OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK BEGINNER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK BEGINNER"

Transcriptie

1 OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK BEGINNER Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: beginner Naam student:.

2 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 5 Beroepstaak B Ondersteunen bij de persoonlijke basiszorg - Beginner Beroepsopdracht (praktijk) Feedbackformulier Overzicht activiteiten praktijk Vaardighedenlijst B2 Basiszorg Praktijkactiviteiten B Beroepstaak C Begeleiden -Beginner 39 Beroepsopdracht (praktijk) 33 Feedbackformulier 35 Overzicht activiteiten praktijk 39 Praktijkactiviteiten C 40 Beroepstaak E Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken -Beginner 45 Beroepsopdracht (praktijk) Feedbackformulier ` Overzicht activiteiten school en praktijk Activiteiten school en praktijk Toetsen 55 Algemene instructie toets beroepsopdracht voor studenten en beoordelaars 57 Toets beroepsopdracht B beginner 61 Toets beroepsopdracht C beginner 71 Studentenversie ijken en assessen 81 Leren, ontwikkelen, beoordelen, ijken/assessments Instrumenten 1. IJkformulier 2. Overzicht activiteiten school/praktijk 3. Overzicht beroepsopdrachten 4. Waarderingsformulier overgang / voortgang /examendossier 5. Studentenresultaatkaart/rapport DSDO: 6. Stroomschema: harde en zachte eisen 7. Procedure communicatie studenten, ouders en praktijk Bijlagen 129 Bijlage 1: POP en werkplanning beroepsgericht POP en werkplanning persoonlijke leerdoelen Bijlage 2: Instructie feedbackformulier Bijlage 3: Begrippenlijst Bijlage 4: Leerplan en leerlijn Bijlage 5: Overzicht taaltaken 3

4 4

5 INLEIDING In deze inleiding krijg je uitleg over de beroepsopdrachten B, C en E in de beginnersfase en een uitleg over het gebruik van het feedbackformulier. Beroepsopdracht D wordt in een apart opdrachtenboek aangeboden. In dit opdrachtenboek zijn de beroepsopdrachten met de beoordelingscriteria opgenomen die je gaat doen in de beginnersfase. De beroepsopdrachten zijn toetsen die bepalen of je de werkprocessen en de competenties die behoren bij het beroep van verpleegkundige op beginnend niveau kunt uitvoeren. Beroepsopdracht B en C wordt in deze fase van de opleiding getoetst met een beoordelingsformulier. De instructie kun je achter in dit boek vinden bij toetsen. Beroepsopdracht E wordt in deze fase van de opleiding niet getoetst met een beoordelingsformulier, maar kun je afronden door een positief feedback formulier De beroepsopdrachten zijn het uitgangspunt voor het leren. In een beroepsopdracht staat benoemd wat je aan het eind van de beginnersfase moet kunnen. Om je op de beroepsopdrachten voor te bereiden doe je activiteiten op school en in de praktijk. De school-activiteiten die je kunt doen staan op studentenmateriaal 2.0 De praktijkactiviteiten zitten in dit opdrachtenboek. Je kunt als student een keuze maken uit de activiteiten op school, in de praktijk en er thuis aan werken. Met je docent bespreek je welke activiteiten je op school gaat doen en met je praktijkopleider of begeleider bespreek je welke activiteiten je in de praktijk gaat doen. De uitgevoerde activiteiten teken je af op het overzicht activiteiten school/praktijk. Je kunt in dit overzicht in de studentenversie ijken en assessen vinden. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken met docenten/slb, (werk) begeleiders, en praktijkopleiders. Jij bent er zelf verantwoordelijk voor dat iedereen op de hoogte is van je voortgang. Je Persoonlijk Ontwikkel PLAN (POP) en werkplanning is daarbij hét hulpmiddel. Deze kun je in de bijlage vinden. De SLB begeleid je bij het leerproces en het samenstellen van je portfolio. Verwacht wordt dat jij met behulp van het portfolio jouw leerproces en ontwikkeling aantoont aan de SLB. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van het bewijsmateriaal in het portfolio. De SLB heeft regelmatig een gesprek met je om de voortgang van de opleiding te bespreken. Een overzicht van alle gesprekken in je opleiding kun je vinden in de studentenversie ijken en assessen Het portfolio helpt jou in het gesprek met de SLB en/of begeleider om je leerproces, ontwikkeling en studievoortgang aan te tonen. De assessor waardeert op de ijkmomenten je portfolio en geeft advies aan de sub - examencommissie of je je voldoende hebt ontwikkeld om verder te mogen gaan met de opleiding. Het ijkmoment is een belangrijk moment in de opleiding. Het is een go/ no go moment. Voor jou is het dan ook van groot belang dat je weet wat er van je verwacht wordt. Een volledig overzicht van de ijkmomenten en de eisen waaraan je op dat moment moet voldoen, vind je in de studentenversie ijken en assessen. Per ijkmoment wordt er een overzicht gegeven van de onderdelen waarop de assessor je waardeert. Gebruik dit dus bij het verzamelen van je bewijzen. De tijd die je nodig hebt om aan deze beroepstaken te werken op beginnersniveau is ongeveer 40 weken Veel succes met je opleiding! 5

6 6

7 Beroepsopdracht Beroepstaak B Beginner Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren. Vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. Let op: als je gaat toetsen maak je gebruik van het beoordelingsformulier achter in het opdrachtenboek De beroepsopdracht Je werkt als beginnend leerling-verpleegkundige op een afdeling van een zorginstelling. Je leidinggevende geeft je de opdracht om gedurende een aantal dag en/of avonddiensten ondersteuning te bieden bij de persoonlijke verzorging aan zorgvragers 1 in laagcomplexe zorgsituaties. Je stelt de aantal diensten en het aantal zorgvragers vast volgens de afspraken van de afdeling en in overleg met je begeleider. Je voert deze opdracht onder begeleiding uit. Wat moet je doen? Kies in overleg met je begeleider een aantal zorgvragers uit, waarbij je ondersteuning gaat bieden bij de persoonlijke verzorging. Ga aan de hand van het verpleegplan 2 na welke zorg deze zorgvragers precies nodig hebben. Je maakt een planning van de zorgverlening en bespreekt deze met je begeleider. Tijdens de zorgverlening laat je zien dat je aan de zorgvragers basiszorg en ondersteuning kunt geven zoals dit is afgesproken in het verpleegplan. Je stimuleert de zorgvrager bij de zelfredzaamheid door geen handelingen over te nemen die hij zelf nog kan uitvoeren. Daarbij houd je zoveel mogelijk rekening met de omstandigheden, verwachtingen en behoeften van de zorgvrager. Je observeert tijdens het uitvoeren van de basiszorg de gezondheidstoestand van de zorgvrager op somatisch en psychosociaal gebied en rapporteert je bevindingen in het verpleegkundig dossier. Na het verlenen van de basiszorg evalueer je de zorg met de zorgvrager en je begeleider. Je stelt zonodig het verpleegplan bij met behulp van je begeleider. Bij onvoorziene omstandigheden roep je tijdig hulp in van een verpleegkundige of een andere discipline. Je gebruikt je POP en werkplanning als hulpmiddel om je leerproces te plannen en inzichtelijk te maken. Taaltaken 3 - Kan een verpleegplan bijstellen en evalueren - Kan observatielijsten- en vragenlijsten lezen - Kan zorgdoelen/ begeleidingsdoelen/ een verpleegplan/ een leerplan formuleren en bijhouden (wijzigen/ vastleggen) Rekentaken - Heeft numerieke vaardigheden met betrekking tot vochtlijst en vochtbalans - Kan ondersteunen bij bewegen en verplaatsen - Kan de weg vinden en uitleggen in een instelling 1 Waar zorgvragers staat kan ook worden gelezen: patiënten, cliënten of bewoners en dergelijke 2 Waar verpleegplan staat kan ook worden gelezen: verpleegkundig behandelplan, begeleidingsplan, ondersteuningsplan, zorgleefplan en dergelijke 3 Indien de student deze beroepsopdracht uitvoert, werkt hij tevens aan bovenstaande taal en rekentaken 7

8 8

9 FEEDBACKFORMULIER BEROEPSOPDRACHT B Naam student: Datum: MBOverpleegkundige Niveau: Beginner Werkprocessen Beroepstaak B Beginnend Niveau 1.1 De beginner stelt, onder begeleiding, een verpleegplan bij op basis van de anamnese gegevens en de verpleegkundige diagnose. Zij 4 bespreekt dit met de zorgvrager en andere betrokkenen (A-D-H-J-K-M) Feedback 1.2 De beginner heeft, onder begeleiding, de persoonlijke verzorging en zonodig terminale zorg op een professionele wijze uitgevoerd. Zij heeft hierbij rekening gehouden met de omstandigheden van de zorgvrager en betrokkenen. De beginner monitort voortdurend veranderingen in de gezondheidstoestand en welbevinden van de zorgvrager. (E-F-J-K-R-V) De beginner begeleidt de zorgvrager bij de zelfredzaamheid door geen handelingen over te nemen die de zorgvrager zelf kan uitvoeren en door de zorgvrager uit te dagen zelf keuzes te maken bij de persoonlijke basiszorg (C-D-R) 1.7 De beginner signaleert onvoorziene en crisissituaties en onderneemt de juiste actie. Zij roept tijdig de hulp in van een verpleegkundige of andere discipline wanneer zij de problemen niet zelf kan oplossen (E-T-V) 4 Daar waar zij staat wordt ook hij bedoeld. 9

10 Vervolg FEEDBACKFORMULIER BEROEPSOPDRACHT B Naam student: Datum: MBOverpleegkundige Niveau: Beginner De beginner heeft de planning van de zorgverlening besproken en afgestemd met de begeleider die eveneens eindverantwoordelijk is. (B-E-Q) De beginner evalueert de zorgverlening met betrokken partijen. Zij bespreekt haar schriftelijke eindrapportages ten aanzien van de uitgevoerde basiszorg met haar begeleider. (D-J-M) Argumentatie Feedback (verplicht invullen) (maak bij de argumentatie van de feedback gebruik van de competenties zoals benoemd in het overzicht van de beroepstaak op de volgende bladzijde) Datum: Naam begeleider in de praktijk:. Paraaf:.. Naam student:. Paraaf:.. 10

11 OVERZICHT BEROEPSTAAK B Overzicht : beroepstaak, beroepsproducten, werkprocessen, competenties met prestatieindicatoren Beroepstaak B Beroepsproducten Werkprocessen B. Verpleegkundige zorg B.1 plannen van verpleegkundige zorg 1.1, 1.8, 1.9 B.2 basis zorg 1.2, 1.4. B.3 crisissituaties 1.7 Competenties A, B,C, D, E, F, H, J, K, M, Q, R, T, V Competenties in de werkprocessen A Beslissen en activiteiten initiëren B. Aansturen C Begeleiden D Aandacht en begrip tonen. E Samenwerken en overleggen F Ethisch en integer handelen Prestatie-indicatoren Neemt beslissingen in overleg met begeleider Houdt rekening met de veiligheid van de zorgvrager en anderen. Observeert (acute) veranderingen in de gezondheidstoestand van de zorgvrager en overlegt met begeleider over de te nemen interventies Observeert en benoemt wat de prioriteiten van de zorgverlening zijn. Benoemt wat er van haar verwacht wordt. Stimuleert de zorgvrager om handelingen en activiteiten zoveel mogelijk zelf uit te voeren Daagt de zorgvrager uit om zelf keuzes te maken bij de persoonlijke basiszorg Schat de draagkracht en draaglast van een zorgvrager in en benoemt dit. Observeert en bespreekt gevoelens en (gezondheids)problemen van de zorgvrager met begeleider. Signaleert gericht de klachten en (gezondheids) problemen van de zorgvrager en benoemt deze. Toont inlevend vermogen Toont betrokkenheid Behandelt de zorgvrager met respect en geduld Luistert aandachtig Stelt vragen om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen Informeert alle betrokkenen bij het zorgproces. Observeert en meldt tijdig belangrijke zaken over de zorgvrager Raadpleegt regelmatig haar begeleider en/of andere deskundigen over het zorgproces Stemt met collega s de zorgverlening af Woont overlegsituaties bij Roept bij calamiteiten tijdig hulp in van anderen Toont persoonlijke betrokkenheid bij het welzijn van zorgvrager en collega s. Verkent eigen waarden en normen en bespreekt deze Herkent waarden en normen van de zorgvrager en benoemt deze. Houdt zich aan de beroepscode en geheimhoudingsplicht. Toont zich eerlijk, betrouwbaar en respectvol naar de zorgvrager en collega s 11

12 Competenties in de werkprocessen H Overtuigen en beïnvloeden. J Formuleren en rapporteren K Vakdeskundigheid toepassen M Analyseren Q Plannen en organiseren R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten T Instructies en procedures opvolgen Prestatie-indicatoren Woont anamnesegesprekken bij en bespreekt dit na. Benoemt verschillende belangen en mogelijkheden met betrekking tot de zorgverlening Observeert de begeleider op welke manier deze overeenstemming nastreeft en draagvlak creëert met betrekking tot de verpleegkundige zorg Stelt op basis van de anamnese-gegevens en de verpleegkundige diagnose het verpleegplan bij en bespreekt dit met begeleider. Formuleert scherp en kernachtig haar observaties en bevindingen Schrijft in begrijpelijke taal en bespreekt dit met begeleider. Rapporteert verkregen observaties en bevindingen onder begeleiding. Maakt gebruik van haar kennis over de ziektebeelden van de doelgroep in de verpleegkundige zorgverlening Benoemt de beperkingen en mogelijkheden van de zorgvrager Leest gericht informatie en bespreekt dit met begeleider. Weet vragen te beantwoorden over de ziektebeelden, stoornissen en beperkingen van de doelgroep. Legt verbanden tussen verzamelde gegevens over de zorgvrager en bespreekt dit met begeleider. Benoemt mogelijke zorgbehoeften van de zorgvrager en beschrijft dit. Oefent in het evalueren van de uitgevoerde zorg met de zorgvrager, onder begeleiding. Haalt uit de evaluatiegegevens de mogelijke aandachtspunten en bespreekt deze Past onder begeleiding zonodig het verpleegplan aan. Heeft overzicht over de te verrichte werkzaamheden. Plant in logische volgorde haar werkzaamheden voor de zorgverlening en benoemt de prioriteiten Voert de werkzaamheden uit binnen de gestelde tijd en mogelijkheden Herkent en bespreekt met begeleider de behoeften en verwachtingen van de zorgvrager in zorgsituaties. Voert in samenspraak met de zorgvrager het verpleegplan uit en bespreekt dit met begeleider. Checkt regelmatig of de zorgvrager nog tevreden is. Houdt zich aan gemaakte afspraken Verdiept zich in de wettelijke richtlijnen en procedures die gelden voor onvoorziene -/ crisissituaties. Observeert het handelen van collega s tijdens een onvoorziene -/ crisissituatie en bespreekt dit na. Voert handelingen volgens de voorgeschreven richtlijnen en protocollen uit 12

13 Competenties in de werkprocessen V Met druk en tegenslag omgaan Prestatie-indicatoren Bespreekt haar grenzen en hoe ze daarmee omgaat in de praktijksituaties. Bespreekt wat ze moeilijk vindt in de uitvoering van de zorg en hoe ze hiermee om te gaat Blijft professioneel naar zorgvragers en collega s in stressvolle situaties 13

14 14

15 PRAKTIJKACTIVITEITEN BEROEPSTAAK B Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak B Algemeen Beginner Activiteiten Oriëntatie op de praktijkactiviteiten: Maken van een stappenplan Oriëntatie op de organisatie van je stageplaats Ondersteuningsmagazijn Praktijk Verpleegplan Beroepstaak B B1 Verpleegplan Beginner Activiteiten Oriëntatie op het verpleegplan Opstellen en bijstellen van het verpleegplan Evalueren van het verpleegplan Bieden van verpleegkundige zorg op basis van het verpleegplan Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak B B2 Basiszorg verlenen Beginner Basiszorg verlenen Activiteiten Zorg voor hygiëne en veiligheid Persoonlijke basiszorg Zorg voor het bed van de zorgvrager Zorg voor voeding en vochtopname Zorg voor uitscheiding Zorg voor houding en beweging Zorg voor zelfredzaamheid Zorg voor vitale functies 15

16 Vaardigheden lijst B2 Basiszorg Handen wassen Datum Paraaf Geven van een wasbeurt Hulp bij aan-en uitkleden Hulp bieden bij uiterlijke verzorging Verzorgen van de mondholte Tanden/gebitsprothese verzorgen Haar wassen/verzorgen Scheren van gelaatsbeharing Verzorgen van de ogen, bril en contactlenzen Verzorgen van handen, voeten en nagels Afhalen, opmaken, verschonen van een bed zonder zorgvrager Afhalen, opmaken, verschonen van een bed met zorgvrager Hulpmiddelen bij bedverzorging hanteren Hulp bieden bij eten en drinken Vochtbalans bijhouden Gewicht en lengte bepalen Geven van po aan een vrouwelijke zorgvrager Geven van een urinaal aan een zorgvrager Kathetertoilet geven aan een zorgvrager Aanleggen van een uritip bij een mannelijke zorgvrager Verwisselen van katheterzak Plaatsen van een zorgvrager in een rechtop zittende houding Zorgvrager installeren in zijligging Installeren van de zorgvrager; arm hoog leggen Installeren van de zorgvrager; been immobiliseren Installeren van de zorgvrager; houding van fowler Zorgvrager helpen met tillen en verplaatsen met hulpmiddelen en juiste tiltechnieken Tillen met tillift Meten van de lichaamstemperatuur; oraal/rectaal/auraal/ Axillair Meten van de bloeddruk Tellen van de hartslag aan de pols Observeren en tellen van de ademhaling Reanimatie 16

17 Oriëntatie op de praktijkactiviteiten. Maken van een stappenplan Resultaat Locatie Voorbereiding activiteit Uitvoering Activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze De student weet hoe de praktijkactiviteiten zijn opgebouwd en hoe jij je op de activiteiten moet voorbereiden en je kunt hiervoor een stappenplan samenstellen School Oriënteer je op het de praktijkactiviteiten en kijk hoe deze zijn opgebouwd Schrijf een stappenplan om de activiteit te kunnen uitvoeren Beoordeel aan het einde van de les in overleg met de docent of het resultaat van de activiteit behaald is Verplicht Activiteit; Maak een stappenplan aan de hand van een praktijkactiviteit. Werkwijze; Zoek een praktijkactiviteit van beroepstaak B2 op. Neem de afdeling waar je gaat werken/stage gaat lopen als uitgangspunt. Als de afdeling nog niet bekend is, kies je voor deze activiteit een willekeurige afdeling Maak een stappenplan voor deze activiteit Beschrijf eerst het werkproces en de daarbij behorende competenties. Beschrijf dan stapsgewijs hoe je deze activiteit wil gaan behalen. Maak voor het opstellen van je stappenplan gebruik van onderstaande vragen: Uit welke (SMART of RUMBA) leerdoelen zou deze activiteit (op mijn afdeling) kunnen bestaan? Welke werkprocessen en competenties ga ik aan werken?(zie activiteit) Van welke protocollen ga ik gebruik maken? Van welke hulpmiddelen ga ik gebruik maken? Welke verpleegkundige taken worden er van mij verwacht? Met welke disciplines werk ik samen? Waar kan ik de benodigde kennis vandaan halen? Hoe wil ik begeleid worden bij deze activiteit? Welke acties wil ik toevoegen om mijn persoonlijk(e) leerdoel(en) te kunnen behalen? Hoe ga ik de activiteit evalueren en met wie ga ik dat doen? Zorg dat je feedback krijgt van je docent op de uitwerking van deze activiteit. Je hebt dan een voorbeeld hoe je straks met de activiteiten in de praktijk aan de slag kunt gaan. 17

18 Oriëntatie op de organisatie van je stageplaats Resultaat Voorbereiding activiteit Uitvoering activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze De student heeft zich georiënteerd op de organisatie en op de afdeling van je stageplaats door informatie te verzamelen. Verzamel materialen die je nodig hebt om je te oriënteren op je stageplaats Verwerk de antwoorden op onderstaande vragen in een verslag Bespreek het verslag met je begeleider en vraag feedback Verplicht Activiteit; Verzamel zoveel mogelijk informatie over de organisatie en de afdeling waar je stage gaat lopen Werkwijze; In deze stage maak je kennis met de organisatie van je stageplaats. Om goed zorg te kunnen geven is het belangrijk dat je weet hoe de organisatie in elkaar zit. Het is handig om op verschillende niveaus de stage instellingen te onderzoeken. Je kunt een instelling bekijken op drie verschillende niveaus namelijk: Macroniveau: de instelling in het groot: een zogenaamd organogram geeft weer welke functies werkzaam zijn in deze instelling en hoe zij zich tot elkaar verhouden wat betreft verantwoordelijkheid en bevoegdheid Mesoniveau: de organisatie van de zorg op de verschillende afdelingen. Microniveau: de organisatie van de zorg rondom de zorgvrager. Vragen: Macroniveau: Organogram van de instellingen: hoe is de hiërarchische structuur van je stage instelling vanaf Raad van Bestuur of Raad van Toezicht of Directeur Zorg tot en met degene die het dichtste bij de zorgvrager staat. Elke instelling heeft een eigen organogram. Wanneer je vergelijkt met een leerling uit je groep kun je de verschillen en overeenkomsten ontdekken.. Hoeveel verschillende disciplines werkzaam zijn in de instelling? Wat doen de verschillende disciplines dagelijks om de zorg voor de zorgvragers mogelijk te maken? Hoeveel zorgvragers kunnen er verzorgd of verpleegd worden in deze instelling? Heeft deze instelling een regionale functie? Welke visie heeft de instelling? Welke communicatiemiddelen zet de instelling in om zorgvragers en medewerkers te informeren? Welke rechten en plichten heb ik om als medewerker in deze instelling te kunnen functioneren? Mesoniveau: Welke afdelingen er zijn in deze organisatie? Welke zorg bieden deze afdelingen? Welke zorgvrager worden op deze afdelingen verpleegd of verzorgd? Welke interne telefoonnummers zijn belangrijk? Microniveau: 18

19 Hoe heet de afdeling waar je stage loopt? Welke communicatiemiddelen zet de afdeling in om zorgvragers en medewerkers te informeren? Welke zorg wordt hier gegeven en aan hoeveel zorgvragers? Welke visie op zorg of verplegen hanteert je afdeling? Welke zorgvragers verpleeg jij op je afdeling? Hoe wordt de zorg op je afdeling georganiseerd? Welke disciplines zijn er betrokken bij de zorg op je afdeling? Welke informatie heb ik verder nodig om straks te kunnen functioneren als leerling/werknemer op deze afdeling? 19

20 Oriëntatie op het verpleegplan (zorgleefplan) Resultaat De student kan benoemen door wie en op welke wijze het dossier en het verpleegplan op de afdeling wordt gebruikt Werkproces (sen) 1.1 bijstellen van het verpleegplan (A, D, H, J, K, M) 1.9 evalueren van de zorgverlening (D, J, M) Theorie Voorbereiding activiteit Uitvoering activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze Activiteit; Boek: Het verpleegplan vaststellen Onderzoek de samenstelling van het zorgvrager-dossier en het verpleegplan op jouw afdeling. Onderzoek door wie en op welke wijze dit op de afdeling wordt gebruikt. Voer de activiteit onder begeleiding uit en schrijf een verslag over je bevindingen Evalueer met je begeleider, door gebruik te maken van het feedback formulier en de competenties met prestatie indicatoren. Verplicht Maak de vragen die hieronder beschreven zijn over het verpleegplan Werkwijze; Beantwoord de volgende vragen; Beschrijf wat de functie is van het dossier en het verpleegplan Beschrijf hoe het dossier en het verpleegplan wordt gebruikt Leg uit waarom het dossier en het verpleegplan belangrijk zijn beschrijf wie er gebruikt maakt van het dossier en het verpleegplan Reflecteer op de uitgevoerde vaardigheid door het feedback formulier in te vullen. Maak daarbij gebruik van de benoemde werkprocessen, competenties en prestatie indicatoren van deze activiteit. 20

21 Opstellen en bijstellen van het verpleegplan Resultaat De student kan benoemen hoe een verpleegplan kan worden bijgesteld. Werkproces (sen) 1.1 bijstellen van het verpleegplan (A,D, H, J, K, M) 1.9 evalueren van de zorgverlening (D, J, M) Theorie Voorbereiding activiteit Uitvoering activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze Activiteit; Boek Het verpleegplan vaststellen Onderzoek hoe op je afdeling het verpleegplan wordt opgesteld en bijgesteld voor twee zorgvragers. Welke gegevens zijn hiervoor nodig en hoe worden deze gegevens verzameld Evalueer met je begeleider Vraag schriftelijke feedback aan je begeleider, via het feedback formulier. Verplicht Onderzoek welke gegevens nodig zijn om een verpleegplan op te stellen en bij te stellen Werkwijze; Maak naar aanleiding van je onderzoek een verslag. Beschrijf hierin: - Welke gegevens nodig zijn om een verpleegplan op te stellen en bij te stellen. - Op welke manier deze gegevens wordt verzameld Vraag schriftelijke feedback doormiddel van het feedback formulier, competenties en prestatie indicatoren die vermeld staan in deze activiteit. 21

22 Evalueren van het verpleegplan Resultaat De student kan benoemen op welke wijze het verpleegplan wordt geëvalueerd Werkproces 1.9 Evalueren van de zorgverlening (D, J, M) Theorie Voorbereiding activiteit Uitvoering activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze Activiteit; Boek Het verpleegplan vaststellen Onderzoek hoe jij op je afdeling het verpleegplan onder begeleiding kunt evalueren Maak een stappenplan voor deze activiteit Voer de activiteit onder begeleiding uit Evalueer met je begeleider Vraag schriftelijke feedback aan je begeleider door middel van het feedback formulier. Verplicht Onderzoek op welke wijze het verpleegplan wordt geëvalueerd en voer deze activiteit uit onder begeleiding van je begeleider Werkwijze; Maak een stappenplan voor het uitvoeren van deze activiteit en voer dit in overleg uit met je begeleider. Vraag schriftelijke feedback door gebruik te maken van het feedback formulier en competenties en prestatie indicatoren die bij deze activiteit horen. 22

23 Bieden van verpleegkundige zorg op basis van het verpleegplan Resultaat De student kan benoemen op welke wijze verpleegkundige zorg volgens het verpleegplan wordt verleend aan 1 of meer zorgvragers. Werkproces (sen) 1.1 bijstellen van het verpleegplan (A,D, H, J, K, M) 1.2 basiszorg verlenen, observeren en monitoren (E, F, J, K, R, V) 1.4 begeleiden bij zelfredzaamheid (C, D,R) 1.9 evalueren van de zorg (D, J, M) Theorie Voorbereiding activiteit Uitvoering activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze Activiteit; Boek; Het verpleegplan vaststellen Onderzoek hoe jij op de afdeling zorg kunt verlenen volgens het verpleegplan Maak een stappenplan voor deze activiteit Voer de vaardigheid onder begeleiding uit Evalueer met je begeleider Vraag schriftelijke feedback aan je begeleider Verplicht De student gaat verpleegkundige zorg verlenen aan een zorgvrager. Werkwijze; De student maakt een werkplanning van de te verlenen zorg van die dag De student is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. De student schakelt hulp in als je ondersteuning nodig hebt of zaken overdraagt waar je nog niet bevoegd voor bent De student monitort de gezondheidstoerstand van de zorgvrager De student begeleidt de zorgvrager bij de zelfredzaamheid De student evalueert de zorg met de zorgvrager De student kan het verpleegplan bijstellen op basis van overleg met de zorgvrager Evaluatie; Vraag om feedback via het feedback formulier, op de werk processen en competenties met behulp van de prestatie indicatoren die benoemt worden in deze activiteit.. 23

24 Zorg voor hygiëne en veiligheid Resultaat De student kan volgens protocol op de juiste wijze de hygiëne richtlijnen toepassen Werkproces (sen) 1.2 basiszorg verlenen, observeren en monitoren (E, F, J, K, R, V) 1.9 evalueren van de zorg (D, J, M) Theorie Voorbereiding activiteit Uitvoering Activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze Activiteit; Boek ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Onderzoek hoe jij op je afdeling kunt zorgen voor veiligheid voor jezelf en voor de zorgvrager. Onderzoek welke hygiëne richtlijnen er zijn en hoe jij hygiënisch te werk kunt gaan op de afdeling Maak een stappenplan voor deze activiteit Voer de vaardigheden onder begeleiding uit Teken de vaardigheid af op je vaardigheden lijst. Evalueer met je begeleider Verplicht De student gaat volgens protocol zijn handen wassen Werkwijze; De student bestudeert van te voren de richtlijnen rondom hygiëne De student toont aan op de juiste wijze volgens protocol zijn handen te kunnen wassen Evaluatie De werkbeleider evalueert of de vaardigheid op de juiste wijze is uitgevoerd en tekent dit af in de vaardighedenlijst B2 Basiszorg 24

25 Persoonlijke basiszorg Resultaat De student kan basiszorg verlenen aan verschillende zorgvragers volgens de richtlijnen. Werkproces (sen) 1.2 basiszorg verlenen, observeren en monitoren (E, F, J, K, R, V) 1.4 begeleiden bij zelfredzaamheid (C, D,R) 1.9 evalueren van de zorg (D, J, M) Theorie Voorbereiding activiteit Uitvoering activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze Activiteit; Boek: Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Onderzoek hoe in je instelling/op je afdeling hulp geboden wordt bij de lichamelijke verzorging van zorgvrager Maak een stappenplan voor deze activiteit Voer de vaardigheid onder begeleiding uit Teken de verschillende vaardigheden af op de vaardigheden lijst. Maak een reflectieverslag Evalueer met je begeleider Vraag schriftelijke feedback aan je begeleider over je reflectie verslag Verplicht Geven van een volledige/gedeeltelijke wasbeurt aan de zorgvrager op bed, voor de wastafel of onder de douche Werkwijze; Tijdens het geven van de wasbeurt maakt de student gebruik van de volgende vaardigheden; Hulp bij aan- en uitkleden Hulp bieden bij de uiterlijke verzorging Verzorgen van de mondholte Tanden/gebitsprothese verzorgen Haar wassen/verzorgen Scheren van de gelaatsbeharing Verzorgen van ogen, bril en contactlenzen Verzorgen van handen, voeten en nagels Evaluatie; Evalueer met je begeleider of de vaardigheden juist zijn uitgevoerd en laat ze aftekenen op de vaardighedenlijst B2 Basiszorg 25

26 Zorg voor het bed van de zorgvrager Resultaat De student kan op de juiste wijze zorg gedragen voor het bed van de zorgvrager Werkproces (sen) 1.2 basiszorg verlenen, observeren en monitoren (E, F, J, K, R, V) 1.4 begeleiden bij zelfredzaamheid (C, D,R) 1.9 evalueren van de zorg (D, J, M) Theorie Voorbereiding activiteit Uitvoering Activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze Activiteit; Boek ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Onderzoek hoe op je afdeling de zorg voor het bed van de zorgvrager gegeven wordt. Maak een werkplanning voor het uitvoeren van deze activiteit Voer de vaardigheden onder begeleiding uit Teken de vaardigheden af op de vaardighedenlijst. Evalueer met je begeleider of de vaardigheden op de juiste manier zijn uitgevoerd verplicht De student gaat zorg dragen voor het bed van de zorgvrager volgens de richtlijnen. Werkwijze; De student gaat de volgende vaardigheden uitvoeren. Afhalen, opmaken, verschonen van een bed zonder zorgvrager Afhalen, opmaken, verschonen van een bed met zorgvrager Op de juiste manier omgaan met de hulpmiddelen die de patiënt in bed heeft. Evaluatie; Evalueer de vaardigheden met de begeleider en laat ze aftekenen in de vaardigheden lijst B2 Basiszorg 26

27 Zorg voor voeding en vochtopname Resultaat De student toont aan op de juiste manier zorg te kunnen verlenen aan een zorgvrager rondom eten drinken. Werkproces (sen) 1.2 basiszorg verlenen, observeren en monitoren (E, F, J, K, R, V) 1.4 begeleiden bij zelfredzaamheid (C, D,R) 1.9 evalueren van de zorg (D, J, M) Theorie Voorbereiding activiteit Uitvoering activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze Boek: ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Onderzoek hoe in je instelling/op je afdeling hulp geboden wordt bij eten en drinken en hoe bijzonderheden gesignaleerd en gerapporteerd worden Maak een stappenplan voor deze activiteit. Voer de vaardigheid onder begeleiding uit Teken de vaardigheden af op je vaardigheden lijst Evalueer met je begeleider Verplicht Activiteit; De student helpt de zorgvrager bij het eten en drinken en geeft de juiste zorg hierbij. Werkwijze; Hulp bieden bij eten en drinken Vochtbalans bijhouden Gewicht en lengte bepalen Op de juiste manier rapporteren in het verpleegplan Evaluatie; Evalueer de vaardigheden met de begeleider en laat ze aftekenen in de vaardigheden lijst B2 Basiszorg 27

28 Zorg voor uitscheiding Resultaat De student kan zorg gedragen voor de uitscheiding van de zorgvrager en de student kan afwijkingen in het uitscheidingspatroon signaleren en rapporteren Werkproces (sen) 1.2 basiszorg verlenen, observeren en monitoren (E, F, J, K, R, V) 1.4 begeleiden bij zelfredzaamheid (C, D, R) 1.9 evalueren van de zorg (D, J, M) Theorie Voorbereiding activiteit Uitvoering activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze Boek ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Onderzoek hoe jij op je afdeling hulp kunt bieden bij de uitscheiding van zorgvrager en hoe jij afwijkingen in het uitscheidingspatroon kunt signaleren en rapporteren Maak een stappenplan voor deze activiteit Voer de activiteit onder begeleiding uit Teken de vaardigheden af op je vaardigheden lijst Evalueer met je begeleider Vraag schriftelijke feedback aan je begeleider Verplicht Activiteit; De student gaat zorg verlenen aan de zorgvrager bij de uitscheiding Werkwijze; De student gaat de volgende vaardigheden uitvoeren volgens de richtlijnen. Geven van een po aan een vrouwelijke zorgvrager Geven van een urinaal aan een mannelijke zorgvrager Kathetertoilet geven aan een zorgvrager Verwisselen van een katheterzak Aanleggen van een uritip bij een mannelijke zorgvrager Toepassen van incontinentiematerialen Bijhouden van een vochtbalans. Evaluatie; Evalueer met je begeleider of de vaardigheden juist zijn uitgevoerd en laat ze aftekenen op de vaardighedenlijst. B2 Basiszorg Vraag schriftelijke feedback met behulp van het feedback formulier op de werkprocessen en competenties die vermeld staan in deze activiteit. 28

29 Zorg voor houding en beweging Resultaat De student kan de zorgvrager in diverse houdingen installeren en de daarvoor bestemde hulpmiddelen gebruiken. En daarbij de juiste maatregelen genomen bij langdurige inactiviteit van de zorgvrager om bed complicaties te voorkomen Werkproces (sen) 1.2 basiszorg verlenen, observeren en monitoren (E, F, J, K, R, V) 1.4 begeleiden bij zelfredzaamheid (C, D, R) 1.9 evalueren van de zorg (D, J, M) Theorie Voorbereiding activiteit Uitvoering Activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze Activiteit; Boek: ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Onderzoek hoe op je afdeling de zorgvrager wordt geholpen bij houding en beweging en wat de daarvoor bestemde hulpmiddelen zijn. Onderzoek hoe jij kunt letten op je eigen houding en welke ondersteuning je daarbij nodig hebt. Maak een stappenplan voor deze activiteit Voer de activiteit onder begeleiding uit Teken de vaardigheden af op je vaardigheden lijst Evalueer met je begeleider Vraag schriftelijke feedback aan je begeleider Verplicht De student helpt de zorgvrager bij de verschillende houdingen volgens de richtlijnen. Werkwijze; De student gaat hulp bieden bij de volgende houdingen en bewegingen.. Plaatsen van een zorgvrager in rechtop zittende houding Zorgvrager installeren in zijligging Installeren van de zorgvrager; arm hoog leggen Installeren van de zorgvrager ; been immobiliseren Installeren van een zorgvrager ; houding van Fowler Zorgvrager helpen met tillen en verplaatsen met hulpmiddelen en juiste til technieken Tillen met de tillift Evaluatie; Evalueer met je begeleider of de vaardigheden juist zijn uitgevoerd en laat ze aftekenen op de vaardighedenlijst B2 Basiszorg Vraag schriftelijke feedback met behulp van het feedback formulier op de werkprocessen en competenties die vermeld staan in deze activiteit. 29

30 Zorg voor zelfredzaamheid Resultaat Werkproces (sen) en competenties Theorie Voorbereiding activiteit Uitvoering Activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze De student kan de zorgvrager begeleiden bij zelfredzaamheid en je kunt een inschatting maken van de wenselijkheid/mogelijkheid van zelfredzaamheid bij de individuele zorgvrager 1.2 basiszorg verlenen E, F, J, K, R, V) 1.4 begeleidt zorgvrager bij zelfredzaamheid (C, D) 1.9 evalueren van de zorg (D,J,M) Boek ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Maak een stappenplan voor deze activiteit Voer de vaardigheden onder begeleiding uit Evalueer met je begeleider Vraag schriftelijke feedback aan je begeleider Verplicht Activiteit; Onderzoek hoe op je afdeling de zorgvrager wordt begeleidt bij de zelfredzaamheid Werkwijze; Maak een inschatting van de wenselijkheden en mogelijkheden van zelfredzaamheid bij verschillende zorgvrager op de afdeling. Begeleidt vervolgens de zorgvrager bij de het behouden en/of vergroten van zijn/haar zelfredzaamheid Maak een stappenplan voor deze activiteit Evaluatie; Evalueer met je begeleider hoe jij deze activiteit hebt uitgevoerd Vraag schriftelijke feedback aan je begeleider doormiddel van het feedback formulier en de competenties en prestatie indicatoren, die vermeld staan in deze opdracht. 30

31 Zorg voor vitale functies Resultaat De student weet op welke wijze de vitale functies gecontroleerd en bewaakt kunnen worden Vaardigheden Meten van de lichaamstemperatuur oraal/rectaal/auriculair Meten van de bloeddruk Tellen van de hartslag aan de pols Observeren en tellen van de ademhaling Werkproces (sen) 1.2 basiszorg verlenen, observeren en monitoren (E, F, J, K, R, V) Theorie Voorbereiding activiteit Uitvoering Activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze Activiteit; Boek: ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Onderzoek hoe op je afdeling de vitale functies gecontroleerd en bewaakt worden en wat de daarvoor bestemde hulpmiddelen zijn. Zoek de protocollen op die hiervoor worden gebruikt. Maak een stappenplan voor deze activiteit Voer de vaardigheden onder begeleiding uit Evalueer met je begeleider Teken de vaardigheden af op je vaardighedenlijst. Verplicht De student gaat volgens protocol de vitale functies controleren Werkwijze; Onderzoek hoe op je afdeling de vitale functies gecontroleerd en bewaakt worden en wat de daarvoor bestemde hulpmiddelen zijn. Zoek de protocollen op die hiervoor worden gebruikt. Maak een stappenplan voor deze activiteit en bespreek dit met je begeleider. Evaluatie; Evalueer met je begeleider of de vaardigheden juist zijn uitgevoerd en laat ze aftekenen op de vaardighedenlijst B2 Basiszorg 31

32 32

33 Beroepsopdracht Beroepstaak C Beginner Voorlichten en begeleiden Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren. Vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. Let op: als je gaat toetsen maak je gebruik van het beoordelingsformulier achter in het opdrachtenboek Beroepsopdracht Je werkt als leerling verpleegkundige op een afdeling in een zorginstelling. Je leidinggevende geeft je de opdracht om duidelijke en begrijpelijke voorlichting, advies, en instructie te geven aan zorgvragers en/of groepen over het behouden of vergroten van de zelfstandigheid en autonomie. Daarnaast ondersteun en begeleid je de zorgvrager op psychosociaal gebied, zowel individueel als in de groep, gedurende een aantal dag en/of avonddiensten. Met je begeleider kies je een aantal zorgvragers uit waarbij je bovenstaande opdracht kunt uitvoeren. Je stelt het aantal zorgvragers en het aantal diensten vast volgens de afspraken van de afdeling en in overleg met je begeleider. Ga aan de hand van het verpleegplan na welke zorg en begeleiding de zorgvragers nodig hebben. Stel samen met je begeleider vast welke voorlichting, advies en/of instructie je gaat geven en voert dit uit. Je observeert hoe de zorgvrager reageert en rapporteert je bevindingen in het zorgdossier. Je ondersteunt de zorgvrager in het ziekteproces en je geeft begeleiding op psychosociaal gebied.. Daarnaast kan het voorkomen dat je advies, voorlichting en/of instructie geeft aan een groep zorgvragers en besteed je aandacht aan het groepsproces. Je gebruikt je POP en werkplanning als hulpmiddel om je leerproces te plannen en inzichtelijk te maken. Je voert deze opdracht uit onder verantwoordelijkheid van de begeleider. Taaltaken 5 - Kan feedback geven en ontvangen - Kan voorlichting geven aan een individu of een groep - Kan zorgvragers informeren - Kan vragen beantwoorden - Kan reflectiegesprekken voeren - Kan individuen/ groepen coachen/ activeren/ begeleiden/ stimuleren. 5 Indien de student deze beroepsopdracht uitvoert, werkt hij tevens aan bovenstaande taaltaken 33

34 34

35 FEEDBACK FORMULIER BEROEPSOPDRACHT C Naam student: Datum: Opleiding: Verpleegkundige Niveau: Beginner Werkprocessen Beroepstaak C Beginnend Niveau 1.1 De beginner stelt onder begeleiding een verpleegplan bij op basis van de anamnesegegevens en verpleegkundige diagnose. Zij bespreekt dit met de zorgvrager en andere betrokkenen. (A-D-H-J-K-M)) Feedback 1.4 De beginner begeleidt en stimuleert de zelfredzaamheid en autonomie van de zorgvrager. (C-D-R) De beginner geeft begeleiding aan een groep zorgvrager en creëert een zo optimaal mogelijk leef en verblijfsomgeving. Zij besteedt aandacht aan het groepsproces en het gedrag van de zorgvrager. Ze signaleert opvallende zaken met betrekking tot. het functioneren in de groep. (C- D) 1.6 De beginner kan zorgvragers van de afdeling selecteren die in aanmerking komen voor advies, instructie en voorlichting ten aanzien van de zelfredzaamheid en de dagstructuur. Zij kan onder begeleiding duidelijke en begrijpelijke advies, instructie en voorlichting aan de zorgvrager geven en checkt of de informatie begrepen is (I-L) 1.9 De beginner evalueert de zorg en begeleiding met betrokken partijen. Zij bespreekt haar schriftelijke eindrapportages ten aanzien van de uitgevoerde basiszorg met haar begeleider. (D-J-M) 6 Niet van toepassing voor het ziekenhuis 35

36 FEEDBACK FORMULIER BEROEPSOPDRACHT C Naam student: Datum: Opleiding: Verpleegkundige Niveau: Beginner Argumentatie Feedback (verplicht invullen) (maak bij de argumentatie van de feedback gebruik van de competenties zoals benoemd in het overzicht van de beroepstaak op de volgende bladzijde) Datum: Naam begeleider in de praktijk: Naam student:... Paraaf: Paraaf:. 36

37 OVERZICHT BEROEPSTAAK C Overzicht: beroepstaak, beroepsproducten, werkprocessen, competenties met prestatie indicatoren Beroepstaak C Beroepsproducten Werkprocessen Ondersteunen bij begeleiding C1: Voorlichting, advies en instructie 1.6 C2: Psychosociale begeleiding 1.1, 1,4, 1.9 C3: Groepsbegeleiding Competenties: A, C, D, H, I, J, K, L, M, R. Competenties in de werkprocessen A Beslissingen en activiteiten initiëren. C Begeleiden. D Aandacht en begrip tonen. H Overtuigen en beïnvloeden Prestatie-indicatoren Neemt beslissingen in overleg met begeleider Houdt rekening met de veiligheid van de zorgvrager en anderen. Observeert (acute) veranderingen in de gezondheidstoestand van de zorgvrager en overlegt met begeleider over de te nemen interventies Stimuleert de zorgvrager om handelingen en activiteiten zoveel mogelijk zelf uit te voeren. Daagt de zorgvrager uit om zelf keuzes te maken bij de persoonlijke basiszorg. Schat de draagkracht en draaglast van een zorgvrager in en benoemt dit. Observeert de groepsprocessen en het gedrag van de zorgvrager in de groep en bespreekt dit met de begeleider Inventariseert de behoeftes van een groep zorgvragers op sociaal (-maatschappelijk) gebied en bespreekt dit met de begeleider. Levert een bijdrage aan het bevorderen van het groepsklimaat. Roept bij conflicten de hulp in van de begeleider. Observeert en bespreekt gevoelens en (gezondheids)problemen van de zorgvrager met begeleider. Signaleert gericht de klachten en (gezondheids) problemen van de zorgvrager en benoemt deze. Toont inlevend vermogen. Toont betrokkenheid. Behandelt de zorgvrager met respect en geduld. Luistert aandachtig. Toont begrip voor de standpunten en houding van de zorgvragers. Stelt vragen om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen. Benoemt verschillende belangen en mogelijkheden met betrekking tot de zorgverlening Observeert de begeleider op welke manier deze overeenstemming nastreeft en draagvlak creëert met betrekking tot de verpleegkundige zorg Stelt op basis van de anamnese-gegevens en de verpleegkundige diagnose het verpleegplan bij en bespreekt dit met begeleider. 7 Nvt voor algemeen ziekenhuis 37

38 Competenties in de werkprocessen I Presenteren J Formuleren en rapporteren. K Vakdeskundigheid toepassen L Materialen en middelen inzetten M Analyseren R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten. Prestatie-indicatoren Legt onderwerpen duidelijk en correct uit.. Houdt met haar stijl van communiceren rekening met de doelgroep. Controleert regelmatig of de informatie goed is overgekomen. Geeft voorlichting en/of instructie met overtuiging Formuleert scherp en kernachtig haar observaties en bevindingen Schrijft in begrijpelijke taal en bespreekt dit met begeleider. Rapporteert verkregen observaties en bevindingen onder begeleiding. Maakt gebruik van haar kennis over de ziektebeelden van de doelgroep in de verpleegkundige zorgverlening Benoemt de beperkingen en mogelijkheden van de zorgvrager Leest gericht informatie en bespreekt dit met begeleider. Weet vragen te beantwoorden over de ziektebeelden, stoornissen en beperkingen van de doelgroep. Kiest en gebruikt voorlichtingsmaterialen, hulmiddelen en instructiematerialen die aansluiten bij het onderwerp en de doelgroep Legt verbanden tussen verzamelde gegevens over de zorgvrager en bespreekt dit met begeleider. Oefent in het evalueren van de uitgevoerde zorg met de zorgvrager, onder begeleiding. Haalt uit de evaluatiegegevens de mogelijke zorgbehoeften en aandachtspunten van de zorgvrager en bespreekt deze. Past onder begeleiding zonodig het verpleegplan aan. Herkent en bespreekt met begeleider de behoeften en verwachtingen van de zorgvrager in zorgsituaties. Voert in samenspraak met de zorgvrager het verpleegplan uit en bespreekt dit met begeleider. Checkt regelmatig of de zorgvrager nog tevreden is. Houdt zich aan gemaakte afspraken 38

39 P RAKTIJKACTIVITEITEN BEROEPSOPDRACHT C Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak C C1 Voorlichting, advies en instructie Beginner Activiteiten Voorlichting over primaire preventie Voorlichting en instructie aan geriatrische zorgvrager over de basiszorg Ondersteuningsmagazijn Praktijk Activiteiten Gesprek met zorgvrager Feedback geven en ontvangen Assertief reageren Beroepstaak C C2 Psychosociale begeleiding Beginner Ondersteuningsmagazijn Praktijk Activiteiten Observaties op de huiskamer Beroepstaak C C3 Groepsbegeleiding Beginner 39

40 Voorlichting over primaire preventie Resultaat De student geeft voorlichting aan een zorgvrager over primaire preventie volgens de richtlijnen Werkproces (sen) 1.6 geven van voorlichting advies en instructie (I, L) 1.4 begeleiden van een zorgvrager (C,D,R) 1.9 evalueren van de zorgverlening (D,J,M) Theorie Voorbereiding activiteit Uitvoering activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze Activiteit; Boek: Voorlichting, advies en instructie Onderzoek en verzamel gegevens over de voorlichting die je gaat geven, rekening houdend met de individuele situatie van de zorgvrager Maak een voorlichtingsplan (5 stappen) voor deze activiteit volgens het GVO plan Voer de vaardigheid onder begeleiding uit Reflecteer op de uitgevoerde vaardigheid Evalueer met je begeleider Vraag schriftelijke feedback aan je begeleider Verplicht De student geeft voorlichting over primaire preventie aan een zorgvrager. Werkwijze; Zoek een onderwerp uit waarover je primaire voorlichting gaat geven aan een zorgvrager. Kies in overleg met je begeleider een cliënt uit, Maak een werkplanning voor de voor deze activiteit Maak een voorlichtingsplan (5 stappen) voor deze activiteit en bespreek dit met je begeleider. Geef de voorlichting onder begeleiding en evalueer met je begeleider. Evaluatie; Maak naar aanleiding van dit gesprek een reflectieverslag. Vraag schriftelijke feedback op de werkprocessen en competenties volgens het feedback formulier.(maak gebruik van de prestatie indicatoren) 40

41 Voorlichting en instructie aan een geriatrische zorgvrager over de basiszorg Resultaat De student geeft voorlichting en instructie aan een geriatrische zorgvrager over de basiszorg volgens de richtlijnen Werkproces (sen) 1.6 geven van voorlichting advies en instructie (I, L) 1.4 begeleiden van een zorgvrager (C,D,R) 1.9 evalueren van de zorgverlening (D,J,M) Theorie Voorbereiding activiteit Uitvoering activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze Activiteit; Boek: Voorlichting, advies en instructie Onderzoek en verzamel gegevens over de voorlichting die je gaat geven, rekening houdend met de individuele situatie van de zorgvrager Maak een stappenplan voor deze activiteit volgens het GVO plan Voer de vaardigheid onder begeleiding uit Reflecteer op de uitgevoerde vaardigheid Evalueer met je begeleider Vraag schriftelijke feedback aan je begeleider Verplicht De student geeft voorlichting of instructie over de basiszorg aan een geriatrische zorgvrager Werkwijze; Zoek een onderwerp uit waarover je voorlichting gaat geven aan een zorgvrager. De voorlichting moet gaan de basiszorg. Maak een stappenplan voor deze activiteit en bespreek dit met je begeleider. Geef de voorlichting onder begeleiding en evalueer met je werk begeleider. Evaluatie; Maak naar aanleiding van dit gesprek een reflectie verslag en vraag schriftelijke feedback op de werkprocessen en competenties volgens het feedback formulier.(maak gebruik van de prestatie indicatoren) 41

42 Gesprek met een zorgvrager Resultaat Werkproces (sen) Theorie Voorbereiding activiteit Uitvoering activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze De student kan een begeleidingsgesprek voeren met een zorgvrager over hoe hij/zij zich voelt volgens de richtlijnen. 1.4 begeleiden van een zorgvrager (C,D,R) 1.9 evalueren van de zorgverlening (D,J,M) Boeken: Begeleiden van de zorgvrager Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Kies een zorgvrager uit waarmee je in gesprek gaat over zijn/haar welzijn. Maak een stappenplan voor deze activiteit. Voer de vaardigheid onder begeleiding uit Reflecteer op de uitgevoerde vaardigheid Evalueer met je begeleider Vraag schriftelijke feedback aan je begeleider Verplicht Activiteit; De student voert een begeleidingsgesprek met een zorgvrager Werkwijze; De student bereidt het gesprek voor door het maken van een stappenplan volgens de richtlijnen van het voeren van een begeleidingsgesprek. De student voert de opdracht uit onder begeleiding van een wekbegeleider. Evaluatie; Maak naar aanleiding van dit gesprek een reflectie verslag en vraag schriftelijke feedback op de werkprocessen en competenties volgens het feedback formulier.(maak gebruik van de prestatie-indicatoren) 42

43 Feedback geven en ontvangen Resultaat Werkproces (sen) Theorie Voorbereiding activiteit Uitvoering activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze De student kan volgens de richtlijnen feedback geven en ontvangen 1.4 begeleiden van een zorgvrager (C,D,R) 1.9 evalueren van de zorgverlening (D,J,M) Boek: Begeleiden van de zorgvrager Feedback geven en ontvangen Kies een situatie uit waarin je feedback geeft aan een zorgvrager of een collega. Kies een situatie uit waarin je feedback ontvangt van een client of een collega. Neem de richtlijnen over het geven en ontvangen van feedback door. Voer de vaardigheid onder begeleiding uit Reflecteer op de uitgevoerde vaardigheid Evalueer met je begeleider Vraag schriftelijke feedback aan je begeleider Verplicht Activiteit; De student geeft feedback aan een zorgvrager of collega volgens de richtlijnen. Werkwijze; De student bereidt het geven en ontvangen van feedback voor, door het van te voren te oefenen met de begeleider. Oefen het geven en ontvangen van feedback in verschillende situaties op de afdeling De student voert deze activiteit uit onder begeleiding van een begeleider. Evaluatie; Maak naar aanleiding van dit gesprek een reflectie verslag en vraag schriftelijke feedback op de werkprocessen en competenties volgens het feedback formulier.(maak gebruik van de prestatie indicatoren) 43

44 Assertief reageren Resultaat Werkproces (sen) Theorie Voorbereiding activiteit Uitvoering activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze De student kan volgens de richtlijnen assertief reageren 1.4 begeleiden van een zorgvrager (C,D,R) 1.9 evalueren van de zorgverlening (D,J,M) Boek: Begeleiden van de zorgvrager Assertief reageren Kies een situatie uit waarin je op de juiste manier assertief wil reageren. Neem de richtlijnen over assertief reageren van te voren door. Voer de vaardigheid onder begeleiding uit Reflecteer op de uitgevoerde vaardigheid Evalueer met je begeleider Vraag schriftelijke feedback aan je begeleider Verplicht Activiteit; De student reageert assertief, volgens de richtlijnen, op een situatie op de werkvloer Werkwijze; De student bereidt het assertief reageren voor, door samen met de begeleider te oefenen. Oefen het assertief reageren in verschillende situaties op de afdeling. De student voert de opdracht uit onder begeleiding van een begeleider. Evaluatie; Maak naar aanleiding van deze opdracht een reflectie verslag en vraag schriftelijke feedback op de werkprocessen en competenties volgens het feedback formulier.(maak gebruik van de prestatie indicatoren) 44

45 Observaties op de huiskamer 8 Resultaat De student kan verwoorden hoe de verschillende zorgvragers op een kamer elkaar beïnvloeden en welke interventies hij kan toepassen bij eventuele knelpunten Werkproces (sen) 1.6 geven van voorlichting advies en instructie (I, L) 1.5 begeleiden van een groep zorgvragers (C, U) 1.9 evalueren van de zorgverlening (D,J,M) Theorie Voorbereiding activiteit Uitvoering activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze Boek Begeleiden van zorgvrager Observeer een groep zorgvragers op een huiskamer en observeer hoe verpleegkundigen het groepsproces begeleiden Maak een stappenplan voor deze activiteit Voer de vaardigheid onder begeleiding uit Reflecteer op de uitgevoerde vaardigheid Evalueer met je begeleider Vraag schriftelijke feedback aan je begeleider Verplicht 8 Nvt voor ziekenhuis 45

46 46

47 Beroepsopdracht Beroepstaak E Beginner Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Toelichting De activiteiten van beroepsopdracht E zijn bedoelt om te oefenen en hoeft in de beginnersfase niet beoordeeld te worden. Je vraagt feedback met behulp van het feedbackformulier aan je begeleider. Beroepsopdracht Je werkt als beginnend leerling verpleegkundige op een afdeling in een zorginstelling. Je werkt actief aan het bevorderen van je deskundigheid en geeft uitvoering aan je persoonlijk ontwikkelplan. Wat wordt van je verwacht: Je maakt samenwerkingsafspraken met je werkbegeleider Je legt aan je werkbegeleider uit wat je wilt leren en welke begeleiding daarbij nodig is Je leest vakliteratuur en praat hierover met werkbegeleider Je oefent in het overdragen van vakkennis in duidelijke taal aan andere beginners en begeleider Je staat open voor feedback, vraagt feedback aan anderen over eigen functioneren en gebruikt feedback om van te leren Je stelt een persoonlijk ontwikkelplan op en voert dit uit Taaltaken 9 - Kan actief luisteren - Kan een gesprek met diverse disciplines met vakjargon begrijpen 9 Indien de student deze beroepsopdracht uitvoert, werkt hij tevens aan bovenstaande taal taken 47

48 48

49 FEEDBACK FORMULIER BEROEPSOPDRACHT E Naam student: Datum: Opleiding: Verpleegkundige Niveau: Beginner Werkprocessen Beroepstaak E Beginnend Niveau 2.1 De beginner werkt, onder begeleiding, actief aan het bevorderen van haar deskundigheid, geeft uitvoering aan haar persoonlijk ontwikkelplan en draagt bij aan professionalisering van het beroep (K) Feedback Argumentatie Feedback (verplicht invullen) (maak bij de argumentatie van de feedback gebruik van de competenties zoals benoemd in het overzicht van de beroepstaak op de volgende bladzijde) Datum: Naam begeleider in de praktijk. Paraaf:... Naam student: Paraaf:. 49

50 OVERZICHT BEROEPSTAAK E Overzicht: beroepstaak, beroepsproducten, werkprocessen, competenties met prestatie-indicatoren Beroepstaak E Beroepsproducten Werkprocessen E. Uitvoering van organisatie- en professie gebonden taken Competenties: E1. 10 Deskundigheidsbevordering professionalisering van het beroep 2.1 E2. Bevorderen en 2.2 bewaken van kwaliteitszorg E3. Geeft werkbegeleiding 2.3 C, H, K, T Competenties in de werkprocessen K Vakdeskundigheid toepassen Prestatie-indicatoren Leest vakliteratuur en praat met begeleider over actuele vakkennis Oefent in het overdragen van vakkennis in duidelijke taal aan andere beginners of begeleiders Leest zich in, in de procedures en protocollen van de afdeling. Voert haar werkzaamheden uit volgens geleerde kennis en vaardigheden, - procedures en protocollen van de afdeling. Vraag feedback aan anderen over eigen functioneren Gebruikt feedback om van te leren Stelt een persoonlijk ontwikkelplan op en voert dit uit 10 In de beginnersfase is alleen werkproces 2.1 van toepassing 50

51 ACTIVITEITEN SCHOOL EN PRAKTIJK Ondersteuningsmagazijn School-pratkijk Beroepstaak E E4 Werkbegeleiding Beginner Activiteiten Voorbereiding BPV periode Informatie verzamelen over werkbegeleiding Meningsvorming over werkbegeleiding Leren reflecteren Reflectieverslag Intervisie met de groep Activiteiten zowel school als praktijk Samenwerken met begeleider De begeleider informeren 51

52 Samenwerken met de begeleider Locatie Resultaat School (voorbereiding) Praktijk (uitvoering) De student heeft zijn/haar begeleider duidelijk gemaakt wat hij wil leren en welke begeleiding hij daarbij nodig heeft Werkproces (sen) 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep (K) Theorie Voorbereiding activiteit Uitvoering activiteit Evaluatie activiteit Verplicht-keuze Boek Deskundigheid, professionalisering en kwaliteitszorg Stel in overleg met je begeleider een tijdstip/dag vast waarop jij aan deze activiteit gaat werken. Bespreek: - hoe je wilt samenwerken - welke samenwerkingsafspraken je wilt maken - hoe je de taken gaat verdelen - aan welke (onderdelen van een) activiteit je bezig bent - wat je wilt leren - welke begeleiding je daarbij wilt - hoe en wanneer je de dag gaat evalueren Voer de vaardigheid onder begeleiding uit Reflecteer op de uitgevoerde vaardigheid Evalueer met je begeleider Vraag feedback aan je begeleider Verplicht 52

53 De begeleider informeren Locatie Resultaat School (voorbereiding) Praktijk (uitvoering) De student heeft een begeleider uitleg geven over de werkwijze rond de BPV activiteiten Werkproces (sen) 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep (K) Theorie Voorbereiding activiteit Uitvoering activiteit Evaluatie activiteit Verplicht-keuze Boek: Deskundigheid, professionalisering en kwaliteitszorg Stel voor jezelf vast of je op de hoogte bent wat er in de BPV van jou verwacht wordt en of je uitleg kunt geven aan je begeleider over de werkwijze van de activiteiten. Bedenk ook vooraf op welke wijze jij begeleiding wilt. Zet het desgewenst vooraf op papier Plan een gesprek met je begeleider Voer de vaardigheid onder begeleiding uit Reflecteer op de uitgevoerde vaardigheid Evalueer met je begeleider Vraag feedback aan je begeleider Verplicht 53

54 54

55 ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: juni 2013 Crebo: 95 55

56 56

57 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student geacht wordt te doorlopen gedurende de opleiding. Uiteindelijk zal de student de beroepsopdrachten op startbekwaam niveau uitoefenen. Gedurende de opleiding heeft de student geoefend met de opdrachten en heeft hij feedback verzameld. In overleg met de studieloopbaanbegeleider en de begeleider/praktijkopleider wordt besloten of de student in staat is de beroepsopdracht als toets uit te voeren. De toets wordt uitgevoerd op een vastgesteld moment dat van te voren bij de deelnemer en de beoordelaar bekend is. De afdeling waar de toets wordt afgenomen is eveneens bekend. Op de volgende pagina s wordt een precieze en algemene instructie beschreven voor de deelnemer en de beoordelaar. De algemene instructie geldt voor alle beroepsopdrachten die als toets uitgevoerd worden. Daar waar de instructie afwijkt, zal dat per beroepsopdracht aangegeven worden. 57

58 INSTRUCTIE VOOR DE STUDENT Binnenkort ga je een beroepsopdracht als toets uitvoeren. Op deze pagina vind je de instructie voor het uitvoeren van de toets. Voorbereiding 1. Bereid je met behulp van de activiteiten uit het ondersteuningsmagazijn voor op het uitvoeren van de toets. 2. Verzamel de feedbackformulieren zodat je je goed kunt voorbereiden op de toets (wat is belangrijk voor je om op te letten/wat doe je goed/waar moet je nog wat extra aandacht aan schenken voordat je de toets gaat uitvoeren etc.) Overleg hierover ook met je SLB en je begeleider in de praktijk. 3. Vraag toestemming voor het uitvoeren van de toets aan je begeleider/ praktijkopleider. Maak een planning en schrijf de afspraken die je maakt voor de uitvoering en de beoordeling van de toets in het daarvoor bestemde formulier. (zie het afspraken-formulier toets beroepsopdracht achter in het opdrachtenboek) 4. Voeg het formulier bij het beoordelingsformulier van de toets. Uitvoering toets 1. Voer de toets uit volgens de planning Nabespreking toets 1. Bespreek de beoordeling van de toets met de beoordelaar en vraag om eventuele toelichting op de beoordeling. 2. Bij een voldoende beoordeling: vraag de beoordelaar het beoordelingsformulier af te tekenen en te voorzien van een stempel van de praktijkorganisatie. zet zelf ook de handtekening op het beoordelingsformulier Stel je POP en werkplanning in overleg met je studieloopbaanbegeleider / beoordelaar bij. Maak daarbij gebruik van de argumentatie waarop de beoordeling gebaseerd is. 3. Bij een onvoldoende beoordeling: vraag de beoordelaar om een beschrijving van de beoordeling maak een plan voor de voorbereiding van de herkansing start opnieuw de voorbereiding van de toets Voldoende beoordeling De toets is voldoende als ALLE werkprocessen met VOLDOENDE zijn beoordeeld. 58

59 INSTRUCTIE VOOR DE BEOORDELAAR Binnenkort gaat u een student beoordelen die een beroepsopdracht als toets zal uitvoeren. Op deze pagina vindt u de instructie voor het beoordelen van de toets. Voorbereiding 1. Bespreek met de student de planning en leg samen met de student de afspraken voor de uitvoering en beoordeling van de toets vast in het daarvoor bestemde formulier. (zie het afsprakenformulier toets beroepsopdracht achter in het opdrachtenboek) Uitvoering en beoordeling van de toets 1. Observeer de uitvoering van de toets. 2. Beoordeel de uitgevoerde werkprocessen met voldoende/onvoldoende. 3. Vervolgens geeft u het totaal oordeel aan op het formulier. De opdracht is voldoende als alle werkprocessen met een voldoende zijn beoordeeld. 4. Beargumenteer en beschrijf uw beoordeling op het beoordelingsformulier. Maak daarbij gebruik van de competenties zoals die op het overzicht van de beroepstaak worden genoemd. Nabespreking van de toets 1. Bespreek de beoordeling van de toets met de student. Bij een voldoende beoordeling: tekent u de toets af met handtekening en stempel van de organisatie laat de student eveneens het formulier tekenen ondersteunt u indien nodig de student bij het bijstellen van zijn POP en werkplanning. Bij een onvoldoende beoordeling: evalueert u uitvoerig de resultaten van de toets met de student en geeft u toelichting op de beschreven beoordeling. maakt u met de student afspraken m.b.t. de voorbereiding en uitvoering van de herkansing Voldoende beoordeling De toets is voldoende als ALLE werkprocessen met VOLDOENDE zijn beoordeeld. 59

60 60

61 OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg Niveau Beginner Datum: juni 2013 Crebo: 95 61

62 62

63 Inleiding Binnenkort ga je de toets Ondersteunen bij verpleegkundige (basis)zorg afleggen. Wat je moet doen en hoe je je kunt voorbereiden op de toets lees je in de ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENT EN BEOORDELAARS achter het tabblad toetsen van het opdrachtenboek. Wat er van de beoordelaar van de toets verwacht wordt staat ook beschreven in deze algemene instructie. Beroepsopdracht Beroepstaak B Beginner Je werkt als beginnend leerling-verpleegkundige op een afdeling van een zorginstelling. Je leidinggevende geeft je de opdracht om gedurende een aantal dag en/of avonddiensten ondersteuning te bieden bij de persoonlijke verzorging aan zorgvragers in laagcomplexe zorgsituaties 11. Je stelt de aantal diensten en het aantal zorgvragers vast volgens de afspraken van de afdeling en in overleg met je werkbegeleider. Je voert deze opdracht onder begeleiding uit. Wat moet je doen? Kies in overleg met je begeleider een aantal zorgvragers uit, waarbij je ondersteuning gaat bieden bij de persoonlijke verzorging. Ga aan de hand van het verpleegplan 12 na welke zorg deze zorgvragers precies nodig hebben. Je maakt een planning van de zorgverlening en bespreekt deze met je begeleider. Tijdens de zorgverlening laat je zien dat je aan de zorgvragers basiszorg en ondersteuning kunt geven zoals dit is afgesproken in het verpleegplan. Je stimuleert de zorgvrager bij de zelfredzaamheid door geen handelingen over te nemen die hij zelf nog kan uitvoeren. Daarbij houd je zoveel mogelijk rekening met de omstandigheden, verwachtingen en behoeften van de zorgvrager. Je observeert tijdens het uitvoeren van de basiszorg de gezondheidstoestand van de zorgvrager op somatisch en psychosociaal gebied en rapporteert je bevindingen in het verpleegkundig dossier. Na het verlenen van de basiszorg evalueer je de zorg met de zorgvrager en je begeleider. Je stelt zonodig het verpleegplan bij met behulp van je begeleider. Bij onvoorziene omstandigheden roep je tijdig hulp in van een verpleegkundige of een andere discipline. Taaltaken 13 - Kan een verpleegplan bijstellen en evalueren - Kan observatielijsten- en vragenlijsten lezen - Kan zorgdoelen/ begeleidingsdoelen/ een verpleegplan/ een leerplan formuleren en bijhouden (wijzigen/ vastleggen) Rekentaken - Heeft numerieke vaardigheden met betrekking tot vochtlijst en vochtbalans - Kan ondersteunen bij bewegen en verplaatsen - Kan de weg vinden en uitleggen in een instelling 11 Waar zorgvragers staat kan ook worden gelezen: patiënten, cliënten of bewoners. 12 Waar verpleegplan staat kan ook worden gelezen: verpleegkundig behandelplan, begeleidingsplan, ondersteuningsplan, zorgleefplan en dergelijke 13 Indien de student deze beroepsopdracht uitvoert, werkt hij tevens aan bovenstaande taal en rekentaken 63

64 BEOORDELINGSFORMULIER Beroepsopdracht B Naam student: Datum: Opleiding: MBOverpleegkundige Niveau: Beginner Werkprocessen Beroepstaak B Beginnend Niveau 1.1 De beginner stelt, onder begeleiding, een verpleegplan bij op basis van de anamnese gegevens en de verpleegkundige diagnose. Zij bespreekt dit met de zorgvrager en andere betrokkenen (A-D-H-J-K-M) 1.2 De beginner heeft, onder begeleiding, de persoonlijke verzorging en zonodig terminale zorg op een professionele wijze uitgevoerd. Zij heeft hierbij rekening gehouden met de omstandigheden van de zorgvrager en betrokkenen. De beginner monitort voortdurend veranderingen in de gezondheidstoestand en welbevinden van de zorgvrager. (E-F-J-K-R-V) De beginner begeleidt de zorgvrager bij de zelfredzaamheid door geen handelingen over te nemen die de zorgvrager zelf kan uitvoeren en door de zorgvrager uit te dagen zelf keuzes te maken bij de persoonlijke basiszorg (C-D-R) 1.7 De beginner signaleert onvoorziene en crisissituaties en onderneemt de juiste actie. Zij roept tijdig de hulp in van een verpleegkundige of andere discipline wanneer zij de problemen niet zelf kan oplossen (E-T-V) De beginner heeft de planning van de zorgverlening besproken en afgestemd met de begeleider die eveneens eindverantwoordelijk is. (B-E-Q) De beginner evalueert de zorgverlening met betrokken partijen. Zij bespreekt haar schriftelijke eindrapportages ten aanzien van de uitgevoerde basiszorg met haar begeleider. (D-J-M) O V Totaal Oordeel Beroepsopdracht B Voldoende Onvoldoende 64

65 BEOORDELINGSFORMULIER Beroepsopdracht B Naam student: Datum: Opleiding: MBOverpleegkundige Niveau: Beginner Argumentatie beoordeling (verplicht invullen) (maak bij de argumentatie gebruik van de competenties zoals benoemd in het overzicht van de beroepstaak op de volgende bladzijde) Afspraak: Naam beoordelaar: Paraaf beoordelaar: Paraaf student: Stempel praktijkorganisatie* *paraaf door stempel 65

66 OVERZICHT BEROEPSTAAK B Overzicht : beroepstaak, beroepsproducten, werkprocessen, competenties met prestatieindicatoren Beroepstaak B Beroepsproducten Werkprocessen B. Verpleegkundige zorg B.1 plannen van verpleegkundige zorg 1.1, 1.9 B.2 basis zorg 1.2, 1.4, 1.8, 1.9 B.3 crisissituaties 1.7 Competenties A, B,C, D, E, F, H, J, K, M, Q, R, T, V Competenties in de werkprocessen A Beslissen en activiteiten initiëren B. Aansturen C Begeleiden D Aandacht en begrip tonen. E Samenwerken en overleggen F Ethisch en integer handelen Prestatie-indicatoren Neemt beslissingen in overleg met begeleider Houdt rekening met de veiligheid van de zorgvrager en anderen. Observeert (acute) veranderingen in de gezondheidstoestand van de zorgvrager en overlegt met begeleider over de te nemen interventies Observeert en benoemt wat de prioriteiten van de zorgverlening zijn. Benoemt wat er van haar verwacht wordt. Stimuleert de zorgvrager om handelingen en activiteiten zoveel mogelijk zelf uit te voeren Daagt de zorgvrager uit om zelf keuzes te maken bij de persoonlijke basiszorg Schat de draagkracht en draaglast van een zorgvrager in en benoemt dit. Observeert en bespreekt gevoelens en (gezondheids)problemen van de zorgvrager met begeleider. Signaleert gericht de klachten en (gezondheids) problemen van de zorgvrager en benoemt deze. Toont inlevend vermogen Toont betrokkenheid Behandelt de zorgvrager met respect en geduld Luistert aandachtig Stelt vragen om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen Informeert alle betrokkenen bij het zorgproces. Observeert en meld tijdig belangrijke zaken over de zorgvrager Raadpleegt regelmatig haar begeleider en/of andere deskundigen over het zorgproces Stemt met collega s de zorgverlening af Woont overlegsituaties bij Roept bij calamiteiten tijdig hulp in van anderen Toont persoonlijke betrokkenheid bij het welzijn van zorgvrager en collega s. Verkent eigen waarden en normen en bespreekt deze Herkent waarden en normen van de zorgvrager en benoemt deze. Houdt zich aan de beroepscode en geheimhoudingsplicht. Toont zich eerlijk, betrouwbaar en respectvol naar de zorgvrager en collega s 66

67 Competenties in de werkprocessen H Overtuigen en beïnvloeden. J Formuleren en rapporteren K Vakdeskundigheid toepassen M Analyseren Q Plannen en organiseren R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten T Instructies en procedures opvolgen V Met druk en tegenslag omgaan Prestatie-indicatoren Woont anamnesegesprekken bij en bespreekt dit na. Benoemt verschillende belangen en mogelijkheden met betrekking tot de zorgverlening Observeert de begeleider op welke manier deze overeenstemming nastreeft en draagvlak creëert met betrekking tot de verpleegkundige zorg Stelt op basis van de anamnese-gegevens en de verpleegkundige diagnose het verpleegplan bij en bespreekt dit met begeleider. Formuleert scherpe en kernachtig haar observaties en bevindingen Schrijft in begrijpelijke taal en bespreekt dit met werkbegeleider. Rapporteert verkregen observaties en bevindingen onder begeleiding. Maakt gebruik van haar kennis over de ziektebeelden van de doelgroep in de verpleegkundige zorgverlening Benoemt de beperkingen en mogelijkheden van de zorgvrager Leest gericht informatie en bespreekt dit met begeleider. Weet vragen de beantwoorden over de ziektebeelden, stoornissen en beperkingen van de doelgroep. Leest veiligheidsvoorschriften en bespreekt dit. Legt verbanden tussen verzamelde gegevens over de zorgvrager en bespreekt dit met begeleider. Benoemt mogelijke zorgbehoeften van de zorgvrager en beschrijft dit. Oefent in het evalueren van de uitgevoerde zorg met de zorgvrager, onder begeleiding. Haalt uit de evaluatiegegevens de mogelijke aandachtspunten en bespreekt deze Past onder begeleiding zonodig het verpleegplan aan. Heeft overzicht over de te verrichte werkzaamheden. Plant in logische volgorde haar werkzaamheden voor de zorgverlening en benoemt de prioriteiten Voert de werkzaamheden binnen de gestelde tijd uit. Herkent en bespreekt met begeleider de behoeften en verwachtingen van de zorgvrager in zorgsituaties. Voert in samenspraak met de zorgvrager het verpleegplan uit en bespreekt dit met begeleider. Checkt regelmatig of de zorgvrager nog tevreden is. Houdt zich aan gemaakt afspraken Verdiept zich in de wettelijke richtlijnen en procedures die gelden voor onvoorziene -/ crisissituaties. Observeert het handelen van collega s tijdens een onvoorziene -/ crisissituatie en bespreekt dit na. Voert handelingen volgens de voorgeschreven richtlijnen en protocollen uit Bespreekt haar grenzen en hoe ze daarmee omgaat in de praktijksituaties. Bespreekt wat ze moeilijk vindt in de uitvoering van de zorg en hoe ze hiermee om te gaat Blijft professioneel naar zorgvragers en collega s in stressvolle situaties 67

68 AFSPRAKEN VOOR DE UITVOERING VAN DE TOETS NAAM STUDENT: : OPLEIDING :. CURSUSJAAR : DE TOETS BEROEPSOPDRACHT : A B C D E (omcirkel de beroepstaakletter) NIVEAU : BEGINNER GEVORDERD 1- GEVORDERD 2- STARTBEKWAAM (omcirkel het niveau) WORDT AFGENOMEN OP: DATUM : TIJDSTIP : VAN TOT TIJDSTIP NAGESPREK : VAN TOT AFDELING :.. NAAM BEOORDELAAR :. OVERIGE RELEVANTE AFSPRAKEN: DATUM; BEGELEIDER/PRAKTIJKOPLEIDER: PARAAF: STUDENT: PARAAF: NAAM: NAAM: 68

69 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Beginner Datum: juni 2012 Crebo: 95 69

70 70

71 INLEIDING Binnenkort ga je de toets Ondersteunen bij begeleiding afleggen. Wat je moet doen en hoe je je kunt voorbereiden op de toets lees je in de ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTS EN BEOORDELAARS achter het tabblad toetsen van het opdrachten boek. Wat er van de beoordelaar van de toets verwacht wordt staat ook beschreven in deze algemene instructie. Beroepsopdracht Beroepstaak C Beginner Beroepsopdracht Je werkt als beginnend leerling verpleegkundige op een afdeling in een zorginstelling. Je leidinggevende geeft je de opdracht om zorgvrager op de afdeling advies, instructie en voorlichting te geven vanuit de individuele zorgbehoefte. Je geeft samen met je werkbegeleider advies instructie en voorlichting aan een aantal zorgvragers in een laagcomplexe zorgsituatie gedurende een aantal dagen en je ondersteunt en begeleidt deze zorgvrager op psychosociaal gebied in het zorgproces. Je stelt de aantal diensten en het aantal zorgvragers vast volgens de afspraken van de afdeling en in overleg met je werkbegeleider Wat moet je doen? Met je werkbegeleider kies je een aantal zorgvragers uit waarbij je bovenstaande opdracht kunt uitvoeren. Ga na aan de hand van het verpleegplan na wat de verpleegproblemen van deze zorgvragers zijn en welk advies, instructie en voorlichting je gaat geven. Je laat zien dat je de zorgvrager advies, instructie en voorlichting kunt geven. Je observeert hoe de zorgvrager reageerde op het advies, de instructie en voorlichting en je rapporteert dit. Je ondersteunt de zorgvrager in het ziekteproces en je geeft begeleiding op psychosociaal gebied.. Taaltaken 14 - Kan feedback geven en ontvangen - Kan voorlichting geven aan een individu of een groep - Kan mantelzorgers en zorgvrager informeren - Kan vragen beantwoorden - Kan individuen/ groepen coachen/ activeren/ begeleiden/ stimuleren 14 Indien de student deze beroepsopdracht uitvoert, werkt hij tevens aan bovenstaande taaltaken 71

72 BEOORDELINGSFORMULIER Beroepsopdracht C Naam student: Datum: Opleiding: MBOverpleegkundige Niveau: Beginner Werkprocessen Beroepstaak C Beginnend Niveau 1.1 De beginner stelt onder begeleiding een verpleegplan bij op basis van de anamnesegegevens en verpleegkundige diagnose. Zij bespreekt dit met de zorgvrager en andere betrokkenen. (A-D-H-J-K-M)) 1.4 De beginner begeleidt en stimuleert de zelfredzaamheid en autonomie van de zorgvrager. (C-D-R) De beginner geeft begeleiding aan een groep zorgvrager en creëert een zo optimaal mogelijk leef en verblijfsomgeving. Zij besteedt aandacht aan het groepsproces en het gedrag van de zorgvrager. Ze signaleert opvallende zaken met betrekking tot. het functioneren in de groep. (C- D) 1.6 De beginner kan zorgvragers van de afdeling selecteren die in aanmerking komen voor advies, instructie en voorlichting ten aanzien van de zelfredzaamheid en de dagstructuur. Zij kan onder begeleiding duidelijke en begrijpelijke advies, instructie en voorlichting aan de zorgvrager geven en checkt of de informatie begrepen is (I-L) 1.7 De beginner signaleert onvoorziene- en crisissituaties die het gevolg zijn van gedragsproblemen of problemen van somatische aard. Zij roept de hulp in van werkbegeleider en/of collega wanneer hij/zij de problemen zelf niet kan oplossen (E, T, V) 1.9 De beginner evalueert de zorg en begeleiding met betrokken partijen. Zij bespreekt haar schriftelijke eindrapportages ten aanzien van de uitgevoerde basiszorg met haar begeleider. (D-J-M) O V Totaal Oordeel Beroepsopdracht C Voldoende Onvoldoende 15 Niet van toepassing voor het ziekenhuis 72

73 BEOORDELINGSFORMULIER Beroepsopdracht C Naam student: Datum: Opleiding: MBOverpleegkundige Niveau: Beginner Argumentatie beoordeling (verplicht invullen) (maak bij de argumentatie gebruik van de competenties zoals benoemd in het overzicht van de beroepstaak op de volgende bladzijde) Afspraak: Naam beoordelaar: Paraaf beoordelaar: Paraaf student: Stempel praktijkorganisatie* *paraaf door stempel 73

74 OVERZICHT BEROEPSTAAK C Overzicht: beroepstaak, beroepsproducten, werkprocessen, competenties met prestatie indicatoren Beroepstaak C Beroepsproducten Werkprocessen Ondersteunen bij begeleiding C1: Voorlichting, advies en instructie 1.6 C2: Psychosociale begeleiding 1.1, 1,4, 1.9 C3: Groepsbegeleiding Competenties: A, C, D, H, I, J, K, L, M, R. Competenties in de werkprocessen A Beslissingen en activiteiten initiëren. C Begeleiden. D Aandacht en begrip tonen. H Overtuigen en beïnvloeden Prestatie-indicatoren Neemt beslissingen in overleg met begeleider Houdt rekening met de veiligheid van de zorgvrager en anderen. Observeert (acute) veranderingen in de gezondheidstoestand van de zorgvrager en overlegt met begeleider over de te nemen interventies Stimuleert de zorgvrager om handelingen en activiteiten zoveel mogelijk zelf uit te voeren. Daagt de zorgvrager uit om zelf keuzes te maken bij de persoonlijke basiszorg. Schat de draagkracht en draaglast van een zorgvrager in en benoemt dit. Observeert de groepsprocessen en het gedrag van de zorgvrager in de groep en bespreekt dit met de begeleider Inventariseert de behoeftes van een groep zorgvragers op sociaal (-maatschappelijk) gebied en bespreekt dit met de begeleider. Levert een bijdrage aan het bevorderen van het groepsklimaat. Roept bij conflicten de hulp in van de begeleider. Observeert en bespreekt gevoelens en (gezondheids)problemen van de zorgvrager met begeleider. Signaleert gericht de klachten en (gezondheids) problemen van de zorgvrager en benoemt deze. Toont inlevend vermogen. Toont betrokkenheid. Behandelt de zorgvrager met respect en geduld. Luistert aandachtig. Toont begrip voor de standpunten en houding van de zorgvragers. Stelt vragen om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen. Benoemt verschillende belangen en mogelijkheden met betrekking tot de zorgverlening Observeert de begeleider op welke manier deze overeenstemming nastreeft en draagvlak creëert met betrekking tot de verpleegkundige zorg Stelt op basis van de anamnese-gegevens en de verpleegkundige diagnose het verpleegplan bij en bespreekt dit met begeleider. 16 Nvt voor algemeen ziekenhuis 74

75 Competenties in de werkprocessen I Presenteren J Formuleren en rapporteren. K Vakdeskundigheid toepassen L Materialen en middelen inzetten M Analyseren R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten. Prestatie-indicatoren Legt onderwerpen duidelijk en correct uit.. Houdt met haar stijl van communiceren rekening met de doelgroep. Controleert regelmatig of de informatie goed is overgekomen. Geeft voorlichting en/of instructie met overtuiging Formuleert scherp en kernachtig haar observaties en bevindingen Schrijft in begrijpelijke taal en bespreekt dit met begeleider. Rapporteert verkregen observaties en bevindingen onder begeleiding. Maakt gebruik van haar kennis over de ziektebeelden van de doelgroep in de verpleegkundige zorgverlening Benoemt de beperkingen en mogelijkheden van de zorgvrager Leest gericht informatie en bespreekt dit met begeleider. Weet vragen te beantwoorden over de ziektebeelden, stoornissen en beperkingen van de doelgroep. Kiest en gebruikt voorlichtingsmaterialen, hulmiddelen en instructiematerialen die aansluiten bij het onderwerp en de doelgroep Legt verbanden tussen verzamelde gegevens over de zorgvrager en bespreekt dit met begeleider. Oefent in het evalueren van de uitgevoerde zorg met de zorgvrager, onder begeleiding. Haalt uit de evaluatiegegevens de mogelijke zorgbehoeften en aandachtspunten van de zorgvrager en bespreekt deze. Past onder begeleiding zonodig het verpleegplan aan. Herkent en bespreekt met begeleider de behoeften en verwachtingen van de zorgvrager in zorgsituaties. Voert in samenspraak met de zorgvrager het verpleegplan uit en bespreekt dit met begeleider. Checkt regelmatig of de zorgvrager nog tevreden is. Houdt zich aan gemaakte afspraken 75

76 AFSPRAKEN VOOR DE UITVOERING VAN DE TOETS NAAM STUDENT: : OPLEIDING :. CURSUSJAAR : DE TOETS BEROEPSOPDRACHT : A B C D E (omcirkel de beroepstaakletter) NIVEAU : BEGINNER GEVORDERD 1- GEVORDERD 2- STARTBEKWAAM (omcirkel het niveau) WORDT AFGENOMEN OP: DATUM : TIJDSTIP : VAN TOT TIJDSTIP NAGESPREK : VAN TOT AFDELING :.. NAAM BEOORDELAAR :. OVERIGE RELEVANTE AFSPRAKEN: DATUM; BEGELEIDER/PRAKTIJKOPLEIDER: PARAAF: STUDENT: PARAAF: NAAM: NAAM: 76

77 Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment MBO Verpleegkundige Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: beginner Naam student:. 77

78 78

79 INHOUD Leren, ontwikkelen, beoordelen, ijken/assessments Bijlagen Instrumenten Bijlage 01 IJkoverzicht 1 IJkoverzicht 2 t/m 9 Bijlage 02 Overzicht activiteiten in theorie en praktijk Bijlage 03 Overzicht Beroepsopdrachten Bijlage 04 Waarderingsformulier SLB Waarderingsformulier Assessor Waarderingsformulier ijk 9/examendossier Bijlage 05 Studentenresultaatkaart/rapport DSDO Bijlage 06 Stroomschema assessor Bijlage 07 Communicatie naar studenten, ouders en praktijk 79

80 80

81 Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment MBO Verpleegkundige concept Toelichting In dit document wordt de beoordelings- c.q. assessementprocedure in de opleiding tot MBO- Verpleegkundige beschreven. Daarnaast wordt inzicht en duidelijkheid gegeven over de organisatie, aanpak en werkwijze. Uitgangspunten Rondom het leren en beoordelen van het leerproces van de student zijn de volgende soorten gesprekken te onderscheiden: - Oriënterend gesprek - SLB gesprek - Voortgangsgesprek - Overgangsgesprek - SLB-BPV- gesprek Het monitoren van de voortgang gebeurt, gedurende de hele opleiding, met behulp van de ijkformulieren. Elke fase kent een aantal ijkmomenten. Bij elk ijkmoment wordt een waardering opgemaakt en beschreven in een waarderingsformulier. Elk gesprek vindt plaats aan de hand van de instrumenten: ijkformulieren, studentresultaatkaarten en waarderingsformulieren en is gericht op het leren, ontwikkelen en beoordelen van de voortgang. Het portfolio is het instrument waarin de student de voortgang in zijn leerproces laat zien. Hiervoor voegt hij bewijsstukken toe. Het ijkformulier geeft aan welke bewijsstukken nodig zijn voor de voortgang. Het ijkformulier beschrijft de voortgangs en overgangscriteria en geeft structuur aan het voortgangs- en overgangsgesprek. Verder vinden er in de BPV gesprekken plaats over de voorgang in het praktijkleren samen met de werkbegeleider/praktijkopleider. In het schema op de volgende bladzijde is de gesprekkencyclus met doel, instrumenten en frequentie uitgewerkt. 81

82 Overzicht gesprekkencyclus Type gesprek Doel Wie Instrumenten Tijdstip Oriënterend gesprek afsluiting van de oriëntatiefase student en slb - ijkformulier/ waarderingsformulier - overzichtslijst activiteiten school/praktijk - POP, werkplanning en portfolio - rapportage in studentendossier/dsdo/awr SLB gesprek bespreken leren en ontwikkelen student en slb - ijkformulier - overzichtslijst activiteiten school/praktijk - POP, werkplanning en portfolio - rapportage in studentendossier/dsdo/awr Voortgangs- Gesprek stand van zaken en voortgang leerproces en te nemen acties student en slb - ijkformulier - overzichtslijst activiteiten school/praktijk - POP, werkplanning en portfolio - waarderingsformulier voortgang - rapportage in studentendossier/dsdo/awr ijk 1 tijdens slb uren in leerplan ijk

83 Type gesprek Doel Wie Instrumenten Tijdstip Overgangsprocedure Overgangsgesprek waarderen of aan overgangscriteria is voldaan meedelen of aan overgangscriteria is voldaan Assessor ( SLB- kruislings zelfde groep) en OL ( lid subex.com.) - resultaatkaart student - overzicht beroepsopdrachten BPV - waarderingsformulier overgang - eventueel werkgeversbeoordeling (BBL) - waarderingsformulier - overgang ijk Na ijk student en SLB SLB-BPVgesprek: Doorlopende gespreks-cyclus in samenspraak met de BPV: bespreken leren en ontwikkelen student en slb en BPV - waarderingsformulier ijk 2 :BBL-vlg. afspraak ijk BBL: vlg. afspraken voor BBL - BOL: vlg. afspraken voor BOL 83

84 Schema ijkmoment en gesprekssoort per fase Oriënterend gesprek Voortgangsgesprek Overgangsgesprek Beoordeling ex. dossier Beginner ijk1 ijk 2 ijk 3 G1 ijk 4 ijk 5 G2 ijk 6 ijk 7 Startbekwaam ijk 8 overgang naar proeve Startbekwaam ijk 9 Beoordelen examendossier Startbekwaam Doel Wie Instrumenten Tijdstip Procedure Gesprek (na beoordeling examendossier) Vaststellen of student het diploma kan ontvangen Student informeren over de beoordeling Assessor (SLBkruislings zelfde groep) en OL (lid sub ex.com - rapportbespreking) SLB - student Examendossier: Startbekwame beroepsopdrachten en casustoetsen, BBG, TRE, Burgerschap ijk 9 84

85 Toelichting begrippen IJken en assessen: - Het ijken is een moment waarin de stand van zaken betreffende de voortgang van het leerproces van de student wordt vastgelegd - Het assessen is het waarderen van de bewijsstukken en het invullen van het waarderingsformulier - Elke fase kent een aantal ijkmomenten IJkformulier: - op een ijkformulier staat beschreven welke resultaten bij een bepaald ijkmoment behaald moeten zijn (bijlage 1) Waarderingsformulier voortgang / overgang: - het waarderingsformulier is te gebruiken voor de voortgang en overgang - een waarderingsformulier wordt gebruikt om de stand van zaken in het leerproces vast te leggen - Bij een overgangsijkmoment wordt aangeven of de student door kan naar de volgende fase. (bijlage 4) Overzicht activiteiten school/praktijk: - Overzicht van de activiteiten school en praktijk, te vinden in het opdrachtenboek; voorzien van paraaf ( bijlage 2) Overzicht beroepsopdrachten BPV: - overzicht van de beroepsopdrachten die in de praktijk afgerond zijn en die is voorzien van handtekening en stempel van de praktijk ( bijlage 3 ) Studentresultaatkaart: - overzicht van alle behaalde resultaten in een fase - behaalde resultaten van alle onderdelen in beroepsdeel en de AVO vakken (Taal, rekenen, Engels en Burgerschap) (bijlage 5) Portfolio: - persoonlijke verzamelmap waarin: o verplichte onderdelen zoals POP en werkplanning van ijkmoment naar ijkmoment o onderdelen naar keuze, waarin de student de bewijsstukken verzamelt die de voortgang in zijn leerproces bewijzen Voortgangsgesprek: - met behulp van het portfolio en het ijkformulier brengt de student samen met SLB er in kaart de stand van zaken in leerproces richting ijkmoment; - student en SLB er blikken vooruit naar volgend ijkmoment en bespreken welke activiteiten nodig zijn om te voldoen aan de overgangscriteria en vullen waarderingsformulier voortgang in 85

86 Overgangsgesprek: - Vooraf aan het overgangsgesprek heeft de procedure van het invullen, waarderen en besluitneming over de overgang plaats gevonden - SLB en student bespreken het waarderingsformulier-overgang Waardering: Positief-positief onder voorwaarde-negatief: - Positief: alle bewijsstukken ( harde en zachte: zie stroomschema) uit het ijkformulier zijn aanwezig - Positief onder voorwaarde: alle harde bewijsstukken zijn aanwezig en van de zachte ( overige bewijsstukken) ontbreken enkele bewijsstukken - Negatief: van de harde bewijsstukken ontbreken 1 of meerdere bewijsstukken 86

87 Bijlagen Instrumenten 1. IJkformulier 2. Overzicht activiteiten school/praktijk 3. Overzicht beroepsopdrachten 4. Waarderingsformulier overgang / voortgang /examendossier 5. Studentenresultaatkaart/rapport DSDO: - kennistoetsen - casustoetsen - beroepsopdrachten - AVO-vakken 6. Stroomschema: harde en zachte eisen 7. Procedure communicatie studenten, ouders en praktijk 87

88 88

89 BIJLAGE 01: IJKMOMENT 1: afronding oriëntatiefase IJkmoment: na 8 weken Naam student: Groepscode: Naam SLB-er: Datum: Doelstelling: bepalen of de student de opleiding kan vervolgen Gespreksonderwerp: studievoortgang en bewijsstukken bespreken Gespreksduur: 20 minuten Criteria portfolio Je gebruikt het portfolio en hanteert de volgorde van het ijkoverzicht Je levert het portfolio aan in een snelhechter Alle bewijsstukken zijn voorzien van: o voor- en achternaam, o groepscode, o datum, o paraaf SLBer Alle bewijsstukken moeten authentiek, relevant, voldoende, gevarieerd en actueel zijn. Voldaan Niet voldaan Onderdeel: Bewijsstuk Aanwezigheid minimaal 90% Algemeen rekenen Nederlands 0 uitdraai AWR 0 verslag student bij aanwezigheid lager dan 90% Doorlopende leerlijn 0 print screen van RNT 0 print screen van TNT StudieLoopBaan Portfolio 0 startprofiel 0 verslag beroepsbeeld 0 verslag opleidingsbeeld Afspraken SLB: Handtekening SLBer: Handtekening student: 89

90 90

91 BIJLAGE 01: IJKFORMULIER IJkmomentnummer: 2,4,6 Voortgang (ontwikkelingsgericht) door SLB IJkmomentnummer: 3, 5, 7 en 8 Waardering (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR Doel ijkmoment: Het verkrijgen van een antwoord op de vraag of de student verder kan in dezelfde/ over kan naar de volgende fase. Het antwoord op deze vraag komt via StudieLoopbaanBegeleider en/of Assessor Naam Student: Groepscode: Datum: Naam SLB: Naam Assessor: Criteria portfolio Je gebruikt het portfolio en hanteert de volgorde van het ijkoverzicht Je levert het portfolio aan in een snelhechter, samen met een actuele studentenresultaatkaart Indien er casustoetsen, kennistoetsen en beroepsopdrachten worden gevraagd, moeten deze altijd met een voldoende zijn behaald (rekentoetsen D met een 10). Beroepsopdrachten zijn behaald als zij met een voldoende zijn beoordeeld, volledig ingevuld en getekend én zijn gestempeld door de praktijk. Alle bewijsstukken moeten voorzien zijn van je voor- en achternaam, datum, groepscode, voor-en achternaam begeleider/docent, handtekening/paraaf (dit is niet van toepassing voor de certificaten van TRE) Alle bewijsstukken moeten authentiek, relevant, voldoende, gevarieerd en actueel zijn. Indien een bewijsstuk ontbreekt, moet je schriftelijk aangeven wat de reden is en d.m.v. een extra POP en activiteitenplanning aangeven hoe je dit denkt te gaan behalen. Dit document moet met alle betrokkenen zijn besproken en getekend. Voor een positief advies moet aan alle criteria zijn voldaan. Voldaan Niet voldaan 91

92 Onderdeel Bewijsstuk TOETSING Waarderingsformulier van vorig ijkmomenten Vanuit vorig ijkmoment nog toe te voegen bewijsstukken Aanwezigheid minimaal 90% Kennistoetsen 17 ijk 3, 5, 7 ijk 2, 4, 6 Casustoetsen 18 ijk 3, 5, 7 en 8 ijk 4 en 6 Beroepsopdrachten (zie bijlage) ijk 3, 5, 7 en 8 op beoordelingsniveau ijk 2, 4, 6 op feedbackniveau Onderdeel 0 voldaan 0 voldaan 0 uitdraai AWR 0 verslag student bij aanwezigheid lager dan 90% 0 volgens actuele studentenresultaatkaart/ rapport DsDo 0 volgens actuele studentenresultaatkaart/ rapport DsDo 0 volgens actuele studentenresultaatkaart/ rapport DsDo 0 volgens actuele studentenresultaatkaart/ rapport DsDo 0 volgens actuele studentenresultaatkaart/ rapport DsDo 0 volgens actuele studentenresultaatkaart/ rapport DsDo Bewijsstuk DOORLOPENDE LEERLIJNEN BEROEPSDEEL Theorie en praktijk beroepstaak D 0 Beoordeelde overzichtslijst met behaalde vaardigheden 0 Toegepast rekenen: Cijfers volgens actuele studentenresultaatkaart/ rapport DsDo 17 Overzicht toetsplan in de studiehandleiding 18 Overzicht toetsplan in de studiehandleiding 92

93 Onderdeel Taal (Nederlands) : ijk 1; Bewijsstuk DOORLOPENDE LEERLIJNEN AVO 0 Certificaat TNT ijk 2; 0 Print screen: instaptoets 2F 0 Print screen: deeltoetsen Stijl, Grammatica en Spelling 2F 0 Feedbackformulier van docent op taaltaak 1/ keuze: schrijven, spreken of gesprekken voeren ijk 3; 0 Print screen deeltoetsen Werkwoordspelling, Woordenschat en Spreekwoorden/uitdrukkingen 2F 0 Print screen Oefentoets 2F 0 Certificaat eindtoets 2F 0 Feedbackformulier van docent op taaltaak 2/ keuze: schrijven, spreken of gesprekken voeren ijk 4; 0 Certificaat: TNT 0 Print screen: instaptoets 3F 0 Print screen: deeltoetsen Stijl en Grammatica 3F 0 Feedbackformulier van docent op taaltaak 3/ keuze: schrijven, spreken of gesprekken voeren ijk5: 0 Certificaat TNT (verkort) 0 Print screen: instaptoets 3F (verkort) 0 Print screen: deeltoetsen Stijl, Grammatica, Spelling en Werkwoordspelling 3F (verkort) 0 Print screen: deeltoetsen Spelling en Werkwoordspelling 3F (regulier) 0 Feedbackformulier van docent op taaltaak 4 (leesvaardigheid) regulier en verkort) ijk 6; 0 Certificaat TNT 0 Print screen: deeltoetsen Woordenschat 3F 0 Feedbackformulier door docent op taaltaak 5 (luistervaardigheid) ijk 7; 0 Print screen: deeltoetsen Spreekwoorden/uitdrukkingen en Leesvaardigheid 3F 0 Print screen Oefentoets 3F 0 Certificaat eindtoets 3F 0 Feedbackformulier van docent op taaltaak 6 - regulier: keuze: schrijven, spreken of gesprekken voeren - verkort: schrijven 0 Centraal Examens Lezen en Luisteren (COE) 93

94 Onderdeel Taal (Nederlands) : ijk 8 Rekenen (algemeen) ijk 1; Bewijsstuk DOORLOPENDE LEERLIJNEN AVO 0 Instellingsexamens Schrijven, Spreken, Gesprekken voeren 0 Herexamens 0 Certificaat RNT ijk 2; 0 2 certificaten op niveau 2F - Certificaat Domein Getallen - Certificaat Domein Verhoudingen ijk 3; 0 2 certificaten op niveau 2F - Certificaat Domein Meten & Meetkunde - Certificaat Domein Verbanden ijk 4; 0 Certificaat RNT 0 1 certificaat op 3F - Certificaat Domein Getallen ijk 5; 0 Certificaat RNT (verkort) 0 Niveau 3F: - 1 Certificaat Domein Getallen (verkort) - 1 Certificaat Domein Verhoudingen (verkort en regulier) ijk 6; 0 Certificaat RNT 0 2 certificaten op Niveau 3F: - Certificaat Domein Meten & Meetkunde - Certificaat Domein Verbanden ijk 7; 0 Centraal Examen ijk 8; 0 Certificaat RNT 0 Eventuele herkansing examen Engels ijk 4; 0 Certificaat LLA ijk 5; 0 Certificaat LLA (verkort) 0 Elementary English: unit 1, 2 en 3, niveau B1 (oefeningen, deeltoetsen, oefentoets en eindtoets) (regulier en verkort) Bewijs: certificaten eindtoetsen unit 1, 2 en 3, niveau B1 ijk 6; 0 Certificaat LLA ijk 7; 0 Elementary English: unit 4, 5 en 6 (oefeningen, deeltoetsen, oefentoets en eindtoets) Bewijs: certificaten eindtoetsen unit 4, 5 en 6, niveau B1 0 Examens Lezen en Luisteren 94

95 Onderdeel Bewijsstuk DOORLOPENDE LEERLIJNEN AVO Engels ijk 8; 0 Examens Schrijven, Spreken en Gesprekken voeren 0 Herexamens Burgerschap ijk 3,5,7 0 afgetekende overzichtslijst activiteiten (het aftekenen hiervan gebeurt door docent Burgerschap/ via DsDo) 0 ijk 5: Nvt voor verkorte opleiding in G1 ijk 8 0 Waarderingsformulier burgerschapsgesprek Afspraken SLB: Handtekening SLBer: Handtekening student: 95

96 Bijlage 1: Beroepsopdrachten ijk 2 ijk 3 ijk 4 ijk 5 ijk 6 ijk 7 ijk 8 beroepsopdracht B beroepsopdracht C beroepsopdracht B beroepsopdracht C werkgeversverklaring BBL beroepsopdracht B beroepsopdracht C beroepsopdracht D beroepsopdracht E beroepsopdracht B beroepsopdracht C beroepsopdracht D beroepsopdracht E beroepsopdracht B beroepsopdracht C beroepsopdracht D beroepsopdracht E werkgeversverklaring BBL beroepsopdracht B beroepsopdracht C beroepsopdracht D beroepsopdracht E beroepsopdracht B beroepsopdracht C beroepsopdracht D beroepsopdracht E werkgeversverklaring BBL beroepsopdracht B beroepsopdracht C beroepsopdracht D beroepsopdracht E werkgeversverklaring BBL Beginnersfase 0 NVT i.v.m. geen BPV; alle feedbackformulier schuiven door naar ijk 3 0 feedbackformulier beroepstaak B 0 feedbackformulier beroepstaak C 0 beoordelingsformulier beroepstaak B 0 beoordelingsformulier beroepstaak C 0 voldaan Gevorderd 1 0 NVT i.v.m. geen BPV;alle feedbackformulier schuiven door naar ijk 5 0 feedbackformulier beroepstaak B 0 feedbackformulier beroepstaak C 0 beoordelingsformulier beroepstaak D 0 feedbackformulier beroepstaak E Regulier BOL/BBL 0 beoordelingsformulier beroepstaak B 0 beoordelingsformulier beroepstaak C 0 beoordelingsformulier beroepstaak D 0 beoordelingsformulier beroepstaak E BOL/BBL verkort 0 beoordelingsformulier beroepstaak B 0 feedbackformulier beroepstaak C 0 beoordelingsformulier D 0 feedbackformulier beroepstaak E 0 voldaan Gevorderd 2 0 NVT i.v.m. geen BPV;alle feedbackformulier schuiven door naar ijk 7 0 feedbackformulier beroepstaak B 0 feedbackformulier beroepstaak C 0 beoordelingsformulier beroepstaak D 0 feedbackformulier beroepstaak E 0 beoordelingsformulier beroepstaak B 0 beoordelingsformulier beroepstaak C 0 beoordelingsformulier beroepstaak D 0 beoordelingsformulier beroepstaak E 0 voldaan Startbekwame fase 0 beoordelingsformulier beroepstaak B 0 beoordelingsformulier beroepstaak C 0 8 beoordelingsformulieren beroepstaak D (crebo 95) 0 beoordelingsformulier (crebo 93) 0 beoordelingsformulier beroepstaak E 0 voldaan 96

97 Bijlage 1: Beroepsopdrachten ijk 9 Handelingsdeel: Bewust Bekwaam Gesprek Examendossier checken: Proeve van bekwaamheid 0 voldoende Bewust Bekwaam gesprek Is in het examendossier aanwezig: 0 beoordeling beroepsopdrachten 0 beoordeling uitslag BBG 0 formulier LLB 0 examenuitslag TRE 0 bij BBL; toestemmingsformulier werkgever 97

98 98

99 BIJLAGE 02. Overzicht activiteiten in theorie en praktijk Toelichting: In het opdrachtenboek kan de student een overzicht van de theorie en praktijkactiviteiten. Het overzicht wordt door de student ingevuld en moet aanwezig zijn in het portfolio bij alle soorten gesprekken. De student maakt hiermee voor zichzelf en zijn begeleider inzichtelijk hoever hij is met zijn activiteiten in theorie en praktijk. Activiteiten oriëntatie Ondersteuningsmagazijn Oriëntatie op school Activiteit 01. Kennismaking school 02. Werken met het opdrachtenboek en het ondersteuningsmagazijn 03. Werken met het portaal 04. Zelftesten, toetsen en ijkmomenten 05. Ken je docent, StudieLoopbaanBegeleider, assessor 06. Doelen formuleren 07. Het schrijven van een POP en werkplan 08. Schrijven van een startprofiel 09. Leerstijl en Studietips 10. Brief aan jezelf 11. Presenteren, hoe doe ik dat? 12. Reflecteren volgens Korthage 13. Reflecteren volgens STARTT-methodiek 14. Rekenen, Nederlands en Engels datum paraaf Ondersteuningsmagazijn Oriëntatie op het beroep 15. Beschrijving beroepsbeeld (Taaltaak schrijven) datum paraaf 16. Beschrijving opleidingsbeeld (Taaltaak schrijven) 17. Beschrijving motivatie (Taaltaak schrijven) Ondersteuningsmagazijn Oriëntatie op het beroep 18. Oriëntatie praktijkorganisatie datum paraaf 19. Oriëntatie werkveld 20. Oriëntatie zorgvrager 21. Kennismakingsavond voor ouders/verzorgers organiseren 99

100 100

101 BEROEPSTAAK B Overzicht activiteiten school Ondersteuningsmagazijn School Beroepstaak B B1 Plannen van zorg Beginner 1. Oriëntatie Activiteiten datum paraaf Visie op verplegen (taaltaak schrijven) Ziek en gezond Gezondheidsproblemen en bestaansproblemen Zelfzorg, mantelzorg, professionele zorg 2. Het verpleegkundig proces Activiteiten datum paraaf Methodisch handelen Het verpleegproces 3. Systematische gegevens verzamelen Activiteiten datum paraaf Verzamelen van gegevens aan de hand van standaarden Gezondheidsproblemen van Gordon Observeren, interpreteren en valideren van gegevens 4. Verpleegkundige diagnose stellen Activiteiten datum paraaf Verpleegkundige diagnose stellen Zelftest verpleegkundige diagnose stellen 5. Het verpleegplan vaststellen Activiteiten datum paraaf Het verpleegplan Verpleegdoelen formuleren RUMBA Verpleegdoelen formuleren SMART Soorten verpleegkundige interventies Verpleegkundige zorgresultaten NIC standaardinterventies 6. Evalueren Activiteiten datum paraaf Evalueren van een verpleegplan Verpleegplan vaststellen en evalueren (Taaltaak schrijven) 7. Monitoring Activiteiten datum paraaf Monitoren, bewaken en controleren van de zorgvrager 8. Rapporteren Activiteiten datum paraaf Rapporteren Schriftelijk rapporteren (Taaltaak schrijven) Mondeling rapporteren Rapporteren SOAP 101

102 Ondersteuningsmagazijn School 1. Oriëntatie basiszorg Beroepstaak B B2 Basiszorg Beginner Activiteiten datum paraaf Verpleegkunde Oriëntatie basiszorg 2. Hygiëne Activiteiten datum paraaf Verpleegkunde Beroepsmatige hygiëne voorkomen infecties Persoonlijke verzorging en hygiène van zorgvrager en verpleegkundige PAAF 1. Afweer 2. Infectieleer Zelftest 1 infectieleer Zelftest 2 infectieleer Vaardigheden Handen wassen in praktijklokaal 3. Veilig en ergonomisch werken Activiteiten Verpleegkunde Ergonomisch werken Veiligheid van zorgvrager en zorgverlener datum paraaf 4. Bedverzorging Activiteiten Verpleegkunde Bedverzorging-vragen en opdrachten Eisen aan ziekenhuisbed en ziekenkamer Vaardigheden Bed opmaken en diverse hulpmiddelen installeren in het praktijklokaal datum paraaf 5. Activiteiten en rustpatroon Activiteiten datum paraaf Verpleegkunde Slapen en waken-oriëntatie Slapen en waken-vragen ter verdieping Slaapproblemen-oorzaken-gevolgen-interventies PAAF 1. Fysiologie van het slapen: 2. Verstoring van het slapen 102

103 Ondersteuningsmagazijn School Beroepstaak B B2 Basiszorg Beginner 6. Mobiliteit, transfer en tiltechnieken Activiteiten datum paraaf Verpleegkunde Mobiliteitsproblemen Hulpmiddelen bij het tillen en verplaatsen van een cliënt Kennisopdracht til- en transfertechnieken Opdracht Til-en verplaatsingstechnieken PAAF 1. Bouw en functie van het skelet 2. Oefening botten 3. Bouw en functie van de schedel 4. Bouw en functie van de wervelkolom 5. Bouw en functie van de spieren 6. Oefening spieren 7. Indeling zenuwstelsel Zelftest bewegingsapparaat 1 Zelftest bewegingsapparaat 2 Vaardigheden Een bedlegerige cliënt in verschillende houdingen installeren Actieve en passieve tillift Til-en verplaatsingstechnieken in het praktijklokaal1 Til-en verplaatsingstechnieken in het praktijklokaal2 7. Persoonlijke basiszorg Activiteit datum paraaf Verpleegkunde Kennis en-samenwerking opdrachten: helpen bij persoonlijke verzorging PAAF 1. Bouw en functie van de huid 2. Cellen en weefsels 3. Anatomie zintuigen 4. Het oor 5. Het oog Zelftest zintuigen Vaardigheden Wassen van zorgvrager op bed Gebitsprothese verzorgen Mondverzorging Tandenpoetsen Haarverzorging: haren wassen, kammen, borstelen en opmaken Hulp bieden bij het aan-en uitkleden Scheren van de gelaatsbeharing Verzorging van handen, voeten en nagels Verzorgen van bril en contactlenzen 103

104 Ondersteuningsmagazijn School 8. Vitale functies Beroepstaak B B2 Basiszorg Beginner Activiteiten datum paraaf Verpleegkunde Observatie pols en bloeddruk Observatie ademhaling De lichaamstemperatuur PAAF 1. Oriëntatie hart 2. Circulatie, lichaamsvloeistoffen en hart 3. Hart en circulatie 4. Bouw en functie bloedvaten 5. Latijnse woorden circulatie 6. Bloeddruk 7. Bloed en bloedstolling 8. Herhalingsopdracht bouw en functie bloedvaten 9. Herhalingsopdracht circulatie 9a. Stellingen circulatie 9b. Herhalingsopdracht bloedcellen 10. Bouw ademhalingsstelsel 11. Kijkopdracht ademhaling biobits Latijnse woorden ademhaling 13. Opdracht longventilatie 13a. Observaties van de ademhaling 14. Scheikundige symbolen AH 15. Zelftest scheikunde AH en spijsvert 16. Scheikunde 17. Observaties vitale functie 18. Lichaamstemperatuur en afwijkingen van de lichaamstemperatuur Vaardigheden De bloeddrukmeter Het opmeten van de bloeddruk Invullen van de temperatuurlijst Meten van lichaamstemperatuur Observeren van de ademhaling en meten van de hartslag 9. Voeding en vochtopname Activiteiten datum paraaf Verpleegkunde Voeding en cultuur Voedingsproblemen en interventies PAAF 1. Spijsvertering Latijnse woorden 2. Spijsverteringsstelsel 3. Mondholte, keelholte, slokdarm en maag 104

105 Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak B School B2 Basiszorg Vervolg activiteiten voeding en vochtopname 4. Darmen 5. Alvleesklier, galblaas en lever 6. Voedsel en stofwisseling 7. Spijsverteringspel 8. Afwijkingen van de spijsvertering Zelftest spijsvertering Voedingsleer Studieactiviteit voedingstoffen Voorlichtingsmodel-schijf van vijf Disciplines en hun taken m.b.t. de voedingszorg Vaardigheden Gezonde maaltijd bereiden en nuttigen Hulp bieden bij eten en drinken in het praktijklokaal Invullen van een vochtbalans Lengte en gewicht meten en registreren Beginner 10. Uitscheiding Activiteiten datum paraaf Verpleegkunde Oriëntatie: Helpen bij de uitscheiding Uitscheidingsproblemen, observaties en verpleegkundige interventies Verpleegkundige zorg aan zorgvragers met incontinentie Incontinentiematerialen Uitscheiding en andere culturen PAAF 1. Bouw en functie van de nieren 2. Bouw en functie van de urinewegen 3. Afwijking uitscheiding urine 4. Herhaling uitscheiding 5. Incontinentie Vaardigheden Aanbrengen van een uritip Po en urinaal geven Toepassen van incontinentiematerialen 105

106 Ondersteuningsmagazijn School 1. Geriatrische zorgvrager Beroepstaak B B1B2 Basiszorg Geriatrische zorgvrager Beginner Activiteiten Verpleegkunde Beeldvorming: Ouder worden Portret van de toekomst Ouderenzorg in Nederland Kennistaak geriatrische zorgvrager Wie is de geriatrische zorgvrager? Interview geriatrische zorgvrager Basiszorg verlenen aan geriatrische zorgvragers met: (Taaltaak schrijven) - Doofheid, slechthorendheid - Blind, slechtziendheid - Staar en glaucoom - Osteoporose en artrose - Prostaathypertrofie, urine-incontinentie en nierinsufficiëntie PAAF Somatogeriatrische aandoeningen: Osteoporose en artrose Prostaathypertrofie, urine-incontinentie en nierinsufficiëntie Ooraandoeningen Doofheid en slechthorendheid Oogaandoeningen Blind -slechtziendheid Staar en glaucoom Presentatieopdracht oor en oogaandoeningen Zenuwstelsel en zenuwweefsel Oefenvragen zenuwstelsel Algemene wondleer Voedingsleer Voeding en wonden datum paraaf 2 Palliatief terminale zorg Activiteiten Verpleegkunde Beeldvorming palliatief terminale zorg Lichamelijke kenmerken van sterven Verpleegkundige zorg in de terminale fase Voedingsleer Voeding en palliatieve zorg datum paraaf 106

107 Ondersteuningsmagazijn School Beroepstaak B B1B2 Basiszorg Geriatrische zorgvrager Beginner 3 Veiligheid gericht op de doelgroep Activiteiten Verpleegkundige Persoonlijke veiligheid bevorderen van de oudere Valpreventie geriatrische zorgvrager Ouderenmishandeling (Taaltaak schrijven) Bedrustcomplicaties (voorkomen) PAAF Anatomie en fysiologie bedrustcomplicaties Voedingsleer Ondervoeding en [on] gezonde voeding datum paraaf 4. Zorgvragers met dementie en delier Activiteiten Verpleegkunde Ervaar Alzheimer zelf DVD Dementie (Taaltaak schrijven) Boek Ik heb Alzheimer Verplegen van zorgvragers met dementie Verplegen van geriatrische zorgvragers met een depressie Verplegen van zorgvrager met acute verwardheid/delier (Taaltaak schrijven) PAAF Dementie Kijkopdracht bij de dvd psychogeriatrie dementie Zelftest dementie Depressie bij ouderen Delier Voedingsleer Afweergedrag bij eten en drinken en dementie datum paraaf Ondersteuningsmagazijn School Conflicthantering en agressie Beroepstaak B B3 Crisissituaties Beginner Activiteiten datum paraaf Conflicten en conflicthantering Reflecteren op agressie-incidenten [eigen ervaring] Agressie [fysiek en verbaal( Controle fysieke agressie en dé-escalerend handelen Training controle fysieke beheersing - polstechnieken Agressief gedrag bij geriatrische zorgvragers Opvang en nazorg na een agressie 107

108 Ondersteuningsmagazijn School EHBO Beroepstaak B B3 Crisissituaties Beginner Activiteiten datum paraaf Verbandleer Recht De student ontvangt een reader van de docent recht datum paraaf Thema I Gezondheidsrecht: blok aan het been of handvat voor goede zorg? Onderwerp: gezondheidsrecht Thema II Het beroepsgeheim: zwijgen of toch spreken? Onderwerp: beroepsgeheim Thema III Informeren en toestemming vragen aan wilsbekwame meerderjarige zorgvrager? Ja, tenzij Onderwerp: zelfbeschikkingsrecht Thema IV Het zorgdossier: last of lust? Onderwerp: zorgdossier Thema V Basiszorg: vergoed of niet? Onderwerp: vergoeding zorg Thema VI Het einde van het leven: beschermen of vrijlaten? Onderwerp: levenseinde Thema VII Verpleegkundige zorg verleden: doen of laten? Onderwerp: taak verpleegkundige Thema VIII Crisissituaties: binnen de kaders blijven of er toch buiten treden? Onderwerp: noodsituaties Thema IX Wilsonbekwaam: andermans beslissing of toch zelfbeslissing? Onderwerp: wilsonbekwame zorgvrager Thema X De ontevreden cliënt: klachtrecht (on)mogelijke oplossing? Onderwerp: klachtrecht Thema XI Vrije keuze studenten Onderwerp: vrije keuze 108

109 BEROEPSTAAK C Overzicht activiteiten school Ondersteuningsmagazijn School Beroepstaak C C1 Voorlichting, advies en instructie Beginner Voorlichting, advies en instructie Activiteiten datum paraaf 1. Preventie en gezondheidsvoorlichting 2. Primaire preventie 3. Groepsgenoot voorlichten (taaltaak spreken) 4. Veiligheid en protocollen 5. ASE model 6. Tertiaire preventie 7. Instructieplan (taaltaak spreken) 8. Patiëntenvoorlichting geven (taaltaak spreken) 9. Zelftest: Voorlichting, advies en voorlichting (basis) Geriatrische zorgvrager Activiteiten datum paraaf Hospitalisatie Zelftest: Voorlichting aan geriatrische zorgvrager Ondersteuningsmagazijn School Beroepstaak C C2 Psychosociale begeleiding Beginner 1. Persoonlijkheid en gedrag Activiteiten datum paraaf Gedrag en het ontstaan van gedrag Persoonlijke eigenschappen-sterkte en zwakteanalyse 2. Communicatie Activiteiten datum paraaf Jouw communicatiegedrag Communicatieschema Oefenen met soorten communicatie Herkennen van valkuilen en negatieve factoren tijdens de communicatie Luisteren en waarnemen Gesprek voeren en actief luisteren Oefenen met gesprekstechnieken (taaltaak gesprekken voeren) Opbouw van een gesprek Plan van aanpak gesprek (taaltaak gesprekken voeren) Feedback geven en ontvangen (taaltaak gesprekken voeren) Assertief reageren (taaltaak gesprekken voeren) Zelftest communicatie 109

110 Ondersteuningsmagazijn School Beroepstaak C C2 Psychosociale begeleiding Beginner 3. Beroepshouding en beroepsgeheim Activiteiten datum paraaf Oefenen met empathie en echtheid Empathie en echtheid dialoog Respect, normen en waarden Omgaan met grenzen Beroepsgeheim 4. Samenwerken Activiteiten datum paraaf Persoonlijke en functionele relaties Samenwerken in de zorg Afspraken maken met zorgvragers Samenwerkingsoefeningen Onderhandelen 5. Seksualiteit intimiteit Activiteiten datum paraaf Seksualiteit intimiteit 1 Seksualiteit intimiteit 2 6. Ernstig lijden, sterven en rouw Activiteiten datum paraaf Omgaan met verliessituaties Kubler Ross en Worden Rituelen rondom sterven en dood Themadag lijden, rouw en verlies 7. Ethiek Activiteiten datum paraaf Wat is ethiek? Het ethisch perspectief De beroepscode De visie van de organisatie Themadag rouw Regels voor een goede discussie Grote begrippen van abstract naar concreet Bejegening Aansluiten bij dementie 110

111 Ondersteuningsmagazijn School Beroepstaak C C2 Begeleiden geriatrische zorgvrager Beginner Geriatrische zorgvrager Activiteiten datum paraaf Zelfredzaamheid ondersteunen en stimuleren Begeleiding bij verliessituaties Benaderingswijzen bij zorgvrager met dementie ( kennis opdracht) Benaderingswijzen toepassen bij zorgvragers met dementie Begeleidingsgesprek met incontinente zorgvrager (Taaltaak gesprekken voeren) Ondersteuningsmagazijn School Beroepstaak C C3 Begeleiden van groepen Beginner Begeleiden van een groep Activiteiten datum paraaf Groepen en groepsprocessen (basis) Groepsprocessen (basis) Groepsrollen observeren Observeren van groepsgedrag (stage opdracht VVT, GGZ, VGZ) 111

112 BEROEPSTAAK B Overzicht activiteiten praktijk Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak B Algemeen Beginner Activiteiten datum paraaf Oriëntatie op de praktijkactiviteiten: Maken van een stappenplan Oriëntatie op de organisatie van je stageplaats Ondersteuningsmagazijn Praktijk Verpleegplan Beroepstaak B B1 Verpleegplan Beginner Activiteiten datum paraaf Oriëntatie op het verpleegplan Opstellen en bijstellen van het verpleegplan Evalueren van het verpleegplan Bieden van verpleegkundige zorg op basis van het verpleegplan Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak B B2 Basiszorg verlenen Beginner Basiszorg verlenen Activiteiten Datum Paraaf Zorg voor hygiëne en veiligheid Persoonlijke basiszorg Zorg voor het bed van de zorgvrager Zorg voor voeding en vochtopname Zorg voor uitscheiding Zorg voor houding en beweging Zorg voor zelfredzaamheid Zorg voor vitale functies 112

113 BEROEPSOPDRACHT C Ondersteuningsmagazijn Praktijk Overzicht activiteiten praktijk Beroepstaak C C1 Voorlichting, advies en instructie Beginner Activiteiten datum paraaf Voorlichting over primaire preventie Voorlichting en instructie aan geriatrische zorgvrager over de basiszorg Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak C C2 Psychosociale begeleiding Beginner Activiteiten datum paraaf Gesprek met zorgvrager Feedback geven en ontvangen Assertief reageren Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak C C3 Groepsbegeleiding Beginner Activiteiten datum paraaf Observaties op de huiskamer 113

114 BEROEPSTAAK E Ondersteuningsmagazijn School-pratkijk Overzicht activiteiten school praktijk Beroepstaak E E4 Werkbegeleiding Beginner Activiteiten datum paraaf Voorbereiding BPV periode Informatie verzamelen over werkbegeleiding Meningsvorming over werkbegeleiding Leren reflecteren Reflectieverslag Intervisie met de groep Activiteiten zowel school als praktijk Samenwerken met begeleider De begeleider informeren 114

115 115

116 BIJLAGE 03. Overzicht Beroepsopdrachten Toelichting: Dit overzicht wordt per fase door de praktijkopleider van de instelling waar de BBL-student BPV heeft, ingevuld en toegestuurd naar het Albeda College (locatie waar de student theorieonderwijs volgt). Het onderliggend bewijs zijn de beoordelingsformulieren van de beroepsopdrachten. Voor de student in de septemberweek wordt dit voor de 0-de week van de start van het nieuwe schooljaar en voor de februari studenten 2 weken vooraf aan het overgangsijkmoment. Naam student:.. Groep: Opleiding:... Fase:.. Naam BPV instelling: Naam Praktijkopleider:. Beroepsopdracht B B G1 G2 S Setting /.. Resultaat: Datum: Paraaf praktijkopleider Beroepsopdracht C Setting /.. Resultaat: Datum: Paraaf praktijkopleider Beroepsopdracht D Setting /.. Resultaat: Datum: Paraaf praktijkopleider Beroepsopdracht E Setting /.. Resultaat: Datum: Paraaf praktijkopleider: 116

117 117

118 BIJLAGE 04 WAARDERINGSFORMULIER SLB Waarderingsformulier SLB Naam student: Naam SLBer: Opleiding: Verpleegkunde Crebo: Groep: Datum: IJkmoment nummer: 2, 4, 6 Voortgang Advies: Opmerking SLB: positief / positief onder voorwaarden / negatief Subexamencommissie (sec): Beroepsdeel: indien hieronder een onderdeel niet voldaan negatief advies Bewijsstukken vorig ijkmoment Aanwezigheid aanwezig/ niet aanwezig > 90% ja/nee < 90%= invullen percentage voldaan/niet voldaan 19 Het advies wordt wel/niet overgenomen door Subexamencommissie. Studentenresultatenkaart/rapport DSDO Doorlopende leerlijn Beroepsopdracht D indien hieronder een onderdeel niet voldaan positief onder voorwaarden Beroepstaak D: Toetsing verpl. vaardigheden Rekentoetsen voldaan/niet voldaan voldaan/niet voldaan Doorlopende leerlijn AVO indien hieronder een onderdeel niet voldaan positief onder voorwaarden Taal (Nederlands) voldaan/ niet voldaan Rekenen (algemeen) Engels Burgerschap voldaan/ niet voldaan voldaan/ niet voldaan voldaan/ niet voldaan Naam SLB: Naam student: Naam lid sub-com: Datum: Handtekening: Datum: Handtekening: (indien minderjarig; handtekening van de ouder/verzorger) Datum: Handtekening: 19 Bij voldaan/niet voldaan weghalen wat niet van toepassing is. 118

119 119

120 BIJLAGE 4 WAARDERINGSFORMULIER ASSESSOR Waarderingsformulier assessor Naam student: Naam SLBer: Opleiding: Verpleegkunde Crebo: Groep: Datum: IJkmoment nummer: 3, 5, 7, 8 Overgang Advies: positief / positief onder voorwaarden / negatief De student gaat wel/niet over naar de volgende fase. Opmerking Assessor: Subexamencommissie (sec): Beroepsdeel: indien hieronder een onderdeel niet voldaan negatief advies Bewijsstukken vorig ijkmoment Aanwezigheid aanwezig/ niet aanwezig > 90% ja/nee < 90%= invullen percentage voldaan/ niet voldaan Studentenresultaten- Kaart/rapport DSDO Doorlopende leerlijn Beroepsopdracht D indien hieronder een onderdeel niet voldaan positief onder voorwaarden Beroepstaak D: Toetsing verpl. vaardigheden Toegepast rekenen voldaan/ niet voldaan voldaan/niet voldaan Doorlopende leerlijn AVO indien hieronder een onderdeel niet voldaan positief onder voorwaarden Taal (Nederlands) voldaan/ niet voldaan Rekenen (algemeen) Engels Burgerschap voldaan/ niet voldaan voldaan/ niet voldaan voldaan/ niet voldaan Het advies wordt wel/niet overgenomen door subexamencommissie. Naam assessor: Naam student: Naam lid sub-com: Datum: Handtekening: Datum: Handtekening: (indien minderjarig; handtekening van de ouder/verzorger) Datum: Handtekening: 120

121 Waarderingsformulier assessor Opleiding: Verpleegkunde Crebo: IJkmoment 9 Examendossier Naam student: Groep: Naam SLBer: Datum: Advies: Geslaagd/ Niet geslaagd voor het diploma Opmerking Assessor: Vaststelling Subexamencommisie: Het advies wordt wel/niet overgenomen door subexamen-commissie. BEROEPSDEEL : indien hieronder een onderdeel niet voldaan negatief advies Proeve Bewust Bekwaam Voldoende/niet voldoende Gesprek Beroepstaak B startbekwaam Voldoende/niet voldoende Beroepstaak C startbekwaam Voldoende/niet voldoende Beroepstaak D startbekwaam Voldoende/niet voldoende Beroepstaak E startbekwaam Voldoende/niet voldoende Casustoets B startbekwaam Casustoets C startbekwaam Casustoets D startbekwaam Casustoets E startbekwaam Voldoende/niet voldoende Voldoende/niet voldoende Voldoende/niet voldoende Voldoende/niet voldoende AVO vakken: indien hieronder een onderdeel niet voldaan negatief advies Nederlands Examen Voldoende/niet voldoende Rekenen Examen Voldoende/niet voldoende Engels examen Voldoende/niet voldoende Burgerschap Voldoende/niet voldoende Naam assessor: Naam student: Datum: Handtekening: Datum: Handtekening: (indien minderjarig; handtekening van de ouder/verzorger) 121

122 Naam lid sub-com: Datum 20 : Handtekening: 20 datum vaststelling waardering ijk 9 is de datum op het diploma. Vanaf die datum worden BOL studenten uitgeschreven en hebben geen recht op studiefinanciering. 122

123 BIJLAGE 5 STUDENTENRESULTAATKAART/RAPPORT DSDO 123

124 124

125 BIJLAGE 06 STROOMSCHEMA ASSESSOR 125

126 126

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2014 Crebo: 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student geacht wordt

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg Niveau Beginner Datum: mei 2012 Cohort: 2012-2013 INLEIDING

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Activiteiten Praklijkleren BBL regulier Beginner week 1-20 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Datum: Februari 2016 Fase: Beginner BBL

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Crebo:95530 Versie 1.0 KD 2012 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1 OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK Gevorderd 1 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie: ODB G1 VERKORT Datum: Februari 2016 Fase:

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: Juni 2014 Crebo 95 1 Algemene inleiding Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student geacht wordt

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Startbekwaam Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT KD 2012 1 ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS KD 2012 KD 2012 Cohort: 2015-2016 INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit beroepsopdrachten waarmee de student getoetst wordt op

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1 OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK Gevorderd 1 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie: ODB G1 VERKORT 1516 Datum: Augustus

Nadere informatie

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPLEIDING tot MBO VERPLEEGKUNDIGE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTENBOEK Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 KD 2012 Crebo 95 Versie: jan 2014 Fase: gevorderd 1 verkort Naam

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Toets beroepstaak B Helpende gevorderd Thuiszorg

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 3 niveaus! Helpen waar

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK ZIEKENHUIS Gevorderd 2 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: ODB G2 ZH 1415 Fase: Gevorderd 2 Naam Student. Albeda

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KRAAM KD 2012 Cohort: 2012-2013 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG.2014 Crebo 95 Algemene inleiding Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student geacht wordt

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KD 2012 Cohort: 2012-2013 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Gevorderd

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Gevorderd OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Thuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Gevorderd Toets BT A gevorderd Zorghulp Thz 08-2011 Albeda College Branche

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 KD 2012-2013 Crebo 95530 Versie 1.0 Albeda

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 KD 2012-2013 Crebo 95530 Albeda College Branche

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KD 2012 Cohort: 2015-2016 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Dat we er maar weer netjes bijzitten.! ( Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Helpen bij huishouding, wonen en recreëren. Niveau Startbekwaam

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak B Hulp bij dagelijkse bezigheden Niveau Startbekwaam Toets Beroepstaak B startbekwaam Zorghulp

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2014 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student geacht wordt

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK Verzorgings-verpleegtehuis en thuiszorg GEVORDERD 2 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: AUGUSTUS 2016 Fase: Gevorderd

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak A zorghulp startbekwaam niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak A zorghulp startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak A zorghulp startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. Huishoudelijke zorg op maat! (Thuiszorg)

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd (Thuiszorg) Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 3 niveaus! Zien waar hulp

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! Helpen waar het

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: november 2014 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! En dan wordt het gezellig.!

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Portfolio opleiding Zorghulp

Portfolio opleiding Zorghulp Portfolio opleiding Zorghulp Naam student:.. Groep:.. Praktijkorganisatie:. 2 Inhoudsopgave portfolio Zorghulp 1 Gegevens student, school en praktijkorganisatie 2 Planning gesprekken en gespreksformulier

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 94830 en 93510 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTENBOEK Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar: 2014-2015 KD 2012 Crebo 95 Versie: 2 juli 2014 Fase: gevorderd 2 Naam student:. 1 Versie

Nadere informatie

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 1 Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 2012 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 7 Opdracht 3... 10 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG SPW4-VIG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 KD: 2012 Crebo: 95530 Naam student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 Naam Student:. Groep: INHOUD Inleiding Overzicht alle ijkmomenten Portfolio Gegevens: Student School Praktijkorganisatie

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 1.1 Crebo: 95530 en 92650 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: April 2011 Cohort: 2011-2012 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK BEGINNER

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK BEGINNER OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK BEGINNER Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 KD 2012 Versie: 1 Fase: beginner Naam student:. Albeda College Branche

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties.

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Werkproces: 1.1 Schrijft een casus met hierin 10 EHBO vaardigheden. 1.2 Schrijft een rollenspel en voert deze uit 1.3 Neemt kennis van

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Zorgplan van een chronische zieke, een lichamelijk gehandicapte of revaliderende zorgvrager bespreken en vervolgens bijstellen

Zorgplan van een chronische zieke, een lichamelijk gehandicapte of revaliderende zorgvrager bespreken en vervolgens bijstellen OPDRACHTFORMULIER Zorgplan van een chronische zieke, een lichamelijk gehandicapte of revaliderende zorgvrager bespreken en vervolgens bijstellen Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

Voedingsbeleid: ONDERVOEDING

Voedingsbeleid: ONDERVOEDING Onderwijspakket voor niveau 2, 3 en 4 Voedingsbeleid: ONDERVOEDING Zorg voor Beter II project Stoplichtmodel verbetert Voedingstoestand auteur mw. Anita van Zuijlen, docent verpleegkunde Gooise Zorgacademie

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.1: Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan De helpende zorg en welzijn

Nadere informatie

Instructie Praktijkopleider of BPV Beoordelaar

Instructie Praktijkopleider of BPV Beoordelaar Instructie Praktijkopleider of BPV Beoordelaar Ontwikkelingsgericht Praktijkbeoordelen.nl DOSSIER : Alle DOSSIERCREBO : Alle KWALIFICATIE : Alle KWALIFICATIECREBO : Alle NIVEAU : Alle COHORT : Vanaf 2015

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 5

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 5 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 5 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2011-2012 Versie: 2 Fase: beginner Naam student:. Albeda College Branche Gezondheidszorg

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG

OPLEIDING Verzorgende-IG OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 3.0 (vanaf september 2015) KD: 2012 Crebo: 95530 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR IJkmomentnummer: 2,4,6,8 ontwikkelingsgericht door SLB IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR Doel ijkmoment: Het verkrijgen van een antwoord op de vraag of de

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Feedbackformulier Leerling Praktijktoets 1 Persoonlijke verzorging

Feedbackformulier Leerling Praktijktoets 1 Persoonlijke verzorging Casus 1 Mw. de Vries Mw. de Vries is 77 jaar en komt net uit het ziekenhuis. Ze is bekend met de ziekte van Ménière. Door een val heeft ze haar linkerarm gebroken en daar heeft ze gips voor gekregen. Jij

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase ZIEKENHUIS

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase ZIEKENHUIS OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Opdrachtenboek startbekwame fase Inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten ZIEKENHUIS Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 5

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 5 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 5 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: jan 2015 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Verzamelformulier beroepsgerichte examens

Verzamelformulier beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs www.consortiumbo.nl Verzamelformulier beroepsgerichte examens KD: Pedagogisch Werk Datum uitgifte KD: 24-02-2016 Crebonummer KD: 23183 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Kwalificatie:

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

VERKORTE OPLEIDING VERZORGENDE-IG

VERKORTE OPLEIDING VERZORGENDE-IG [Geef tekst op] VERKORTE OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK B-VIG Fase: Gevorderd/Startbekwaam KD 2012 Beroepstaak B gevorderd/startbekwaam Beroepstaak C gevorderd/startbekwaam Beroepstaak D verplicht

Nadere informatie

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Examen 1, deel 1. Verlenen van basiszorg, verzorgende IG niveau 3 Handleiding werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Bewijsstuk: Beoordeling van de ondersteuning

Nadere informatie