Leefbaarheid in Veghel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leefbaarheid in Veghel"

Transcriptie

1 Leefbaarheid in Veghel Lemon meting 2005 In opdracht van Gemeentebelang Veghel Lotte Reneman Annelien Thedinga november 2005 Rapportnummer: RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade AC Amsterdam telefoon telefax

2

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 1 2 ALGEMENE TOELICHTING 3 3 DE FYSIEKE WOONOMGEVING 7 4 DE SOCIALE WOONOMGEVING 17 5 ONGENOEGENS 21 6 VEILIGHEID 27 7 TOTAALOORDEEL 31 8 WIJKPROFIEL 35 BIJLAGEN 41

4

5 INLEIDING 1 1 Inleiding 1.1 Inleiding Lemon, de leefbaarheidsmonitor, is een instrument om beleving van leefbaarheid te meten en te presenteren. Op basis van een schriftelijke vragenlijst wordt bewoners gevraagd een oordeel te geven over diverse leefbaarheidsthema s in hun wijk. In het voorjaar van 2005 besloot Gemeentebelang Veghel tot het houden van zo n leefbaarheidsonderzoek in 9 wijken in Veghel. Dit initiatief werd gesteund door Stichting Woonbelang Veghel en de wijkraden Veghel-Zuid, Kern-West (Bloemenwijk, Oranjewijk, Brug tot Brug), De Bunders en De Leest. In 2004 heeft Stichting Woonbelang Veghel reeds een Lemon meting gehouden in één wijk in Veghel, namelijk Veghel-Zuid wijk 1. Voor de meting in 2005 is ervoor gekozen om dezelfde vragenlijst te hanteren als voor de meting van wijk 1. In september 2005 zijn, verdeeld over 9 wijken in de gemeente, mensen schriftelijk ondervraagd over de leefbaarheid in hun wijk. In de vragenlijst zijn 19 vragen voorgelegd, verdeeld over vijf thema s. Aan de hand van de verschillende thema s leest u in dit rapport hoe de bewoners over hun wijk oordelen. Denk bijvoorbeeld aan het thema kwaliteit van de woonomgeving. Welke wijken scoren hoog als het gaat om de staat van onderhoud? Welke wijken worden gewaardeerd om het groen? In welke wijken is men minder te spreken over het voorzieningenniveau? Per vraag wordt een beeld geschetst van de stand van zaken in de verschillende wijken in Veghel. De rapportage sluit af met een beschrijving van de kenmerken van de afzonderlijke wijken, het zogenaamde wijkprofiel.

6 2 INLEIDING 1.2 Leeswijzer Hoofdstuk 2 bespreekt de opzet van het onderzoek. Het behandelt onderzoeksmatige zaken, zoals de respons per wijk en de steekproefgrootte. In de hoofdstukken 3 tot en met 6 worden de verschillende thema s nader uitgewerkt. Per thema, bijvoorbeeld betrokkenheid bij de wijk, wordt aangegeven wat de best en minst scorende wijken zijn. Er worden opvallende zaken genoemd, bijvoorbeeld opmerkingen die gemaakt zijn door bewoners. Ook wordt steeds, indien mogelijk, een vergelijking gemaakt met de gemiddelde scores van alle Lemononderzoeken in Nederland. Hoofdstuk 7 behandelt het totaaloordeel en geeft een samenvatting op deelaspecten. De rapportage sluit in hoofdstuk 8 af met een bespreking van de uitkomsten aan de hand van wijkprofielen. Per wijk worden de sterke en zwakke punten besproken. In de bijlage zijn de resultaten terug te vinden van de in 2004 gehouden meting in wijk 1 Veghel-Zuid, evenals een overzicht van alle opmerkingen per wijk en een overzicht van de scores in de gemeente Veghel ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

7 ALGEMENE TOELICHTING 3 2 Algemene toelichting 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden inhoud en opzet van deze rapportage toegelicht. Aan bod komen onder meer de leefbaarheidsaspecten, de buurtindeling, de opzet van het onderzoek, de betrouwbaarheid en de respons op de enquêtes. 2.2 De leefbaarheidsmonitor Lemon Voor het meten van de leefbaarheid in de wijken van Veghel is gebruik gemaakt van Lemon, de leefbaarheidsmonitor. Dit instrument maakt de oordelen van bewoners over de leefbaarheid aan de hand van kaartbeelden inzichtelijk. Met behulp van een inlogcode zijn de uitkomsten te bekijken op Naast de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor in Veghel zijn op de Lemonwebsite de uitkomsten van onderzoeken in andere Nederlandse gemeenten te bekijken. Daar krijgt u antwoord op de vraag of bepaalde leefbaarheidsaspecten in deze gemeenten beter worden beoordeeld dan gemiddeld in Nederland of juist niet. In de leefbaarheidsmonitor van Veghel is de bewoners naar hun mening gevraagd aan de hand van 19 vragen, onderverdeeld naar vijf thema s. - Totaaloordeel; - Fysieke woonomgeving (woningvoorraad, woonomgeving, groen- en speelvoorzieningen, toegankelijkheid, staat van onderhoud, scholen, winkels en overige voorzieningen, verkeersvoorzieningen); - Sociale woonomgeving (samenleven verschillende inkomensgroepen, samenleven allochtonen en autochtonen, verschillende doelgroepen in de wijk, betrokkenheid); - Ongenoegens (overlast van activiteiten, vervuiling, verkeersoverlast; - Veiligheid (overlast van anderen, veiligheidsgevoel, criminaliteit).

8 4 ALGEMENE TOELICHTING 2.3 Wijkindeling Voor het meten van de leefbaarheid op wijkniveau is de gemeente Veghel verdeeld in 9 wijken. De volgende indeling is gehanteerd: De Lemon meting heeft plaatsgevonden in de blauw gearceerde wijken. De wijkindeling is als volgt: 1. Oranjewijk 2. De Leest 3. Bloemenwijk 4. Brug tot Brug 5. Laarbunders 6. Bunders-Centrum 7. Bunderse Hoek 8. Hei-/Busselbunders 9. Veghel-Zuid, Laagbouw

9 ALGEMENE TOELICHTING De respons Voor het totale onderzoek zijn mensen benaderd. Afhankelijk van de grootte van de wijk zijn tussen de 165 en 200 vragenlijsten per wijk uitgezet. Via een aselecte steekproef is een selectie gemaakt van de bewoners van de gemeente. De vragenlijsten zijn schriftelijk afgenomen. Elke 75e inzender van een ingevulde vragenlijst werd door Gemeentebelang Veghel beloond met een cadeaubon. Deze responsverhogende maatregel heeft z n vruchten afgeworpen; op de meting reageerden uiteindelijk 661 mensen, een respons van 43%. Veghel scoort hiermee goed; landelijk ligt de respons tussen de 35 en 40%. De uitkomsten van het onderzoek geven een representatief beeld; aangenomen kan worden dat de oordelen van de ondervraagden overeenkomen met het algemene oordeel van de totale bevolking van de wijk. De respons per wijk is hieronder weergegeven. Wijk Enquêtes uitgezet respons absoluut respons in % Oranjewijk % De Leest % Bloemenwijk % Brug tot Brug % Laarbunders % Bunders-Centrum % Bunderse Hoek % Hei-/Busselbunders % Veghel-Zuid, Laagbouw % Totaal % De onderzoekspopulatie Er vulden iets meer mannen dan vrouwen de vragenlijst in. Van de respondenten was 319 man (48%) en 292 vrouw (44%) (50 mensen vulden deze vraag niet in). Driekwart van de ondervraagden is eigenaar-bewoner en 20% huurt bij een woningstichting. In de andere gevallen is er een andere eigenaar (5%). Het grootste deel van de respondenten (90%) woont in een eengezinswoning, 5% woont in een appartement en 3% woont in een seniorenwoning. De overige respondenten wonen in een bovenwoning boven winkels of een VAH woning. Van de respondenten heeft 18% aangegeven alleen te wonen en 41% woont samen zonder kinderen. Een

10 6 ALGEMENE TOELICHTING groep van 21% heeft een gezin met kinderen onder de 12 jaar en een groep van 16% een kind boven de 12 jaar. De overigen zijn alleenstaande ouders. Onderstaande figuur laat zien dat alle leeftijdsgroepen zijn ondervraagd. De groep tot 26 jaar is wat ondervertegenwoordigd. Leeftijdsopbouw leeftijd % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% percentage Betrouwbaarheid Rapportcijfers zijn subjectieve oordelen. Dat betekent dat rapportcijfers van persoon tot persoon kunnen verschillen en zelfs bij een en dezelfde persoon in de tijd kunnen veranderen ook bij een gelijkblijvende omgeving. Door voldoende mensen te ondervragen middelen de subjectieve oordelen uit tot een robuuster gegeven. Maar er zullen altijd bepaalde marges rondom het gemiddelde blijven bestaan. De marges verschillen per aspect en per wijk. Maar grofweg kan men voor Veghel de volgende bandbreedte (bij 95% zekerheid ) aanhouden: Voor de gemeente totaal: 0,23 plus en min het rapportcijfer Voor de afzonderlijke wijken: 0,5 plus en min het rapportcijfer Vergelijking resultaten met het landelijk gemiddelde Om een beeld te krijgen hoe de gemeente Veghel scoort ten opzichte van andere Nederlandse gemeenten is, indien mogelijk, per aspect een vergelijking gemaakt met het Nederlands gemiddelde. Dit is het gemiddelde van de uitkomsten van de gemeenten die in 2004 een Lemon-meting hebben gedaan. Leefbaarheidsmonitor meet beleving Voor u start met het lezen van de uitkomsten nog een belangrijke algemene opmerking. De leefbaarheidsmonitor geeft de beleving van de leefbaarheid weer. Er dient benadrukt te worden dat beleving en feitelijke situatie niet altijd overeenkomen. Met name trends en veranderingen kunnen leiden tot een positief of juist negatief oordeel. De resultaten uit Lemon geven slechts de gevoelens van bewoners weer en niet in hoeverre deze gevoelens in overeenstemming zijn met feitelijke cijfers.

11 DE FYSIEKE WOONOMGEVING 7 3 De fysieke woonomgeving 3.1 Inleiding De fysieke woonomgeving betreft de gebouwde omgeving van de wijken binnen Veghel. Binnen het thema fysieke woonomgeving worden 8 leefbaarheidsaspecten onderscheiden: de kwaliteit van de woningen; kwaliteit van de woonomgeving; de staat van onderhoud; de toegankelijkheid van de buurt; de groenvoorzieningen; de speelvoorzieningen; het voorzieningenniveau en de verkeersvoorzieningen.

12 8 DE FYSIEKE WOONOMGEVING 3.2 De woningen Aan de bewoners is gevraagd een rapportcijfer voor de kwaliteit van de woningen in de wijk te geven. Daarbij gaat het niet om de geschiktheid van de eigen woning, maar om de aantrekkelijkheid, de uitstraling en staat van onderhoud van de woningen. De bewoners van Veghel geven gemiddeld een 7,1 als rapportcijfer voor de kwaliteit van de woningen. Dit cijfer is gelijk aan het landelijk gemiddelde Oranjewijk scoort een onvoldoende en behaalt daarmee veruit de laagste score binnen Veghel. Wijk Wijk Oranjewijk 5,3 Bunders-Centrum 7,9 De Leest 6,8 Bunderse Hoek 7,6 Bloemenwijk 6,5 Hei-/Busselbunders 7,4 Brug tot brug 6,7 Veghel-Zuid Laagbouw 7,1 Laarbunders 7,8 Totaal 7,1 Hoogste score Ruim voldoende Laagste score Onvoldoende Bewoners hebben weinig opmerkingen geplaatst bij dit aspect. De opmerkingen die zijn gemaakt, gaan vooral over het slechte onderhoud van enkele woningen. Een bewoner in Oranjewijk zegt het volgende: Oud en slecht onderhoud. Je moet zelf het huis bewoonbaar maken. Badkamer zonder raam. De spreiding van de waarderingen laat zien dat maar liefst 75% van de respondenten een 7 of hoger geeft voor de kwaliteit van de woningen. Niet alle bewoners zijn zo positief. In totaal geeft 12% van de respondenten een 5 of lager. 3.3 De woonomgeving De bewoners is gevraagd naar hun mening over de woonomgeving. Hierbij moet gedacht worden aan de tevredenheid over, en bruikbaarheid van de openbare ruimte. De bestrating, het straatmeubilair en de vormgeving van pleintjes bepalen onder andere hoe mensen de woonomgeving beleven. De waardering per wijk is als volgt: Wijk Wijk Oranjewijk 5,3 Bunders-Centrum 6,9 De Leest 6,7 Bunderse Hoek 7,1 Bloemenwijk 5,7 Hei-/Busselbunders 6,1 Brug tot brug 6,0 Veghel-Zuid Laagbouw 5,9 Laarbunders 6,6 Totaal 6,3 Hoogste score Ruim voldoende Laagste score Onvoldoende

13 DE FYSIEKE WOONOMGEVING 9 In bovenstaande tabel is zichtbaar dat Oranjewijk opnieuw als enige wijk een onvoldoende scoort en daarmee de slechtste score van de gemeente Veghel behaalt. De gemiddelde score van de gemeente is een 6,3. Dit is iets beneden het landelijk gemiddelde in 2004 (6,5). Het hoogste scoort de wijk Bunderse Hoek met een 7,1. De wijken De Leest, Laarbunders en Bunders-Centrum scoren eveneens boven het landelijk gemiddelde. Er zijn meer dan 30 opmerkingen geplaatst bij deze vraag. Deze gaan vaak over de slechte bestrating of verlichting in de wijk. Allemaal ongelijke kuilen, bobbels en scheuren (van stenen) in de Chrysantenstraat. Er is nooit meer iets aan gedaan. Zeer slordig gezicht. Maar ook: Meer straatverlichting in de Dr. Schaepmanlaan, vooral het eerste gedeelte vanaf de kruising stoplichten. Het is daar heel erg donker s avonds en bovendien een onregelmatig trottoir. De spreiding van de rapportcijfers laat zien dat een kwart van de bewoners de woonomgeving met een 7 beoordeelt. Van de ondervraagden geeft 28% een 5 of lager en 8% beoordeelt de woonomgeving met het cijfer 8 of hoger. 3.4 De staat van onderhoud En wijk kan een architectonisch wonder zijn of een stedenbouwkundige parel, maar als de wijk niet gebruiksvriendelijk is, zal de leefbaarheid onder druk staan. In de Lemon-vragenlijst zijn bewoners twee vragen voorgelegd over de gebruikswaarde van de wijk: een vraag naar de staat van onderhoud van de wijk en een vraag naar de toegankelijkheid. Wijk Wijk Oranjewijk 5,1 Bunders-Centrum 6,9 De Leest 6,2 Bunderse Hoek 6,8 Bloemenwijk 5,3 Hei-/Busselbunders 5,9 Brug tot brug 5,6 Veghel-Zuid Laagbouw 6,0 Laarbunders 6,7 Totaal 6,1 Hoogste score Ruim voldoende Laagste score Onvoldoende Gemiddeld geven de inwoners van Veghel een 6,1 voor de staat van onderhoud van de wijk. Zowel de Oranjewijk als de Bloemenwijk scoort een onvoldoende op dit aspect. In vergelijking met het landelijk gemiddelde 2004 (5,6) doet Veghel het niet zo slecht. Er worden 34 opmerkingen gemaakt over de staat van onderhoud. Een bewoner van de Oranjewijk merkt op: De wijk is sterk verwaarloosd. Veel opmerkingen

14 10 DE FYSIEKE WOONOMGEVING gaan over de bestrating; Bestrating en groen wordt zeer slecht onderhouden, vooral de bestrating voor de stoepen. Dit gaat alle kanten op, behalve de goede. De spreiding van de waarderingen geeft aan dat de meeste bewoners een 6 (25%) of een 7 (28%) geven voor de staat van onderhoud in hun wijk. In totaal geeft 28% van de bewoners een 5 of lager. De waardering kan ook in een kaart worden weergegeven. De legenda laat een glijdende schaal zien: rapportcijfers van laag naar hoog worden in kleurschakeringen van rood naar groen weergegeven. Duidelijk zichtbaar worden de onvoldoende scores in Oranjewijk en Bloemenwijk; deze wijken kleuren oranje op de kaart. 3.5 Toegankelijkheid van de buurt Bij de toegankelijkheid van de buurt is bewoners gevraagd te denken aan de toegankelijkheid voor alle bewoners, dus ook voor bewoners die moeilijk ter been zijn (en zich bijvoorbeeld met een rollator voortbewegen), een kinderwagen duwen of in een rolstoel zitten. Wijk Wijk Oranjewijk 5,3 Bunders-Centrum 7,0 De Leest 6,2 Bunderse Hoek 6,8 Bloemenwijk 5,6 Hei-/Busselbunders 6,1 Brug tot brug 6,0 Veghel-Zuid Laagbouw 5,8 Laarbunders 6,9 Totaal 6,2 Hoogste score Ruim voldoende Laagste score Onvoldoende Gemiddeld geven de bewoners in de gemeente een 6,2 voor de toegankelijkheid van de buurt. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde (5,7). Alleen de Oranjewijk en Bloemenwijk scoren onder dit gemiddelde. De klachten en opmerkingen gaat voornamelijk over de trottoirs. Schapeweide: trottoir kun je het niet noemen. Veel te smal, kinderwagens en fietsjes met kinderen moeten over de straat. Als we kijken naar de totstandkoming van de gemiddelden blijkt dat de meeste respondenten een 6 (20%) of een 7 (28%) geven en 28% de toegankelijkheid van de buurt met een 5 of lager beoordeelt.

15 DE FYSIEKE WOONOMGEVING Groenvoorzieningen Groen vormt voor veel mensen een belangrijk aspect van de woonomgeving. Naast een belangrijke belevingswaarde heeft groen ook een belangrijke gebruikswaarde. De bewoners is gevraagd een oordeel te geven over groenvoorzieningen. Groen kan een toegevoegde waarde leveren aan de kwaliteit van de leefbaarheid. Naast de belangrijke belevingswaarde heeft groen ook een belangrijke gebruikswaarde bijvoorbeeld om de hond uit te laten, te joggen of te ontspannen in de buitenlucht. Veel groen kan echter ook nadelig zijn voor de beleving omdat het gevoelens van onveiligheid kan genereren. Wijk Wijk Oranjewijk 5,0 Bunders-Centrum 6,7 De Leest 6,2 Bunderse Hoek 6,5 Bloemenwijk 5,6 Hei-/Busselbunders 5,0 Brug tot brug 6,0 Veghel-Zuid Laagbouw 5,6 Laarbunders 6,2 Totaal 5,9 Hoogste score Ruim voldoende Laagste score Onvoldoende Gemiddeld geven de bewoners van Veghel een 5,9 voor de groenvoorzieningen in hun wijk. Dit ligt net onder het landelijk gemiddelde, dat in 2004 uitkwam op een 6,0. Het best scoort de wijk Bunders-Centrum. De Oranjewijk en Hei- /Busselbunders scoren het laagste en tevens onvoldoende. Bij deze vraag zijn 83 opmerkingen geplaatst. De meeste gaan over slecht onderhoud en het gebruik van groen als parkeerplaats. Een inwoner van Hei- /Busselbunders merkt het volgende op; De groenvoorziening en het onderhoud van gemeentegrond op en bij de Spreeuwendonk kan stukken beter. Het is geen visitekaartje voor de buurt. Een andere bewoners schrijft: Het onderhoud van het groen schiet zwaar te kort. Vroeger geweldig. Over de wandelpaden kunnen moeders met wandelwagens en kinderwagens praktisch niet heen. Het groen steekt erover heen. De spreiding van de rapportcijfers geeft aan dat de bewoners zeer verschillend denken over de groenvoorzieningen in hun wijk. De meeste bewoners geven een 7 (23%) maar 25% van de respondenten geeft een 4 of lager. 3.7 Speelvoorzieningen De bewoners is gevraagd een oordeel te geven over de kwaliteit van de speelvoorzieningen. Daarbij is gevraagd te denken aan de manier waarop er gebruik van kan worden gemaakt (functioneel, leuk, veilig) en de manier waarop zij worden bijgehouden. Speelvoorzieningen zijn op het eerste gezicht vooral voor kinderen van belang. Speelvoorzieningen - en het onderhoud ervan - vormen echter ook een belangrijk onderdeel van de totale inrichting van de woonomgeving en gaan in die zin alle bewoners aan, met of zonder kinderen.

16 12 DE FYSIEKE WOONOMGEVING Wijk Wijk Oranjewijk 3,5 Bunders-Centrum 6,6 De Leest 6,1 Bunderse Hoek 7,0 Bloemenwijk 4,8 Hei-/Busselbunders 5,8 Brug tot brug 5,4 Veghel-Zuid Laagbouw 5,6 Laarbunders 6,5 Totaal 5,8 Hoogste score Ruim voldoende Laagste score Onvoldoende Het gemiddelde rapportcijfer is een 5,8: weer iets lager dan het landelijk gemiddelde dat op 5,9 ligt. Oranjewijk, Bloemenwijk en Brug tot Brug scoren uitzonderlijk laag. Er worden meer dan 50 opmerkingen gemaakt over de speelvoorzieningen. In Oranjewijk zit het probleem vooral in de afwezigheid van speeltoestellen: In de buurt is helemaal geen speelvoorziening waardoor de kinderen juist op de straat zijn, wat ook weer problemen kan geven. In de Bloemenwijk worden vooral opmerkingen gemaakt over de openingstijden van de speeltuin: Speeltuin die zo mooi is, maar door verschillende omstandigheden al heel de zomer niet open is. Speeltuin is het hele jaar dicht geweest, is een slechte zaak. Kinderen moeten de mogelijkheid hebben om te leren samenspelen, dat bevordert integratie van verschillende bevolkingsgroepen. De bewoners geven aan dat de speeltuin gesloten is wegens achterstallig onderhoud. Aan de spreiding van de rapportcijfers is te zien dat bewoners zeer verschillend denken over de speelvoorzieningen in hun wijk maar dat er een negatieve trend zichtbaar is. In totaal geeft 38% van de respondenten een 5 of lager. De meeste bewoners geven een 6 (16%) of een 7 (25%). In totaal geeft 6% een 1 voor de speelvoorzieningen in hun wijk. 3.8 School, winkels en andere voorzieningen De bewoners is gevraagd wat ze van de kwaliteit en bereikbaarheid van de voorzieningen in de gemeente Veghel vinden. Voorbeelden van voorzieningen in de gemeente zijn bijvoorbeeld de scholen, winkels, sociaal-culturele, medische en sportvoorzieningen.

17 DE FYSIEKE WOONOMGEVING 13 Wijk Wijk Oranjewijk 6,3 Bunders-Centrum 7,9 De Leest 7,3 Bunderse Hoek 7,3 Bloemenwijk 4,3 Hei-/Busselbunders 7,5 Brug tot brug 7,0 Veghel-Zuid Laagbouw 7,4 Laarbunders 7,9 Totaal 7,0 Hoogste score Ruim voldoende Laagste score Onvoldoende Het voorzieningenniveau in Veghel wordt per wijk zeer verschillend beoordeeld. Het gemiddelde wordt sterk naar beneden getrokken door de Bloemenwijk die de laagste score behaalt binnen de gemeente Veghel. Het gemiddelde van Veghel komt hierdoor op een 7,0 en dat is gelijk aan het landelijk gemiddelde. De negatieve waardering in Bloemenwijk komt ook tot uiting in de opmerkingen in deze buurt. Een bewoner uit deze wijk vat de problemen als volgt samen: Groot gebrek aan winkels, m.n. supermarkt etc voor dagelijkse boodschappen. Verloedering Sluisstraat. Dominante aanwezigheid bedrijven. Een ander schrijft: Er zijn geen winkels in de Bloemenwijk. Verloedering van de Sluisstraat. Trage besluitvorming gemeente (er gebeurt niets!). Een meerderheid (61%) van de bewoners geeft het cijfer 7 of 8 voor de kwaliteit van de voorzieningen in de gemeente. Een 5 of lager wordt door 15% van de respondenten gegeven. 3.9 Verkeersvoorzieningen De verkeersvoorzieningen zeggen iets over of de wijk geschikt is voor haar bewoners. Kinderrijke wijken vragen om gescheiden fietspaden, woonerven en autovrije speelruimten. Wijken met veel mobiele huishoudens hebben behoefte aan een goede autobereikbaarheid en voldoende parkeerplaatsen. Wijk Wijk Oranjewijk 5,2 Bunders-Centrum 6,3 De Leest 6,2 Bunderse Hoek 6,4 Bloemenwijk 5,9 Hei-/Busselbunders 6,4 Brug tot brug 5,3 Veghel-Zuid Laagbouw 6,0 Laarbunders 7,0 Totaal 6,1 Hoogste score Ruim voldoende Laagste score Onvoldoende

18 14 DE FYSIEKE WOONOMGEVING Verkeersvoorzieningen krijgen over de hele gemeente genomen gemiddeld een 6,1. Dit is net onder het landelijk gemiddelde 2004, wat ligt op een 6,2. Opnieuw scoort Oranjewijk het laagst en tevens onvoldoende. De wijk Brug tot Brug scoort eveneens een onvoldoende. In totaal worden er ruim 40 opmerkingen geplaatst bij dit aspect. Vooral de problemen in de Hoogstraat in de wijk Brug tot Brug worden aangehaald: Hoogstraat is erg onveilig voor fietsers. Aan weerszijde staan auto's geparkeerd! Soms word je klem gereden met je fiets. Zeer onveilig. Sommige fietsers rijden dan maar op het looppad. De overige opmerkingen gaan over het te hard rijden van auto s, slechte voet-/fietspaden en onveilige oversteekplaatsen. Bewoners geven aan vaak last te hebben van hoge bomen en struiken die het zicht bij oversteekplaatsen (mits die er überhaupt zijn) belemmeren. De meeste respondenten beoordelen de verkeersvoorzieningen met een 6 (19%) of een 7 (25%). In totaal geeft 31% een 5 of lager Conclusies fysieke woonomgeving Wat betreft de fysieke woonomgeving is er een aantal aspecten dat de bewoners goed beoordelen en een aantal dat zij aanzienlijk minder beoordelen. Over de woningen (wijkgemiddelde 7,1) en scholen, winkels en andere voorzieningen (wijkgemiddelde 7,0) zijn de bewoners over het algemeen tevreden. Deze cijfers zijn gelijk aan het landelijk gemiddelde. De aspecten staat van onderhoud (6,1) en toegankelijkheid van de wijk (6,2) scoren ruim boven dit landelijk gemiddelde. Minder tevreden zijn de bewoners van Veghel met de groenvoorzieningen (wijkgemiddelde 5,9) en de speelvoorzieningen (wijkgemiddelde 5,8). Deze aspecten scoren net als de verkeersvoorzieningen en de woonomgeving onder het landelijk gemiddelde. Er zijn slechts enkele wijken die slecht scoren op de aspecten. Opvallend zijn de negatieve scores van de Oranjewijk en de Bloemenwijk. De Oranjewijk scoort op maar liefst 7 aspecten en de Bloemenwijk op 3 aspecten een onvoldoende! In de opmerkingen worden vooral de Beatrixsingel, de Julianastraat en de Emmastraat in negatieve zin genoemd. De overige onvoldoendes worden behaald in de wijk Hei-/Busselbunders (groenvoor-

19 DE FYSIEKE WOONOMGEVING 15 zieningen) en Brug tot Brug (speel, -en /verkeersvoorzieningen). De wijken Bunders-Centrum en Bunderse Hoek doen het juist opvallend goed op het gebied van de fysieke woonomgeving.

20 16 DE FYSIEKE WOONOMGEVING

21 DE SOCIALE WOONOMGEVING 17 4 De sociale woonomgeving 4.1 Inleiding De sociale woonomgeving bestaat uit tal van elementen die het samenleven van bewoners in de wijken bepalen. Die elementen geven een indicatie van de manier waarop de bewoners in de wijk met elkaar omgaan en van de mate waarin men zich daar prettig bij voelt. In dit onderzoek is door middel van vier elementen gemeten hoe men de sociale woonomgeving beleeft. Er is gevraagd of mensen in de wijk prettig met elkaar omgaan. Deze vraag is toegespitst op de contacten tussen mensen van verschillende etnische afkomst, mensen uit verschillende doelgroepen en mensen met verschillende inkomens. Tot slot is gevraagd naar de betrokkenheid van de bewoners bij de eigen wijk. Al met al geven deze vragen een goed beeld van de sociale woonomgeving, respectievelijk van de sociale cohesie binnen alle wijken van Veghel.

22 18 DE SOCIALE WOONOMGEVING 4.2 Samenleven van verschillende inkomensgroepen De bewoners is gevraagd een oordeel te geven over hoe bewoners van verschillende inkomensgroepen in de wijk met elkaar omgaan. Wijk Wijk Oranjewijk 5,3 Bunders-Centrum 7,1 De Leest 6,8 Bunderse Hoek 6,8 Bloemenwijk 6,3 Hei-/Busselbunders 6,5 Brug tot brug 7,0 Veghel-Zuid Laagbouw 6,3 Laarbunders 7,1 Totaal 6,6 Hoogste score Ruim voldoende Laagste score Onvoldoende Gemiddeld geven de bewoners in de gemeente Veghel een 6,6 voor dit aspect. Dit ligt net onder het landelijk gemiddelde in Nederland 2004 (6,8). Oranjewijk springt er in negatieve zin uit en trekt het gemiddelde rapportcijfer omlaag. Er worden slechts enkele opmerkingen gemaakt bij dit aspect. Ze gaan vaak over het feit dat bewoners weinig met elkaar omgaan en dat buren elkaar soms niet eens kennen. Een bewoner uit Oranjewijk merkt dan ook op: Kan vraag 8 niet echt beantwoorden, want iedereen is nogal op z'n eigen. De meeste respondenten beoordelen het samenleven van verschillende inkomensgroepen met een 7 (36%) of een 8 (20%). Slechts 8% geeft een 4 of lager. 4.3 Samenleven van allochtone en autochtone huishoudens Het al dan niet prettig wonen in de wijk hangt mede samen met de verscheidenheid aan mensen die in de wijk woont. Mensen blijken het vaak prettig te vinden als de andere wijkbewoners min of meer hetzelfde leefpatroon hebben, of met andere woorden op hen lijken. Etniciteit speelt hierin een rol. De wijkbewoners is gevraagd hoe mensen van verschillende etnische afkomst met anderen omgaan. Dat geeft het volgende beeld: Wijk Wijk Oranjewijk 5,1 Bunders-Centrum 6,2 De Leest 6,4 Bunderse Hoek 6,3 Bloemenwijk 5,9 Hei-/Busselbunders 6,1 Brug tot brug 6,3 Veghel-Zuid Laagbouw 5,7 Laarbunders 6,7 Totaal 6,1 Hoogste score Ruim voldoende Laagste score Onvoldoende Het samenleven van allochtone en autochtone huishoudens wordt relatief lager beoordeeld dan het samenleven van verschillende inkomensgroepen. Het gemiddelde van de gemeente Veghel op dit aspect is een 6,1 en dat is opnieuw iets lager dan het landelijk gemiddelde 2004 (6,3). De wijken Oranjewijk, Bloemenwijk en Veghel-Zuid Laagbouw scoren onder de 6.

23 DE SOCIALE WOONOMGEVING 19 Ook bij dit aspect zijn door de bewoners weinig opmerkingen geplaatst. Enkele bewoners vinden het moeilijk om samen te leven met bewoners van buitenlandse afkomst. Sommige bewoners zijn juist positief: Alle kinderen spelen hier met elkaar. Allochtone volwassenen zie ik bijna niet, maar over het algemeen hoor/zie ik niets van onprettige omgang. Dus: voornamelijk prettig. Anderen geven aan dat er weinig contact is tussen de verschillende huishoudens: Grote saamhorigheid in de wijk. Geen last, geen contact met allochtone bewoners, erg op zichzelf! De meeste bewoners beoordelen het samenleven van verschillende etnische groepen in de wijk met een 7 (31%). Niet alle mensen zijn tevreden, 32% geeft dan ook een 5 of lager. In totaal geeft 16% van de respondenten een 8 of hoger. De meningen zijn voornamelijk in de Oranjewijk zeer verdeeld. Er is een groot verschil zichtbaar in de rapportcijfers die mensen hier geven. 4.4 Verschillende doelgroepen in de wijk Aangezien Veghel een heterogene gemeente is, is de bewoners gevraagd wat ze ervan vinden dat in de wijk verschillende doelgroepen (jongeren, ouderen, gezinnen) naast elkaar leven. Vinden ze het prettig om met verschillende mensen in één wijk te leven of juist niet? Wijk Wijk Oranjewijk 6,2 Bunders-Centrum 7,4 De Leest 7,6 Bunderse Hoek 7,2 Bloemenwijk 7,1 Hei-/Busselbunders 7,5 Brug tot brug 7,6 Veghel-Zuid Laagbouw 7,2 Laarbunders 7,7 Totaal 7,3 Hoogste score Ruim voldoende Laagste score Onvoldoende Opnieuw wordt zichtbaar dat de verschillen tussen de wijken groot zijn en dat de wijk Laarbunders wederom de hoogste score behaalt. Opvallend is echter dat de bewoners binnen een wijk zeer eensgezind zijn en vaak hetzelfde rapportcijfer geven. Dit geldt overigens niet voor de Oranjewijk. In deze wijk liggen de scores ver uit elkaar. Er worden op dit aspect geen onvoldoendes gescoord. Het gemiddelde van de gemeente ligt op een 7,3 en is hoger dan het landelijk gemiddelde wat ligt op een 7,1. Een bewoner uit De Leest merkt op: Goed dat verschillende groepen naast elkaar wonen. Alles gaat vreedzaam en misschien moet in onze wijk de overheid zich er niet al te veel mee bemoeien.

24 20 DE SOCIALE WOONOMGEVING De spreiding van de rapportcijfers laat zien dat 80% van de bewoners een 7 of hoger geeft. Bovendien heeft 15% van de respondenten een zeer hoog oordeel (een 9 of een 10) gegeven. 4.5 Betrokkenheid in de wijk De betrokkenheid van bewoners bij de wijk geeft aan of respondenten vinden dat andere wijkbewoners zich voor de wijk (willen) inzetten en of de wijk hun een warm gevoel geeft. Het hoeft niet zo te zijn dat een lage score op betrokkenheid slecht is. Bewoners kunnen er bewust voor kiezen in een anonieme wijk te gaan wonen, waar bewoners niet betrokken zijn bij elkaar. Wijk Wijk Oranjewijk 4,5 Bunders-Centrum 6,7 De Leest 6,4 Bunderse Hoek 6,5 Bloemenwijk 6,5 Hei-/Busselbunders 6,1 Brug tot brug 6,9 Veghel-Zuid Laagbouw 6,0 Laarbunders 6,8 Totaal 6,3 Hoogste score Ruim voldoende Laagste score Onvoldoende Het gemiddelde rapportcijfer voor betrokkenheid in de gemeente Veghel is een 6,3 en ligt opnieuw boven het landelijk gemiddelde 2004 (6,1). Oranjewijk scoort de enige onvoldoende. Bij dit aspect worden weinig opmerkingen gemaakt. De opmerkingen die gemaakt worden gaan over de relatie tussen de betrokkenheid van buurtbewoners in de wijk en de samenstelling van de buurt: Het is wel prettig dat er verschillende doelgroepen in de buurt wonen, maar bij betrokkenheid is het dezelfde doelgroep die elkaar helpt. In totaal geeft 45% van de respondenten een 6 of een 7 voor de betrokkenheid van bewoners in de wijk. De lage cijfers (29% geeft een 5 of lager) worden voornamelijk gegeven door bewoners in de Oranjewijk. 4.6 Conclusies sociale woonomgeving De sociale woonomgeving van Veghel wordt over het algemeen positief beoordeeld. De betrokkenheid bij de wijk en het samenleven van verschillende doelgroepen worden boven het landelijk gemiddelde beoordeeld. De Oranjewijk vormt een uitzondering en behaalt alleen op het aspect verschillende doelgroepen in de wijk een voldoende. De cijfers in Oranjewijk wijken dusdanig af, dat het gemeentegemiddelde negatief beïnvloed wordt. De volgende opmerkingen zijn typerend voor deze wijk: Als je niet meer weet wie je buren zijn, Ieder leeft op zichzelf, Betrokkenheid met zoveel verschillende nationaliteiten in de buurt is slecht. Laarbunders doet het daarentegen erg goed; op 3 aspecten behaalt de wijk de hoogste score.

25 ONGENOEGENS 21 5 Ongenoegens 5.1 Inleiding In dit hoofdstuk komt een aantal aspecten aan bod dat het totaaloordeel voor de leefbaarheid niet positief, maar alleen negatief kan beïnvloeden. Het gaat in alle gevallen om overlastsituaties. Hoe meer zij voor komen, hoe lager het oordeel van bewoners zal zijn. De bewoners is gevraagd een oordeel te geven over overlast door vervuiling, overlast door activiteiten, overlast door personen en verkeersoverlast.

26 22 ONGENOEGENS 5.2 Vervuiling Aan de wijkbewoners is gevraagd of zij in hun wijk overlast hebben van vervuiling of stankoverlast. Voorbeelden zijn zwerfvuil en verkeerd of te vroeg geplaatst vuilnis op de stoep. En natuurlijk de grote ergernis, hondenpoep. Wijk Wijk Oranjewijk 4,9 Bunders-Centrum 6,3 De Leest 6,1 Bunderse Hoek 6,3 Bloemenwijk 6,0 Hei-/Busselbunders 6,0 Brug tot brug 6,3 Veghel-Zuid Laagbouw 5,6 Laarbunders 7,0 Totaal 6,1 Hoogste score Ruim voldoende Laagste score Onvoldoende De hinder door vuil en stank scoort in Veghel een 6,1 en dat is lager dan het landelijk gemiddelde van 2004 (6,4). Oranjewijk scoort het laagst, Laarbunders het hoogst. Dit is tevens de enige wijk die boven het landelijk gemiddelde scoort. Het aspect vervuiling is voor een groot aantal bewoners een ergernis gezien het aantal opmerkingen dat geplaatst is. In totaal hebben 82 respondenten een opmerking gemaakt bij dit aspect. Bijna alle opmerkingen gaan over overlast van honden(-/katten)poep en zwerfvuil dat zich voornamelijk op straat en op speelplaatsen bevindt. Een bewoner uit Veghel-Zuid noemt de kernproblemen: Overlast van hondenpoep en zwerfvuil. Regelmatig gemeld, wordt weinig aan gedaan. Voor sommige mensen zijn de problemen zeer ernstig; Rondom de Dr. Schaepmanlaan is het netjes: hoe verder richting Zuid, hoe onveiliger, smeriger het wordt (zwerfafval, grofvuil, rondhangende jongeren). Dit is voor ons de reden om hier niet te blijven wonen. Bewoners uit Bunders-Centrum maken met name opmerkingen over afval en glas rondom het parkeerterrein van winkelcentrum De Bunders. In totaal geeft 22% van de bewoners een 4 of lager en 50% geeft een 7 of hoger. 5.3 Overlast van activiteiten Onder overlast van activiteiten wordt onder andere overlast door horeca, evenementen en industrie verstaan. Aan de bewoners van Veghel is gevraagd in hoeverre zij overlast ervaren van bepaalde ongewenste activiteiten. NB: Hoe hoger het cijfer, des te minder overlast men ervaart Wijk Wijk Oranjewijk 6,9 Bunders-Centrum 7,8 De Leest 8,7 Bunderse Hoek 8,4 Bloemenwijk 8,2 Hei-/Busselbunders 8,2 Brug tot brug 7,6 Veghel-Zuid Laagbouw 8,0 Laarbunders 8,7 Totaal 8,1 Hoogste score Ruim voldoende Laagste score Onvoldoende

27 ONGENOEGENS 23 Gezien het gemiddelde rapportcijfer (8,1) ondervinden de bewoners van Veghel niet veel inbreuk op de leefbaarheid door ongewenste activiteiten. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde (8,0). Er worden slechts enkele opmerkingen gemaakt. Twee van die opmerkingen gaan over de geluidsoverlast van vliegbasis Volkel. De spreidingscijfers laten zien dat 73% van de respondenten een 8 of hoger geeft waarvan 27% zelfs een 10 geeft! 5.4 Overlast van personen De bewoners is gevraagd of zij overlast ervaren van het gedrag van anderen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan geluidsoverlast veroorzaakt door klussende of schreeuwende buren of wijkbewoners. NB: Hoe hoger het cijfer, des te minder overlast men ervaart Wijk Wijk Oranjewijk 5,3 Bunders-Centrum 6,3 De Leest 6,5 Bunderse Hoek 6,5 Bloemenwijk 6,5 Hei-/Busselbunders 6,5 Brug tot brug 6,4 Veghel-Zuid Laagbouw 6,2 Laarbunders 6,9 Totaal 6,4 Hoogste score Ruim voldoende Laagste score Onvoldoende Overlast van personen wordt door de bewoners van Veghel beoordeeld met een 6,4 en dat is net onder het landelijk gemiddelde (6,5). Opnieuw vormen de wijken Laarbunders en Oranjewijk de uitschieters naar boven en beneden. Er worden ruim 60 opmerkingen gemaakt bij dit aspect. De meeste opmerkingen gaan over geluidsoverlast van buren en blaffende honden. Bovendien storen veel bewoners zich aan de (hang)jongeren die voor geluidsoverlast en vervuiling zorgen. Specifiek worden er problemen genoemd met hangjongeren op het Dilleveld en op het schoolplein van de Leme. Bewoners van de verschillende wijken denken vrij verschillend over dit aspect en geven uiteenlopende cijfers. Dit is ook terug te zien in de spreidingscijfers. De meeste bewoners geven een 7 (21%), maar 9% geeft een 1 of 2 en 11% een 9 of Verkeersoverlast Verkeersoverlast kan onder meer bestaan uit hinder door verkeersdrukte of verkeerslawaai, maar ook uit overlast als gevolg van verkeerd parkeren en te hard rijden in de wijk. Een bekende hindercategorie! Hoe zit het daarmee in Veghel? Het verkeer krijgt over de hele gemeente genomen gemiddeld een 5,5. Dit is ver onder het landelijk gemiddelde 2004 (6,3). Alleen de wijken Bunderse Hoek en De Leest scoren op of net boven dat landelijke gemiddelde. In de overige wijken ligt de score herkenbaar lager en in vier wijken wordt zelfs een onvoldoende gescoord.

28 24 ONGENOEGENS Hieruit kan worden geconcludeerd dat verkeersoverlast een thema is dat speelt in de gemeente Veghel. NB: Hoe hoger het cijfer, des te minder overlast men ervaart Wijk Wijk Oranjewijk 5,2 Bunders-Centrum 4,8 De Leest 6,4 Bunderse Hoek 6,3 Bloemenwijk 5,8 Hei-/Busselbunders 5,6 Brug tot brug 4,5 Veghel-Zuid Laagbouw 5,1 Laarbunders 5,9 Totaal 5,5 Hoogste score Ruim voldoende Laagste score Onvoldoende De ontevredenheid van bewoners is ook te zien in de opmerkingen (maar liefst 187!) die gemaakt zijn. De meeste opmerkingen gaan over de afwezigheid van parkeerplaatsen wat vaak fout parkeren tot gevolg heeft. Hierdoor ontstaan vaak onveilige situaties. Een ander groot probleem is het te hard rijden van automobilisten en de geluidsoverlast die hier mee gepaard gaat. De meeste opmerkingen worden gemaakt door bewoners van Bunders-Centrum. Eén van hen vat de problemen in de wijk als volgt samen: Veel te weinig parkeergelegenheid. Geen afscheiding tussen trottoir en verkeersweg. Er wordt te hard gereden door auto's en bromfietsers want er zijn geen snelheidsbeperkende maatregelen genomen. De bewoners van de verschillende wijken zijn zeer verdeeld over de verkeersoverlast in hun wijk wat te zien is aan de spreiding van de rapportcijfers. De meeste bewoners geven een 7 voor verkeersoverlast maar het percentage is niet groot (16%). Maar liefst 12% van de respondenten geeft een 1! De spreiding is dus groot, met toch een zwaar accent in de lage beoordelingen. De kaart van Veghel laat veel geel en (donker) oranje zien! 5.6 Conclusies ongenoegens De bewoners van Veghel ervaren vooral veel overlast van verkeer (wijkgemiddelde 5,5). Dit aspect scoort aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde. Er worden veel opmerkingen gemaakt over de afwezigheid van parkeerplaatsen. Dit leidt in sommige gevallen tot gevaarlijke verkeerssituaties. De afwezigheid van snelheidsbeperkende maatregelen heeft vaak te hard rijden van automobilisten tot gevolg. Er zijn natuurlijk wijkaccenten, maar verkeersoverlast is een gemeentebreed probleem.

29 ONGENOEGENS 25 Een andere ergernis binnen de gemeente Veghel is vervuiling. Alleen de wijk Laarbunders scoort boven het landelijk gemiddelde. Veel bewoners merken op last te hebben van hondenpoep en zwerfvuil. In Oranjewijk en Veghel-Zuid Laagbouw is de overlast het grootst, beide wijken scoren ruim onder de 6.

30 26 ONGENOEGENS

31 VEILIGHEID 27 6 Veiligheid 6.1 Inleiding Veiligheid is, mede door alle aandacht in de media, in de afgelopen jaren een belangrijk thema geworden. Ook voor de beleving van het woongenot is veiligheid steeds meer bepalend geworden. Veiligheid is een centraal element in de ervaring van de leefbaarheid van wijken. Gemeenten en corporaties reageren op de roep naar meer veiligheid door maatregelen te nemen die de veiligheid in de wijk te vergroten. Inbraakpreventie, onder andere door het aanbrengen van sloten en de verlichting van achterpaden, is hiervan een voorbeeld. In het Lemon-onderzoek is wijkbewoners gevraagd naar hun oordeel over de veiligheid van de wijk, naar de overlast door criminaliteit en de overlast door personen, bijvoorbeeld buren of hangjongeren.

32 28 VEILIGHEID 6.2 Veiligheidsgevoel De bewoners hebben kunnen aangeven in hoeverre zij zich veilig voelen in hun wijk. Daarbij hebben ze onder andere rekening gehouden met donkere onoverzichtelijke plekken in de wijk, plekken met een onprettige sfeer, rondhangende jongeren en de hoeveelheid politietoezicht. Wijk Wijk Oranjewijk 6,1 Bunders-Centrum 6,8 De Leest 7,3 Bunderse Hoek 7,5 Bloemenwijk 7,0 Hei-/Busselbunders 6,9 Brug tot brug 6,9 Veghel-Zuid Laagbouw 6,7 Laarbunders 7,8 Totaal 7,0 Hoogste score Ruim voldoende Laagste score Onvoldoende De veiligheid wordt gemiddeld met een 7,0 gewaardeerd. Dit is lager dan het landelijk gemiddelde (7,3). Alleen de wijken de Leest, Laarbunders en Bunderse Hoek komen op of net boven dit gemiddelde. Er zijn 16 opmerkingen gemaakt. Dit gaat vaak over de uitstraling van plekken: In de winter is de straat heel donker, teveel bomen en lantaarns zijn verkeerd geplaatst. Openbare verlichting kan veel beter, bijvoorbeeld het pad langs de Aa en sommige lantaarnpalen gaan uit om 23 uur en die zijn juist belangrijk. Het uitgaan van de lantaarns om 23 uur wordt overigens een aantal keer door bewoners genoemd en wordt dus gezien als een probleem. Aan dit soort zaken kan met fysieke maatregelen meteen wat worden gedaan. Onveiligheidsgevoelens zijn natuurlijk ook verbonden met mensen: s Avonds kan men niet meer door het park van Veghel Zuid naar het centrum lopen in verband met rondhangende jongeren en druggebruikers. Bovendien merken veel bewoners op dat er weinig of geen politietoezicht is. Maar liefst 50% van de respondenten beoordeelt het veiligheidsgevoel met een 7 of een 8. Ongeveer 10% scoort een 4 of lager, en 6% geeft een 10. Een redelijk positieve score dus, ook als het gaat om de spreiding. 6.3 Criminaliteit Criminaliteit kan verschillende vormen aannemen. Van kleine vernielingen tot hinderlijk contact, bijvoorbeeld van rondhangende jongeren tot diefstal en geweldpleging. Bewoners is gevraagd in hoeverre inbraak, diefstal, vernielingen en geweldpleging in de wijk voorkomen. De bewoners van Veghel geven een gemiddelde score van 6,9 voor het aspect criminaliteit. Dit is iets hoger dan het landelijk gemiddelde (6,7). Drie wijken scoren onder dat gemiddelde.

33 VEILIGHEID 29 Wijk Wijk Oranjewijk 6,5 Bunders-Centrum 6,4 De Leest 7,0 Bunderse Hoek 6,7 Bloemenwijk 7,2 Hei-/Busselbunders 7,0 Brug tot brug 6,8 Veghel-Zuid Laagbouw 7,1 Laarbunders 7,4 Totaal 6,9 Hoogste score Ruim voldoende Laagste score Onvoldoende De meeste opmerkingen gaan over vernielingen van geparkeerde auto s en speeltoestellen: Veel vernielingen aan auto's rondom woningen de Bunders. Ik spreek uit eigen ervaring. Auto is al 3x flink beschadigd, vermoedelijk door jongeren. Last van hangjongeren in het park en vernielingen in het park, m.b.t. speeltoestellen. Slechts 2 bewoners maken een opmerking over inbraken in de buurt: Er vinden redelijk veel inbraken plaats en vandalisme in de wijk. Door zelf de woning aan te passen (rolluiken en dergelijke) voel ik me wel veilig in de wijk. Echt heel crimineel is het allemaal niet volgens de inwoners van Veghel: 44% van de respondenten geeft een 7 of een 8. Ongeveer 13% scoort onder de Conclusies veiligheid De bewoners van Veghel ervaren de gemeente als redelijk veilig. De gemiddelde wijkoordelen voor veiligheidsgevoel (7,0) en criminaliteit (6,9) liggen ongeveer gelijk. De bewoners van de wijk Laarbunders vinden hun wijk over het algemeen het veiligst. Zij beoordelen het veiligheidsgevoel en criminaliteit met respectievelijk een 7,8 en een 7,4. De meeste opmerkingen die gemaakt worden gaan over hangjongeren die een gevoel van onveiligheid genereren en verantwoordelijk zijn voor een groot aantal vernielingen in de wijk. Ook het gebrek aan openbare verlichting (na 23 uur) is voor veel bewoners een ergernis.

34 30 VEILIGHEID

35 TOTAALOORDEEL 31 7 Totaaloordeel 7.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de uitkomsten die de bewoners hebben gegeven over de leefbaarheid in hun wijk samengevat. Ten eerste wordt aandacht besteed aan het totaaloordeel van de bewoners over de leefbaarheid in hun wijk. Verder wordt een overzicht gegeven van de scores die de bewoners per wijk hebben gegeven voor alle leefbaarheidsvragen. Tot slot worden opvallende uitkomsten en aandachtspunten besproken. Een korte beschrijving van de sterke en zwakke punten per wijk (wijkprofiel) volgt in het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 8).

36 32 TOTAALOORDEEL 7.2 Totaaloordeel De bewoners van Veghel is, naast de 18 aspecten, gevraagd een totaaloordeel te geven voor de leefbaarheid in hun wijk. Centrale vraag daarbij is hoe prettig de bewoners de eigen wijk in het algemeen vinden. Wijk Wijk Oranjewijk 6,1 Bunders-Centrum 7,7 De Leest 7,4 Bunderse Hoek 7,5 Bloemenwijk 7,0 Hei-/Busselbunders 7,5 Brug tot brug 7,0 Veghel-Zuid Laagbouw 6,9 Laarbunders 7,7 Totaal 7,2 Hoogste score Ruim voldoende Laagste score Onvoldoende Uit het gemiddelde oordeel (7,2) van de respondenten blijkt dat de bewoners van Veghel over het algemeen tevreden zijn met de leefbaarheid in hun wijk. Het cijfer is gelijk aan het landelijk gemiddelde van Oranjewijk, Bloemenwijk, Brug tot Brug en Veghel-Zuid Laagbouw scoren echter beneden dit landelijk gemiddelde. Een inwoner uit Oranjewijk merkt het volgende op: Gemeente Veghel zorgt slecht voor het aanzien van Veghel. De bewoners in Laarbunders zijn over het algemeen heel tevreden: Woon hier prettig met gezellige buurtgenoten. De waardering kan ook in een kaart worden weergegeven. Het oordeel over de huidige situatie laat een vrij egaal groen beeld zien: men is tevreden. Heel sterk tekenend is echter het oordeel van de bewoners van Oranjewijk (geel gekleurd). De meeste bewoners van Veghel geven een 7 (33%) of een 8 (29%) voor het totaaloordeel. Slechts 10% geeft een 5 of lager. 7.3 Samenvatting uitkomsten op deelaspecten De volgende tabel toont de gemiddelde scores per wijk voor alle leefbaarheidsaspecten. De verschillende kleuren in de tabel laten zien welke aspecten in welke wijken hoog worden beoordeeld (groen) en welke laag (rood).

37 TOTAALOORDEEL 33 B uurtnaam Woningen Woonomgeving Staat van onderhoud Toegankelijkheid Groenvoorzieningen S peelvoorzieningen Overige voorzieningen Verkeersvoorzieningen S amenleven inkomensgroepen S amenleven etnische groepen Verschillende doelgroepen Betrokkenheid Vervuiling Overlast van activiteiten Overlast van personen Verkeersoverlast Veiligheid C riminaliteit Totaaloordeel Oranjewijk 5,3 5,3 5,1 5,3 5,0 3,5 6,3 5,2 5,3 5,1 6,2 4,5 4,9 6,9 5,3 5,2 6,1 6,5 6,1 De Leest 6,8 6,7 6,2 6,2 6,2 6,1 7,3 6,2 6,8 6,4 7,6 6,4 6,1 8,7 6,5 6,4 7,3 7,0 7,4 Bloemenwijk 6,5 5,7 5,3 5,6 5,6 4,8 4,3 5,9 6,3 5,9 7,1 6,5 6,0 8,2 6,5 5,8 7,0 7,2 7,0 Brug tot brug 6,7 6,0 5,6 6,0 6,0 5,4 7,0 5,3 7,0 6,3 7,6 6,9 6,3 7,6 6,4 4,5 6,9 6,8 7,0 Laarbunders 7,8 6,6 6,7 6,9 6,2 6,5 7,9 7,0 7,1 6,7 7,7 6,8 7,0 8,7 6,9 5,9 7,8 7,4 7,7 B unders-c entrum 7,9 6,9 6,9 7,0 6,7 6,6 7,9 6,3 7,1 6,2 7,4 6,7 6,3 7,8 6,3 4,8 6,8 6,4 7,7 Bunderse Hoek 7,6 7,1 6,8 6,8 6,5 7,0 7,3 6,4 6,8 6,3 7,2 6,5 6,3 8,4 6,5 6,3 7,5 6,7 7,5 Hei-/B usselbunders 7,4 6,1 5,9 6,1 5,0 5,8 7,5 6,4 6,5 6,1 7,5 6,1 6,0 8,2 6,5 5,6 6,9 7,0 7,5 Veghel-Zuid Laagbouw 7,1 5,9 6,0 5,8 5,6 5,6 7,4 6,0 6,3 5,7 7,2 6,0 5,6 8,0 6,2 5,1 6,7 7,1 6,9 Totaal 7,1 6,3 6,1 6,2 5,9 5,8 7,0 6,1 6,6 6,1 7,3 6,3 6,1 8,1 6,4 5,5 7,0 6,9 7,2 ruim voldoende hoogste score laagste score onvoldoende De beleving van de leefbaarheid in Veghel is over het algemeen genomen redelijk te noemen. Zoals in de vorige paragraaf al beschreven, geven de bewoners een redelijke score voor het totaaloordeel van hun wijk. Op de deelaspecten is men kritischer, maar dat is bij alle Lemon-onderzoeken elders ook het geval: op deelaspecten heeft men zonder meer wel wat aan te merken, maar het totaaloordeel ligt snel een half punt of meer hoger. Gemeentebreed is een aantal opvallende hoge dan wel lage gemiddelde scores waarneembaar. De kwaliteit van de woningen wordt goed gewaardeerd, net als het voorzieningenniveau, de kwaliteit van het samenleven met verschillende doelgroepen en de (sociale) veiligheid. Men heeft bovendien weinig last van activiteiten. Over de woonomgeving is men minder tevreden, of het nu gaat om de kwaliteit van de speel- en groenvoorzieningen, om verkeersoverlast of vervuiling. Inzoomend op wijkniveau vallen vooral de lage scores in Oranjewijk, Bloemenwijk en Brug tot Brug op. De wijken Laarbunders en Bunders-Centrum vallen juist in positieve zin op. Laarbunders scoort met name hoog op aspecten rondom de thema s ongenoegens, verkeer en sociale woonomgeving. Bunders-Centrum scoort hoog op de aspecten omtrent de fysieke woonomgeving.

38 34 TOTAALOORDEEL

39 WIJKPROFIEL 35 8 Wijkprofiel 8.1 Inleiding In de hoofdstukken 4 tot en met 7 is de leefbaarheid van Veghel uitgewerkt aan de hand van een aantal thema s. In dit laatste hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de leefbaarheid per wijk. De sterke, minder sterke en zwakke punten worden per wijk beschreven. Daarbij wordt de score van de wijk afgezet tegen het gemiddelde in Veghel én tegen het landelijke gemiddelde. Dat geeft de oordelen perspectief. In de slotparagraaf worden de belangrijkste actiepunten op wijkniveau op een rijtje gezet. 8.2 Oranjewijk Buurtnaam Woningen Woonomgeving S taat van onderhoud Toegankelijkheid Groenvoorzieningen S peelvoorzieningen Overige voorzieningen Verkeersvoorzieningen S amenleven inkomensgroepen S amenleven etnische groepen Verschillende doelgroepen B etrokkenheid Vervuiling Overlast van activiteiten Overlast van personen Verkeersoverlast Veiligheid C riminaliteit Totaaloordeel Oranjewijk 5,3 5,3 5,1 5,3 5,0 3,5 6,3 5,2 5,3 5,1 6,2 4,5 5,3 4,9 6,9 5,2 6,1 6,5 6,1 Veghel 7,1 6,3 6,1 6,2 5,9 5,8 7,0 6,1 6,6 6,1 7,3 6,3 6,4 6,1 8,1 5,5 7,0 6,9 7,2 L andelijk ,1 6,5 5,6 5,7 6,5 6,0 7,0 6,2 7,1 6,3 7,1 6,1 6,5 6,3 8,0 6,3 7,3 6,7 7,3 Vergelijking: hoogste score middelste score laagste score In bovenstaande tabel is in één oogopslag te zien dat Oranjewijk, in vergelijking met de gemeente of met landelijke cijfers, op alle aspecten de laagste score behaalt. De speelvoorzieningen, de betrokkenheid van buurtbewoners en de overlast van activiteiten krijgen zelfs een cijfer onder de 5. Op slechts 5 leefbaarheidsaspecten wordt een voldoende gescoord. Kortom, in deze wijk zijn genoeg herkenbare en fysiek aanwijsbare zaken waarop beleid kan worden gevoerd.

40 36 WIJKPROFIEL 8.3 De Leest Buurtnaam Woningen Woonomgeving Staat van onderhoud Toegankelijkheid Groenvoorzieningen S peelvoorzieningen Overige voorzieningen Verkeersvoorzieningen S amenleven inkomensgroepen S amenleven etnische groepen Verschillende doelgroepen Betrokkenheid Vervuiling Overlast van activiteiten Overlast van personen Verkeersoverlast Veiligheid C riminaliteit Totaaloordeel De L eest 6,8 6,7 6,2 6,2 6,2 6,1 7,3 6,2 6,8 6,4 7,6 6,4 6,5 6,1 8,7 6,4 7,3 7,0 7,4 Veghel 7,1 6,3 6,1 6,2 5,9 5,8 7,0 6,1 6,6 6,1 7,3 6,3 6,4 6,1 8,1 5,5 7,0 6,9 7,2 L andelijk ,1 6,5 5,6 5,7 6,5 6,0 7,0 6,2 7,1 6,3 7,1 6,1 6,5 6,3 8,0 6,3 7,3 6,7 7,3 Vergelijking: hoogste score middelste score laagste score De Leest doet het in vergelijking met de gemeente en het landelijk gemiddelde erg goed. Op maar liefst 15 aspecten behaalt de wijk de hoogste score en alle gemiddelde cijfers zijn boven de 6,0. Alleen op het gebied van kwaliteit van de woningen en overlast van activiteiten doet de wijk het minder goed. 8.4 De Bloemenwijk Buurtnaam Woningen Woonomgeving S taat van onderhoud Toegankelijkheid Groenvoorzieningen S peelvoorzieningen Overige voorzieningen Verkeersvoorzieningen S amenleven inkomensgroepen S amenleven etnische groepen Verschillende doelgroepen Betrokkenheid Vervuiling Overlast van activiteiten Overlast van personen Verkeersoverlast Veiligheid C riminaliteit Totaaloordeel De Bloemenwijk 6,5 5,7 5,3 5,6 5,6 4,8 4,3 5,9 6,3 5,9 7,1 6,5 6,5 6,0 8,2 5,8 7,0 7,2 7,0 Veghel 7,1 6,3 6,1 6,2 5,9 5,8 7,0 6,1 6,6 6,1 7,3 6,3 6,4 6,1 8,1 5,5 7,0 6,9 7,2 L andelijk ,1 6,5 5,6 5,7 6,5 6,0 7,0 6,2 7,1 6,3 7,1 6,1 6,5 6,3 8,0 6,3 7,3 6,7 7,3 Vergelijking: hoogste score middelste score laagste score De Bloemenwijk doet het vooral op het gebied van de fysieke en sociale woonomgeving (behalve de betrokkenheid van bewoners) matig in vergelijking met de gemeente en het landelijk gemiddelde. Op 7 aspecten wordt een 5 gescoord. De staat van onderhoud, de speelvoorzieningen en de overige voorzieningen worden zelfs met een onvoldoende beoordeeld. Men is in de Bloemwijk dus erg kritisch op de deelaspecten. Toch is het gemiddelde totaaloordeel een 7,0.

Leefbaarheidsonderzoek

Leefbaarheidsonderzoek Leefbaarheidsonderzoek Beemster, Edam, Purmerend, Waterland, Zeevang en Schermer In opdracht van Wooncompagnie Lotte Reneman Annika Janse Jan Scheele René Schulenberg Mei 2007 Rapportnummer: 94720 RIGO

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Nunspeet

Leefbaarheid in de gemeente Nunspeet Leefbaarheid in de gemeente Nunspeet Lemon vervolgmeting 2008 In opdracht van Gemeente Nunspeet Annika Janse Esther Cozijnsen februari 2009 Rapportnummer: 10540 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie

Leefbaarheid in Pijnacker- Nootdorp

Leefbaarheid in Pijnacker- Nootdorp Leefbaarheid in Pijnacker- Nootdorp Meting 2005 In opdracht van Gemeente Pijnacker-Nootdorp Annelien Thedinga juli 2005 Rapportnummer: 89320 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Leefbaarheid in Zaltbommel

Leefbaarheid in Zaltbommel Leefbaarheid in Zaltbommel Lemon meting 2006 In opdracht van Gemeente Zaltbommel Lotte Reneman Ilse Giesbers juli 2006 Rapportnummer: 91190 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hoorn

Leefbaarheid in Hoorn Leefbaarheid in Hoorn Lemon meting 2008 5e meting In opdracht van Gemeente Hoorn en Intermaris Hoeksteen Nynke den Herder Annika Janse Januari 2009 Rapportnummer: 99850 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie

Leefbaarheid in Weesp, Muiden en Muiderberg

Leefbaarheid in Weesp, Muiden en Muiderberg Leefbaarheid in Weesp, Muiden en Muiderberg Vervolgmeting 2007 In opdracht van De Woningbouw Lotte Reneman Annika Janse September 2007 Rapportnummer: 94270 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139

Nadere informatie

Lemon Lansingerland. In opdracht van Stadsregio Rotterdam. Lotte Reneman Nynke den Herder. maart Rapportnummer: 96550

Lemon Lansingerland. In opdracht van Stadsregio Rotterdam. Lotte Reneman Nynke den Herder. maart Rapportnummer: 96550 Lemon Lansingerland In opdracht van Stadsregio Rotterdam Lotte Reneman Nynke den Herder maart 2008 Rapportnummer: 96550 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon 020 522 11

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Leefbaarheid in Almere-Haven

Leefbaarheid in Almere-Haven Leefbaarheid in Almere-Haven In opdracht van Groene Stad Almere Annelien Thedinga juni 2005 Rapportnummer: 89260 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon 020 522 11 11 telefax

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Leefbaarheid in Albrandswaard

Leefbaarheid in Albrandswaard Leefbaarheid in Albrandswaard In opdracht van Gemeente Albrandswaard Ilse Giesbers Annelien Thedinga mei 2005 Rapportnummer: 88810 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon

Nadere informatie

Leefbaarheid in Zaltbommel

Leefbaarheid in Zaltbommel Leefbaarheid in Zaltbommel Vervolgmeting 2008 In opdracht van Gemeente Zaltbommel Annika Janse Nynke den Herder April 2008 Rapportnummer: 98410 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Leefbaarheid in Dronten

Leefbaarheid in Dronten Leefbaarheid in Dronten Lemon meting 2006 In opdracht van Oost Flevoland Woondiensten Gemeente Dronten Thijs Luijkx Lotte Reneman Annelien Thedinga December 2006 Rapportnummer: 92950 RIGO Research en Advies

Nadere informatie

Lemon Niedorp. De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Niedorp

Lemon Niedorp. De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Niedorp Lemon Niedorp De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting 2008 In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Niedorp Nynke den Herder Annika Janse Esther Cozijnsen januari 2009 Rapportnummer: P11080 RIGO Research

Nadere informatie

Leefbaarheid in Culemborg

Leefbaarheid in Culemborg Leefbaarheid in Culemborg Vervolgmeting 2006 In opdracht van Gemeente Culemborg Annelien Thedinga Lotte Reneman maart 2006 Rapportnummer: 91820 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hoorn

Leefbaarheid in Hoorn Leefbaarheid in Hoorn Lemon 2004 Peiling najaar 2004 In opdracht van Gemeente Hoorn Ilse Giebers Amanda Hogenes Jeroen Rous februari 2005 Rapportnummer: 86980 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeksresultaten

Samenvatting onderzoeksresultaten SAMENVATTING ONDERZOEKSRESULTATEN 9 2 Samenvatting onderzoeksresultaten 2.1 Inleiding In 2007 hebben de gemeente Tilburg en de woningcorporaties Tiwos Tilburgse Woonstichting, WonenBreburg, t Heem (voorheen

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hoorn

Leefbaarheid in Hoorn Leefbaarheid in Hoorn Lemon meting 2006 In opdracht van Gemeente Hoorn Lotte Reneman Annika Janse Mei 2007 Rapportnummer: 94410 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon 020

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker Nootdorp

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving  Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker Nootdorp RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker Nootdorp Vervolgmeting 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies.

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Leefbaarheid in Vlaardingen 2008

Leefbaarheid in Vlaardingen 2008 Leefbaarheid in Vlaardingen 2008 Beleving in perspectief In opdracht van Gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen en Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Rebecca Wouters Annika Janse Esther Cozijnsen Januari

Nadere informatie

Leefbaarheid in Albrandswaard

Leefbaarheid in Albrandswaard RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving Leefbaarheid in Albrandswaard Vervolgmeting 2009 Eindrapportage De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van

Nadere informatie

Huurders over de leefbaarheid in Heeze-Leende

Huurders over de leefbaarheid in Heeze-Leende Huurders over de leefbaarheid in Heeze-Leende In opdracht van wocom Jeroen Rous Januari 2005 Rapportnummer: 88800 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon 020 522 11 11 telefax

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Veghel

Leefbaarheid in de gemeente Veghel Leefbaarheid in de gemeente Veghel Lemon-meting 2009 Eindrapport In opdracht van Gemeente Veghel, Woonbelang Veghel en Wijkraad De Bunders Annika Janse Nynke den Herder Esther Cozijnsen mei 2009 Rapportnummer:

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Leefbaarheid in Leerdam

Leefbaarheid in Leerdam Leefbaarheid in Leerdam Vervolgmeting 2009 Eindrapportage In opdracht van Kleurrijk Wonen / Gemeente Leerdam Nynke den Herder Esther Cozijnsen augustus 2009 Rapportnummer: P10330 RIGO Research en Advies

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Lemon vervolgmeting 2009 Eindrapport In opdracht van Gemeente Pijnacker-Nootdorp Esther Cozijnsen Annika Janse juli 2009 Rapportnummer: P11960 RIGO Research

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Lemon vervolgmeting 2009 Eindrapport In opdracht van Gemeente Pijnacker-Nootdorp Esther Cozijnsen Annika Janse juli 2009 Rapportnummer: P11960 RIGO Research

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor. Pijnacker-Nootdorp 2003

Leefbaarheidsmonitor. Pijnacker-Nootdorp 2003 Leefbaarheidsmonitor Pijnacker-Nootdorp 2003 Beleving door bewoner en professional In opdracht van Gemeente Pijnacker-Nootdorp Jeroen Rous Noek Pouw Augustus 2003 Rapportnummer: 84200 RIGO Research en

Nadere informatie

Beleving door bewoners in kaart gebracht

Beleving door bewoners in kaart gebracht lemon Beleving door bewoners in kaart gebracht Eindrapportage In opdracht van In samenwerking met: Woningstichting Omia Politie Nunspeet januari 2004 Rapportnummer: 85640 RIGO Research en Advies BV De

Nadere informatie

Leefbaarheid in Veenendaal

Leefbaarheid in Veenendaal Leefbaarheid in Veenendaal Vervolgmeting 2008 In opdracht van Patrimonium woonstichting Veenendaal Cora van der Poel RIGO Research en Advies BV Nynke den Herder Annika Janse Annelien Thedinga juni 2008

Nadere informatie

Leefbaarheidsenquête ALGEMENE VRAGEN. Dorpnr.: 1

Leefbaarheidsenquête ALGEMENE VRAGEN. Dorpnr.: 1 Dorpnr.: 1 Leefbaarheidsenquête In deze enquête worden diverse vragen gesteld op het gebied van leefbaarheid. Hier kunt u een oordeel over geven door middel van een cijfer van 1 (zeer negatief) t/m 10

Nadere informatie

Leefbaarheid in Leerdam

Leefbaarheid in Leerdam Leefbaarheid in Leerdam Meting 2005 In opdracht van CWL Woningbeheer Annelien Thedinga Vincent Thunnissen augustus 2005 Rapportnummer: 89440 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Lemon Schagen. De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Schagen

Lemon Schagen. De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Schagen Lemon Schagen De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting 2008 In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Schagen Nynke den Herder Annika Janse Esther Cozijnsen Januari 2009 Rapportnummer: P11080 RIGO Research

Nadere informatie

Leefbaarheid in Culemborg

Leefbaarheid in Culemborg Leefbaarheid in Culemborg Vervolgmeting 2008 In opdracht van Gemeente Culemborg Lotte Reneman Annika Janse Nynke den Herder maart 2008 Rapportnummer: 97900 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving  Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Lemon vervolgmeting 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Leefbaarheid Haarlemmermeer

Leefbaarheid Haarlemmermeer Leefbaarheid Haarlemmermeer In opdracht van Gemeente Haarlemmermeer Jeroen Rous Amanda Hogenes november 2004 Rapportnummer: 87090 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt. Persoonlijke situatie. Jaar. Leefbaarheidsonderzoek Vlissingen 1

Enquête leefbaarheid in uw buurt. Persoonlijke situatie. Jaar. Leefbaarheidsonderzoek Vlissingen 1 Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen 1 en 10, waarbij een hoog cijfer betekent

Nadere informatie

Leefbaarheid in Schoonhoven, Nederlek en Bergambacht

Leefbaarheid in Schoonhoven, Nederlek en Bergambacht Leefbaarheid in Schoonhoven, Nederlek en Bergambacht Meting 2007 In opdracht van QuaWonen Annika Janse Lotte Reneman Nynke den Herder Rebecca Wouters Januari 2008 Rapportnummer: 96410 RIGO Research en

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: xx In deze enquête worden diverse vragen gesteld op het gebied van leefbaarheid. We vragen u daarover een oordeel te geven door middel van een rapportcijfer op

Nadere informatie

Persoonlijke situatie. Buurtnummer 1

Persoonlijke situatie. Buurtnummer 1 Buurtnummer 1 Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. Bij het onderzoeken van de leefbaarheid, is het waardevol om te weten

Nadere informatie

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek Maandag 6 januari 2014 1 Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek In deze bijlage worden alle resultaten van de vragen

Nadere informatie

Leefbaarheid Krimpen aan den IJssel

Leefbaarheid Krimpen aan den IJssel Leefbaarheid Krimpen aan den IJssel In opdracht van Woonwaard Krimpen Jeroen Rous Amanda Hogenes maart 2005 Rapportnummer: 87070 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon

Nadere informatie

Leefbaarheid in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen

Leefbaarheid in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen Leefbaarheid in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen Lemon-meting 2009 In opdracht van Gemeente Dronten en Oost Flevoland Woondiensten Annika Janse Esther Cozijnsen Rebecca Wouters Nynke den Herder mei

Nadere informatie

Leefbaarheid in Veenendaal

Leefbaarheid in Veenendaal Leefbaarheid in Veenendaal Meting 2005 In opdracht van Patrimonium woonstichting Veenendaal Cora van der Poel Michel Kappenberg Annemarie van Ravenswaaij RIGO Research en Advies BV Annelien Thedinga Ilse

Nadere informatie

Huurders over de leefbaarheid van Cranendonck

Huurders over de leefbaarheid van Cranendonck Huurders over de leefbaarheid van Cranendonck In opdracht van wocom Jeroen Rous Annelien Thedinga April 2005 Rapportnummer: 88800 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon

Nadere informatie

Leefbaarheid in Zaltbommel

Leefbaarheid in Zaltbommel RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl RAPPORT Leefbaarheid in Zaltbommel Lemon-vervolgmeting 2016 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Culemborg: leefbaarheid tussen water, weg en spoor

Culemborg: leefbaarheid tussen water, weg en spoor Culemborg: leefbaarheid tussen water, weg en spoor Lemon Leefbaarheidsmonitor In opdracht van Gemeente Culemborg Stichting Betuwse Combinatie Woongoed Sandra Butter Amanda Hogenes Jeroen Rous april 2002

Nadere informatie

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.5 Leefbaarheid Doetinchem

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.5 Leefbaarheid Doetinchem Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.5 Leefbaarheid Doetinchem Maandag 6 januari 2014 1 Bijlage 6.5 Leefbaarheid Doetinchem In deze bijlage worden alle resultaten van de vragen

Nadere informatie

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.7 Leefbaarheid Oude IJsselstreek

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.7 Leefbaarheid Oude IJsselstreek Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.7 Leefbaarheid Oude IJsselstreek Maandag 6 januari 2014 1 Bijlage 6.7 Leefbaarheid Oude IJsselstreek In deze bijlage worden alle resultaten

Nadere informatie

Leefbaarheid in De Bunders

Leefbaarheid in De Bunders Leefbaarheid in De Bunders Inhoud Introductie Lemon de leefbaarheidsmonitor Achtergrond en opzet Resultaten onderzoek Werkwijze Leefbaarheidsmonitor Lemon meet de beleving van leefbaarheid op buurtniveau;

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

2015 Wijkplatform Velsen-Noord Onderzoek naar de Leefbaarheid

2015 Wijkplatform Velsen-Noord Onderzoek naar de Leefbaarheid Onderzoek naar de leefbaarheid Najaar 2015 www.wijkplatformsvelsen.nl/velsen-noord/ Wijkplatform Velsen-Noord Wijkplatform Velsen-Noord 1. Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Opbouw rapport 3 2. Algemene toelichting

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Leefbaarheid in Vlissingen

Leefbaarheid in Vlissingen Leefbaarheid in Vlissingen In opdracht van L escaut woonservice & WoningStichting Walcheren Ilse Giesbers Lotte Reneman november 2005 Rapportnummer: 89430 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving Leefbaarheid in Lansingerland

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving  Leefbaarheid in Lansingerland RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in Lansingerland Lemon-vervolgmeting 2016 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid in Hellendoorn

Leefbaarheid en veiligheid in Hellendoorn Leefbaarheid en veiligheid in Hellendoorn In opdracht van GEMEENTE HELLENDOORN, WONINGSTICHTING HELLENDOORN Lotte Reneman Ilse Giesbers Sjoerd Zeelenberg Januari 2008 Rapportnummer: 96630 RIGO Research

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving Leefbaarheid in Zaltbommel

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving   Leefbaarheid in Zaltbommel RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in Zaltbommel Vervolgmeting 2010 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Presentatie rapporten Leefbaarheid in Lansingerland 2016 en Waar staat je gemeente. Amke Zevenbergen en I&O/Martijn de Quartel

Presentatie rapporten Leefbaarheid in Lansingerland 2016 en Waar staat je gemeente. Amke Zevenbergen en I&O/Martijn de Quartel Presentatie rapporten Leefbaarheid in Lansingerland 2016 en Waar staat je gemeente Amke Zevenbergen en I&O/Martijn de Quartel RIGO rapport Leefbaarheid in Lansingerland (Lemon-vervolgmeting 2016) 15 wijken

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 21 Analyse Figuur 1: subwijken Gesworen Hoek Inleiding Met ingang van 214 voeren we 1 keer per 2 jaar de wijktoets uit in de gemeente Tilburg. De wijktoets is een

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving   Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Lemon vervolgmeting 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.4 Leefbaarheid Bronckhorst

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.4 Leefbaarheid Bronckhorst Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.4 Leefbaarheid Bronckhorst Maandag 6 januari 2014 1 Bijlage 6.4 Leefbaarheid Bronckhorst In deze bijlage worden alle resultaten van de

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid/veiligheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid/veiligheid in uw buurt Buurtnr: Vragenlijstnr: Enquête leefbaarheid/veiligheid in uw buurt Deze vragenlijst gaat over de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: hoe hoger

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Buurtenquête De Laares

Buurtenquête De Laares Buurtenquête De Laares Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.6 Leefbaarheid Oost Gelre

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.6 Leefbaarheid Oost Gelre Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.6 Leefbaarheid Oost Gelre Maandag 6 januari 2014 1 Bijlage 6.6 Leefbaarheid Oost Gelre In deze bijlage worden alle resultaten van de vragen

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hellendoorn

Leefbaarheid in Hellendoorn Leefbaarheid in Hellendoorn 1-meting In opdracht van Woningstichting Hellendoorn en gemeente Hellendoorn Jeroen Rous Ilse Giesbers juli 2004 Rapportnummer: 86810 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie

Leefbaarheid in de wijk De Bunders

Leefbaarheid in de wijk De Bunders Leefbaarheid in de wijk De Bunders Lemon-meting 2009 Aangepast eindrapport In opdracht van Wijkraad De Bunders, Veghel Annika Janse Esther Cozijnsen Nynke den Herder juni 2009 Rapportnummer: P12400 RIGO

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORTAGE Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Lemon vervolgmeting 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving Leefbaarheid in Zaltbommel

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving   Leefbaarheid in Zaltbommel RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in Zaltbommel Vervolgmeting 2012 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Leefbaarheid in Emmen, Borger-Odoorn en Stadskanaal

Leefbaarheid in Emmen, Borger-Odoorn en Stadskanaal Leefbaarheid in Emmen, Borger-Odoorn en Stadskanaal In opdracht van Wooncom Paul van Grieken Annelien Thedinga september 2005 Rapportnummer: 90330 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10%

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10% 20 ONDERHOUD EN NETHEID EIGEN BUURT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prettige en de mindere prettige kanten van de openbare ruimte in de eigen buurt of wijk. Vervolgens wordt gekeken hoe men verschillende

Nadere informatie

Leefbaarheid Tilburg 2007

Leefbaarheid Tilburg 2007 Leefbaarheid Tilburg 2007 Vervolgmeting In opdracht van: Gemeente Tilburg Tiwos Tilburgse woonstichting t Heem TBV Wonen WonenBreburg Lotte Reneman Annika Janse Nynke den Herder januari 2008 Rapportnummer:

Nadere informatie

DeleefbaarheidinCulemborg

DeleefbaarheidinCulemborg DeleefbaarheidinCulemborg 1-meting2004 Inopdrachtvan GemeenteCulemborg StichtingBetuwseCombinatie Woongoed JeroenRous NoekPouw maart2004 RIGOResearchenAdviesBV DeRuyterkade139 1011AC Amsterdam telefoon

Nadere informatie

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Leefbaarheid in Vlissingen

Leefbaarheid in Vlissingen Leefbaarheid in Vlissingen 3e Lemon meting In opdracht van Gemeente Vlissingen / L'escaut Woonservice / Woonburg Nynke den Herder juli 2009 Rapportnummer: P12620 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 F Datum : januari

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Hellendoorn

Leefbaarheid in de gemeente Hellendoorn RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORTAGE Leefbaarheid in de gemeente Hellendoorn Lemon vervolgmeting 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO.

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie