Monitor Maatschappelijke stage Gelderland 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Maatschappelijke stage Gelderland 2010"

Transcriptie

1 Monitor Maatschappelijke stage Gelderland 2010 Gerrit Kapteijns Sjaak Kregting Eelco Visser Wouter de Vries Februari 2011 Rapport e

2

3 Inhoud 1. Inleiding De Gemeenten Beleidsmatige aandacht MaS Samenwerking Gemeente als stagebieder Makelaars MaS in takenpakket Samenwerking Werkzaamheden Tevredenheid over eigen werk en samenwerking PR voor Maatschappelijke Stages Vrijwilligersorganisaties Respons en verspreiding over provincie Stagebieder of niet? Stagebieders Inzet van de uren Voorziet MaS in behoefte organisaties? Motieven om MaS aan te bieden Inspanningen Ervaren opbrengst Samenwerking Leerlingen N.W. Veluwe Leerlingen die een MaS doen of hebben gedaan Leerlingen die (nog) geen MaS hebben gedaan Scholen Resultaten vragenlijst Uitvoering Stageplaatsen Bestede tijd Stagemakelaar Samenwerking Leereffecten leerlingen Knelpunten Ontwikkelingen Schooljaar 2009/ Schooljaar 2010/ Conclusies Gemeenten Stagemakelaars Stagebieders Leerlingen Scholen... 53

4

5 1. Inleiding De Maatschappelijke Stage nadert het moment dat het een wettelijke verplichting wordt. Elke leerling die in het schooljaar start met zijn middelbare school krijgt pas een diploma als hij voldaan heeft aan de maatschappelijke stage. Om het proces in zijn volle omvang in beeld te krijgen en de ontwikkelingen te volgen heeft de werkgroep Maatschappelijke stages in Gelderland besloten een Monitor Maatschappelijke Stage te starten. De Monitor Maatschappelijke Stage in Gelderland maakt vanaf schooljaar 2008/2009 de resultaten van de maatschappelijke stages in Gelderland bekend. De resultaten hebben betrekking op de Gelderse gemeenten, de makelaars, de vrijwilligersorganisaties, de scholen en de leerlingen. Gezien de tijdsinvestering is gekozen voor de insteek dat we niet ieder jaar alle vijf de objecten volledig inventariseren maar dat soms wordt volstaan met het aanvullen van de informatie middels een steekproef of door de informatie te betrekken uit andere bronnen. De vergelijkbaarheid tussen de verschillende jaren heeft daarbij altijd de hoogste prioriteit. Zoals bij een monitor gebruikelijk wordt de verzamelde informatie jaarlijks aangevuld met de nieuwe informatie en blijft de oude informatie beschikbaar. Op deze manier wordt inzicht geboden in de ontwikkeling in de tijd. Voor de huidige uitvoering is gebruikt gemaakt van de volgende bronnen: Gemeenten: digitale inventarisatie onder gemeenten. Stagemakelaars: digitale inventarisatie gemeentelijke steunpunten vrijwilligerswerk Vrijwilligersorganisaties: digitale inventarisatie vrijwilligersorganisaties. Scholen: Leerlingen: digitale eindrapportage MaS , aanmelding aanvullende bekostiging , uitvoering door bureau Methonder in opdracht van het ministerie van OCW. digitale inventarisatie, nul- en vervolgmeting bij de pilot maatschappelijke stage op de N.W. Veluwe Over vier van de vijf inventarisaties is separaat gerapporteerd. Deze rapportages zijn enkel digitaal beschikbaar op de site met de digitale monitor, onder het onderwerp maatschappelijke stages. Op deze plaats is een groot deel van de informatie uit de inventarisaties beschikbaar. Het streven is om de informatie zoveel mogelijk op gemeenteniveau te ontsluiten. Voor een aantal onderdelen van de inventarisaties is dit niet mogelijk omwille van de privacy of omdat er afspraken zijn gemaakt met de leverancier van de broninformatie. Spectrum, CMO Gelderland Monitor maatschappelijke stage Gelderland

6 2 Monitor maatschappelijke stage Gelderland 2010 Spectrum, CMO Gelderland

7 2. De gemeenten De informatie in deze paragraaf is afkomstig uit een digitale inventarisatie, die we onder de Gelderse gemeenten hebben gehouden. In totaal hebben 31 van de 56 gemeenten de vragenlijst ingevuld, een respons van 55%. In de vorige meting is deze inventarisatie niet uitgevoerd, wat het hier niet mogelijk maakt gegevens te vergelijken. 2.1 Beleidsmatige aandacht MaS In figuur 1 een overzicht van het aantal gemeenten dat beleidsmatige aandacht voor MaS heeft. In figuur 2 staat met welke afdelingen MaS een beleidsmatige koppeling heeft. Figuur 1: aantal gemeenten dat beleidsmatige aandacht MaS heeft 3 28 Ja Nee Figuur 2: koppeling MaS en overige beleidsterreinen Andere terreinen Wijk- en dorpsgericht werken Lokale educatieve agenda Jongerenparticipatie Vrijwilligerswerk 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nee De figuren 1 en 2 tonen dit: Ruim 90% (28 gemeenten) van de respondenten geeft aan dat er beleidsmatige aandacht is voor MaS. In alle gemeenten waar er beleidsmatige aandacht voor MaS is, vindt koppeling met het vrijwilligersbeleid plaats. In ruim 40% van de gemeenten is die koppeling er ook met jongerenparticipatie. Met andere terreinen is er incidenteel een koppeling. Spectrum, CMO Gelderland Monitor maatschappelijke stage Gelderland

8 Onder anders noemen respondenten zorg, mantelzorg, welzijn en Wmo (2 keer). In de figuren 3 tot en met 7 komt een aantal beleidsmatige aspecten en keuzes rondom MaS aan bod. De figuren laten achtereenvolgens zien of gemeenten de Makelaarsfunctie beleidsmatig beschreven hebben, of er een bestedingsplan is voor de extra middelen MaS en hoe gemeenten de Makelaarsfunctie hebben gepositioneerd. Figuur 3: aantal gemeenten dat Makelaarsfunctie heeft beschreven 8 22 Ja Nee Figuur 3 maakt het volgende duidelijk: Van de gemeenten die beleidsmatig aandacht aan de MaS besteden, heeft bijna driekwart de Makelaarsfunctie ook beschreven. Acht gemeenten hebben dit (nog) niet gedaan. Figuur 4: aantal gemeenten dat bestedingsplan heeft voor extra middelen Ja Nee Figuur 4 laat dit zien: Zestig procent van de gemeenten heeft een bestedingsplan voor de extra middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld. 4 Monitor maatschappelijke stage Gelderland 2010 Spectrum, CMO Gelderland

9 Figuur 5: positionering makelaarsfunctie Nee Ja, bij vrijwilligerssteunpunt Ja, bij school Ja, elders Uit figuur 5 blijkt dit: Van alle gemeenten die de vraag hebben beantwoord, geeft 70% aan de makelaarsfunctie bij een lokaal vrijwilligerssteunpunt te hebben belegd. Circa 13% heeft het nergens belegd, terwijl ook 13% de makelaarsfunctie bij een school heeft gepositioneerd. In een gemeente nemen de lokale vrijwilligerscentrale en het sportbuurtwerk de makelaarsfunctie samen voor hun rekening. Figuur 6: mate waarin extra middelen besteed zijn aan uitvoerende partij Volledig Gedeeltelijk Gedeeltelijk, overige middelen wel voor MaS Ingezet voor andere dingen Figuur 6 laat het volgende zien: Ruim 44% van de gemeenten geeft aan de extra beschikbaar gestelde middelen volledig ter beschikking te stellen aan de partij die lokaal uitvoering aan de MaS geeft. Bijna een kwart (24%) investeert ook alle extra middelen in de MaS, maar sluist deze niet volledig door naar de lokale uitvoerder. Een kleine 21% investeert het gedeeltelijk in de uitvoerende partij, 10% zet de middelen in voor andere dingen. In dit onderzoek hebben twaalf gemeenten een jongerenraad. Figuur 7 laat zien hoeveel van deze gemeenten de jongerenraad bij de MaS hebben betrokken. Spectrum, CMO Gelderland Monitor maatschappelijke stage Gelderland

10 Figuur 7 gemeenten waarin jongerenraad bij MaS-beleid is betrokken 2 10 Ja Nee Figuur 7 laat dit zien: Slechts in twee van de twaalf gemeenten met een jongerenraad, is deze ook daadwerkelijk betrokken bij het beleid rondom de MaS. 2.2 Samenwerking In figuur 8 spreken de gemeenten zich uit over de samenwerking met scholen en Stagemakelaars. Figuur 8 tevredenheid over samenwerking met partners Samenwerking met Stagemakelaars Uitstekend Voldoende Kan beter Samenwerking met scholen Onvoldoende 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 8 laat het volgende zien: Ruim driekwart van de gemeenten (76%) vindt de samenwerking met scholen minimaal voldoende. Voor de samenwerking met Stagemakelaars is dit percentage zelfs 92%. Bijna een kwart van de gemeenten geeft daarmee aan dat de samenwerking met scholen beter kan of, in het geval van één gemeente, zelfs onvoldoende is. 6 Monitor maatschappelijke stage Gelderland 2010 Spectrum, CMO Gelderland

11 2.3 Gemeente als Stagebieder Naast het faciliteren van het beleid rondom en de uitvoering van de MaS, kan de gemeente ook zelf fungeren als Stagebieder. Deze paragraaf geeft inzicht in hoeveel gemeenten daadwerkelijk stage bieden, waar in de eigen organisatie ze de MaSplaatsen bieden en wat de motieven zijn dit al dan niet te doen. De resultaten staan in de figuren 9 tot en met 12. Figuur 9: aantal gemeenten dat zelf Stagebieder is 9 21 Ja Nee De figuur laat dit zien: Precies 30% van de gemeente biedt zelf ook MaSplaatsen aan. Figuur 10: stagemogelijkheden binnen stagebiedende gemeenten Overig 2 Wmr-raad Dorps- en wijkraden Jongerenraad Politieke partijen 1 Gemeentebestuur 2 Jongin 1 Buitendienst Uit figuur 10 blijkt het volgende: In de gemeenten die zelf MaSplaatsen bieden, gebeurt dit niet op veel verschillende plaatsen. De negen gemeenten noemen samen namelijk maar twaalf antwoorden. Dat zijn gemiddeld ruim 1,3 verschillende plaatsen per gemeente. Van de potentiële plaatsen om de MaSplaatsen aan te bieden, noemen gemeenten het vaakst de Buitendienst. Daarnaast worden alleen de antwoorden Gemeentebestuur en overig door meer gemeenten genoemd. Spectrum, CMO Gelderland Monitor maatschappelijke stage Gelderland

12 Waarom bieden gemeenten geen MaSplaatsen aan? Het antwoord staat in figuur 11. Figuur 11: redenen voor gemeenten om zelf geen MaSplaatsen te bieden Anders 14 We kunnen ze niet gebruiken 2 We hebben niets met jongeren We hebben voldoende vrijwilligers Begeleiding kost teveel tijd 4 Niet beschikbaar op gewenste tijden 3 Weet niet wat te verwachten 1 Ken het niet Geen interesse Deze figuur toont dit: De belangrijkste redenen om de MaSplaatsen niet aan te bieden, stonden niet bij de antwoordmogelijkheden waaruit gemeenten konden kiezen. Onder de categorie anders zijn twee opties door drie gemeenten genoemd. Drie gemeenten geven aan ermee bezig te zijn en nog eens drie gemeenten geven aan er eigenlijk nog niet over te hebben nagedacht. Van de argumenten die we als antwoordmogelijkheden gaven, werd het argument dat de begeleiding teveel tijd kost door de meeste (vier) gemeenten genoemd. Drie gemeenten gaven aan dat de stagiairs niet op de gewenste tijden beschikbaar zijn en twee kunnen ze niet gebruiken. Geen enkele van de gemeenten geeft op voorhand aan geen interesse te hebben. In de laatste figuur, figuur 12, geven de gemeenten aan wat ze als organisatie missen om MaSplaatsen aan te kunnen bieden. Figuur 12: wat gemeenten nodig hebben om Stagebieder te kunnen zijn Anders Financiële ondersteuning 1 2 Inhoudelijke ondersteuning Tijd 5 13 Deskundigheid Menskracht Kennis Niets, geen interesse Monitor maatschappelijke stage Gelderland 2010 Spectrum, CMO Gelderland

13 Deze figuur maakt het volgende duidelijk: Anders dan het resultaat van figuur 11 deed vermoeden, is er toch één gemeente die geen interesse heeft in het zelf aanbieden van MaSplaatsen. Gemeenten ontberen het vaakst tijd en menskracht om zelf MaSplaatsen aan te bieden. Inhoudelijke ondersteuning wordt ook door vijf gemeenten genoemd. Spectrum, CMO Gelderland Monitor maatschappelijke stage Gelderland

14 10 Monitor maatschappelijke stage Gelderland 2010 Spectrum, CMO Gelderland

15 3. Makelaars De ministeries van VWS en OCW hebben in 2008 samen met de VNG een convenant afgesloten. In dit convenant is geregeld dat alle gemeenten een lokale of regionale stagemakelaar in het leven roepen en dat ze daar budget voor krijgen van de beide ministeries (zie hoofdstuk 2). Deze stagemakelaar heeft drie functies: versterking van vrijwilligerswerk in het algemeen en passend aanbod voor de maatschappelijke stagiair die niet gemakkelijk zelf een match weet te realiseren; raad en daad voor vrijwilligersorganisaties (vooral de kleinere) bij het effectief plaatsen van stagiairs en vrijwilligers in het algemeen; bevorderen dat de maatschappelijke stagiair nu, de vrijwilliger van de toekomst wordt. De stagemakelaar verbindt stageaanbieders en stagevragers aan elkaar en is daarmee een cruciale schakel in het samenspel tussen scholen, leerlingen en vrijwilligersorganisaties. De meeste gemeenten hebben de functie van maatschappelijk makelaar ondergebracht bij het vrijwilligerssteunpunt. Bij Spectrum waren in coördinatoren van vrijwilligerssteunpunten bekend (tegen 46 in 2009). Sommige van hen hebben een taak in meerdere gemeenten. Uiteindelijk hebben 19 de vragenlijst ingevuld, voor in totaal 21 Gelderse gemeenten. Dat is een respons van 63%. Als getallen in de figuren lager zijn dan 19, betekent dit dat niet alle respondenten ook alle vragen hebben beantwoord. 3.1 MaS in takenpakket Alle respondenten hebben de MaS in hun takenpakket. In 2009 had nog 11% niet in alle gemeenten MaS in het takenpakket en nog eens 11% had überhaupt geen MaS in hun takenpakket. 3.2 Samenwerking In deze paragraaf gegevens over de sectoren waarmee de stagemakelaars samenwerken. In figuur 13 staat weergegeven met welke sectoren ze samenwerken. Ze hebben daarbij alle sectoren waarmee wordt samengewerkt kunnen noemen. In figuur 14 mochten de stagemakelaars maximaal drie sectoren aangeven waarmee ze het meeste samenwerken. Figuur 13 laat dit zien: Stagemakelaars werkten in 2009 nog het vaakst samen met vrijwilligersorganisaties op het terrein van zorg en welzijn. Nu zijn daar sport en onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang bijgekomen. Ongeveer 95% noemt deze drie sectoren. Net als in 2009 werken stagemakelaars het minst vaak samen met de sectoren kerk en anders. Wel is het aandeel stagemakelaars dat met kerken samenwerkt behoorlijk gestegen. Dat geldt ook voor de sector onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, terwijl we het omgekeerde zien voor de sectoren kunst en cultuur en natuur en milieu. Spectrum, CMO Gelderland Monitor maatschappelijke stage Gelderland

16 Figuur 13: sectoren waar stagemakelaars mee samenwerken Anders Bibliotheken 32% 26% 77% Onderwijs, pszwerk en kinderopvang Natuur en milieu Zorg en welzijn Scouting Kerk Kunst en cultuur Sport 56% 95% 85% 79% 94% 95% 100% 74% 76% 68% 79% 91% 95% 94% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 14: sectoren waar stagemakelaars meest mee samenwerken Anders Bibliotheken Onderwijs, pszwerk en kinderopvang Natuur en milieu Zorg en welzijn Kerk Kunst en cultuur Scouting Sport 11% 16% 5% 21% 16% 5% 10% 0% 3% 16% 16% 39% 42% 48% 58% 95% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 14 toont dit: In 2009 werkten alle stagemakelaars het meest samen met de sector zorg en welzijn. Nu is dat met 95% ook voor nagenoeg alle respondenten het geval. De top-3 wordt gecomplementeerd door de sectoren sport en natuur en milieu. Opvallend is dat meer makelaars samenwerken met onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, maar dat de sector veel minder vaak dan in 2009 genoemd wordt als sector waarmee makelaars het meest samenwerken. Voor natuur en milieu geldt het omgekeerde: daarmee wordt minder vaak samengewerkt, maar wel intensiever. 12 Monitor maatschappelijke stage Gelderland 2010 Spectrum, CMO Gelderland

17 3.3 Werkzaamheden De stagemakelaars hebben gemiddeld 71 vacatures (tegen 60 in 2009), werken samen met gemiddeld 55 organisaties en verenigingen (tegen 65 in 2009) en besteden net als in 2009 gemiddeld 15 uur per week. In figuur 15 informatie over de werkzaamheden die de stagemakelaars uitvoeren, terwijl figuur 16 inzicht biedt in de maximaal drie werkzaamheden waaraan stagemakelaars de meeste tijd besteden. Figuur 15: werkzaamheden die stagemakelaars uitvoeren Anders Coaching of advies Overleg en afstemming met scholen Bemiddeling leerlingen Vacaturebank Stagemarkt Gastlessen 24% 32% 65% 53% 39% 59% 45% 77% 77% 77% 88% 87% 88% 87% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De figuur laat het volgende zien: In totaal geven de stagemakelaars in 2010 aan gemiddeld 4,5 van de werkzaamheden te verrichten. In 2009 waren dit er nog 4,4. Minder stagemakelaars besteden tijd aan de bemiddeling van leerlingen, terwijl ze juist vaker gastlessen geven en een stagemarkt organiseren. Figuur 16, op de volgende pagina, maakt het volgende duidelijk: Net als in 2009 is het overleg en afstemming met scholen voor de meeste stagemakelaars een van de drie werkzaamheden waar de meeste tijd aan wordt besteed. We zien één grote verschuiving ten opzichte van 2009: veel meer stagemakelaars noemen het beheren van de vacaturebank bij de drie werkzaamheden die het meeste tijd in beslag nemen, terwijl het omgekeerde geldt voor coaching en het voeren van adviesgesprekken met organisaties. Meer organisaties besteden tijd aan gastlessen en het organiseren van een stagemarkt, maar dat zijn geen activiteiten die het meeste tijd vragen. Geen enkele stagemakelaar noemt gastlessen geven bij de drie werkzaamheden die de meeste tijd in beslag nemen. Spectrum, CMO Gelderland Monitor maatschappelijke stage Gelderland

18 Figuur 16: werkzaamheden waaraan stagemakelaars meeste tijd besteden Anders Coaching of advies Overleg en afstemming met scholen Bemiddeling leerlingen Vacaturebank Stagemarkt Gastlessen 12% 6% 7% 0% 7% 23% 35% 39% 26% 59% 77% 71% 74% 65% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tevredenheid over eigen werk en samenwerking In deze paragraaf bekijken we hoe de tevredenheid over het eigen werk, de regionale samenwerking en de samenwerking met scholen en stagebieders zich heeft ontwikkeld. Het resultaat staat in figuur 17. Figuur 17: tevreden over werkwijze en samenwerking (%minimaal voldoende tevreden) Regionale samenwerking 59% 81% Samenwerking met stagebieders Samenwerking met scholen 76% 82% 92% 100% Eigen werkwijze 79% 88% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 17 toont dit: De tevredenheid over de eigen werkwijze en de samenwerking met scholen en stagebieders is toegenomen. Momenteel zijn alle stagemakelaars minimaal voldoende tevreden over de samenwerking met stagebieders. Voor de samenwerking met scholen is dit 92% en 88% is tevreden over de eigen werkwijze. Over de regionale samenwerking zijn minder makelaars dan in 2009 minimaal voldoende tevreden. Dat aandeel is (fors) gedaald van 88% naar 59% in Een ander resultaat in het onderzoek laat zien dat in % en in 2010 nog 81% van de makelaars minimaal voldoende meerwaarde ervaart van de regionale samenwerking. 14 Monitor maatschappelijke stage Gelderland 2010 Spectrum, CMO Gelderland

19 3.5 PR voor Maatschappelijke Stages In deze afsluitende paragraaf aandacht voor de wijze waarop stagemakelaars in hun PR-uitingen expliciet aandacht besteden aan de MaS. Het resultaat staat in figuur 18. Figuur 18: aandacht voor MaS in PR stagemakelaars % 100% % 77% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Expliciet aandacht op website Expliciet aandacht in folder Figuur 18 laat het volgende zien: Anders dan in 2009, besteedt nu iedere stagemakelaar expliciet aandacht aan MaS op de eigen website. Ook in folders van stagemakelaars is vaker expliciete aandacht voor MaS. In 2009 gaf nog 45% aan dat dit het geval was, in 2010 is dat 65%. Spectrum, CMO Gelderland Monitor maatschappelijke stage Gelderland

20 16 Monitor maatschappelijke stage Gelderland 2010 Spectrum, CMO Gelderland

21 4. Vrijwilligersorganisaties 4. 1 Respons en spreiding over de provincie In totaal zijn er organisaties aangeschreven. In totaal hebben benaderde organisaties de lijst ingevuld. Dit is een respons van 42% tegen een respons van 33% in De resultaten zijn daarmee ruim 95% betrouwbaar voor alle organisaties. In figuur 19 informatie over de respons naar gemeente. Figuur 19: absolute respons, naar gemeente De figuur laat dit zien: De meeste respondenten zijn, net als in 2009, in de wat grotere gemeenten te vinden. De overige concentraties vind je rondom de grote steden en in de noordrand van de Achterhoek. Relatief weinig stageaanbieders zijn, net als in 2009, in westelijk Rivierenland en het noorden van de Veluwe. Alle sectoren zijn onder de teruggestuurde vragenlijsten vertegenwoordigd. De kerk en bibliotheken zijn in zo geringe mate vertegenwoordigd, dat we ze in de verdere resultaatbespreking buiten beschouwing laten. Sport vormt in absolute zin de grootste sector. Spectrum, CMO Gelderland Monitor maatschappelijke stage Gelderland

22 4.2 Stagebieder of niet? Welke van de organisaties en verenigingen die gereageerd hebben, bieden nu daadwerkelijk MaSplaatsen aan? Het resultaat staat in de figuren 20 en 21. Figuur 20: absolute aantal stagebieders in respondentgroep, naar gemeente Figuur 21: Stagebieders in Gelderland 18 Monitor maatschappelijke stage Gelderland 2010 Spectrum, CMO Gelderland

23 De figuren laten dit zien: Vooral in de stedelijke gebieden rondom Arnhem en Nijmegen en in Rivierenland zien we veel gemeenten waarin verhoudingsgewijs weinig Stagebieders zijn. Voor de Veluwe geldt het omgekeerde. In 2009 bood 40% van de organisaties MaSplaatsen aan. In 2010 is dit percentage 45%. In figuur 22 zien we de stagebieders naar sector. Figuur 22: stagebieders naar sector Anders Onderwijs Natuur en milieu 19% 39% 40% 55% 55% 64% Zorg en welzijn Kunst en cultuur Scouting Sport 19% 31% 30% 37% 48% 60% 81% 78% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Deze figuur biedt het volgende inzicht: Kunst en cultuur en natuur en milieu bieden ten opzichte van 2009 veel vaker MaSplaatsen aan. Dat geldt ook voor verenigingen en organisaties onder de categorie anders. Het omgekeerde geldt voor scouting en onderwijs. Opvallend blijft dat net als in 2009, relatief weinig sportverenigingen MaSplaatsen aanbieden. De samenstelling van het adressenbestand heeft hier wellicht invloed op: er vindt geen enkele selectie van de sportverenigingen plaats. Figuur 23 laat de redenen om geen MaSplaatsen aan te bieden zien. Spectrum, CMO Gelderland Monitor maatschappelijke stage Gelderland

24 Figuur 23: redenen om geen MaSplaatsen aan te bieden Andere reden We kunnen ze niet gebruiken We hebben niets met jongeren We hebben voldoende vrijwilligers Begeleiding kost teveel tijd Stagiaires niet beschikbaar op gewenste tijden Weet niet wat ervan te verwachten Ken het niet Geen interesse 9% 12% 14% 4% 11% 7% 13% 7% 7% 11% 14% 7% 10% 7% 3% 19% 30% 30% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% De figuur maakt dit duidelijk: De kennis over MaS is toegenomen en daarmee minder prominent als reden om geen MaSplaatsen aan te bieden. Zo vormen de reden ken het niet en weet niet wat ervan te verwachten samen nog maar 18% van de antwoorden, tegen 24% in Ook geven minder organisaties aan dat ze de jongeren niet kunnen gebruiken. Opvallend is wel dat het aandeel van het antwoord we hebben niets met jongeren meer dan verdrievoudigd is ten opzichte van Voor het antwoord geen interesse is het aandeel op het totaal aantal antwoorden meer dan verdubbeld. De begeleiding kost teveel tijd is met 19% van de antwoorden als reden ook vaker genoemd dan in 2009 (13%). Significante verschillen naar sector: Alleen de reden begeleiding kost teveel tijd geeft een significant verschil. De sectoren scouting, zorg en welzijn en natuur en milieu noemen deze reden veel vaker dan sport en de categorie anders. Voor de sectoren scouting en zorg en welzijn gold dat in 2009 ook al. Toen noemde ook het onderwijs deze reden vaker, maar dat is in 2010 niet meer het geval. Wat hebben de verenigingen en organisaties die (nog) geen MaSplaatsen bieden nodig om dit wel te kunnen doen? Het antwoord op deze vraag staat in figuur Monitor maatschappelijke stage Gelderland 2010 Spectrum, CMO Gelderland

25 Figuur 24: wat nodig om MaSplaatsen te kunnen bieden Anders Financiele ondersteuning Inhoudelijke ondersteuning Tijd Deskundigheid Menskracht Kennis Niets, geen interesse 8% 10% 13% 13% 21% 25% 18% 22% 29% 29% 17% 26% 27% 17% 28% 34% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Figuur 24 laat het volgende zien: Eigenlijk zien we dat organisaties minder ondersteuning of andere hulpbronnen nodig hebben, maar vaker niet geïnteresseerd zijn in de MaS. Dat sluit aan bij de bevindingen in figuur 23. Daarnaast valt op dat tijd, net als in 2009, een belangrijke factor blijft. Tijdgebrek maakt dat veel organisaties geen MaSplaatsen zeggen aan te kunnen bieden. Significante verschillen naar sector: Het onderwijs (53%) geeft veel vaker aan niet geïnteresseerd te zijn. Voor scouting (4%), natuur en milieu (11%) en zorg en welzijn (17%) geldt het omgekeerde. Deze sectoren noemen, samen met kunst en cultuur, weer veel vaker tijdgebrek als reden. Spectrum, CMO Gelderland Monitor maatschappelijke stage Gelderland

26 4.3 Stagebieders Inzet van de uren Van de organisaties in het onderzoek, bieden er 547 MaSplaatsen aan. Figuur 25 laat zien wanneer ze de MaSplaatsen aanbieden. Bieden zij het vaakst een stage in het eerste, tweede en vierde kwartaal aan. Daarnaast wordt de MaS het vaakst in de avonden en doordeweeks aangeboden. Figuur 25: momenten waarop organisaties MaSplaatsen bieden 4e kwartaal 3e kwartaal 2e kwartaal 1e kwartaal 55% 57% 89% 90% 84% 87% 90% 91% Avond Middag Ochtend 56% 52% 63% 70% 86% 82% Weekend Doordeweeks 57% 57% 93% 89% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 25 maakt dit duidelijk: Doordeweeks, s-middags en s-avonds zijn er wat meer mogelijkheden gekomen om de MaS te kunnen invullen. In de ochtenduren zijn de mogelijkheden juist wat afgenomen. Net als in 2009 geeft 57% aan dat leerlingen ook in het weekend MaSuren kunnen invullen. Significante verschillen naar sector: Scouting en natuur en milieu bieden veel minder doordeweekse MaSplaatsen aan. Voor onderwijs geldt het omgekeerde. Natuur en milieu en onderwijs bieden zowel in de ochtend- als avonduren weinig MaSplaatsen. Scouting en, in iets mindere mate sport, bieden relatief weinig mogelijkheden in de middag. Sport en vooral kunst en cultuur bieden vaak plaatsen in de avond. Natuur en milieu biedt veel plaatsen in het tweede kwartaal aan. In figuur 26 informatie over het aantal uren dat leerlingen aan hun MaS kunnen besteden bij de organisaties en verenigingen. 22 Monitor maatschappelijke stage Gelderland 2010 Spectrum, CMO Gelderland

27 Figuur 26: aantal uren per MaSplaats % 66% 9% % 68% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Minder dan 10 uur uur Meer dan 40 uur Figuur 26 maakt dit duidelijk: Verreweg de meeste leerlingen (66%) zetten tussen de 10 en 40 uur in bij organisaties. Dat was in 2009 met 68% niet anders. Ten opzichte van 2009 zijn er wat meer kleine MaSplaatsen en wat minder plaatsen van meer dan 40 uur. In figuur 27 de periode waarbinnen leerlingen de MaS bij stagebieders afronden. Figuur 27: tijd waarbinnen MaS wordt gedaan % 23% 37% 21% % 20% 36% 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Binnen 1 week Binnen 1 maand Binnen 1 kwartaal Binnen 1 jaar Figuur 27 laat dit zien: Net als in 2009 ronden de meeste leerlingen hun MaS binnen een kwartaal af. Het aandeel leerlingen dat de MaS binnen een maand afrondt is wat gestegen, het aandeel dat er een jaar over doet wat gedaald. Spectrum, CMO Gelderland Monitor maatschappelijke stage Gelderland

28 4.3.2 Voorziet MaS in behoefte organisaties? In welke mate voorzien de stagiairs die een MaS doen in de behoefte van organisaties? In figuur 28 het antwoord. Figuur 28: mate waarin stagiairs in behoefte voorzien % 15% 40% 27% 16% % 8% 43% 28% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer grote mate Grote mate Voldoende mate Kleine mate Niet of in zeer kleine mate De figuur laat dit zien: Het aandeel organisaties dat aangeeft dat de stagiairs in (zeer) grote mate voorzien in de behoefte is verdubbeld: van 9% in 2009 naar 18% in Het totale aandeel dat aangeeft dat de stagiairs minimaal voldoende voorzien in de behoefte is nu 58%, tegen 52% in Significante verschillen naar sector: Kunst en cultuur (65%) en sport (62%) geven vaker aan dat de stagiairs tenminste voldoende voorzien in de behoefte. Voor scouting is dit percentage maar 31%, voor onderwijs 39% Motieven om MaS aan te bieden We hebben de organisaties gevraagd waarom ze de MaSplaatsen aanbieden. Het resultaat staat in figuur 29. De organisaties hebben maximaal twee motieven kunnen noemen. 24 Monitor maatschappelijke stage Gelderland 2010 Spectrum, CMO Gelderland

29 Figuur 29: motieven om MaSplaatsen aan te bieden Anders Weet het niet Zo kunnen ze hun stageverplichting invullen Zo kunnen ze ervaring opdoen Ze verlichten het werk We hopen zo op meer bekendheid onder jongeren Ze dragen bij aan positieve sfeer Jongeren brengen specifieke kennis en ervaring mee Zo houden we voeling met jongeren 15% 21% 1% 1% 31% 28% 19% 14% 29% 29% 11% 9% 9% 6% 14% 17% 59% 64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figuur 29 toont dit: In 2009 noemden de organisaties gemiddeld 1,75 motief om de MaS aan te bieden, in 2010 is dat 1,88 motief. In 2009 was bij (omgerekend naar 100%) 53% van de antwoorden het motief dat jongeren er voordeel bij hebben; ze kunnen hun stageverplichting invullen of ervaring opdoen. In 2010 is dat percentage antwoorden omgerekend 48%. In 2009 geeft omgerekend 43% van de organisaties een motief waarbij het nut voor de eigen organisatie voorop staat: ze houden voeling met jongeren, ze brengen specifieke kennis mee, dragen bij aan de positieve sfeer, verlichten het werk en we hopen op meer bekendheid onder jongeren. In 2010 is dat percentage met 44% nagenoeg gelijk. Significante verschillen naar sector: In 2009 waren de verschillen tussen de 7 sectoren klein. In 2010 blijkt dat natuur en milieu en onderwijs veel minder vaak als motief noemen dat jongeren bijdragen aan een positieve sfeer (scores beneden de 5%), terwijl zorg en welzijn dit veel vaker noemt (19%). De sectoren kunst en cultuur (47%), natuur en milieu (48%) en scouting (44%) hopen veel vaker door de MaS op meer bekendheid onder jongeren. Voor sport (20%) is dit veel minder vaak een motief. Onderwijs (71%) geeft, net als in 2009, veel vaker aan dat jongeren door MaS ervaring kunnen opdoen. Voor natuur en milieu (30%) is dit veel minder vaak een motief. Voor kunst en cultuur (6%) is het nauwelijks een motief dat jongeren zo hun stageverplichting kunnen vervullen. Spectrum, CMO Gelderland Monitor maatschappelijke stage Gelderland

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding...5 Methode van onderzoek en reflectie resultaten...6 Motivatie...9 Inzet en Betrokkenheid...20 Sociale Cohesie...

Inhoudsopgave Inleiding...5 Methode van onderzoek en reflectie resultaten...6 Motivatie...9 Inzet en Betrokkenheid...20 Sociale Cohesie... 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 Methode van onderzoek en reflectie resultaten...6 Reflectie uitkomsten...7 Motivatie...9 Hypotheses rondom motivatie...9 Overeenkomsten in motivaties...10 Interviews...11

Nadere informatie

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik BEHOEFTEONDERZOEK ONDER VMBO-DOCENTEN NEDERLANDS OVER HET BEVORDEREN VAN LEZEN DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud CED-GROEP drs. Lenie van den Bulk drs. Menno Kouveld

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen 2010

Duurzaam Beleggen 2010 Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Met sprongen vooruit Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Kees Gootjes, MSc Projectmanager Duurzaam Beleggen Culemborg, februari 2010 In samenwerking

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Je hebt iemand nodig

Je hebt iemand nodig Je hebt iemand nodig Onderzoek naar eenzaamheid in de gemeenten Loppersum en Eemsmond Je hebt iemand nodig Onderzoek naar eenzaamheid in de gemeenten Loppersum en Eemsmond Je hebt iemand nodig Je hebt

Nadere informatie

Arbeidsmarktknelpunten PO. Rapportage enquête. Titel publicatie Ondertitel

Arbeidsmarktknelpunten PO. Rapportage enquête. Titel publicatie Ondertitel Arbeidsmarktknelpunten PO Rapportage enquête Titel publicatie Ondertitel Riemer Kemper Den Haag, april 2012 1 INLEIDING 1 1.1 Beleidscontext...1 1.2 Methodologie en representativiteit...1 1.3 Leeswijzer...3

Nadere informatie

2012 Emerging Technology Research Europe 1-meting Informal investment in Nederland

2012 Emerging Technology Research Europe 1-meting Informal investment in Nederland 1 Tornado Insider Tornado Insider is een activiteit van de pan-europese technologie research & media organisatie Emerging Technology Research Europe Inc. Voor ondernemers, investeerders en dienstverleners

Nadere informatie

Eerste ervaringen met het vak NLT

Eerste ervaringen met het vak NLT Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Eerste ervaringen met het vak NLT Onderzoek onder leerlingen, docenten en scholen Annemarie van Langen EERSTE ERVARINGEN MET HET VAK NLT ii Eerste

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f Schoolgrootte uit leerlingperspectief - Eindrapport Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Wat ga je doen? Een beeld van Participatie & Werk in opvangvoorzieningen 2011-2013. Maarten Davelaar Freek Hermens

Wat ga je doen? Een beeld van Participatie & Werk in opvangvoorzieningen 2011-2013. Maarten Davelaar Freek Hermens Wat ga je doen? Een beeld van Participatie & Werk in opvangvoorzieningen 2011-2013 Maarten Davelaar Freek Hermens Wat ga je doen? Een beeld van Participatie & Werk in opvangvoorzieningen 2011-2013 Maarten

Nadere informatie

Almere in de peiling 2006

Almere in de peiling 2006 Stafdienst Bestuurszaken, afdeling Onderzoek & Statistiek M. Huisman Telefoon (036) 539 9315 Fax (036) 539 9981 mahuisman@almere.nl Almere in de peiling 2006 Stadhuisplein 1 Postbus 1200 1300 AE Almere

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie