Leefbaarheid in de gemeente Nunspeet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leefbaarheid in de gemeente Nunspeet"

Transcriptie

1 Leefbaarheid in de gemeente Nunspeet Lemon vervolgmeting 2008 In opdracht van Gemeente Nunspeet Annika Janse Esther Cozijnsen februari 2009 Rapportnummer: RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade AC Amsterdam telefoon telefax

2

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING LEESWIJZER 1 2 ALGEMENE TOELICHTING INLEIDING ONDERZOEKSOPZET 3 3 FYSIEKE WOONOMGEVING INLEIDING WONINGEN DE WOONOMGEVING DE GROENVOORZIENINGEN SPEELVOORZIENINGEN OVERIGE VOORZIENINGEN CONCLUSIE FYSIEKE WOONOMGEVING 14 4 SOCIALE WOONOMGEVING INLEIDING SAMENLEVEN VAN BEWONERS BETROKKENHEID BIJ DE BUURT CONCLUSIE SOCIALE WOONOMGEVING 19 5 VEILIGHEID INLEIDING CRIMINALITEIT VEILIGHEIDSGEVOEL 23

4 5.4 OVERLAST VAN PERSONEN CONCLUSIES VEILIGHEID 26 6 ONGENOEGENS INLEIDING OVERLAST VAN ACTIVITEITEN VERVUILING VERKEERSOVERLAST CONCLUSIES ONGENOEGENS 31 7 ALGEMEEN OORDEEL INLEIDING ALGEMEEN OORDEEL OVERZICHT VAN DE RESULTATEN OP DE DEELASPECTEN 34 8 WIJKPROFIELEN NUNSPEET INLEIDING CENTRUM OENENBURG WEST OENENBURG NOORD OENENBURG OOST OENENBURG ZUID JAN TOPWEG ZUID JAN TOPWEG NOORD T HUL/ DE MARSSE ELSPEET HULSHORST VIERHOUTEN 50 BIJLAGE 51

5 INLEIDING 1 1 Inleiding De leefbaarheidsmonitor Lemon is een instrument om de beleving van leefbaarheid te meten en te presenteren. Op basis van een schriftelijke vragenlijst wordt bewoners gevraagd een oordeel te geven over diverse leefbaarheidsthema s in hun wijk. De gemeente Nunspeet is in 2003 gestart met het meten van de leefbaarheid. Dit leidde in 2003 tot de nulmeting Leefbaarheidsmonitor Nunspeet. Beleving door bewoners in kaart gebracht en in 2005 tot de 1-meting: Leefbaarheidsmonitor Nunspeet. Dit rapport geeft de resultaten van de vervolgmeting in Daarvoor is, net als bij de eerste twee metingen, gebruikgemaakt van de leefbaarheidsmonitor Lemon. In deze rapportage komt, naast de stand van zaken in 2008, de ontwikkeling van de leefbaarheid in de gemeente Nunspeet aan de orde. In november 2008 zijn, verdeeld over 11 wijken, bewoners benaderd om deel te nemen aan de Lemon-enquête. Er is de bewoners 16 vragen voorgelegd, verdeeld over vijf thema s. In totaal hebben bewoners (46%) schriftelijk hun mening gegeven over zaken die van invloed zijn op de leefbaarheid in de wijk. Aan de hand van de verschillende thema s leest u in dit rapport hoe de bewoners over hun wijk oordelen. Per vraag wordt een beeld geschetst van de stand van zaken in de gemeente Nunspeet en waar mogelijk de verandering ten opzichte van de uitkomsten in 2003 en Leeswijzer De rapportage is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Hoofdstuk 2 bespreekt de opzet van het onderzoek. Het behandelt onderzoeksmatige zaken, zoals de respons en de steekproefgrootte. In de hoofdstukken 3 tot en met 6 wordt vervolgens dieper op de uitkomsten van de vierde meting ingegaan. In deze hoofdstukken worden vier thema s uitgewerkt (zie tabel). Hoofdstuk 7 geeft bij wijze van samenvatting de belangrijkste uitkomsten en het totaaloordeel.

6 2 INLEIDING Ook wordt, indien mogelijk, een vergelijking gemaakt met de gemiddelde scores van alle Lemon-onderzoeken in Nederland in In het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 8) wordt via de wijkprofielen ingezoomd op de afzonderlijke wijken. Hierbij ligt de nadruk op de ontwikkelingen ten opzichte van 2003 en 2005; de zogenaamde trendanalyse. Vijf thema s De fysieke woonomgeving (uiterlijk woningen en voorzieningen wijk) De sociale woonomgeving (omgang met medebewoners en betrokkenheid) Ongenoegens (overlast in de wijk) Veiligheid (veiligheidsgevoel in de wijk) Totaaloordeel (totaalscores)

7 ALGEMENE TOELICHTING 3 2 Algemene toelichting 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden inhoud en opzet van deze rapportage toegelicht. Aan bod komen onder meer de leefbaarheidsaspecten, de wijkindeling, de opzet van het onderzoek, de betrouwbaarheid en de respons op de enquêtes. De leefbaarheidsmonitor Lemon Voor het meten van de leefbaarheid in de gemeente Nunspeet is gebruikgemaakt van Lemon, de leefbaarheidsmonitor. Dit instrument maakt de oordelen van bewoners over de leefbaarheid aan de hand van kaartbeelden inzichtelijk. Met behulp van een inlogcode zijn de uitkomsten te bekijken op: Naast de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor van Nunspeet in 2003 en 2005 zijn op de Lemon-website de uitkomsten van onderzoeken in andere Nederlandse gemeenten te bekijken. Daar krijgt u antwoord op de vraag of bepaalde leefbaarheidsaspecten in Nunspeet beter worden beoordeeld dan gemiddeld in Nederland of juist niet. 2.2 Onderzoeksopzet In de leefbaarheidsmonitor 2008 hebben de bewoners van de gemeente Nunspeet een oordeel gegeven over 16 leefbaarheidsvragen, onderverdeeld naar de volgende thema s.

8 4 ALGEMENE TOELICHTING De fysieke woonomgeving Kwaliteit woningen in de buurt De woonomgeving Groenvoorzieningen Speelvoorzieningen Voorzieningen algemeen Sociale woonomgeving Samenleven van bewoners Betrokkenheid bij de wijk Veiligheid Diefstal en inbraken Vandalisme Veiligheidsgevoel overdag en 's avonds Overlast personen Ongenoegens Overlast van activiteiten Overlast van vervuiling Verkeersoverlast Totaaloordeel Totaaloordeel Alle vragen zijn vergelijkbaar met de vorige metingen. De wijkindeling Bij de opzet van het onderzoek is uitgegaan van de onderstaande wijkindeling:

9 ALGEMENE TOELICHTING 5 Wijknummer Wijk/Kern 1 Centrum 2 Oenenburg West 3 Oenenburg Noord 4 Oenenburg Oost 5 Oenenburg Zuid 6 Jan Topweg Zuid 7 Jan Topweg Noord 8 t Hul / De Marsse 9 Elspeet 10 Hulshorst 11 Vierhouten De respons Via een aselecte steekproef is een selectie gemaakt van de bewoners van Nunspeet. Voor het onderzoek zijn mensen benaderd. De vragenlijsten zijn schriftelijk afgenomen. Op de meting reageerden uiteindelijk mensen: een respons van 46%. De gemeente Nunspeet scoort hiermee hoog; de respons ligt landelijk tussen de 35% en 40%. De respons per wijk is in de volgende tabel weergegeven. Met deze respons is het mogelijk om de uitkomsten van het onderzoek op wijkniveau als algemeen geldend te rekenen. Het aantal ondervraagde mensen is voldoende groot om aan te kunnen nemen dat hun oordeel overeenkomt met het algemene oordeel van de totale bevolking van de wijk. Respons per wijk Wijk Enquêtes uitgezet Respons absoluut Respons procentueel 1. Centrum % 2. Oenenburg West % 3. Oenenburg Noord % 4. Oenenburg Oost % 5. Oenenburg Zuid % 6. Jan Topweg Zuid % 7. Jan Topweg Noord % 8. 't Hul / De Marsse % 9. Elspeet % 10.Hulshorst % 11.Vierhouten % Totaal % De onderzoekspopulatie Er waren meer vrouwen dan mannen die de vragenlijst invulden. Van de ondervraagden waren 709 (59%) van het vrouwelijk geslacht en 492 (41%) van het mannelijk geslacht (13 respondenten vulden de vraag niet of niet goed in). De onderstaande figuur laat zien dat alle leeftijdsgroepen zijn ondervraagd.

10 6 ALGEMENE TOELICHTING >75 jaar jaar jaar jaar jaar jaar < 25 jaar Er is de bewoners gevraagd naar het eigendom van de woning. Bijna driekwart (72%) van de respondenten is zelf eigenaar van de woning. Ruim een kwart woont in een huurwoning (26%). 24 respondenten vulden de vraag niet of niet goed in (2%). Significante verschillen Rapportcijfers zijn subjectieve oordelen. Dat betekent dat rapportcijfers van persoon tot persoon kunnen verschillen en zelfs bij één en dezelfde persoon in de tijd kunnen veranderen ook bij een gelijkblijvende omgeving. Wanneer meer mensen worden ondervraagd, wordt het gemiddelde cijfer betrouwbaarder. Door de hoge respons was het voor nagenoeg alle wijken mogelijk te berekenen of er significante verschillen onderling (t.o.v. Nunspeet totaal) waren én ten opzichte van de vorige meting. In deze rapportage wordt dan ook een vergelijking gemaakt tussen de scores van Nunspeet in 2003 en Er is ook gekeken of de cijfers van de afzonderlijke wijken significant hoger of lager scoren dan het gemiddelde van Nunspeet in Significantie: bij het bepalen of iets significant verschilt wordt middels de gebruikelijke statistische methode die ontwikkeld is voor het vergelijken van rapportcijfers aangegeven of aangenomen kan worden dat een verschil wel of niet door toeval is ontstaan. Men spreekt van een significante uitkomst als deze uitkomst in sterke mate de veronderstelling ondersteunt dat het verschil niet door toeval is ontstaan, maar door iets anders. Hier geldt dus een verbetering of verslechtering ten opzichte van Nunspeet als totaal of ten opzichte van Een gemiddeld hogere of lagere score betekent dus niet automatisch dat er sprake is van een significant verschil. Een 6,5 hoeft niet hoger te zijn dan een 6,3 en een 6,3 hoeft niet lager te zijn dan een 6,5. Indien er sprake is van bijvoorbeeld weinig enquêtes en bijvoorbeeld veel lage en hoge rapportcijfers binnen een wijk (grote spreiding) is een hoger rapportcijfer niet automatisch significant te noemen. Vandaar dat bij het bepalen van de significantie rekening is gehouden met de spreiding van de cijfers en het aantal respondenten per vraag.

11 ALGEMENE TOELICHTING 7 De verschillen zijn dus allemaal statistisch getoetst op een manier die gebruikelijk is voor dit type enquêtes. 1 Indien er geen sprake is van een significant verschil mag men in de regel ook niet spreken van een voor- of achteruitgang, maar is er een zeer grote kans dat deze op toeval berust. Als er sprake is van significante verschillen wordt dat in de tekst beschreven en in de tabellen met kleuren aangegeven. Het verschil met Nunspeet als totaal is aangegeven met rode (negatief) of groene (positief) cijfers. Als er in de tabel een 6,5 staat betekent dit dat deze score significant hoger is dan het gemiddelde van Nunspeet totaal en dat dit verschil niet op toeval berust. Als er in een tabel een 6,5 staat betekent dit dat deze score significant lager is dan het gemiddelde van Nunspeet totaal en dat dit verschil niet op toeval berust. De verschillen tussen de jaren 2005 en 2008 wordt aangeven met rode (negatief) of groene (positief) pijltjes in de tabellen. Bijvoorbeeld: als er een achter het cijfer 6,5 van wijk X staat betekent dit dat deze wijk in 2008 significant lager scoort dan in 2005 en dat dit niet op toeval berust. Als er een achter het cijfer 6,5 van wijk X staat betekent dit dat deze wijk in 2008 significant hoger scoort dan in 2005 en dat dit niet op toeval berust. Vergelijking resultaten Nunspeet met het landelijk gemiddelde Om een beeld te krijgen hoe Nunspeet scoort ten opzichte van andere Nederlandse gemeenten is, indien mogelijk, per aspect een vergelijking gemaakt met het Nederlands gemiddelde. Dit is het gemiddelde van de uitkomsten van de gemeenten die in 2007 een Lemon-meting hebben gedaan. Vergelijking meting 2003 en 2005 De gemeente Nunspeet meet de leefbaarheid voor de vierde keer. Daarmee is een vergelijking met de vorige metingen mogelijk. In de tabellen in het rapport worden de scores van 2008 weergegeven, daarbij wordt de significante afwijking ten opzichte van 2005 met groene en rode weergegeven. De scores van de meting in 2003 staan ook in de tabellen. In Hoofdstuk 8 bij de wijkprofielen wordt de ontwikkeling van de waardering voor de verschillende aspecten grafisch weergegeven van alle vier de meetjaren. Leefbaarheidsmonitor meet beleving Voordat u start met het lezen van de uitkomsten nog een belangrijke algemene opmerking. De leefbaarheidsmonitor geeft de beleving van de leefbaarheid weer. Er dient benadrukt te worden dat beleving en feitelijke situatie niet altijd overeenkomen. De resultaten uit Lemon geven de gevoelens van bewoners weer en niet in hoeverre deze gevoelens in overeenstemming zijn met feitelijke cijfers. voetnoot 1 Er is gebruikgemaakt van een 95% betrouwbaarheidsinterval (uitgaande van een normale verdeling)

12

13 FYSIEKE WOONOMGEVING 9 3 Fysieke woonomgeving 3.1 Inleiding De fysieke woonomgeving betreft de gebouwde omgeving van de wijken en kernen in en om Nunspeet. Binnen het thema fysieke woonomgeving worden vijf leefbaarheidsaspecten onderscheiden: de kwaliteit van de woningen, de kwaliteit van de woonomgeving in het algemeen, de groenvoorzieningen, de speelvoorzieningen en het voorzieningenniveau, waarbij het gaat om winkels, scholen en zorg. 3.2 Woningen Aan de bewoners is gevraagd een oordeel te geven over de kwaliteit van de woningen in de buurt. Bij de kwaliteit van de woningen in de buurt gaat het om de aantrekkelijkheid, de uitstraling en staat van onderhoud van de woningen in de nabije omgeving en niet om de geschiktheid van de eigen woning.

14 10 FYSIEKE WOONOMGEVING NUNSPEET kwaliteit woningen Centrum 7,6 7,8 7,6 2 Oenenburg West 7,3 7,5 7,4 3 Oenenburg Noord 7,2 7,1 7,4 4 Oenenburg Oost 7,1 7,0 7,2 5 Oenenburg Zuid 8,1 8,2 8,1 6 Jan Topweg Zuid 7,2 7,1 7,1 7 Jan Topweg Noord 7,4 7,6 7,3 8 t Hul/ De Marsse 7,7 7,9 7,9 9 Elspeet 7,7 7,9 8,0 10 Hulshorst 7,8 7,7 7,6 11 Vierhouten 8,1 8,1 8,0 Totaal 7,5 7,6 7,6 Landelijk gemiddelde ,1 significante vooruitgang t.o.v significante achteruitgang t.o.v ,5 positieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal 7,5 negatieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal De gemeente Nunspeet krijgt gemiddeld voor de kwaliteit van de woningen een 7,6 van haar bewoners. Dat is een half punt hoger dan het landelijk gemiddelde van Vijf van de elf wijken scoren op dit gebied lager dan de gemeente in totaal. Het laagste cijfer is voor Jan Topweg Zuid. Vier wijken scoren hoger dan het gemiddelde voor Nunspeet, waarvan Oenenburg Zuid het hoogste cijfer heeft gekregen. Ten opzichte van 2005 zijn de cijfers voor de kwaliteit van de woningen in het centrum en Jan Topweg Noord gedaald. In Oenenburg Noord en Oost zijn de scores gestegen, maar vergeleken met het gemiddelde voor de gemeente Nunspeet zijn de cijfers nog wel aan de lage kant. Een bewoner van Oenenburg Oost merkt over de kwaliteit van de woningen het volgende op: Veel last van vocht in de woning, boven geen dubbel glas, slechte ventilatie, geen roosters (met ramen open 's nachts veel te koud). De spreiding van de rapportcijfers laat zien dat 43% van de respondenten een 8 en 29% een 7 geeft. Slechts 4% geeft een 5 of lager. 3.3 De woonomgeving De bewoners is gevraagd naar hun mening over de woonomgeving. Hierbij moet gedacht worden aan de tevredenheid over en bruikbaarheid van de openbare ruimte. De bestrating, het straatmeubilair en de vormgeving van pleintjes bepalen onder andere hoe mensen de woonomgeving beleven.

15 FYSIEKE WOONOMGEVING 11 NUNSPEET woonomgeving Centrum 6,3 7,0 7,0 2 Oenenburg West 6,4 6,8 6,7 3 Oenenburg Noord 6,4 6,5 6,5 4 Oenenburg Oost 6,5 6,6 6,7 5 Oenenburg Zuid 7,7 7,5 7,7 6 Jan Topweg Zuid 6,7 6,8 6,6 7 Jan Topweg Noord 6,7 7,0 6,8 8 t Hul/ De Marsse 7,2 7,3 7,0 9 Elspeet 6,3 6,6 6,6 10 Hulshorst 6,5 6,5 7,0 11 Vierhouten 6,6 6,7 7,3 Totaal 6,7 6,9 6,9 Landelijk gemiddelde ,5 significante vooruitgang t.o.v significante achteruitgang t.o.v ,5 positieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal 7,5 negatieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal De bewoners van Nunspeet hebben hun gemeente op dit aspect gemiddeld een 6,9 gegeven, wat hoger is dan het landelijk gemiddelde van 2007 (6,5). Er zijn vijf wijken die significant lager scoren dan het gemiddelde van de gemeente: Oenenburg Noord, Oenenburg West, Oenenburg Oost, Jan Topweg Zuid en Elspeet. Er zijn relatief veel opmerkingen gemaakt over dit aspect (75). Een bewoner van Elspeet zegt met betrekking tot de woonomgeving: Sinds de klinkers hebben we last van scheuren in binnen- en buitenmuren. Glazen en vazen trillen vaak van hun plek. We liggen in ons bed te schudden als er vrachtverkeer langskomt!. Daarnaast zijn er twee wijken die hoger scoren dan het gemeentelijk gemiddelde: Vierhouten en Oenenburg Zuid. Vierhouten heeft zich daarnaast ook positief ontwikkeld ten opzichte van 2005, wat ook geldt voor Hulshorst. In Jan Topweg Zuid en Noord en t Hul/ De Marsse heeft zich daarentegen een negatieve ontwikkeling voorgedaan op het gebied van de woonomgeving. Uit de spreidingscijfers blijkt dat bijna een derde (31%) van de respondenten een 8 en ruim een kwart (27%) een 7 geeft voor de woonomgeving. 16% geeft een onvoldoende (5 of lager). 3.4 De groenvoorzieningen Groen vormt voor veel mensen een belangrijk aspect van de woonomgeving. Naast een belangrijke belevingswaarde heeft groen ook een gebruikswaarde, bijvoorbeeld om de hond uit te laten, te joggen of te recreëren in de buitenlucht. Veel groen kan echter ook nadelig zijn voor de beleving, omdat het gevoelens van onveiligheid kan genereren.

16 12 FYSIEKE WOONOMGEVING NUNSPEET groenvoorzieningen Centrum 6,9 6,8 7,0 2 Oenenburg West 6,7 6,5 6,4 3 Oenenburg Noord 7,0 6,6 6,3 4 Oenenburg Oost 6,8 6,3 6,6 5 Oenenburg Zuid 8,4 7,8 7,6 6 Jan Topweg Zuid 6,7 6,2 6,3 7 Jan Topweg Noord 6,4 6,3 6,2 8 t Hul/ De Marsse 6,8 6,6 6,1 9 Elspeet 6,9 6,8 6,7 10 Hulshorst 7,8 7,1 7,2 11 Vierhouten 8,3 7,5 6,9 Totaal 7,1 6,8 6,7 Landelijk gemiddelde ,4 significante vooruitgang t.o.v significante achteruitgang t.o.v ,5 positieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal 7,5 negatieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal Met betrekking tot de groenvoorzieningen scoort de gemeente Nunspeet met een 6,7 iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 2007 (6,4). Als gekeken wordt naar de afzonderlijke wijken is te zien dat Oenenburg West, Oenenburg Noord, Jan Topweg Zuid, Jan Topweg Noord en t Hul/De Marsse lager scoren dan het gemiddelde van de gemeente in totaal. Er zijn 151 opmerkingen gemaakt door de respondenten. Een bewoner van Oenenburg Noord zegt over de groenvoorzieningen het volgende: De parken worden goed en regelmatig onderhouden, maar wat betreft de bomen blijft de gemeente ver achter. Er wordt niet naar de bewoners geluisterd. De bewoners ondervinden erg veel overlast van deze bomen, zoals veelvuldig bladafval en wat nog erger is: te weinig daglicht in en rond ons huis. In het centrum, Hulshorst, Oenenburg Zuid en Vierhouten ligt het cijfer voor de groenvoorzieningen hoger dan het gemiddelde van Nunspeet. In de twee laatstgenoemde wijken is echter ten opzichte van 2005 wel significante achteruitgang zichtbaar. Hetzelfde geldt voor Oenenburg Noord. De enige wijk die ten opzichte van 2005 significant vooruitgegaan is, is Oenenburg Oost. De meeste respondenten geven een 7 (30%) of een 8 (23%). Een vijfde (20%) van de respondenten vindt de groenvoorziening onvoldoende en geeft een vijf of lager. 3.5 Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen zijn op het eerste gezicht vooral voor kinderen van belang. Speelvoorzieningen - en het onderhoud ervan vormen echter een belangrijk onderdeel van de totale inrichting van de woonomgeving en gaan in die zin alle bewoners aan, met of zonder kinderen.

17 FYSIEKE WOONOMGEVING 13 NUNSPEET speelvoorzieningen Centrum 5,5 5,5 5,9 2 Oenenburg West 5,7 6,0 5,3 3 Oenenburg Noord 6,2 6,1 6,5 4 Oenenburg Oost 6,4 5,9 6,3 5 Oenenburg Zuid 6,3 6,3 6,7 6 Jan Topweg Zuid 6,4 6,1 6,3 7 Jan Topweg Noord 6,6 6,7 6,6 8 t Hul/ De Marsse 6,7 7,0 6,9 9 Elspeet 5,5 5,6 6,2 10 Hulshorst 5,2 5,8 5,8 11 Vierhouten 6,2 6,3 6,4 Totaal 6,1 6,1 6,3 Landelijk gemiddelde ,0 significante vooruitgang t.o.v significante achteruitgang t.o.v ,5 positieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal 7,5 negatieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal De bewoners van Nunspeet waarderen de speelvoorzieningen in hun gemeente meer dan in Met een 6,3 ligt dit gemiddelde iets boven het landelijk gemiddelde van 2007 (6,0). Als naar de afzonderlijke wijken gekeken wordt is dit beeld ook duidelijk terug te zien. Vijf van de elf wijken laten een positieve verandering zien ten opzichte van Oenenburg West is significant achteruitgegaan en heeft van haar bewoners een onvoldoende gekregen (5,3). De wijken Oenenburg Zuid, Jan Topweg Noord en t Hul/De Marsse worden met betrekking tot de speelvoorzieningen het meest door hun bewoners gewaardeerd. Een bewoner van Oenenburg Zuid zegt: Wij zijn erg blij met de speelgelegenheid aan het Boudewijnplantsoen. Dit is een ideale plek waar kinderen hun fantasie kunnen gebruiken en dus op tal van gebieden zich ontwikkelen! Dus geen speeltuin waar je moet doen wat het toestel vraagt, dus het Boudewijnplantsoen zo houden!. Er zijn bijna 70 opmerkingen gemaakt met betrekking tot speelvoorzieningen. Kijkend naar de spreiding van de cijfers blijkt dat ruim een kwart (26%) van de respondenten de speelvoorzieningen onvoldoende beoordeelt (een 5 of lager). Eveneens ruim een kwart (28%) geeft een Overige voorzieningen Bij overige voorzieningen kan gedacht worden aan scholen, winkels, openbaar vervoer, bibliotheek, buurthuis, sport-, zorg- en medische voorzieningen. Aan de bewoners is gevraagd een oordeel te geven over het aanbod en de kwaliteit van dit soort voorzieningen.

18 14 FYSIEKE WOONOMGEVING NUNSPEET voorzieningen algemeen Centrum 7,7 7,9 7,7 2 Oenenburg West 7,2 7,5 7,0 3 Oenenburg Noord 7,4 7,6 7,1 4 Oenenburg Oost 7,5 7,6 7,2 5 Oenenburg Zuid 7,6 7,8 7,4 6 Jan Topweg Zuid 7,1 7,6 7,0 7 Jan Topweg Noord 7,1 7,6 6,5 8 t Hul/ De Marsse 7,5 7,5 7,0 9 Elspeet 7,4 7,2 6,7 10 Hulshorst 5,3 5,4 5,8 11 Vierhouten 4,0 4,9 5,6 Totaal 7,0 7,2 6,9 Landelijk gemiddelde ,1 significante vooruitgang t.o.v significante achteruitgang t.o.v ,5 positieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal 7,5 negatieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal De bewoners van de gemeente Nunspeet vinden gemiddeld genomen dat de gemeente op het gebied van de algemene voorzieningen achteruit is gegaan. Met een 6,9 scoort de gemeente iets lager dan het landelijk gemiddelde van 2007 (7,1). In acht van de elf wijken is dit beeld terug te zien. In slechts twee wijken vinden de bewoners dat de algemene voorzieningen sinds 2005 verbeterd zijn. Dat is het geval in Hulshorst en Vierhouten. Ondanks dat is het cijfer voor deze twee wijken lager dan het gemiddelde van de gemeente in totaal. Een bewoner van Hulshorst merkt over de voorzieningen op: Er zijn helemaal geen winkels, alleen een paar waar de meesten niks aan hebben. Voor boodschappen moeten we altijd naar Nunspeet of Harderwijk. Er zijn ook geen medische voorzieningen, dat vind ik wel jammer. De wijken Oenenburg Noord, Oost en West hebben zich in de ogen van de bewoners negatief ontwikkeld, maar scoren nog wel hoger dan het gemiddelde voor de gemeente. Uit de spreidingscijfers blijkt dat de meeste respondenten een 7 (32%) of een 8 (29%) geven. 15% geeft een 5 of lager. 3.7 Conclusie fysieke woonomgeving Op vier van de vijf aspecten die vallen onder de fysieke woonomgeving scoort de gemeente Nunspeet hoger dan het landelijk gemiddelde van Hoewel het gemeentelijke gemiddelde bij twee aspecten gedaald is kan nog steeds gezegd worden dat de bewoners van Nunspeet over het algemeen tevreden lijken te zijn met hun fysieke woonomgeving. Op wijkniveau valt op dat er één wijk is die op alle aspecten hoger scoort dan de gemeente in totaal, dat is Oenenburg Zuid. In nega-

19 FYSIEKE WOONOMGEVING 15 tieve zin is het de wijk Oenenburg West die opvalt, omdat deze op vier van de vijf aspecten lager scoort dan de gemeente Nunspeet.

20

21 SOCIALE WOONOMGEVING 17 4 Sociale woonomgeving 4.1 Inleiding De sociale woonomgeving bestaat uit elementen die het samenwerken van bewoners in de wijken bepalen. Die elementen geven een indicatie van de manier waarop bewoners in de wijk met elkaar omgaan en van de mate waarin men zich daarbij prettig voelt. In dit onderzoek is door middel van twee aspecten gemeten hoe men de sociale woonomgeving beleeft: het samenleven van bewoners en de betrokkenheid van de bewoners bij de wijk.

22 18 SOCIALE WOONOMGEVING 4.2 Samenleven van bewoners De vraag hoe bewoners met elkaar omgaan drukt uit hoe de bewoners denken over het prettig samenleven met elkaar en de mate waarin men met elkaar rekening houdt. NUNSPEET omgang bewoners Centrum - 7,6 7,4 2 Oenenburg West - 7,2 7,1 3 Oenenburg Noord - 7,0 7,3 4 Oenenburg Oost - 7,2 7,2 5 Oenenburg Zuid - 7,8 7,8 6 Jan Topweg Zuid - 7,5 7,1 7 Jan Topweg Noord - 7,2 6,9 8 t Hul/ De Marsse - 7,5 7,4 9 Elspeet - 7,7 7,7 10 Hulshorst - 7,1 7,4 11 Vierhouten - 7,7 7,7 Totaal - 7,4 7,4 Landelijk gemiddelde ,0 significante vooruitgang t.o.v significante achteruitgang t.o.v ,5 positieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal 7,5 negatieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal De gemeente Nunspeet krijgt op dit aspect gemiddeld een 7,4 van haar bewoners, wat hoger is dan het landelijk gemiddelde van 2007 (7,0). Als het gaat om omgang van bewoners krijgen Oenenburg Zuid, Elspeet en Vierhouten de hoogste cijfers. De laagste cijfers worden gegeven aan Oenenburg West, Jan Topweg Zuid en Jan Topweg Noord. Deze laatste twee wijken laten samen met het centrum een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2005 zien. Oenenburg Noord en Hulshorst laten met betrekking tot het samenleven tussen de bewoners een verbetering zien, ten opzichte van De meeste respondenten geven een 7 (32%) of een 8 (32%). Slechts 8% geeft een 5 of lager. 4.3 Betrokkenheid bij de buurt De bewoners is gevraagd een oordeel te geven over de betrokkenheid van bewoners bij de wijk. Er moet hierbij gedacht worden aan de mate waarin mensen zich betrokken voelen bij en zich willen inzetten voor de wijk.

23 SOCIALE WOONOMGEVING 19 NUNSPEET betrokkenheid Centrum 6,3 6,7 6,7 2 Oenenburg West 6,0 6,1 6,3 3 Oenenburg Noord 5,5 6,1 6,7 4 Oenenburg Oost 5,8 6,0 6,5 5 Oenenburg Zuid 6,6 6,8 7,0 6 Jan Topweg Zuid 5,7 6,2 6,2 7 Jan Topweg Noord 5,8 6,3 6,4 8 t Hul/ De Marsse 6,5 6,8 6,7 9 Elspeet 6,5 7,1 7,2 10 Hulshorst 7,1 6,9 7,0 11 Vierhouten 7,2 7,3 7,3 Totaal 6,2 6,6 6,7 Landelijk gemiddelde ,2 significante vooruitgang t.o.v significante achteruitgang t.o.v ,5 positieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal 7,5 negatieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal De betrokkenheid bij de buurt is in de gemeente Nunspeet toegenomen ten opzichte van De bewoners geven de gemeente hiervoor gemiddeld een 6,7. Dat is een half punt hoger dan het landelijk gemiddelde van 2007 (6,2). Dat het gemiddelde voor de gemeente hoger is dan in 2005, wordt voornamelijk veroorzaakt door een toegenomen betrokkenheid in de wijken Oenenburg Noord, Oost en Zuid. Hoewel Oenenburg Oost zich positief ontwikkeld heeft is het cijfer nog wel lager dan het gemiddelde voor de gemeente, net als Oenenburg West, Jan Topweg Zuid en Jan Topweg Noord. De hoogste scores op dit aspect zijn voor Vierhouten, Elspeet, Oenenburg Zuid en Hulshorst. Een bewoner van Vierhouten merkt met betrekking tot de betrokkenheid op: Bewoners zijn vriendelijk, meelevend en altijd bereid te helpen. De spreidingscijfers laten zien dat de spreiding van de cijfers redelijk verdeeld is. 18% geeft een 5 of lager. 21% geeft een 7 of een 9 en 29% een Conclusie sociale woonomgeving Gemiddeld genomen lijkt de sociale woonomgeving in Nunspeet door de bewoners gewaardeerd te worden. Zowel met betrekking tot de omgang tussen de bewoners als tot de betrokkenheid scoort de gemeente hoger dan het landelijk gemiddelde van Er zijn drie wijken die minder positief naar voren komen, dat zijn Oenenburg West, Jan Topweg Zuid en Jan Topweg Noord.

24

25 VEILIGHEID 21 5 Veiligheid 5.1 Inleiding Veiligheid is, mede door alle aandacht in de media, in de afgelopen jaren een belangrijk thema geworden. Ook voor de beleving van het woongenot is veiligheid steeds meer bepalend geworden. Veiligheid is een centraal element in de ervaring van de leefbaarheid van wijken. Gemeenten en corporaties reageren op de roep naar meer veiligheid door maatregelen te nemen die de veiligheid in de wijk vergroten. Inbraakpreventie, onder andere door het aanbrengen van sloten en de verlichting van fietspaden, is hiervan een voorbeeld. 5.2 Criminaliteit Criminaliteit kan verschillende vormen aannemen. Van kleine vernielingen tot hinderlijk contact, bijvoorbeeld van rondhangende jongeren tot diefstal en geweldpleging. Om een onderscheid te maken tussen overlast van diefstal of inbraken en vandalisme is de bewoners van Nunspeet, net als in 2005, gevraagd een oordeel over deze aspecten afzonderlijk te geven. In 2003 is de bewoners alleen naar de mate van overlast van criminaliteit in het algemeen gevraagd. Door dit onderscheid zijn de cijfers uit 2003 niet goed te vergelijken met de cijfers uit 2005 en Om toch een idee te krijgen hoe de criminaliteit door bewoners in 2003 beoordeeld werd, zijn de cijfers in beide tabellen opgenomen. Daarnaast zijn ook geen landelijke gemiddelden bekend voor diefstal/ inbraken en vandalisme afzonderlijk. Het landelijk gemiddelde voor criminaliteit in het algemeen lag in 2007 op een 6, Diefstal en inbraken De bewoners van Nunspeet geven de gemeente gemiddeld een 8,0 met betrekking tot diefstal en inbraken. Als naar de cijfers voor de afzonderlijke wijken gekeken wordt, is te zien dat zes wijken hoger en drie wijken lager scoren dan dit gemiddelde. Het hoogste cijfer wordt gegeven door de bewoners van Elspeet, het laagste door de bewoners van Jan Topweg Noord.

26 22 VEILIGHEID In vergelijking met 2005 laten de wijken Oenenburg West, Jan Topweg Noord, t Hul/ De Marsse en Vierhouten een negatieve verandering zien. In het centrum, Elspeet en Hulshorst hebben de bewoners juist een positieve ontwikkeling ervaren, ten opzichte van In totaal geeft 66% van de respondenten een 8 of hoger en slechts 7% geeft een onvoldoende (een 5 of lager). NUNSPEET diefstal of inbraken Centrum 7,0 7,3 7,9 2 Oenenburg West 7,5 8,2 7,8 3 Oenenburg Noord 6,9 7,6 7,8 4 Oenenburg Oost 7,2 7,8 7,8 5 Oenenburg Zuid 7,8 8,0 8,1 6 Jan Topweg Zuid 7,3 7,9 7,8 7 Jan Topweg Noord 7,3 8,0 7,6 8 t Hul/ De Marsse 7,8 8,4 8,2 9 Elspeet 8,1 8,1 8,7 10 Hulshorst 8,1 8,0 8,3 11 Vierhouten 7,1 7,9 7,7 Totaal 7,4 7,9 8,0 Landelijk gemiddelde NB: In de tabel betreffen de cijfers uit 2003 de gemiddelde rapportcijfers voor het aspect criminaliteit in het algemeen. significante vooruitgang t.o.v significante achteruitgang t.o.v ,5 positieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal 7,5 negatieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal Vandalisme De gemeente Nunspeet krijgt van haar bewoners gemiddeld een 7,9 voor het vandalisme in de buurt. De cijfers voor de wijken hier allemaal van af, zes in positieve zin en vijf in negatieve zin. Oenenburg Zuid scoort met een 8,6 het hoogst, de laagste score is voor Oenenburg Oost met een 7,2. Een bewoner van het centrum merkt met betrekking tot vandalisme op: Vooral in het weekend veel vernielingen in park en van spullen langs de weg. In de zomermaanden veel vervelende jongeren in park tot diep in de nacht. Vergeleken met 2005 is Jan Topweg Noord met betrekking tot vandalisme achteruitgegaan. Jan Topweg Zuid, t Hul/ De Marsse, Hulshorst en Oenenburg Noord zijn daarentegen vooruitgegaan. Laatstgenoemde wijk scoort ondanks de verbetering nog wel lager dan het gemiddelde van de gemeente in totaal. Uit de spreidingscijfers blijkt dat 7% een 5 of lager geeft. De meeste respondenten geven een 7 (19%), 8 (31%), een 9 of een 10 (36%).

27 VEILIGHEID 23 NUNSPEET vandalisme Centrum 7,0 7,3 7,3 2 Oenenburg West 7,5 7,5 7,4 3 Oenenburg Noord 6,9 7,0 7,6 4 Oenenburg Oost 7,2 7,4 7,2 5 Oenenburg Zuid 7,8 8,5 8,6 6 Jan Topweg Zuid 7,3 7,6 8,1 7 Jan Topweg Noord 7,3 8,0 7,5 8 t Hul/ De Marsse 7,8 7,9 8,2 9 Elspeet 8,1 8,5 8,4 10 Hulshorst 8,1 7,7 8,1 11 Vierhouten 7,1 8,4 8,3 Totaal 7,4 7,8 7,9 Landelijk gemiddelde NB: In de tabel betreffen de cijfers uit 2003 de gemiddelde rapportcijfers voor het aspect criminaliteit in het algemeen. significante vooruitgang t.o.v significante achteruitgang t.o.v ,5 positieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal 7,5 negatieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal 5.3 Veiligheidsgevoel Veiligheid is vandaag de dag een belangrijk thema. Er wordt veel over gepraat en er wordt veel in geïnvesteerd. De bewoners hebben aangegeven in hoeverre ze zich veilig voelen in hun wijk. Hierbij is het onderscheid gemaakt tussen de veiligheid overdag en s avonds. Dit in tegenstelling tot het onderzoek in 2003 toen een algemeen oordeel over veiligheid gevraagd werd. De cijfers van 2003 enerzijds en de cijfers van 2005 en 2008 anderzijds, zijn niet precies vergelijkbaar. Om toch een indruk te krijgen zijn de cijfers van 2003 in beide tabellen opgenomen. Bij de beoordeling van de veiligheid is onder andere rekening gehouden met onoverzichtelijke plekken, rondhangende jongeren en plekke met een onprettige sfeer Veiligheid overdag Het landelijk gemiddelde met betrekking tot veiligheid overdag lag in 2007 op 7,8. De gemeente Nunspeet scoort met een 8,7 bijna een punt hoger. Het laagste cijfer wordt op dit aspect gegeven door de bewoners van Oenenburg Oost, het hoogste cijfer is voor Elspeet. Vergeleken met 2005 laten de scores van Oenenburg West en Oost, Jan Topweg Noord en Vierhouten een negatieve verandering zien. Hulshorst is op het gebied van veiligheid overdag de enige wijk die ten opzichte van 2005 een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. In de overige wijken is volgens de bewoners niet veel veranderd.

28 24 VEILIGHEID Weinig respondenten vinden de veiligheid overdag onvoldoende (1%). De grote meerderheid (86%) geeft een 8 of hoger. NUNSPEET veiligheid overdag Centrum 7,7 8,5 8,6 2 Oenenburg West 7,7 8,5 8,3 3 Oenenburg Noord 7,4 8,5 8,5 4 Oenenburg Oost 7,6 8,4 8,1 5 Oenenburg Zuid 8,1 8,9 8,9 6 Jan Topweg Zuid 7,7 8,6 8,7 7 Jan Topweg Noord 7,7 8,7 8,5 8 t Hul/ De Marsse 7,9 8,7 8,8 9 Elspeet 8,0 8,9 9,1 10 Hulshorst 8,4 8,6 8,8 11 Vierhouten 7,9 9,1 8,8 Totaal 7,8 8,7 8,7 Landelijk gemiddelde ,8 NB: In de tabel betreffen de cijfers uit 2003 de gemiddelde rapportcijfers voor het aspect veiligheid in het algemeen. significante vooruitgang t.o.v significante achteruitgang t.o.v ,5 positieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal 7,5 negatieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal Veiligheid s avonds Gemiddeld genomen voelen de bewoners van Nunspeet zich s avonds minder veilig dan overdag. Met een 8,0 scoort de gemeente op dit aspect echter wel ruim een punt hoger dan het landelijk gemiddelde van 2007 (6,6). De wijken Oenenburg West, Oenenburg Oost en Jan Topweg Noord scoren lager dan de gemeente in totaal, Elspeet, Oenenburg Zuid, t Hul/ De Marsse, Hulshorst en Vierhouten scoren hoger dan dat gemiddelde. Ten opzichte van 2005 zijn met betrekking tot de veiligheid s avonds vier wijken achteruitgegaan, vier andere wijken laten daarentegen een verbetering zien. Er worden voornamelijk opmerkingen gemaakt over het gebrek aan verlichting. Een bewoner uit Jan Topweg Noord zegt: Te donker; straatverlichting staat ver weg. Graag verlichting aan de stoepkant plaatsen. Bijna 6% van de respondenten ervaart onveiligheid s avonds en geeft een 5 of lager. De meerderheid (71%) geeft een 8 of hoger.

29 VEILIGHEID 25 NUNSPEET veiligheid 's avonds Centrum 7,7 7,6 7,9 2 Oenenburg West 7,7 7,9 7,5 3 Oenenburg Noord 7,4 7,7 7,9 4 Oenenburg Oost 7,6 7,6 7,2 5 Oenenburg Zuid 8,1 8,3 8,4 6 Jan Topweg Zuid 7,7 7,9 8,0 7 Jan Topweg Noord 7,7 8,1 7,8 8 t Hul/ De Marsse 7,9 8,1 8,3 9 Elspeet 8,0 8,4 8,7 10 Hulshorst 8,4 7,7 8,3 11 Vierhouten 7,9 8,4 8,2 Totaal 7,8 8,0 8,0 Landelijk gemiddelde ,6 NB: In de tabel betreffen de cijfers uit 2003 de gemiddelde rapportcijfers voor het aspect veiligheid in het algemeen. significante vooruitgang t.o.v significante achteruitgang t.o.v ,5 positieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal 7,5 negatieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal 5.4 Overlast van personen Overlast kan door verschillende dingen veroorzaakt worden. Bijvoorbeeld door rondhangende jongeren of door klussende of schreeuwende buren. Overlast kan een inbreuk zijn op het woongenot. In het onderzoek is de bewoners gevraagd in hoeverre zij in hun wijk last hebben van het gedrag van anderen.

30 26 VEILIGHEID NUNSPEET overlast personen Centrum 7,1 6,9 7,1 2 Oenenburg West 7,1 7,1 6,7 3 Oenenburg Noord 6,5 6,8 7,1 4 Oenenburg Oost 6,6 6,5 6,0 5 Oenenburg Zuid 8,2 8,3 8,2 6 Jan Topweg Zuid 6,8 7,1 7,5 7 Jan Topweg Noord 7,1 7,0 7,2 8 t Hul/ De Marsse 7,0 7,3 7,2 9 Elspeet 7,3 7,5 7,8 10 Hulshorst 8,0 7,3 7,7 11 Vierhouten 7,9 7,9 8,1 Totaal 7,2 7,3 7,3 Landelijk gemiddelde ,5 significante vooruitgang t.o.v significante achteruitgang t.o.v ,5 positieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal 7,5 negatieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal De bewoners van Nunspeet geven hun wijk op dit aspect gemiddeld een 7,3. Dat is bijna een punt hoger dan het landelijk gemiddelde van 2007 (6,5). Er zijn vier wijken die een cijfer krijgen dat lager is dan het gemiddelde van de gemeente in totaal, dat zijn het centrum en Oenenburg Oost, West en Noord. Laatstgenoemde wijk is echter ten opzichte van 2005 in positieve zin veranderd. Wijken die hoger scoren dan de gemeente gemiddeld zijn Oenenburg Zuid, Jan Topweg Zuid, Elspeet, Hulshorst en Vierhouten. De respondenten hebben relatief veel opmerkingen gemaakt over dit aspect (81). Een bewoner uit Oenenburg Oost zegt: Ja, wij hebben last van jongeren die 's avonds laat op grasveldjes of stoepen bij elkaar staan en erg veel geluid maken. Laat betekent ongeveer 23:00 02:00 in de morgen. De spreidingscijfers laten zien dat ruim een kwart (27%) een 8 geeft en 18% een 7. 17% geeft echter een 5 of lager voor de overlast van het gedrag van anderen. 5.5 Conclusies veiligheid Vergeleken met het landelijk gemiddelde van 2007 scoort de gemeente Nunspeet hoog op het gebied van veiligheid, zowel overdag als s avonds. Daarnaast lijkt men gemiddeld genomen weinig overlast te ervaren van (het gedrag van) andere mensen. Er zijn twee wijken die op alle drie de veiligheidsaspecten hoger scoren dan de gemeente Nunspeet in totaal, dat zijn Oenenburg Zuid en Elspeet. Op wijkniveau valt verder op dat Oenenburg West en Oost op alle drie de aspecten lagere cijfers krijgen dan de gemeente in totaal. Deze twee wijken hebben daarnaast ten opzichte van 2005 een negatieve ontwikkeling doorgemaakt. Hulshorst is de enige wijk die zich op alle drie de veiligheidsaspecten positief ontwikkeld heeft.

31 ONGENOEGENS 27 6 Ongenoegens 6.1 Inleiding Ongenoegens zijn zaken die vooral storend werken in de beleving van leefbaarheid. Bijzonder kenmerk is dat deze aspecten slechts worden opgemerkt als ze er wél zijn en daarmee negatief bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk. De bekendste voorbeelden zijn zwerfvuil en hondenpoep. In Nunspeet is aan de bewoners gevraagd naar de overlast die ze ondervinden van activiteiten zoals horeca en industrie en overlast van het verkeer. Daarnaast is gevraagd naar de hinder die bewoners ondervinden van vervuiling.

32 28 ONGENOEGENS 6.2 Overlast van activiteiten Onder overlast van activiteiten wordt onder andere overlast door horeca, evenementen en industrie verstaan. Aan de bewoners van Nunspeet is gevraagd in hoeverre zij overlast ervaren van bepaalde activiteiten. Deze overlast is als volgt beoordeeld: NUNSPEET overlast activiteiten Centrum 7,2 7,0 7,1 2 Oenenburg West 8,1 8,1 8,1 3 Oenenburg Noord 8,7 8,2 8,2 4 Oenenburg Oost 8,4 8,2 7,9 5 Oenenburg Zuid 8,7 8,6 8,5 6 Jan Topweg Zuid 7,9 7,7 7,8 7 Jan Topweg Noord 8,2 8,2 7,8 8 t Hul/ De Marsse 8,5 8,4 8,2 9 Elspeet 7,9 8,4 8,4 10 Hulshorst 8,6 7,9 8,0 11 Vierhouten 7,9 8,0 7,7 Totaal 8,2 8,1 8,0 Landelijk gemiddelde ,9 significante vooruitgang t.o.v significante achteruitgang t.o.v ,5 positieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal 7,5 negatieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal De bewoners geven de gemeente Nunspeet op dit aspect gemiddeld een 8,0, wat ongeveer gelijk is aan het landelijk gemiddelde van 2007 (7,9). De wijken Oenenburg Noord, Oenenburg Zuid, t Hul/De Marsse en Elspeet krijgen een cijfer dat hoger is dan dit gemiddelde. Het centrum, Jan Topweg Zuid en Noord en Vierhouten scoren op het gebied van overlast van activiteiten lager dan het gemiddelde voor de gemeente in totaal. Ten opzichte van 2005 is de gemeente in totaal iets achteruitgegaan. Wijken waar de bewoners een negatieve ontwikkeling hebben ervaren op dit gebied zijn Oenenburg Oost, Jan Topweg Noord en t Hul/De Marsse. Een bewoner uit Oenenburg Zuid merkt op: We wonen aan de Vlaanderlaan en vinden het lawaai op het sportpark De Wiltsanh wel vaak erg storend als je zomers buiten zit. De gemiddelden van overlast van activiteiten liggen uit elkaar. 10% van de respondenten geeft een 5 of lager, maar ruim een vijfde (22%) geeft een 10. Nog eens 28% geeft een 8.

33 ONGENOEGENS Vervuiling Aan de bewoners is gevraagd of zij in hun wijk overlast hebben van vervuiling. Voorbeelden zijn zwerfvuil en verkeerd of te vroeg geplaatst vuilnis op de stoep. En natuurlijk de grootste ergernis, hondenpoep. NUNSPEET overlast vervuiling Centrum 6,6 6,9 7,0 2 Oenenburg West 6,3 6,5 6,5 3 Oenenburg Noord 6,3 6,3 6,6 4 Oenenburg Oost 6,2 6,7 6,1 5 Oenenburg Zuid 7,3 7,2 7,4 6 Jan Topweg Zuid 6,2 6,3 6,8 7 Jan Topweg Noord 6,7 6,9 6,6 8 t Hul/ De Marsse 6,8 6,4 6,8 9 Elspeet 7,2 7,4 7,5 10 Hulshorst 7,4 6,5 7,1 11 Vierhouten 7,8 7,7 7,9 Totaal 6,7 6,8 6,9 Landelijk gemiddelde ,2 significante vooruitgang t.o.v significante achteruitgang t.o.v ,5 positieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal 7,5 negatieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal Gemiddeld genomen krijgt de gemeente Nunspeet met betrekking tot vervuiling een 6,9 van haar bewoners. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde van 2007 (6,2) en vergeleken met 2005 is de gemeente op dit gebied vooruitgegaan. Er zijn drie wijken die hoger scoren dan de gemeente in totaal, dat zijn Oenenburg Zuid, Elspeet en Vierhouten. Wijken die lager scoren zijn Oenenburg West, Noord en Oost en Jan Topweg Noord. De twee laatstgenoemde wijken hebben zich in de ogen van de bewoners negatief ontwikkeld ten opzichte van Oenenburg Noord, Jan Topweg Zuid, t Hul/De Marsse en Hulshorst daarentegen zijn significant vooruitgegaan met hun score ten opzichte van Er zijn veel opmerkingen gemaakt over vervuiling (167). De meeste gaan over hondenpoep. Een bewoner uit Oenenburg West zegt hierover: Bij deze vraag geldt het alleen voor de hondenpoep het hele stuk langs de Oenenburgweg ligt heel veel hondenpoep, heel vervelend voor de kinderen en voor ons in donker. De spreidingscijfers tonen aan dat de scores redelijk verdeeld zijn. 22% van de respondenten geeft een 7, 23% een 8 en 21% geeft een 5 of lager.

34 30 ONGENOEGENS 6.4 Verkeersoverlast Verkeersoverlast kan onder meer bestaan uit hinder door verkeersdrukte of verkeerslawaai, maar ook uit overlast als gevolg van verkeerd parkeren en te hard rijden in de wijk. NUNSPEET verkeersoverlast Centrum 5,5 5,7 5,8 2 Oenenburg West 5,9 6,3 5,9 3 Oenenburg Noord 6,0 5,1 6,3 4 Oenenburg Oost 6,3 6,2 5,7 5 Oenenburg Zuid 6,5 6,5 6,6 6 Jan Topweg Zuid 6,5 5,6 6,1 7 Jan Topweg Noord 6,4 6,3 6,4 8 t Hul/ De Marsse 6,6 6,9 6,9 9 Elspeet 6,3 6,1 6,5 10 Hulshorst 7,1 6,3 6,8 11 Vierhouten 6,3 6,6 7,0 Totaal 6,3 6,1 6,4 Landelijk gemiddelde ,1 significante vooruitgang t.o.v significante achteruitgang t.o.v ,5 positieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal 7,5 negatieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal De gemeente Nunspeet heeft sinds 2005 op het gebied van verkeersoverlast een positieve ontwikkeling doorgemaakt. De bewoners geven de gemeente hiervoor gemiddeld een 6,4. In 2005 was dat nog een 6,1. Het cijfer voor de gemeente is ook hoger dan het landelijk gemiddelde van 2007 (6,1). Op wijkniveau is te zien dat het Centrum, Oenenburg West, Oenenburg Oost en Jan Topweg Zuid lager scoren dan de gemeente in totaal. Oenenburg West en Oost krijgen daarnaast ook lagere cijfers dan in De wijken Oenenburg Zuid, Jan Topweg Zuid, t Hul/De Marsse, Hulshorst en Vierhouten scoren hoger dan de gemeente in totaal. De twee laatstgenoemde wijken zijn ten opzichte van 2005 vooruitgegaan op het gebied van verkeersoverlast, net als Oenenburg Noord Jan Topweg Zuid en Elspeet. Veruit de meeste opmerkingen zijn gemaakt over verkeer, ruim 400. De meeste opmerkingen gaan over te hard rijden, parkeergedrag en vrachtverkeer. Een bewoner uit Jan Topweg Zuid merkt op: Ik vind dat er overdreven hard gereden wordt in een wijk waar zoveel kinderen wonen. Met name op de Dalweg en Randweg. De meningen over het verkeer zijn verdeeld. Een derde (33%) van de respondenten geeft een 5 of lager. 16% geeft een 7, 20% een 8 en 11% een 9.

35 ONGENOEGENS Conclusies ongenoegens Op het gebied van ongenoegens scoort de gemeente Nunspeet op alle drie de aspecten hoger dan het landelijk gemiddelde van Als het om de overlast van activiteiten gaat is de gemeente er vergeleken met 2005 wel iets op achteruitgegaan. Met betrekking tot vervuiling en verkeersoverlast hebben de bewoners gemiddeld genomen juist verbeteringen waargenomen. Als gekeken wordt naar de afzonderlijke wijken valt op dat Oenenburg Zuid op alle drie de aspecten hoger scoort dan de gemeente in totaal. Met betrekking tot de ontwikkeling van de wijken is opvallend dat Oenenburg Oost op alle drie de aspecten een negatieve ontwikkeling laat zien.

36

37 ALGEMEEN OORDEEL 33 7 Algemeen oordeel 7.1 Inleiding In voorgaande hoofdstukken zijn alle leefbaarheidsthema s uitgewerkt. In dit hoofdstuk worden de antwoorden die de bewoners in Nunspeet hebben gegeven over de leefbaarheid in hun wijk samengevat. Ten eerste wordt aandacht besteed aan het algemene oordeel van de bewoners over de leefbaarheid in hun wijk. Verder wordt een overzicht gegeven van de scores die de bewoners per wijk hebben gegeven voor alle leefbaarheidsvragen. Een korte beschrijving van de sterke en zwakke punten per wijk (wijkprofiel) volgt in hoofdstuk Algemeen oordeel Aan de bewoners is gevraagd om een algemeen oordeel over hun wijk of kern te geven. Dit is het cijfer dat zij in algemene zin geven aan de leefbaarheid in hun wijk. In tabelvorm laat het algemene oordeel zich als volgt weergeven:

38 34 ALGEMEEN OORDEEL NUNSPEET Totaaloordeel Centrum 7,7 7,8 7,8 2 Oenenburg West 7,4 7,6 7,4 3 Oenenburg Noord 7,3 7,3 7,6 4 Oenenburg Oost 7,3 7,4 7,3 5 Oenenburg Zuid 8,4 8,5 8,4 6 Jan Topweg Zuid 7,3 7,4 7,5 7 Jan Topweg Noord 7,3 7,6 7,5 8 t Hul/ De Marsse 7,7 7,9 7,7 9 Elspeet 7,9 7,9 8,1 10 Hulshorst 8,0 7,8 8,0 11 Vierhouten 8,1 8,3 8,2 Totaal 7,7 7,8 7,8 Landelijk gemiddelde ,4 significante vooruitgang t.o.v significante achteruitgang t.o.v ,5 positieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal 7,5 negatieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal Met een gemiddelde van 7,8 scoort de gemeente Nunspeet hoger dan het landelijk gemiddelde van 2007 (7,4). Ten opzichte van 2005 is dit gemiddelde niet veranderd. Bij de afzonderlijke wijken zijn wel veranderingen zichtbaar. De bewoners van Oenenburg West en t Hul/De Marsse beoordelen hun wijk met een lager cijfer dan in Voor Oenenburg Noord en Elspeet geldt het omgekeerde, zij worden hoger beoordeeld dan in Het cijfer voor Oenenburg Noord is echter nog wel lager dan het gemiddelde van de gemeente. Hetzelfde geldt voor Oenenburg West en Oost en Jan Topweg Noord en Zuid. Het totaaloordeel voor de wijken Oenenburg Zuid, Elspeet, Hulshorst en Vierhouten is hoger dan het gemiddelde van Nunspeet. 7.3 Overzicht van de resultaten op de deelaspecten De tabellen op pagina 36 en 37 tonen de gemiddelde scores van 2005 en 2008 per wijk of kern voor alle leefbaarheidsvragen. Daarnaast zijn ook de ontwikkelingen voor de gemeente en voor alle wijken weergegeven. De leefbaarheid wordt in de gemeente Nunspeet in 2008 positief beoordeeld. Net als in 2005 scoort de gemeente een 7,8 voor het algemene oordeel. Bij alle leefbaarheidsaspecten is te zien dat er ten opzichte van 2005 significante veranderingen zijn. Ten opzichte van 2005 is de gemeente significant vooruitgegaan als het gaat om speelvoorzieningen, betrokkenheid, overlast vervuiling, vandalisme en verkeersoverlast. Bij een aantal aspecten is significante achteruitgang te zien: groenvoorzieningen, voorzieningen algemeen en overlast van activiteiten. Gemeentebreed wordt er op een aantal aspecten hoog gescoord. Kwaliteit woningen, overlast activiteiten, diefstal en inbraken, vandalisme, veiligheid overdag en

39 ALGEMEEN OORDEEL 35 veiligheid s avonds krijgen gemiddelde scores boven de 7,5. De speelvoorzieningen en verkeersoverlast krijgen lagere scores, maar nog steeds boven de 6. Inzoomend op wijkniveau valt op dat Oenenburg Zuid de hoogste scores haalt. Op alle aspecten, behalve diefstal of inbraken, scoort deze wijk significant hoger dan de gemeente totaal. Gevolgd door Elspeet, deze kern scoort op de meeste aspecten eveneens hoger dan de gemeente. Oenenburg West scoort op de meeste aspecten lager dan de gemeente gemiddeld. Dit geldt ook, in mindere mate, voor Oenenburg Oost. In het volgende hoofdstuk wordt per aspect dieper op de verschillen tussen de wijken ingegaan.

40 36 ALGEMEEN OORDEEL Totaaloordeel kwaliteit woningen woonomgeving groenvoorzieningen speelvoorzieningen voorzieningen algemeen omgang bewoners betrokkenheid NUNSPEET Centrum 7,8 7,8 7,8 7,6 7,0 7,0 6,8 7,0 5,5 5,9 7,9 7,7 7,6 7,4 6,7 6,7 2 Oenenburg West 7,6 7,4 7,5 7,4 6,8 6,7 6,5 6,4 6,0 5,3 7,5 7,0 7,2 7,1 6,1 6,3 3 Oenenburg Noord 7,3 7,6 7,1 7,4 6,5 6,5 6,6 6,3 6,1 6,5 7,6 7,1 7,0 7,3 6,1 6,7 4 Oenenburg Oost 7,4 7,3 7,0 7,2 6,6 6,7 6,3 6,6 5,9 6,3 7,6 7,2 7,2 7,2 6,0 6,5 5 Oenenburg Zuid 8,5 8,4 8,2 8,1 7,5 7,7 7,8 7,6 6,3 6,7 7,8 7,4 7,8 7,8 6,8 7,0 6 Jan Topweg Zuid 7,4 7,5 7,1 7,1 6,8 6,6 6,2 6,3 6,1 6,3 7,6 7,0 7,5 7,1 6,2 6,2 7 Jan Topweg Noord 7,6 7,5 7,6 7,3 7,0 6,8 6,3 6,2 6,7 6,6 7,6 6,5 7,2 6,9 6,3 6,4 8 t Hul/ De Marsse 7,9 7,7 7,9 7,9 7,3 7,0 6,6 6,1 7,0 6,9 7,5 7,0 7,5 7,4 6,8 6,7 9 Elspeet 7,9 8,1 7,9 8,0 6,6 6,6 6,8 6,7 5,6 6,2 7,2 6,7 7,7 7,7 7,1 7,2 10 Hulshorst 7,8 8,0 7,7 7,6 6,5 7,0 7,1 7,2 5,8 5,8 5,4 5,8 7,1 7,4 6,9 7,0 11 Vierhouten 8,3 8,2 8,1 8,0 6,7 7,3 7,5 6,9 6,3 6,4 4,9 5,6 7,7 7,7 7,3 7,3 Totaal 7,8 7,8 7,6 7,6 6,9 6,9 6,8 6,7 6,1 6,3 7,2 6,9 7,4 7,4 6,6 6,7 Landelijk gemiddelde ,4 7,1 6,5 6,4 6,0 7,1 7,0 6,2 significante vooruitgang t.o.v significante achteruitgang t.o.v ,5 positieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal 7,5 negatieve afwijking t.o.v. Gemeente totaal

Leefbaarheid in Zaltbommel

Leefbaarheid in Zaltbommel Leefbaarheid in Zaltbommel Vervolgmeting 2008 In opdracht van Gemeente Zaltbommel Annika Janse Nynke den Herder April 2008 Rapportnummer: 98410 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hoorn

Leefbaarheid in Hoorn Leefbaarheid in Hoorn Lemon meting 2008 5e meting In opdracht van Gemeente Hoorn en Intermaris Hoeksteen Nynke den Herder Annika Janse Januari 2009 Rapportnummer: 99850 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Lemon vervolgmeting 2009 Eindrapport In opdracht van Gemeente Pijnacker-Nootdorp Esther Cozijnsen Annika Janse juli 2009 Rapportnummer: P11960 RIGO Research

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Lemon vervolgmeting 2009 Eindrapport In opdracht van Gemeente Pijnacker-Nootdorp Esther Cozijnsen Annika Janse juli 2009 Rapportnummer: P11960 RIGO Research

Nadere informatie

Lemon Niedorp. De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Niedorp

Lemon Niedorp. De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Niedorp Lemon Niedorp De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting 2008 In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Niedorp Nynke den Herder Annika Janse Esther Cozijnsen januari 2009 Rapportnummer: P11080 RIGO Research

Nadere informatie

Lemon Lansingerland. In opdracht van Stadsregio Rotterdam. Lotte Reneman Nynke den Herder. maart Rapportnummer: 96550

Lemon Lansingerland. In opdracht van Stadsregio Rotterdam. Lotte Reneman Nynke den Herder. maart Rapportnummer: 96550 Lemon Lansingerland In opdracht van Stadsregio Rotterdam Lotte Reneman Nynke den Herder maart 2008 Rapportnummer: 96550 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon 020 522 11

Nadere informatie

Leefbaarheid in Albrandswaard

Leefbaarheid in Albrandswaard RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving Leefbaarheid in Albrandswaard Vervolgmeting 2009 Eindrapportage De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van

Nadere informatie

Lemon Schagen. De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Schagen

Lemon Schagen. De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Schagen Lemon Schagen De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting 2008 In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Schagen Nynke den Herder Annika Janse Esther Cozijnsen Januari 2009 Rapportnummer: P11080 RIGO Research

Nadere informatie

Leefbaarheid in Veenendaal

Leefbaarheid in Veenendaal Leefbaarheid in Veenendaal Vervolgmeting 2008 In opdracht van Patrimonium woonstichting Veenendaal Cora van der Poel RIGO Research en Advies BV Nynke den Herder Annika Janse Annelien Thedinga juni 2008

Nadere informatie

Leefbaarheid in Weesp, Muiden en Muiderberg

Leefbaarheid in Weesp, Muiden en Muiderberg Leefbaarheid in Weesp, Muiden en Muiderberg Vervolgmeting 2007 In opdracht van De Woningbouw Lotte Reneman Annika Janse September 2007 Rapportnummer: 94270 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker Nootdorp

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving  Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker Nootdorp RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker Nootdorp Vervolgmeting 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies.

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek

Leefbaarheidsonderzoek Leefbaarheidsonderzoek Beemster, Edam, Purmerend, Waterland, Zeevang en Schermer In opdracht van Wooncompagnie Lotte Reneman Annika Janse Jan Scheele René Schulenberg Mei 2007 Rapportnummer: 94720 RIGO

Nadere informatie

Leefbaarheid in Pijnacker- Nootdorp

Leefbaarheid in Pijnacker- Nootdorp Leefbaarheid in Pijnacker- Nootdorp Meting 2005 In opdracht van Gemeente Pijnacker-Nootdorp Annelien Thedinga juli 2005 Rapportnummer: 89320 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Leefbaarheid in Vlaardingen 2008

Leefbaarheid in Vlaardingen 2008 Leefbaarheid in Vlaardingen 2008 Beleving in perspectief In opdracht van Gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen en Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Rebecca Wouters Annika Janse Esther Cozijnsen Januari

Nadere informatie

Leefbaarheid in Leerdam

Leefbaarheid in Leerdam Leefbaarheid in Leerdam Vervolgmeting 2009 Eindrapportage In opdracht van Kleurrijk Wonen / Gemeente Leerdam Nynke den Herder Esther Cozijnsen augustus 2009 Rapportnummer: P10330 RIGO Research en Advies

Nadere informatie

Leefbaarheid in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen

Leefbaarheid in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen Leefbaarheid in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen Lemon-meting 2009 In opdracht van Gemeente Dronten en Oost Flevoland Woondiensten Annika Janse Esther Cozijnsen Rebecca Wouters Nynke den Herder mei

Nadere informatie

Leefbaarheid in Culemborg

Leefbaarheid in Culemborg Leefbaarheid in Culemborg Vervolgmeting 2008 In opdracht van Gemeente Culemborg Lotte Reneman Annika Janse Nynke den Herder maart 2008 Rapportnummer: 97900 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139

Nadere informatie

Leefbaarheid in Zaltbommel

Leefbaarheid in Zaltbommel Leefbaarheid in Zaltbommel Lemon meting 2006 In opdracht van Gemeente Zaltbommel Lotte Reneman Ilse Giesbers juli 2006 Rapportnummer: 91190 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving Leefbaarheid in Zaltbommel

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving   Leefbaarheid in Zaltbommel RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in Zaltbommel Vervolgmeting 2010 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Leefbaarheid in Culemborg

Leefbaarheid in Culemborg Leefbaarheid in Culemborg Vervolgmeting 2006 In opdracht van Gemeente Culemborg Annelien Thedinga Lotte Reneman maart 2006 Rapportnummer: 91820 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Leefbaarheid in Albrandswaard

Leefbaarheid in Albrandswaard Leefbaarheid in Albrandswaard In opdracht van Gemeente Albrandswaard Ilse Giesbers Annelien Thedinga mei 2005 Rapportnummer: 88810 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving Leefbaarheid in Lansingerland

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving  Leefbaarheid in Lansingerland RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in Lansingerland Lemon-vervolgmeting 2016 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeksresultaten

Samenvatting onderzoeksresultaten SAMENVATTING ONDERZOEKSRESULTATEN 9 2 Samenvatting onderzoeksresultaten 2.1 Inleiding In 2007 hebben de gemeente Tilburg en de woningcorporaties Tiwos Tilburgse Woonstichting, WonenBreburg, t Heem (voorheen

Nadere informatie

Beleving door bewoners in kaart gebracht

Beleving door bewoners in kaart gebracht lemon Beleving door bewoners in kaart gebracht Eindrapportage In opdracht van In samenwerking met: Woningstichting Omia Politie Nunspeet januari 2004 Rapportnummer: 85640 RIGO Research en Advies BV De

Nadere informatie

Leefbaarheid in Zaltbommel

Leefbaarheid in Zaltbommel RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl RAPPORT Leefbaarheid in Zaltbommel Lemon-vervolgmeting 2016 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Veghel

Leefbaarheid in de gemeente Veghel Leefbaarheid in de gemeente Veghel Lemon-meting 2009 Eindrapport In opdracht van Gemeente Veghel, Woonbelang Veghel en Wijkraad De Bunders Annika Janse Nynke den Herder Esther Cozijnsen mei 2009 Rapportnummer:

Nadere informatie

Leefbaarheid in Veghel

Leefbaarheid in Veghel Leefbaarheid in Veghel Lemon meting 2005 In opdracht van Gemeentebelang Veghel Lotte Reneman Annelien Thedinga november 2005 Rapportnummer: 89710 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving  Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Lemon vervolgmeting 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Leefbaarheid in Almere-Haven

Leefbaarheid in Almere-Haven Leefbaarheid in Almere-Haven In opdracht van Groene Stad Almere Annelien Thedinga juni 2005 Rapportnummer: 89260 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon 020 522 11 11 telefax

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hoorn

Leefbaarheid in Hoorn Leefbaarheid in Hoorn Lemon 2004 Peiling najaar 2004 In opdracht van Gemeente Hoorn Ilse Giebers Amanda Hogenes Jeroen Rous februari 2005 Rapportnummer: 86980 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139

Nadere informatie

Leefbaarheid in Schoonhoven, Nederlek en Bergambacht

Leefbaarheid in Schoonhoven, Nederlek en Bergambacht Leefbaarheid in Schoonhoven, Nederlek en Bergambacht Meting 2007 In opdracht van QuaWonen Annika Janse Lotte Reneman Nynke den Herder Rebecca Wouters Januari 2008 Rapportnummer: 96410 RIGO Research en

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hoorn

Leefbaarheid in Hoorn Leefbaarheid in Hoorn Lemon meting 2006 In opdracht van Gemeente Hoorn Lotte Reneman Annika Janse Mei 2007 Rapportnummer: 94410 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon 020

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Leefbaarheid in Dronten

Leefbaarheid in Dronten Leefbaarheid in Dronten Lemon meting 2006 In opdracht van Oost Flevoland Woondiensten Gemeente Dronten Thijs Luijkx Lotte Reneman Annelien Thedinga December 2006 Rapportnummer: 92950 RIGO Research en Advies

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Leefbaarheidsenquête ALGEMENE VRAGEN. Dorpnr.: 1

Leefbaarheidsenquête ALGEMENE VRAGEN. Dorpnr.: 1 Dorpnr.: 1 Leefbaarheidsenquête In deze enquête worden diverse vragen gesteld op het gebied van leefbaarheid. Hier kunt u een oordeel over geven door middel van een cijfer van 1 (zeer negatief) t/m 10

Nadere informatie

Leefbaarheid in Leerdam

Leefbaarheid in Leerdam Leefbaarheid in Leerdam Meting 2005 In opdracht van CWL Woningbeheer Annelien Thedinga Vincent Thunnissen augustus 2005 Rapportnummer: 89440 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Leefbaarheid Haarlemmermeer

Leefbaarheid Haarlemmermeer Leefbaarheid Haarlemmermeer In opdracht van Gemeente Haarlemmermeer Jeroen Rous Amanda Hogenes november 2004 Rapportnummer: 87090 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon

Nadere informatie

Huurders over de leefbaarheid in Heeze-Leende

Huurders over de leefbaarheid in Heeze-Leende Huurders over de leefbaarheid in Heeze-Leende In opdracht van wocom Jeroen Rous Januari 2005 Rapportnummer: 88800 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon 020 522 11 11 telefax

Nadere informatie

Leefbaarheid in Vlissingen

Leefbaarheid in Vlissingen Leefbaarheid in Vlissingen 3e Lemon meting In opdracht van Gemeente Vlissingen / L'escaut Woonservice / Woonburg Nynke den Herder juli 2009 Rapportnummer: P12620 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie

Persoonlijke situatie. Buurtnummer 1

Persoonlijke situatie. Buurtnummer 1 Buurtnummer 1 Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. Bij het onderzoeken van de leefbaarheid, is het waardevol om te weten

Nadere informatie

Leefbaarheid in West-Brabant en Tholen

Leefbaarheid in West-Brabant en Tholen RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl RAPPORT Leefbaarheid in West-Brabant en Tholen LEMON vervolgmeting De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor. Pijnacker-Nootdorp 2003

Leefbaarheidsmonitor. Pijnacker-Nootdorp 2003 Leefbaarheidsmonitor Pijnacker-Nootdorp 2003 Beleving door bewoner en professional In opdracht van Gemeente Pijnacker-Nootdorp Jeroen Rous Noek Pouw Augustus 2003 Rapportnummer: 84200 RIGO Research en

Nadere informatie

Leefbaarheid in Veenendaal

Leefbaarheid in Veenendaal Leefbaarheid in Veenendaal Meting 2005 In opdracht van Patrimonium woonstichting Veenendaal Cora van der Poel Michel Kappenberg Annemarie van Ravenswaaij RIGO Research en Advies BV Annelien Thedinga Ilse

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving   Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Lemon vervolgmeting 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Leefbaarheid in Bergen op Zoom

Leefbaarheid in Bergen op Zoom RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl DEELRAPPORTAGE Leefbaarheid in Bergen op Zoom LEMON vervolgmeting 2016 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Leefbaarheid in Culemborg

Leefbaarheid in Culemborg RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Leefbaarheid in Culemborg Lemon vervolgmeting 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving Leefbaarheid in Zaltbommel

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving   Leefbaarheid in Zaltbommel RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in Zaltbommel Vervolgmeting 2012 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt. Persoonlijke situatie. Jaar. Leefbaarheidsonderzoek Vlissingen 1

Enquête leefbaarheid in uw buurt. Persoonlijke situatie. Jaar. Leefbaarheidsonderzoek Vlissingen 1 Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen 1 en 10, waarbij een hoog cijfer betekent

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: xx In deze enquête worden diverse vragen gesteld op het gebied van leefbaarheid. We vragen u daarover een oordeel te geven door middel van een rapportcijfer op

Nadere informatie

Leefbaarheid in Albrandswaard

Leefbaarheid in Albrandswaard RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORTAGE Leefbaarheid in Albrandswaard Lemon vervolgmeting 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORTAGE Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Lemon vervolgmeting 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Leefbaarheid Tilburg 2007

Leefbaarheid Tilburg 2007 Leefbaarheid Tilburg 2007 Vervolgmeting In opdracht van: Gemeente Tilburg Tiwos Tilburgse woonstichting t Heem TBV Wonen WonenBreburg Lotte Reneman Annika Janse Nynke den Herder januari 2008 Rapportnummer:

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Hellendoorn

Leefbaarheid in de gemeente Hellendoorn RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORTAGE Leefbaarheid in de gemeente Hellendoorn Lemon vervolgmeting 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO.

Nadere informatie

Leefbaarheid Krimpen aan den IJssel

Leefbaarheid Krimpen aan den IJssel Leefbaarheid Krimpen aan den IJssel In opdracht van Woonwaard Krimpen Jeroen Rous Amanda Hogenes maart 2005 Rapportnummer: 87070 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon

Nadere informatie

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek Maandag 6 januari 2014 1 Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek In deze bijlage worden alle resultaten van de vragen

Nadere informatie

Huurders over de leefbaarheid van Cranendonck

Huurders over de leefbaarheid van Cranendonck Huurders over de leefbaarheid van Cranendonck In opdracht van wocom Jeroen Rous Annelien Thedinga April 2005 Rapportnummer: 88800 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon

Nadere informatie

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.4 Leefbaarheid Bronckhorst

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.4 Leefbaarheid Bronckhorst Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.4 Leefbaarheid Bronckhorst Maandag 6 januari 2014 1 Bijlage 6.4 Leefbaarheid Bronckhorst In deze bijlage worden alle resultaten van de

Nadere informatie

2015 Wijkplatform Velsen-Noord Onderzoek naar de Leefbaarheid

2015 Wijkplatform Velsen-Noord Onderzoek naar de Leefbaarheid Onderzoek naar de leefbaarheid Najaar 2015 www.wijkplatformsvelsen.nl/velsen-noord/ Wijkplatform Velsen-Noord Wijkplatform Velsen-Noord 1. Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Opbouw rapport 3 2. Algemene toelichting

Nadere informatie

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 21 Analyse Figuur 1: subwijken Gesworen Hoek Inleiding Met ingang van 214 voeren we 1 keer per 2 jaar de wijktoets uit in de gemeente Tilburg. De wijktoets is een

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Leefbaarheid in de wijk De Bunders

Leefbaarheid in de wijk De Bunders Leefbaarheid in de wijk De Bunders Lemon-meting 2009 Aangepast eindrapport In opdracht van Wijkraad De Bunders, Veghel Annika Janse Esther Cozijnsen Nynke den Herder juni 2009 Rapportnummer: P12400 RIGO

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Leefbaarheid Tilburg 2010

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Leefbaarheid Tilburg 2010 RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Leefbaarheid Tilburg 2010 Vervolgmeting De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Leefbaarheid in Tholen

Leefbaarheid in Tholen RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl DEELRAPPORTAGE Leefbaarheid in Tholen LEMON vervolgmeting De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Leefbaarheid in Vlissingen

Leefbaarheid in Vlissingen Leefbaarheid in Vlissingen In opdracht van L escaut woonservice & WoningStichting Walcheren Ilse Giesbers Lotte Reneman november 2005 Rapportnummer: 89430 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Leefbaarheid in Lansingerland

Leefbaarheid in Lansingerland RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Leefbaarheid in Lansingerland Vervolgmeting 2011 1 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het

Nadere informatie

Presentatie rapporten Leefbaarheid in Lansingerland 2016 en Waar staat je gemeente. Amke Zevenbergen en I&O/Martijn de Quartel

Presentatie rapporten Leefbaarheid in Lansingerland 2016 en Waar staat je gemeente. Amke Zevenbergen en I&O/Martijn de Quartel Presentatie rapporten Leefbaarheid in Lansingerland 2016 en Waar staat je gemeente Amke Zevenbergen en I&O/Martijn de Quartel RIGO rapport Leefbaarheid in Lansingerland (Lemon-vervolgmeting 2016) 15 wijken

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Leefbaarheid in Dronten, Biddinghuizen

Leefbaarheid in Dronten, Biddinghuizen RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl RAPPORT Leefbaarheid in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant Lemon vervolgmeting 2016 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hellendoorn

Leefbaarheid in Hellendoorn Leefbaarheid in Hellendoorn 1-meting In opdracht van Woningstichting Hellendoorn en gemeente Hellendoorn Jeroen Rous Ilse Giesbers juli 2004 Rapportnummer: 86810 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.7 Leefbaarheid Oude IJsselstreek

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.7 Leefbaarheid Oude IJsselstreek Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.7 Leefbaarheid Oude IJsselstreek Maandag 6 januari 2014 1 Bijlage 6.7 Leefbaarheid Oude IJsselstreek In deze bijlage worden alle resultaten

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Culemborg: leefbaarheid tussen water, weg en spoor

Culemborg: leefbaarheid tussen water, weg en spoor Culemborg: leefbaarheid tussen water, weg en spoor Lemon Leefbaarheidsmonitor In opdracht van Gemeente Culemborg Stichting Betuwse Combinatie Woongoed Sandra Butter Amanda Hogenes Jeroen Rous april 2002

Nadere informatie

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.5 Leefbaarheid Doetinchem

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.5 Leefbaarheid Doetinchem Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.5 Leefbaarheid Doetinchem Maandag 6 januari 2014 1 Bijlage 6.5 Leefbaarheid Doetinchem In deze bijlage worden alle resultaten van de vragen

Nadere informatie

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.6 Leefbaarheid Oost Gelre

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.6 Leefbaarheid Oost Gelre Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.6 Leefbaarheid Oost Gelre Maandag 6 januari 2014 1 Bijlage 6.6 Leefbaarheid Oost Gelre In deze bijlage worden alle resultaten van de vragen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving Leefbaarheid in Albrandswaard

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving   Leefbaarheid in Albrandswaard RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in Albrandswaard Lemon vervolgmeting 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid/veiligheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid/veiligheid in uw buurt Buurtnr: Vragenlijstnr: Enquête leefbaarheid/veiligheid in uw buurt Deze vragenlijst gaat over de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: hoe hoger

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid in Hellendoorn

Leefbaarheid en veiligheid in Hellendoorn Leefbaarheid en veiligheid in Hellendoorn In opdracht van GEMEENTE HELLENDOORN, WONINGSTICHTING HELLENDOORN Lotte Reneman Ilse Giesbers Sjoerd Zeelenberg Januari 2008 Rapportnummer: 96630 RIGO Research

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Hoorn

Leefbaarheid in de gemeente Hoorn RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Leefbaarheid in de gemeente Hoorn 6 e Lemon-meting 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies.

Nadere informatie

Leefbaarheid in Veenendaal

Leefbaarheid in Veenendaal RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Leefbaarheid in Veenendaal Lemon vervolgmeting 2018 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Evaluatie Buurtaanpak Koele Nacht

Evaluatie Buurtaanpak Koele Nacht Evaluatie Buurtaanpak Koele Nacht Inhoudsopgave Inleiding:...3 Onderzoeksopzet:...3 Buurt:...3 Werkwijze en responds:...3 Vergelijking eerdere onderzoeken...3 Conclusies Buurtaanpak Koele Nacht...4 Uitkomsten

Nadere informatie

Leefbaarheid in Woensdrecht

Leefbaarheid in Woensdrecht RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl DEELRAPPORTAGE Leefbaarheid in Woensdrecht LEMON vervolgmeting De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie