OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE"

Transcriptie

1 Werkproces: 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Van kwalificatiedossier mbo-verpleegkundige, versie vanaf augustus 2012: KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES Als mbo-verpleegkundige verzamel je gegevens over dreigende of bestaande gezondheidsproblemen om de zorg- en ondersteuningsbehoeften van de cliënt, eventueel met informatie van naasten, in kaart te brengen. Je voert het intakegesprek met de cliënt, eventueel gesteund door naasten en houdt daarbij rekening met lichamelijk- en psychosociale problematiek, ervaringsdeskundigheid, het levensverhaal en de omstandigheden. Je analyseert de verzamelde gegevens en stelt een verpleegkundige diagnose, maakt daarbij gebruik van jouw kennis over stoornissen, beperkingen functioneringsproblemen en ziektebeelden van zorgcategorieën in de VVT en houdt daarbij rekening met het mogelijk naast elkaar bestaan van zelfzorgtekorten. Je formuleert ondersteuningsdoelen, kiest activiteiten en interventies. Daarbij leg je het accent op de levensdomeinen: de lichamelijke gezondheid en het welbevinden, leef- en woonomgeving en zo nodig de zorgsituatie en houdt rekening met de kortdurende, middellange of veelal langdurende zorgrelatie. Je stelt een Zorg(leef)plan op, bespreekt dit met de cliënt en betrokkenen en vraagt om instemming. Als mbo-verpleegkundige verleen je de zorgvrager/cliënt persoonlijke verzorging door ondersteuning te bieden bijvoorbeeld bij eten en drinken, uitscheiding, mobiliteit, waak- en slaapritme en het bewaken van vitale functies. Je sluit aan bij de mogelijkheden en de beleving van de zorgvrager/cliënt en houdt rekening met zijn ervaringsdeskundigheid en met de leeftijd samenhangende problemen die de communicatie kunnen beperken. Je draagt er zorg voor dat de zorgvrager/cliënt zoveel mogelijk het leven kan leiden dat hij gewend is. Je observeert, signaleert en monitort voortdurend veranderingen in de gezondheidstoestand en het welbevinden (cyclisch proces). Je past continu risicosignalering toe om zorg te dragen voor cliëntveiligheid. Je interpreteert de verkregen gegevens, raadpleegt zo nodig deskundigen, maakt afspraken over het te volgen beleid en voert dit uit of zet het in gang. Je rapporteert de verkregen gegevens en bevindingen en stelt zo nodig het verpleegplan/zorg(leef)plan bij. Je schat in voorkomende gevallen in wanneer je (tijdelijk of permanent) taken over moet nemen. Hierbij betrek je zo nodig de naasten. Je biedt met zekere regelmaat in voorkomende gevallen palliatieve en terminale zorg en ondersteuning en voorkomt daarbij zoveel mogelijk (bed)complicaties en ongemakken. Je schakelt deskundigen in als een cliënt is overleden. Je zorgt voor een gepaste opvang van familie c.q. naasten om in alle rust afscheid van de overledene te kunnen nemen of begeleidt hen zelf. Behandeld op lesdag: Proeve van bekwaamheid*: 1 t/m 5 1: intakegesprek voeren en zorg(leef)plan opstellen. 6, 7, 8 en 10 2: monitoring + rapportage, palliatieve, terminale en laatste zorg. 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit Als mbo-verpleegkundige voer je in het kader van de individuele gezondheidszorg verpleegtechnische handelingen waaronder voorbehouden en risicovolle handelingen - uit in opdracht van een arts. Het gewenste resultaat is dat de verpleegtechnische handelingen op een professionele manier, volgens geldende protocollen en wet- en regelgeving, uitgevoerd zijn. 10 t/m 18 3: uitvoeren verpleegtechnische handelingen. Pagina 1 van 6

2 1.4 Begeleidt een zorgvrager Als mbo-verpleegkundige bewaak, begeleid en stimuleer je de zorgvrager/cliënt bij het handhaven van de zelfredzaamheid op psychosociaal en maatschappelijk gebied. Je motiveert de zorgvrager/cliënt zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven te voeren en de eigen identiteit en levensinvulling te behouden. Ook begeleid je bij de verwerking en hantering van de gevolgen van (chronische) ziekte, beperking, therapie of behandeling. Je richt je hierbij op het zo optimaal mogelijk functioneren van de zorgvrager/cliënt. Je ondersteunt bij een waardevolle dagbesteding. Je begeleidt ook bij noodzakelijke aanpassingen in de leefwijze, gedragsproblemen en biedt geheugentraining, vitaliteittraining en zintuigactivering. Je begeleidt bij het psychosociaal en maatschappelijk functioneren, het behouden van het sociale netwerk en het aangaan en onderhouden van contacten. Je schenkt waar nodig ook aandacht aan existentiële zaken. Je betrekt het sociaal netwerk bij de ondersteuning. Zo nodig begeleid je de mantelzorgers/naasten en let daarbij op de signalen van overbelasting. Je checkt of de betrokken tevreden zijn over de begeleiding. 19 t/m 22 4: Sturende, motiverende of activerende begeleiding bieden bij handhaven en vergroten zelfredzaamheid, mantelzorger begeleiden, voor het versterken van zijn/haar draagkracht. 1.5 Begeleidt een groep zorgvragers Als mbo-verpleegkundige geef je begeleiding aan een groep cliënten. Je creëert een zo optimaal mogelijke leef- en verblijfsomgeving voor de groep cliënten en betrekt hierbij zo nodig ook de mantelzorgers, naasten en/of vrijwilligers. Je bevordert een zo optimaal mogelijk groepsklimaat. Je observeert de groepsprocessen en het gedrag van de cliënten. Je helpt een cliënt bij het verkrijgen van inzicht in het eigen gedrag en het effect van dat gedrag op anderen in de groep. Je bemiddelt of grijpt in bij conflicten. Indien nodig bespreekt je dit in de groep. 23 5: groep begeleiden bij samenwonen in groepsverband, begeleiden van groepsprocessen. 1.6 Geeft voorlichting, advies en instructie Als mbo-verpleegkundige geef je voorlichting en advies ten behoeve van het behouden of vergroten van de zelfstandigheid van de cliënt(en), gericht op de mogelijkheden om met ziekt of beperkingen om te gaan. Je geeft o.a. (aanvullende) voorlichting over (chronische) ziekten, somatische of psychogeriatrische problemen, onderzoeken, behandelmethoden, therapieën, gezonde levensstijl, handicaps, hulpmiddelen en financieringsvraagstukken, zoals bijvoorbeeld vergoedingen van verpleegmaterialen. Je geeft ook voorlichting aan groepen. Als mbo-verpleegkundige instrueer je zo nodig de cliënt(en) en eventueel mantelzorgers/naasten en vrijwilligers, een handeling uit te voeren of een hulpmiddel te gebruiken. Je checkt of de informatie en/of instructie begrepen is. 24 en 25 6: voorlichting en advies geven. 1.7 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties Als mbo-verpleegkundige signaleer je en onderneem je actie bij onvoorziene- en crisissituaties. Deze situaties kunnen het gevolg zijn van gedragsproblemen van psychosociale of psychiatrische aard of door grensoverschrijdend gedrag enerzijds dan wel van problemen van somatische aard anderzijds. Je grijpt in en past in uitzonderlijke situaties middelen en maatregelen toe (bijvoorbeeld: onrustband, tafelblad, eten onder dwang of diepe stoel), volgens afspraken in het Zorg(leef)plan, de richtlijnen van de organisatie en wet- en regelgeving. Je roept de hulp in van collega s of deskundigen van andere disciplines. Je probeert zo mogelijk een crisissituatie te voorkomen. 26 en 27 7: een crisissituatie of onvoorziene situatie op professionele wijze aanpakken. Pagina 2 van 6

3 1.8 Coördineert de zorgverlening Als mbo-verpleegkundige voer je coördinerende taken uit. Je maakt een planning en verdeling van de werkzaamheden, wijst werkzaamheden toe en geeft prioriteiten aan. Je stemt de zorgverlening af met collega's onderling en met deskundigen van andere disciplines, zowel binnen als buiten de organisatie. Je consulteert zo nodig andere deskundigen of verwijst naar hen. Je creëert voorwaarden die wenselijk zijn voor de uitvoering van de zorg. Je bespreekt de zorgverlening met de betrokkenen, zoals mantelzorgers, naasten en vrijwilligers, je werkt met hen samen en draagt zo nodig, in overleg, werkzaamheden over. Je ziet toe op de uitvoering en continuïteit van de zorgverlening. Je neemt deel aan voor de coördinatie en afstemming relevante overlegvormen (multidisciplinair) en collegiale consultatie. Je past jouw beleid of aanpak aan als blijkt dat dit nodig is. 34 8: zorgverlening coördineren, bespreken en afstemmen met betrokkenen, collega s consulteren en deelnemen aan overlegsituaties. 1.9 Evalueert de zorgverlening Als mbo-verpleegkundige in de VVT evalueer je de totale zorgverlening van het verpleegkundig proces. Je evalueert periodiek en zo mogelijk aan het einde van het uitvoeringstraject de effecten van de zorgverlening op de gezondheidstoestand en het welbevinden van de zorgvrager/cliënt. Je verzamelt steeds relevante gegevens voor de evaluatie en bespreekt deze met de cliënt en betrokkenen, zowel binnen als buiten de organisatie. Je voert, indien daartoe aanleiding is, in overleg veranderingen door in het Zorg(leef)plan. Je schrijft een (eind)evaluatie ten behoeve van ontslag of overdracht naar een andere afdeling/ zorgsetting. Je houdt het verpleegkundig dossier bij. 36 9: zorgverlening evalueren, verpleegplan/zorg(le ef)plan bijstellen, (eind)evaluatie opstellen totale verpleegkundig proces. Werkproces: Van kwalificatiedossier mbo-verpleegkundige, versie vanaf augustus 2012: KERNTAAK 2: UITVOEREN VAN ORGANISATIE- EN PROFESSIEGEBONDEN TAKEN 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en Als mbo-verpleegkundige werk je aan jouw deskundigheidsbevordering en aan professionalisering van het beroep professionalisering van het beroep. Je leest vakliteratuur, volgt bijscholingen en voert jouw werkzaamheden uit volgens de daar geleerde kennis en vaardigheden. Je vraagt feedback over jouw eigen functioneren en geeft feedback aan anderen. Je stelt samen met jouw leidinggevende een persoonlijk ontwikkelplan op en voert dit uit. Je neemt deel aan inhoudelijke discussies met collega s en anderen over het beroep en levert zo een bijdrage aan visieontwikkeling van het beroep en de beroepsuitoefening en draagt deze visie ook uit aan anderen. Behandeld op lesdag: Proeve van bekwaamheid*: 30, 32 en 33 10: Vakkennis en vaardigheden overdragen - presentatie, bijscholing volgen, intervisie- of discussiebijeenkomst leiden, persoonlijk ontwikkelplan opstellen en uitvoeren. Pagina 3 van 6

4 2.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg Als mbo-verpleegkundige in de VVT werk je aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg door bijvoorbeeld te participeren in ontwikkel- of intervisiegroepen en door jouw kennis van het vakgebied in te zetten bij verbetertrajecten. Je neemt deel aan onderzoeken die binnen de instelling verricht worden, gebruikt waar mogelijk informatie uit wetenschappelijk onderzoek (Evidence Based Practice) en werkt mee aan standaard- en/of protocolontwikkeling. Je signaleert knelpunten of ontwikkelingen binnen de organisatie, onder andere door collega s te bevragen en doet voorstellen voor (beleids)wijzigingen. Je onderzoekt/checkt of deze voorstellen haalbaar zijn. Je werkt mee met kwaliteitszorgsystemen en ziet toe op naleving van protocollen en richtlijnen van de organisatie. Je bewaakt systematisch de kwaliteit van jouw werkzaamheden. 28, 29 en 35 11: participeren in ontwikkelgroep verbetertraject, opstellen projectplan en plan van aanpak, uitvoeren praktijkonderzoek. 2.3 Geeft werkbegeleiding Als mbo-verpleegkundige in de VVT werk je nieuwe collega s in en begeleid je studenten en stagiaires. Je sluit aan op de mogelijkheden en leerstijl van de deelnemer of stagiaire en stelt in overleg een geschikte wijze van begeleiden vast. Je instrueert, geeft aanwijzingen/ adviezen en coacht. Je geeft gevraagd en ongevraagd feedback op leeractiviteiten en beroepsmatig handelen. Je begeleidt studenten en stagiaires bij het ontwikkelen van een beroepshouding. Je biedt een optimaal leer- en werkklimaat. Je participeert in begeleidings- en beoordelingsgesprekken. 37 en 38 12: opstellen en uitvoeren inwerk- en begeleidingsplan leerling, stagiair en./of nieuwe medewerker. Mbo-Verpleegkundige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Mbo-Verpleegkundige Ziekenhuizen (ZH) * Elke Proeve van bekwaamheid bestaat uit één of meerdere kennisopdrachten en één of meerdere competentie(=praktijk)opdrachten Pagina 4 van 6

5 Taalvaardigheid: Online taalniveau test bij aanvang opleiding Nederlands, niveau 3F van Referentiekader taal en rekenen: Behandeld op lesdag: Examen: 1 Schrijven 9, 16 en 31 Examen Schrijven 2 Spreken 3, 9, 16 en 31 Examen Spreken; presentatie a.d.h.v. vraagstelling 3 Gesprekken voeren 3, 9, 16 en 31 Examen Gesprekken voeren, a.d.h.v. gespreksonderwerpen en stellingen 4 Lezen 3 Centraal examen Lezen bij 5 Luisteren 3, 9, 16 en 31 Centraal examen Luisteren bij Rekenen, niveau 3F van Referentiekader taal en rekenen : Domein: Behandeld op lesdag: Examen: Online rekenniveau test bij aanvang opleiding 1 Getallen 2, 8 en 31 2 Verhoudingen 15 en 31 3 Meten en Meetkunde 24 en 31 4 Verbanden 25 en 31 Centraal examen rekenen bij Kwalificatie-eisen Loopbaan en burgerschap in het mbo: Dimensie: Behandeld op lesdag: Inspanningsverplichting: 1.1 De politiek-juridische dimensie De economische dimensie De sociaal-maatschappelijke dimensie 20 en De dimensie vitaal burgerschap 7 en 8 Loopbaan 35 Pagina 5 van 6 Opdracht Loopbaan en burgerschap

6 Engels, niveau B1 en A2 van Europees Referentiekader Moderne Vreemde Talen in het mbo : Taalvaardigheid: Behandeld op lesdag: Examen: Online taalniveau test bij aanvang opleiding 1 Schrijven 9, 19, 26, 27 en 28 Examen Schrijven 2 Spreken 9, 19, 26, 27 en 28 Examen Spreken; monoloog 3 Gesprekken voeren 9, 19, 26, 27 en 28 Examen Gesprekken voeren; rollenspel a.d.h.v. casussen 4 Lezen 9, 19, 26, 27 en 28 Centraal examen Lezen bij 5 Luisteren 9, 19, 26, 27 en 28 Centraal examen Luisteren bij Beroepspraktijkvorming (BPV) De beroepspraktijkvorming vormt bij de SVOZ beroepsopleiding mbo-verpleegkundige de belangrijkste component. De opleiding bestaat voor 70% uit de beroepspraktijkvorming. In de opleiding wordt de theorie zoveel mogelijk parallel aangeboden aan de beroepspraktijkvorming. Om dit te realiseren zet SVOZ de volgende instrumenten in: Proeven van bekwaamheid, begeleidingsgesprek met de docent en met de praktijkopleider/praktijkbegeleider, praktijkverslagen en de praktijkovereenkomst. Het praktijkleren wordt begeleid door een begeleider (in sommige instellingen wordt de term werkbegeleider, praktijkbegeleider of praktijkopleider gebruikt). Tijdens de introductiebijeenkomst krijgt de begeleider informatie over de opleiding en de Proeven van bekwaamheid. Ook krijgt de begeleider een toelichting op de Handleiding begeleiden en beoordelen in de praktijk (de begeleider kan deze handleiding downloaden bij Mijnsvoz.nl). Samen met je begeleider maak je afspraken over het oefenen van de opdrachten onder begeleiding en spreek je momenten af voor evaluaties en de beoordeling. De beoordeling van de Proeve van bekwaamheid wordt (bij voorkeur) gedaan door een andere werkbegeleider (= praktijkbeoordelaar). Pagina 6 van 6

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG 1 Inhoudsopgave Inleiding blz.3 Hoofdstuk 1 Omschrijving kerntaken en werkprocessen met bijbehorende competenties blz.6 Hoofdstuk 2 Alle competenties in niveaus: Beginner,

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Datum MOVISIE Utrecht, januari 2012 Utrecht, 26 oktober 2011 * titel 1 C O N C E P T COLOFON Projectnummer: P2308 Datum: december 2011 MOVISIE,

Nadere informatie

Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg

Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Servicedocument Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd op de kwalificaties Verzorgende-IG (niveau 3) 2011-2012 en Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) 2011-2012 Calibris

Nadere informatie

Competentieprofiel 2012

Competentieprofiel 2012 Competentieprofiel 01 Verpleegkunde Versie: 1 Status: vastgesteld Datum: juni 01 Competentie profiel algemeen Competentieprofiel van het beroep HBO- Verpleegkundige ROLLEN DOMEINEN DOMEINSPECIFICATIES

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

BPV-WIJZER OPLEIDING

BPV-WIJZER OPLEIDING 1 BPV-WIJZER OPLEIDING VERZORGENDE-IG / mbo-verpleegkundige Versie 3 28 mei 2013 2 INHOUDSOPGAVE 2 BLZ. INLEIDING 4 ALGEMEEN DEEL 6 HOOFDSTUK 1 HOE GA JE LEREN TIJDENS DE BPV? 7 1.1 VOOR EN BIJ AANVANG

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK Fase: Beginner Beroepstaak A beginner, gevorderd, startbekwaam Beroepstaak B beginner Beroepstaak C beginner Beroepstaak E beginner Albeda College Branche

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Opleiding Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor

Nadere informatie

Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau

Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau JENNIE MAST JULIE MEERVELD Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau N I Z

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige sciencia een competentieprofiel voor hbo verpleegkundigen in de ggz, geformuleerd vanuit onderwijs en praktijk Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige Ontwikkeld en opgesteld door Sciencia GGZ

Nadere informatie

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao)

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Inleiding In het Cao akkoord 2011-2013 is de afspraak gemaakt om tijdens

Nadere informatie

Algemeen stagehandboek

Algemeen stagehandboek Algemeen stagehandboek HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Bacheloropleiding Verpleegkunde & Verpleegkunde & Verloskunde traject Juli 2015 0 INHOUDSOPGAVE 1. Stages binnen de Bacheloropleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage 11 Zie ook artikel 7.1 van deze cao Het nieuwe functieboek Inleiding In deze cao is het nieuwe functieboek opgenomen. Hierin zijn de functies generiek beschreven

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSGEBIED EN EINDTERMEN AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGE

DESKUNDIGHEIDSGEBIED EN EINDTERMEN AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGE 29-06-2012 HP DESKUNDIGHEIDSGEBIED EN EINDTERMEN AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGE CZO Ambulanceverpleegkundige Projectgroep CZO Accreditatie Opleidingen Ambulancezorg Nederland Inleiding deskundigheidsgebied en

Nadere informatie

In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche W&MD voorkomende functies.

In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche W&MD voorkomende functies. FUNCTIEBOEK (ex. Artikel, 1.4, 4.2.1 CAOW&MD 2008-2011 en bijlage 1) Dit functieboek hoort bij bijlage 1 van de CAO W&MD 2008 2011 en maakt als zodanig deel uit van die CAO (zie in dit verband artikel

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn 2015 Opleidingsgids Zorg en Welzijn Samen werken aan ontwikkeling Inleiding Wie is WerkendLeren WerkendLeren is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Door praktijkge√Įntegreerd

Nadere informatie

Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp)

Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Niveau 3 Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Niveau 3 Kompas (2011-vz-kp) Opleiding: Verzorgende-IG Niveau 3 Fase 1, 2 en 3 Artikelnummer CZW1VZ90007 Colofon Deze uitgave

Nadere informatie

NU Zorg Begeleiden in de zorg Theorieboek Niveau 3

NU Zorg Begeleiden in de zorg Theorieboek Niveau 3 NU Zorg Begeleiden in de zorg Theorieboek Niveau 3 Noordhoff Uitgevers bv Vormgeving omslag Nu Amsterdam, Amsterdam Ontwerp binnenwerk G2K, Groningen/Amsterdam Foto omslag Frank Muller, Nijmegen 2014 Noordhoff

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG

Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Crebonummer 95530; Niveau 3; Beroepsopleidend Kwalificatiedossier 2014; crebo 22190 Cohort 2014-2017 Versiedatum: 18 juli 2014 Inhoud Voorwoord... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1 STAGEHANDBOEK Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016 Semester 1 BACHELOROPLEIDING VERPLEEGKUNDE Juli 2015 Inhoud Inleiding 4 1. Inhoud van het vierde leerjaar 5 2. Inhoudelijk kader van differentiatiestage

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Beroepsprofiel zorgkundige

Beroepsprofiel zorgkundige Beroepsprofiel zorgkundige DEEL 2 Beroepsprofiel zorgkundige Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 2 V&V 2020 Deel 2 Beroepsprofiel zorgkundige 1 Colofon V&V 2020 Deel 2 Beroepsprofiel zorgkundige

Nadere informatie

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek.

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Niveau: 3 KD: Pedagogisch werk 2012-2013 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg T Instructies en procedures opvolgen Prestatie-indicatoren

Nadere informatie

PRAKTIJK-OPLEIDINGSBOEK MBO-VERPLEEGKUNDIGE

PRAKTIJK-OPLEIDINGSBOEK MBO-VERPLEEGKUNDIGE PRAKTIJK-OPLEIDINGSBOEK MBO-VERPLEEGKUNDIGE niveau 4 NAAM STUDENT: GROEP: 1 1. Inleiding Dit Praktijkopleidingsboek (POB) hoort bij de opleiding voor het beroep van verpleegkundige niveau 4. De mbo-verpleegkundige

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Pedagogisch Werker

Nadere informatie