Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets"

Transcriptie

1 Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets Opleiding verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL Crebonummer Cohort 2012 e.v. Kwalificatiedossier 2012 /2013 Kerntaak/werkprocessen 1.2, 1.4, 1.6, 1.7 Versie n.v.t. Toegestane hulpmiddelen n.v.t. Beschikbare tijd 2 weken Aantal opdrachten 3 Totaal te behalen score 11 (opdracht 1 en 2) Cesuur Opdracht 1: 5 van de 6 criteria, waarvan 4 altijd behaald moet zijn Opdracht 2: 4 van 5 criteria, waarvan 9, 10 en 11 altijd behaald moeten zijn Instructie student Dit praktijktoets bestaat uit een praktische opdracht die beoordeeld wordt. In totaal kun je 14 (opdracht 1, 2 en 3) of 11 (opdracht 1 en 2) beoordelingscriteria scoren. Op de beoordelingsformulieren vanaf pag. 5 t/m 7 zijn de beoordelingscriteria beschreven. Lees de opdrachten goed door. Veel succes! 95520_VP_2012 e.v._ee 4_Praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 (GHZ)_ Pagina 1

2 Praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces in de GHZ Dit is de praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding behorend bij de opleiding Verpleegkundige. Deze praktijktoets maakt deel uit van het onderwijs in de BPV (GHZ) en heeft een voorspellende waarde voor het Praktijkexamen, behorend bij deze exameneenheid. Hieronder staat vermeld welke inhoud getoetst wordt in deze praktijktoets. Kerntaak 1: Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces Werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Werkproces 1.4 Begeleidt de zorgvrager Werkproces 1.6 Geeft voorlichting, advies en instructie Werkproces 1.7 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties De praktijktoets bestaat uit 3 opdrachten. Per opdracht worden verschillende werkprocessen en competenties uit het kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2012 geëxamineerd. Inhoud opdracht 1 Werkprocessen Werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Competenties E Samenwerken en overleggen F Ethisch en integer handelen J Formuleren en rapporteren K Vakdeskundigheid toepassen R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten V Met druk en tegenslag omgaan Inhoud opdracht 2 Werkprocessen Competenties Werkproces 1.4 Begeleidt een zorgvrager C Begeleiden D Aandacht en begrip tonen R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Werkproces 1.6 Geeft voorlichting, advies en I Presenteren instructie L Materialen en middelen inzetten Werkprocessen Werkproces 1.7 Hanteert crisissituatie en onvoorziene situaties Inhoud opdracht 3 Competenties E Samenwerken en overleggen T Instructies en procedures opvolgen V Met druk en tegenslag omgaan Organisatie De praktijktoets wordt afgenomen in de periode die staat aangegeven in het OER. Nadere informatie over het toetsmoment ontvang je vanuit de opleiding. Je voert de drie opdrachten van de praktijktoets uit in de BPV. De werkopdrachten vind je op de volgende pagina. Tijdens de uitvoering van de opdrachten word je geobserveerd door een beoordelaar. De beoordelingslijsten vind je op pagina 5 t/m 7 van deze toets _VP_2012 e.v._ee 4_Praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 (GHZ)_ Pagina 2

3 Beoordeling De praktijktoets wordt beoordeeld door een beoordelaar/begeleider. Deze beoordelaar kent de inhoud van de toets en is bekend met de beoordelingssystematiek. Het ingevulde beoordelingsformulier wordt aangeleverd aan de opleiding die het resultaat verwerkt. Een voldoende wordt behaald als voldaan is aan de cesuur eisen, die per opdracht zijn vastgesteld. Een goed wordt behaald wanneer je excellent hebt gepresteerd en aan de extra criteria voor goed is voldaan. Eindresultaat Het resultaat van deze Praktijktoets is een onvoldoende, voldoende of goed. Wanneer één of meer opdrachten met onvoldoende zijn beoordeeld is de Praktijktoets onvoldoende. Het eindresultaat van de Praktijktoets is voldoende wanneer alle opdrachten minimaal met een voldoende zijn beoordeeld. De kandidaat functioneert in het geheel van de beroepsopdracht als een gevorderd student verpleegkunde, dat wil zeggen: - Functioneert zelfstandig in midden-complexe 1 situaties - Kan handelen in midden-complexe 1 situaties waarin begeleiding, aanwijzingen, protocollen en richtlijnen aanwezig zijn - Kan situaties analyseren en overzien - Ziet samenhang in aspecten in midden-complexe 1 situaties - Merkt veranderingen in verpleegsituaties op, verwoordt het hoe en waarom hierachter, anticipeert hierop en handelt adequaat - Werkt methodisch, doelgericht en stelt juiste prioriteiten - Beargumenteert het eigen handelen met relevante, gangbare theoretische achtergronden Verplicht te behalen beoordelingscriteria Bij sommige vaardigheden zijn verplicht te behalen beoordelingscriteria aangegeven met een asterisk (*) en in een grijze cel geplaatst. Deze beoordelingscriteria gaan over het werken volgens protocollen en richtlijnen van de instelling en moeten in iedere geval met een voldoende beoordeeld zijn. Bij de score onvoldoende krijg je een gesprek met de studieloopbaanbegeleider. Deze beslist welke vervolgstappen er genomen worden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het inleveren van de eindbeoordeling bij de studieloopbaanbegeleider. 1 Zie Bijlage _VP_2012 e.v._ee 4_Praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 (GHZ)_ Pagina 3

4 Opdracht 1 Verpleegkundige zorg uitvoeren Je gaat gedurende 2 dagen de volgende opdracht uitvoeren bij één zorgvrager met een laag tot middelhoge complexiteit. Voer bij deze zorgvrager de verpleegkundige zorg uit volgens het verpleegplan: - Verleen basiszorg (helpen bij de opname van voeding en vocht, helpen bij de uitscheiding, evenwichtig slaap- en waakritme bevorderen, helpen bij de persoonlijke verzorging, mobiliteitsproblemen, verzorgen van het bed, vitale functies bewaken). - Observeer en monitor de zorgvrager tijdens de uitvoering van deze zorg ten aanzien van (kleine) veranderingen in de gezondheidstoestand, het welbevinden, het gedrag en de omgeving (cyclisch proces) - Neem tijdelijk of permanent taken over als de zelfredzaamheid (tijdelijk) minder wordt. - Signaleer en rapporteer veranderingen op het juiste moment, bij de juiste persoon en op de juiste manier. - Overleg met andere zorgverleners - Rapporteer over de gezondheidstoestand van de zorgvrager en de verleende zorg. Opdracht 2 Adviseren en begeleiden van de zorgvrager Je voert een begeleidings- of helpend gesprek en een voorlichtings- of adviesgesprek met een zorgvrager om de zelfredzaamheid van de zorgvrager te vergroten of te behouden op psychosociaal of maatschappelijk gebied en het optimaal functioneren in de woonsituatie. a. Het begeleidingsgesprek kan gaan over één van de volgende onderwerpen: - het realiseren van een waardevolle dagbesteding, vrije tijd, wonen, scholing of werk - stressverwerking - probleemhantering en adaptie - zelfbeleving - ondersteuning bij zingeving - deelname aan de maatschappij b. Het advies-, voorlichtings- of informatief gesprek kan gaan over één van de volgende onderwerpen: - ziekte, onderzoek, behandelmethoden, therapieën, - gezonde levensstijl, - handicaps, - mobiliteit, - zelfverzorging, - seksualiteit en voortplanting, - weerbaarheid, draagkracht, - hulpmiddelen, - financieringsvraagstukken zoals budgetbeheer (huishouden), - financiële regelingen, en vergoedingen voor gehandicapten. Criteria waaraan de gesprekken moeten voldoen: - De gesprekken hebben tot doel de zelfredzaamheid en de regie op het eigen leven van de zorgvrager te vergroten _VP_2012 e.v._ee 4_Praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 (GHZ)_ Pagina 4

5 - Je toont aandacht voor de beleving van de zorgvrager: wat is zijn behoefte, wat ervaart hij als een probleem, hoe verwerkt hij zijn beperkingen of handicap. - Je houdt rekening met het niveau van de zorgvrager. - Leg onderwerpen duidelijk en correct uit. - Ondersteun het advies/de voorlichting met voorlichtingsmaterialen, hulpmiddelen of instructiematerialen die aansluiten bij het onderwerp en de doelgroep. Opdracht 3 Crisissituatie Deze opdracht kan je behalen als de situatie zich voordoet. Als de situatie niet voorkomt heeft het niet behalen van dit onderdeel geen consequenties voor het behalen van de praktijktoets. Tijdens een onverwacht- of crisissituatie moet je zelfstandig handelen: Je signaleert tekenen die op een naderende crisissituatie wijzen - gedragsproblemen van psychosociale of psychiatrische aard of - grensoverschrijdend gedrag of - problemen van somatische aard Je zorgt voor de veiligheid van andereen en voor je eigen veiligheid Je neemt de juiste acties Je past, indien nodig middelen en maatregelen toe, bijvoorbeeld fixeren of dwangbehandeling Je roept tijdig hulp in 95520_VP_2012 e.v._ee 4_Praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 (GHZ)_ Pagina 5

6 Onderdeel Verpleegkundige zorg uitvoeren Werkprocessen/ competenties Werkproces 1.2 R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten F Ethisch en integer handelen E Samenwerken en overleggen K Vakdeskundigheid toepassen V Met druk en tegenslag omgaan J Formuleren en rapporteren Beoordelingsformulier praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 Opdracht 1 Verpleegkundige zorg uitvoeren Beoordelingscriteria: waarneembaar gedrag De student 1 Geeft ondersteuning bij de persoonlijke zorg, die aansluit bij de behoeften en verwachtingen van de zorgvrager: - houdt zich aan de gemaakte afspraken (verpleegplan) - gaat regelmatig na of de zorgvrager nog tevreden is over de ondersteuning. 2 Gaat respectvol met zorgvragers om: - toont zich eerlijk en betrouwbaar - respecteert vertrouwelijkheid - respecteert verschillen tussen zorgvragers - communiceert duidelijk verbaal en non-verbaal 3 Consulteert andere zorgverleners en schakelt zo nodig hun hulp in: - overlegt tijdig en stemt de zorg af - informeert betrokken zorgverleners volledig en tijdig/ proactief 4* Monitort de zorgvrager op professionele wijze: - neemt veel en snel relevante informatie in zich op tijdens het observeren van de zorgvrager 5 Voert de zorgverlening professioneel uit in drukke en/of emotionele omstandigheden: - geeft haar grenzen aan - heeft haar gevoelens onder controle 6 Schrijft rapportage volledig en actueel over de gezondheidstoestand van de zorgvrager: - met klinisch inzicht - scherp en kernachtig - logisch gestructureerd voldoende onvoldoende De liggende streepjes zijn richtinggevende waarderingshulpen. Het gaat om het voldoende uitvoeren van het beoordelingspunt. Indien er meer dan 2 waarderingshulpen zijn geformuleerd dan behoeft niet alles gesignaleerd te zijn. De beoordelaar is de professional en kan overgaan tot een onvoldoende beoordeling indien op basis van het criterium en de waarderingshulp het betreffende gedrag onvoldoende blijkt. Er wordt beoordeeld per beoordelingsnummer en niet per liggend streepje _VP_2012 e.v._ee 4_Praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 (GHZ)_ Pagina 6

7 Beoordelingsformulier praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 Opdracht 2 Adviseert en begeleidt de zorgvrager en naasten Onderdeel Werkprocessen/ competenties Beoordelingscriteria: waarneembaar gedrag De student Begeleiding Werkproces 1.4 C Begeleiden 7 Voert een begeleidings- of helpend gesprek met de zorgvrager over een voor deze branche specifiek onderwerp, waarbij - zij de zorgvrager motiveert en stimuleert om handelingen en activiteiten zo veel mogelijk zelf uit te voeren - minimaal één advies geeft t.a.v. het onderwerp D Aandacht en begrip tonen R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten 8 Zorgt voor een goede verstandhouding met de zorgvrager: - toont betrokkenheid bij het fysieke en mentale welzijn van de zorgvrager - toont respect ten opzichte van de zorgvrager 9* Geeft begeleiding en advies, die aansluit bij de behoeften en verwachtingen van de zorgvrager: - houdt zich aan de gemaakte afspraken (verpleegplan) - gaat regelmatig na of de zorgvrager nog tevreden is over de ondersteuning. Werkproces 1.6 Advies I Presenteren 10* Geeft relevante informatie en deskundig advies: - legt onderwerpen duidelijk en correct uit - stemt de uitleg af op de doelgroep (niveau) - gaat na of de informatie is begrepen L Materialen en middelen inzetten 11* Zet materialen en middelen in ter ondersteuning van het advies: - passend bij het onderwerp en de doelgroep voldoende De liggende streepjes zijn richtinggevende waarderingshulpen. Het gaat om het voldoende uitvoeren van het beoordelingspunt. Indien er meer dan 2 waarderingshulpen zijn geformuleerd hoeft niet alles gesignaleerd te zijn. De beoordelaar is de professional en kan overgaan tot een onvoldoende beoordeling indien op basis van het criterium en de waarderingshulp het betreffende gedrag onvoldoende blijkt. Er wordt beoordeeld per beoordelingsnummer en niet per liggend streepje. onvoldoende 95520_VP_2012 e.v._ee 4_Praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 (GHZ)_ Pagina 7

8 Onderdeel Handelen in crisissituaties Werkprocessen/ competenties Werkproces 1.7 E Samenwerken en overleggen T Instructies en procedures opvolgen V Met druk en tegenslag omgaan Beoordelingsformulier praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 Opdracht 3 Crisissituaties Beoordelingscriteria: waarneembaar gedrag De student 12* Roept tijdig hulp in van andere deskundigentijdens een crisissituatie of onvoorziene situatie: - overlegt - werkt samen 13* Voert de interventies, gericht op de crisissituatie, correct uit: - volgens de voorgeschreven procedures - volgens de wettelijke richtlijnen 14* Handelt effectief en professioneel tijdens een crisissituatie of onvoorziene situatie: - blijft, ondanks stress, gericht op de werkzaamheden die gedaan moeten worden - stelt de juiste prioriteiten - geeft de eigen grenzen aan en komt met alternatieven - heeft haar gevoelens onder controle - roept hulp in voldoende De liggende streepjes zijn richtinggevende waarderingshulpen. Het gaat om het voldoende uitvoeren van het beoordelingspunt. Indien er meer dan 2 waarderingshulpen zijn geformuleerd hoeft niet alles gesignaleerd te zijn. De beoordelaar is de professional en kan overgaan tot een onvoldoende beoordeling indien op basis van het criterium en de waarderingshulp het betreffende gedrag onvoldoende blijkt. Er wordt beoordeeld per beoordelingsnummer en niet per liggend streepje. onvoldoende 95520_VP_2012 e.v._ee 4_Praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 (GHZ)_ Pagina 8

9 Cesuur voldoende: 5 van de 6 beoordelingscriteria waarvan nr. 4 altijd voldoende dient te zijn. Bewijs opdracht 1 In te vullen door de beoordelaar op de BPV. Resultaat: onvoldoende / voldoende / goed (omcirkelen) Handtekening: Bewijs opdracht 2 Cesuur voldoende: 4 van de 5 In te vullen door de beoordelaar op de BPV. beoordelingscriteria waarvan nr. 9, 10 en 11 altijd voldoende dient te zijn. Resultaat: onvoldoende / voldoende / goed (omcirkelen) Handtekening: Bewijs opdracht 3 Cesuur voldoende: Alle 3 de beoordelingscriteria In te vullen door de beoordelaar op de BPV. moeten voldoende zijn. Resultaat: onvoldoende / voldoende / goed (omcirkelen) Handtekening: Ten behoeve van het resultaat goed Functioneert in het geheel van de toetsopdrachten als een gevorderd student verpleegkunde, dat wil zeggen: - Functioneert zelfstandig in midden-complexe situaties - Kan handelen in midden-complexe situaties waarin begeleiding, aanwijzingen, protocollen en richtlijnen aanwezig zijn - Kan situaties analyseren en overzien - Ziet samenhang in aspecten in midden-complexe situaties - Merkt veranderingen in verpleegsituaties op, verwoordt het hoe en waarom hierachter, anticipeert hierop en handelt adequaat - Werkt methodisch, doelgericht en stelt juiste prioriteiten - Beargumenteert het eigen handelen met relevante, gangbare theoretische achtergronden ja nee * wanneer u 5 van de 7 criteria met ja hebt kunnen beantwoorden heeft de student een goed behaald voor dit Praktijkexamen 95520_VP_2012 e.v._ee 4_Praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 (GHZ)_ Pagina 9

10 Cesuur per werkproces De cesuur per werkproces komt in deze praktijktoets overeen met de cesuur per opdracht. kerntaak Cesuur per werkproces/opdracht O V G Kerntaak 1 Werkproces 1.2 Van de beoordelingscriteria 1 t/m 6 zijn er minimaal 5 voldoende, waarvan criterium 4 in ieder geval voldoende moet zijn Werkproces 1.4 Van de beoordelingscriteria 7 t/m 9 zijn er minimaal 2 voldoende, waarvan criterium 9 in ieder geval voldoende moet zijn Werkproces 1.6 De beoordelingscriteria 10 t/m 11 moeten beiden voldoende zijn. Werkproces 1.7* De beoordelingscriteria 12 t/m 14 moeten allemaal voldoende zijn. * Wanneer zich geen crisis- of onvoorziene situatie heeft voorgedaan kan werkproces 1.7 niet behaald worden _VP_2012 e.v._ee 4_Praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 (GHZ)_ Pagina 10

11 Resultatenoverzicht praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 AZ Naam kandidaat: Groep: Naam slb er.: Opdracht werkproces Opdracht 1 Werkproces 1.2 behaald op: naam + handtekening beoordelaar handtekening kandidaat Opdracht 2 Werkproces 1.4 Werkproces 1.6 Opdracht 3 Werkproces 1.7* * Wanneer zich geen crisis- of onvoorziene situatie heeft voorgedaan kan werkproces 1.7 niet behaald worden. Het wordt in de Proeve van Bekwaamheid geëxamineerd. Eindresultaat praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 GHZ Opdracht 1 en 2 zijn minimaal met een voldoende beoordeeld Voldoende Opdracht 1 en 2 zijn met een goed beoordeeld Goed 1 of 2 opdrachten zijn met onvoldoende beoordeeld Onvoldoende 95520_VP_2012 e.v._ee 4_Praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 (GHZ)_ Pagina 11

12 BIJLAGE 1 Criteria met betrekking tot complexiteit van zorgsituaties Criteria Midden-complex Hoog-complex Verpleegsituatie Hulpvraag Eenvoudig, duidelijk en concreet Meerdere hulpvragen, onduidelijk en vaag Voorspelbaarheid van wisselingen Hoge voorspelbaarheid Kans op verrassende situaties Stabiliteit van de situatie Geen gevaar op complicaties Verpleegsituatie kan snel veranderen Mate van levensbedreiging Laag hoog Gevolgen van de behandeling Niet belastend Ingrijpend, mutilerend, belastend Ziektesoort Beperkt tot één orgaan Meerdere organen betrokken bij ziekteproces Psychosociale begeleiding Vermogens van de patiënt om zich te uiten Hoog, verbaal en non-verbaal begrijpelijk Laag, onbegrijpelijk, niet verbaal (b.v.) andere taal of afasie Mate van kritisch bewust zijn van de situatie Hoog Laag, b.v. door bewustzijnsstoornis of geen ziekteinzicht Mate van emotionele beleving van eigen situatie Normaal, patiënt kan redelijk met de situatie omgaan, accepteren Proces verloopt heel moeizaam, sterke emotionele beleving, moeilijke acceptatie Mate waarin de patiënt keuzes kan maken Hoog, kan zelfstandig keuzes maken Laag, ander personen nodig om keuzes te maken Verpleegkundig handelen Mate van ADL-zelfstandigheid Weinig hulp nodig Veel hulp nodig en of weerstanden bij de patiënt Mate van inzet van verpleegtechnisch handelen Eenvoudige handelingen in een stabiele situatie, bekende en veel voorkomende handelingen Alle overige verpleegtechnische handelingen, niet vaak voorkomend en specifieke situaties Mate van behoefte van intensieve verpleegkundige Laag, patiënt vraagt weinig aandacht en heeft ook Hoog, patiënt vraagt veel aandacht. zorg weinig aandacht nodig GVO Mate van informatie en voorlichting ten behoeve Gericht op ziekenverpleging, gezond gedrag, Specifieke informatie over ziekte, behandeling van de patiënt eenvoudige problemen Mate waarin de patiënt meewerkt Hoog Geringe motivatie om mee te werken Omgeving Aanwezigheid van andere hulpverleners Laag aantal zorgverleners dat gecoördineerd wordt. Veel zorgverleners Mate van intensiteit van samenwerking met andere disciplines Laag, weinig overleg is nodig Hoog, wel overleg nodig Mate waarin de omgeving voor de patiënt betrouwbaar veilig en acceptabel is. Hoog, patiënt kan zijn weg makkelijk vinden, stabiele omgeving Laag, gedwongen opname in psychiatrisch ziekenhuis of verpleeghuis; geen optimaal therapeutisch klimaat Slecht contact; mantelzorg is niet aanwezig of moeilijk te motiveren Mate van contact tussen de familie en de patiënt Goed contact, mantelzorg biedt ook veel ondersteuning Mate van communicatie met familie van de patiënt Goede communicatie Moeizame communicatie Mat waarin informatie en voorlichting ten behoeve Informatie en voorlichting wordt snel opgenomen Weinig bereid om mee te van de contactpersoon nodig Mate van emotionele ondersteuning Laag hoog 95520_VP_2012 e.v._ee 4_Praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 (GHZ)_ Pagina 12

EE 1: Basiszorg. Onderdeel: Praktijktoets

EE 1: Basiszorg. Onderdeel: Praktijktoets EE 1: Basiszorg Onderdeel: Praktijktoets Opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Kwalificatiedossier 2012 / 2013 Cohort 2012 e.v. Kerntaak/werkprocessen,, 1.4 Versie Toegestane hulpmiddelen Beschikbare

Nadere informatie

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets Opleiding Verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL BBL Crebonummer 95520 Cohort 2012 e.v.

Nadere informatie

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (GGZ) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (GGZ) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (GGZ) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets Opleiding Verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL BBL Crebonummer 95520 Cohort 2012 e.v.

Nadere informatie

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding KE 2: Ondersteuning en begeleiding Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding Domein Maatschappelijke Dienstverlening Opleiding MBO Verpleegkundige (BOL+ BBL) Crebonummer 93510 Kerntaak/werkprocessen

Nadere informatie

EE 1: Basiszorg. Examenonderdeel: Praktijkexamen

EE 1: Basiszorg. Examenonderdeel: Praktijkexamen EE 1: Basiszorg Examenonderdeel: Praktijkexamen Opleiding Verpleegkundige MBO Opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Kwalificatiedossier 2012 / 2013 Cohort 2012 e.v. Kerntaak/werkprocessen 1.1,

Nadere informatie

EE 5 Professioneel handelen

EE 5 Professioneel handelen BPV toets EE 5 Professioneel handelen Opleiding: MBO - Verpleegkundige BOL, BBL Crebonummer: 95520 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Versie: n.v.t. Kerntaak/werkprocessen: Werkproces 1.8 Werkproces

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (verstandelijk gehandicaptenzorg) Proeve van Bekwaamheid

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (verstandelijk gehandicaptenzorg) Proeve van Bekwaamheid EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (verstandelijk gehandicaptenzorg) Proeve van Bekwaamheid Opleiding MBO - Verpleegkundige BOL, BBL Crebonummer 95520 Cohort 2012 e.v. Kwalificatiedossier

Nadere informatie

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (algemeen ziekenhuis) Proeve van Bekwaamheid

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (algemeen ziekenhuis) Proeve van Bekwaamheid EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (algemeen ziekenhuis) Proeve van Bekwaamheid Opleiding MBO - Verpleegkundige BOL, BBL Crebonummer 95520 Cohort 2012 e.v. Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

X X X X X X verwachtingen ven de klant richten Met druk en tegenslag omgaan

X X X X X X verwachtingen ven de klant richten Met druk en tegenslag omgaan KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES Ongevallen en Ademhalings- en circulatie stilstand Het meten van vitale functies op emotioneel gebied bij zelfredzaamheid Slaap en

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: MBO VERPLEEGKUNDIGE OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (GGZ) Proeve van Bekwaamheid

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (GGZ) Proeve van Bekwaamheid EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (GGZ) Proeve van Bekwaamheid Opleiding MBO - Verpleegkundige BOL, BBL Crebonummer 95520 Cohort 2012 e.v. Kwalificatiedossier 2012 / 2013

Nadere informatie

Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Inleiding BPV-wijzer schooldeel Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Toelichting op de VP-Examens

Toelichting op de VP-Examens Toelichting op de VP-Examens Deze toelichting is bestemd voor examenkandidaten en alle anderen die betrokken zijn bij de uitvoering en beoordeling van de examens van de opleiding Verpleegkundige serie

Nadere informatie

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Proeve van Bekwaamheid

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Proeve van Bekwaamheid EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Proeve van Bekwaamheid Opleiding MBO - Verpleegkundige BOL, BBL Crebonummer 95520 Cohort 2012 e.v. Kwalificatiedossier 2012 / 2013

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 94830 en 93510 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: VERZORGENDE - IG OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij en wonen Ondersteunen bij

Nadere informatie

NIET KOPIËREN. De leerling en ik EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500

NIET KOPIËREN. De leerling en ik EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500 Proeve van Bekwaamheid De leerling en ik Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdracht en Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Kraamverzorgende Niveau 3 1 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Startbekwaam Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2014 Crebo: 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student geacht wordt

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar:

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Persoonlijke basiszorg

Voorbeeldexamen Persoonlijke basiszorg Voorbeeldexamen Persoonlijke basiszorg Voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (branche VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen (MZ3) Verzorgende IG (branche GHZ) en Begeleider gehandicaptenzorg (MZ3)

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Gedragsbeoordeling. Elke handeling wordt volgens de volgende criteria beoordeeld.

Gedragsbeoordeling. Elke handeling wordt volgens de volgende criteria beoordeeld. Examen 2, Deel 1. Verpleegtechnische vaardigheden bekwaam uitvoeren. Handleiding werkproces 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit. Gedragsbeoordeling. Elke handeling wordt volgens de volgende criteria

Nadere informatie

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1. Overzicht 1.1 Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verpleegkunde Niveau 4 4 jarig Crebocode: 95520 Dossiercode: 95520/2013-2017

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

NIET KOPIËREN. Niet iedereen is gelijk EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500

NIET KOPIËREN. Niet iedereen is gelijk EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500 Proeve van Bekwaamheid Niet iedereen is gelijk Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Juli 2012 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BBL Cohort: 2014-2017 Sector: GWS Team: VZ Code examenvorm kerntaak Werkprocessen

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KD 2012 Cohort: 2015-2016 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een

Nadere informatie

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 examenproducten V&V Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 EXAMENBANK PROVE2MOVE februari 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpassingen 2011-2012 ten opzichte van 2010-2011 in de proeven

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 KD 2012-2013 Crebo 95530 Albeda College Branche

Nadere informatie

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verzorgende-IG KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verzamelen

Nadere informatie

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Examen 1, deel 1. Verlenen van basiszorg, verzorgende IG niveau 3 Handleiding werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Bewijsstuk: Beoordeling van de ondersteuning

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties.

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Werkproces: 1.1 Schrijft een casus met hierin 10 EHBO vaardigheden. 1.2 Schrijft een rollenspel en voert deze uit 1.3 Neemt kennis van

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Begeleiden Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 6 Opdracht 6 Beoordelingsformulier: Opdracht

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Eindbeoordeling inplannen vóór 22 juni 2018 Voorafgaand aan het gesprek heb je: het formulier eindbeoordeling laten invullen door werkbegeleider.

Eindbeoordeling inplannen vóór 22 juni 2018 Voorafgaand aan het gesprek heb je: het formulier eindbeoordeling laten invullen door werkbegeleider. BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BOL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 40 weken stage van 2 dagen per week (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

Voedingsbeleid: ONDERVOEDING

Voedingsbeleid: ONDERVOEDING Onderwijspakket voor niveau 2, 3 en 4 Voedingsbeleid: ONDERVOEDING Zorg voor Beter II project Stoplichtmodel verbetert Voedingstoestand auteur mw. Anita van Zuijlen, docent verpleegkunde Gooise Zorgacademie

Nadere informatie

Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden

Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen niet

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

k j J K R D J M C D R D J M

k j J K R D J M C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verpleegkundige KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verwerken

Nadere informatie

Overgangseisen m.b.t. de BPV: De 12 Consortium opdrachten klaar en van feedback voorzien Voldoende eindbeoordeling

Overgangseisen m.b.t. de BPV: De 12 Consortium opdrachten klaar en van feedback voorzien Voldoende eindbeoordeling BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BBL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 40 weken stage van 2 dagen per week (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Examenopdracht. Baliegesprek. Crebonummer Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE

Examenopdracht. Baliegesprek. Crebonummer Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Examenopdracht A Baliegesprek Crebonummer 92670 Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e druk: maart 2013 ISBN: 9789462240308 A: Baliegesprek

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellings datum examenplan MBO-verpleegkundige

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Wat betekent het nieuwe kwalificatiedossier voor het onderwijs en voor de praktijk? Niveau 3 BOL en BBL VZ en VMZ Niveau 4 BOL en BBL VP Basis, profiel en

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 KD 2009 Kerntaak 1: bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan Kerntaak 2: begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het zorgplan Kerntaak

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg Niveau 3 3 jaar Crebocode: 92650

Nadere informatie

Exameneenheid 5: Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen

Exameneenheid 5: Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen Exameneenheid 5: Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen Opleiding Verzorgende IG Crebonummer 95530 Kerntaak/werkprocessen Kerntaak : 1, 2 Werkprocessen : 1.1, 1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3 Versie Toegestane

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Specificaties. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg. Creëer een veilig seksueel klimaat. Werksituatie:

Specificaties. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg. Creëer een veilig seksueel klimaat. Werksituatie: Specificaties Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Creëer een veilig seksueel klimaat Cursus PWJ Voorlichtingsprogramma voor een specifieke doelgroep Niveau: 4 KD:

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg Niveau Beginner Datum: mei 2012 Cohort: 2012-2013 INLEIDING

Nadere informatie

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 MBO Verzorgende (IG) Versie 1.4 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadmbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Toets beroepstaak B Helpende gevorderd Thuiszorg

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Triage. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0289

Keuzedeel mbo. Triage. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0289 Keuzedeel mbo Triage gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0289 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2016 2 van

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Thematisch werken Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1e druk: juli 2012 ISBN: 9789462240322 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GWS Team: VZ Code Examen examenvorm Kerntaak en onderliggende

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Verpleegkundige zorg en begeleiding bij midden complexe zorg

Verpleegkundige zorg en begeleiding bij midden complexe zorg PROEVE VAN BEKWAAMHEID Verpleegkundige zorg en begeleiding bij midden complexe zorg MBO VERPLEEGKUNDIGE De procedure, regels en afspraken voor, tijdens en na de proeve is te vinden in de Handleiding en

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende-IG Naam opleiding Verzorgende-IG Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2015-2018 Startmoment opleiding September 2015 - Februari 2016 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Thematisch werken Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdracht en Beoordelingsformulier

Nadere informatie