BEHANDELINGSFORMULIER AB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEHANDELINGSFORMULIER AB"

Transcriptie

1 BEHANDELINGSFORMULIER AB Vergadering Agendapunt 7 Onderwerp Maatregelen beter functioneren sneeuwnet HTM Portefeuille- De heer drs. P.W.M. Smit houder Beleidstaak Verkeer Vervoer Voorgesteld Bespreken van de verbetermaatregelen voor het functioneren van het besluit sneeuwnet. Korte motivering Financiële gevolgen Bijlagen Gevolgde procedure Verdere - Procedure Publiciteit - In de vergadering van het AB van 20 februari jl. heeft een interpellatie plaatsgevonden over het gebrekkige functioneren van het OV tijdens de sneeuwperiode in januari van dit jaar. Toegezegd werd dat het DB in de vergadering van 10 juli a.s. zal aangeven welke maatregelen genomen zullen worden om het functioneren van het sneeuwnet te verbeteren. Aangegeven wordt welke maatregelen genomen worden ter verbetering van de infrastructuur, het sneeuwnet zelf en het vervangend vervoer en de communicatie richting de reizigers. Tevens wordt aangegeven welke inzet van de wegbeheerders wordt gevraagd om bij te dragen aan een zo goed mogelijke exploitatie van het sneeuwnet. Het DB beschouwt de op 20 februari jl. aangenomen motie als afgedaan. Kosten extra wisselverwarming ,- en een reservering van ,- voor eventuele extra wisselverwarming. Bespreeknotitie met bijlagen (kaart van het sneeuwnet en lijst verwarmde wissels) van het DB inzake het sneeuwnet Bestuurlijk overleg 12 juni 2013 Dagelijks bestuur 12 juni 2013 Commissie van advies Cie VVEZ d.d. 19 juni 2013 Overleg/inspraak - Anders, te weten -

2 Vergadering: 10 juli 2013 Agendapunt: 7 Nummer: Portefeuillehouder: De heer drs. P.W.M. Smit Contactpersoon: A.F.M. Hilhorst Doorkiesnummer: Den Haag, 12 juni 2013 Aan het algemeen bestuur Maatregelen beter functioneren sneeuwnet HTM 1. Inleiding In de vergadering van het algemeen bestuur van 20 februari heeft een interpellatie plaatsgevonden over het functioneren van de HTM tijdens de sneeuwperiode in januari. Het AB heeft daarbij een motie aangenomen met het volgende dictum: draagt het dagelijks bestuur op, in aanvulling op het door het DB aangekondigde geactualiseerd draaiboek/sneeuwnet: - zo spoedig mogelijk- maar in elk geval vóór de vergadering van het AB van Haaglanden op 10 juli a.s. in kaart te brengen welke aanpassingen/investeringen nodig zouden zijn om de dienstregeling van het tramvervoer binnen Haaglanden ook in de winterse periode ongestoord te kunnen laten plaatsvinden; - te stimuleren dat HTM maatregelen gaat nemen om de informatieverstrekking aan de reizigers te verbeteren en daarvoor een plan van aanpak gaat opstellen dat aan het algemeen bestuur ter beschikking zal worden gesteld; - in de uitwerking van de voorgestelde plannen met zo duidelijk mogelijke afspraken te komen die goed meetbaar zijn. De portefeuillehouder VV heeft toen toegezegd in de vergadering van het AB van 10 juli aan te geven welke maatregelen worden genomen om herhaling van het slecht functioneren van het sneeuwnet te voorkomen inclusief de bediening met RR naar Zoetermeer en Rotterdam. De navolgende verbetermaatregelen zijn daarop gericht, en op uitvoering van de motie. In de afgelopen periode heeft veelvuldig overleg met HTM plaatsgevonden over de verbetermaatregelen. Maatregelen aan de infrastructuur, de opzet van het sneeuwnet zelf -inclusief het vervangend vervoer- en de communicatie naar de reiziger resulteren in een sneeuwnet dat uitgebreid is en dat zeker betrouwbaarder en robuuster zal zijn. Er is voor gekozen een sneeuwnet te laten bestaan. Maatregelen die een garantie geven dat onder alle sneeuwomstandigheden alle (tram)lijnen hun reguliere diensten zullen blijven rijden, leggen een enorme druk op de infrastructuur, het personeel en de organisatie. Bovendien is het erg duur. Het is nagenoeg onmogelijk om overal in het net voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig te hebben. Zulke maatregelen zijn ook niet nodig; het sneeuwnet en het vervangend vervoer bieden de reiziger een alleszins aanvaardbaar net: 2/3 van de lijnen rijdt, waarmee circa 80% van de tramreizigers bediend wordt. Op de kaart in de bijlage is te zien welke tramlijnen deel uitmaken van het sneeuwnet. De kleine kans op wéér een sneeuwperiode zoals afgelopen januari en de relatief korte duur ervan, te weten 6 dagen, rechtvaardigen geen investering van vele miljoenen euro s. Het AB 1

3 onderkende in eerdergenoemde vergadering ook zelf dat er geen ov-systeem gebouwd kan worden dat er in zou voorzien dat er, onder welke klimatologische omstandigheden ook, nooit een probleem zou zijn. Overigens wordt het sneeuwnet wel uitgebreid: de reguliere routes van de lijnen RR3 en RR4 in Zoetermeer zijn opgenomen in het sneeuwnet, waarover verderop meer. 2. Infrastructuur In de reguliere exploitatie, maar zeker ook bij het sneeuwnet van de afgelopen winter, is met name op het gebied van infrastructuur een aantal tekortkomingen geconstateerd. Door die aan te pakken wordt direct een verbetering van de bedrijfszekerheid van de reguliere exploitatie, maar óók tijdens het sneeuwnet bereikt. Het DB heeft op 22 mei jl. een besluit genomen, op voorstel van de HTM, over o.a. de vervanging van een aantal wisselstellers voor een bedrag van ,-. De commissie VVEZ is hierover op 19 juni nader geïnformeerd. Door de vervanging van de wisselstellers wordt de reguliere exploitatie van RR3, RR4 en de E-lijn naar verwachting betrouwbaarder en zal het ook mogelijk zijn RR3 en RR4 in Zoetermeer tijdens winterse omstandigheden de normale routering te laten rijden. De facto betekent dit dat RR3 en RR4 dan in het sneeuwnet zijn opgenomen. De wisselstellers moeten perfect met het Siemens beveiligingssysteem kunnen communiceren. Daar lag één van de oorzaken van de geconstateerde verstoringen. Het besluit van het DB beoogt daarom verder dat de systeemverantwoordelijkheid voor de werking van deze wissels bij één partij komt te liggen, i.c. Siemens. De RET is door HTM bij dit proces betrokken. De vervanging van de stellers zal voor de komende winter gerealiseerd zijn. De wisselproblematiek blijft de aandacht van het DB houden. Niet alleen vanwege het sneeuwnet, maar juist ook vanwege de verwachte verbetering van de punctualiteit in de reguliere exploitatie. De werking van de te vervangen wisselstellers zal daarom voortdurend gemonitord worden. In maart 2014 zal een evaluatie worden uitgevoerd, waarna zo nodig verdere acties worden ondernomen. De stabiliteit van het sneeuwnet wordt verder verbeterd door een extra aantal wissels in de stad van verwarming te voorzien. Daardoor kan de spreiding op de lijnen verbeterd worden en kunnen de ritten vanaf begin dienstregeling voorspelbaar uitgevoerd worden. Hierdoor kan ook meer capaciteit ingezet worden om lijnen buiten het sneeuwnet sneller in de reguliere exploitatie op te nemen. Het gaat om zeven wissels waarvoor het aanbrengen van verwarming een investering vergt van circa ,-. Met HTM zal nog overlegd worden over de wenselijkheid om lijn 1 ook in het sneeuwnet via de normale route (Jan van de Heydenstraat) naar station HS te kunnen leiden. Het gaat dan om vier extra wisselverwarmingen (kosten ,-). Hier bestaan geen principiële bezwaren tegen, integendeel, het is immers een uitbreiding van het sneeuwnet. Het is echter beter om eerst te bezien of de reeds geplande uitbreiding van het sneeuwnet, de werking van de nieuwe wisselstellers en wisselverwarmingen goed aangestuurd kunnen worden. Er is een reservering in het OV-budget aangebracht om deze maatregel desgewenst snel te kunnen uitvoeren. Het is zeker wel mogelijk dat de komende jaren nog meer wissels van verwarming worden voorzien om nog sneller de normale exploitatie te hervatten. HTM werkt daar scenario s voor uit. (Een lijst van de al verwarmde en nog te verwarmen wissels gaat hierbij als bijlage) 2

4 Alle nieuwe en te vervangen wissels worden voorbereid op het aanbrengen van verwarming waardoor dat eenvoudiger en minder kostbaar wordt. Bij de verbredingswerkzaamheden in het kader van Netwerk RandstadRail is dat al het geval. Eén van de oorzaken van het minder functioneren van het sneeuwnet bleek het dichtslibben van de rails van gecombineerde OV-banen en een aantal kruisingen met overig verkeer. Autoverkeer rijdt daar de sneeuw vast in de rails. Dat kan voorkomen worden door het sneller en beter sneeuwvrij houden van die kruisingen en een ruim gebied daaromheen. HTM treedt in overleg met de betreffende wegbeheerders om betere afspraken te maken over de prioriteit om op die plekken te strooien en vegen. Ten slotte heeft HTM maatregelen genomen om de inzetbaarheid van de pekelwagens te verbeteren. 3. Sneeuwnet en vervangend vervoer Het sneeuwnet kan alleen worden opgestart bij extreme weersomstandigheden die het onmogelijk maken dat de reguliere dienstregeling gereden kan blijven. Dat is conform het overmachtsartikel in de Concessie Rail HTM dient een overmacht situatie en de verwachte duur daarvan onverwijld te melden aan Haaglanden. Ook moet HTM aangeven welke acties ondernomen worden om de overmacht situatie te beëindigen. Dat zullen doorgaans ten minste de acties zijn die in deze nota benoemd worden. Na het einde van deze extreme weersomstandigheden is er een redelijke termijn om de reguliere dienstregeling weer op te starten. HTM zal moeten aantonen dat het weer opstarten van de dienstregeling niet eerder kon dan dat het gebeurde. Tijdens het sneeuwnet rijdt HTM ter vervanging van de uit exploitatie genomen tramlijnen vervangende busdiensten. Dit gebeurt op basis van de standaard routes. Bij het specificeren van deze routes is rekening gehouden met de lijnvoering in het sneeuwnet en met buslijnen en de mogelijkheden op de lokale wegen. Er wordt alternatief vervoer geregeld op de trajecten waar de reguliere lijnen geen alternatief zijn. Voor het alternatief vervoer tijdens het sneeuwnet wordt gerekend met een lagere gemiddelde snelheid van de voertuigen; wel wordt de reguliere frequentie van het vervallen tramvervoer aangehouden. Om de reiziger een vergelijkbaar aantal vertrekmomenten te bieden zal HTM de vervangende busdiensten met de in tabel 1 weergegeven frequenties rijden. De frequenties sluiten zoveel mogelijk aan bij de reguliere frequenties van de tramlijnen. Hierdoor worden de gemiddelde wachttijden van de reiziger beperkt, uiteraard buiten de mogelijke vertragingen als gevolg van de hinder van sneeuw en ijs. De avondfrequentie start na circa uur. Tabel 1: frequentie en aantal bussen per lijn Lijn Frequentie dag Frequentie avond Omloop dag (min) Aantal bussen dag Omloop avond (min) (na 20 uur) 6 6x 4x x 4x x 4x x 4x TOT Aantal bussen avond 3

5 Bij het opnieuw in exploitatie nemen van de normale routes van de tramlijnen, is het uitgangspunt dat de reizigers zo goed mogelijk worden bediend. Drukke lijnen worden daarom als eerste weer in exploitatie genomen. HTM zal de buiten exploitatie gestelde lijnen en aangepaste routes herstellen in de volgorde: 6 (NO), 16, 12, 19 en 6 (ZW). Een kaart van het sneeuwnet gaat hierbij als bijlage. 4. Reizigersinformatie Er zijn veel klachten geweest over de wijze waarop de reiziger tijdens het sneeuwnet werd geïnformeerd. Het ging dan bijvoorbeeld over de onbereikbaarheid van de website, de werking van DRIS-borden, etcetera. HTM heeft daarom besloten om de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de bijsturing, reisinformatie en service in één sector en op één locatie onder te brengen. De achterliggende gedachte is dat dit het mogelijk maakt om de optimale reis van de reiziger zo goed mogelijk te faciliteren, doordat communicatielijnen kort worden en er een goed overzicht ontstaat. HTM zal pro-actief informeren. Dit proces is al in volle gang en zal kort na de zomer zijn afgerond. Een aantal stappen is al in gang gezet: een nieuw callcenter, voorzien van nieuwe software voor registratie en monitoring meldingen; uitbreiding werkplekken reisinformatie en callcenter; verbeterde interface voor bediening van DRIS borden (Dynamisch Reizigers Informatie Systeem), waardoor die eenvoudiger en sneller bediend kunnen worden; uitbreiding van de capaciteit en verruimde openingstijden van het contactcentrum bij calamiteiten; voortzetten mailservice Update winterse omstandigheden; onderzoek naar mogelijkheid om versturen reisinformatie naar verschillende systemen (DRIS, website, Twitter) te versnellen en te vereenvoudigen. HTM zal voor het einde van dit jaar de website vernieuwen. De capaciteit wordt vertienvoudigd zodat reizigers de website te allen tijde zullen kunnen bezoeken. Er is bekeken in hoeverre het reëel is om op haltes met informatievoorziening op posters te werken. In een hectische periode met veel sneeuw, is te verwachten dat informatie op posters op de haltes waar niet gereden wordt en die (nog) niet voorzien zijn van een DRISbord nauwelijks actueel te houden is. Gezien de specifieke situatie per halte zou er namelijk sprake moeten zijn van specifieke posters per halte om toegevoegde waarde te bieden aan de reiziger. Met een uniforme poster met een algemene tekst is de reiziger niet geholpen. Informatie op posters die niet actueel is voldoet niet aan de verwachting van de reizigers. HTM zal derhalve via radio, tv en dagbladen het sneeuwnet afkondigen en niet via posters op die haltes. De aansturing van de DRIS-borden wordt aangepast en vereenvoudigd. Alle borden zullen op dezelfde manier worden aangestuurd. Dit leidt tot een snellere en meer accurate informatieverstrekking. Zowel HTM als Haaglanden voert hiervoor in goede samenwerking acties uit. 4

6 HTM zorgt ervoor dat de scenario s voor calamiteiten voor de nieuwe GOVI-omgeving 1 gereed en getest zijn, zodat verzending naar de borden (maar ook naar apps voor mobiele telefoon en tablets) op één wijze plaatsvindt. Het Stadsgewest Haaglanden draagt zorg voor de ombouw van de DRIS-borden op RR en in de tramtunnel Grote Marktstraat naar de GOVIomgeving, zodat ook daadwerkelijk met één werkwijze kan worden volstaan. De optie voor het gebruik van omroepinstallaties tijdens het sneeuwnet op de RR-haltes is, gezien het feit dat RR blijft rijden en de DRIS-borden beter zullen functioneren, vooralsnog niet meer van toepassing. Evaluatie zal uitwijzen of dit afdoende en houdbaar is. 5. Afsluitend Samenvattend worden/zijn de volgende maatregelen genomen die tot verbetering van het sneeuwnet zullen leiden: - Infrastructuur: nieuwe wisselstellers ( ,-) en wisselverwarmingen ( ,- plus reservering ad ,-) - Verruimd sneeuwnet en robuust vervangend vervoer met een frequentie die de tramfrequentie benadert - Communicatie: uitbreiding website, verbeterde DRIS-aansturing, nieuw callcenter etc. Het dagelijks bestuur heeft er vertrouwen in dat met deze maatregelen sprake zal zijn van een robuuster en betrouwbaarder sneeuwnet. Precies zoals op 20 februari door het AB per motie is gevraagd. De motie wordt dan ook als afgedaan beschouwd. Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden, de secretaris, Marion F. Stein de voorzitter, J.J. van Aartsen 1 GOVI (Grenzeloos OV Informatie) is een samenwerkingsverband van 12 decentrale overheden die gezamenlijk vanuit één systeem reisinformatie van álle vervoerders verzameld en beschikbaar stelt voor DRIS. GOVI draagt ook zorg voor de kwaliteitsbewaking. Haaglanden maakt sinds 2011 deel uit van GOVI. 5

7

8 Bijlage 2: Lijst wissels met wisselverwarming Wissel nummer: Locatie: Lijn: 54 Inrijwissel / 55 inrijwissel Hollands Spoor/Rijswijkseplein T11,T12 ri Rijswijkseplein, T1, T9, ri SN T16 ri CS, T17 ri ST Calimiteit lijn Inrijwissel / 80 uitrijwissel Wouwermanstraat Splitsing lijn 9 met lijn 11/12 en inruk T16, T19 ri LB 119 Inrijwissel / 482 uitrijwissel Noordwestbuitensingel Splitsing lijn 3, 83 met lijn 2, 4, 44 en tijdelijk Inrijwissel / 128 uitrijwissel Tram Tunnel Hollands Spoor lijn 1, 9, 11, 12, 16 en inruk 16, 199 Inrijwissel / 418 uitrijwissel Gevers Deynootplein Splitsing lijn 1 met lijn 9 uitruk 11 en Inrijwissel / 276 uitrijwissel Loosduinseweg/Apeldoornselaan Splitsing lijn 2 met lijn 4 inruk 44, 83 ri ZB 113 Inrijwissel Rijswijkseplein lijn 15, Inrijwissel Hofweg Splitsing lijn 1, 9 tijdelijk met lijn 17 (tijdelijk niet via deze route) 613/614 Inrijwissel Hoornbrug Splitsing lijn 1 met lijn 15 uitruk lijn 19 W400 tm 412 Centraal station W 413 en W414 Ternoot Voorstel extra verwarmde wissels Wissel nummer: Locatie: Lijn: W159 Buitenhof Splitsing T1 met T17 W338 Malieveld/Bosbrug Splitsing T9 met T17 W202 Harstenhoekstraat Splitsing T1, T9 inrukroute remise Scheveningen W005 Prins Willemstraat Splitsing uitruk T11, T17 met T1 W081 Statenlaan Splitsing uitruk T17 met T11 W121 Noordwest Buitensingel Splitsing uitruk RR3 met RR4 W307 Duinstraat Splitsing uitruk T11 met uitruk T17

Betreft : Voortgangsrapportage maatregelen aangepaste dienstregeling winterse omstandigheden

Betreft : Voortgangsrapportage maatregelen aangepaste dienstregeling winterse omstandigheden Aan : Stadsgewest Haaglanden Van : Inge Dirkx Kenmerk : Kopie : Datum : 1 november 2013 Betreft : Voortgangsrapportage maatregelen aangepaste dienstregeling winterse omstandigheden Inleiding In juni jongstleden

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB 1 BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Begroting 2013 ev. De heer W.A. Mateman Vergadering 4 juli 2012 Agendapunt 8 Financiën De bijgaande ontwerp-begroting,

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Datum 29 september 2014 Betreft Consultatie/ audit prestatie-indicatoren, NS en decentrale spoorconcessies, toiletten in Sprinters.

Datum 29 september 2014 Betreft Consultatie/ audit prestatie-indicatoren, NS en decentrale spoorconcessies, toiletten in Sprinters. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Programma van Eisen openbaar vervoer concessie Haarlem / IJmond 2016 2025 Start 13 december 2015

Programma van Eisen openbaar vervoer concessie Haarlem / IJmond 2016 2025 Start 13 december 2015 openbaar vervoer concessie Haarlem / IJmond 2016 2025 Start 13 december 2015 1 INLEIDING... 6 1.1 OV in de hoofdrol... 6 1.1.1 Ambities van de provincie Noord-Holland... 6 1.1.2 Doelstelling aanbesteding

Nadere informatie

Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 en 2 e Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit. Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015

Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 en 2 e Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit. Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 en Tweede Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit (NSL/RSL) 2011 1 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 3 1. Inleiding 4 2. Provinciaal Actieprogramma

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding en hoofdlijnen 4. 2 Beleidsprioriteiten 2015 6

Inhoudsopgave. 1 Inleiding en hoofdlijnen 4. 2 Beleidsprioriteiten 2015 6 Beheerplan 2015 Beheerplan 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en hoofdlijnen 4 2 Beleidsprioriteiten 2015 6 2.1 Naar een betrouwbare operatie 6 2.2 Verbetering kwaliteit en beschikbaarheid infrastructuur

Nadere informatie

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005)

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005) RIVV 2006 2010 (concept DB 23-11-2005) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 ONTWIKKELING BELEID 1.1 Rijksbeleid 1.1.1 Nota Mobiliteit 1.1.2 Invoering BDU 1.1.3 Begroting Verkeer en Waterstaat 1.1.4 Meerjaren Investeringsprogramma

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Dhr. C.J. van Velzen Dhr. I.A.M.

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Kwartaalrapportage OV loket

Kwartaalrapportage OV loket Kwartaalrapportage OV loket 1 januari 2015 31 maart 2015 1. Voorwoord Een reiziger beoordeelt de kwaliteit van het openbaar vervoer vooral aan de hand van de vraag: kan ik tegen een acceptabele prijs,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 139 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE "ITIL" Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer

INHOUDSOPGAVE ITIL Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer INHOUDSOPGAVE "ITIL" 1 Algemene Inleiding 1.1 Procesbenadering 1.2 Doel en structuur van het boek 1.3 Enkele basisbegrippen 1.3.1 IT infrastructuur 1.3.2 Beheer en exploitatie 1.3.3 Gebruiker versus opdrachtgever

Nadere informatie

Toekomstscenario's marketing en verkoop

Toekomstscenario's marketing en verkoop Toekomstscenario's marketing en verkoop 6 april 2012 Onno Pruis, G erd Probst, D idier van de Velde, E velien Fleskens inno- V is een adviesbureau voor slimme mobiliteit en openbaar vervoer. Gespecialiseerd

Nadere informatie

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008.

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit stuk is op 19 september ter informatie aan de leden van de generale synode toegestuurd, ten behoeve

Nadere informatie

Jaarverslag R.E.T. N.V.

Jaarverslag R.E.T. N.V. Jaarverslag 2012 R.E.T. N.V. Kerncijfers Sociale veiligheid in aantal geregistreerde incidenten Mijlpaal Instappers x 1.000.000 2012 834 2011 1.097 320 2012 2011 129 9 376 150 418 25 504 Gunning busconcessie

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 18 november 2008 Ons kenmerk VenW/DGLM/2008-1793 Onderwerp Beantwoording kamervragen (kenmerk:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 283 Onderzoek naar infrastructuurprojecten Nr. 9 HET PROJECT ZUIDERZEELIJN: TOETSING MET TERUGWER- KENDE KRACHT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Onderzoek Twynstra Gudde

Onderzoek Twynstra Gudde Directie Bestuur & Organisatie Concernfinanciën Ingekomen stuk D14 Aan de raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Verkennende studie naar de OV-bereikbaarheid van Rotterdam The Hague Airport

Verkennende studie naar de OV-bereikbaarheid van Rotterdam The Hague Airport Verkennende studie naar de OV-bereikbaarheid van Rotterdam The Hague Airport Auteur Remco Derksen Hannah Kandel Wout Korving Bert-Jan Karrenbeld Datum Status Klant 19.12.14 Definitief Vervoersautoriteit

Nadere informatie

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op

Nadere informatie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Rechten verzilveren Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWI Onderzoek WWB 65+ Startdatum 1 juli 2007 Einddatum 22 mei 2008 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Het

Nadere informatie

Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025. meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers

Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025. meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025 meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025 Inhoudsopgave De zeven projecten op kaart 2 Inleiding

Nadere informatie

Uw kenmerk W&B/SFI/04/32586 Dossier/volgnummer 55808-046

Uw kenmerk W&B/SFI/04/32586 Dossier/volgnummer 55808-046 Aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer drs. M. Rutte Postbus 90801 2509 LV Den Haag Bijlagen -- Inlichtingen bij Uw kenmerk W&B/SFI/04/32586 Dossier/volgnummer 55808-046 mr.

Nadere informatie

OverheidsTelecom 2010

OverheidsTelecom 2010 OverheidsTelecom 2010 Beschrijvend Document 9 November 2011 Cluster VoIP-centrales Overheidstelecom 2010 (OT2010) Overheidstelecom 2010: Cluster VoIP-centrales Pagina 1 van 86 november 2011 Beschrijvend

Nadere informatie