Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets"

Transcriptie

1 Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets Opleiding verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL Crebonummer Cohort 2012 e.v. Kwalificatiedossier 2012 /2013 Kerntaak/werkprocessen 1.2, 1.4, 1.6, 1.7 Versie n.v.t. Toegestane hulpmiddelen n.v.t. Beschikbare tijd 2 weken Aantal opdrachten 3 Totaal te behalen score 11 (opdracht 1 en 2) Cesuur Opdracht 1: 5 van de 6 criteria, waarvan 4 altijd behaald moet zijn Opdracht 2: 4 van 5 criteria, waarvan 9, 10 en 11 altijd behaald moeten zijn Instructie student Dit praktijktoets bestaat uit een praktische opdracht die beoordeeld wordt. In totaal kun je 14 (opdracht 1, 2 en 3) of 11 (opdracht 1 en 2) beoordelingscriteria scoren. Op de beoordelingsformulieren vanaf pag. 5 t/m 7 zijn de beoordelingscriteria beschreven. Lees de opdrachten goed door. Veel succes! 95520_VP_2012 e.v._ee 4_Praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 (GHZ)_ Pagina 1

2 Praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces in de GHZ Dit is de praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding behorend bij de opleiding Verpleegkundige. Deze praktijktoets maakt deel uit van het onderwijs in de BPV (GHZ) en heeft een voorspellende waarde voor het Praktijkexamen, behorend bij deze exameneenheid. Hieronder staat vermeld welke inhoud getoetst wordt in deze praktijktoets. Kerntaak 1: Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces Werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Werkproces 1.4 Begeleidt de zorgvrager Werkproces 1.6 Geeft voorlichting, advies en instructie Werkproces 1.7 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties De praktijktoets bestaat uit 3 opdrachten. Per opdracht worden verschillende werkprocessen en competenties uit het kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2012 geëxamineerd. Inhoud opdracht 1 Werkprocessen Werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Competenties E Samenwerken en overleggen F Ethisch en integer handelen J Formuleren en rapporteren K Vakdeskundigheid toepassen R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten V Met druk en tegenslag omgaan Inhoud opdracht 2 Werkprocessen Competenties Werkproces 1.4 Begeleidt een zorgvrager C Begeleiden D Aandacht en begrip tonen R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Werkproces 1.6 Geeft voorlichting, advies en I Presenteren instructie L Materialen en middelen inzetten Werkprocessen Werkproces 1.7 Hanteert crisissituatie en onvoorziene situaties Inhoud opdracht 3 Competenties E Samenwerken en overleggen T Instructies en procedures opvolgen V Met druk en tegenslag omgaan Organisatie De praktijktoets wordt afgenomen in de periode die staat aangegeven in het OER. Nadere informatie over het toetsmoment ontvang je vanuit de opleiding. Je voert de drie opdrachten van de praktijktoets uit in de BPV. De werkopdrachten vind je op de volgende pagina. Tijdens de uitvoering van de opdrachten word je geobserveerd door een beoordelaar. De beoordelingslijsten vind je op pagina 5 t/m 7 van deze toets _VP_2012 e.v._ee 4_Praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 (GHZ)_ Pagina 2

3 Beoordeling De praktijktoets wordt beoordeeld door een beoordelaar/begeleider. Deze beoordelaar kent de inhoud van de toets en is bekend met de beoordelingssystematiek. Het ingevulde beoordelingsformulier wordt aangeleverd aan de opleiding die het resultaat verwerkt. Een voldoende wordt behaald als voldaan is aan de cesuur eisen, die per opdracht zijn vastgesteld. Een goed wordt behaald wanneer je excellent hebt gepresteerd en aan de extra criteria voor goed is voldaan. Eindresultaat Het resultaat van deze Praktijktoets is een onvoldoende, voldoende of goed. Wanneer één of meer opdrachten met onvoldoende zijn beoordeeld is de Praktijktoets onvoldoende. Het eindresultaat van de Praktijktoets is voldoende wanneer alle opdrachten minimaal met een voldoende zijn beoordeeld. De kandidaat functioneert in het geheel van de beroepsopdracht als een gevorderd student verpleegkunde, dat wil zeggen: - Functioneert zelfstandig in midden-complexe 1 situaties - Kan handelen in midden-complexe 1 situaties waarin begeleiding, aanwijzingen, protocollen en richtlijnen aanwezig zijn - Kan situaties analyseren en overzien - Ziet samenhang in aspecten in midden-complexe 1 situaties - Merkt veranderingen in verpleegsituaties op, verwoordt het hoe en waarom hierachter, anticipeert hierop en handelt adequaat - Werkt methodisch, doelgericht en stelt juiste prioriteiten - Beargumenteert het eigen handelen met relevante, gangbare theoretische achtergronden Verplicht te behalen beoordelingscriteria Bij sommige vaardigheden zijn verplicht te behalen beoordelingscriteria aangegeven met een asterisk (*) en in een grijze cel geplaatst. Deze beoordelingscriteria gaan over het werken volgens protocollen en richtlijnen van de instelling en moeten in iedere geval met een voldoende beoordeeld zijn. Bij de score onvoldoende krijg je een gesprek met de studieloopbaanbegeleider. Deze beslist welke vervolgstappen er genomen worden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het inleveren van de eindbeoordeling bij de studieloopbaanbegeleider. 1 Zie Bijlage _VP_2012 e.v._ee 4_Praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 (GHZ)_ Pagina 3

4 Opdracht 1 Verpleegkundige zorg uitvoeren Je gaat gedurende 2 dagen de volgende opdracht uitvoeren bij één zorgvrager met een laag tot middelhoge complexiteit. Voer bij deze zorgvrager de verpleegkundige zorg uit volgens het verpleegplan: - Verleen basiszorg (helpen bij de opname van voeding en vocht, helpen bij de uitscheiding, evenwichtig slaap- en waakritme bevorderen, helpen bij de persoonlijke verzorging, mobiliteitsproblemen, verzorgen van het bed, vitale functies bewaken). - Observeer en monitor de zorgvrager tijdens de uitvoering van deze zorg ten aanzien van (kleine) veranderingen in de gezondheidstoestand, het welbevinden, het gedrag en de omgeving (cyclisch proces) - Neem tijdelijk of permanent taken over als de zelfredzaamheid (tijdelijk) minder wordt. - Signaleer en rapporteer veranderingen op het juiste moment, bij de juiste persoon en op de juiste manier. - Overleg met andere zorgverleners - Rapporteer over de gezondheidstoestand van de zorgvrager en de verleende zorg. Opdracht 2 Adviseren en begeleiden van de zorgvrager Je voert een begeleidings- of helpend gesprek en een voorlichtings- of adviesgesprek met een zorgvrager om de zelfredzaamheid van de zorgvrager te vergroten of te behouden op psychosociaal of maatschappelijk gebied en het optimaal functioneren in de woonsituatie. a. Het begeleidingsgesprek kan gaan over één van de volgende onderwerpen: - het realiseren van een waardevolle dagbesteding, vrije tijd, wonen, scholing of werk - stressverwerking - probleemhantering en adaptie - zelfbeleving - ondersteuning bij zingeving - deelname aan de maatschappij b. Het advies-, voorlichtings- of informatief gesprek kan gaan over één van de volgende onderwerpen: - ziekte, onderzoek, behandelmethoden, therapieën, - gezonde levensstijl, - handicaps, - mobiliteit, - zelfverzorging, - seksualiteit en voortplanting, - weerbaarheid, draagkracht, - hulpmiddelen, - financieringsvraagstukken zoals budgetbeheer (huishouden), - financiële regelingen, en vergoedingen voor gehandicapten. Criteria waaraan de gesprekken moeten voldoen: - De gesprekken hebben tot doel de zelfredzaamheid en de regie op het eigen leven van de zorgvrager te vergroten _VP_2012 e.v._ee 4_Praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 (GHZ)_ Pagina 4

5 - Je toont aandacht voor de beleving van de zorgvrager: wat is zijn behoefte, wat ervaart hij als een probleem, hoe verwerkt hij zijn beperkingen of handicap. - Je houdt rekening met het niveau van de zorgvrager. - Leg onderwerpen duidelijk en correct uit. - Ondersteun het advies/de voorlichting met voorlichtingsmaterialen, hulpmiddelen of instructiematerialen die aansluiten bij het onderwerp en de doelgroep. Opdracht 3 Crisissituatie Deze opdracht kan je behalen als de situatie zich voordoet. Als de situatie niet voorkomt heeft het niet behalen van dit onderdeel geen consequenties voor het behalen van de praktijktoets. Tijdens een onverwacht- of crisissituatie moet je zelfstandig handelen: Je signaleert tekenen die op een naderende crisissituatie wijzen - gedragsproblemen van psychosociale of psychiatrische aard of - grensoverschrijdend gedrag of - problemen van somatische aard Je zorgt voor de veiligheid van andereen en voor je eigen veiligheid Je neemt de juiste acties Je past, indien nodig middelen en maatregelen toe, bijvoorbeeld fixeren of dwangbehandeling Je roept tijdig hulp in 95520_VP_2012 e.v._ee 4_Praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 (GHZ)_ Pagina 5

6 Onderdeel Verpleegkundige zorg uitvoeren Werkprocessen/ competenties Werkproces 1.2 R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten F Ethisch en integer handelen E Samenwerken en overleggen K Vakdeskundigheid toepassen V Met druk en tegenslag omgaan J Formuleren en rapporteren Beoordelingsformulier praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 Opdracht 1 Verpleegkundige zorg uitvoeren Beoordelingscriteria: waarneembaar gedrag De student 1 Geeft ondersteuning bij de persoonlijke zorg, die aansluit bij de behoeften en verwachtingen van de zorgvrager: - houdt zich aan de gemaakte afspraken (verpleegplan) - gaat regelmatig na of de zorgvrager nog tevreden is over de ondersteuning. 2 Gaat respectvol met zorgvragers om: - toont zich eerlijk en betrouwbaar - respecteert vertrouwelijkheid - respecteert verschillen tussen zorgvragers - communiceert duidelijk verbaal en non-verbaal 3 Consulteert andere zorgverleners en schakelt zo nodig hun hulp in: - overlegt tijdig en stemt de zorg af - informeert betrokken zorgverleners volledig en tijdig/ proactief 4* Monitort de zorgvrager op professionele wijze: - neemt veel en snel relevante informatie in zich op tijdens het observeren van de zorgvrager 5 Voert de zorgverlening professioneel uit in drukke en/of emotionele omstandigheden: - geeft haar grenzen aan - heeft haar gevoelens onder controle 6 Schrijft rapportage volledig en actueel over de gezondheidstoestand van de zorgvrager: - met klinisch inzicht - scherp en kernachtig - logisch gestructureerd voldoende onvoldoende De liggende streepjes zijn richtinggevende waarderingshulpen. Het gaat om het voldoende uitvoeren van het beoordelingspunt. Indien er meer dan 2 waarderingshulpen zijn geformuleerd dan behoeft niet alles gesignaleerd te zijn. De beoordelaar is de professional en kan overgaan tot een onvoldoende beoordeling indien op basis van het criterium en de waarderingshulp het betreffende gedrag onvoldoende blijkt. Er wordt beoordeeld per beoordelingsnummer en niet per liggend streepje _VP_2012 e.v._ee 4_Praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 (GHZ)_ Pagina 6

7 Beoordelingsformulier praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 Opdracht 2 Adviseert en begeleidt de zorgvrager en naasten Onderdeel Werkprocessen/ competenties Beoordelingscriteria: waarneembaar gedrag De student Begeleiding Werkproces 1.4 C Begeleiden 7 Voert een begeleidings- of helpend gesprek met de zorgvrager over een voor deze branche specifiek onderwerp, waarbij - zij de zorgvrager motiveert en stimuleert om handelingen en activiteiten zo veel mogelijk zelf uit te voeren - minimaal één advies geeft t.a.v. het onderwerp D Aandacht en begrip tonen R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten 8 Zorgt voor een goede verstandhouding met de zorgvrager: - toont betrokkenheid bij het fysieke en mentale welzijn van de zorgvrager - toont respect ten opzichte van de zorgvrager 9* Geeft begeleiding en advies, die aansluit bij de behoeften en verwachtingen van de zorgvrager: - houdt zich aan de gemaakte afspraken (verpleegplan) - gaat regelmatig na of de zorgvrager nog tevreden is over de ondersteuning. Werkproces 1.6 Advies I Presenteren 10* Geeft relevante informatie en deskundig advies: - legt onderwerpen duidelijk en correct uit - stemt de uitleg af op de doelgroep (niveau) - gaat na of de informatie is begrepen L Materialen en middelen inzetten 11* Zet materialen en middelen in ter ondersteuning van het advies: - passend bij het onderwerp en de doelgroep voldoende De liggende streepjes zijn richtinggevende waarderingshulpen. Het gaat om het voldoende uitvoeren van het beoordelingspunt. Indien er meer dan 2 waarderingshulpen zijn geformuleerd hoeft niet alles gesignaleerd te zijn. De beoordelaar is de professional en kan overgaan tot een onvoldoende beoordeling indien op basis van het criterium en de waarderingshulp het betreffende gedrag onvoldoende blijkt. Er wordt beoordeeld per beoordelingsnummer en niet per liggend streepje. onvoldoende 95520_VP_2012 e.v._ee 4_Praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 (GHZ)_ Pagina 7

8 Onderdeel Handelen in crisissituaties Werkprocessen/ competenties Werkproces 1.7 E Samenwerken en overleggen T Instructies en procedures opvolgen V Met druk en tegenslag omgaan Beoordelingsformulier praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 Opdracht 3 Crisissituaties Beoordelingscriteria: waarneembaar gedrag De student 12* Roept tijdig hulp in van andere deskundigentijdens een crisissituatie of onvoorziene situatie: - overlegt - werkt samen 13* Voert de interventies, gericht op de crisissituatie, correct uit: - volgens de voorgeschreven procedures - volgens de wettelijke richtlijnen 14* Handelt effectief en professioneel tijdens een crisissituatie of onvoorziene situatie: - blijft, ondanks stress, gericht op de werkzaamheden die gedaan moeten worden - stelt de juiste prioriteiten - geeft de eigen grenzen aan en komt met alternatieven - heeft haar gevoelens onder controle - roept hulp in voldoende De liggende streepjes zijn richtinggevende waarderingshulpen. Het gaat om het voldoende uitvoeren van het beoordelingspunt. Indien er meer dan 2 waarderingshulpen zijn geformuleerd hoeft niet alles gesignaleerd te zijn. De beoordelaar is de professional en kan overgaan tot een onvoldoende beoordeling indien op basis van het criterium en de waarderingshulp het betreffende gedrag onvoldoende blijkt. Er wordt beoordeeld per beoordelingsnummer en niet per liggend streepje. onvoldoende 95520_VP_2012 e.v._ee 4_Praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 (GHZ)_ Pagina 8

9 Cesuur voldoende: 5 van de 6 beoordelingscriteria waarvan nr. 4 altijd voldoende dient te zijn. Bewijs opdracht 1 In te vullen door de beoordelaar op de BPV. Resultaat: onvoldoende / voldoende / goed (omcirkelen) Handtekening: Bewijs opdracht 2 Cesuur voldoende: 4 van de 5 In te vullen door de beoordelaar op de BPV. beoordelingscriteria waarvan nr. 9, 10 en 11 altijd voldoende dient te zijn. Resultaat: onvoldoende / voldoende / goed (omcirkelen) Handtekening: Bewijs opdracht 3 Cesuur voldoende: Alle 3 de beoordelingscriteria In te vullen door de beoordelaar op de BPV. moeten voldoende zijn. Resultaat: onvoldoende / voldoende / goed (omcirkelen) Handtekening: Ten behoeve van het resultaat goed Functioneert in het geheel van de toetsopdrachten als een gevorderd student verpleegkunde, dat wil zeggen: - Functioneert zelfstandig in midden-complexe situaties - Kan handelen in midden-complexe situaties waarin begeleiding, aanwijzingen, protocollen en richtlijnen aanwezig zijn - Kan situaties analyseren en overzien - Ziet samenhang in aspecten in midden-complexe situaties - Merkt veranderingen in verpleegsituaties op, verwoordt het hoe en waarom hierachter, anticipeert hierop en handelt adequaat - Werkt methodisch, doelgericht en stelt juiste prioriteiten - Beargumenteert het eigen handelen met relevante, gangbare theoretische achtergronden ja nee * wanneer u 5 van de 7 criteria met ja hebt kunnen beantwoorden heeft de student een goed behaald voor dit Praktijkexamen 95520_VP_2012 e.v._ee 4_Praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 (GHZ)_ Pagina 9

10 Cesuur per werkproces De cesuur per werkproces komt in deze praktijktoets overeen met de cesuur per opdracht. kerntaak Cesuur per werkproces/opdracht O V G Kerntaak 1 Werkproces 1.2 Van de beoordelingscriteria 1 t/m 6 zijn er minimaal 5 voldoende, waarvan criterium 4 in ieder geval voldoende moet zijn Werkproces 1.4 Van de beoordelingscriteria 7 t/m 9 zijn er minimaal 2 voldoende, waarvan criterium 9 in ieder geval voldoende moet zijn Werkproces 1.6 De beoordelingscriteria 10 t/m 11 moeten beiden voldoende zijn. Werkproces 1.7* De beoordelingscriteria 12 t/m 14 moeten allemaal voldoende zijn. * Wanneer zich geen crisis- of onvoorziene situatie heeft voorgedaan kan werkproces 1.7 niet behaald worden _VP_2012 e.v._ee 4_Praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 (GHZ)_ Pagina 10

11 Resultatenoverzicht praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 AZ Naam kandidaat: Groep: Naam slb er.: Opdracht werkproces Opdracht 1 Werkproces 1.2 behaald op: naam + handtekening beoordelaar handtekening kandidaat Opdracht 2 Werkproces 1.4 Werkproces 1.6 Opdracht 3 Werkproces 1.7* * Wanneer zich geen crisis- of onvoorziene situatie heeft voorgedaan kan werkproces 1.7 niet behaald worden. Het wordt in de Proeve van Bekwaamheid geëxamineerd. Eindresultaat praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 GHZ Opdracht 1 en 2 zijn minimaal met een voldoende beoordeeld Voldoende Opdracht 1 en 2 zijn met een goed beoordeeld Goed 1 of 2 opdrachten zijn met onvoldoende beoordeeld Onvoldoende 95520_VP_2012 e.v._ee 4_Praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 (GHZ)_ Pagina 11

12 BIJLAGE 1 Criteria met betrekking tot complexiteit van zorgsituaties Criteria Midden-complex Hoog-complex Verpleegsituatie Hulpvraag Eenvoudig, duidelijk en concreet Meerdere hulpvragen, onduidelijk en vaag Voorspelbaarheid van wisselingen Hoge voorspelbaarheid Kans op verrassende situaties Stabiliteit van de situatie Geen gevaar op complicaties Verpleegsituatie kan snel veranderen Mate van levensbedreiging Laag hoog Gevolgen van de behandeling Niet belastend Ingrijpend, mutilerend, belastend Ziektesoort Beperkt tot één orgaan Meerdere organen betrokken bij ziekteproces Psychosociale begeleiding Vermogens van de patiënt om zich te uiten Hoog, verbaal en non-verbaal begrijpelijk Laag, onbegrijpelijk, niet verbaal (b.v.) andere taal of afasie Mate van kritisch bewust zijn van de situatie Hoog Laag, b.v. door bewustzijnsstoornis of geen ziekteinzicht Mate van emotionele beleving van eigen situatie Normaal, patiënt kan redelijk met de situatie omgaan, accepteren Proces verloopt heel moeizaam, sterke emotionele beleving, moeilijke acceptatie Mate waarin de patiënt keuzes kan maken Hoog, kan zelfstandig keuzes maken Laag, ander personen nodig om keuzes te maken Verpleegkundig handelen Mate van ADL-zelfstandigheid Weinig hulp nodig Veel hulp nodig en of weerstanden bij de patiënt Mate van inzet van verpleegtechnisch handelen Eenvoudige handelingen in een stabiele situatie, bekende en veel voorkomende handelingen Alle overige verpleegtechnische handelingen, niet vaak voorkomend en specifieke situaties Mate van behoefte van intensieve verpleegkundige Laag, patiënt vraagt weinig aandacht en heeft ook Hoog, patiënt vraagt veel aandacht. zorg weinig aandacht nodig GVO Mate van informatie en voorlichting ten behoeve Gericht op ziekenverpleging, gezond gedrag, Specifieke informatie over ziekte, behandeling van de patiënt eenvoudige problemen Mate waarin de patiënt meewerkt Hoog Geringe motivatie om mee te werken Omgeving Aanwezigheid van andere hulpverleners Laag aantal zorgverleners dat gecoördineerd wordt. Veel zorgverleners Mate van intensiteit van samenwerking met andere disciplines Laag, weinig overleg is nodig Hoog, wel overleg nodig Mate waarin de omgeving voor de patiënt betrouwbaar veilig en acceptabel is. Hoog, patiënt kan zijn weg makkelijk vinden, stabiele omgeving Laag, gedwongen opname in psychiatrisch ziekenhuis of verpleeghuis; geen optimaal therapeutisch klimaat Slecht contact; mantelzorg is niet aanwezig of moeilijk te motiveren Mate van contact tussen de familie en de patiënt Goed contact, mantelzorg biedt ook veel ondersteuning Mate van communicatie met familie van de patiënt Goede communicatie Moeizame communicatie Mat waarin informatie en voorlichting ten behoeve Informatie en voorlichting wordt snel opgenomen Weinig bereid om mee te van de contactpersoon nodig Mate van emotionele ondersteuning Laag hoog 95520_VP_2012 e.v._ee 4_Praktijktoets Bieden van zorg en begeleiding deel 1 (GHZ)_ Pagina 12

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets Opleiding Verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL BBL Crebonummer 95520 Cohort 2012 e.v.

Nadere informatie

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding KE 2: Ondersteuning en begeleiding Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding Domein Maatschappelijke Dienstverlening Opleiding MBO Verpleegkundige (BOL+ BBL) Crebonummer 93510 Kerntaak/werkprocessen

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

X X X X X X verwachtingen ven de klant richten Met druk en tegenslag omgaan

X X X X X X verwachtingen ven de klant richten Met druk en tegenslag omgaan KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES Ongevallen en Ademhalings- en circulatie stilstand Het meten van vitale functies op emotioneel gebied bij zelfredzaamheid Slaap en

Nadere informatie

Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Inleiding BPV-wijzer schooldeel Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 94830 en 93510 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: VERZORGENDE - IG OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij en wonen Ondersteunen bij

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Persoonlijke basiszorg

Voorbeeldexamen Persoonlijke basiszorg Voorbeeldexamen Persoonlijke basiszorg Voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (branche VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen (MZ3) Verzorgende IG (branche GHZ) en Begeleider gehandicaptenzorg (MZ3)

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar:

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1. Overzicht 1.1 Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verpleegkunde Niveau 4 4 jarig Crebocode: 95520 Dossiercode: 95520/2013-2017

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 examenproducten V&V Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 EXAMENBANK PROVE2MOVE februari 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpassingen 2011-2012 ten opzichte van 2010-2011 in de proeven

Nadere informatie

Voedingsbeleid: ONDERVOEDING

Voedingsbeleid: ONDERVOEDING Onderwijspakket voor niveau 2, 3 en 4 Voedingsbeleid: ONDERVOEDING Zorg voor Beter II project Stoplichtmodel verbetert Voedingstoestand auteur mw. Anita van Zuijlen, docent verpleegkunde Gooise Zorgacademie

Nadere informatie

Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden

Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verzorgende-IG KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verzamelen

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen niet

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 KD 2009 Kerntaak 1: bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan Kerntaak 2: begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het zorgplan Kerntaak

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg Niveau Beginner Datum: mei 2012 Cohort: 2012-2013 INLEIDING

Nadere informatie

Verpleegkundige zorg en begeleiding bij midden complexe zorg

Verpleegkundige zorg en begeleiding bij midden complexe zorg PROEVE VAN BEKWAAMHEID Verpleegkundige zorg en begeleiding bij midden complexe zorg MBO VERPLEEGKUNDIGE De procedure, regels en afspraken voor, tijdens en na de proeve is te vinden in de Handleiding en

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg Niveau 3 3 jaar Crebocode: 92650

Nadere informatie

Specificaties. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg. Creëer een veilig seksueel klimaat. Werksituatie:

Specificaties. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg. Creëer een veilig seksueel klimaat. Werksituatie: Specificaties Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Creëer een veilig seksueel klimaat Cursus PWJ Voorlichtingsprogramma voor een specifieke doelgroep Niveau: 4 KD:

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Thematisch werken Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1e druk: juli 2012 ISBN: 9789462240322 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 MBO Verzorgende (IG) Versie 1.4 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadmbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e druk: juli

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GWS Team: VZ Code Examen examenvorm Kerntaak en onderliggende

Nadere informatie

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio: Hieronder volgt een uitleg over de beoordeling van de werkprocessen en een beschrijving

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Thematisch werken Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdracht en Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: Loopbaanbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo Werkversie 0.1 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Inhoud 1 Verpleegkundige MBO basis... 3 1.1 Menselijk functioneren... 3 1.2 Methodisch handelen...

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG Werkproces: Van kwalificatiedossier Verzorgende-IG, versie vanaf augustus 2012: KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Als verzorgende-ig

Nadere informatie

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 Naam Student:. Groep: INHOUD Inleiding Overzicht alle ijkmomenten Portfolio Gegevens: Student School Praktijkorganisatie

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

Scholen voor Zorg. Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding Verzorgende- IG MBO.

Scholen voor Zorg. Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding Verzorgende- IG MBO. Scholen voor Zorg Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP Loopbaan en Burgerschap Cohort 2013 Opleiding Verzorgende- IG MBO Crebonummer 95530 Leerweg BBL Dimensies Loopbaan en Burgerschap Loopbaan Politiek-juridisch

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: April 2011 Cohort: 2011-2012 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student

Nadere informatie

Stichting Leerstation Zorg

Stichting Leerstation Zorg Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg zet zich in voor de ontwikkeling en de kwaliteitsborging van digitaal leermateriaal voor zorg en onderwijs. Deze inspanningen hebben

Nadere informatie

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Vormen van kleinschalig wonen Project Sociaal-cultureel werk Boekje/brochure met alle informatie over het opzetten

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering. Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering. Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Project/Werkgroep : Btg ZWS Auteur(s)

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Voorbeeld indeling beroepsgerichte examens voor dubbelkwalificering VZ-MZ3

Voorbeeld indeling beroepsgerichte examens voor dubbelkwalificering VZ-MZ3 Voorbeeld indeling beroepsgerichte examens voor dubbelkwalificering VZ-MZ3 voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (branche VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen (MZ3) en Verzorgende IG (branche GHZ)

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 2:ONDERSTEUNEN BIJ begeleiding Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding Verpleegkundige niveau 4, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ verpleegkundige basiszorg Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding verpleegkundige, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

Inleiding. 1. Doelstelling

Inleiding. 1. Doelstelling PVB 2.1 Geven van lessen Inleiding Om het door de NWWB en NOC*NSF erkende diploma Waterski- en Wakeboardinstructeur 2 te behalen moet de kandidaat drie kerntaken op niveau 2 beheersen. Door met succes

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013.

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL 2015-2017 Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. 1= startniveau 2=aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar NB: Als er lln.

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG SPW4-VIG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 KD: 2012 Crebo: 95530 Naam student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Directiesecretaresse / Managementassistent (95391),niveau 4 BBL Cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPLEIDING tot MBO VERPLEEGKUNDIGE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTENBOEK Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 KD 2012 Crebo 95 Versie: jan 2014 Fase: gevorderd 1 verkort Naam

Nadere informatie

Beroepsopdracht 13 Methodisch werken bij specifieke doelgroepen:

Beroepsopdracht 13 Methodisch werken bij specifieke doelgroepen: Beroepsopdracht 13 Methodisch werken bij specifieke doelgroepen: Verplegen in de kraamzorg Verplegen van kinderen en Verplegen van mensen met een verstandelijke beperking Methodisch werken / Verplegen

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ verpleegkundige basiszorg Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding verpleegkundige, BOL jaar 2 Cohort 2009-2013 Versie oktober

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ HUISHOUDEN EN WONEN Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Opleiding Gezondheidszorg Verzorgende niveau 3, BOL/BBL; facultatief voor BOL niveau

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Geschiedenis Zorg Academie Leiden

Geschiedenis Zorg Academie Leiden Doorlopende leerweg Programma Inleiding Geschiedenis ZAL Toelichting project niveau 4 5 Waarderingsonderlegger Competentiekaart (uitleg en werkwijze) Huidige situatie Vraagstukken Afronding Geschiedenis

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1 OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK Gevorderd 1 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie: ODB G1 VERKORT Datum: Februari 2016 Fase:

Nadere informatie

Onderwijspakket voor niveau 2, 3 en 4. Mondzorg. Zorg voor Beter II project. Mondzorg is Hoofdzaak

Onderwijspakket voor niveau 2, 3 en 4. Mondzorg. Zorg voor Beter II project. Mondzorg is Hoofdzaak Onderwijspakket voor niveau 2, 3 en 4 Mondzorg Zorg voor Beter II project Mondzorg is Hoofdzaak auteur: mw. Judith Mekers, docent verpleegkunde, Gooise Zorgacademie Hilversum ROC ASA Utrecht. Hilversum,

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

BPV plan. Jeroen Bosch Ziekenhuis. MBO 3e jaar

BPV plan. Jeroen Bosch Ziekenhuis. MBO 3e jaar Jeroen Bosch Ziekenhuis BPV plan MBO 3e jaar Naam: Leerjaar: MBO 3 e jaar (2 stages, eerste stage) Onderwijsinstelling: Koning Willem 1 College Mentor: Cohortbegeleider: Stage afdeling: Cohort 2012 1 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

BPV plan. Jeroen Bosch Ziekenhuis. MBO 2e jaar

BPV plan. Jeroen Bosch Ziekenhuis. MBO 2e jaar Jeroen Bosch Ziekenhuis BPV plan MBO 2e jaar Naam: Leerjaar: MBO 2 e jaar Onderwijsinstelling: Koning Willem 1 College Mentor: Cohortbegeleider: Stage afdeling: Cohort 2013 1 Inhoudsopgave: Voorwoord...

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument relatie editie 2016 Prove2Move niveau 4 Verpleegkundige

Verantwoordingsdocument relatie editie 2016 Prove2Move niveau 4 Verpleegkundige Verantwoordingsdocument relatie editie 2016 Prove2Move niveau 4 Verpleegkundige Datum juni 2016 Versie 1.2 Noordhoff Uitgevers BV Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadmbo@noordhoff.nl Verantwoordingsdocument

Nadere informatie

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 BEOORDELINGSDOCUMENTEN Inhoudsopgave: Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio:... 3 Beoordelingsformulier deelopdracht 1: Beginsituatie... 4 Beoordelingsformulier

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE

OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE Werkproces: 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Van kwalificatiedossier mbo-verpleegkundige,

Nadere informatie

Opleiding MBO Verpleegkundige. Handleiding Proeve van bekwaamheid

Opleiding MBO Verpleegkundige. Handleiding Proeve van bekwaamheid Opleiding MBO Verpleegkundige Handleiding Proeve van bekwaamheid Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Definitieve versie 3.0 Inhoudsopgave Handleiding Proeve van

Nadere informatie

Mbo-Verpleegkundige. Iets voor jou? Wat moet je kunnen?

Mbo-Verpleegkundige. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Mbo-Verpleegkundige Studierichting Zorg Locatie Geleen - Dr. H. van der Hoffplein Roermond - Kerkeveldlaan Venlo - Groenveldsingel

Nadere informatie

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 4 jaar

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 4 jaar Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 4 jaar Naam : Geboortedatum : Traject : Persoonlijke code : Werkprocessen Onderwijs, BPV, Beroepsopdrachten Bijzonderheden periode

Nadere informatie

Verzorgende IG niveau 3

Verzorgende IG niveau 3 wijzigingen examenproducten Verzorgende IG Verzorgende IG niveau 3 EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 4. Totaaloverzicht 3 5. Het kwalificatiedossier 3 6. Wijzigingen ten opzichte

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Soort: Werksituatie: Eindproduct: Niveau: 3 Training Muzisch-creatieve activiteiten kunnen op allerlei plaatsen in

Nadere informatie