingevuld en ondertekend door je werkbegeleider/praktijkbegeleider De praktijkopdracht bestaat uit maximaal 8 A-4tjes (inclusief het praktijk beoordelingsformulier) Juli

13 Praktijk beoordelingscriteria: Geef voorlichting, advies en instructie De werkbegeleider heeft het PAP vooraf gelezen en goedgekeurd, voorzien van een datum, naam, functie en handtekening van de praktijkopleider/werkbegeleider De deelnemer heeft de zorgvrager of alle zorgvragers om toestemming gevraagd en heeft de casus van de zorgvrager(s) correct en naar waarheid omschreven De deelnemer heeft bij het formuleren van de doelen rekening gehouden met de achtergrond, wensen en het kennisniveau van de zorgvrager of de groep zorgvragers en de bestaande protocollen De deelnemer heeft een realistische planning gemaakt aan de hand van de geformuleerde doelen De deelnemer heeft, indien relevant, gebruik gemaakt van middelen en materialen De deelnemer voert de planning uit De deelnemer past haar woordgebruik aan en het kennisniveau van de zorgvrager of de groep zorgvragers en geeft het advies, instructie of voorlichting op een rustige manier De deelnemer motiveert de zorgvrager of de groep zorgvragers om de adviezen op te volgen De deelnemer houdt in het gesprek rekening met de (culturele) achtergrond en kennisniveau van de zorgvrager of de groep zorgvragers De deelnemer checkt, aan de hand van de geformuleerde doelen, of de zorgvrager of de groep zorgvragers de informatie, adviezen en instructie heeft begrepen De deelnemer verwerkt de doelen, het verloop van het voorlichtingsgesprek, het adviesgesprek of de instructie in het verpleegdossier en geeft, per zorgvrager, aan wat hij/zij bereikt heeft met deze zorgvrager Uit de evaluatie met de werkbegeleider aan de hand van het PAP en de genoemde competenties blijkt dat je op je BPV-afdeling in staat bent om zelfstandig voorlichting, advies en instructie te geven. De werkbegeleidster of praktijkbegeleidster ondertekent de verslagen als ze overeenkomen met wat er in de evaluatie is besproken. Ze zet er een datum bij met een naam en handtekening Juli

14 Praktijkopdracht: Je stelt twee verpleegplannen op (hoog) complexe zorgvraag Omschrijving Je stelt twee verpleegplannen op van twee verschillende zorgvragers die kenmerkend zijn voor je stage/werkplek. Als derdejaars verpleegkundige ben je in staat om, aan de hand van een verpleegplan, verpleegkundige zorg te verlenen aan meerdere zorgvragers. In de voorgaande jaren ging het dan om zorgvragers met een (laag) complexe zorgvraag. In het derde jaar moet je in staat zijn om verpleegkundige zorg te verlenen aan zorgvragers met een (hoog) complexe zorgvraag. Dit houdt in dat je naast het opstellen van het verpleegplan ook in staat bent om de benodigde verpleegkundige zorg uit te voeren, de verpleegkundige zorg te monitoren te coördineren en te evalueren. Het verpleegplan dat je opstelt maakt onderdeel uit van het verpleegkundige dossier en wordt door jou en het (verpleegkundige) team toegepast bij de zorgverlening aan de zorgvrager. Hierbij is er aandacht voor zowel bestaande als voor potentiële problemen. Je coördineert de zorgverlening aan de zorgvrager tussen collega s van de eigen beroepsgroep en overige disciplines. Het verpleegplan bespreek je met de zorgvrager, de mantelzorger en/of diens wettelijke vertegenwoordiger en je vraagt toestemming om het toe te passen. Werkprocessen Bij de praktijkopdracht wijs staan de volgende werkprocessen centraal: Werkproces 1.1: Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op Werkproces 1.2: Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Werkproces 1.4: Begeleidt een zorgvrager Werkproces 1.8: Coördineert de zorgverlening Werkproces 1.9: Evalueert de zorgverlening De volledige uitwerking van de werkprocessen vind je in je portfolio map Wat moet er in jouw portfolio zitten? Een verslag dat voldoet aan de beoordelingscriteria. Het volledig ingevulde, inclusief de handtekeningen, praktijk beoordelingsformulier. Juli

15 Schriftelijke beoordelingscriteria: Je stelt twee verpleegplannen op (hoog) complexe zorgvraag De twee verpleegplannen gaan over zorgvragers met een (hoog) complexe zorgvraag met een ziektebeeld/stoornis welke je eerder hebt uitgewerkt in de praktijk (zie praktijk beoordelingsformulier) Je beschrijving van de zorgvragers is relevant en toereikend voor een goed beeld bij de praktijkopdracht. Je geeft in twee á drie zinnen aan welk ziektebeeld/stoornis deze zorgvragers hebben (het geheel bestaat uit maximaal 1 A-4 per zorgvrager) Je beschrijft de potentiële complicaties van het beschreven ziektebeelden/stoornissen bij deze zorgvragers Je beschrijft de anamneses aan de hand van de 11 gezondheidspatronen van Gordon Je formuleert, per zorgvrager, aan de hand van de anamnese minimaal 3 verpleegkundige problemen. Deze zijn geformuleerd aan de hand van de PES-formule. Je hebt niet alleen aandacht voor somatische problemen maar ook voor geestelijke- en/of psychosociale problemen Je formuleert per zorgvrager, aan de hand van de verpleegkundige problemen, tenminste drie verpleegkundige doelen die voldoen aan de RUMBA of de SMART eisen Je formuleert per zorgvrager de bijbehorende verpleegkundige interventies. Je geeft hierbij, naar aanleiding van je doelen, de prioriteiten aan. Je legt uit op welke manier jij verpleegkundige zorg hebt verleent aan deze zorgvragers en hoe jij daarbij hebt samengewerkt om de verpleegkundige zorg optimaal te laten verlopen Je motiveert waarom en wanneer je andere disciplines raadpleegt. Je beschrijft per zorgvrager hoe en met wie je de zorg hebt geëvalueerd Je beschrijft op welke punten je, op grond van de evaluatie, het verpleegplan hebt bijgesteld Je reflecteert aan de hand van de STARR-methode, op jouw rol en aandeel bij het opstellen en uitvoeren van een verpleegplan Je beschrijft aan de hand van de je PAP en de competenties dat jij in staat bent om voor twee (hoog) complexe zorgvragers een verpleegplan te maken en uit te voeren Het praktijk beoordelingsformulier: Je stelt twee verpleegplannen op is aanwezig, ingevuld en ondertekend door je werkbegeleider/praktijkbegeleider De praktijkopdracht bestaat uit maximaal 20 A-4tjes (inclusief het praktijk beoordelingsformulier) Juli

16 Praktijk beoordelingscriteria: Je stelt twee verpleegplannen op (hoog) complexe zorgvraag De werkbegeleider heeft het PAP vooraf gelezen en goedgekeurd, voorzien van een datum, naam, functie en handtekening van de praktijkopleider/werkbegeleider Algemeen De deelnemer heeft twee ziektebeelden/stoornissen uitgewerkt die kenmerkend zijn voor de afdeling waar de deelnemer werkt/stage loopt. De ziekte beelden hebben een relatie met de uitgewerkte verpleegplannen De deelnemer heeft bij de ziektebeelden/stoornissen het volgende correct beschreven/uitgelegd: - oorzaak/ontstaan van de ziektebeelden/stoornissen - de belangrijkste symptomen - de meest gangbare complicaties - de meest gangbare onderzoeken die gedaan worden voor de diagnose stelling - de meest gangbare behandelingsmethode(s) - de standaard verpleegkundige interventies Specifiek De deelnemer maakt twee verpleegplannen van twee zorgvragers met een (hoog) complexe zorgvraag met bovengenoemde ziektebeeld/stoornis De deelnemer heeft de zorgvragers of diens wettelijke vertegenwoordiger om toestemming gevraagd en heeft de casus van de zorgvrager correct en naar waarheid omschreven De anamnesegegevens van de twee zorgvragers zijn correct verzameld volgens protocollen en richtlijnen van de instelling De deelnemer luistert goed naar de antwoorden van de zorgvragers en/of mantelzorger en vraagt gericht door als dit nodig is: De deelnemer stelt twee verpleegplannen op die voort vloeien uit de anamneses, er is niet alleen aandacht voor somatische problematiek maar ook voor geestelijke- en/of psychosociale problemen De verpleegplannen maken onderdeel uit van het verpleegkundig dossier (of kan als zodanig gebruikt worden) De deelnemer voert de beschreven verpleegkundige interventies (mede) uit De deelnemer benoemt de verpleegkundige protocollen die gebruikt worden bij deze zorgvragers De deelnemer werkt met collega s en andere disciplines samen om de verpleegkundige zorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen Binnen een werkveld met langdurige zorgverlening, monitort de deelnemer de de gezondheidstoestand van de zorgvrager gedurende minimaal vier weken. Binnen een werkveld met voornamelijk kortdurende zorgverlening, monitort de deelnemer de zorgvrager gedurende de opname Juli

17 De deelnemer analyseert de veranderingen die optreden in de gezondheidssituatie van de zorgvrager en speelt daar adequaat op in. De deelnemer schakelt zo nodig andere disciplines in. De deelnemer rapporteert de geobserveerde veranderingen correct in de verpleegkundige dossiers van de beschreven zorgvragers volgens protocol van de instelling (of deze kunnen als zodanig gebruikt worden) Naar aanleiding van de monitoring en de evaluaties stelt de deelnemer zo nodig de verpleegplannen bij De deelnemer evalueert de verpleegkundige zorg met collega s en zonodig met andere disciplines en met de zorgvragers en/of mantelzorger Uit de evaluatie met de werkbegeleider aan de hand van het PAP en de genoemde competenties blijkt dat je op je BPV-afdeling in staat bent om zelfstandig twee verpleegplannen op te stellen voor een (hoog) complexe zorgvrager. De werkbegeleidster of praktijkbegeleidster ondertekent de verslagen als ze overeenkomen met wat er in de evaluatie is besproken. Ze zet er een datum bij met een naam en handtekening Juli

18 Praktijkopdracht: Het bijwonen en deelnemen aan multidisciplinair overleg Omschrijving Als Mbo-Verpleegkundige voer je, ten behoeve van het verpleegplan, ook coördinerende taken uit. Daarvoor is het noodzakelijk dat je de zorgverlening afstemt met andere disciplines zowel binnen als buiten de organisatie. Je consulteert zo nodig een arts of specialist of andere deskundige of je verwijst naar hen. In een multidisciplinaire overleg laat je door een actieve inbreng zien dat je op de hoogte bent van de inhoud en de uitvoering van de verpleegplannen. Uit je houding blijkt dat je goed luistert naar je collega s en je op een positieve manier bijdraagt aan de kwaliteit van zorg. Daarnaast ben je in staat om alle gegevens die besproken zijn op een juiste manier te rapporteren en te registreren. Werkprocessen Bij de praktijkopdracht staan de volgende werkprocessen centraal: Werkproces 1.8: Coördineert de zorgverlening De volledige uitwerking van de werkprocessen vind je in je portfolio map Wat moet er in jouw portfolio zitten? Een verslag dat voldoet aan de beoordelingscriteria. Het volledig ingevulde, inclusief de handtekeningen, praktijk beoordelingsformulier. Juli

19 Schriftelijke beoordelingscriteria: Het bijwonen en deelnemen aan multidisciplinair overleg Je beschrijft de verschillende soorten multidisciplinair overleg op je werk- stageplek Je beschrijft de taken van de verschillende deelnemers aan het overleg Je reflecteert aan de hand van de STARR-methode, op jouw rol en aandeel bij de multidisciplinaire overleggen. (maximaal 2 A-4tjes) Verwerk in je reflectie dat jij, aan de hand van je PAP en de competenties die bij dit werkproces horen, kan deelnemen aan multidisciplinaire overleggen Het praktijk beoordelingsformulier: Het bijwonen en deelnemen aan multidisciplinair overleg is aanwezig, ingevuld en ondertekend door je werkbegeleider/praktijkbegeleider De praktijkopdracht bestaat uit maximaal 9 A-4tjes (inclusief het praktijk beoordelingsformulier) Juli

20 Praktijk beoordelingscriteria: Het bijwonen en deelnemen aan multidisciplinair overleg De werkbegeleider heeft het PAP vooraf gelezen en goedgekeurd, voorzien van een datum, naam, functie en handtekening van de praktijkopleider/werkbegeleider De deelnemer woont minimaal drie multidisciplinaire overleggen bij De deelnemer beschrijft op welke manier hij/zij zich op de overleggen voorbereidt De deelnemer luistert aandachtig naar de collega s, andere disciplines en leidinggevende en laat ze uitspreken De deelnemer deelt uit zichzelf en pro-actief kennis en ervaringen met collega s, andere disciplines en leidinggevende De deelnemer geeft/heeft duidelijk een eigen mening De deelnemer toont waardering voor de ideeën en bijdragen van anderen zodat een open communicatie kan plaats vinden in het overleg De deelnemer brengt de eigen ideeën en standpunten begrijpelijk onder woorden en onderbouwt ze met relevante argumenten zodat collega s en andere disciplines deze kunnen volgen en begrijpen De deelnemer evalueert het verloop van elk multidisciplinair overleg en de eigen rol en inbreng daarin De deelnemer verwerkt de gegevens van het multidisciplinair overleg op de afgesproken manier. De deelnemer doet dit op een nauwkeurige en volledige manier, in goed Nederlands en volgens de criteria van de instelling, zodat er een heldere en duidelijke rapportage is voor de betrokkenen Uit de evaluatie met de werkbegeleider aan de hand van het PAP en de genoemde competenties blijkt dat je op je BPV-afdeling in staat bent om deel te nemen aan multidisciplinair overleg. De werkbegeleidster of praktijkbegeleidster ondertekent de verslagen als ze overeenkomen met wat er in de evaluatie is besproken. Ze zet er een datum bij met een naam en handtekening Juli

21 Praktijkopdracht: Je geeft werkbegeleiding Omschrijving Kenmerkend voor de opleiding tot Mbo-Verpleegkundige is dat zij bestaat uit twee delen: een theoriedeel en een praktijkdeel. Als we het hebben over werkbegeleiding bedoelen we de begeleiding tijdens het praktijkdeel van de opleiding. Het doel van het praktijkdeel van de opleiding kun je in een zin samenvatten: de deelnemer/stagiaire het vak leren. Door te werken aan de praktijkopdracht laat je zien dat je werkbegeleiding kunt geven aan een deelnemer/stagiaire. Werkprocessen Bij de praktijkopdracht staan de volgende werkprocessen centraal: Werkproces 2.3: Geeft werkbegeleiding De volledige uitwerking van de werkprocessen vind je in je portfolio map Wat moet er in jouw portfolio zitten? Een verslag dat voldoet aan de beoordelingscriteria. Het volledig ingevulde, inclusief de handtekeningen, praktijk beoordelingsformulier. Juli

22 Schriftelijke beoordelingscriteria: Je geeft werkbegeleiding De beschrijving van de deelnemer/stagiaire is relevant en toereikend voor een goed beeld bij de praktijkopdracht Je geeft een kort verslag van het introductiegesprek met de deelnemer/stagiaire. Je laat zien dat je het gesprek methodisch aanpakt (maximaal 1 A-4) Je maakt aan de hand van dit introductiegesprek een begeleidingsplan voor de tijd dat jij de deelnemer/stagiaire begeleidt (maximaal 1,5 A-4) Je verantwoord je begeleidingsmethoden. Deze zijn aangepast aan de deelnemer/stagiaire en haar opleidingsfase Je toont aan dat je een deelnemer/stagiaire minimaal 10 weken hebt begeleid Je reflecteert aan de hand van de STARR-methode, op jouw rol en manier van werkbegeleiding geven. (maximaal 2 A-4tjes) Verwerk in je reflectie aan de hand van je PAP en de genoemde competenties dat jij een deelnemer/stagiaire kan begeleiden Het praktijk beoordelingsformulier: Je geeft werkbegeleiding is aanwezig, ingevuld en ondertekend door je werkbegeleider/praktijkbegeleider Juli

23 Praktijk beoordelingscriteria: Je geeft werkbegeleiding De werkbegeleider heeft het PAP vooraf gelezen en goedgekeurd, voorzien van een datum, naam, functie en handtekening van de praktijkopleider/werkbegeleider De deelnemer laat zien dat zij op de hoogte is van de actuele opleidingseisen ten aanzien van de beroepspraktijkvorming van de stagiaire De deelnemer laat zien dat zij met de begeleiding aansluit bij het stage/leerplan van de deelnemer/stagiaire De deelnemer voert een introductiegesprek met de deelnemer/stagiaire. Je pakt het gesprek methodisch aan De deelnemer geeft tijdens het introductiegesprek de deelnemer/stagiaire voldoende gelegenheid haar verwachtingen en begeleidingswensen kenbaar te maken. De deelnemer legt de leermogelijkheden en beperkingen van de afdeling duidelijk uit De deelnemer maakt duidelijke afspraken voor de contactmomenten De deelnemer geeft volledige, relevante en duidelijke informatie over de afdeling en de zorgvragers De deelnemer past haar begeleidingsmethoden aan, aan de deelnemer/stagiaire en haar opleidingsfase De deelnemer ziet er op een adequate manier op toe dat het werkplan van de deelnemer/stagiaire realiseerbaar en meetbaar is De deelnemer geeft de deelnemer/stagiaire feedback op haar functioneren De deelnemer evalueert tussentijds en ter afronding de rol als begeleider samen met de deelnemer/stagiaire en de werkbegeleider of de praktijkbegeleider De deelnemer/stagiaire is overwegend tevreden over de begeleiding De deelnemer evalueert met de werkbegeleidster of praktijkbegeleider zowel het product als het proces van deze opdracht Uit de evaluatie met de werkbegeleider en de stagiaire aan de hand van het PAP en de genoemde competenties blijkt dat je op je BPV-afdeling in staat bent om zelfstandig een stagiaire te begeleiden. De werkbegeleidster of praktijkbegeleidster ondertekent de verslagen als ze overeenkomen met wat er in de evaluatie is besproken. Ze zet er een datum bij met een naam en handtekening Juli

24 Praktijkopdracht: Verpleegkundig dilemma Omschrijving De verpleegkundige zorg is een deel van het leven. Ethiek in de verpleegkundige zorg gaat over de vraag wat verpleegkundige zorg tot goede verpleegkundige zorg maakt. En wat daarvoor nodig is. Denk bijvoorbeeld aan beroepshouding, vaardigheden en kennis. Een verpleegkundige maakt dagelijks verschillende situaties en verschillende mensen mee. Soms zijn dingen vanzelfsprekend, soms word je geraakt, of soms vraag je je af wat er gebeurde. Een dilemma, een gevoel tekort te schieten of juist een heel tevreden gevoel. Als je erover nadenkt en in gesprek gaat wát er in zo n situatie gebeurt, wat er meespeelt, als je erachter probeert te komen welke waarden een rol spelen, dan houd je je bezig met ethiek. Ethiek in de verpleegkundige zorg is het denken en spreken over wat de verpleegkundige zorg (jóúw verpleegkundige zorg, mijn verpleegkundige zorg, de verpleegkundige zorg in de instelling) tot goede verpleegkundige zorg maakt. LET OP! Het gaat hier om verpleegkundige dilemma s. Ethische dilemma s waar jij als verpleegkundige in de dagelijkse zorg mee geconfronteerd wordt en die vallen binnen jouw vakgebied. Werkprocessen Bij de praktijkopdracht staat het volgende werkproces centraal: Werkproces 2.1: Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep De volledige uitwerking van de werkprocessen vind je in je portfolio map Wat moet er in jouw portfolio zitten? Een verslag dat voldoet aan de beoordelingscriteria. Het volledig ingevulde, inclusief de handtekeningen, praktijk beoordelingsformulier. Juli

25 Schriftelijke beoordelingscriteria: Verpleegkundig dilemma Je beschrijft om welk verpleegkundig dilemma het gaat Je hebt de zorgsituatie dat aanleiding gaf tot het verpleegkundig dilemma omschreven het is relevant en toereikend voor een goed beeld bij de praktijkopdracht Je hebt de rol(len) van de diverse betrokkenen bij het verpleegkundig dilemma beschreven. Je hebt van elk van de betrokkenen de; keuzes en de argumenten voor de keuzes beschreven consequenties van de diverse keuzes beschreven, gezien vanuit de betrokken personen relevante wetgeving beschreven en toegelicht Je beschrijft op welke professionele manier jij met het verpleegkundig dilemma bent om gegaan Je beschrijft aan de hand van methodische stappen hoe dit verpleegkundig dilemma opgelost is of opgelost had kunnen worden Je werkt aan de hand van deze uitwerking een weloverwogen verpleegkundige gedragslijn uit en je motiveert deze gedragslijn Je beschrijft op het resultaat van de bespreking en evaluatie met het (verpleegkundig) team Je reflecteert aan de hand van de STARR-methode, op jouw rol en aandeel bij het omgaan met een verpleegkundig dilemma Je beschrijft aan de hand van de je PAP en de beschreven competenties wat jij van de praktijkopdracht hebt geleerd Het praktijk beoordelingsformulier: Verpleegkundig dilemma is aanwezig, ingevuld en ondertekend door je werkbegeleider/praktijkbegeleider De praktijkopdracht bestaat uit maximaal 8 A-4tjes (inclusief het praktijk beoordelingsformulier). Juli

26 Praktijk beoordelingscriteria: Verpleegkundig dilemma De werkbegeleider heeft het PAP vooraf gelezen en goedgekeurd, voorzien van een datum, naam, functie en handtekening van de praktijkopleider/werkbegeleider De deelnemer heeft de zorgsituatie dat aanleiding gaf tot het verpleegkundig dilemma naar waarheid omschreven De deelnemer is direct betrokken geweest bij het beschreven verpleegkundig dilemma De voorgestelde verpleegkundige gedragslijn is realistisch en uitvoerbaar binnen de organisatie waar de deelnemer stage loopt of werkt De deelnemer bespreekt en evalueert de casus, de uitwerking en de verpleegkundige gedragslijn met het (verpleegkundig) team Uit de evaluatie met de werkbegeleider aan de hand van het PAP en de genoemde competenties blijkt dat je op je BPV-afdeling in staat bent om om te gaan met verpleegkundige dilemma s. De werkbegeleidster of praktijkbegeleidster ondertekent de verslagen als ze overeenkomen met wat er in de evaluatie is besproken. Ze zet er een datum bij met een naam en handtekening Juli

27 Praktijkopdracht: Coördineer en verleen zelfstandig de verpleegkundige zorg Omschrijving Aan de hand van de praktijkopdracht laat je zien dat je in staat bent om aan de slag te gaan als beginnend Mbo-Verpleegkundige. Je verleent zelfstandige zorg, begeleiding en ondersteuning aan meerdere ook hoog-complexe zorgvragers. Je houdt daarbij rekening met de branche specifieke zorginhoudelijke en ondersteunende werkzaamheden. Je voert, in de verpleegkundige zorg, coördinerende taken uit en laat zien dat je een planning en een verdeling kan maken van de werkzaamheden. Je stemt de zorgverlening af met collega s en werkt daarbij samen met deskundigen van andere disciplines. Je consulteert zo nodig een specialist of andere deskundige of verwijst naar hen. Je ziet toe op de uitvoering van de werkzaamheden en de continuïteit van de zorgverlening en geeft daarbij prioriteiten aan. De (praktijk) beoordelingscriteria zijn algemeen beschreven maar moeten gezien worden in relatie met uitwerking van de werkprocessen van de specifieke branche. De specifieke branches zijn: - Ziekenhuis (ZH) - Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) - Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) - Gehandicaptenzorg (GHZ) Werkprocessen Bij de praktijkopdracht staat het volgende werkproces centraal: Werkproces 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op Werkproces 1.8: Coördineert de zorgverlening Werkproces 1.9: Evalueert de zorgverlening De volledige uitwerking van de werkprocessen vind je in je portfolio map Wat moet er in jouw portfolio zitten? Een verslag dat voldoet aan de beoordelingscriteria. Het volledig ingevulde, inclusief de handtekeningen, praktijk beoordelingsformulier. Juli

28 Schriftelijke beoordelingscriteria: Coördineer en verleen zelfstandig de verpleegkundige zorg Je legt, in overleg met je werkbegeleider of praktijkbegeleider, de duur van de periode en het aantal zorgvragers vast waarvan je de verpleegkundige zorg moet kunnen coördineren en uitvoeren De beschrijving van de groep zorgvragers is relevant en toereikend voor een goed beeld bij de praktijkopdracht. Je reflecteert aan de hand van de STARR-methode, op jouw rol en manier van het uitvoeren van de taken ten behoeve van de zorgverlening en de organisatie. (maximaal 2 A-4tjes) Verwerk in je reflectie dat jij, aan de hand van je PAP en de competenties die bij dit werkproces horen, de taken ten behoeve van de zorgverlening en de organisatie zelfstandig kan uitvoeren Het praktijk beoordelingsformulier; Uitvoeren van taken ten behoeve van de zorgverlening en de organisatie is aanwezig, ingevuld en ondertekend door je praktijkbegeleider/praktijkbegeleider De praktijkopdracht bestaat uit maximaal 6 A-4tjes (inclusief het praktijk beoordelingsformulier) Juli

29 Praktijk beoordelingscriteria: Coördineer en verleen zelfstandig de verpleegkundige zorg De werkbegeleider heeft het PAP vooraf gelezen en goedgekeurd, voorzien van een datum, naam, functie en handtekening van de praktijkopleider/werkbegeleider De deelnemer legt, in overleg met je werkbegeleider of praktijkbegeleider, de duur van de periode en het aantal zorgvragers waarvan je zelfstandig de verpleegkundige zorg moet kunnen coördineren en uitvoeren vast De deelnemer maakt op basis van de verpleegplannen een verdeling van de werkzaamheden inclusief tijdsplanning en prioriteiten De deelnemer maakt duidelijke afspraken met collega s, andere disciplines en over de te verrichten werkzaamheden en taakverdeling De deelnemer laat bij het plannen en uitvoeren van de zorg zien dat zij kennis heeft van de specifieke stoornissen, beperkingen, ziektebeelden die in de specifieke branche voorkomen De deelnemer bewaakt, aan de hand van de verpleegplannen, de kwaliteit van de verpleegkundige zorg De deelnemer voert zelfstandig, aan de hand van de verpleegplannen, de verpleegkundige zorg adequaat uit De deelnemer checkt regelmatig of de zorgvragers optimaal verpleegd worden en of zij en/of hun mantelzorgers tevreden zijn met de geboden zorg De deelnemer werkt samen met collega s en andere disciplines om de verpleegkundige zorg uit te voeren. Je draagt eventueel werkzaamheden over De deelnemer overlegt tijdig en regelmatig met collega s en andere disciplines je informeert hen volledig zodat er een professionele samenwerking bestaat De deelnemer signaleert en rapporteert tijdig knelpunten in de verpleegkundige zorg en neemt, volgens protocol, actie om deze knelpunten op te lossen Aan het eind van elke dienst zorgt de deelnemer voor een volledige en bondige rapportage van de geboden zorg De deelnemer vermeld in de rapportage de contacten met vertegenwoordiger(s) van andere discipline, met de acties die daarop zijn ondernomen of de redenen waarom er contact met hen is gezocht De deelnemer stelt zo nodig de verpleegplannen bij of op en verwerkt dit in de verpleegdossiers Uit de rapportage wordt duidelijk dat deelnemer de doelen uit de werkplanningen behaald heeft, of dat de doelen op een juiste wijze zijn bijgesteld. Uit de evaluatie met de werkbegeleider aan de hand van het PAP en de genoemde competenties blijkt dat je op je BPV-afdeling in staat bent om zelfstandig taken ten behoeve van de zorgverlening en de organisatie uit te voeren. De werkbegeleidster of praktijkbegeleidster ondertekent de verslagen als ze overeenkomen met wat er in de evaluatie is besproken. Ze zet er een datum bij met een naam en handtekening Juli

30 Praktijkopdracht: Begeleid een groep zorgvragers Als je stage loopt of werkt in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) of de Gehandicaptenzorg (GHZ) dan is de praktijkopdracht: Begeleidt een groep zorgvragers op sociaal maatschappelijk gebied een verplichte praktijkopdracht. BBL deelnemers die werken in het ziekenhuis of BOL deelnemers die alleen stage lopen in het ziekenhuis hoeven deze praktijkopdracht niet op te nemen in hun portfolio. Omschrijving Op je werk- of stageplek verblijven zorgvragers samen met anderen, die ze meestal niet zelf hebben uitgezocht. Zo kunnen er tussen de zorgvragers onderling verschillen of juist overeenkomsten bestaan ten aanzien van het sociale milieu, de culturele achtergrond, het geslacht, de seksuele geaardheid, de religieuze achtergrond, de intelligentie, de gewoonten, de geestelijke en lichamelijke mogelijkheden, de voorkeuren en / of de behoeften et cetera. Deze verschillen of overeenkomsten kunnen de onderlinge verstandhouding tussen de groepsleden verstoren, verbeteren of daarbij geen enkele rol spelen. Als Mbo-verpleegkundige heb je de taak om de individuele zorgvrager in een groep te begeleiden, zodat deze zo optimaal mogelijk kan functioneren in de groep en zich binnen de groep een eigen plek verwerft. Een andere taak van de Mbo-verpleegkundige is om de goede sfeer binnen de groep als geheel te stimuleren. Voor deze opdracht verdiep jij je in het groepsproces en de groepsdynamica van de groep(en) waarmee je op je werk- stageplek te maken hebt. Je bepaalt in overleg met je werk- of praktijkbegeleider op welke manier jij laat zien dat je in staat bent om een groep zorgvragers te begeleiden. Tijdens je stage laat je zien dat je aandacht hebt voor het groepsproces en de groepsdynamica. Je laat zien dat je de onderlinge verhoudingen tussen de groepsleden observeert. Dat je zoekt naar mogelijke interventies om de verstandhouding tussen de zorgvragers onderling waar nodig te verbeteren. Werkprocessen Bij de praktijkopdracht staat het volgende werkproces centraal: Werkproces 1.5: Begeleidt een groep zorgvragers De volledige uitwerking van de werkprocessen vind je in je portfolio map Wat moet er in jouw portfolio zitten? Een verslag dat voldoet aan de beoordelingscriteria. Het volledig ingevulde, inclusief de handtekeningen, praktijk beoordelingsformulier. Juli

31 Schriftelijke beoordelingscriteria: Begeleid een groep zorgvragers Je beschrijving van de groep zorgvragers is relevant en toereikend voor een goed beeld bij de praktijkopdracht Je beschrijft én analyseert de verhoudingen binnen de groep zorgvragers. Je laat in je beschrijving zien dat je de groepsdynamische processen binnen deze groep begrijpt. Je reflecteert aan de hand van de STARR-methode, op jouw rol en aandeel bij het begeleiden van een groep zorgvragers. Verwerk hierin ook de onderstaande punten. - Beschrijft wat het doel(en) is van je begeleiding of ondersteuning bij deze groep zorgvragers. Je maakt hierbij gebruik van de SMART methode - Beschrijft op welke manier je aansluit bij de wensen en behoeften van de groep zorgvragers - Motiveert welke manier van begeleiden of ondersteuning geven past bij deze groep zorgvragers en hoe jij dat toepast - Aandacht hebt voor de gevoelens van de individuele zorgvrager binnen deze groep - Uitlegt wat de knelpunten zijn in de begeleiding of ondersteuning van de groep zorgvragers - Uitlegt hoe jij met deze knelpunten bent omgegaan - Beschrijft of het doel(en) behaald is en hoe de zorgvragers dit hebben ervaren (als het doel(en) niet behaald is dan leg je uit hoe dat komt) - Uitlegt dat jij de competenties beheerst die bij de praktijkopdracht horen (zie ook je PAP) - Het verslag bestaat uit maximaal 5 A-4tjes Het praktijk beoordelingsformulier: Begeleid een groep zorgvragers, is aanwezig ingevuld en ondertekend door je werkbegeleider/praktijkbegeleider De praktijkopdracht bestaat uit maximaal 10 A-4tjes (inclusief het praktijk beoordelingsformulier) Juli

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo Werkversie 0.1 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Inhoud 1 Verpleegkundige MBO basis... 3 1.1 Menselijk functioneren... 3 1.2 Methodisch handelen...

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen niet

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

Eindbeoordeling inplannen vóór 22 juni 2018 Voorafgaand aan het gesprek heb je: het formulier eindbeoordeling laten invullen door werkbegeleider.

Eindbeoordeling inplannen vóór 22 juni 2018 Voorafgaand aan het gesprek heb je: het formulier eindbeoordeling laten invullen door werkbegeleider. BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BOL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 40 weken stage van 2 dagen per week (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2014 Crebo: 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student geacht wordt

Nadere informatie

Docentenexemplaar. Verzamelformulier beroepsgerichte examens. Beoordeling O V G. Consortium Beroepsonderwijs

Docentenexemplaar. Verzamelformulier beroepsgerichte examens. Beoordeling O V G. Consortium Beroepsonderwijs Consortium Beroepsonderwijs www.consortiumbo.nl Verzamelformulier beroepsgerichte examens Examinator: Organisatie: Kwalificatiedossier (KD): Mbo-Verpleegkundige Datum uitgifte KD: 2016 Crebonummer KD:

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 2:ONDERSTEUNEN BIJ begeleiding Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding Verpleegkundige niveau 4, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG. Werkversie 0.1. 1/9 Verzorgende IG v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG. Werkversie 0.1. 1/9 Verzorgende IG v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verzorgende IG Werkversie 0.1 1/9 Verzorgende IG v0.1 Inhoud 1 Verzorgende IG basis... 3 1.1 Zorgcontext... 3 1.2 Communicatie, coaching en begeleiding... 3 1.3 Functioneren

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

Overgangseisen m.b.t. de BPV: De 12 Consortium opdrachten klaar en van feedback voorzien Voldoende eindbeoordeling

Overgangseisen m.b.t. de BPV: De 12 Consortium opdrachten klaar en van feedback voorzien Voldoende eindbeoordeling BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BBL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 40 weken stage van 2 dagen per week (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Startbekwaam Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Toelichting op de VP-Examens

Toelichting op de VP-Examens Toelichting op de VP-Examens Deze toelichting is bestemd voor examenkandidaten en alle anderen die betrokken zijn bij de uitvoering en beoordeling van de examens van de opleiding Verpleegkundige serie

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 Inhoud Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 1 Waar gaat het om in de verpleging? 15 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige 15 1.1.1 Inhoud van het beroep 16 1.1.2

Nadere informatie

Stichting Leerstation Zorg

Stichting Leerstation Zorg Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg zet zich in voor de ontwikkeling en de kwaliteitsborging van digitaal leermateriaal voor zorg en onderwijs. Deze inspanningen hebben

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG Werkproces: Van kwalificatiedossier Verzorgende-IG, versie vanaf augustus 2012: KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Als verzorgende-ig

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Wat betekent het nieuwe kwalificatiedossier voor het onderwijs en voor de praktijk? Niveau 3 BOL en BBL VZ en VMZ Niveau 4 BOL en BBL VP Basis, profiel en

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE

OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE Werkproces: 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Van kwalificatiedossier mbo-verpleegkundige,

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: MBO VERPLEEGKUNDIGE OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Nadere informatie

BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BBL sept groep 2018

BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BBL sept groep 2018 BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BBL sept groep 2018 cohort: 2017 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: volgens uren op de POK (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Crebo:95530 Versie 1.0 KD 2012 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument betreffende relatie ZorgPad, editie 2017 en Prove2Move, mei 2016 Niveau 3 Verzorgende (IG)

Verantwoordingsdocument betreffende relatie ZorgPad, editie 2017 en Prove2Move, mei 2016 Niveau 3 Verzorgende (IG) Verantwoordingsdocument betreffende relatie ZorgPad, editie 2017 en Prove2Move, mei 2016 Niveau 3 Verzorgende (IG) Gebaseerd op: Prove2Move, mei 2016, ISBN 978-94-6224-115-2, Kwalificatiedossier Verzorgende-IG,

Nadere informatie

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Examen 1, deel 1. Verlenen van basiszorg, verzorgende IG niveau 3 Handleiding werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Bewijsstuk: Beoordeling van de ondersteuning

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KD 2012 Cohort: 2012-2013 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een

Nadere informatie

EE 1: Basiszorg. Onderdeel: Praktijktoets

EE 1: Basiszorg. Onderdeel: Praktijktoets EE 1: Basiszorg Onderdeel: Praktijktoets Opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Kwalificatiedossier 2012 / 2013 Cohort 2012 e.v. Kerntaak/werkprocessen,, 1.4 Versie Toegestane hulpmiddelen Beschikbare

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 KD 2012-2013 Crebo 95530 Albeda College Branche

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 1: Code kwartaal 3: OVKKPB01P1 Code

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument relatie editie 2017 Prove2Move combi-opleiding Verzorgende (IG) / medewerker Maatschappelijke Zorg

Verantwoordingsdocument relatie editie 2017 Prove2Move combi-opleiding Verzorgende (IG) / medewerker Maatschappelijke Zorg Verantwoordingsdocument relatie editie 2017 Prove2Move combi-opleiding Verzorgende (IG) / medewerker Maatschappelijke Zorg Uitstroomvariant Begeleider Gehandicaptenzorg Datum januari 2017 Versie 1.0 Noordhoff

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Gevorderd

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Gevorderd OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Thuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Gevorderd Toets BT A gevorderd Zorghulp Thz 08-2011 Albeda College Branche

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg Niveau Beginner Datum: mei 2012 Cohort: 2012-2013 INLEIDING

Nadere informatie

Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets

Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets Opleiding verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL Crebonummer 95520

Nadere informatie

Inhoud. Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld. Deel II Methodisch werken

Inhoud. Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld. Deel II Methodisch werken IX I Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld 1 Waar gaat het om in de verpleging?.............................................. 3 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige..................................

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 KD 2012-2013 Crebo 95530 Versie 1.0 Albeda

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Studiewijzer leerjaar Combi GHZ/ VZ-IG

Studiewijzer leerjaar Combi GHZ/ VZ-IG Inhoud Jaarplanning... 1 Deel A... 1 Inleiding...1 Voorbereiding op de BPV...2 BPV opdrachten...4 Criteria...5 Beoordeling...6 BEOORDELING BASISHOUDING...7 Deel B... 10 Examenopdracht:... 10 Een dag uit

Nadere informatie

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets Opleiding Verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL BBL Crebonummer 95520 Cohort 2012 e.v.

Nadere informatie

Studiewijzer leerjaar VZ-IG profiel GHZ

Studiewijzer leerjaar VZ-IG profiel GHZ Inhoud Jaarplanning... 1 Deel A... 1 Inleiding...1 Voorbereiding op de BPV...2 BPV opdrachten...4 Criteria...5 Beoordeling...6 BEOORDELING BASISHOUDING...7 Deel B... 10 Examenopdracht:... 10 Een dag uit

Nadere informatie

Opdracht 1: Oefen het op- of bijstellen van het zorgplan

Opdracht 1: Oefen het op- of bijstellen van het zorgplan VZ-B1-K1-WP3-C Stelt (mede) het zorgplan op Verzorgende IG basisdeel kerntaak 1 werkproces 3 oefenopdracht C In deze opdracht ga je ter voorbereiding van het examen oefenen met het opstellen van het zorgplan.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Beoordeling en evaluatie. 3.1 Beoordelingsformulier beroepshouding. Instructie beoordeling: Beoordeling

Hoofdstuk 3 Beoordeling en evaluatie. 3.1 Beoordelingsformulier beroepshouding. Instructie beoordeling: Beoordeling . Hoofdstuk 3 Beoordeling en evaluatie 3.1 Beoordelingsformulier beroepshouding Instructie beoordeling: Het beroepshoudingformulier wordt voor de BOL leerlingen tijdens de schoolperiode door de SLBer beoordeeld

Nadere informatie

Gedragsindicatoren HBOV cohort

Gedragsindicatoren HBOV cohort Competentie 1 (HBOV cohort 2010-2014 leerjaar 2) Om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten, verleent de hbo-verpleegkundige op een professioneel verantwoorde wijze verpleegkundige zorg op

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ verpleegkundige basiszorg Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding verpleegkundige, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument relatie editie 2017 Prove2Move combi-opleiding Verzorgende (IG) / medewerker Maatschappelijke Zorg

Verantwoordingsdocument relatie editie 2017 Prove2Move combi-opleiding Verzorgende (IG) / medewerker Maatschappelijke Zorg Verantwoordingsdocument relatie editie 2017 Prove2Move combi-opleiding Verzorgende (IG) / medewerker Maatschappelijke Zorg Uitstroomvariant Specifieke Doelgroepen Datum januari 2017 Versie 1.0 Noordhoff

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellings datum examenplan MBO-verpleegkundige

Nadere informatie

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Titel integrale opdracht: Het begeleiden van studenten (werknemers/ mantelzorgers/ vrijwilliger) Uitstroombranche: Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Examenplan MBO-Verpleegkundige

Examenplan MBO-Verpleegkundige Opleidingsdomein Zorg en Welzijn Crebonummer domein 79140 Dossier MBO-Verpleegkundige Crebonummer dossier 23182 Kwalificatie MBO-Verpleegkundige Crebonummer kwalificatie 25480 Cohort 2018-2019 Leerweg

Nadere informatie

EE 5 Professioneel handelen

EE 5 Professioneel handelen BPV toets EE 5 Professioneel handelen Opleiding: MBO - Verpleegkundige BOL, BBL Crebonummer: 95520 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Versie: n.v.t. Kerntaak/werkprocessen: Werkproces 1.8 Werkproces

Nadere informatie

Inleiding. De basishoudingslijst wordt altijd meegenomen in de beoordeling.

Inleiding. De basishoudingslijst wordt altijd meegenomen in de beoordeling. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Voorbereiding op de BPV... 4 Opdracht 1: Oriënteren op de BPV... 4 Opdracht 2: Bijhouden van een logboek... 6 Stage-opdracht: En nu de praktijk... 7 Te behalen

Nadere informatie

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 examenproducten V&V Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 EXAMENBANK PROVE2MOVE februari 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpassingen 2011-2012 ten opzichte van 2010-2011 in de proeven

Nadere informatie

Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt.

Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt. Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt. Inleiding In dit onderdeel beschrijven we de opdracht, maar allereerst krijg je algemene

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1 OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK Gevorderd 1 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie: ODB G1 VERKORT Datum: Februari 2016 Fase:

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Beroepsopdracht 13 Methodisch werken bij specifieke doelgroepen:

Beroepsopdracht 13 Methodisch werken bij specifieke doelgroepen: Beroepsopdracht 13 Methodisch werken bij specifieke doelgroepen: Verplegen in de kraamzorg Verplegen van kinderen en Verplegen van mensen met een verstandelijke beperking Methodisch werken / Verplegen

Nadere informatie

KD: Maatschappelijke Zorg 2012-2013 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

KD: Maatschappelijke Zorg 2012-2013 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Werken in een team: vergaderen en evalueren Training gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3)

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K0137 480 SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) D1 Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen

Nadere informatie

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding KE 2: Ondersteuning en begeleiding Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding Domein Maatschappelijke Dienstverlening Opleiding MBO Verpleegkundige (BOL+ BBL) Crebonummer 93510 Kerntaak/werkprocessen

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: E BEGINNER 1516 Fase: beginner Naam deelnemer:.

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 1 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Handleiding Palliatieve Zorg

Handleiding Palliatieve Zorg BOL-MZ Handleiding Palliatieve Zorg Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.3 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen 1.1 Inventariseren van de

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK ZIEKENHUIS Gevorderd 2 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: ODB G2 ZH 1415 Fase: Gevorderd 2 Naam Student. Albeda

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KRAAM KD 2012 Cohort: 2012-2013 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied kinderverpleegkundige

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument betreffende relatie ZorgPad, editie 2017 en Prove2Move, mei 2016 Niveau 4 Verpleegkundige

Verantwoordingsdocument betreffende relatie ZorgPad, editie 2017 en Prove2Move, mei 2016 Niveau 4 Verpleegkundige Verantwoordingsdocument betreffende relatie ZorgPad, editie 2017 en Prove2Move, mei 2016 Niveau 4 Verpleegkundige Gebaseerd op: Prove2Move, mei 2016, ISBN 978-94-6224-103-9, Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige,

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Toets beroepstaak B Helpende gevorderd Thuiszorg

Nadere informatie