Leefbaarheid in Hoorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leefbaarheid in Hoorn"

Transcriptie

1 Leefbaarheid in Hoorn Lemon 2004 Peiling najaar 2004 In opdracht van Gemeente Hoorn Ilse Giebers Amanda Hogenes Jeroen Rous februari 2005 Rapportnummer: RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade AC Amsterdam telefoon telefax

2

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING INLEIDING LEESWIJZER 1 2 ALGEMENE TOELICHTING INLEIDING ONDERZOEKSOPZET 3 3 DE FYSIEKE WOONOMGEVING INLEIDING WONINGEN WOONOMGEVING GROEN- EN SPEELVOORZIENINGEN VOORZIENINGEN CONCLUSIES FYSIEKE WOONOMGEVING 15 4 DE SOCIALE WOONOMGEVING INLEIDING SAMENLEVEN VAN VERSCHILLENDE INKOMENSGROEPEN SAMENLEVEN VAN ALLOCHTONE EN AUTOCHTONE MENSEN BETROKKENHEID BIJ DE BUURT CONCLUSIES SOCIALE WOONOMGEVING 23

4 5 ONGENOEGENS INLEIDING OVERLAST VAN ACTIVITEITEN VERVUILING VERKEERSOVERLAST CONCLUSIES ONGENOEGENS 31 6 VEILIGHEID INLEIDING CRIMINALITEIT VEILIGHEIDSGEVOEL OVERLAST VAN PERSONEN CONCLUSIES VEILIGHEIDSBELEVING 39 7 TOTAALOORDEEL EN WIJKSCORES INLEIDING TOTAALOORDEEL WIJKPROFIEL 43 BIJLAGE 53

5 INLEIDING 1 1 Inleiding 1.1 Inleiding In 1998 heeft Hoorn, in samenwerking met Stichting Netwerk en Intermaris Woondiensten het initiatief genomen om periodiek de leefbaarheid van de gemeente in kaart te brengen. In 2001 is een tweede meting uitgevoerd. Deze rapportage is de weergave van de derde meting, die is uitgevoerd in het najaar van In december 2004 zijn bewoners en 120 professionals in de gemeente Hoorn benaderd om deel te nemen aan de Lemon-enquête. In totaal hebben 840 inwoners en 108 professionals schriftelijk hun mening gegeven over zaken die van invloed zijn op de leefbaarheid in de wijk of buurt. In deze rapportage leest u aan de hand van de verschillende thema s hoe de bewoners over hun wijk of buurt oordelen. Bijvoorbeeld aan de hand van de kenmerken van de gebouwde omgeving. Welke wijken of buurten scoren hoog als het gaat om de kwaliteit van de woningen? Welke wijken of buurten worden gewaardeerd om het groen in de wijk of buurt? In welke wijken of buurten is men minder te spreken over het voorzieningenniveau? Per vraag wordt een beeld geschetst van de stand van zaken in de gemeente Hoorn. De rapportage sluit af met een beschrijving van de kenmerken van de afzonderlijke wijken en buurten. Per wijk of buurt wordt een beeld getoond van de sterke en zwakke punten. 1.2 Leeswijzer Hoofdstuk twee begint met de bespreking van de opzet van het onderzoek. Het behandelt onderzoeksmatige zaken, zoals de respons en Vier thema s de steekproefgrootte. De hoofdstukken drie tot en met zes De fysieke woonomgeving De sociale woonomgeving zijn uitgewerkt aan de hand van vier thema s. Per thema, Ongenoegens bijvoorbeeld veiligheid, wordt aangegeven wat de best en Veiligheid minst scorende wijken of buurten zijn en wat de verande-

6 2 INLEIDING ringen ten opzichte van de eerdere metingen zijn. Waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt met het gemiddelde van alle Lemon-onderzoeken in Nederland. Hoofdstuk zeven van de rapportage vormt een beschrijving van het totaaloordeel en sluit de rapportage af met een bespreking van de uitkomsten aan de hand van wijk- en buurtprofielen. Per wijk of buurt worden de sterke en de zwakke punten besproken en wordt bezien wat de veranderingen zijn ten opzichte van de eerdere metingen.

7 ALGEMENE TOELICHTING 3 2 Algemene toelichting 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden inhoud en opzet van deze rapportage toegelicht. Aan bod komen onder meer de leefbaarheidsaspecten, de wijkindeling, de opzet van het onderzoek, de betrouwbaarheid en de respons op de enquêtes. De leefbaarheidsmonitor Lemon Voor het meten van de leefbaarheid in Hoorn is gebruik gemaakt van de Lemon Leefbaarheidsmonitor. Dit instrument maakt de oordelen over de leefbaarheid van bewoners en (in het geval van gemeente Hoorn) professionals aan de hand van kaartbeelden inzichtelijk. De uitkomsten kunt u bekijken op: of via Naast de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor van Hoorn zijn op de Lemonwebsite de uitkomsten van onderzoeken in andere Nederlandse gemeenten te bekijken. Daar krijgt u antwoord op de vraag of de Hoorn het beter dan gemiddeld in Nederland doet of juist niet. 2.2 Onderzoeksopzet In de leefbaarheidsmonitor van Hoorn is de bewoners en de professionals naar hun mening gevraagd op 13 vragen, onderverdeeld naar vier thema s, plus het totaaloordeel van de wijk. De fysieke woonomgeving Woningen Woonomgeving Groen- en Speelvoorzieningen Voorzieningen De sociale woonomgeving Sociaal-economische samenstelling Etnische samenstelling bevolking Betrokkenheid Ongenoegens Last van activiteiten Vervuiling Verkeersoverlast Veiligheid Criminaliteit Veiligheidsgevoel Overlast van personen

8 4 ALGEMENE TOELICHTING De respons In de verschillende buurten en wijken zijn in 2004 zowel bewoners als professionals benaderd, door middel van een schriftelijke vragenlijst. Via een aselecte steekproef is een selectie gemaakt van de bewoners van Hoorn. Bij het aanschrijven is rekening gehouden met verschillen in bewonersomvang tussen de wijken en buurten en bij het aanschrijven is uitgegaan van mensen van 18 jaar en ouder. Voor het onderzoek zijn bewoners en 120 professionals benaderd. De professionals die zijn benaderd zijn werkzaam bij de gemeente, de woningcorporatie, de politie, Stichting Netwerk, of hebben zitting in een huurdersvereniging of wijkoverlegorgaan en hebben vanuit hun beroep of betrokkenheid te maken hebben met de leefbaarheid in Hoornse buurten. De rapportcijfers zijn samengesteld door alle cijfers van de bewoners en de professionals samen te nemen en vervolgens het gemiddelde uit te rekenen over alle respondenten. De nadruk ligt op deze manier op de bewoners. De methode wijkt iets af van de voorgaande jaren. Een nadere toelichting van de methode is te vinden in de bijlage. In totaal kwamen er 948 enquêtes retour, ingevuld door 840 bewoners en 108 professionals. Dat betekent een respons van 42% bij de bewoners en 90% bij de professionals. Gemiddeld betekent dit een respons van 66%. Bij de tweede meting in 2001 was er gemiddeld een respons van 64%. Met de gehanteerde aantallen is het mogelijk om de uitkomsten van het onderzoek op wijk- of buurtniveau als algemeen geldend te rekenen. Het aantal ondervraagde mensen is voldoende groot om aan te kunnen nemen dat hun oordeel overeenkomt met het algemene oordeel van de totale bevolking van de wijk of buurt. Vergelijking peiling 1998 en 2001 In deze rapportage wordt een vergelijking gemaakt tussen de metingen uit 1998, 2001 en De uitkomsten van de vergelijkingen tussen 1998 en 2001 vragen een nuancering 1. voetnoot 1 De verklaring van deze nuancering is in de rapportage van 2001 gegeven. Voor de volledigheid is deze in de bijlage opgenomen.

9 ALGEMENE TOELICHTING De wijk- en buurtindeling Bij de opzet van het onderzoek is uitgegaan van de onderstaande wijk- en buurtindeling. Buurtkaart Buurtnummer Buurtnaam Buurtnummer Buurtnaam 1 Binnenstad 11 Risdam Noord Venenlaankwartier 12 Risdam Noord Hoorn-Noord 13 Nieuwe Steen 4 Grote Waal-Zuid 14 Zwaag 5 Grote Waal-Noord 15 Blokker 6 Grote Waal-West 16 Kersenboogerd Risdam Zuid-Oost 17 Kersenboogerd Risdam Zuid-West 18 Kersenboogerd Risdam Noord Kersenboogerd Risdam Noord Kersenboogerd 336

10

11 DE FYSIEKE WOONOMGEVING 7 3 De fysieke woonomgeving 3.1 Inleiding Het eerste van de vier leefbaarheidsthema s is de fysieke woonomgeving. Dit thema betreft de gebouwde omgeving van de wijken en buurten en bestaat uit vijf leefbaarheidsaspecten: de kwaliteit van de woningen, de opbouw en de kwaliteit van de omgeving, de groenvoorzieningen, de speelvoorzieningen en het voorzieningenniveau. Een wijk of buurt met goede woningen, hoogwaardig groen, voldoende speelvoorzieningen en een passend voorzieningenaanbod zal bij bewoners en professionals naar verwachting een hoger oordeel krijgen voor de fysieke woonomgeving dan een wijk of buurt die deze kenmerken niet bezit. NB. Achter in de rapportage is een uitvouwpagina toegevoegd. Hierop is een kaart met de wijken en wijknamen van Hoorn geprojecteerd. Deze bladzijde kunt u uitklappen en gebruiken bij het lezen van de rapportage. Voor u start met het lezen van de uitkomsten nog een belangrijke algemene opmerking: De leefbaarheidsmonitor vraagt naar beleving. Er dient benadrukt te worden dat beleving en feitelijke situatie niet altijd overeenkomen. Een voorbeeld: In wijk A worden per jaar gemiddeld tien inbraken gepleegd en in wijk B gemiddeld twintig per jaar. Toch geven de bewoners van wijk A aan zich onveiliger te voelen dan de bewoners van wijk B. In wijk A was het aantal inbraken de voorgaande jaren lager. Echter, de inbraken die werden gepleegd hebben veel aandacht gekregen in de lokale pers. Dit heeft ertoe geleid dat de bewoners zich onveiliger zijn gaan voelen in hun wijk. Het aantal inbraken in wijk B was in de afgelopen jaren hoger dan nu het geval is. Preventieve maatregelen en extra inzet van politie heeft het aantal inbraken omlaag gebracht, maar bovenal de bewoners een veilig gevoel gegeven over hun wijk. De resultaten uit Lemon geven slechts de gevoelens van bewoners weer en niet in hoeverre deze gevoelens in overeenstemming zijn met feitelijke cijfers.

12 8 DE FYSIEKE WOONOMGEVING 3.2 Woningen De bewoners en professionals is een rapportcijfer voor de kwaliteit van de woningen in de wijk of buurt gevraagd. Daarbij gaat het niet om de geschiktheid van de eigen woning, maar om de aantrekkelijkheid, de uitstraling en staat van onderhoud van de woningen. Wijk 2004 Wijk Binnenstad 7,9 11. Risdam Noord 213 6,6 2. Venenlaankwartier 7,3 12. Risdam Noord 214 6,7 3. Hoorn-Noord 7,1 13. Nieuwe Steen 8,1 4. Grote Waal-Zuid 6,1 14. Zwaag 7,5 5. Grote Waal-Noord 5,9 15. Blokker 7,3 6. Grote Waal-West 6,2 16. Kersenboogerd 320 6,9 7. Risdam Zuid-Oost 7,0 17. Kersenboogerd 322 6,8 8. Risdam Zuid-West 6,9 18. Kersenboogerd 330 7,0 9. Risdam Noord 210 6,1 19. Kersenboogerd 334 7,5 10. Risdam Noord 211 6,7 20. Kersenboogerd 336 7,9 Hoorn totaal scoort een 7,0

13 DE FYSIEKE WOONOMGEVING 9 De kaart toont de gemiddelde rapportcijfers per wijk. De legenda bestaat uit een glijdende schaal. Rapportcijfers van laag naar hoog worden in kleurschakeringen van rood naar groen weergegeven. De gemiddelden in deze kaart liggen dicht bij elkaar en de kleurschakeringen dus ook klein (enkel tinten groen en geel). Gemiddeld geven de bewoners en professionals in de gemeente Hoorn een 7,0 voor de kwaliteit van de woningen. Overeenkomstig met het gemiddelde van de in Nederland gehouden Lemon-onderzoeken in 2004, daar gaf men ook een 7,0. In Nieuwe Steen geeft men het hoogste cijfer, een 8,1. Ook in de buurten de Kersenboogerd 336, Kersenboogerd 334, de wijk Zwaag en de binnenstad zijn de bewoners en de professionals tevreden. Het cijfer varieert van een 7,5 tot en met een 7,9: een ruime voldoende. In Grote Waal en in Risdam Noord 210 is men het minst tevreden over de kwaliteit van de woningen, men geeft een cijfer van een 5,9 tot een 6,1. Dit is overigens nog altijd een voldoende. Risdam Noord 210 scoort redelijk laag met een 6,1. Een bewoner geeft aan dat het matige/achterstallige onderhoud aan de buitenkant van de huurwoningen voor een groot deel de sfeer in de buurt bepaalt en dan in negatieve zin. Ook geeft een bewoner aan dat onderverhuur aangepakt dient te worden. We hebben veel last van schiet en vechtpartijen. Bij een blik op de totstandkoming van de gemiddelden blijkt dat maar liefst 63% van de mensen een zeven of een acht heeft gegeven voor de kwaliteit van de woningen. Slechts 10 mensen gaven een één of een twee als cijfer. Vergelijking met 1998 en 2001 In 2001 waren bewoners en professionals in Hoorn gemiddeld minder positief over de woningvoorraad dan in Het onderzoek in 2004 laat een gelijke score zien met Per buurt zijn er verschillen in mening over de woningvoorraad. De buurten in Grote Waal scoren in 2004 relatief laag. De waardering is in de loop de jaren achteruit gegaan. Alleen in Grote Waal-Noord is men niet van mening veranderd. De binnenstad scoort in 2004 ruim voldoende. Sinds 1998 is het rapportcijfer gestegen van een 7,1 tot een 7,9. In de meeste buurten is het cijfers sinds 1998 gedaald of gelijk gebleven. Uitzonderingen zijn de binnenstad en Kersenboogerd 330. Grote verschillen ten opzichte van 2001 zien we verder in Grote Waal-West (daling), Kersenboogerd 322, Kersenboogerd 334 en Kersenboogerd 336 (stijging). Buurt Buurt Binnenstad 7,1 7,5 7,9 Risdam Noord 213 6,6 6,4 6,6 Venenlaankwartier 7,6 7,4 7,3 Risdam Noord 214 7,2 6,4 6,7 Hoorn-Noord 7,0 7,3 7,1 Nieuwe Steen 8,2 8,0 8,1 Grote Waal-Zuid 6,5 6,4 6,1 Zwaag 7,4 7,2 7,5 Grote Waal-Noord 5,8 5,8 5,9 Blokker 7,5 7,6 7,3 Grote Waal-West 6,6 6,9 6,2 Kersenboogerd 320 7,3 7,0 6,9 Risdam Zuid-Oost 7,3 7,1 7,0 Kersenboogerd 322 6,8 6,3 6,8 Risdam Zuid-West 7,5 7,3 6,9 Kersenboogerd 330 6,2 7,0 7,0 Risdam Noord 210 6,6 6,1 6,1 Kersenboogerd 334 8,0 7,0 7,5 Risdam Noord 211 7,4 6,8 6,7 Kersenboogerd 336 7,8 7,2 7,9 Hoorn totaal 7,3 6,9 7,0

14 10 DE FYSIEKE WOONOMGEVING 3.3 Woonomgeving De bewoners en professionals is gevraagd naar hun mening over de woonomgeving. Hierbij moet gedacht worden aan de tevredenheid over en bruikbaarheid van de openbare ruimte. De inrichting van de openbare ruimte, zoals de bestrating, het straatmeubilair en de vormgeving van pleintjes, bepaalt onder andere hoe mensen de woonomgeving beleven. Wijk 2004 Wijk Binnenstad 6,9 11. Risdam Noord 213 5,6 2. Venenlaankwartier 6,3 12. Risdam Noord 214 6,1 3. Hoorn-Noord 6,5 13. Nieuwe Steen 6,8 4. Grote Waal-Zuid 5,1 14. Zwaag 5,9 5. Grote Waal-Noord 5,6 15. Blokker 6,4 6. Grote Waal-West 5,3 16. Kersenboogerd 320 5,9 7. Risdam Zuid-Oost 6,4 17. Kersenboogerd 322 5,6 8. Risdam Zuid-West 6,1 18. Kersenboogerd 330 6,0 9. Risdam Noord 210 4,9 19. Kersenboogerd 334 6,5 10. Risdam Noord 211 6,0 20. Kersenboogerd 336 5,9 Hoorn totaal scoort een 6,0

15 DE FYSIEKE WOONOMGEVING 11 Het gemiddelde rapportcijfer voor de beleving van de kwaliteit van de woonomgeving is in Hoorn een 6,0. Een half punt lager dan het landelijk gemiddelde. Gemiddeld scoort de woonomgeving een 6,5 in Lemon-metingen van De hoogstscorende buurt is de Binnenstad met een 6,9. Het laagst scoort Risdam Noord 210 met een 4,9. Eveneens onvoldoende scoren Grote Waal-Zuid (5,1) en Grote Waal-West (5,3). Laag scoort ook Risdam Noord 213 met een 5,6. In Risdam Noord 210 is men niet tevreden met het aanzicht van de buurt, verpaupering is zichtbaar, straatstenen zijn verzakt of de straatstenen komen door de bomen omhoog. Ook staan vuilcontainers lang op straat, wordt er nooit geveegd en gebeurt er niets aan de groenvoorzieningen. Niet alleen in Risdam Noord 210 worden deze opmerkingen gemaakt. Ook Grote Waal zien we dezelfde opmerkingen terugkomen. Vooral over de bestrating en het groen is men niet erg te spreken. In de verdeling van de rapportcijfers ligt het zwaartepunt op een zeven. Circa 30% van de mensen gaf dit cijfer. Ook gaf circa 30% van de ondervraagden een vijf of lager voor de kwaliteit van de woonomgeving. Vergelijking met 1998 en 2001 In de Binnenstad van Hoorn is men de laatste jaren meer tevreden geworden over de woonomgeving. Bij de eerste twee metingen werden er gemiddeld cijfers gegeven rond de 6,1, terwijl dit in 2004 is gestegen naar een 6,9. Dit is overigens het hoogste gemiddelde cijfer voor de woonomgeving in de gemeente Hoorn. Ook in Venenlaankwartier is het cijfer sinds 2001 fors gestegen. Over het algemeen zijn de bewoners en professionals in de Kersenboogerd minder positief dan voorheen. Hetzelfde geldt voor de ondervraagden in Risdam Noord 210. Ook Grote Waal-Zuid en Blokker krijgen een lager rapportcijfer dan in De totale gemeente heeft in de periode 1998 tot 2001 te maken gehad met een daling, terwijl de periode een gelijke score laat zien. Buurt Buurt Binnenstad 6,2 6,1 6,9 Risdam Noord 213 5,9 5,1 5,6 Venenlaankwartier 5,8 5,5 6,3 Risdam Noord 214 6,3 5,6 6,1 Hoorn-Noord 6,6 6,7 6,5 Nieuwe Steen 7,3 7,2 6,8 Grote Waal-Zuid 5,8 6,2 5,1 Zwaag 6,3 6,1 5,9 Grote Waal-Noord 5,8 5,3 5,6 Blokker 6,1 7,0 6,4 Grote Waal-West 5,9 5,6 5,3 Kersenboogerd 320 6,5 6,0 5,9 Risdam Zuid-Oost 6,7 6,3 6,4 Kersenboogerd 322 6,8 5,7 5,6 Risdam Zuid-West 6,9 6,3 6,1 Kersenboogerd 330 5,9 5,8 6,0 Risdam Noord 210 5,6 5,1 4,9 Kersenboogerd 334 7,4 6,5 6,5 Risdam Noord 211 5,9 6,1 6,0 Kersenboogerd 336 7,1 6,3 5,9 Hoorn totaal 6,6 6,0 6,0

16 12 DE FYSIEKE WOONOMGEVING 3.4 Groen- en speelvoorzieningen Groen vormt voor veel mensen een belangrijk aspect van de woonomgeving. Naast een belangrijke belevingswaarde heeft het ook een gebruikswaarde, bijvoorbeeld om de hond uit te laten of te ontspannen in de buitenlucht. Veel groen kan ook nadelig zijn voor de beleving, omdat het gevoelens van onveiligheid kan genereren. Speelvoorzieningen zijn op het eerste gezicht vooral voor kinderen van belang. Ze vormen echter ook een belangrijk onderdeel van de totale inrichting van de woonomgeving, vooral het onderhoud ervan, en gaan in die zin alle bewoners aan. Wijk 2004 Wijk Binnenstad 5,8 11. Risdam Noord 213 5,7 2. Venenlaankwartier 5,7 12. Risdam Noord 214 5,5 3. Hoorn-Noord 5,8 13. Nieuwe Steen 6,2 4. Grote Waal-Zuid 5,5 14. Zwaag 5,4 5. Grote Waal-Noord 5,5 15. Blokker 6,0 6. Grote Waal-West 5,3 16. Kersenboogerd 320 5,8 7. Risdam Zuid-Oost 6,6 17. Kersenboogerd 322 5,6 8. Risdam Zuid-West 6,2 18. Kersenboogerd 330 6,2 9. Risdam Noord 210 5,1 19. Kersenboogerd 334 6,0 10. Risdam Noord 211 5,7 20. Kersenboogerd 336 4,9 Hoorn totaal scoort een 5,7

17 DE FYSIEKE WOONOMGEVING 13 Gemiddeld geven de bewoners en professionals van Hoorn een 5,7 voor de groenen speelvoorzieningen in de wijk. In Nederland was dit in 2004 een 6,0. De hoogst scorende buurt is Risdam Zuid-Oost (6,6) en de laagst scorende buurt is Kersenboogerd 336 (4,9). Opvallend is dat er op dit aspect, naast Kersenboogerd 336, zes buurten een onvoldoende scoren (5,5 of lager). Eén daarvan is Risdam Noord 210. De bewoners zijn ontevreden over de groenvoorzieningen in de buurt. Slechte groenverzorging. Geen nieuwe aanplant, waardoor wijk uiterlijk snel verslechtert. De weinige bosjes worden als hondenuitlaatplek gebruikt. In de Kersenboogerd 336 geeft men aan ontevreden te zijn over het onderhoud van het groen en over de ontbrekende speelgelegenheden voor kinderen. Slecht onderhoud van de beplanting op het midden plein. Dode bomen en struiken. Hondenpoep. Groen is van belang om je prettig in je omgeving te voelen. Dit geldt ook voor Grote Waal. In de verdeling van de rapportcijfers ligt het zwaartepunt op een zes of een zeven. Een kleine 38% van de respondenten heeft een cijfer van 5 of lager gegeven. Vergelijking met 1998 en 2001 Bewoners en professionals waarderen de speel- en groenvoorzieningen net onder het landelijk gemiddelde. Sinds 1998 is er een daling van het rapportcijfer geweest, terwijl in de periode 2001 tot 2004 het cijfer ongeveer gelijk is gebleven. In de buurt Kersenboogerd 336 is de waardering sinds de eerste twee metingen gedaald met 1.7 punten. In de Binnenstad zien we juist een toenemende waardering voor de speel- en groenvoorzieningen. In Hoorn-Noord is het rapportcijfer na een stijging tussen de eerste en tweede meting weer gedaald in Speeltuintje en de bestrating worden slecht onderhouden. Grote Waal Noord is sinds 2001 in waardering gestegen met een punt. Buurt Buurt Binnenstad 5,1 5,3 5,8 Risdam Noord 213 6,6 5,7 5,7 Venenlaankwartier 5,9 5,7 5,7 Risdam Noord 214 6,8 5,5 5,5 Hoorn-Noord 5,4 6,5 5,8 Nieuwe Steen 6,5 6,5 6,2 Grote Waal-Zuid 6,5 5,8 5,5 Zwaag 6,8 5,6 5,4 Grote Waal-Noord 6,0 4,5 5,5 Blokker 6,5 6,6 6,0 Grote Waal-West 6,1 5,7 5,3 Kersenboogerd 320 6,4 6,1 5,8 Risdam Zuid-Oost 7,0 6,6 6,6 Kersenboogerd 322 6,5 5,5 5,6 Risdam Zuid-West 6,8 6,3 6,2 Kersenboogerd 330 6,6 6,3 6,2 Risdam Noord 210 6,3 5,9 5,1 Kersenboogerd 334 7,1 6,4 6,0 Risdam Noord 211 6,9 6,1 5,7 Kersenboogerd 336 6,5 5,8 4,9 Hoorn totaal 6,7 5,9 5,7

18 14 DE FYSIEKE WOONOMGEVING 3.5 Voorzieningen De bewoners en professionals is gevraagd wat ze van de kwaliteit van de voorzieningen in de gemeente Hoorn vinden. Voorbeelden van voorzieningen in de gemeente zijn bijvoorbeeld de scholen, winkels, huisartsen, sportvelden, buurthuizen en dergelijke. Wijk 2004 Wijk Binnenstad 7,3 11. Risdam Noord 213 7,4 2. Venenlaankwartier 6,0 12. Risdam Noord 214 7,0 3. Hoorn-Noord 7,9 13. Nieuwe Steen 6,9 4. Grote Waal-Zuid 7,7 14. Zwaag 6,9 5. Grote Waal-Noord 7, Blokker 7,4 6. Grote Waal-West 6,9 16. Kersenboogerd 320 7,5 7. Risdam Zuid-Oost 7,8 17. Kersenboogerd 322 8,0 8. Risdam Zuid-West 7,8 18. Kersenboogerd 330 8,2 9. Risdam Noord 210 7,3 19. Kersenboogerd 334 7,4 10. Risdam Noord 211 7,4 20. Kersenboogerd 336 7,0 Hoorn totaal scoort een 7,4 De voorzieningen worden met een 7,4 als ruim voldoende beoordeeld. Landelijk geven bewoners voor het aspect voorzieningen een iets lager cijfer, namelijk een

19 DE FYSIEKE WOONOMGEVING 15 7,1. Er zijn geen wijken die een onvoldoende krijgen op deze vraag. De laagstscorende wijk is Venenlaankwartier met een 6,0. Bewoners geven aan dat er geen buurtwinkel en dus geen levensmiddelen zijn te verkrijgen, je moet voor alles naar de stad toe. In Kersenboogerd 330 geven bewoners en professionals het hoogste cijfer voor de voorzieningen, een 8,2. In de verdeling van de rapportcijfers ligt het zwaartepunt op een acht. Circa 38% van de respondenten heeft een acht gegeven bij de beoordeling van de voorzieningen. Men is erg positief, circa 29% heeft een zeven gegeven. Over het algemeen lijkt men het redelijk met elkaar eens te zijn. Vergelijking met 1998 en 2001 De voorzieningen in de buurt werden in 2001 al voldoende beoordeeld. In de nieuwe meting zien we dat het gemiddelde rapportcijfer nog iets hoger is. In bijna alle buurten geldt een toenemende of gelijke waardering voor de voorzieningen sinds Drie uitzonderingen daarop zijn Grote Waal-West, Nieuwe Steen en Kersenboogerd 320. Hoewel het cijfer is gedaald, geeft men gemiddeld nog steeds een (ruim) voldoende. Een opvallende stijgende waardering sinds 2001 heeft zich voorgedaan in Venenlaankwartier. Toch zijn de bewoners nog ontevreden over de winkels. Een bewoner geeft aan: Vind het nog steeds jammer dat er geen buurtwinkel is, vooral voor de wat oudere bewoners. Buurt Buurt Binnenstad 7,4 7,4 7,3 Risdam Noord 213 7,8 7,0 7,4 Venenlaankwartier 4,7 4,9 6,0 Risdam Noord 214 7,5 6,6 7,0 Hoorn-Noord 7,6 7,6 7,9 Nieuwe Steen 5,4 7,1 6,9 Grote Waal-Zuid 7,8 7,6 7,7 Zwaag 7,1 6,8 6,9 Grote Waal-Noord 7,0 7,3 7,5 Blokker 7,4 7,1 7,4 Grote Waal-West 7,0 7,2 6,9 Kersenboogerd 320 7,9 7,8 7,5 Risdam Zuid-Oost 7,8 7,8 7,8 Kersenboogerd 322 8,1 8,0 8,0 Risdam Zuid-West 7,7 7,3 7,8 Kersenboogerd 330 8,1 7,5 8,2 Risdam Noord 210 7,5 6,7 7,3 Kersenboogerd 334 7,6 6,9 7,4 Risdam Noord 211 7,8 7,0 7,4 Kersenboogerd 336 7,4 6,6 7,0 Hoorn totaal 7,3 7,1 7,4 3.6 Conclusies fysieke woonomgeving De kwaliteit van de woonomgeving zit in de ogen van de bewoners en de professionals vooral in de kwaliteit van de voorzieningen. Dit aspect scoort iets boven het gemiddelde van alle Lemon-onderzoeken in De andere aspecten van de woonomgeving, zoals de omgeving, het groen en de speelvoorzieningen scoren benedengemiddeld. De woningen ten slotte scoren op het niveau van het landelijk gemiddelde. De waardering van de gemeente totaal wijkt niet sterk af van 2001, terwijl bij alle aspecten in de periode wel een daling van het rapportcijfer heeft plaatsgevonden.

20

21 DE SOCIALE WOONOMGEVING 17 4 De sociale woonomgeving 4.1 Inleiding De sociale woonomgeving bestaat uit elementen die het samenleven van bewoners in de wijken bepalen. Het is een indicatie van de manier waarop bewoners in de wijk met elkaar omgaan en in welke mate men zich daar prettig bij voelt. In dit onderzoek is door middel van drie aspecten gemeten hoe men de sociale woonomgeving beleeft. Er is gevraagd een oordeel te geven over de manier waarop bewoners met verschillende inkomens in de buurt met elkaar omgaan, hoe mensen met verschillende etnische achtergronden in de wijk met elkaar omgaan en er is gevraagd naar de betrokkenheid van de bewoners bij de eigen buurt.

22 18 DE SOCIALE WOONOMGEVING 4.2 Samenleven van verschillende inkomensgroepen Aan de bewoners en de professionals is gevraagd een oordeel te geven over de manier waarop bewoners met verschillende inkomens in de buurt met elkaar omgaan. Wijk 2004 Wijk Binnenstad 7,1 11. Risdam Noord 213 6,2 2. Venenlaankwartier 6,9 12. Risdam Noord 214 6,3 3. Hoorn-Noord 6,7 13. Nieuwe Steen 7,0 4. Grote Waal-Zuid 5,7 14. Zwaag 6,9 5. Grote Waal-Noord 5,4 15. Blokker 6,8 6. Grote Waal-West 6,0 16. Kersenboogerd 320 5,6 7. Risdam Zuid-Oost 6,6 17. Kersenboogerd 322 5,8 8. Risdam Zuid-West 6,8 18. Kersenboogerd 330 6,3 9. Risdam Noord 210 6,2 19. Kersenboogerd 334 6,2 10. Risdam Noord 211 5,9 20. Kersenboogerd 336 6,5 Hoorn totaal scoort een 6,4 Het samenleven van mensen met verschillende inkomens wordt in Hoorn over het algemeen redelijk positief beoordeeld. Gemiddeld geven de respondenten een 6,4. Landelijk ligt het cijfer iets hoger, namelijk een 6,8. Het hoogste cijfer wordt gegeven door de respondenten uit de Binnenstad. Wat lager is het cijfer van de respon-

23 DE SOCIALE WOONOMGEVING 19 denten uit de buurt Grote Waal-Noord. De bewoners en professionals geven als rapportcijfer net een onvoldoende. In de buurt Risdam Noord 211 geven de respondenten gemiddeld een 5,9. Respondenten geven aan dat de bewoners in de huurwoningen niet voldoende aandacht besteden aan de verzorging van hun woningen. Kijken we naar de spreiding van het oordeel, dan blijkt dat het zwaartepunt rond de 7 ligt. Tweeëntwintig procent van de respondenten geeft een rapportcijfer van 5 of lager. Vergelijking met 1998 en 2001 Over het algemeen wordt de manier van samenleven met bewoners met verschillende inkomens voldoende gewaardeerd. Het totaaloordeel is vergelijkbaar met het oordeel in 2001, maar lager dan in De binnenstad scoort gemiddeld het beste en is sinds 2001 ook nog eens gestegen. In de Kersenboogerd 320 is men juist negatiever geworden. Scoorde het samenleven eerst nog een 6,5, in 2001 is het cijfer gezakt naar een 5,6. Een opvallende daling zien we verder ook in Risdam Noord 211. Buurt Buurt Binnenstad 7,5 6,4 7,1 Risdam Noord 213 6,6 5,8 6,2 Venenlaankwartier 7,4 6,4 6,9 Risdam Noord 214 7,5 6,3 6,3 Hoorn-Noord 5,7 6,6 6,7 Nieuwe Steen 8,7 7,2 7,0 Grote Waal-Zuid 5,8 6,0 5,7 Zwaag 7,8 7,1 6,9 Grote Waal-Noord 5,2 4,7 5,4 Blokker 7,9 7,2 6,8 Grote Waal-West 6,6 5,9 6,0 Kersenboogerd 320 6,6 6,5 5,6 Risdam Zuid-Oost 7,5 6,6 6,6 Kersenboogerd 322 5,2 5,2 5,8 Risdam Zuid-West 7,8 6,8 6,8 Kersenboogerd 330 5,9 6,0 6,3 Risdam Noord 210 6,0 6,0 6,2 Kersenboogerd 334 7,8 6,4 6,2 Risdam Noord 211 7,8 6,6 5,9 Kersenboogerd 336 7,4 6,1 6,5 Hoorn totaal 7,2 6,3 6,4

24 20 DE SOCIALE WOONOMGEVING 4.3 Samenleven van allochtone en autochtone mensen Het al dan niet prettig wonen in de wijk hangt mede samen met het type mensen dat in de wijk woont. Mensen blijken het vaak prettig te vinden als de andere wijkbewoners in grote lijnen hetzelfde leefpatroon hebben of met andere woorden op hen lijken. Etniciteit speelt hierin een rol. De wijkbewoners en de professionals is gevraagd hoe mensen van verschillende etnische afkomst met elkaar omgaan. Wijk 2004 Wijk Binnenstad 6,8 11. Risdam Noord 213 6,0 2. Venenlaankwartier 6,4 12. Risdam Noord 214 6,2 3. Hoorn-Noord 6,0 13. Nieuwe Steen 6,8 4. Grote Waal-Zuid 5,2 14. Zwaag 6,8 5. Grote Waal-Noord 4,9 15. Blokker 6,9 6. Grote Waal-West 5,7 16. Kersenboogerd 320 5,5 7. Risdam Zuid-Oost 6,3 17. Kersenboogerd 322 5,2 8. Risdam Zuid-West 6,5 18. Kersenboogerd 330 6,4 9. Risdam Noord 210 5,7 19. Kersenboogerd 334 6,2 10. Risdam Noord 211 6,3 20. Kersenboogerd 336 6,2 Hoorn totaal scoort een 6,1

25 DE SOCIALE WOONOMGEVING 21 Met een 6,1 voor het samenleven van allochtone en autochtone personen scoort de gemeente Hoorn gemiddeld (landelijk in 2004 een 6,2). Een oordeel over het samenleven van groepen met verschillende etnische achtergronden is in Nederland, nog steeds, een gevoelig thema. Op deze vraag geven relatief veel mensen geen antwoord. In de binnenstad geven de bewoners en professionals het hoogste gemiddelde rapportcijfer, een 6,8. Een respondent geeft aan dat er voornamelijk autochtonen wonen, maar dat hij goed kan opschieten met de allochtone slager, groenteman en kapper. In Grote Waal-Noord is men het minst positief gestemd, ze geven gemiddeld een 4,9. Ook in andere wijken en buurten wordt een onvoldoende gegeven. Het gaat om de Grote Waal-Noord, Kersenboogerd 320 en Kersenboogerd 322. In alle drie de buurten geven de respondenten gemiddeld een onvoldoende. De etnische samenstelling lijkt, gezien de spreiding van de rapportcijfers, geen punt van aandacht te zijn in de gemeente. Er zijn weinig mensen die een 5 of lager geven (27%) en slechts 12 mensen die een 1 geven. Er zijn echter 153 mensen die geen antwoord op de vraag hebben gegeven. In vergelijking met andere plaatsen in Nederland waar deze vraag ook werd gesteld is dit geen hoog aantal. Vergelijking met 1998 en 2001 De beoordeling van het samenleven van autochtonen en allochtonen is ongeveer vergelijkbaar met de vorige meting uit Sinds 1998 is het rapportcijfer echter fors gedaald voor de gemeente Hoorn als totaal. In een aantal wijken of buurten is de beoordeling een stuk positiever geworden sinds Bijvoorbeeld in de binnenstad is de waardering gestegen van een 6,0 naar een 6,8. Ook in Grote Waal- West zijn de bewoners en professionals positiever geworden. Wel ligt het gemiddelde van deze buurten nog steeds onder het gemiddelde van de gemeente Hoorn totaal. In Kersenboogerd 333 en Kersenboogerd 334 zijn de respondenten gemiddeld een beter rapportcijfer gaan geven, waardoor het cijfer boven het gemiddelde van Hoorn uitkomt. Buurt Buurt Binnenstad 7,6 6,0 6,8 Risdam Noord 213 6,6 5,6 6,0 Venenlaankwartier 7,8 6,2 6,4 Risdam Noord 214 7,7 6,2 6,2 Hoorn-Noord 5,7 6,5 6,0 Nieuwe Steen 9,0 6,9 6,8 Grote Waal-Zuid 7,2 5,8 5,2 Zwaag 8,3 6,6 6,8 Grote Waal-Noord 5,0 4,4 4,9 Blokker 8,3 6,5 6,9 Grote Waal-West 7,0 4,9 5,7 Kersenboogerd 320 6,6 6,1 5,5 Risdam Zuid-Oost 7,3 6,1 6,3 Kersenboogerd 322 4,8 5,1 5,2 Risdam Zuid-West 7,3 6,3 6,5 Kersenboogerd 330 5,8 5,6 6,4 Risdam Noord 210 6,7 5,9 5,7 Kersenboogerd 334 7,9 5,8 6,2 Risdam Noord 211 7,8 6,3 6,3 Kersenboogerd 336 7,5 6,3 6,2 Hoorn totaal 7,4 5,9 6,1

26 22 DE SOCIALE WOONOMGEVING 4.4 Betrokkenheid bij de buurt De betrokkenheid van bewoners bij de buurt geeft aan of respondenten vinden dat andere buurtbewoners zich voor de buurt (willen) inzetten en of de buurt hen een warm gevoel geeft. Wijk 2004 Wijk Binnenstad 6,6 11. Risdam Noord 213 5,2 2. Venenlaankwartier 6,6 12. Risdam Noord 214 5,0 3. Hoorn-Noord 6,2 13. Nieuwe Steen 6,1 4. Grote Waal-Zuid 5,1 14. Zwaag 6,7 5. Grote Waal-Noord 4,8 15. Blokker 6,3 6. Grote Waal-West 5,0 16. Kersenboogerd 320 5,3 7. Risdam Zuid-Oost 6,1 17. Kersenboogerd 322 4,9 8. Risdam Zuid-West 5,9 18. Kersenboogerd 330 5,5 9. Risdam Noord 210 4,8 19. Kersenboogerd 334 5,7 10. Risdam Noord 211 5,6 20. Kersenboogerd 336 5,7 Hoorn totaal scoort een 5,7 De betrokkenheid van de bewoners bij de buurt wordt in de Hoorn verschillend beoordeeld. Gemiddeld geeft men een 5,7. Dit is iets lager dan de 6,1 van het landelijk gemiddelde (2004).

27 DE SOCIALE WOONOMGEVING 23 Tussen de wijken loopt het rapportcijfer uiteen van een 6,7 in Zwaag tot een 4,8 in Grote Waal-Noord en Risdam Noord 210. Kersenboogerd en Grote Waal vallen in negatief opzicht op in de uitkomsten. Van de acht buurten in deze twee wijken scoren er vijf een onvoldoende. Opvallend is dat er weinig opmerkingen zijn gemaakt in deze twee wijken over de betrokkenheid. Ook Risdam Noord scoort ruim onder het gemiddelde. Eén respondent maakt een opmerking bij dit aspect De buurt zou gezellig kunnen zijn maar iedereen is erg op zichzelf en er is weinig belangstelling voor anderen. De spreiding van de oordelen laat zien dat het grootste percentage van de ondervraagden (25%) een zes heeft gegeven. Vergelijking met 1998 en 2001 De betrokkenheid van de bewoners wordt in Hoorn matig beoordeeld. Wel is het iets beter geworden sinds de meting in Ten opzichte van 1998 is het cijfer gedaald. In bijna alle buurten zijn de respondenten positiever dan in Uitzonderingen hierop zijn de respondenten in Zwaag en Kersenboogerd 322. Ondanks dat ook in Grote Waal-Noord het rapportcijfer is gestegen sinds 2001, wordt de betrokkenheid nog steeds ruim onvoldoende gewaardeerd. Buurt Buurt Binnenstad 6,7 6,1 6,6 Risdam Noord 213 5,9 4,6 5,2 Venenlaankwartier 6,8 5,9 6,6 Risdam Noord 214 6,2 4,8 5,0 Hoorn-Noord 5,8 6,0 6,2 Nieuwe Steen 6,5 5,7 6,1 Grote Waal-Zuid 6,1 4,9 5,1 Zwaag 7,6 7,1 6,7 Grote Waal-Noord 5,4 3,9 4,8 Blokker 7,0 6,2 6,3 Grote Waal-West 5,9 4,7 5,0 Kersenboogerd 320 5,3 6,2 5,3 Risdam Zuid-Oost 6,7 5,4 6,1 Kersenboogerd 322 5,3 5,1 4,9 Risdam Zuid-West 6,4 5,4 5,9 Kersenboogerd 330 5,7 5,1 5,5 Risdam Noord 210 6,1 4,9 4,8 Kersenboogerd 334 6,5 5,7 5,7 Risdam Noord 211 6,4 5,2 5,6 Kersenboogerd 336 6,8 5,2 5,7 Hoorn totaal 6,5 5,4 5,7 4.5 Conclusies sociale woonomgeving Hoorn scoort op vragen over de sociale woonomgeving iets lager dan landelijk. Het samenleven van bewoners met verschillende inkomens is het aspect dat het beste wordt gewaardeerd. Meest opvallend hierin in positieve zin is de Binnenstad van Hoorn. Buurten in de Grote Waal en de Kersenboogerd scoren over het algemeen lager dan gemiddeld. Vaak zelfs onvoldoende. Ook hier is het oordeel van de gemeente vergelijkbaar met 2001, terwijl er in de periode wel een daling heeft plaatsgevonden van het rapportcijfer.

28 24 DE SOCIALE WOONOMGEVING

29 ONGENOEGENS 25 5 Ongenoegens 5.1 Inleiding Ongenoegens zijn zaken die vooral storend werken in de beleving van leefbaarheid. Bijzonder kenmerk is dat deze aspecten slechts worden opgemerkt als ze er wél zijn en ze dragen daarmee negatief bij aan de leefbaarheid van de wijk. De bekendste voorbeelden zijn zwerfvuil en hondenpoep. Als deze ontbreken ondervind je er geen last van. In het Lemon-onderzoek is aan de respondenten gevraagd naar de overlast die zij ondervinden van anderen, van vervuiling en van het verkeer.

30 26 ONGENOEGENS 5.2 Overlast van activiteiten Onder overlast van activiteiten wordt onder andere overlast door horeca, evenementen en industrie verstaan. Aan de bewoners en professionals van Hoorn is gevraagd in hoeverre zij overlast ervaren van bepaalde ongewenste activiteiten. Wijk 2004 Wijk Binnenstad 6,8 11. Risdam Noord 213 7,1 2. Venenlaankwartier 7,9 12. Risdam Noord 214 7,9 3. Hoorn-Noord 7,9 13. Nieuwe Steen 8,5 4. Grote Waal-Zuid 7,4 14. Zwaag 7,9 5. Grote Waal-Noord 7,0 15. Blokker 8,6 6. Grote Waal-West 7,9 16. Kersenboogerd 320 7,5 7. Risdam Zuid-Oost 8,4 17. Kersenboogerd 322 5,6 8. Risdam Zuid-West 8,0 18. Kersenboogerd 330 7,8 9. Risdam Noord 210 7,7 19. Kersenboogerd 334 8,5 10. Risdam Noord 211 8,4 20. Kersenboogerd 336 8,8 Hoorn totaal scoort een 7,8 In Hoorn ondervinden de bewoners nauwelijks inbreuk op de leefbaarheid door ongewenste activiteiten. Gemiddeld geeft men een 7,8. Tweetiende punt lager dan landelijk. Er zijn maar liefst 15 van de 20 wijken of buurten waar het gemiddelde

31 ONGENOEGENS 27 cijfer boven een 7,5 ligt en in de beste buurt krijgt deze vraag gemiddeld een 8,8. De laagstscorende wijk is Kersenboogerd 322, dat een 5,6 krijgt. Bij deze vraag zijn echter geen opmerkingen gemaakt. De hoogste score krijgt Kersenboogerd 336. Het feit dat mensen weinig last hebben van ongewenste activiteiten blijkt wel uit het aantal tienen dat wordt gegeven. Maar liefst 43% gaf het hoogst mogelijke rapportcijfer. In totaal gaf 66% van de ondervraagden een 8 of hoger. Vergelijking met 1998 en 2001 In vrijwel alle buurten is een verbetering waar te nemen ten opzichte van Enige uitzonderingen hierop zijn Zwaag en Kersenboogerd 336. Maar het zijn nog altijd dikke voldoendes. Het oordeel van Hoorn totaal gaat weer richting het cijfer van In de periode was het cijfer gedaald. Opvallend is de binnenstad, waar eerst een ruime onvoldoende werd gegeven en nu een 6,8. Wel wordt door een bewoner het volgende opgemerkt: Mijns inzien is de Coffeeshop op de Oude Doelenkade de oorzaak van de overlast van hangjongeren, hierdoor onveilig gevoel herrie etc. Buurt Buurt Binnenstad 5,3 4,7 6,8 Risdam Noord 213 7,2 5,8 7,1 Venenlaankwartier 7,7 7,5 7,9 Risdam Noord 214 8,2 7,1 7,9 Hoorn-Noord 7, ,9 Nieuwe Steen 8,4 8,2 8,5 Grote Waal-Zuid 7,8 7,1 7,4 Zwaag 8,2 8,6 7,9 Grote Waal-Noord 7,6 6,6 7,0 Blokker 8,5 8,4 8,6 Grote Waal-West 8,3 7,4 7,9 Kersenboogerd 320 8,4 7,1 7,5 Risdam Zuid-Oost 8,5 7,4 8,4 Kersenboogerd 322 6,7 5,0 5,6 Risdam Zuid-West 8,8 7,7 8,0 Kersenboogerd 330 7,2 6,5 7,8 Risdam Noord 210 8,0 6,9 7,7 Kersenboogerd 334 8,8 7,9 8,5 Risdam Noord 211 8,3 7,7 8,4 Kersenboogerd 336 8,4 8,9 8,8 Hoorn totaal 8,1 7,0 7,8

32 28 ONGENOEGENS 5.3 Vervuiling Aan de wijkbewoners en professionals is gevraagd of zij in hun wijk overlast hebben van vervuiling of stankoverlast. Voorbeelden zijn zwerfvuil in het straatbeeld, verkeerd of te vroeg geplaatste vuilnis op de stoep. En natuurlijk de grootste ergernis, hondenpoep. Wijk 2004 Wijk Binnenstad 5,8 11. Risdam Noord 213 5,5 2. Venenlaankwartier 6,8 12. Risdam Noord 214 5,7 3. Hoorn-Noord 6,4 13. Nieuwe Steen 7,1 4. Grote Waal-Zuid 5,0 14. Zwaag 6,3 5. Grote Waal-Noord 5,3 15. Blokker 6,7 6. Grote Waal-West 5,3 16. Kersenboogerd 320 6,0 7. Risdam Zuid-Oost 6,4 17. Kersenboogerd 322 4,3 8. Risdam Zuid-West 6,8 18. Kersenboogerd 330 5,4 9. Risdam Noord 210 4,7 19. Kersenboogerd 334 6,3 10. Risdam Noord 211 6,8 20. Kersenboogerd 336 6,2 Hoorn totaal scoort een 6,0 De hinder door vuil en stank wordt verschillend beleefd in de wijken van Hoorn. Gemiddeld geeft men een 6,0 tegen een 6,2 landelijk (2004). De beoordeling in de

33 ONGENOEGENS 29 wijken loopt uiteen van een 4,3 in Kersenboogerd 322 tot een 7,1 in Nieuwe Steen. In de Grote Waal is men niet erg positief. In alle buurten beoordelen de bewoners en de professionals de vervuiling met een onvoldoende. Dat de ergernis rond vuil en stank de mensen raakt blijkt uit de opmerkingen. Net als in de rest van Nederland worden er veel opmerkingen gemaakt over hondenpoep. Zo ook in de grote Waal. Hondenpoep blijft één van de grootste ergernissen. Een van de bewoners schrijft: Kunnen jullie een paar zandbakken bouwen waar honden kunnen poepen!. In Risdam Noord wordt ook vaak overlast van katten genoemd. Deze poepen en plassen overal maar. Naast overlast van honden en katten geven bewoners ook aan dat er vaak zwerfvuil op straat ligt. In Kersenboogerd wordt het huisvuil niet goed genoeg opgehaald. De vuilnisbakken zijn te snel vol, waardoor veel huisvuil op straat zwerft. De meningen zijn verdeeld. Bijna tweederde van de bewoners oordeelt de vervuiling met een zes of hoger en de overige respondenten geven een rapportcijfer onder de zes. Vergelijking met 1998 en 2001 Het oordeel over vervuiling is sinds 2001 iets gunstiger geworden, maar ten opzichte van 1998 nog steeds lager. Het rapportcijfer is gestegen van een 5,6 in 2001 naar een 6,0 in In een aantal wijken en buurten is het oordeel veel positiever geworden. Bijvoorbeeld in Venenlaankwartier waar de respondenten in 2001 nog een 5,5 gaven en in 2004 een 6,8. Hetzelfde geldt voor de binnenstad. Hoewel het cijfer nog steeds onder de 6 ligt, is het sinds 2001 wel met 1.1 punt gestegen. Een daling van het oordeel zien we bijvoorbeeld in Zwaag, Blokker en een aantal buurten in Kersenboogerd. Buurt Buurt Binnenstad 6,5 4,7 5,8 Risdam Noord 213 6,3 5,1 5,5 Venenlaankwartier 6,4 5,5 6,8 Risdam Noord 214 7,0 5,4 5,7 Hoorn-Noord 6,3 5,3 6,4 Nieuwe Steen 7,7 6,8 7,1 Grote Waal-Zuid 6,4 4,7 5,0 Zwaag 7,2 6,6 6,3 Grote Waal-Noord 5,7 4,3 5,3 Blokker 6,7 7,1 6,7 Grote Waal-West 6,6 5,2 5,3 Kersenboogerd 320 5,3 6,1 6,0 Risdam Zuid-Oost 7,3 6,0 6,4 Kersenboogerd 322 6,0 4,7 4,3 Risdam Zuid-West 7,5 6,5 6,8 Kersenboogerd 330 6,0 5,0 5,4 Risdam Noord210 6,7 5,0 4,7 Kersenboogerd 334 7,1 6,4 6,3 Risdam Noord 211 7,3 6,4 6,8 Kersenboogerd 336 6,7 6,3 6,2 Hoorn totaal 7,1 5,6 6,0

34 30 ONGENOEGENS 5.4 Verkeersoverlast Verkeersoverlast kan onder meer bestaan uit hinder door verkeersdrukte of verkeerslawaai, maar ook uit overlast als gevolg van verkeerd parkeren en te hard rijden in de wijk. Wijk 2004 Wijk Binnenstad 4,8 11. Risdam Noord 213 5,7 2. Venenlaankwartier 5,4 12. Risdam Noord 214 5,1 3. Hoorn-Noord 5,5 13. Nieuwe Steen 6,0 4. Grote Waal-Zuid 5,1 14. Zwaag 5,8 5. Grote Waal-Noord 5,7 15. Blokker 6,1 6. Grote Waal-West 6,0 16. Kersenboogerd 320 5,7 7. Risdam Zuid-Oost 5,1 17. Kersenboogerd 322 5,7 8. Risdam Zuid-West 6,0 18. Kersenboogerd 330 5,9 9. Risdam Noord 210 5,2 19. Kersenboogerd 334 5,7 10. Risdam Noord 211 5,1 20. Kersenboogerd 336 5,7 Hoorn totaal scoort een 5,6 Het verkeer krijgt over de hele gemeente genomen gemiddeld een 5,6 en lijkt één van de knelpunten in de beleving van de leefbaarheid te zijn. De vraag scoort meer dan een half punt lager dan het landelijk gemiddelde van 2004 (6,3). Maar liefst zeven van de 20 wijken en buurten scoren een onvoldoende met de binnenstad als

35 ONGENOEGENS 31 laagstscorende (4,8). De hoogstscorende wijken, Grote Waal-West, Risdam Zuid- West en Zwaag scoren nog maar een 6. Over het verkeer zijn de meeste opmerkingen gemaakt. In de binnenstad wordt het meest genoemd het te hard rijden en het niet kwijt kunnen van je auto. In Venenlaankwartier (5,4) wordt veelal het eenrichtingsverkeer genegeerd. In de Grote Waal wordt weer veel op de stoep geparkeerd. Hier ondervinden veel bewoners overlast van. In elke wijk of buurt doen dergelijke verkeersproblemen zich voor. Er is geen duidelijke consensus over de overlast van het verkeer. Alle rapportcijfers worden in ongeveer gelijke mate gegeven. Opvallend is dat 48% van de ondervraagden een 5 of lager geeft. Vergelijking met 1998 en 2001 Gemiddeld geven de bewoners en professionals in Hoorn anno 2004 een 5,6 voor de verkeersoverlast. Het rapportcijfer (5,6) is vergelijkbaar met dat van 2001, maar lager dan in Hoewel de binnenstad het laagste rapportcijfer heeft, is de beoordeling wel gestegen sinds Ook in Venenlaankwartier en Kersenboogerd 322 is het cijfer fors omhoog gegaan. In Risdam Noord 211 is het cijfer gedaald sinds 1998 en ook sinds Tien bewoners in deze buurt hebben een opmerking geplaatst bij dit item. Negen van de tien bewoners merken op dat er veel te hard wordt gereden. Te hard gereden en te weinig controle in het Keern. Verkeersremmende maatregelen zijn nodig. Er zou wat aan de handhaving van de 30 km zone gedaan mogen worden. Ook tegen het onverlicht rijden van brommers mag worden opgetreden. Hup politie, achter het bureau vandaan en de wijk in! Ook is de waardering in Risdam Noord-214, Nieuwe Steen, Kersenboogerd 320 en Kersenboogerd 322 noemenswaardig gedaald. Buurt Buurt Binnenstad 5,0 3,8 4,8 Risdam Noord 213 6,2 5,4 5,7 Venenlaankwartier 5,4 3,8 5,4 Risdam Noord 214 6,5 6,0 5,1 Hoorn-Noord 6,2 5,5 5,5 Nieuwe Steen 5,9 6,7 6,0 Grote Waal-Zuid 6,5 6,0 5,1 Zwaag 6,8 5,9 5,8 Grote Waal-Noord 6,0 5,4 5,7 Blokker 6,7 6,5 6,1 Grote Waal-West 6,6 5,9 6,0 Kersenboogerd 320 7,3 6,2 5,7 Risdam Zuid-Oost 6,5 5,4 5,1 Kersenboogerd 322 6,6 4,7 5,7 Risdam Zuid-West 6,7 5,6 6,0 Kersenboogerd 330 6,4 5,8 5,9 Risdam Noord 210 6,4 4,9 5,2 Kersenboogerd 334 6,2 5,8 5,7 Risdam Noord 211 6,9 6,0 5,1 Kersenboogerd 336 6,7 5,0 5,7 Hoorn totaal 6,6 5,5 5,6 5.5 Conclusies ongenoegens De bewoners en professionalsvan Hoorn hebben veel last van ongenoegens, zoals vervuiling en verkeer. Er zijn veel opmerkingen geschreven bij deze onderwerpen. In vergelijking met de overige in Nederland uitgevoerde Lemon-onderzoeken scoort Hoorn bij alle aspecten beneden het gemiddelde. Overlast van activiteiten scoort een ruime voldoende met een 7,8, in tegenstelling tot de aspecten verkeer en vervuiling die net een voldoende krijgen met een 5,6 en een 6,0. Overlast van bijvoor-

36 32 ONGENOEGENS beeld horeca of drugshandel ondervinden de bewoners weinig. Verkeer lijkt het grootste knelpunt te zijn. Hier zijn dan ook veel opmerkingen over gemaakt. Van de wijken en buurten in Hoorn vallen de Grote Waal en Risdam Noord 210 op. Drie van de vier aspecten worden onvoldoende beoordeeld. Het cijfer voor de gemeente totaal is ten opzichte van 1998 gedaald. Ten opzichte van 2001 is het cijfer vergelijkbaar (verkeersoverlast) of hoger (vervuiling en overlast van activiteiten).

37 VEILIGHEID 33 6 Veiligheid 6.1 Inleiding Veiligheid is, mede door alle aandacht in de media, in de afgelopen jaren een belangrijk thema geworden. Ook voor de beleving van het woongenot is veiligheid steeds meer bepalend geworden. Veiligheid is een centraal element in de ervaring van de leefbaarheid van wijken. Gemeenten en corporaties reageren op de roep naar meer veiligheid door maatregelen te nemen om de veiligheid van de wijk te vergroten. Inbraakpreventie, onder andere door het aanbrengen van sloten en de verlichting van achterpaden, is hiervan een voorbeeld. In het Lemon-onderzoek is wijkbewoners en professionals gevraagd naar hun oordeel over de veiligheid van de wijk en naar de overlast door criminaliteit.

38 34 VEILIGHEID 6.2 Criminaliteit Criminaliteit kan verschillende vormen aannemen. Van kleine vernielingen en hinderlijk contact, bijvoorbeeld door rondhangende jongeren, tot diefstal en geweldpleging. In dit geval is gevraagd in hoeverre inbraak, diefstal, vernielingen en geweldpleging in de wijk voorkomen. Wijk 2004 Wijk Binnenstad 6,2 11. Risdam Noord 213 5,8 2. Venenlaankwartier 6,6 12. Risdam Noord 214 6,1 3. Hoorn-Noord 6,2 13. Nieuwe Steen 7,2 4. Grote Waal-Zuid 5,0 14. Zwaag 6,7 5. Grote Waal-Noord 5,4 15. Blokker 7,0 6. Grote Waal-West 6,3 16. Kersenboogerd 320 5,6 7. Risdam Zuid-Oost 7,2 17. Kersenboogerd 322 4,7 8. Risdam Zuid-West 6,6 18. Kersenboogerd 330 6,1 9. Risdam Noord 210 5,4 19. Kersenboogerd 334 7,0 10. Risdam Noord 211 5,6 20. Kersenboogerd 336 7,4 Hoorn totaal scoort een 6,3 Gemiddeld geeft men in Hoorn een 6,3 voor het ervaren van criminaliteit. Landelijk is het cijfer iets hoger, namelijk een 6,6. De cijfers lopen uiteen van een 4,7 in Kersenboogerd 322 tot een 7,4 in Kersenboogerd 336. Over het algemeen schommelen

39 VEILIGHEID 35 de cijfers rond de zes. Hoewel de beoordeling niet zo hoog is, worden er weinig opmerkingen gemaakt. In Hoorn Noord hebben de ondervraagden last van vernielingen en inbraak. Ook heeft men overlast van dealers: Bij ons in de buurt wordt er gedeald. s Nachts liepen er mensen op het dak om drugs onder de dakpannen vandaan te halen. Dagelijks worden er fietsen gestolen en verhandeld, maar er wordt te weinig aangifte hiervan gedaan. In de Kersenboogerd wordt het plein Betje Wolffplein meerdere malen genoemd. Circa eenderde geeft een vijf of lager. Het zwaartepunt ligt op zeven. Vergelijking met 1998 en 2001 De beoordeling over criminaliteit in 2004 is vergelijkbaar met 2001, maar lager dan in In enkele buurten is het cijfer omhooggegaan, terwijl in andere buurten het rapportcijfer juist is gedaald. De binnenstad is een voorbeeld waar de beoordeling beter is geworden, net als Grote Waal-West, Risdam Zuid-Oost en Kersenboogerd 330 en 334. Buurten waar men juist meer overlast van criminaliteit is gaan ervaren, zijn Risdam Noord-211, Zwaag en Kersenboogerd 320. In Risdam Noord-211 geven de bewoners en professionals aan veel last van vernielingen te hebben. Buurt Buurt Binnenstad 5,6 5,5 6,2 Risdam Noord213 6,6 5,5 5,8 Venenlaankwartier 6,7 6,2 6,6 Risdam Noord 214 7,3 6,3 6,1 Hoorn-Noord 6,5 5,8 6,2 Nieuwe Steen 7,3 7,4 7,2 Grote Waal-Zuid 5,9 5,5 5,0 Zwaag 7,3 7,9 6,7 Grote Waal-Noord 5,8 5,3 5,4 Blokker 7,0 6,8 7,0 Grote Waal-West 6,3 5,6 6,3 Kersenboogerd 320 6,9 6,6 5,6 Risdam Zuid-Oost 6,9 6,3 7,2 Kersenboogerd 322 5,8 4,7 4,7 Risdam Zuid-West 6,9 6,7 6,6 Kersenboogerd 330 6,2 5,3 6,1 Risdam Noord 210 6,5 5,9 5,4 Kersenboogerd 334 7,8 6,4 7,0 Risdam Noord 211 7,0 6,6 5,6 Kersenboogerd 336 7,5 7,4 7,4 Hoorn totaal 6,8 6,1 6,3

40 36 VEILIGHEID 6.3 Veiligheidsgevoel Veiligheid is vandaag de dag een belangrijk thema: er wordt veel over gepraat en er wordt veel in geïnvesteerd. De ondervraagden hebben aangegeven in hoeverre ze zich veilig voelen in hun wijk. Daarbij hebben ze onder andere rekening gehouden met onoverzichtelijke plekken, rondhangende jongeren en plekken met een onprettige sfeer. Wijk 2004 Wijk Binnenstad 7,0 11. Risdam Noord 213 5,8 2. Venenlaankwartier 7,2 12. Risdam Noord 214 6,2 3. Hoorn-Noord 7,1 13. Nieuwe Steen 7,8 4. Grote Waal-Zuid 5,4 14. Zwaag 7,1 5. Grote Waal-Noord 5,9 15. Blokker 7,3 6. Grote Waal-West 6,2 16. Kersenboogerd 320 5,6 7. Risdam Zuid-Oost 7,4 17. Kersenboogerd 322 4,6 8. Risdam Zuid-West 6,8 18. Kersenboogerd 330 5,9 9. Risdam Noord 210 5,7 19. Kersenboogerd 334 7,0 10. Risdam Noord 211 6,7 20. Kersenboogerd 336 7,3 Hoorn totaal scoort een 6,6

41 VEILIGHEID 37 De veiligheid wordt gemiddeld met een 6,6 gewaardeerd. Het cijfer ligt achttienden onder het landelijke cijfer van 2004 (7,4). Er is één wijk waar het gemiddelde een 7,5 of hoger is. In Zwaag geven de bewoners en professionals het hoogste cijfer, een 7,8. De laagstscorende wijk is Kersenboogerd 322 (4,6). Ook in Grote Waal- Zuid wordt een onvoldoende gegeven. Er zijn niet veel opmerkingen gemaakt ten aanzien van de veiligheid. De opmerkingen die gemaakt zijn hebben veelal te maken met (onvoldoende) verlichting, groen dat het zicht ontneemt, waardoor men zich onveilig voelt en rondhangende jongeren. Wel schrijft een bewoner: De buurt schijnt verbeterd te zijn sinds het laatste onderzoek. Het zichtbare blauw op straat na uur op straat wordt als prettig ervaren. Het zwaartepunt ligt op het rapportcijfer zeven en acht. 23% van de bewoners heeft een cijfer 5 of lager gegeven. Vergelijking met 1998 en 2001 De beoordeling voor de veiligheid is sinds 2001 met een halve punt omhoog gegaan. De buurt die in 2001 het laagst scoorde, namelijk Kersenboogerd 322, is weliswaar iets omhooggegaan maar heeft nog steeds het laagste cijfer en een ruime onvoldoende. In Risdam Zuid-Oost is men zich gemiddeld veiliger gaan voelen. Dit is in 15 van de 20 wijken en buurten het geval. In een aantal wijken en buurten zijn de cijfers relatief veel gestegen. Buurt Buurt Binnenstad 6,0 6,4 7,0 Risdam Noord 213 6,5 5,7 5,8 Venenlaankwartier 7,4 6,6 7,2 Risdam Noord 214 7,4 6,0 6,2 Hoorn-Noord 6,7 6,3 7,1 Nieuwe Steen 7,8 7,4 7,8 Grote Waal-Zuid 5,6 5,6 5,4 Zwaag 7,2 7,3 7,1 Grote Waal-Noord 5,7 5,2 5,9 Blokker 7,2 7,2 7,3 Grote Waal-West 6,7 5,5 6,2 Kersenboogerd 320 6,7 6,2 5,6 Risdam Zuid-Oost 7,0 6,3 7,4 Kersenboogerd 322 5,1 4,4 4,6 Risdam Zuid-West 7,7 6,9 6,8 Kersenboogerd 330 6,3 5,0 5,9 Risdam Noord 210 7,1 5,5 5,7 Kersenboogerd 334 7,4 6,6 7,0 Risdam Noord 211 7,5 6,7 6,7 Kersenboogerd 336 7,6 7,1 7,3 Hoorn totaal 6,9 6,1 6,6

Leefbaarheid in Hoorn

Leefbaarheid in Hoorn Leefbaarheid in Hoorn Lemon meting 2008 5e meting In opdracht van Gemeente Hoorn en Intermaris Hoeksteen Nynke den Herder Annika Janse Januari 2009 Rapportnummer: 99850 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hoorn

Leefbaarheid in Hoorn Leefbaarheid in Hoorn Lemon meting 2006 In opdracht van Gemeente Hoorn Lotte Reneman Annika Janse Mei 2007 Rapportnummer: 94410 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon 020

Nadere informatie

Leefbaarheid in Pijnacker- Nootdorp

Leefbaarheid in Pijnacker- Nootdorp Leefbaarheid in Pijnacker- Nootdorp Meting 2005 In opdracht van Gemeente Pijnacker-Nootdorp Annelien Thedinga juli 2005 Rapportnummer: 89320 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Leefbaarheid Haarlemmermeer

Leefbaarheid Haarlemmermeer Leefbaarheid Haarlemmermeer In opdracht van Gemeente Haarlemmermeer Jeroen Rous Amanda Hogenes november 2004 Rapportnummer: 87090 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Nunspeet

Leefbaarheid in de gemeente Nunspeet Leefbaarheid in de gemeente Nunspeet Lemon vervolgmeting 2008 In opdracht van Gemeente Nunspeet Annika Janse Esther Cozijnsen februari 2009 Rapportnummer: 10540 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek

Leefbaarheidsonderzoek Leefbaarheidsonderzoek Beemster, Edam, Purmerend, Waterland, Zeevang en Schermer In opdracht van Wooncompagnie Lotte Reneman Annika Janse Jan Scheele René Schulenberg Mei 2007 Rapportnummer: 94720 RIGO

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor. Pijnacker-Nootdorp 2003

Leefbaarheidsmonitor. Pijnacker-Nootdorp 2003 Leefbaarheidsmonitor Pijnacker-Nootdorp 2003 Beleving door bewoner en professional In opdracht van Gemeente Pijnacker-Nootdorp Jeroen Rous Noek Pouw Augustus 2003 Rapportnummer: 84200 RIGO Research en

Nadere informatie

Leefbaarheid in Weesp, Muiden en Muiderberg

Leefbaarheid in Weesp, Muiden en Muiderberg Leefbaarheid in Weesp, Muiden en Muiderberg Vervolgmeting 2007 In opdracht van De Woningbouw Lotte Reneman Annika Janse September 2007 Rapportnummer: 94270 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139

Nadere informatie

Beleving door bewoners in kaart gebracht

Beleving door bewoners in kaart gebracht lemon Beleving door bewoners in kaart gebracht Eindrapportage In opdracht van In samenwerking met: Woningstichting Omia Politie Nunspeet januari 2004 Rapportnummer: 85640 RIGO Research en Advies BV De

Nadere informatie

Leefbaarheid in Almere-Haven

Leefbaarheid in Almere-Haven Leefbaarheid in Almere-Haven In opdracht van Groene Stad Almere Annelien Thedinga juni 2005 Rapportnummer: 89260 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon 020 522 11 11 telefax

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeksresultaten

Samenvatting onderzoeksresultaten SAMENVATTING ONDERZOEKSRESULTATEN 9 2 Samenvatting onderzoeksresultaten 2.1 Inleiding In 2007 hebben de gemeente Tilburg en de woningcorporaties Tiwos Tilburgse Woonstichting, WonenBreburg, t Heem (voorheen

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Leefbaarheid in Zaltbommel

Leefbaarheid in Zaltbommel Leefbaarheid in Zaltbommel Lemon meting 2006 In opdracht van Gemeente Zaltbommel Lotte Reneman Ilse Giesbers juli 2006 Rapportnummer: 91190 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Leefbaarheid in Vlaardingen 2008

Leefbaarheid in Vlaardingen 2008 Leefbaarheid in Vlaardingen 2008 Beleving in perspectief In opdracht van Gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen en Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Rebecca Wouters Annika Janse Esther Cozijnsen Januari

Nadere informatie

Culemborg: leefbaarheid tussen water, weg en spoor

Culemborg: leefbaarheid tussen water, weg en spoor Culemborg: leefbaarheid tussen water, weg en spoor Lemon Leefbaarheidsmonitor In opdracht van Gemeente Culemborg Stichting Betuwse Combinatie Woongoed Sandra Butter Amanda Hogenes Jeroen Rous april 2002

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Lemon Niedorp. De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Niedorp

Lemon Niedorp. De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Niedorp Lemon Niedorp De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting 2008 In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Niedorp Nynke den Herder Annika Janse Esther Cozijnsen januari 2009 Rapportnummer: P11080 RIGO Research

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Leefbaarheid in Veghel

Leefbaarheid in Veghel Leefbaarheid in Veghel Lemon meting 2005 In opdracht van Gemeentebelang Veghel Lotte Reneman Annelien Thedinga november 2005 Rapportnummer: 89710 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Huurders over de leefbaarheid in Heeze-Leende

Huurders over de leefbaarheid in Heeze-Leende Huurders over de leefbaarheid in Heeze-Leende In opdracht van wocom Jeroen Rous Januari 2005 Rapportnummer: 88800 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon 020 522 11 11 telefax

Nadere informatie

Leefbaarheid in Albrandswaard

Leefbaarheid in Albrandswaard RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving Leefbaarheid in Albrandswaard Vervolgmeting 2009 Eindrapportage De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van

Nadere informatie

Leefbaarheid in Veenendaal

Leefbaarheid in Veenendaal Leefbaarheid in Veenendaal Vervolgmeting 2008 In opdracht van Patrimonium woonstichting Veenendaal Cora van der Poel RIGO Research en Advies BV Nynke den Herder Annika Janse Annelien Thedinga juni 2008

Nadere informatie

Lemon Schagen. De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Schagen

Lemon Schagen. De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Schagen Lemon Schagen De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting 2008 In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Schagen Nynke den Herder Annika Janse Esther Cozijnsen Januari 2009 Rapportnummer: P11080 RIGO Research

Nadere informatie

Leefbaarheid in Culemborg

Leefbaarheid in Culemborg Leefbaarheid in Culemborg Vervolgmeting 2006 In opdracht van Gemeente Culemborg Annelien Thedinga Lotte Reneman maart 2006 Rapportnummer: 91820 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Leefbaarheid Krimpen aan den IJssel

Leefbaarheid Krimpen aan den IJssel Leefbaarheid Krimpen aan den IJssel In opdracht van Woonwaard Krimpen Jeroen Rous Amanda Hogenes maart 2005 Rapportnummer: 87070 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Lemon vervolgmeting 2009 Eindrapport In opdracht van Gemeente Pijnacker-Nootdorp Esther Cozijnsen Annika Janse juli 2009 Rapportnummer: P11960 RIGO Research

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker Nootdorp

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving  Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker Nootdorp RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker Nootdorp Vervolgmeting 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies.

Nadere informatie

Leefbaarheid in Culemborg

Leefbaarheid in Culemborg Leefbaarheid in Culemborg Vervolgmeting 2008 In opdracht van Gemeente Culemborg Lotte Reneman Annika Janse Nynke den Herder maart 2008 Rapportnummer: 97900 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139

Nadere informatie

Leefbaarheid in Veenendaal

Leefbaarheid in Veenendaal Leefbaarheid in Veenendaal Meting 2005 In opdracht van Patrimonium woonstichting Veenendaal Cora van der Poel Michel Kappenberg Annemarie van Ravenswaaij RIGO Research en Advies BV Annelien Thedinga Ilse

Nadere informatie

Leefbaarheid in Dronten

Leefbaarheid in Dronten Leefbaarheid in Dronten Lemon meting 2006 In opdracht van Oost Flevoland Woondiensten Gemeente Dronten Thijs Luijkx Lotte Reneman Annelien Thedinga December 2006 Rapportnummer: 92950 RIGO Research en Advies

Nadere informatie

Leefbaarheid in Schoonhoven, Nederlek en Bergambacht

Leefbaarheid in Schoonhoven, Nederlek en Bergambacht Leefbaarheid in Schoonhoven, Nederlek en Bergambacht Meting 2007 In opdracht van QuaWonen Annika Janse Lotte Reneman Nynke den Herder Rebecca Wouters Januari 2008 Rapportnummer: 96410 RIGO Research en

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

DeleefbaarheidinCulemborg

DeleefbaarheidinCulemborg DeleefbaarheidinCulemborg 1-meting2004 Inopdrachtvan GemeenteCulemborg StichtingBetuwseCombinatie Woongoed JeroenRous NoekPouw maart2004 RIGOResearchenAdviesBV DeRuyterkade139 1011AC Amsterdam telefoon

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Leefbaarheid in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen

Leefbaarheid in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen Leefbaarheid in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen Lemon-meting 2009 In opdracht van Gemeente Dronten en Oost Flevoland Woondiensten Annika Janse Esther Cozijnsen Rebecca Wouters Nynke den Herder mei

Nadere informatie

Leefbaarheid in Zaltbommel

Leefbaarheid in Zaltbommel RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl RAPPORT Leefbaarheid in Zaltbommel Lemon-vervolgmeting 2016 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Huurders over de leefbaarheid van Cranendonck

Huurders over de leefbaarheid van Cranendonck Huurders over de leefbaarheid van Cranendonck In opdracht van wocom Jeroen Rous Annelien Thedinga April 2005 Rapportnummer: 88800 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon

Nadere informatie

Leefbaarheid in Leerdam

Leefbaarheid in Leerdam Leefbaarheid in Leerdam Vervolgmeting 2009 Eindrapportage In opdracht van Kleurrijk Wonen / Gemeente Leerdam Nynke den Herder Esther Cozijnsen augustus 2009 Rapportnummer: P10330 RIGO Research en Advies

Nadere informatie

Leefbaarheid in Leerdam

Leefbaarheid in Leerdam Leefbaarheid in Leerdam Meting 2005 In opdracht van CWL Woningbeheer Annelien Thedinga Vincent Thunnissen augustus 2005 Rapportnummer: 89440 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

2015 Wijkplatform Velsen-Noord Onderzoek naar de Leefbaarheid

2015 Wijkplatform Velsen-Noord Onderzoek naar de Leefbaarheid Onderzoek naar de leefbaarheid Najaar 2015 www.wijkplatformsvelsen.nl/velsen-noord/ Wijkplatform Velsen-Noord Wijkplatform Velsen-Noord 1. Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Opbouw rapport 3 2. Algemene toelichting

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving  Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Lemon vervolgmeting 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Hoorn

Leefbaarheid in de gemeente Hoorn RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Leefbaarheid in de gemeente Hoorn 6 e Lemon-meting 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies.

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hellendoorn

Leefbaarheid in Hellendoorn Leefbaarheid in Hellendoorn 1-meting In opdracht van Woningstichting Hellendoorn en gemeente Hellendoorn Jeroen Rous Ilse Giesbers juli 2004 Rapportnummer: 86810 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving Leefbaarheid in Lansingerland

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving  Leefbaarheid in Lansingerland RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in Lansingerland Lemon-vervolgmeting 2016 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Leefbaarheid in Vlissingen

Leefbaarheid in Vlissingen Leefbaarheid in Vlissingen In opdracht van L escaut woonservice & WoningStichting Walcheren Ilse Giesbers Lotte Reneman november 2005 Rapportnummer: 89430 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheid Tilburg 2007

Leefbaarheid Tilburg 2007 Leefbaarheid Tilburg 2007 Vervolgmeting In opdracht van: Gemeente Tilburg Tiwos Tilburgse woonstichting t Heem TBV Wonen WonenBreburg Lotte Reneman Annika Janse Nynke den Herder januari 2008 Rapportnummer:

Nadere informatie

Leefbaarheid in West-Brabant en Tholen

Leefbaarheid in West-Brabant en Tholen RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl RAPPORT Leefbaarheid in West-Brabant en Tholen LEMON vervolgmeting De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORTAGE Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Lemon vervolgmeting 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Leefbaarheid in Emmen, Borger-Odoorn en Stadskanaal

Leefbaarheid in Emmen, Borger-Odoorn en Stadskanaal Leefbaarheid in Emmen, Borger-Odoorn en Stadskanaal In opdracht van Wooncom Paul van Grieken Annelien Thedinga september 2005 Rapportnummer: 90330 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Hellendoorn

Leefbaarheid in de gemeente Hellendoorn RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORTAGE Leefbaarheid in de gemeente Hellendoorn Lemon vervolgmeting 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Leefbaarheid in Bergen op Zoom

Leefbaarheid in Bergen op Zoom RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl DEELRAPPORTAGE Leefbaarheid in Bergen op Zoom LEMON vervolgmeting 2016 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Veghel

Leefbaarheid in de gemeente Veghel Leefbaarheid in de gemeente Veghel Lemon-meting 2009 Eindrapport In opdracht van Gemeente Veghel, Woonbelang Veghel en Wijkraad De Bunders Annika Janse Nynke den Herder Esther Cozijnsen mei 2009 Rapportnummer:

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Onderwerp. Leefbaarheidsmonitor Dongen. Rapportage Evenement, spreker, datum. GfK Panel Services Benelux In opdracht van Vieya Mei 2010

Onderwerp. Leefbaarheidsmonitor Dongen. Rapportage Evenement, spreker, datum. GfK Panel Services Benelux In opdracht van Vieya Mei 2010 Onderwerp Leefbaarheidsmonitor Dongen Evenement, spreker, datum Rapportage 2010 GfK Panel Services Benelux In opdracht van Vieya Mei 2010 Programma presentatie Lemon onderzoek 2010 2 18.30 uur ontvangst

Nadere informatie

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10%

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10% 20 ONDERHOUD EN NETHEID EIGEN BUURT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prettige en de mindere prettige kanten van de openbare ruimte in de eigen buurt of wijk. Vervolgens wordt gekeken hoe men verschillende

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Leefbaarheid in De Bunders

Leefbaarheid in De Bunders Leefbaarheid in De Bunders Inhoud Introductie Lemon de leefbaarheidsmonitor Achtergrond en opzet Resultaten onderzoek Werkwijze Leefbaarheidsmonitor Lemon meet de beleving van leefbaarheid op buurtniveau;

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Leefbaarheid in Veenendaal

Leefbaarheid in Veenendaal RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Leefbaarheid in Veenendaal LEMON-onderzoek onder huurders van woonstichting en de Veenendaalse Woningstichting De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1 Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- Modules De Nijmegenaar en zijn stad 2 De Nijmegenaar en zijn buurt 7 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Geert Schattenberg tel.:

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Tabblad Wijknummer Wijknaam Buurten 1 00 Centrum 001, 003, Tivoli Jeruzalem 121, Broekhoven 141, 142, 143, 144, 145, 146,

Tabblad Wijknummer Wijknaam Buurten 1 00 Centrum 001, 003, Tivoli Jeruzalem 121, Broekhoven 141, 142, 143, 144, 145, 146, 1 2 Tabblad Wijknummer Wijknaam Buurten 1 00 Centrum 001, 003, 005 2 10 Tivoli 102 3 12 Jeruzalem 121, 122 4 14 Broekhoven 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 5 15 Oude dijk 151 6 16 Trouwlaan 161,

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Leefbaarheid in Tholen

Leefbaarheid in Tholen RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl DEELRAPPORTAGE Leefbaarheid in Tholen LEMON vervolgmeting De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel Bewonersscan 2015 Presentatie T.b.v. Waardwonen Karima Chafia Klantlogo 1 Onderzoeksverantwoording 2 Dienstverlening 3 Woning 4 Buurt en leefbaarheid 5 Conclusies Methode onderzoek In totaal zijn er 844

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Woonwensen en leefbaarheid in de Regio Achterhoek

Woonwensen en leefbaarheid in de Regio Achterhoek AWLO Woonwensen en leefbaarheid in de Regio Achterhoek Bijlage : Leefbaarheid per buurt In opdracht van de Stuurgroep REGIOVISIE Gemeente Bronckhorst, Coördinerende gemeente Volkshuisvesting april Drs.

Nadere informatie

Leefbaarheid in Culemborg

Leefbaarheid in Culemborg RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Leefbaarheid in Culemborg Lemon vervolgmeting 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Leefbaarheid Tilburg 2010

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Leefbaarheid Tilburg 2010 RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Leefbaarheid Tilburg 2010 Vervolgmeting De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving Leefbaarheid in Hellevoetsluis

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving  Leefbaarheid in Hellevoetsluis RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in Hellevoetsluis Lemon vervolgmeting 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie