Almeerse kinderen doen het beter!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Almeerse kinderen doen het beter!"

Transcriptie

1 Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters

2 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder... 3 Scpe... 3 Terminlgie Visie Cntext... 4 Betrkkenheid en partnerschap... 4 Gelijkwaardig gelijk; De prfessinal neemt initiatief... 5 Ouderbetrkkenheid aanwezigheid p schl... 5 Drgaande lijn... 6 Wettelijk kader Uitgangspunten Ouderbeleid Almere Aansluiten p wensen en mgelijkheden van de Almeerse uders... 8 De uderppulatie vr VVE... 8 Bevlkingssamenstelling Almere... 8 Wensen en mgelijkheden van uders in Almere Rllen en verantwrdelijkheden... 9 Gemeente Almere Besturen (nderwijs, welzijn, kinderpvang) Schlen Prfessinal Ouders Delen Algemeen Naast bvengenemde delen, gelden aanvullend specifiek vr VVE Vrgestelde vervlgstappen Mnitring Bijlage: Wie hebben meegewerkt aan dit dcument?

3 1. Inleiding Kinderen brengen veel meer tijd thuis dr dan p schl. Partnerschap tussen uders en schl draagt bij aan zwel de leerprestaties van leerlingen als aan hun mtivatie, hun welbevinden, hun zelfbeeld en hun zelfwaardering(bakker et al. 2013). Alle betrkken partijen in Almere (zwel gemeente als schlbesturen, directies, schlen en prfessinals) vinden het daarm belangrijk samenwerking tussen uders en schl te versterken 1. In de afgelpen peride hebben zij hier frs p ingezet en met resultaat. Almere heeft zich hiermee ntwikkeld tt vrlper in Nederland. Veel bereikt Vanuit het prject Educatief Partnerschap hebben eind schljaar 2013/ basisschlen met hun team een visie en plan pgesteld m samenwerking met uders te versterken. Van deze schlen hebben er inmiddels meer dan 50 k het ISOP label 2 verkregen. In schljaar 2013/2014 maken 25 basisschlen met het ISOP label een verdiepingsslag in activiteiten m partnerschap met uders te versterken. In schljaar 2014/2015 zullen ng eens 25 schlen dit den. Deze verdiepingsslag maken zij planmatig en passend bij de eigen identiteit, schlbeleid en uderppulatie. Schl en uders trekken samen p in dit prces. Veelal wrdt daarbij gestart met een bijeenkmst waarin alle uders van schl en alle leerkrachten met elkaar in gesprek gaan ver waar zij tevreden ver zijn en welke wederzijdse wensen en verwachtingen er zijn als het gaat m samenwerking ten beheve van de ntwikkeling van het kind. De pbrengst van deze bijeenkmst, vrmt de basis waarmee het partnerschapsteam (enkele leerkrachten, uders en de directeur) een prgramma van activiteiten rganiseert, m de samenwerking in leren en pveding en het cntact met elkaar verder te verbeteren. Vrbeelden van activiteiten die hieruit vrtkmen, zijn nieuwe vrmen vr de gesprekkencyclus, nieuwe werkwijzen vr infrmatie ver he er geleerd wrdt p schl, implementatie van digitale systemen vr infrmatie en cntact tussen uders en schl, deskundigheidsbevrdering vr leerkrachten, uderkamer met activiteitenprgramma, Verteltassenprject. VVE schlen en hun vrschlse partners hebben, in aansluiting p het prject Educatief Partnerschap, k gericht uderbeleid ntwikkeld, met aandacht vr analyse van de uderppulatie, de intake en de udergesprekken. Met VVE Thuis wrden uders gestimuleerd thuis ntwikkelingsndersteunende activiteiten met hun kind te den. Er is een nderzek uitgeverd dr het Verwey Jnker Instituut naar wat werkt p het gebied van uderbetrkkenheid in het vrtgezet nderwijs in Almere. In aansluiting p de aanbevelingen uit het nderzek, hebben schlen vr vrtgezet nderwijs partnerschap met uders planmatig vrmgegeven. Z is bijvrbeeld p een VO schl met uders gesprken ver hun wensen en verwachtingen ten aanzien van de samenwerking. Als vervlg daarp hebben leerlingen in pdracht van de uderraden filmpjes gemaakt vr uders ver he het werkt p schl en is er een uderapp ntwikkeld. Een andere VO schl inventariseert waar deskundigheden en belangstelling van uders liggen en betrekt hen in aansluiting daarp gericht bij schlzaken. Via een Ouderprtal kunnen uders het huiswerk vlgen en hun kind bijstaan in de planning daarvan. Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs legt de rl van uders vast in alle beleidsdcumenten en prtcllen. 1 Cnvenant Onderwijsimpuls Het ISOP label is ntwikkeld dr de Radbud Universiteit van Nijmegen in samenwerking met Stichting Actief Ouderschap en het Expertisecentrum Ouders, schl en buurt van ITS. Schlen die het ISOP label ntvangen, hebben aangetnd dat zij p planmatige en gestructureerde wijze bezig zijn met ntwikkelingswerk p het terrein van schl en uders. 2

4 Samenwerking met uders is k een belangrijk nderdeel van PlayingfrSuccess. Inmiddels zijn er initiatieven met meerdere schlen m een speciale PlayingfrSuccessOuders te starten. Ok het Oké punt zet in p partnerschap met uders, bijvrbeeld in het prject Opveden den we samen, waarin nderlinge udercntacten gestimuleerd wrden. Ok bij de stadsdeelcnferenties eind 2013 was gelijkwaardige samenwerking tussen uders en prfessinals een punt van aandacht, evenals de verbinding tussen zrg en nderwijs daarbij. Onder het mtt: mgeving bij de schl betrekken, uders zijn belangrijk bij de ntwikkeling van kinderen, is partnerschap tussen uders en schl een belangrijk punt van aandacht in de LEA plus en Vr en Vregschlse Educatie (VVE). He nu verder Het is nu zaak dat wat bereikt is te brgen, verder te verbreden en verdiepen, te mnitren en bij te sturen. De betrkken partners vinden de drgaande lijn en samenhang in beleid en activiteiten zeer wenselijk, als het gaat m samenwerking tussen uders en schl. Daarm is er vr gekzen één Almeers uderbeleidsplan te ntwikkelen. Vanaf VVE (k kinderdagverblijven en peuterspeelzalen die samenwerking hebben met een schl) met drgaande lijn naar basisnderwijs en vervlgens vrtgezet nderwijs en uiteindelijk k MBO. Dit uderbeleidsplan is tt stand gekmen in samenwerking met betrkken partners uit de vrschlse peride, basisnderwijs en Passend Onderwijs. (In bijlage is specifiek benemd wie er aan dit dcument gewerkt hebben.) Het gerichte uderbeleid, dat de gemeente Almere vóór 2015 dient te hebben vr VVE (ter berdeling dr de Inspectie vr het Onderwijs) maakt in Almere dus nderdeel uit van integraal uderbeleid. Waar relevant wrdt ingezmd p specifieke aandachtspunten vr VVE, PO f VO. Scpe We richten ns in dit dcument specifiek p samenwerking tussen uders en prfessinals in het nderwijs (2 16 jaar). De wereld van een kind en zijn/haar uders in Almere beperkt zich natuurlijk niet tt thuis en schl. Daarm zullen wij hier en daar krte verwijzingen den naar de verbinding met andere beleidsterreinen, als passend nderwijs, zrg en sprt. Terminlgie Als we ver 'uders' praten, bedelen we alle pveders. Als we ver 'prfessinal' praten bedelen we pedaggisch medewerkers, leerkrachten en dcenten (sms kunnen dit zelfs k andere prfessinals zijn die werken met jeugdigen). Als we ver 'schl' praten, bedelen we peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (die samenwerking hebben met een schl), VVE lcaties, basisschlen, schlen vr vrtgezet nderwijs, MBO. Als we ver samenwerkende partners praten, bedelen we gemeente, schlbesturen, directies, kinderpvang en peuterspeelzalen. 2. Visie De gemeente Almere vindt het belangrijk dat kinderen in Almere hun talenten ptimaal kunnen ntwikkelen, vanuit hun eigen kracht en die van hun mgeving (Vrjaarsnta ). Opveding en nderwijs vrmen de basis vr die talentntwikkeling. Samenwerking tussen pveders en nderwijs is daarmee een vereiste. We streven naar een gelijkwaardige samenwerking in de vrm van partnerschap uders en schl. 3

5 De gemeente Almere wil daarm partnerschap tussen uders en prfessinals stimuleren en verder gestalte geven. Hiermee wil zij beginnen vanaf de vr en vregschlse educatie (VVE) met een drgaande lijn naar het primair nderwijs en vervlgens het vrtgezet nderwijs en uiteindelijk k het MBO. 3. Cntext Betrkkenheid en partnerschap Als het gaat m samenwerking tussen uders en schl, wrden de termen uderbetrkkenheid en partnerschap beide gebruikt. We zien in de literatuur en k in de praktijk dat uderbetrkkenheid een breed begrip is. Een algemene mschrijving van uderbetrkkenheid is: Alle vrmen van belangstellende betrkkenheid van de uders bij de begeleiding van hun eigen kind, bij de grep waarin hun kind zit en bij de schl als geheel (De Wit 2002, in Kalthff, 2011). Vaak wrdt dit ingedeeld in meeleven, meeden, meedenken en meebeslissen. Vanwege het wederzijdse karakter ligt de vrkeur eerder bij de term partnerschap dan bij uderbetrkkenheid f uderparticipatie (Beek et al., p.8, 2007): Bij partnerschap gaat het niet alleen m een beweging van uders richting de schl, maar k m een beweging van de schl richting de thuissituatie. Wij gaan in dit dcument uit van uderbetrkkenheid in de zin van educatief partnerschap. Educatief partnerschap betekent dat uders en schl samenwerken m ptimale mstandigheden te creëren vr de ntwikkeling van het kind. De betrkkenheid is hierbij wederzijds: uders bij schl, maar k schl bij uders. Dit buwt vrt p de gedachte dat de pvedsferen thuis, p schl en in de buurt elkaar zuden meten verlappen (Epstein, 1995, 2009) mede m te vrkmen dat kinderen in een spagaat hiertussen terecht kmen (Pels, 2004). Ged cntact tussen uders en schl is een belangrijke vrwaarde vr educatief partnerschap. Cntact tussen uders en schl: de cmmunicatie en samenwerking (Epstein, 2009) tussen uders en schl m te kmen tt afstemming in het pvedend denken en handelen in de benadering van het kind. Dit betreft het pedaggisch del van educatief partnerschap (Beek et al., 2007). Als prfessinals en uders willen samenwerken aan talentntwikkeling van kinderen, is het dus van belang dat prfessinals uders mtiveren en terusten tt ptimaal nderwijs en ntwikkelingsndersteunend gedrag en k de kennis en mgelijkheden van uders willen benutten vr de ntwikkeling en het leren van het kind p schl. Zij dienen daarvr het initiatief te nemen m cntact met alle uders te maken en planmatig en gericht aan de slag te gaan met afstemming en samenwerking rnd leren en pveden. Waar we enkele jaren geleden ng vral de fcus zagen p uderparticipatie ( de actieve deelname van uders aan activiteiten p schl, te nderscheiden in frmele participatie (uderraad; medezeggenschapsraad) en infrmele hand en spandiensten aan de schl (Smit, 4

6 Driessen, Sluiter & Brus, 2007). Het gaat hierbij m vrijwilligerswerk en meebeslissen. )zien we nu in Almere een verschuiving naar de fcus p educatief partnerschap.de schlen verwrden nu in hun visie dat zij werken aan de verbreding van infrmeel en frmeel partnerschap naar pedaggisch, didactisch en maatschappelijk partnerschap, fwel het samenwerken met uders aan het leren en de pveding en k naar de samenwerking rndm het kind in de wijk. Deze ntwikkeling sluit aan bij begde transfrmatie die past bij de transities in het sciale dmein, waarin de rl van de prfessinal verandert en eigen kracht en eigen regie van burgers belangrijke thema s zijn, evenals het versterken van de pvedmgeving, dr sciale steun (Beleidskader Transitie Sciaal Dmein Almere, 2012). Vr Passend Onderwijs is gede samenwerking tussen uders en schl als het gaat m leren en gedrag k een belangrijk aandachtspunt. Gelijkwaardig gelijk; De prfessinal neemt initiatief Als het gaat m pveding en nderwijs, hebben uders en prfessinals hierin een eigen psitie en een eigen verantwrdelijkheid. Die is niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Het is vr de uders van belang m hun kennis ver het kind met de schl te delen. De schl kan daarmee passend gedrag vertnen dat de ntwikkeling van het kind ten gede kmt. Het is vr de schlen van belang m hun kennis ver het nderwijs met de uder te delen. De uder kan daarmee passend gedrag vertnen dat het nderwijs aan het kind ten gede kmt. Ouders en leerkrachten vinden het daarbij belangrijk elkaars dmein daarin te respecteren. Dcenten en schlleiders vinden betrkkenheid van uders bij het nderwijs belangrijk, maar zij met stppen bij de klas: uders mgen zich niet met de inhud en aanpak van het nderwijs bemeien. De pvattingen ver samenwerking van zwel dcenten als uders wrden sterk bepaald dr hun psitie. Dcenten zijn de prfessinals in nderwijs. Zij willen wel gesteund wrden dr uders, maar willen niet te veel inmenging in de klas. Ouders leggen wel pvedkundige taken bij de schl, maar willen liever geen bemeienis met de pveding in de privésfeer. (Samen Schlen, SCP, 2013) Vr de gehele grep prfessinals is het van grt belang actief in te zetten p partnerschap met de uders, vr het leren en de ntwikkeling van het kind. We gaan daarbij uit van de kracht van uders en sluiten aan bij wat uders zelf weten en kunnen. Deze actieve inzet p partnerschap met uders is in Almere nderdeel van het prfessineel gedrag. Ouderbetrkkenheid aanwezigheid p schl Ouders zijn van nature zeer betrkken bij hun kinderen. Ze hebben wereldwijd ngeveer dezelfde gedachten ver wat ged pveden is, hewel zij daar in de pveding p verschillende manieren uiting aan geven (Maternalbeliefsabutsensitivityacrss the glbe, Mesman 2011). Ouders in Nederland besteden veel tijd aan hun kinderen. Ouders zijn thuis veel en vaak betrkken bij het nderwijs van hun kinderen. Ouders steunen hetnderwijs van hun kind thuis p diverse manieren. Zij den dit nder meer dr met het kind te praten ver schl en tekmstplannen, dr het kind vr te lezen en dr te helpen met huiswerk en verhren. Zij den dit k dr tezicht te huden p het maken van huiswerk en erp te letten dat het kind alle lessen vlgt en niet spijbelt. Al deze activiteiten wrden veel en vaak dr uders gedaan, maar het meeste gebeurt dit in het basisnderwijs. Een uitzndering vrmt tezicht huden 5

7 p huiswerk maken en spijbelen, dat den uders in het vrtgezet nderwijs en mb meer. (Samen Schlen, SCP 2013) Terwijl uders aangeven hun kind thuis veel en vaak te helpen, uiten leraren en schlleiders kritische taal ver de betrkkenheid van uders. Het lijkt erp dat leraren en schlleiders de betrkkenheid van uders in de eerste plaats afmeten aan de vr hen zichtbare activiteiten, namelijk dat wat uders in de schl den: de uderparticipatie en de mate waarin uders naar rapprtbesprekingen en uderavnden kmen. Dat is teruggelpen, zeggen leraren en schlleiders, maar het is slechts een aspect van uderbetrkkenheid en betekent niet dat de betrkkenheid thuis is afgenmen f nvldende is.(samen Schlen, SCP, 2013) Drgaande lijn Samenhangend beleid en een drgaande lijn in samenwerking tussen uders en prfessinals biedt huvast en een kader, vr alle partijen. De drgaande lijn kan zich uiten in werkprcessen (bijvrbeeld verdracht, prtcllen vergang p v, v mb), maar gaat k ver inhud. Over een gedeelde visie en delen ver samenwerking tussen uders en prfessinals, pedaggischdidactische afstemming en de manier van cmmuniceren. Het Almeerse plan vr en vregschlse educatie (vve, 2011) sluit aan bij de ntwikkeling van Integrale Kindcentra. De fcus ligt p een drgaande ntwikkellijn van jnge kinderen, het betrekken van kinderpvang bij de beleidsuitvering en wijkgerichte samenwerking tussen de partners van de vr en vregschlse educatie. Basisschlen die vr de VVE gericht uderbeleid ntwikkelen, kiezen er in de praktijk k vr dit uderbeleid vr VVE nderdeel te laten uitmaken van het uderbeleid van de hele schl, m gedurende de hele basisschlperide planmatig met uders te blijven samenwerken. Deze schlen betrekken het hele team (en uders) bij de ntwikkeling en implementatie van het uderbeleid. Waar mgelijk zeken zij verbinding met de kinderpvang. Schlen vr vrtgezet nderwijs merken dat het belangrijk is partnerschap met uders planmatig vrm te geven, vanaf het allereerste begin. Naarmate kinderen uder wrden, verandert de rl van de uders. Geleidelijk verschuift verantwrdelijkheid van uders naar kinderen. Ouderbetrkkenheid blijft. Leerlingen kunnen gaandeweg meer betrkken wrden bij het beleid en activiteiten rndm het vergrten van betrkkenheid van uders bij de schl, f het verbeteren van het nderlinge cntact. 3 Wettelijk kader De VVE bestandspname is een belangrijke aanleiding m te werken aan de verbetering van het uderbeleid. In de VVE bestandspname wrdt het uderbeleid p lcatieniveau berdeeld. Maar k wrdt in de bestandspname p gemeentelijk niveau bekeken in heverre de gemeente beleid heeft gefrmuleerd m de uderbetrkkenheid te stimuleren. De uderactiviteiten p de vvelcaties wrden vaak (mede) geïnitieerd en k bekstigd vanuit de gemeente, zeker bij de vrschlen. Het gemeentelijk uderbeleid blijkt van belang vr de uitvering p de lcaties. Op gemeentelijk niveau berdeelt de inspectie f er uderbeleid vr VVE is ntwikkeld, waarin wrdt ingegaan p: 3 (Cnclusie en advies Verwey Jnker ver uderbetrkkenheid in VO Almere, 2013) 6

8 1. de uderppulatie; 2. infrmeren van uders; 3. intakeprcedure; 4. ntwikkelingsgerichte activiteiten; 5. participatie van de uders; 6. infrmeren ver de ntwikkeling van kinderen; 7. rekening huden met de thuistaal. In het basisnderwijs lezen vrijwel alle uders hun jnge kind vr (4 5 jaar), de meeste uders praten regelmatig met hun kind ver schl, en als hun kind in de hgere grepen van het basisnderwijs huiswerk en pdrachten krijgt, helpen uders veel en vaak daarbij. In het vrtgezet nderwijs verschuift het accent in de ndersteuning en vermindert de praktische inzet van uders naarmate het kind uder is en zelfstandiger wrdt, maar k dan zijn uders sterk betrkken bij het nderwijs van hun kind. Veel uders helpen het kind bij het maken van huiswerk en pdrachten en dr te verhren, al den zij dit minder frequent dan in het basisnderwijs. Veel uders praten vaak met hun kind ver schl, maar de nderwerpen waarver wrdt gesprken gaan nu minder ver het welbevinden van het kind p schl en meer ver mtivatie, prestaties en de tekmst van het kind. Verder huden veel uders vaak tezicht p het maken van huiswerk en het vlgen van lessen. In het mb is de praktische ndersteuning weer minder dan in het vrtgezet nderwijs, al tnen k hier ng veel uders zich betrkken bij het nderwijs van hun kind. Het zwaartepunt ligt dan bij het praten met het kind ver pleiding en tekmst, en bij het tezicht p spijbelen.(scp, 2013) 4. Uitgangspunten Ouderbeleid Almere Samenvattend leidt het bvenstaande tt een aantal gedeelde uitgangspunten van de samenwerkende partners in Almere. Het betreft gedeelde uitgangspunten van de partners en de gemeente. De partijen in de stad meten het vral uitveren. We spreken in Almere van partnerschap in plaats van uderbetrkkenheid; Actieve inzet p cntact en educatief partnerschap met alle uders is nderdeel van het prfessineel gedrag in Almere; De prfessinal gaat daarbij uit van de kracht van uders ensluit aan bij wat uders zelf wensen, weten en kunnen; We werken aan een drgaande lijn 4 van VVE tt en met VO en uiteindelijk MBO; Sluitend aanbd en samenhang in he alle rganisaties die te maken hebben met jeugd invulling geven aan partnerschap met uders; We streven ernaar dat alle uders ntwikkelings en nderwijsndersteunende activiteiten met hun kind den. 4 Belangrijk is te nderkennen dat de dr schlen gewaardeerde autnmie (keuze vrijheid die zij hebben bij de uitvering van beleid) sms leidt tt een spanningsveld met unifrmiteit die ndig is vr de drgaande lijn. 7

9 5. Aansluiten p wensen en mgelijkheden van de Almeerse uders Iedere uder is anders, heeft andere wensen, verwachtingen, talenten, mgelijkheden en vaardigheden. De prfessinal zal dus met iedere uder cntact meten maken en kijken wat past. Dit past bij de Almere Principles, die zijn bedeld als inspirerend richtsner vr iedereen die in de kmende decennia betrkken is bij het drntwerpen van Almere tt een duurzame stad. De eerste van deze Almere Principles is Kester diversiteit. De uderppulatie vr VVE Per augustus 2012 gelden de vlgende delgrepcriteria in Almere vr VVE: 1. Het kind heeft een gewicht cnfrm de gewichtenregeling; (Delgrepkinderen Vr en Vregschlse Educatie (VVE) zijn dr het rijk als vlgt gedefinieerd: Kinderen van uders met een laag pleidingsniveau die vlgens de gewichtenregeling Primair Onderwijs als 0.3 f 1.2 leerlingen wrden aangemerkt.) 2. Taalaanbd: de uders spreken thuis geen Nederlands; 3. Taalaanbd: de (taal )mgeving is nvldende stimulerend; 4. Het kind lpt risic p een sciaal emtinele ntwikkelingsachterstand. De delgrepcriteria zijn van tepassing p VVE, maar uiteraard niet p de verige vrschlse vrzieningen, het primair nderwijs, het vrtgezet nderwijs en het MBO. Vr verige vrschlse vrzieningen, primair nderwijs, vrtgezet nderwijs en MBO kan ervan wrden uitgegaan dat de uderppulatie een afspiegeling is van de bevlkingssamenstelling van Almere. Bevlkingssamenstelling Almere Almere heeft een kleurrijke en diverse bevlking. Er zijn meer eenudergezinnen dan gemiddeld in Nederland. De hgpgeleide berepsbevlking is in Almere kleiner, inwners hebben minder te besteden. Het aantal werklzen in Almere was de afgelpen jaren hger dan gemiddeld. In Almere is 35% van de inwners van allchtne afkmst, 26% is van niet westerse afkmst. De verwachting is dat dit percentage in Almere zal stijgen naar z n 27% niet westerse allchtnen in 2040.Nederland is ngeveer één p de tien inwners van niet westerse afkmst. Een grep die de laatste jaren greit in Nederland zijn de Ost Eurpeanen. Er is ng weinig bekend ver deze grep, smmigen zijn maar tijdelijk in Nederland en het is dan k meilijk de grep ged in beeld te krijgen. Er zijn in Almere relatief veel eenudergezinnen. Van de huishudens in Almere is 11% een eenudergezin, het landelijke gemiddelde is bijna 7%. In Almere is 12% van de bevlking van 20 jaar en uder gescheiden. Dit is hger dan gemiddeld in Nederland (9%). 5 Het relatief hge aantal inwners van allchtne afkmst en aantal alleenstaande uders, pleit, in cmbinatie met het gegeven dat Almere een jnge stad is, vr aandacht vr versterken van sciale netwerken en nderlinge cntacten tussen burgers, passend bij de pedaggische civil sciety (De Winter, 2011). De kracht van de pedaggische civil sciety bepaalt de kwaliteit van het samenleven 5 Brn: 8

10 in de wnmgeving en het pvedingsklimaat. Hierin hebben alle maatschappelijke partners in Almere een rl. Wensen en mgelijkheden van uders in Almere Op 14 januari 2014 zijn tijdens een Almeerse bijeenkmst Ouderbetrkkenheid Samen werken vr de tekmst met z n 80 mensen 10 tips van uders vr prfessinals gefrmuleerd. Dit betreft een mmentpname, maar geeft tch een beeld van wat uders belangrijk vinden. Ik wil weten he het gaat met mijn kind en ik wil vertellen he het gaat met mijn kind. Andere vrm tien minuten gesprekken (meer p maat) Ouders, pvang en peuterspeelzaal functineren als een team. Ouders betrekken dr pen en transparante huding. Ga in gesprek met uders ver wat je van elkaar verwacht. Erken uders als de expert van hun kind. Cultuurverandering in het nderwijs. Samen is meer! Gelf in mijn gede wil als uder. Ouderbetrkkenheid begint bij de gebrte. Stichting Actief Ouderschap heeft in schljaar 2013/2014 p een aantal basisschlen (van ASG, Prisma, SKOFV) avnden begeleid waarin uders en leerkrachten met elkaar in gesprek gingen ver wederzijdse wensen en verwachtingen. Op vrijwel alle avnden nemden uders de vlgende wensen: Tegankelijkheid en laagdrempelig cntact met de leerkracht Weten waar in een peride aan gewerkt wrdt en he je daar als uder bij kunt ndersteunen (praktische tips). Snel geïnfrmeerd wrden als er iets aan de hand is Duidelijke infrmatie ver he het werkt p schl (in het bijznder vr nieuwe uders) 7. Rllen en verantwrdelijkheden De samenwerkende partijen in Almere hebben ieder hun eigen rl en verantwrdelijkheden als het gaat m partnerschap tussen uders en prfessinals, waarbij sprake is van gelijkwaardigheid. Er is sprake van gezamenlijkheid, gede afstemming, uitwisseling en samenwerking, vr ptimaal resultaat vr het kind. De samenwerkende partners versterken elkaar daarbij, ieder vanuit de eigen rl en psitie. De gemeente heeft hierbij een stimulerende en faciliterende rl, vanuit nder meer de LEA plus, de besturen adviseren de gemeenten en zrgen vr inbedding van partnerschap met uders in hun beleid. De schlen pakken, vlgend uit een planmatige aanpak passend bij de eigen situatie en wensen en mgelijkheden van uders, de activiteiten praktisch en vraaggericht van nderaf p. Mede dr deze werkwijze is het enthusiasme m te werken aan partnerschap met uders bij alle betrkkenen in de afgelpen peride verder gegreid. 9

11 Gemeente Almere Gemeentelijk uderbeleid ntwikkelen en uitveren (vr VVE is dit een wettelijke taak) Verbinding stimuleren (drgaande lijn, samenwerking, samenhang beleidsterreinen bevrderen) Schlen ndersteunen en faciliteren m gericht en planmatig te werken aan partnerschap met uders, passend bij de vraag van besturen. Mnitren Versterken van de pvedmgeving, stimuleren pedaggische civil sciety (De Winter, 2011) Verantwrdelijkheid richting burgers (uders) bijv. infrmeren in campagnes, nieuwsbrieven en andere infrmatiekanalen ver belang partnerschap tussen uders en schl Faciliteren, ndersteunen partners bij uitdragen belang partnerschap tussen uders en schl Besturen (nderwijs, welzijn, kinderpvang) Brgen partnerschap met alle uders p alle schlen binnen de visie en het strategisch beleid, passend bij eigen identiteit en in afstemming met de GMR. Aandacht vr innvatie, kwaliteit, deskundigheidsbevrdering. Daarbij sturen p kwaliteit en vlden aan wettelijke eisen met ruimte vr inkleuring passend bij beleid en identiteit van de schl en vr innvatie. Gemeente adviseren ver wat schlen ndig hebben m partnerschap met uders gericht en planmatig vrm te geven. Schlen Prfessinal Gericht uderbeleid ntwikkelen en planmatig partnerschap met uders vrmgeven p schl (passend bij eigen beleid, identiteit en prfessie, wensen en mgelijkheden uders) Directeuren en leerkrachten zijn de directe partners vr uders. Zij zijn degenen die de samenwerking in de praktijk vrmgeven. Samenwerking rndm het kind zeken (drgaande lijn, maatschappelijke partners) Vlden aan inspectiecriteria uderbetrkkenheid (VVE lcaties) In cntact zijn en blijven met alle uders p basis van gelijkwaardigheid Kennis ver nderwijs delen met de uder 10

12 Ouders Afstemming en samenwerking met iedere uder (ieder vanuit eigen rl) als het gaat m de ntwikkeling van het kind. Kennis ver het kind delen met schl, afstemming en samenwerking met prfessinal (ieder vanuit eigen rl) als het gaat m de ntwikkeling van het kind. Eerstverantwrdelijke in de pveding Bijdragen aan de ntwikkeling van het kind dr Vrwaardenscheppend gedrag (p tijd naar bed, geznde veding). Aanmedigend gedrag (belangstelling tnen, schlinzet stimuleren; verwachten dat hun kind het ged det). Ontwikkelingsndersteunend gedrag (spelletjes den, vrlezen, sprt/ muziek etc. stimuleren en educatieve uitstapjes ndernemen). Direct nderwijsndersteunend gedrag (aanzetten tt leren, helpen met plannen; verhren van huiswerk). 8. Delen De gemeente en de partijen in de stad werken samen aan educatief partnerschap, zals uit dit stuk blijkt. De samenwerkende partners streven de vlgende delen na. Algemeen Alle schlen in Almere (VVE t/m MBO) werken planmatig aan ged cntact en educatief partnerschap met alle uders (gericht uderbeleid). Alle schlen werken vanaf de intake aan een gede, gelijkwaardige basisrelatie tussen alle uders en prfessinals, als vrwaarde vr educatief partnerschap. Vrwaarden hiervr zijn: Iedere uder krijgt heldere infrmatie ver he het werkt p schl, Alle schlen gaan in gesprek met uders ver wederzijdse wensen verwachtingen Prfessinals sluiten p mgelijkheden en talenten van uders, Prfessinals huden rekening met de thuistaal Prfessinals infrmeren uders regelmatig (dr met hen in gesprek te gaan) ver de ntwikkeling van kinderen (met leeftijd neemt rl kind hierin te). (prfessinals leggen eventueel huisbezeken af) Schlen werken er gericht aan dat alle uders ntwikkelings en nderwijsndersteunende activiteiten den met hun kind. De samenwerkende partners veren actief beleid p leesbevrdering thuis, (eventueel dr de vrleescampagne dr te ntwikkelen met schlen). De besturen respecteren de autnmie van schlen in bijvrbeeld methdieken. Zij stimuleren schlen echter te kiezen vr methden en werkwijzen met effectieve f veelbelvende elementen als het gaat m educatief partnerschap met uders. Uit kwaliteitsgpunt stimuleren zij binnen IKC s en samenwerkingsverbanden (bijv. tussen kinderdagverblijf en een schl) te kiezen vr unifrme methden/werkwijzen en gericht uderbeleid en prfessinalisering waar mgelijk gecmbineerd p te pakken, in verband met de drgaande lijn. 11

13 De gemeente stimuleert prfessinalisering, dr middel van schling vr prfessinals p gebied van.a.: uders actief te betrekken bij prgramma's ter preventie van leerachterstanden. (Mesman, 2011). uders helpen m schl thuis werk duidelijk en sensitief uit te veren. (Mesman 2011) pbuwen psitieve relatie met uders. (Mesman 2011, Bakker et al. 2013) interculturele cmmunicatieve vaardigheden. (Mesman 2011, Bakker et al. 2013) samenwerken met uders aan leren De gemeente stimuleert het delen van kennis en best practices en intervisie tussen schlen en prfessinals. Gemeente en besturen maken afspraken ver de rl van uders als partner bij verdrachtsmmenten (VVE PO, PO VO, VO MBO en tussentijdse vergangen). Vastleggen in bestaande prtcllen PO VO, VO MBO. De gemeente legt de rl van uders expliciet vast in alle beleidsdcumenten en prtcllen p het brede terrein van jeugd (bijvrbeeld Passend Onderwijs, transities, sprt.) Det het samenwerkingsverband Passend Onderwijs k Besturen en schlen bieden uders ndersteuning bij de keuze vr vervlgnderwijs (PO), studiekeuze (VO) en lpbaanriëntatie (MBO). De gemeente faciliteert het creëren van een samenhangend en tegankelijk aanbd van alle rganisaties die iets den p gebied van jeugd, waarmee k schlen in staat gesteld wrden m passende interventies te den en/f aanbevelingen te den aan uders. Gemeente, besturen, schlen en prfessinals stimuleren het versterken van nderlinge udercntacten. De gemeente zrgt vr brging van aandacht vr partnerschap met uders in de nieuwe LEA plus Naast bvengenemde delen, gelden aanvullend specifiek vr VVE De gemeente stimuleert VVE lcaties te werken vlgens een unifrme intakeprcedure, met een unifrm intakefrmulier. VVE lcaties zrgen ervr dat het aanbd aansluit bij de mgelijkheden, wensen en beheften van uders, evenals bij de vastgestelde delen uit het gerichte uderbeleid van de lcatie. Vldende uders (minimaal 60%) participeren in de activiteiten. VVE lcaties rganiseren vldende relevante uderactiviteiten (zals infrmatiebijeenkmsten ver VVE, themabijeenkmsten, inlpuren, kffiechtenden) en stimuleren de uders m hieraan deel te nemen. 9. Vrgestelde vervlgstappen Misschien wel de belangrijkste succesfactr van de successen die in de afgelpen peride behaald zijn in het partnerschap met uders, is de samenwerking tussen alle betrkken partners. Gemeente, besturen, schlen, prfessinals en uders werken samen en versterken elkaar. Ieder vanuit eigen rl, expertise en verantwrdelijkheid. Vanuit de gedeelde visie en passie: samenwerken aan de ptimale mgeving vr de ntwikkeling van kinderen in Almere. 12

14 De vertaalslag van dit uderbeleidsplan naar de praktijk, dient dus k plaats te vinden in gezamenlijkheid. 10. Mnitring Wijze van mnitring en indicatren wrden in verleg uitgewerkt. 13

15 Bijlage: Wie hebben meegewerkt aan dit dcument? Dit dcument is tt stand gekmen dr : medewerking van alle vrschlen en schlen (PO en VO) waar stichting Actief Ouderschap dr middel van de scans heeft geïnventariseerd he zij mgaan met partnerschap met uders en wat hun ambities p dit gebied zijn. (ttaal 77 lcaties bestaande uit 66x PO, 3x VO en 8x VVE) het meedenken ver de mschrijving van de visie en delen dr Erna Driessen van de Schr, Wilma Tjalsma van Prisma en Marten Muis van A.S.G. het meelezen dr Ruud Pet (Passend Onderwijs) en Bas Vismans (Stichting Almere Speciaal) het verstrekken van de pdracht en de nauwgezette prcesbewaking dr Linda van der Heijden, beleidsadviseur DMO, afdeling leren, gemeente Almere de feedback van Arnica Derkink als prjectleider van LEAplus. het pstellen en redigeren dr Claartje van Eijden, Mirjam Faber en David Kranenburg van Stichting Actief Ouderschap. 14

16 Gemeente Almere Tel

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO Panta Rhei Cllege schljaar 2014-2015 Inleiding Iedere schl heeft tt taak nderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en hudingen verwerven. Uitgangspunt vr dat aanbd zijn

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Evaluatie passend onderwijs

Evaluatie passend onderwijs Evaluatie passend nderwijs Prgrammering langere termijn 2015-2020 Sjerp van der Pleg Vraf Verzek van OCW m een beleidsgerichte en praktijkgerichte evaluatie Ok ten beheve van mnitring invering en advies

Nadere informatie

Visie document Combinatiefuncties Brede school, Zwolle Van Sportservice Zwolle, De Muzerie, centrum voor de kunsten, Bibliotheek Zwolle

Visie document Combinatiefuncties Brede school, Zwolle Van Sportservice Zwolle, De Muzerie, centrum voor de kunsten, Bibliotheek Zwolle Visie dcument Cmbinatiefuncties Brede schl, Zwlle Van Sprtservice Zwlle, De Muzerie, centrum vr de kunsten, Biblitheek Zwlle Inleiding De gemeente Zwlle start in 2008 met de impuls brede schlen, sprt en

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap.

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap. VISIE OP LEREN Opleiden en leren in het partnerschap Apeldrn Zutphen Vr het welslagen van de missie is het van het grtste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wrdt vanuit een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S

D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S Tapirstraat 2 6532 AL - NIJMEGEN Tel: 024-35 90 930 WERKEN MET EEN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF IN DE BASISSCHOOL INLEIDING Met de intrede van Passend

Nadere informatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie Samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en rganisatie Maart 2015 Algemeen Dit is de samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 van Stichting

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum.

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum. Verslag wrkshp 1 en 2 : In de wrkshp is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tt de theretische nderbuwing/ het theretisch kader van het curriculum. Een eerste reactie p de pzet van het curriculum:

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind Gastuderbureau Kindvriendelijk PEDAGOGISCH BELEID Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders en het gastuderbureau hun allerliefste bezit te. Zij meten de zekerheid

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Luis t Hart LEREN VOOR HET LEVEN We leren niet meer vr een lpbaan, maar vr het leven. 15 schlen maken de Stichting Westelijke Tuinsteden Strategisch beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

JAARPLAN Inhoud. Inleiding en analyse beginsituatie blz. 2 ontwikkelpunten schooljaar blz. 3 matrix blz. 6

JAARPLAN Inhoud. Inleiding en analyse beginsituatie blz. 2 ontwikkelpunten schooljaar blz. 3 matrix blz. 6 JAARPLAN 2016-2017 Inhud Inleiding en analyse beginsituatie blz. 2 ntwikkelpunten schljaar 2016-2017 blz. 3 matri blz. 6 1 Inleiding en analyse beginsituatie In het strategisch beleidsplan van ns bestuur,

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Cbs de Triangel zet de toon voor de toekomst

Cbs de Triangel zet de toon voor de toekomst Cbs de Triangel zet de tn vr de tekmst 1 SCHOOLPLAN 2015-2019 INHOUD Inleiding... 5 Deel I: De schl binnen de huidige maatschappij en binnen Nrdkwartier...6 1. De missie, kernwaarden en identiteit... 6

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emotionele- en /of gedragsproblemen

Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emotionele- en /of gedragsproblemen Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emtinele- en /f gedragsprblemen Schljaar 2009-2010 Welkm jij. Jij, helemaal jezelf. Nieuw vr ns, nbekend, ged zals je bent. Wij

Nadere informatie

PTA L.O. 4/5Havo 4/5/6VWO Plan van Toetsing en afsluiting voor het vak L.O. 2012-2013 CARMELCOLLEGE Gouda- Locatie Antoniuscollege Vaksectie L.O.

PTA L.O. 4/5Havo 4/5/6VWO Plan van Toetsing en afsluiting voor het vak L.O. 2012-2013 CARMELCOLLEGE Gouda- Locatie Antoniuscollege Vaksectie L.O. PTA L.O. 4/5Hav 4/5/6VWO Plan van Tetsing en afsluiting vr het vak L.O. 2012-2013 CARMELCOLLEGE Guda- Lcatie Antniuscllege Vaksectie L.O. PTA L.O. 4/5Hav 4/5/6VWO 2012-2013 Plan van Tetsing en Afsluiting

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost Verslag Platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg 20 Maart 2013 Regi Brabant Nrdst-st Op 20 maart vnd de platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg plaats. Ok deze platfrmbijeenkmst stnd geheel in het teken van de Transitie

Nadere informatie

Voor u ligt u het jaarplan 2012-2013 van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs te Spijkenisse.

Voor u ligt u het jaarplan 2012-2013 van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs te Spijkenisse. JAARPLAN 2012-2013 INLEIDING Vr u ligt u het jaarplan 2012-2013 van de Vereniging vr Christelijk Primair Onderwijs te Spijkenisse. In het jaarplan wrden de delstellingen en activiteiten beschreven, die

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Onderdeel van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Onderdeel van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Onderdeel van het Basismdel meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Zrgrute GOB Kidscasa Kinderpvang & Peuterspeelzalen 01-01-2013 9301 BC Rden

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder Bekijk nze vacatures nline OOGwerkt webinar Na de zmervakantie ntvangt u van OOGwerkt een uitndiging m u in te schrijven vr ns

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Samenwerkingsschool Balans

Samenwerkingsschool Balans Samenwerkingsschl Balans DYSLEXIEBELEID_p website.dc - 1-1. Wat is dyslexie De Gezndheidsraad prbeerde jaren geleden tt natinale vereenstemming te kmen dr een glbale mschrijving p te stellen waarin iedereen

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw *

ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw * ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw * Wanneer uders bij een scheiding cnflicten hebben, dan heeft dat vaak grte gevlgen vr de ntwikkeling van de kinderen.

Nadere informatie

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl Matching Needs and Services (MNS) Lenieke Bendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzrg.nl Vraag en aanbd: wanneer? Een grte zrg-aanbieder met een meerjaren plan pstellen vr de rganisatie. Welke kant met het p?

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap 2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap Medezeggenschapsraad de Bras mr@rkbsdebras.lucasnderwijs.nl 2015-2016 INHOUD Inleiding... 3 Algemeen... 3 Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)... 3 Missie, Visie en speerpunten

Nadere informatie

Quickscan Jeugd en Alcohol in Zeeland. dd 1 maart 2009

Quickscan Jeugd en Alcohol in Zeeland. dd 1 maart 2009 Quickscan Jeugd en Alchl in Zeeland dd 1 maart 2009 1. Actuele stand van zaken rndm dit thema in Zeeland, k met betrekking tt benemde prblematiek als cmazuipen, alchlgebruik beneden de 16 jaar, etc. Is

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Home-Start informatie voor gemeenten

Home-Start informatie voor gemeenten Hme-Start infrmatie vr gemeenten Hme-Start Hme-Start biedt ndersteuning, vriendschappelijk cntact en praktische hulp aan gezinnen met jnge kinderen. Een vrijwilliger bezekt een gezin een dagdeel per week;

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Peuterspeelzaalwerk en Voorschoolse Educatie

Peuterspeelzaalwerk en Voorschoolse Educatie Subsidieuitvraag uitvraag 2013 2017 Peuterspeelzaalwerk en Vrschlse Educatie 1 Schljaren 2013 2017 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING EN PROCEDURE RE 3 2 UITGANGSPUNTEN UNTEN SUBSIDIEVERLENING ING 8 3. SPECIFIEKE

Nadere informatie

IB/Directiedag - 21 mei 2014

IB/Directiedag - 21 mei 2014 IB/Directiedag - 21 mei 2014 He geven we vrm aan Passend Onderwijs binnen Passenderwijs? He werken we met de schlen samen? Wat mag u van ns verwachten? Even vrstellen.. Vr elk kind een passend aanbd! Kwalitatief

Nadere informatie