Leefbaarheid in Hoorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leefbaarheid in Hoorn"

Transcriptie

1 Leefbaarheid in Hoorn Lemon meting e meting In opdracht van Gemeente Hoorn en Intermaris Hoeksteen Nynke den Herder Annika Janse Januari 2009 Rapportnummer: RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade AC Amsterdam telefoon telefax

2

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING ALGEMEEN LEESWIJZER 2 2 ALGEMENE TOELICHTING INLEIDING ONDERZOEKSOPZET 3 3 TOTAALOORDEEL INLEIDING TOTAALOORDEEL INFORMATIEVOORZIENING GEMEENTE SAMENVATTING UITKOMSTEN OP DE DEELASPECTEN 10 4 DE FYSIEKE WOONOMGEVING INLEIDING KWALITEIT VAN DE WONINGEN WOONOMGEVING DE GROEN- EN SPEELVOORZIENINGEN ALGEMENE VOORZIENINGEN CONCLUSIES FYSIEKE WOONOMGEVING 20 5 DE SOCIALE WOONOMGEVING INLEIDING SAMENLEVEN VERSCHILLENDE INKOMENSGROEPEN SAMENLEVEN VERSCHILLENDE ETNISCHE GROEPEN 23

4 5.4 BETROKKENHEID CONCLUSIES SOCIALE WOONOMGEVING 25 6 ONGENOEGENS INLEIDING OVERLAST VAN ACTIVITEITEN VERVUILING (HUISVUIL, ZWERFVUIL EN HONDENPOEP) VERKEERSOVERLAST CONCLUSIE ONGENOEGENS 33 7 VEILIGHEID INLEIDING CRIMINALITEIT VEILIGHEIDSGEVOEL OVERLAST VAN PERSONEN CONCLUSIES VEILIGHEID 39 8 BUURTPROFIELEN INLEIDING BUURTPROFIELEN 42 BIJLAGE 63

5 INLEIDING 1 1 Inleiding 1.1 Algemeen Lemon, de leefbaarheidsmonitor, is een instrument om de beleving van leefbaarheid te meten en te presenteren. Op basis van een schriftelijke vragenlijst wordt aan bewoners gevraagd om een oordeel te geven over diverse leefbaarheidsthema s in hun buurt, wijk of kern. Welke buurten scoren hoog als het gaat om de woonomgeving? Welke buurten worden gewaardeerd om hun groen- of speelvoorzieningen? In welke buurten voelt men zich minder veilig? Per vraag wordt een beeld geschetst van de stand van zaken in 21 buurten in de gemeente Hoorn. In 1998 heeft de gemeente Hoorn, in samenwerking met Stichting Netwerk en IntermarisHoeksteen, besloten om de leefbaarheid per buurt te monitoren en in kaart te brengen. In 2001 is een tweede meting gedaan, in 2004 een derde en in 2006 een vierde. In het najaar van 2008 is het vijfde Lemon onderzoek uitgevoerd. Deze rapportage is een weergave van deze vijfde meting. In totaal hebben Vijf thema s inwoners van de gemeente Hoorn De fysieke woonomgeving de schriftelijke Lemon enquête geretourneerd. Dit komt neer op een respons De sociale woonomgeving (woningen en voorzieningen) (betrokkenheid bij de buurt en samenleven van van 39%. verschillende groepen mensen) In deze rapportage leest u aan de hand Ongenoegens (overlast in de buurt) van de verschillende thema s hoe bewoners over hun buurt oordelen. De rap- Veiligheid (veiligheidsgevoel in de buurt en criminaliteit) portage sluit af met een beschrijving van Totaaloordeel elk van de buurten afzonderlijk. Per (totaaloordeel en informatievoorziening gemeente) buurt wordt een beeld getoond van de sterke en zwakke punten.

6 2 INLEIDING 1.2 Leeswijzer Hoofdstuk twee bespreekt de opzet van het onderzoek. Het behandelt onderzoeksmatige zaken zoals de respons, de betrouwbaarheid en de interpretatie van de cijfers. In de hoofdstukken 3 t/m 7 wordt aan de hand van vijf thema s op de uitkomsten van het onderzoek ingegaan. De vijf thema s die behandeld worden zijn het totaaloordeel, de fysieke woonomgeving, de sociale woonomgeving, ongenoegens en veiligheid. Per aspect wordt aangegeven wat de best en minst scorende buurten zijn en wat de veranderingen zijn ten opzichte van de vorige meting(en). Er wordt een vergelijking gemaakt met het gemiddelde cijfer van de gemeente en waar mogelijk met het landelijk gemiddelde. Per aspect is een kaartbeeld opgenomen waarin de scores per buurt in kleur zijn weergegeven. Indien de gemiddelde cijfers per buurt aanzienlijk van elkaar verschillen uit zich dit in sterke kleurverschillen tussen de buurten. In elk kaartje is een legendastaafje afgebeeld waarop te zien is welke kleur bij welk cijfer hoort. Hoe groener de buurt gekleurd is, hoe hoger het cijfer. Tenslotte volgt in hoofdstuk 8 een beschrijving van elke buurt afzonderlijk. Per buurt wordt de trendanalyse grafisch weergegeven.

7 ALGEMENE TOELICHTING 3 2 Algemene toelichting 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de inhoud en de opzet van deze rapportage toegelicht. Aan bod komen onder meer de leefbaarheidsaspecten, de buurtindelingen, de opzet van het onderzoek en de respons op de enquêtes. Lemon de leefbaarheidsmonitor Voor het meten van de leefbaarheid in de gemeente Hoorn is gebruik gemaakt van Lemon, de leefbaarheidsmonitor. Dit instrument maakt de oordelen van bewoners over de leefbaarheid aan de hand van kaartbeelden inzichtelijk. De uitkomsten van het Lemon onderzoek zijn te bekijken op Naast de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor in de gemeente Hoorn zijn op de Lemon-website de uitkomsten van onderzoeken in andere Nederlandse gemeenten te bekijken. Daar krijgt u antwoord op de vraag of bepaalde leefbaarheidsaspecten in een gemeente beter worden beoordeeld dan gemiddeld in Nederland of juist niet. 2.2 Onderzoeksopzet In de enquête is de bewoners gevraagd een oordeel te geven over leefbaarheidsaspecten, onderverdeeld naar vijf thema s. De vragenlijst is te vinden in de bijlage. Fysieke woonomgeving Kwaliteit woningen in de buurt Woonomgeving Groenvoorzieningen Speelvoorzieningen Voorzieningen algemeen Sociale woonomgeving Sociaal economische samenstelling Etnische samenstelling Betrokkenheid Ongenoegens Overlast activiteiten Huisvuil, zwerfvuil en hondenpoep Verkeersoverlast Veiligheid Criminaliteit Veiligheidsgevoel Overlast personen Algemeen Totaaloordeel Informatievoorziening gemeente

8 4 ALGEMENE TOELICHTING Buurtindeling Bij de opzet van het onderzoek is uitgegaan van de onderstaande buurtindeling. Buurtnummer Buurtnaam Buurtnummer Buurtnaam 1 Binnenstad 12 Risdam-Noord Venenlaankwartier 13 Nieuwe Steen 3 Hoorn-Noord 14 Zwaag 4 Grote Waal Zuid 15 Blokker 5 Grote Waal Noord 16 Kersenboogerd Grote Waal West 17 Kersenboogerd Risdam-Zuid Oost 18 Kersenboogerd Risdam-Zuid West 19 Kersenboogerd Risdam-Noord Kersenboogerd Risdam-Noord Bangert en Oosterpolder 11 Risdam-Noord 213 Respons Voor het Lemon onderzoek in Hoorn zijn bewoners benaderd. Per buurt werden 250 vragenlijsten uitgezet. In totaal hebben bewoners de Lemon enquête ingevuld en geretourneerd. Dit komt neer op een respons van 39%. Ervaringen uit andere Lemon onderzoeken leren dat dit een goede respons is. Doorgaans ligt de respons bij Lemon tussen de 30% en 35%. In onderstaand overzicht is de netto en relatieve respons per buurt weergegeven. Met deze respons is het mogelijk om de uitkomsten van het onderzoek op kernniveau te vergelijken met het gemeentelijk en het landelijk gemiddelde. Daarnaast kunnen er vergelijkingen gemaakt worden met de vorige metingen in de gemeente Hoorn.

9 ALGEMENE TOELICHTING 5 Buurtnummer Buurtnaam Aantal enquêtes uitgezet Netto respons Relatieve respons 1 Binnenstad % 2 Venenlaankwartier % 3 Hoorn-Noord % 4 Grote Waal Zuid % 5 Grote Waal Noord % 6 Grote Waal West % 7 Risdam-Zuid Oost % 8 Risdam-Zuid West % 9 Risdam-Noord % 10 Risdam-Noord % 11 Risdam-Noord % 12 Risdam-Noord % 13 Nieuwe Steen % 14 Zwaag % 15 Blokker % 16 Kersenboogerd % 17 Kersenboogerd % 18 Kersenboogerd % 19 Kersenboogerd % 20 Kersenboogerd % 21 Bangert en Oosterpolder % Totaal gemeente Hoorn % Significante verschillen Rapportcijfers zijn subjectieve oordelen. Dat betekent dat rapportcijfers van persoon tot persoon kunnen verschillen en zelfs bij een en dezelfde persoon in de tijd kunnen veranderen ook bij een gelijkblijvende omgeving. Wanneer meer mensen worden ondervraagd, wordt het gemiddelde cijfer betrouwbaarder. Door de gemiddelde respons was het voor alle buurten mogelijk te berekenen of er significante verschillen ten opzichte van de gemeente als geheel waren en ten opzichte van de vorige meting. In deze rapportage wordt dan ook een vergelijking gemaakt met de scores per buurt van de meting in Er is ook gekeken of de cijfers van de afzonderlijke buurten significant hoger of lager zijn dan het gemiddelde van de gemeente Hoorn in Bij het bepalen of iets significant verschilt wordt door middel van de gebruikelijke statistische methode, die ontwikkeld is voor het vergelijken van rapportcijfers, aangegeven of aangenomen kan worden dat een verschil wel of niet door toeval is ontstaan. Men spreekt van een significante uitkomst als deze uitkomst in sterke mate de veronderstelling ondersteunt dat het verschil niet door toeval is ontstaan, maar door iets anders. Hier gaat het dus om een afwijking ten opzichte van het gemiddelde van de gemeente Hoorn of veranderingen ten opzichte van de meting in Een gemiddeld hogere of lagere score betekent dus niet automatisch dat er sprake is van een significant verschil. Indien er sprake is van bijvoorbeeld weinig enquêtes en bijvoorbeeld veel lage en hoge rapportcijfers binnen een buurt (een %

10 6 ALGEMENE TOELICHTING grote spreiding van de cijfers) is een hoger rapportcijfer niet automatisch significant te noemen. Vandaar dat bij het bepalen van de significantie rekening is gehouden met de spreiding van de cijfers en het aantal respondenten per vraag. De verschillen zijn dus allemaal statistisch getoetst op een manier die gebruikelijk is voor dit type enquêtes. 1 Indien er geen sprake is van een significant verschil mag men in de regel ook niet spreken van een voor- of achteruitgang, maar is er een grote kans dat het op toeval berust. Als er sprake is van significante verschillen wordt dat in de tekst beschreven en in de tabellen met kleuren aangegeven. Het verschil met de gemeente Hoorn als totaal is aangegeven met rode (negatieve afwijking) of groene (positieve afwijking) cijfers. De verschillen tussen de jaren 2006 en 2008 worden aangeven met rode (negatieve ontwikkeling) of groene (positieve ontwikkeling) pijltjes in de tabellen. Vergelijking resultaten gemeente Hoorn met het landelijk gemiddelde Om een beeld te krijgen hoe de gemeente Hoorn scoort ten opzichte van andere Nederlandse gemeenten is, indien mogelijk, per aspect een vergelijking gemaakt met het Nederlands gemiddelde. Dit is het gemiddelde van de uitkomsten van alle gemeenten die in 2007 een Lemon-meting hebben gedaan. Vergelijking meting 2006 De leefbaarheid in de gemeente Hoorn wordt voor de vijfde keer gemeten. Daardoor is een vergelijking met de vorige metingen mogelijk. In de tabellen in dit rapport worden de scores van 1998, 2001, 2004, 2006 en 2008 weergegeven. Daarbij worden significante afwijkingen van de cijfers van 2008 ten opzichte van het meetjaar 2006 met een groene en rode pijltjes weergegeven. In hoofdstuk 8, bij de buurtprofielen, wordt van alle meetjaren de ontwikkeling van de waardering voor de verschillende aspecten grafisch weergegeven. Leefbaarheidsmonitor meet beleving Voor u start met het lezen van de uitkomsten nog een belangrijke algemene opmerking. De leefbaarheidsmonitor geeft de beleving van de leefbaarheid weer. Er dient benadrukt te worden dat beleving en feitelijke situatie niet altijd overeenkomen. De resultaten uit Lemon geven de gevoelens van bewoners weer en niet in hoeverre deze gevoelens in overeenstemming zijn met feitelijke cijfers. voetnoot 1 Er is gebruik gemaakt van een 95% betrouwbaarheidsinterval (uitgaande van een normale verdeling).

11 TOTAALOORDEEL 7 3 Totaaloordeel 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het totaaloordeel van de bewoners over de leefbaarheid in de buurt besproken. Tevens hebben de bewoners een oordeel gegeven over de informatievoorziening van de gemeente Hoorn op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Ten slotte wordt een overzicht gegeven van de scores die de bewoners per buurt hebben gegeven voor alle leefbaarheidsvragen en worden de uitkomsten van de gemeente Hoorn vergeleken met het landelijk gemiddelde van Totaaloordeel Het totaaloordeel wordt in de gemeente Hoorn gemiddeld met een 7,1 beoordeeld. Dit is hetzelfde cijfer als bij de meting in Het ligt iets onder het landelijk gemiddelde, dat in 2007 op een 7,4 lag.

12 8 TOTAALOORDEEL Totaaloordeel Binnenstad 7,0 7,1 7,6 7,3 7,2 12 Risdam Noord 214 7,3 6,3 7,0 6,7 7,0 2 Venenlaankwartier 7,2 7,0 7,5 7,3 7,4 13 Nieuwe Steen 7,8 8,0 7,9 7,9 7,9 3 Hoorn Noord 7,3 7,3 7,4 7,3 7,2 14 Zwaag 7,5 7,4 7,5 7,6 7,5 4 Grote Waal Zuid 6,8 6,7 5,9 6,5 6,6 15 Blokker 8,0 7,7 7,5 7,8 7,7 5 Grote Waal Noord 5,7 5,2 5,8 6,0 6,1 16 Kersenboogerd 320 7,3 6,7 6,7 6,6 6,7 6 Grote Waal West 6,8 6,6 6,5 6,7 6,6 17 Kersenboogerd 322 6,4 5,4 5,8 6,1 6,0 7 Risdam Zuid Oost 7,3 6,9 7,1 7,4 7,3 18 Kersenboogerd 330 6,7 6,4 6,9 6,7 6,7 8 Risdam Zuid West 7,9 7,0 7,3 7,3 7,1 19 Kersenboogerd 334 7,8 6,7 7,3 7,6 7,3 9 Risdam Noord 210 6,5 5,7 5,8 6,6 6,5 20 Kersenboogerd 336 7,5 7,0 7,4 7,6 7,4 10 Risdam Noord 211 7,4 6,8 6,6 7,5 7,4 21 Bangert en Oosterpolder 7,1 11 Risdam Noord 213 7,2 5,9 6,6 6,6 6,8 Totaal Hoorn 7,2 6,7 7,0 7,1 7,1 significante vooruitgang t.o.v ,5 pos itieve afwijking t.o.v. gemeente totaal significante a chteruitga ng t.o.v ,5 negatieve afwijking t.o.v. gemeente totaal In de tabel is te zien dat er ten opzichte van de vorige meting geen significante veranderingen in de cijfers hebben plaatsgevonden. De buurten Nieuwe Steen (7,9), Blokker (7,7) en Zwaag (7,5) scoren het hoogst op het totaaloordeel. Deze cijfers wijken dan ook positief af van het gemiddelde van de gemeente als geheel. De bewoners van Kersenboogerd 322 (6,0) beoordelen hun buurt het laagst. Grote Waal Noord zit daar met een 6,1 niet ver boven. Een bewoner van Nieuwe Steen spreekt zijn waardering over de buurt uit: Ik ben positief gestemd over deze wijk. De gemeente Hoorn luistert goed naar zijn inwoners in de Nieuwe Steen en doet iets met de opmerkingen, een pluim. Een bewoner van Kersenboogerd 320 merkt op: Wij zijn in ons buurtje zeer tevreden. Uit de spreidingscijfers blijkt dat 35% van de respondenten een 7 geeft voor het totaaloordeel, 33% geeft een 8 en 10% van de respondenten geeft een 5 of lager.

13 TOTAALOORDEEL Informatievoorziening gemeente Aan de bewoners is gevraagd hoe zij de informatievoorziening van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in de buurt beoordelen. De vraag werd voor het eerst bij de meting van 2006 gesteld. Het gemiddelde cijfer voor de gemeente Hoorn is, evenals in 2006, een 6,4. Informatie gemeente Binnenstad 6,1 6,2 12 Risdam Noord 214 6,3 6,4 2 Venenlaankwartier 6,7 6,8 13 Nieuwe Steen 6,8 6,9 3 Hoorn Noord 6,7 6,6 14 Zwaag 6,6 6,5 4 Grote Waal Zuid 6,0 5,7 15 Blokker 6,8 6,5 5 Grote Waal Noord 5,9 5,9 16 Kersenboogerd 320 6,1 6,1 6 Grote Waal West 6,4 6,0 17 Kersenboogerd 322 6,2 5,7 7 Risdam Zuid Oost 6,7 6,6 18 Kersenboogerd 330 6,0 6,1 8 Risdam Zuid West 6,4 6,6 19 Kersenboogerd 334 6,5 6,5 9 Risdam Noord 210 6,4 6,0 20 Kersenboogerd 336 6,3 6,7 10 Risdam Noord 211 6,4 6,8 21 Bangert en Oosterpolder 6,5 11 Risdam Noord 213 6,4 6,2 Totaal Hoorn 6,4 6,4 significante vooruitgang t.o.v ,5 pos itieve afwijking t.o.v. gemeente totaal significante a chteruitga ng t.o.v ,5 negatieve afwijking t.o.v. gemeente totaal Ten opzichte van de vorige meting zijn er geen significante veranderingen. De bewoners van de buurten Nieuwe Steen (6,9), Venenlaankwartier (6,8) en Risdam- Noord 211 (6,8) zijn het meest tevreden over de informatievoorziening van de gemeente. Grote Waal Zuid en Kersenboogerd 322 scoren met een 5,7 het laagst. Uit de totstandkoming van de gemiddelden blijkt dat bijna een kwart van de respondenten een 5 of lager geeft voor de informatievoorziening. Daarnaast geeft 22% een 6, 29% een 7 en 19% van de respondenten geeft een 8. Bij de vraag over de informatievoorziening werden weinig opmerkingen gemaakt. Een bewoner van Grote Waal Zuid merkt echter wel het volgende op: Ik vind het

14 10 TOTAALOORDEEL erg fijn dat de gemeente (en de woningbouw) regelmatig dit soort onderzoeken doet. Ik voel me daardoor als inwoner en bewoner zeer serieus genomen. 3.4 Samenvatting uitkomsten op de deelaspecten In onderstaande tabellen zijn alle cijfers per buurt en per aspect weergegeven. De leefbaarheid in de gemeente Hoorn wordt redelijk goed beoordeeld. Toch scoort de gemeente op veel aspecten wat lager dan het landelijk gemiddelde van Met name de betrokkenheid van bewoners bij de buurt (5,9), de overlast van hondenpoep (5,9) en de verkeersoverlast (5,7) zijn aspecten die laag beoordeeld worden in de gemeente als geheel. De overlast van activiteiten is in de gemeente het best beoordeelde aspect, deze overlast lijkt dan ook geen grote rol te spelen. Met een 7,9 scoort de gemeente gelijk aan het landelijk gemiddelde. Het totaaloordeel (7,1), de kwaliteit van de woningen (7,1), de algemene voorzieningen (7,2) en de overlast van huisvuil (7,5) zijn daarnaast de best scorende aspecten. In de tabel valt op dat er twee significante veranderingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de vorige meting. Beide veranderingen hebben plaatsgevonden in Grote Waal Noord. Het cijfer voor de algemene voorzieningen is significant verbeterd van een 6,7 naar een 7,6. De overlast van activiteiten wordt echter significant lager gewaardeerd dan in Het cijfer ging van een 7,6 naar een 6,1. Nieuwe Steen, Blokker, Zwaag, het Venenlaankwartier en Risdam-Noord 211 zijn de best scorende buurten. De nieuwe buurt Bangert en Oosterpolder scoort tevens zeer goed op veel aspecten, maar krijgt op een aantal aspecten lage scores. Dit krijgt verderop in deze rapportage meer aandacht. De slechtst beoordeelde buurten zijn Kersenboogerd 322 en 330 en Grote Waal Zuid en Noord.

15 TOTAALOORDEEL 11 Totaaloordeel Kwaliteit woningen Woonomgeving 1 Binnenstad 7,2 7,2 6,4 6,0 5,5 7,3 6,8 6,5 6,4 2 Venenlaankwartier 7,4 7,3 6,8 6,9 6,6 5,9 6,9 6,4 6,5 3 Hoorn Noord 7,2 6,9 6,3 6,0 5,6 7,1 6,5 6,3 6,3 4 Grote Waal Zuid 6,6 6,4 6,1 6,3 5,8 7,3 6,0 5,4 5,4 5 Grote Waal Noord 6,1 6,1 5,8 6,1 6,0 7,6 5,9 5,6 5,4 6 Grote Waal West 6,6 6,7 6,0 6,0 6,1 7,3 6,2 6,1 5,7 7 Risdam Zuid Oost 7,3 7,1 6,6 6,2 6,2 7,6 6,8 6,6 6,1 8 Risdam Zuid West 7,1 7,1 6,5 6,2 6,2 7,6 6,7 6,4 6,1 9 Risdam Noord 210 6,5 6,6 5,5 6,0 5,7 7,3 6,2 6,1 5,4 10 Risdam Noord 211 7,4 7,0 6,2 6,5 6,5 7,9 6,9 6,8 5,9 11 Risdam Noord 213 6,8 6,7 6,1 6,1 6,2 7,8 6,1 6,0 5,6 12 Risdam Noord 214 7,0 6,8 6,3 6,3 5,9 7,5 6,4 6,4 5,7 13 Nieuwe Steen 7,9 8,1 7,0 6,7 6,2 7,0 7,0 7,1 6,4 14 Zwaag 7,5 7,5 6,7 6,2 6,3 6,9 6,9 6,6 6,5 15 Blokker 7,7 7,6 6,8 6,3 5,8 7,3 7,2 6,9 6,5 16 Kersenboogerd 320 6,7 6,8 5,9 6,4 6,8 7,9 6,2 6,3 5,6 17 Kersenboogerd 322 6,0 6,4 5,6 6,1 5,2 8,0 5,8 5,7 5,4 18 Kersenboogerd 330 6,7 6,9 6,2 6,5 5,7 7,7 6,1 6,0 5,3 19 Kersenboogerd 334 7,3 7,5 6,7 6,5 6,6 7,7 6,6 6,3 5,8 20 Kersenboogerd 336 7,4 7,6 6,8 6,4 6,2 7,3 6,5 6,6 5,8 21 Bangert en Oosterpolder 7,1 7,7 6,3 5,1 6,7 4,0 6,8 6,6 6,4 Totaal Hoorn 7,1 7,1 6,4 6,2 6,1 7,2 6,5 6,3 5,9 Landelijk ,4 7,1 6,5 6,4 6,0 7,1 nvt 6,5 6,2 Groenvoorzieningen Speelvoorzieningen Algemene voorzieningen Inkomensgroepen Etnische achtergrond Betrokkenheid Overlast personen Huisvuil Zwerfvuil 1 Binnenstad 5,3 6,8 5,9 5,7 6,3 5,9 6,6 4,9 6,2 2 Venenlaankwartier 6,6 8,1 7,3 5,6 8,1 7,1 7,5 5,9 6,8 3 Hoorn Noord 6,8 7,5 6,4 6,1 7,9 6,9 7,3 5,6 6,6 4 Grote Waal Zuid 5,1 7,1 6,1 6,3 7,1 5,5 6,0 5,9 5,7 5 Grote Waal Noord 4,8 5,7 4,8 5,1 6,1 5,5 5,6 5,2 5,9 6 Grote Waal West 5,3 7,5 6,6 5,9 8,3 5,7 6,4 5,0 6,0 7 Risdam Zuid Oost 6,3 7,7 7,0 6,1 8,3 7,2 7,3 6,0 6,6 8 Risdam Zuid West 6,4 7,8 7,1 6,2 8,3 7,0 7,3 5,4 6,6 9 Risdam Noord 210 5,9 7,3 5,9 5,6 7,4 5,9 5,9 5,8 6,0 10 Risdam Noord 211 6,8 8,1 7,2 6,9 8,6 7,2 7,4 6,2 6,8 11 Risdam Noord 213 6,3 7,0 6,4 6,1 7,6 6,5 6,7 5,7 6,2 12 Risdam Noord 214 5,7 7,3 6,4 5,4 7,8 6,7 6,9 5,8 6,4 13 Nieuwe Steen 6,4 8,4 6,8 6,4 8,3 6,9 7,4 6,0 6,9 14 Zwaag 7,1 8,1 7,3 5,3 8,5 7,0 7,6 6,0 6,5 15 Blokker 6,7 8,4 7,6 5,7 8,6 7,1 7,4 6,5 6,5 16 Kersenboogerd 320 5,6 6,8 6,0 5,9 7,5 5,7 6,3 6,0 6,1 17 Kersenboogerd 322 4,9 5,4 4,5 5,3 5,9 4,7 5,6 5,9 5,7 18 Kersenboogerd 330 5,4 6,5 5,7 5,2 7,3 5,6 6,1 5,6 6,1 19 Kersenboogerd 334 6,4 7,5 6,8 5,9 8,1 6,5 7,2 5,6 6,5 20 Kersenboogerd 336 6,8 7,9 7,3 6,1 8,5 7,4 7,7 5,8 6,7 21 Bangert en Oosterpolder 8,0 8,1 7,2 6,2 9,3 8,6 8,3 5,0 6,5 Totaal Hoorn 6,2 7,5 6,6 5,9 7,9 6,6 6,9 5,7 6,4 Landelijk ,5 nvt 7,0 5,7 7,9 6,8 7,5 6,1 nvt Hondenpoep Overlast activiteiten Criminaliteit Veiligheidsgevoel Verkeersoverlast Informatievoorziening

16

17 DE FYSIEKE WOONOMGEVING 13 4 De fysieke woonomgeving 4.1 Inleiding De fysieke woonomgeving betreft de gebouwde omgeving van de buurten in de gemeente Hoorn. In dit onderzoek zijn binnen het thema fysieke woonomgeving vijf leefbaarheidsaspecten onderscheiden: de kwaliteit van de woningen in de buurt, de kwaliteit van de woonomgeving in het algemeen, de groenvoorzieningen, de speelvoorzieningen en de algemene voorzieningen, zoals scholen, winkels en openbaar vervoer. 4.2 Kwaliteit van de woningen Bij de kwaliteit van de woningen gaat het niet om de geschiktheid van de eigen woning, maar om de aantrekkelijkheid en de staat van onderhoud van de woningen in de omgeving. Aan de bewoners is gevraagd hier een oordeel over te geven. De gemeente Hoorn wordt voor dit aspect gemiddeld met een 7,1 beoordeeld. Dit is hetzelfde cijfer als bij de meting in Het landelijk gemiddelde van 2007 was tevens een 7,1.

18 14 DE FYSIEKE WOONOMGEVING Kwaliteit woningen Binnenstad 7,1 7,5 7,9 7,0 7,2 12 Risdam Noord 214 7,2 6,4 6,7 6,5 6,8 2 Venenlaankwartier 7,6 7,4 7,3 7,3 7,3 13 Nieuwe Steen 8,2 8,0 8,1 8,2 8,1 3 Hoorn Noord 7,0 7,3 7,1 6,9 6,9 14 Zwaag 7,4 7,2 7,5 7,5 7,5 4 Grote Waal Zuid 6,5 6,4 6,1 6,2 6,4 15 Blokker 7,5 7,6 7,3 7,6 7,6 5 Grote Waal Noord 5,8 5,8 5,9 5,8 6,1 16 Kersenboogerd 320 7,3 7,0 6,9 6,7 6,8 6 Grote Waal West 6,6 6,9 6,2 6,8 6,7 17 Kersenboogerd 322 6,8 6,3 6,8 6,1 6,4 7 Risdam Zuid Oost 7,3 7,1 7,0 7,4 7,1 18 Kersenboogerd 330 6,2 7,0 7,0 7,0 6,9 8 Risdam Zuid West 7,5 7,3 6,9 7,4 7,1 19 Kersenboogerd 334 8,0 7,0 7,5 7,7 7,5 9 Risdam Noord 210 6,6 6,1 6,1 6,2 6,6 20 Kersenboogerd 336 7,8 7,2 7,9 7,5 7,6 10 Risdam Noord 211 7,4 6,8 6,7 7,0 7,0 21 Bangert en Oosterpolder 7,7 11 Risdam Noord 213 6,6 6,4 6,6 6,3 6,7 Totaal Hoorn 7,3 6,9 7,0 7,1 7,1 significante vooruitgang t.o.v ,5 pos itieve afwijking t.o.v. gemeente totaal significante a chteruitga ng t.o.v ,5 negatieve afwijking t.o.v. gemeente totaal De bewoners van Nieuwe Steen beoordelen de woningen in de buurt met het hoogste cijfer (8,1). Daarnaast scoren Bangert en Oosterpolder (7,7), Blokker (7,6) en Kersenboogerd 336 (7,6) hoge cijfers. De bewoners van Grote Waal Noord geven met een 6,1 het laagste cijfer. Een bewoner van deze buurt merkt op: Wij willen graag een leefbare buurt. Nieuwe huizen, betere omgeving en redelijke huurprijzen. Uit de spreidingscijfers blijkt dat 34% van de respondenten een 7 geeft voor de kwaliteit van de woningen, 33% geeft een 8 en 11% geeft een 5 of lager. 4.3 Woonomgeving Aan de bewoners is gevraagd wat zij vinden van de woonomgeving in hun buurt. Hierbij kan gedacht worden aan pleintjes, bestrating, de manier waarop de straat is ingericht, bankjes en (straat)verlichting. De gemeente Hoorn krijgt voor dit aspect gemiddeld een 6,4. In 2006 kreeg de gemeente een 6,2. Het landelijk gemiddelde van 2007 voor de woonomgeving was een 6,5.

19 DE FYSIEKE WOONOMGEVING 15 Woonomgeving Binnenstad 6,2 6,1 6,9 6,4 6,4 12 Risdam Noord 214 6,3 5,6 6,1 5,9 6,3 2 Venenlaankwartier 5,8 5,5 6,3 6,6 6,8 13 Nieuwe Steen 7,3 7,2 6,8 6,9 7,0 3 Hoorn Noord 6,6 6,7 6,5 6,2 6,3 14 Zwaag 6,3 6,1 5,9 6,4 6,7 4 Grote Waal Zuid 5,8 6,2 5,1 5,8 6,1 15 Blokker 6,1 7,0 6,4 6,4 6,8 5 Grote Waal Noord 5,8 5,3 5,6 5,3 5,8 16 Kersenboogerd 320 6,5 6,0 5,9 6,0 5,9 6 Grote Waal West 5,9 5,6 5,3 5,6 6,0 17 Kersenboogerd 322 6,8 5,7 5,6 6,0 5,6 7 Risdam Zuid Oost 6,7 6,3 6,4 6,6 6,6 18 Kersenboogerd 330 5,9 5,8 6,0 5,8 6,2 8 Risdam Zuid West 6,9 6,3 6,1 6,4 6,5 19 Kersenboogerd 334 7,4 6,5 6,5 6,9 6,7 9 Risdam Noord 210 5,6 5,1 4,9 5,7 5,5 20 Kersenboogerd 336 7,1 6,3 5,9 6,7 6,8 10 Risdam Noord 211 5,9 6,1 6,0 6,3 6,2 21 Bangert en Oosterpolder 6,3 11 Risdam Noord 213 5,9 5,1 5,6 6,0 6,1 Totaal Hoorn 6,6 6,0 6,0 6,2 6,4 significante vooruitgang t.o.v ,5 pos itieve afwijking t.o.v. gemeente totaal significante a chteruitga ng t.o.v ,5 negatieve afwijking t.o.v. gemeente totaal De hoogste score voor de woonomgeving wordt gegeven door de bewoners van Nieuwe Steen (7,0). De buurten Venenlaankwartier en Blokker worden met een 6,8 beide met bovengemiddelde cijfers beoordeeld. De bewoners van Risdam-Noord 210 zijn met een 5,5 het minst te spreken over de woonomgeving. Grote Waal Noord (5,8) en Kersenboogerd 322 (5,6) scoren beide tevens laag en onder het gemiddelde van de gemeente. Een bewoner van de Binnenstad merkt op: Pak niet alles gelijktijdig aan! Binnenstadbewoners hebben veel last van alle opgebroken straten. Aan de totstandkoming van de gemiddelden zien we dat een kwart van de respondenten een 5 of lager geeft voor dit aspect van de fysieke woonomgeving. Daarnaast geeft 21% van de respondenten een 6 en 30% geeft een 7.

20 16 DE FYSIEKE WOONOMGEVING 4.4 De groen- en speelvoorzieningen Bij de voorgaande metingen werd aan de bewoners gevraagd wat hun mening was over de groen- en speelvoorzieningen. Bij de meting in 2008 is er voor gekozen om deze vraag op te splitsen in een aparte vraag over de groenvoorzieningen en een aparte vraag over de speelvoorzieningen. Directe vergelijking van de cijfers met de voorgaande metingen is daarom niet mogelijk. De cijfers van de eerste vier metingen zijn wel weergegeven in een tabel Groenvoorzieningen Groenvoorzieningen hebben een belangrijke functie in de beleving van de leefbaarheid van een buurt. Het heeft niet alleen een belevingswaarde, maar ook een gebruikswaarde. Bewoners kunnen wandelen, joggen of de hond uitlaten in een park of groenvoorziening. Te veel groen kan daarnaast echter ook gevoelens van onveiligheid opwekken. Aan de bewoners is gevraagd wat zij vinden van het groen in de buurt. De gemeente wordt hiervoor gemiddeld met een 6,2 beoordeeld. Het landelijk gemiddelde was in 2007 een 6,4.

21 DE FYSIEKE WOONOMGEVING 17 Groenvoorzieningen Binnenstad 6,0 12 Risdam Noord 214 6,3 2 Venenlaankwartier 6,9 13 Nieuwe Steen 6,7 3 Hoorn Noord 6,0 14 Zwaag 6,2 4 Grote Waal Zuid 6,3 15 Blokker 6,3 5 Grote Waal Noord 6,1 16 Kersenboogerd 320 6,4 6 Grote Waal West 6,0 17 Kersenboogerd 322 6,1 7 Risdam Zuid Oost 6,2 18 Kersenboogerd 330 6,5 8 Risdam Zuid West 6,2 19 Kersenboogerd 334 6,5 9 Risdam Noord 210 6,0 20 Kersenboogerd 336 6,4 10 Risdam Noord 211 6,5 21 Bangert en Oosterpolder 5,1 11 Risdam Noord 213 6,1 Totaal Hoorn 6,2 significante vooruitgang t.o.v ,5 pos itieve afwijking t.o.v. gemeente totaal significante a chteruitga ng t.o.v ,5 negatieve afwijking t.o.v. gemeente totaal De bewoners van het Venenlaankwartier waarderen het groen in de buurt het meest (6,9). In Nieuwe Steen zijn de bewoners tevens boven gemiddeld tevreden. Zij beoordelen de buurt met een 6,7. Opvallend is de score voor Bangert en Oosterpolder. De bewoners geven het groen in deze buurt een 5,1. De wijk Bangert en Oosterpolder is echter nog in aanbouw en groenvoorzieningen worden vaak pas als laatste aangelegd. Bovendien zullen bomen en planten nog wat tijd nodig hebben om te groeien. Uit Bangert en Oosterpolder komt dan ook de volgende opmerking: De wijk is nog steeds in opbouw. Het wordt een mooie, rustige, groene en veilige buurt. Ik denk dat alle Bangert en Oosterpolder bewoners dat met elkaar eens zijn. En een andere bewoner van deze wijk laat weten: In verband met slecht aangelegde en te weinig onderhouden groenvoorziening ziet de wijk er onverzorgd uit. Dit hoeft niet! Door de vele grasstroken, veel last van hondenpoep. Waarom geen uitlaatplek toegewezen?. Uit de spreidingscijfers blijkt dat 28% van de respondenten een 5 of lager geeft voor de groenvoorzieningen, 19% geeft een 6 en 28% een Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen hebben in eerste instantie een belangrijke functie voor de kinderen in een buurt. De speelmogelijkheden en het onderhoud van deze voorzieningen spelen een belangrijke rol. Daarnaast zijn speelvoorzieningen vaak ontmoetingsplaatsen voor de ouders en vormen ze een belangrijk deel van de totale inrichting van een buurt. Daarmee gaan de speelvoorzieningen elke bewoner aan. De gemeente Hoorn krijgt voor dit aspect gemiddeld een 6,1. Dit is een tiende hoger dan het landelijk gemiddelde van 2007 (6,0).

22 18 DE FYSIEKE WOONOMGEVING Speelvoorzieningen Binnenstad 5,5 12 Risdam Noord 214 5,9 2 Venenlaankwartier 6,6 13 Nieuwe Steen 6,2 3 Hoorn Noord 5,6 14 Zwaag 6,3 4 Grote Waal Zuid 5,8 15 Blokker 5,8 5 Grote Waal Noord 6,0 16 Kersenboogerd 320 6,8 6 Grote Waal West 6,1 17 Kersenboogerd 322 5,2 7 Risdam Zuid Oost 6,2 18 Kersenboogerd 330 5,7 8 Risdam Zuid West 6,2 19 Kersenboogerd 334 6,6 9 Risdam Noord 210 5,7 20 Kersenboogerd 336 6,2 10 Risdam Noord 211 6,5 21 Bangert en Oosterpolder 6,7 11 Risdam Noord 213 6,2 Totaal Hoorn 6,1 significante vooruitgang t.o.v ,5 pos itieve afwijking t.o.v. gemeente totaal significante a chteruitga ng t.o.v ,5 negatieve afwijking t.o.v. gemeente totaal De speelvoorzieningen krijgen in Kersenboogerd 322 een onvoldoende (5,2). De bewoners van de Binnenstad (5,5) en Hoorn-Noord (5,6) geven tevens lage en onder gemiddelde cijfers. Uit Hoorn-Noord komt de volgende opmerking: Er is weinig voor kinderen, en wat er is wordt slecht onderhouden. De wipkip voor mijn deur mag wel weg! Kersenboogerd 320 scoort met een 6,8 het hoogst, maar ook de buurten Bangert en Oosterpolder (6,7), Kersenboogerd 334 (6,6) en Venenlaankwartier (6,6) scoren goed op de speelvoorzieningen. Bijna een derde van de respondenten (31%) geeft een onvoldoende (5 of lager) voor de speelvoorzieningen, 22% geeft een 6 en 27% geeft een7.

23 DE FYSIEKE WOONOMGEVING 19 In onderstaande tabel zijn de resultaten van de vorige metingen weergegeven, waarbij de groen- en speelvoorzieningen samen beoordeeld zijn door de bewoners. Groen en speelvoorzieningen Binnenstad 5,1 5,3 5,8 5,5 12 Risdam Noord 214 6,8 5,5 5,5 5,9 2 Venenlaankwartier 5,9 5,7 5,7 6,6 13 Nieuwe Steen 6,5 6,5 6,2 6,4 3 Hoorn Noord 5,4 6,5 5,8 5,6 14 Zwaag 6,8 5,6 5,4 6,1 4 Grote Waal Zuid 6,5 5,8 5,5 5,9 15 Blokker 6,5 6,6 6,0 6,4 5 Grote Waal Noord 6,0 4,5 5,5 5,5 16 Kersenboogerd 320 6,4 6,1 5,8 6,1 6 Grote Waal West 6,1 5,7 5,3 5,9 17 Kersenboogerd 322 6,5 5,5 5,6 5,1 7 Risdam Zuid Oost 7,0 6,6 6,6 6,5 18 Kersenboogerd 330 6,6 6,3 6,2 5,9 8 Risdam Zuid West 6,8 6,3 6,2 6,6 19 Kersenboogerd 334 7,1 6,4 6,0 6,7 9 Risdam Noord 210 6,3 5,9 5,1 5,9 20 Kersenboogerd 336 6,5 5,8 4,9 6,1 10 Risdam Noord 211 6,9 6,1 5,7 6,5 21 Bangert en Oosterpolder 11 Risdam Noord 213 6,6 5,7 5,7 6,3 Totaal Hoorn 6,7 5,9 5,7 6,1 4.5 Algemene voorzieningen Aan de bewoners is gevraagd om een oordeel te geven over de kwaliteit van de voorzieningen in de buurt. Hierbij kan gedacht worden aan scholen, winkels, gezondheidscentra, buurthuizen en de bibliotheek. De gemeente Hoorn wordt gemiddeld met een 7,2 beoordeeld. Dit is een tiende lager dan in 2006 (7,3). Het landelijk gemiddelde van 2007 voor dit aspect was een 7,1.

24 20 DE FYSIEKE WOONOMGEVING Voorzieningen Binnenstad 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 12 Risdam Noord 214 7,5 6,6 7,0 7,1 7,5 2 Venenlaankwartier 4,7 4,9 6,0 5,5 5,9 13 Nieuwe Steen 5,4 7,1 6,9 7,2 7,0 3 Hoorn Noord 7,6 7,6 7,9 7,2 7,1 14 Zwaag 7,1 6,8 6,9 6,9 6,9 4 Grote Waal Zuid 7,8 7,6 7,7 7,4 7,3 15 Blokker 7,4 7,1 7,4 7,3 7,3 5 Grote Waal Noord 7,0 7,3 7,5 6,7 7,6 16 Kersenboogerd 320 7,9 7,8 7,5 7,7 7,9 6 Grote Waal West 7,0 7,2 6,9 7,2 7,3 17 Kersenboogerd 322 8,1 8,0 8,0 7,9 8,0 7 Risdam Zuid Oost 7,8 7,8 7,8 8,0 7,6 18 Kersenboogerd 330 8,1 7,5 8,2 7,8 7,7 8 Risdam Zuid West 7,7 7,3 7,8 7,8 7,6 19 Kersenboogerd 334 7,6 6,9 7,4 7,7 7,7 9 Risdam Noord 210 7,5 6,7 7,3 7,6 7,3 20 Kersenboogerd 336 7,4 6,6 7,0 7,4 7,3 10 Risdam Noord 211 7,8 7,0 7,4 7,7 7,9 21 Bangert en Oosterpolder 4,0 11 Risdam Noord 213 7,8 7,0 7,4 7,5 7,8 Totaal Hoorn 7,3 7,1 7,4 7,3 7,2 significante vooruitgang t.o.v ,5 pos itieve afwijking t.o.v. gemeente totaal significante a chteruitga ng t.o.v ,5 negatieve afwijking t.o.v. gemeente totaal In de tabel is te zien dat het cijfer voor Grote Waal Noord significant is verbeterd van een 6,7 in 2006 naar een 7,6 in In de andere buurten hebben zich geen significante veranderingen voorgedaan. Een aantal buurten scoort hoge cijfers voor dit aspect, zoals Kersenboogerd 322 (8,0) en 320 (7,9), Risdam-Noord 211 (7,9) en Risdam-Noord 213 (7,8). De nieuwe wijk Bangert en Oosterpolder springt er uit met een opvallend negatieve score (4,0). Hier dient opnieuw rekening gehouden te worden met het feit dat de wijk nog in aanbouw is en dat de voorzieningen nog niet alle gevestigd zijn in de wijk. Een bewoner van deze nieuwe wijk laat weten: De kwaliteit van de voorzieningen in de Bangert en Oosterpolder is slecht! Want de voorzieningen zijn er niet in de wijk. Waarom duurt het zo lang voordat de Strip met de voorzieningen wordt aangelegd en gebouwd? Er wonen al mensen meerdere jaren, maar voorzieningen ho maar. Het Venenlaankwartier scoort met een 5,9 laag en significant onder het gemiddelde van de gemeente. De 6,9 van Zwaag ligt eveneens significant onder dit gemeentelijk gemiddelde. Aan de totstandkoming van de gemiddelden is te zien dat ruim een derde (36%) van de respondenten een 8 geeft voor de voorzieningen, 30% geeft een 7 en 11% geeft een 5 of lager. 4.6 Conclusies fysieke woonomgeving De fysieke woonomgeving wordt in de gemeente Hoorn redelijk goed beoordeeld. De kwaliteit van de woningen en de voorzieningen in het algemeen worden het best beoordeeld en scoren vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. De groenvoorzieningen scoren wat lager dan landelijk en de speelvoorzieningen net iets hoger. De buurt Nieuwe Steen wordt goed beoordeeld op de kwaliteit van de woningen, de woonomgeving en de groenvoorzieningen.

25 DE SOCIALE WOONOMGEVING 21 5 De sociale woonomgeving 5.1 Inleiding De sociale woonomgeving bestaat uit elementen die het samenleven van bewoners in de buurt bepalen. Die elementen geven een indicatie van de manier waarop de bewoners in de buurt met elkaar omgaan en van de mate waarin men zich daar prettig bij voelt. In dit onderzoek is door middel van twee verschillende elementen gemeten hoe men de sociale woonomgeving beleeft. Er is gevraagd naar een oordeel over het samenleven van mensen van verschillende inkomensgroepen en het samenleven van mensen van verschillende etnische afkomst. Daarnaast is de bewoners gevraagd een oordeel te geven over de betrokkenheid van bewoners in de buurt. 5.2 Samenleven verschillende inkomensgroepen Aan de bewoners is gevraagd op welke manier mensen van verschillende inkomensgroepen die in de buurt wonen met elkaar omgaan. Het gemiddelde voor de gemeente Hoorn is, evenals bij de vorige meting een 6,5. Er is voor dit aspect geen landelijk gemiddelde beschikbaar.

26 22 DE SOCIALE WOONOMGEVING Inkomensgroepen Binnenstad 7,5 6,4 7,1 6,8 6,8 12 Risdam Noord 214 7,5 6,3 6,3 6,0 6,4 2 Venenlaankwartier 7,4 6,4 6,9 6,7 6,9 13 Nieuwe Steen 8,7 7,2 7,0 7,3 7,0 3 Hoorn Noord 5,7 6,6 6,7 6,5 6,5 14 Zwaag 7,8 7,1 6,9 7,0 6,9 4 Grote Waal Zuid 5,8 6,0 5,7 6,1 6,0 15 Blokker 7,9 7,2 6,8 7,2 7,2 5 Grote Waal Noord 5,2 4,7 5,4 5,5 5,9 16 Kersenboogerd 320 6,6 6,5 5,6 6,2 6,2 6 Grote Waal West 6,6 5,9 6,0 6,3 6,2 17 Kersenboogerd 322 5,2 5,2 5,8 5,7 5,8 7 Risdam Zuid Oost 7,5 6,6 6,6 6,9 6,8 18 Kersenboogerd 330 5,9 6,0 6,3 5,9 6,1 8 Risdam Zuid West 7,8 6,8 6,8 6,7 6,7 19 Kersenboogerd 334 7,8 6,4 6,2 7,0 6,6 9 Risdam Noord 210 6,0 6,0 6,2 6,3 6,2 20 Kersenboogerd 336 7,4 6,1 6,5 6,6 6,5 10 Risdam Noord 211 7,8 6,6 5,9 6,7 6,9 21 Bangert en Oosterpolder 6,8 11 Risdam Noord 213 6,6 5,8 6,2 6,0 6,1 Totaal Hoorn 7,2 6,3 6,4 6,5 6,5 significante vooruitgang t.o.v ,5 pos itieve afwijking t.o.v. gemeente totaal significante a chteruitga ng t.o.v ,5 negatieve afwijking t.o.v. gemeente totaal Ondanks dat er bij een aantal buurten wel verschillen tussen de cijfers van 2006 en 2008 te zien zijn, zijn deze statistisch niet significant. De bewoners van Blokker (7,2) en Nieuwe Steen (7,0) geven de hoogste cijfers en geven daarmee aan dat bewoners van verschillende inkomensgroepen vrij goed met elkaar omgaan. In Kersenboogerd 322 (5,8) en Grote Waal Noord (5,9) zijn de bewoners daarover minder positief. Aan de spreidingscijfers is te zien dat een vijfde (20%) van de respondenten een onvoldoende (5 of lager) geeft voor dit aspect, 22% van de respondenten geeft een 6 en 35% geeft een 7.

27 DE SOCIALE WOONOMGEVING Samenleven verschillende etnische groepen Het prettig wonen en samenleven in een buurt heeft onder andere te maken met het type mensen dat er woont. Mensen vinden het over het algemeen prettig om ergens te wonen waar de buurtbewoners min of meer hetzelfde leefpatroon hebben. Etniciteit speelt hierbij een rol. Aan de bewoners is dan ook gevraagd hoe zij het samenleven van mensen van verschillende etnische afkomst ervaren. De gemeente krijgt hiervoor gemiddeld een 6,3, net als bij de meting in Het landelijk gemiddelde 2007 ligt daar met een 6,5 net iets boven. Etnische achtergrond Binnenstad 7,6 6,0 6,8 6,7 6,5 12 Risdam Noord 214 7,7 6,2 6,2 6,1 6,4 2 Venenlaankwartier 7,8 6,2 6,4 6,3 6,4 13 Nieuwe Steen 9,0 6,9 6,8 7,2 7,1 3 Hoorn Noord 5,7 6,5 6,0 5,8 6,3 14 Zwaag 8,3 6,6 6,8 6,7 6,6 4 Grote Waal Zuid 7,2 5,8 5,2 5,9 5,4 15 Blokker 8,3 6,5 6,9 6,7 6,9 5 Grote Waal Noord 5,0 4,4 4,9 5,2 5,6 16 Kersenboogerd 320 6,6 6,1 5,5 6,0 6,3 6 Grote Waal West 7,0 4,9 5,7 6,0 6,1 17 Kersenboogerd 322 4,8 5,1 5,2 5,3 5,7 7 Risdam Zuid Oost 7,3 6,1 6,3 6,4 6,6 18 Kersenboogerd 330 5,8 5,6 6,4 5,8 6,0 8 Risdam Zuid West 7,3 6,3 6,5 6,7 6,4 19 Kersenboogerd 334 7,9 5,8 6,2 6,7 6,3 9 Risdam Noord 210 6,7 5,9 5,7 6,2 6,1 20 Kersenboogerd 336 7,5 6,3 6,2 6,5 6,6 10 Risdam Noord 211 7,8 6,3 6,3 6,6 6,8 21 Bangert en Oosterpolder 6,6 11 Risdam Noord 213 6,6 5,6 6,0 6,1 6,0 Totaal Hoorn 7,4 5,9 6,1 6,3 6,3 significante vooruitgang t.o.v ,5 pos itieve afwijking t.o.v. gemeente totaal significante a chteruitga ng t.o.v ,5 negatieve afwijking t.o.v. gemeente totaal Er zijn geen significante veranderingen ten opzichte van de meting in 2006 waarneembaar. De buurten Nieuwe Steen (7,1), Blokker (6,9) en Risdam-Noord 211 (6,8) scoren de hoogste en boven gemiddelde cijfers. Grote Waal Zuid krijgt een onvoldoende van haar bewoners (5,4). De buurten Grote Waal Noord (5,6) en Kersenboogerd 322 (5,7) scoren beide ook laag. Een kwart van de respondenten geeft voor dit aspect een 5 of lager, 23% van de respondenten geeft een 6 en 33% geeft een 7.

28 24 DE SOCIALE WOONOMGEVING 5.4 Betrokkenheid Aan de bewoners is gevraagd wat zij vinden van de betrokkenheid van bewoners bij de buurt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de mate waarin bewoners zich willen inzetten voor hun buurt. De gemeente Hoorn krijgt hiervoor, evenals in 2006, een 5,9. Dit is lager dan het landelijk gemiddelde van 2007 (6,2). Betrokkenheid Binnenstad 6,7 6,1 6,6 6,6 6,4 12 Risdam Noord 214 6,2 4,8 5,0 5,3 5,7 2 Venenlaankwartier 6,8 5,9 6,6 6,3 6,5 13 Nieuwe Steen 6,5 5,7 6,1 6,4 6,4 3 Hoorn Noord 5,8 6,0 6,2 6,1 6,3 14 Zwaag 7,6 7,1 6,7 6,6 6,5 4 Grote Waal Zuid 6,1 4,9 5,1 5,4 5,4 15 Blokker 7,0 6,2 6,3 6,4 6,5 5 Grote Waal Noord 5,4 3,9 4,8 4,9 5,4 16 Kersenboogerd 320 5,3 6,2 5,3 5,6 5,6 6 Grote Waal West 5,9 4,7 5,0 5,6 5,7 17 Kersenboogerd 322 5,3 5,1 4,9 5,3 5,4 7 Risdam Zuid Oost 6,7 5,4 6,1 6,3 6,1 18 Kersenboogerd 330 5,7 5,1 5,5 5,3 5,3 8 Risdam Zuid West 6,4 5,4 5,9 6,2 6,1 19 Kersenboogerd 334 6,5 5,7 5,7 5,8 5,8 9 Risdam Noord 210 6,1 4,9 4,8 5,5 5,4 20 Kersenboogerd 336 6,8 5,2 5,7 6,1 5,8 10 Risdam Noord 211 6,4 5,2 5,6 5,9 5,9 21 Bangert en Oosterpolder 6,4 11 Risdam Noord 213 5,9 4,6 5,2 5,3 5,6 Totaal Hoorn 6,5 5,4 5,7 5,9 5,9 significante vooruitgang t.o.v ,5 pos itieve afwijking t.o.v. gemeente totaal significante a chteruitga ng t.o.v ,5 negatieve afwijking t.o.v. gemeente totaal In de tabel is te zien dat er geen significante veranderingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de meting in Het Venenlaankwartier, Zwaag en Blokker krijgen alle met een 6,5 het hoogste cijfer. Onvoldoendes zijn er voor Kersenboogerd 330 (5,3), Grote Waal Zuid en Noord en Risdam-Noord 210 (alle een 5,4). Een bewoner van Grote Waal West merkt op: Ik zou graag wat meer betrokkenheid zien van de buurtbewoners in deze buurt. En dat er wat gedaan wordt aan de katten overlast hier, want het is heel erg met de katten hier in de buurt. Ruim een derde (34%) van de respondenten geeft voor de betrokkenheid bij de buurt een 5 of lager. Daarnaast geeft 25% van de respondenten een 6 en 25% geeft een 7.

29 DE SOCIALE WOONOMGEVING Conclusies sociale woonomgeving Alle aspecten van de sociale woonomgeving scoren op gemeentelijk niveau hetzelfde cijfer als bij de vorige meting. Het samenleven van mensen van verschillende afkomst en de betrokkenheid bij de buurt worden beide lager gewaardeerd dan landelijk in De buurten Nieuwe Steen, Zwaag en Blokker scoren vrij goed op de verschillende aspecten van de sociale woonomgeving. Grote Waal Zuid, Grote Waal Noord, Kersenboogerd 322 en Kersenboogerd 330 scoren het laagst op de verschillende aspecten.

30

31 ONGENOEGENS 27 6 Ongenoegens 6.1 Inleiding Ongenoegens hebben met name een storende werking op de beleving van leefbaarheid. Een bijzonder kenmerk van ongenoegens is dat ze alleen worden opgemerkt als ze er wél zijn. Ze leveren daarmee een negatieve bijdrage aan de leefbaarheid van een buurt of wijk. De bekendste voorbeelden hiervan zijn zwerfvuil en hondenpoep. In de gemeente Hoorn is aan de bewoners gevraagd naar de overlast die ze ondervinden van activiteiten en de overlast van vervuiling. Hierbij is, in tegenstelling tot bij de vorige metingen, een uitsplitsing gemaakt naar de overlast van huisvuil, zwerfvuil en hondenpoep. Daarnaast is gevraagd naar de hinder die men ervaart van het verkeer. 6.2 Overlast van activiteiten Bij de overlast van activiteiten valt te denken aan de overlast van horecagelegenheden, drugshandel en prostitutie, maar ook evenementen en industrie vallen daaronder. De gemeente wordt met een 7,9 gemiddeld gewaardeerd. Dit is slechts een tiende lager dan in Het landelijk gemiddelde van 2007 was tevens een 7,9.

32 28 ONGENOEGENS Overlast activiteiten Binnenstad 5,3 4,7 6,8 6,4 6,3 12 Risdam Noord 214 8,2 7,1 7,9 7,9 7,8 2 Venenlaankwartier 7,7 7,5 7,9 8,1 8,1 13 Nieuwe Steen 8,4 8,2 8,5 8,6 8,3 3 Hoorn Noord 7,0 7,0 7,9 8,1 7,9 14 Zwaag 8,2 8,6 7,9 8,7 8,5 4 Grote Waal Zuid 7,8 7,1 7,4 7,3 7,1 15 Blokker 8,5 8,4 8,6 8,8 8,6 5 Grote Waal Noord 7,6 6,6 7,0 7,6 6,1 16 Kersenboogerd 320 8,4 7,1 7,5 7,5 7,5 6 Grote Waal West 8,3 7,4 7,9 8,3 8,3 17 Kersenboogerd 322 6,7 5,0 5,6 5,8 5,9 7 Risdam Zuid Oost 8,5 7,4 8,4 8,4 8,3 18 Kersenboogerd 330 7,2 6,5 7,8 7,7 7,3 8 Risdam Zuid West 8,8 7,7 8,0 8,0 8,3 19 Kersenboogerd 334 8,8 7,9 8,5 8,6 8,1 9 Risdam Noord 210 8,0 6,9 7,7 7,6 7,4 20 Kersenboogerd 336 8,4 8,9 8,8 8,9 8,5 10 Risdam Noord 211 8,3 7,7 8,4 8,2 8,6 21 Bangert en Oosterpolder 9,3 11 Risdam Noord 213 7,2 5,8 7,1 7,1 7,6 Totaal Hoorn 8,1 7,0 7,8 8,0 7,9 significante vooruitgang t.o.v ,5 pos itieve afwijking t.o.v. gemeente totaal significante a chteruitga ng t.o.v ,5 negatieve afwijking t.o.v. gemeente totaal N.B. Hoe hoger het cijfer, des te minder overlast men ervaart! In de tabel valt op dat het cijfer voor Grote Waal Noord significant verslechterd is ten opzichte van de meting in Het cijfer is gedaald van een 7,6 naar een 6,1. In de overige buurten zijn geen significante veranderingen te zien. Uit de opmerkingen valt niet direct te halen waardoor het cijfer van Grote Waal Noord zo is achteruit gegaan. Een bewoner van deze buurt merkt wel op: Veel last van mensen die terugkeren van het uitgaansleven: lawaai, vernielingen, ongepast taalgebruik. Tussen 03:00-06:00. Het cijfer dat de bewoners van de nieuwe wijk Bangert en Oosterpolder geven is met een 9,3 bijzonder hoog. Blokker, Risdam-Noord 211 (beide 8,6), Zwaag en Kersenboogerd 336 (beide 8,5) scoren tevens zeer hoog. Kersenboogerd 322 (5,9) is de enige buurt met een cijfer onder de 6.

33 ONGENOEGENS Vervuiling (huisvuil, zwerfvuil en hondenpoep) In de vorige metingen is aan de bewoners gevraagd of zij in de buurt overlast hadden van vervuiling. Bij de meting in 2008 is besloten om deze vraag uit te splitsen in een aparte vraag naar overlast van huisvuil, zwerfvuil en hondenpoep Huisvuil Aan de bewoners is gevraagd of zij in de buurt last hebben van verkeerd of te vroeg geplaatst huisvuil. De gemeente krijgt hiervoor gemiddeld een 7,5. Er is voor dit aspect geen landelijk gemiddelde beschikbaar. Huisvuil Binnenstad 6,8 12 Risdam Noord 214 7,3 2 Venenlaankwartier 8,1 13 Nieuwe Steen 8,4 3 Hoorn Noord 7,5 14 Zwaag 8,1 4 Grote Waal Zuid 7,1 15 Blokker 8,4 5 Grote Waal Noord 5,7 16 Kersenboogerd 320 6,8 6 Grote Waal West 7,5 17 Kersenboogerd 322 5,4 7 Risdam Zuid Oost 7,7 18 Kersenboogerd 330 6,5 8 Risdam Zuid West 7,8 19 Kersenboogerd 334 7,5 9 Risdam Noord 210 7,3 20 Kersenboogerd 336 7,9 10 Risdam Noord 211 8,1 21 Bangert en Oosterpolder 8,1 11 Risdam Noord 213 7,0 Totaal Hoorn 7,5 significante vooruitgang t.o.v ,5 pos itieve afwijking t.o.v. gemeente totaal significante a chteruitga ng t.o.v ,5 negatieve afwijking t.o.v. gemeente totaal N.B. Hoe hoger het cijfer, des te minder overlast men ervaart! De bewoners van Nieuwe Steen en Blokker lijken geen overlast te ondervinden van huisvuil, beide buurten krijgen een 8,4 van de bewoners. De buurten Venenlaankwartier, Risdam-Noord 211, Zwaag en Bangert en Oosterpolder scoren alle een

34 30 ONGENOEGENS 8,1. Kersenboogerd 322 krijgt als enige buurt een onvoldoende (5,4) en ook Grote Waal Noord krijgt een laag cijfer (5,7). De spreidingscijfers laten zien dat 16% van de respondenten een 5 of lager geeft voor dit aspect, 20% geeft een 7 en 22% geeft een Zwerfvuil Voor de overlast van zwerfvuil krijgt de gemeente gemiddeld een 6,6. Het landelijk gemiddelde van 2007 lag voor dit aspect op een 7,0. Zwerfvuil Binnenstad 5,9 12 Risdam Noord 214 6,4 2 Venenlaankwartier 7,3 13 Nieuwe Steen 6,8 3 Hoorn Noord 6,4 14 Zwaag 7,3 4 Grote Waal Zuid 6,1 15 Blokker 7,6 5 Grote Waal Noord 4,8 16 Kersenboogerd 320 6,0 6 Grote Waal West 6,6 17 Kersenboogerd 322 4,5 7 Risdam Zuid Oost 7,0 18 Kersenboogerd 330 5,7 8 Risdam Zuid West 7,1 19 Kersenboogerd 334 6,8 9 Risdam Noord 210 5,9 20 Kersenboogerd 336 7,3 10 Risdam Noord 211 7,2 21 Bangert en Oosterpolder 7,2 11 Risdam Noord 213 6,4 Totaal Hoorn 6,6 significante vooruitgang t.o.v ,5 pos itieve afwijking t.o.v. gemeente totaal significante a chteruitga ng t.o.v ,5 negatieve afwijking t.o.v. gemeente totaal N.B. Hoe hoger het cijfer, des te minder overlast men ervaart! De laagste scores zijn voor de buurten Grote Waal Noord (4,8) en Kersenboogerd 322 (4,5). Daarnaast worden ook de Binnenstad (5,9), Risdam-Noord 210 (5,9) en Kersenboogerd 330 (5,7) laag gewaardeerd. Blokker scoort met een 7,6 het hoogst en ook de buurten Venenlaankwartier, Zwaag en Kersenboogerd 336 (alle 7,3) scoren vrij goed. Uit Kersenboogerd 336 komt de volgende opmerking: Al het

35 ONGENOEGENS 31 openbaar groen en vooral de Volkerakweg worden ernstig vervuild door zwerfvuil, dat niet frequent genoeg wordt opgeruimd. Dit geeft de vervuiler het gevoel dat het niet zo erg is en dan gooien ze er nog meer troep neer. Van de respondenten geeft 28% een 5 of lager voor de overlast van zwerfvuil, 20% geeft een 7 en tevens 20% geeft een Hondenpoep Voor de overlast van hondenpoep krijgt de gemeente Hoorn gemiddeld een 5,9. Landelijk lag het cijfer voor dit aspect in 2007 op een 5,7. Hondenpoep Binnenstad 5,7 12 Risdam Noord 214 5,4 2 Venenlaankwartier 5,6 13 Nieuwe Steen 6,4 3 Hoorn Noord 6,1 14 Zwaag 5,3 4 Grote Waal Zuid 6,3 15 Blokker 5,7 5 Grote Waal Noord 5,1 16 Kersenboogerd 320 5,9 6 Grote Waal West 5,9 17 Kersenboogerd 322 5,3 7 Risdam Zuid Oost 6,1 18 Kersenboogerd 330 5,2 8 Risdam Zuid West 6,2 19 Kersenboogerd 334 5,9 9 Risdam Noord 210 5,6 20 Kersenboogerd 336 6,1 10 Risdam Noord 211 6,9 21 Bangert en Oosterpolder 6,2 11 Risdam Noord 213 6,1 Totaal Hoorn 5,9 significante vooruitgang t.o.v ,5 pos itieve afwijking t.o.v. gemeente totaal significante a chteruitga ng t.o.v ,5 negatieve afwijking t.o.v. gemeente totaal N.B. Hoe hoger het cijfer, des te minder overlast men ervaart! Een aantal buurten wordt met een onvoldoende beoordeeld. Grote Waal Noord (5,1) en Kersenboogerd 330 (5,2) scoren het laagst en tevens significant onder het gemiddelde van Hoorn. Risdam-Noord 211 lijkt met een 6,9 het minste overlast van hondenpoep te ervaren. Een bewoner van Kersenboogerd 334 laat weten: De ge-

36 32 ONGENOEGENS meente heeft goed meegewerkt om de overlast van hondenpoep tegen te gaan (straattegel en borden geplaatst). Maar veel mensen trekken zich er niks van aan en als je er wat van zegt wordt je bedreigd of uitgescholden. Dit is erg vervelend. Maar liefst 40% van de respondenten geeft een 5 of lager voor de overlast van hondenpoep, 14% geeft een 6 en 18% een 7. In onderstaande tabel zijn de resultaten voor de overlast van vervuiling van de vorige metingen weergegeven. Vervuiling Binnenstad 6,5 4,7 5,8 5,7 12 Risdam Noord 214 7,0 5,4 5,7 5,7 2 Venenlaankwartier 6,4 5,5 6,8 6,9 13 Nieuwe Steen 7,7 6,8 7,1 6,9 3 Hoorn Noord 6,3 5,3 6,4 6,2 14 Zwaag 7,2 6,6 6,3 6,6 4 Grote Waal Zuid 6,4 4,7 5,0 5,9 15 Blokker 6,7 7,1 6,7 7,2 5 Grote Waal Noord 5,7 4,3 5,3 4,6 16 Kersenboogerd 320 5,3 6,1 6,0 5,8 6 Grote Waal West 6,6 5,2 5,3 6,2 17 Kersenboogerd 322 6,0 4,7 4,3 4,6 7 Risdam Zuid Oost 7,3 6,0 6,4 6,8 18 Kersenboogerd 330 6,0 5,0 5,4 5,1 8 Risdam Zuid West 7,5 6,5 6,8 6,4 19 Kersenboogerd 334 7,1 6,4 6,3 6,8 9 Risdam Noord 210 6,7 5,0 4,7 5,8 20 Kersenboogerd 336 6,7 6,3 6,2 6,7 10 Risdam Noord 211 7,3 6,4 6,8 6,9 21 Bangert en Oosterpolder 11 Risdam Noord 213 6,3 5,1 5,5 5,6 Totaal Hoorn 7,1 5,6 6,0 6,2 6.4 Verkeersoverlast Onder verkeersoverlast verstaan we niet alleen verkeerslawaai en verkeersdrukte, maar ook overlast die wordt veroorzaakt door verkeerd parkeren of te hard rijden. Het gemiddelde cijfer dat de bewoners van de gemeente Hoorn geven is een 5,7. Dit is gelijk aan het cijfer bij de meting in Het landelijk gemiddelde van 2007 lag met een 6,1 wat hoger.

Leefbaarheid in de gemeente Nunspeet

Leefbaarheid in de gemeente Nunspeet Leefbaarheid in de gemeente Nunspeet Lemon vervolgmeting 2008 In opdracht van Gemeente Nunspeet Annika Janse Esther Cozijnsen februari 2009 Rapportnummer: 10540 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie

Lemon Niedorp. De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Niedorp

Lemon Niedorp. De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Niedorp Lemon Niedorp De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting 2008 In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Niedorp Nynke den Herder Annika Janse Esther Cozijnsen januari 2009 Rapportnummer: P11080 RIGO Research

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hoorn

Leefbaarheid in Hoorn Leefbaarheid in Hoorn Lemon meting 2006 In opdracht van Gemeente Hoorn Lotte Reneman Annika Janse Mei 2007 Rapportnummer: 94410 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon 020

Nadere informatie

Leefbaarheid in Culemborg

Leefbaarheid in Culemborg Leefbaarheid in Culemborg Vervolgmeting 2008 In opdracht van Gemeente Culemborg Lotte Reneman Annika Janse Nynke den Herder maart 2008 Rapportnummer: 97900 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139

Nadere informatie

Lemon Schagen. De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Schagen

Lemon Schagen. De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Schagen Lemon Schagen De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting 2008 In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Schagen Nynke den Herder Annika Janse Esther Cozijnsen Januari 2009 Rapportnummer: P11080 RIGO Research

Nadere informatie

Leefbaarheid in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen

Leefbaarheid in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen Leefbaarheid in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen Lemon-meting 2009 In opdracht van Gemeente Dronten en Oost Flevoland Woondiensten Annika Janse Esther Cozijnsen Rebecca Wouters Nynke den Herder mei

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hoorn

Leefbaarheid in Hoorn Leefbaarheid in Hoorn Lemon 2004 Peiling najaar 2004 In opdracht van Gemeente Hoorn Ilse Giebers Amanda Hogenes Jeroen Rous februari 2005 Rapportnummer: 86980 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Hoorn

Leefbaarheid in de gemeente Hoorn RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Leefbaarheid in de gemeente Hoorn 6 e Lemon-meting 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies.

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek

Leefbaarheidsonderzoek Leefbaarheidsonderzoek Beemster, Edam, Purmerend, Waterland, Zeevang en Schermer In opdracht van Wooncompagnie Lotte Reneman Annika Janse Jan Scheele René Schulenberg Mei 2007 Rapportnummer: 94720 RIGO

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Lemon vervolgmeting 2009 Eindrapport In opdracht van Gemeente Pijnacker-Nootdorp Esther Cozijnsen Annika Janse juli 2009 Rapportnummer: P11960 RIGO Research

Nadere informatie

Leefbaarheid in Veenendaal

Leefbaarheid in Veenendaal Leefbaarheid in Veenendaal Vervolgmeting 2008 In opdracht van Patrimonium woonstichting Veenendaal Cora van der Poel RIGO Research en Advies BV Nynke den Herder Annika Janse Annelien Thedinga juni 2008

Nadere informatie

Leefbaarheid in Albrandswaard

Leefbaarheid in Albrandswaard RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving Leefbaarheid in Albrandswaard Vervolgmeting 2009 Eindrapportage De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van

Nadere informatie

Leefbaarheid in Leerdam

Leefbaarheid in Leerdam Leefbaarheid in Leerdam Vervolgmeting 2009 Eindrapportage In opdracht van Kleurrijk Wonen / Gemeente Leerdam Nynke den Herder Esther Cozijnsen augustus 2009 Rapportnummer: P10330 RIGO Research en Advies

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker Nootdorp

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving  Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker Nootdorp RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker Nootdorp Vervolgmeting 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies.

Nadere informatie

Leefbaarheid in Vlaardingen 2008

Leefbaarheid in Vlaardingen 2008 Leefbaarheid in Vlaardingen 2008 Beleving in perspectief In opdracht van Gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen en Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Rebecca Wouters Annika Janse Esther Cozijnsen Januari

Nadere informatie

Leefbaarheid in Dronten

Leefbaarheid in Dronten Leefbaarheid in Dronten Lemon meting 2006 In opdracht van Oost Flevoland Woondiensten Gemeente Dronten Thijs Luijkx Lotte Reneman Annelien Thedinga December 2006 Rapportnummer: 92950 RIGO Research en Advies

Nadere informatie

Leefbaarheid in Weesp, Muiden en Muiderberg

Leefbaarheid in Weesp, Muiden en Muiderberg Leefbaarheid in Weesp, Muiden en Muiderberg Vervolgmeting 2007 In opdracht van De Woningbouw Lotte Reneman Annika Janse September 2007 Rapportnummer: 94270 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeksresultaten

Samenvatting onderzoeksresultaten SAMENVATTING ONDERZOEKSRESULTATEN 9 2 Samenvatting onderzoeksresultaten 2.1 Inleiding In 2007 hebben de gemeente Tilburg en de woningcorporaties Tiwos Tilburgse Woonstichting, WonenBreburg, t Heem (voorheen

Nadere informatie

Leefbaarheid in Pijnacker- Nootdorp

Leefbaarheid in Pijnacker- Nootdorp Leefbaarheid in Pijnacker- Nootdorp Meting 2005 In opdracht van Gemeente Pijnacker-Nootdorp Annelien Thedinga juli 2005 Rapportnummer: 89320 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Veghel

Leefbaarheid in de gemeente Veghel Leefbaarheid in de gemeente Veghel Lemon-meting 2009 Eindrapport In opdracht van Gemeente Veghel, Woonbelang Veghel en Wijkraad De Bunders Annika Janse Nynke den Herder Esther Cozijnsen mei 2009 Rapportnummer:

Nadere informatie

Leefbaarheid in Culemborg

Leefbaarheid in Culemborg Leefbaarheid in Culemborg Vervolgmeting 2006 In opdracht van Gemeente Culemborg Annelien Thedinga Lotte Reneman maart 2006 Rapportnummer: 91820 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Leefbaarheid in Zaltbommel

Leefbaarheid in Zaltbommel Leefbaarheid in Zaltbommel Lemon meting 2006 In opdracht van Gemeente Zaltbommel Lotte Reneman Ilse Giesbers juli 2006 Rapportnummer: 91190 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Leefbaarheid in Almere-Haven

Leefbaarheid in Almere-Haven Leefbaarheid in Almere-Haven In opdracht van Groene Stad Almere Annelien Thedinga juni 2005 Rapportnummer: 89260 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon 020 522 11 11 telefax

Nadere informatie

Leefbaarheid in Veghel

Leefbaarheid in Veghel Leefbaarheid in Veghel Lemon meting 2005 In opdracht van Gemeentebelang Veghel Lotte Reneman Annelien Thedinga november 2005 Rapportnummer: 89710 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Leefbaarheid in Schoonhoven, Nederlek en Bergambacht

Leefbaarheid in Schoonhoven, Nederlek en Bergambacht Leefbaarheid in Schoonhoven, Nederlek en Bergambacht Meting 2007 In opdracht van QuaWonen Annika Janse Lotte Reneman Nynke den Herder Rebecca Wouters Januari 2008 Rapportnummer: 96410 RIGO Research en

Nadere informatie

Leefbaarheid in Zaltbommel

Leefbaarheid in Zaltbommel RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl RAPPORT Leefbaarheid in Zaltbommel Lemon-vervolgmeting 2016 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Leefbaarheid in Culemborg

Leefbaarheid in Culemborg RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Leefbaarheid in Culemborg Lemon vervolgmeting 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving  Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Lemon vervolgmeting 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving Leefbaarheid in Lansingerland

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving  Leefbaarheid in Lansingerland RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in Lansingerland Lemon-vervolgmeting 2016 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Beleving door bewoners in kaart gebracht

Beleving door bewoners in kaart gebracht lemon Beleving door bewoners in kaart gebracht Eindrapportage In opdracht van In samenwerking met: Woningstichting Omia Politie Nunspeet januari 2004 Rapportnummer: 85640 RIGO Research en Advies BV De

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor. Pijnacker-Nootdorp 2003

Leefbaarheidsmonitor. Pijnacker-Nootdorp 2003 Leefbaarheidsmonitor Pijnacker-Nootdorp 2003 Beleving door bewoner en professional In opdracht van Gemeente Pijnacker-Nootdorp Jeroen Rous Noek Pouw Augustus 2003 Rapportnummer: 84200 RIGO Research en

Nadere informatie

Leefbaarheid in Dronten, Biddinghuizen

Leefbaarheid in Dronten, Biddinghuizen RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl RAPPORT Leefbaarheid in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant Lemon vervolgmeting 2016 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Culemborg: leefbaarheid tussen water, weg en spoor

Culemborg: leefbaarheid tussen water, weg en spoor Culemborg: leefbaarheid tussen water, weg en spoor Lemon Leefbaarheidsmonitor In opdracht van Gemeente Culemborg Stichting Betuwse Combinatie Woongoed Sandra Butter Amanda Hogenes Jeroen Rous april 2002

Nadere informatie

Huurders over de leefbaarheid in Heeze-Leende

Huurders over de leefbaarheid in Heeze-Leende Huurders over de leefbaarheid in Heeze-Leende In opdracht van wocom Jeroen Rous Januari 2005 Rapportnummer: 88800 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon 020 522 11 11 telefax

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Leefbaarheid Haarlemmermeer

Leefbaarheid Haarlemmermeer Leefbaarheid Haarlemmermeer In opdracht van Gemeente Haarlemmermeer Jeroen Rous Amanda Hogenes november 2004 Rapportnummer: 87090 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon

Nadere informatie

Leefbaarheid in West-Brabant en Tholen

Leefbaarheid in West-Brabant en Tholen RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl RAPPORT Leefbaarheid in West-Brabant en Tholen LEMON vervolgmeting De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Leefbaarheid Tilburg 2007

Leefbaarheid Tilburg 2007 Leefbaarheid Tilburg 2007 Vervolgmeting In opdracht van: Gemeente Tilburg Tiwos Tilburgse woonstichting t Heem TBV Wonen WonenBreburg Lotte Reneman Annika Janse Nynke den Herder januari 2008 Rapportnummer:

Nadere informatie

Leefbaarheid in Bergen op Zoom

Leefbaarheid in Bergen op Zoom RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl DEELRAPPORTAGE Leefbaarheid in Bergen op Zoom LEMON vervolgmeting 2016 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Leefbaarheid Tilburg 2010

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Leefbaarheid Tilburg 2010 RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Leefbaarheid Tilburg 2010 Vervolgmeting De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Hellendoorn

Leefbaarheid in de gemeente Hellendoorn RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORTAGE Leefbaarheid in de gemeente Hellendoorn Lemon vervolgmeting 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO.

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Leefbaarheid Krimpen aan den IJssel

Leefbaarheid Krimpen aan den IJssel Leefbaarheid Krimpen aan den IJssel In opdracht van Woonwaard Krimpen Jeroen Rous Amanda Hogenes maart 2005 Rapportnummer: 87070 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon

Nadere informatie

2015 Wijkplatform Velsen-Noord Onderzoek naar de Leefbaarheid

2015 Wijkplatform Velsen-Noord Onderzoek naar de Leefbaarheid Onderzoek naar de leefbaarheid Najaar 2015 www.wijkplatformsvelsen.nl/velsen-noord/ Wijkplatform Velsen-Noord Wijkplatform Velsen-Noord 1. Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Opbouw rapport 3 2. Algemene toelichting

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORTAGE Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Lemon vervolgmeting 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Leefbaarheid in Tholen

Leefbaarheid in Tholen RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl DEELRAPPORTAGE Leefbaarheid in Tholen LEMON vervolgmeting De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

DeleefbaarheidinCulemborg

DeleefbaarheidinCulemborg DeleefbaarheidinCulemborg 1-meting2004 Inopdrachtvan GemeenteCulemborg StichtingBetuwseCombinatie Woongoed JeroenRous NoekPouw maart2004 RIGOResearchenAdviesBV DeRuyterkade139 1011AC Amsterdam telefoon

Nadere informatie

Huurders over de leefbaarheid van Cranendonck

Huurders over de leefbaarheid van Cranendonck Huurders over de leefbaarheid van Cranendonck In opdracht van wocom Jeroen Rous Annelien Thedinga April 2005 Rapportnummer: 88800 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon

Nadere informatie

Leefbaarheid in Veenendaal

Leefbaarheid in Veenendaal Leefbaarheid in Veenendaal Meting 2005 In opdracht van Patrimonium woonstichting Veenendaal Cora van der Poel Michel Kappenberg Annemarie van Ravenswaaij RIGO Research en Advies BV Annelien Thedinga Ilse

Nadere informatie

Woonwensen en leefbaarheid in de Regio Achterhoek

Woonwensen en leefbaarheid in de Regio Achterhoek AWLO Woonwensen en leefbaarheid in de Regio Achterhoek Bijlage : Leefbaarheid per buurt In opdracht van de Stuurgroep REGIOVISIE Gemeente Bronckhorst, Coördinerende gemeente Volkshuisvesting april Drs.

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Leefbaarheid in de wijk De Bunders

Leefbaarheid in de wijk De Bunders Leefbaarheid in de wijk De Bunders Lemon-meting 2009 Aangepast eindrapport In opdracht van Wijkraad De Bunders, Veghel Annika Janse Esther Cozijnsen Nynke den Herder juni 2009 Rapportnummer: P12400 RIGO

Nadere informatie

Leefbaarheid in Leerdam

Leefbaarheid in Leerdam Leefbaarheid in Leerdam Meting 2005 In opdracht van CWL Woningbeheer Annelien Thedinga Vincent Thunnissen augustus 2005 Rapportnummer: 89440 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving Leefbaarheid onder huurders Patrimonium woonstichting Veenendaal

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving  Leefbaarheid onder huurders Patrimonium woonstichting Veenendaal RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Leefbaarheid onder huurders Patrimonium woonstichting Veenendaal Meting 2010 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10%

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10% 20 ONDERHOUD EN NETHEID EIGEN BUURT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prettige en de mindere prettige kanten van de openbare ruimte in de eigen buurt of wijk. Vervolgens wordt gekeken hoe men verschillende

Nadere informatie

Leefbaarheid in Veenendaal

Leefbaarheid in Veenendaal RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Leefbaarheid in Veenendaal LEMON-onderzoek onder huurders van woonstichting en de Veenendaalse Woningstichting De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Leefbaarheid in Vlissingen

Leefbaarheid in Vlissingen Leefbaarheid in Vlissingen In opdracht van L escaut woonservice & WoningStichting Walcheren Ilse Giesbers Lotte Reneman november 2005 Rapportnummer: 89430 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving Leefbaarheid in Hellevoetsluis

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving  Leefbaarheid in Hellevoetsluis RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in Hellevoetsluis Lemon vervolgmeting 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Leefbaarheid in De Bunders

Leefbaarheid in De Bunders Leefbaarheid in De Bunders Inhoud Introductie Lemon de leefbaarheidsmonitor Achtergrond en opzet Resultaten onderzoek Werkwijze Leefbaarheidsmonitor Lemon meet de beleving van leefbaarheid op buurtniveau;

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving EINDRAPPORT. Lemon Harenkarspel. Vervolgmeting 2010

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving  EINDRAPPORT. Lemon Harenkarspel. Vervolgmeting 2010 RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Lemon Harenkarspel Vervolgmeting 2010 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Woensdrecht

Leefbaarheid in de gemeente Woensdrecht RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Leefbaarheid in de gemeente Woensdrecht LEMON vervolgmeting 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of

Nadere informatie

Leefbaarheid in Woensdrecht

Leefbaarheid in Woensdrecht RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl DEELRAPPORTAGE Leefbaarheid in Woensdrecht LEMON vervolgmeting De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Steenbergen

Leefbaarheid in de gemeente Steenbergen RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Leefbaarheid in de gemeente Steenbergen LEMON vervolgmeting 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het

Nadere informatie

Leefbaarheid in Lansingerland

Leefbaarheid in Lansingerland RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Leefbaarheid in Lansingerland Vervolgmeting 2011 1 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hellendoorn

Leefbaarheid in Hellendoorn Leefbaarheid in Hellendoorn 1-meting In opdracht van Woningstichting Hellendoorn en gemeente Hellendoorn Jeroen Rous Ilse Giesbers juli 2004 Rapportnummer: 86810 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie

Onderwerp. Leefbaarheidsmonitor Dongen. Rapportage Evenement, spreker, datum. GfK Panel Services Benelux In opdracht van Vieya Mei 2010

Onderwerp. Leefbaarheidsmonitor Dongen. Rapportage Evenement, spreker, datum. GfK Panel Services Benelux In opdracht van Vieya Mei 2010 Onderwerp Leefbaarheidsmonitor Dongen Evenement, spreker, datum Rapportage 2010 GfK Panel Services Benelux In opdracht van Vieya Mei 2010 Programma presentatie Lemon onderzoek 2010 2 18.30 uur ontvangst

Nadere informatie

Openbare ruimte en groen

Openbare ruimte en groen Ruimtegebruik 245 Openbare ruimte en groen..2 Ruimtegebruik Woonomgeving Amsterdam in cijfers 203 246 Openbare ruimte en groen Stad wordt steeds drukker Amsterdam heeft een oppervlakte van 2.933 hectare.

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Leefbaarheid in Emmen, Borger-Odoorn en Stadskanaal

Leefbaarheid in Emmen, Borger-Odoorn en Stadskanaal Leefbaarheid in Emmen, Borger-Odoorn en Stadskanaal In opdracht van Wooncom Paul van Grieken Annelien Thedinga september 2005 Rapportnummer: 90330 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Omnibusonderzoek 2009 Omnibusonderzoek 2009, Team Onderzoek en Statistiek Gemeente Alkmaar pagina 1 Onderzoekskader

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie