Monitor Maatschappelijke stage Gelderland 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Maatschappelijke stage Gelderland 2010"

Transcriptie

1 Monitor Maatschappelijke stage Gelderland 2010 Gerrit Kapteijns Sjaak Kregting Eelco Visser Wouter de Vries Februari 2011 Rapport e

2

3 Inhoud 1. Inleiding De Gemeenten Beleidsmatige aandacht MaS Samenwerking Gemeente als stagebieder Makelaars MaS in takenpakket Samenwerking Werkzaamheden Tevredenheid over eigen werk en samenwerking PR voor Maatschappelijke Stages Vrijwilligersorganisaties Respons en verspreiding over provincie Stagebieder of niet? Stagebieders Inzet van de uren Voorziet MaS in behoefte organisaties? Motieven om MaS aan te bieden Inspanningen Ervaren opbrengst Samenwerking Leerlingen N.W. Veluwe Leerlingen die een MaS doen of hebben gedaan Leerlingen die (nog) geen MaS hebben gedaan Scholen Resultaten vragenlijst Uitvoering Stageplaatsen Bestede tijd Stagemakelaar Samenwerking Leereffecten leerlingen Knelpunten Ontwikkelingen Schooljaar 2009/ Schooljaar 2010/ Conclusies Gemeenten Stagemakelaars Stagebieders Leerlingen Scholen... 53

4

5 1. Inleiding De Maatschappelijke Stage nadert het moment dat het een wettelijke verplichting wordt. Elke leerling die in het schooljaar start met zijn middelbare school krijgt pas een diploma als hij voldaan heeft aan de maatschappelijke stage. Om het proces in zijn volle omvang in beeld te krijgen en de ontwikkelingen te volgen heeft de werkgroep Maatschappelijke stages in Gelderland besloten een Monitor Maatschappelijke Stage te starten. De Monitor Maatschappelijke Stage in Gelderland maakt vanaf schooljaar 2008/2009 de resultaten van de maatschappelijke stages in Gelderland bekend. De resultaten hebben betrekking op de Gelderse gemeenten, de makelaars, de vrijwilligersorganisaties, de scholen en de leerlingen. Gezien de tijdsinvestering is gekozen voor de insteek dat we niet ieder jaar alle vijf de objecten volledig inventariseren maar dat soms wordt volstaan met het aanvullen van de informatie middels een steekproef of door de informatie te betrekken uit andere bronnen. De vergelijkbaarheid tussen de verschillende jaren heeft daarbij altijd de hoogste prioriteit. Zoals bij een monitor gebruikelijk wordt de verzamelde informatie jaarlijks aangevuld met de nieuwe informatie en blijft de oude informatie beschikbaar. Op deze manier wordt inzicht geboden in de ontwikkeling in de tijd. Voor de huidige uitvoering is gebruikt gemaakt van de volgende bronnen: Gemeenten: digitale inventarisatie onder gemeenten. Stagemakelaars: digitale inventarisatie gemeentelijke steunpunten vrijwilligerswerk Vrijwilligersorganisaties: digitale inventarisatie vrijwilligersorganisaties. Scholen: Leerlingen: digitale eindrapportage MaS , aanmelding aanvullende bekostiging , uitvoering door bureau Methonder in opdracht van het ministerie van OCW. digitale inventarisatie, nul- en vervolgmeting bij de pilot maatschappelijke stage op de N.W. Veluwe Over vier van de vijf inventarisaties is separaat gerapporteerd. Deze rapportages zijn enkel digitaal beschikbaar op de site met de digitale monitor, onder het onderwerp maatschappelijke stages. Op deze plaats is een groot deel van de informatie uit de inventarisaties beschikbaar. Het streven is om de informatie zoveel mogelijk op gemeenteniveau te ontsluiten. Voor een aantal onderdelen van de inventarisaties is dit niet mogelijk omwille van de privacy of omdat er afspraken zijn gemaakt met de leverancier van de broninformatie. Spectrum, CMO Gelderland Monitor maatschappelijke stage Gelderland

6 2 Monitor maatschappelijke stage Gelderland 2010 Spectrum, CMO Gelderland

7 2. De gemeenten De informatie in deze paragraaf is afkomstig uit een digitale inventarisatie, die we onder de Gelderse gemeenten hebben gehouden. In totaal hebben 31 van de 56 gemeenten de vragenlijst ingevuld, een respons van 55%. In de vorige meting is deze inventarisatie niet uitgevoerd, wat het hier niet mogelijk maakt gegevens te vergelijken. 2.1 Beleidsmatige aandacht MaS In figuur 1 een overzicht van het aantal gemeenten dat beleidsmatige aandacht voor MaS heeft. In figuur 2 staat met welke afdelingen MaS een beleidsmatige koppeling heeft. Figuur 1: aantal gemeenten dat beleidsmatige aandacht MaS heeft 3 28 Ja Nee Figuur 2: koppeling MaS en overige beleidsterreinen Andere terreinen Wijk- en dorpsgericht werken Lokale educatieve agenda Jongerenparticipatie Vrijwilligerswerk 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nee De figuren 1 en 2 tonen dit: Ruim 90% (28 gemeenten) van de respondenten geeft aan dat er beleidsmatige aandacht is voor MaS. In alle gemeenten waar er beleidsmatige aandacht voor MaS is, vindt koppeling met het vrijwilligersbeleid plaats. In ruim 40% van de gemeenten is die koppeling er ook met jongerenparticipatie. Met andere terreinen is er incidenteel een koppeling. Spectrum, CMO Gelderland Monitor maatschappelijke stage Gelderland

8 Onder anders noemen respondenten zorg, mantelzorg, welzijn en Wmo (2 keer). In de figuren 3 tot en met 7 komt een aantal beleidsmatige aspecten en keuzes rondom MaS aan bod. De figuren laten achtereenvolgens zien of gemeenten de Makelaarsfunctie beleidsmatig beschreven hebben, of er een bestedingsplan is voor de extra middelen MaS en hoe gemeenten de Makelaarsfunctie hebben gepositioneerd. Figuur 3: aantal gemeenten dat Makelaarsfunctie heeft beschreven 8 22 Ja Nee Figuur 3 maakt het volgende duidelijk: Van de gemeenten die beleidsmatig aandacht aan de MaS besteden, heeft bijna driekwart de Makelaarsfunctie ook beschreven. Acht gemeenten hebben dit (nog) niet gedaan. Figuur 4: aantal gemeenten dat bestedingsplan heeft voor extra middelen Ja Nee Figuur 4 laat dit zien: Zestig procent van de gemeenten heeft een bestedingsplan voor de extra middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld. 4 Monitor maatschappelijke stage Gelderland 2010 Spectrum, CMO Gelderland

9 Figuur 5: positionering makelaarsfunctie Nee Ja, bij vrijwilligerssteunpunt Ja, bij school Ja, elders Uit figuur 5 blijkt dit: Van alle gemeenten die de vraag hebben beantwoord, geeft 70% aan de makelaarsfunctie bij een lokaal vrijwilligerssteunpunt te hebben belegd. Circa 13% heeft het nergens belegd, terwijl ook 13% de makelaarsfunctie bij een school heeft gepositioneerd. In een gemeente nemen de lokale vrijwilligerscentrale en het sportbuurtwerk de makelaarsfunctie samen voor hun rekening. Figuur 6: mate waarin extra middelen besteed zijn aan uitvoerende partij Volledig Gedeeltelijk Gedeeltelijk, overige middelen wel voor MaS Ingezet voor andere dingen Figuur 6 laat het volgende zien: Ruim 44% van de gemeenten geeft aan de extra beschikbaar gestelde middelen volledig ter beschikking te stellen aan de partij die lokaal uitvoering aan de MaS geeft. Bijna een kwart (24%) investeert ook alle extra middelen in de MaS, maar sluist deze niet volledig door naar de lokale uitvoerder. Een kleine 21% investeert het gedeeltelijk in de uitvoerende partij, 10% zet de middelen in voor andere dingen. In dit onderzoek hebben twaalf gemeenten een jongerenraad. Figuur 7 laat zien hoeveel van deze gemeenten de jongerenraad bij de MaS hebben betrokken. Spectrum, CMO Gelderland Monitor maatschappelijke stage Gelderland

10 Figuur 7 gemeenten waarin jongerenraad bij MaS-beleid is betrokken 2 10 Ja Nee Figuur 7 laat dit zien: Slechts in twee van de twaalf gemeenten met een jongerenraad, is deze ook daadwerkelijk betrokken bij het beleid rondom de MaS. 2.2 Samenwerking In figuur 8 spreken de gemeenten zich uit over de samenwerking met scholen en Stagemakelaars. Figuur 8 tevredenheid over samenwerking met partners Samenwerking met Stagemakelaars Uitstekend Voldoende Kan beter Samenwerking met scholen Onvoldoende 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 8 laat het volgende zien: Ruim driekwart van de gemeenten (76%) vindt de samenwerking met scholen minimaal voldoende. Voor de samenwerking met Stagemakelaars is dit percentage zelfs 92%. Bijna een kwart van de gemeenten geeft daarmee aan dat de samenwerking met scholen beter kan of, in het geval van één gemeente, zelfs onvoldoende is. 6 Monitor maatschappelijke stage Gelderland 2010 Spectrum, CMO Gelderland

11 2.3 Gemeente als Stagebieder Naast het faciliteren van het beleid rondom en de uitvoering van de MaS, kan de gemeente ook zelf fungeren als Stagebieder. Deze paragraaf geeft inzicht in hoeveel gemeenten daadwerkelijk stage bieden, waar in de eigen organisatie ze de MaSplaatsen bieden en wat de motieven zijn dit al dan niet te doen. De resultaten staan in de figuren 9 tot en met 12. Figuur 9: aantal gemeenten dat zelf Stagebieder is 9 21 Ja Nee De figuur laat dit zien: Precies 30% van de gemeente biedt zelf ook MaSplaatsen aan. Figuur 10: stagemogelijkheden binnen stagebiedende gemeenten Overig 2 Wmr-raad Dorps- en wijkraden Jongerenraad Politieke partijen 1 Gemeentebestuur 2 Jongin 1 Buitendienst Uit figuur 10 blijkt het volgende: In de gemeenten die zelf MaSplaatsen bieden, gebeurt dit niet op veel verschillende plaatsen. De negen gemeenten noemen samen namelijk maar twaalf antwoorden. Dat zijn gemiddeld ruim 1,3 verschillende plaatsen per gemeente. Van de potentiële plaatsen om de MaSplaatsen aan te bieden, noemen gemeenten het vaakst de Buitendienst. Daarnaast worden alleen de antwoorden Gemeentebestuur en overig door meer gemeenten genoemd. Spectrum, CMO Gelderland Monitor maatschappelijke stage Gelderland

12 Waarom bieden gemeenten geen MaSplaatsen aan? Het antwoord staat in figuur 11. Figuur 11: redenen voor gemeenten om zelf geen MaSplaatsen te bieden Anders 14 We kunnen ze niet gebruiken 2 We hebben niets met jongeren We hebben voldoende vrijwilligers Begeleiding kost teveel tijd 4 Niet beschikbaar op gewenste tijden 3 Weet niet wat te verwachten 1 Ken het niet Geen interesse Deze figuur toont dit: De belangrijkste redenen om de MaSplaatsen niet aan te bieden, stonden niet bij de antwoordmogelijkheden waaruit gemeenten konden kiezen. Onder de categorie anders zijn twee opties door drie gemeenten genoemd. Drie gemeenten geven aan ermee bezig te zijn en nog eens drie gemeenten geven aan er eigenlijk nog niet over te hebben nagedacht. Van de argumenten die we als antwoordmogelijkheden gaven, werd het argument dat de begeleiding teveel tijd kost door de meeste (vier) gemeenten genoemd. Drie gemeenten gaven aan dat de stagiairs niet op de gewenste tijden beschikbaar zijn en twee kunnen ze niet gebruiken. Geen enkele van de gemeenten geeft op voorhand aan geen interesse te hebben. In de laatste figuur, figuur 12, geven de gemeenten aan wat ze als organisatie missen om MaSplaatsen aan te kunnen bieden. Figuur 12: wat gemeenten nodig hebben om Stagebieder te kunnen zijn Anders Financiële ondersteuning 1 2 Inhoudelijke ondersteuning Tijd 5 13 Deskundigheid Menskracht Kennis Niets, geen interesse Monitor maatschappelijke stage Gelderland 2010 Spectrum, CMO Gelderland

13 Deze figuur maakt het volgende duidelijk: Anders dan het resultaat van figuur 11 deed vermoeden, is er toch één gemeente die geen interesse heeft in het zelf aanbieden van MaSplaatsen. Gemeenten ontberen het vaakst tijd en menskracht om zelf MaSplaatsen aan te bieden. Inhoudelijke ondersteuning wordt ook door vijf gemeenten genoemd. Spectrum, CMO Gelderland Monitor maatschappelijke stage Gelderland

14 10 Monitor maatschappelijke stage Gelderland 2010 Spectrum, CMO Gelderland

15 3. Makelaars De ministeries van VWS en OCW hebben in 2008 samen met de VNG een convenant afgesloten. In dit convenant is geregeld dat alle gemeenten een lokale of regionale stagemakelaar in het leven roepen en dat ze daar budget voor krijgen van de beide ministeries (zie hoofdstuk 2). Deze stagemakelaar heeft drie functies: versterking van vrijwilligerswerk in het algemeen en passend aanbod voor de maatschappelijke stagiair die niet gemakkelijk zelf een match weet te realiseren; raad en daad voor vrijwilligersorganisaties (vooral de kleinere) bij het effectief plaatsen van stagiairs en vrijwilligers in het algemeen; bevorderen dat de maatschappelijke stagiair nu, de vrijwilliger van de toekomst wordt. De stagemakelaar verbindt stageaanbieders en stagevragers aan elkaar en is daarmee een cruciale schakel in het samenspel tussen scholen, leerlingen en vrijwilligersorganisaties. De meeste gemeenten hebben de functie van maatschappelijk makelaar ondergebracht bij het vrijwilligerssteunpunt. Bij Spectrum waren in coördinatoren van vrijwilligerssteunpunten bekend (tegen 46 in 2009). Sommige van hen hebben een taak in meerdere gemeenten. Uiteindelijk hebben 19 de vragenlijst ingevuld, voor in totaal 21 Gelderse gemeenten. Dat is een respons van 63%. Als getallen in de figuren lager zijn dan 19, betekent dit dat niet alle respondenten ook alle vragen hebben beantwoord. 3.1 MaS in takenpakket Alle respondenten hebben de MaS in hun takenpakket. In 2009 had nog 11% niet in alle gemeenten MaS in het takenpakket en nog eens 11% had überhaupt geen MaS in hun takenpakket. 3.2 Samenwerking In deze paragraaf gegevens over de sectoren waarmee de stagemakelaars samenwerken. In figuur 13 staat weergegeven met welke sectoren ze samenwerken. Ze hebben daarbij alle sectoren waarmee wordt samengewerkt kunnen noemen. In figuur 14 mochten de stagemakelaars maximaal drie sectoren aangeven waarmee ze het meeste samenwerken. Figuur 13 laat dit zien: Stagemakelaars werkten in 2009 nog het vaakst samen met vrijwilligersorganisaties op het terrein van zorg en welzijn. Nu zijn daar sport en onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang bijgekomen. Ongeveer 95% noemt deze drie sectoren. Net als in 2009 werken stagemakelaars het minst vaak samen met de sectoren kerk en anders. Wel is het aandeel stagemakelaars dat met kerken samenwerkt behoorlijk gestegen. Dat geldt ook voor de sector onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, terwijl we het omgekeerde zien voor de sectoren kunst en cultuur en natuur en milieu. Spectrum, CMO Gelderland Monitor maatschappelijke stage Gelderland

16 Figuur 13: sectoren waar stagemakelaars mee samenwerken Anders Bibliotheken 32% 26% 77% Onderwijs, pszwerk en kinderopvang Natuur en milieu Zorg en welzijn Scouting Kerk Kunst en cultuur Sport 56% 95% 85% 79% 94% 95% 100% 74% 76% 68% 79% 91% 95% 94% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 14: sectoren waar stagemakelaars meest mee samenwerken Anders Bibliotheken Onderwijs, pszwerk en kinderopvang Natuur en milieu Zorg en welzijn Kerk Kunst en cultuur Scouting Sport 11% 16% 5% 21% 16% 5% 10% 0% 3% 16% 16% 39% 42% 48% 58% 95% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 14 toont dit: In 2009 werkten alle stagemakelaars het meest samen met de sector zorg en welzijn. Nu is dat met 95% ook voor nagenoeg alle respondenten het geval. De top-3 wordt gecomplementeerd door de sectoren sport en natuur en milieu. Opvallend is dat meer makelaars samenwerken met onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, maar dat de sector veel minder vaak dan in 2009 genoemd wordt als sector waarmee makelaars het meest samenwerken. Voor natuur en milieu geldt het omgekeerde: daarmee wordt minder vaak samengewerkt, maar wel intensiever. 12 Monitor maatschappelijke stage Gelderland 2010 Spectrum, CMO Gelderland

17 3.3 Werkzaamheden De stagemakelaars hebben gemiddeld 71 vacatures (tegen 60 in 2009), werken samen met gemiddeld 55 organisaties en verenigingen (tegen 65 in 2009) en besteden net als in 2009 gemiddeld 15 uur per week. In figuur 15 informatie over de werkzaamheden die de stagemakelaars uitvoeren, terwijl figuur 16 inzicht biedt in de maximaal drie werkzaamheden waaraan stagemakelaars de meeste tijd besteden. Figuur 15: werkzaamheden die stagemakelaars uitvoeren Anders Coaching of advies Overleg en afstemming met scholen Bemiddeling leerlingen Vacaturebank Stagemarkt Gastlessen 24% 32% 65% 53% 39% 59% 45% 77% 77% 77% 88% 87% 88% 87% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De figuur laat het volgende zien: In totaal geven de stagemakelaars in 2010 aan gemiddeld 4,5 van de werkzaamheden te verrichten. In 2009 waren dit er nog 4,4. Minder stagemakelaars besteden tijd aan de bemiddeling van leerlingen, terwijl ze juist vaker gastlessen geven en een stagemarkt organiseren. Figuur 16, op de volgende pagina, maakt het volgende duidelijk: Net als in 2009 is het overleg en afstemming met scholen voor de meeste stagemakelaars een van de drie werkzaamheden waar de meeste tijd aan wordt besteed. We zien één grote verschuiving ten opzichte van 2009: veel meer stagemakelaars noemen het beheren van de vacaturebank bij de drie werkzaamheden die het meeste tijd in beslag nemen, terwijl het omgekeerde geldt voor coaching en het voeren van adviesgesprekken met organisaties. Meer organisaties besteden tijd aan gastlessen en het organiseren van een stagemarkt, maar dat zijn geen activiteiten die het meeste tijd vragen. Geen enkele stagemakelaar noemt gastlessen geven bij de drie werkzaamheden die de meeste tijd in beslag nemen. Spectrum, CMO Gelderland Monitor maatschappelijke stage Gelderland

18 Figuur 16: werkzaamheden waaraan stagemakelaars meeste tijd besteden Anders Coaching of advies Overleg en afstemming met scholen Bemiddeling leerlingen Vacaturebank Stagemarkt Gastlessen 12% 6% 7% 0% 7% 23% 35% 39% 26% 59% 77% 71% 74% 65% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tevredenheid over eigen werk en samenwerking In deze paragraaf bekijken we hoe de tevredenheid over het eigen werk, de regionale samenwerking en de samenwerking met scholen en stagebieders zich heeft ontwikkeld. Het resultaat staat in figuur 17. Figuur 17: tevreden over werkwijze en samenwerking (%minimaal voldoende tevreden) Regionale samenwerking 59% 81% Samenwerking met stagebieders Samenwerking met scholen 76% 82% 92% 100% Eigen werkwijze 79% 88% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 17 toont dit: De tevredenheid over de eigen werkwijze en de samenwerking met scholen en stagebieders is toegenomen. Momenteel zijn alle stagemakelaars minimaal voldoende tevreden over de samenwerking met stagebieders. Voor de samenwerking met scholen is dit 92% en 88% is tevreden over de eigen werkwijze. Over de regionale samenwerking zijn minder makelaars dan in 2009 minimaal voldoende tevreden. Dat aandeel is (fors) gedaald van 88% naar 59% in Een ander resultaat in het onderzoek laat zien dat in % en in 2010 nog 81% van de makelaars minimaal voldoende meerwaarde ervaart van de regionale samenwerking. 14 Monitor maatschappelijke stage Gelderland 2010 Spectrum, CMO Gelderland

19 3.5 PR voor Maatschappelijke Stages In deze afsluitende paragraaf aandacht voor de wijze waarop stagemakelaars in hun PR-uitingen expliciet aandacht besteden aan de MaS. Het resultaat staat in figuur 18. Figuur 18: aandacht voor MaS in PR stagemakelaars % 100% % 77% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Expliciet aandacht op website Expliciet aandacht in folder Figuur 18 laat het volgende zien: Anders dan in 2009, besteedt nu iedere stagemakelaar expliciet aandacht aan MaS op de eigen website. Ook in folders van stagemakelaars is vaker expliciete aandacht voor MaS. In 2009 gaf nog 45% aan dat dit het geval was, in 2010 is dat 65%. Spectrum, CMO Gelderland Monitor maatschappelijke stage Gelderland

20 16 Monitor maatschappelijke stage Gelderland 2010 Spectrum, CMO Gelderland

21 4. Vrijwilligersorganisaties 4. 1 Respons en spreiding over de provincie In totaal zijn er organisaties aangeschreven. In totaal hebben benaderde organisaties de lijst ingevuld. Dit is een respons van 42% tegen een respons van 33% in De resultaten zijn daarmee ruim 95% betrouwbaar voor alle organisaties. In figuur 19 informatie over de respons naar gemeente. Figuur 19: absolute respons, naar gemeente De figuur laat dit zien: De meeste respondenten zijn, net als in 2009, in de wat grotere gemeenten te vinden. De overige concentraties vind je rondom de grote steden en in de noordrand van de Achterhoek. Relatief weinig stageaanbieders zijn, net als in 2009, in westelijk Rivierenland en het noorden van de Veluwe. Alle sectoren zijn onder de teruggestuurde vragenlijsten vertegenwoordigd. De kerk en bibliotheken zijn in zo geringe mate vertegenwoordigd, dat we ze in de verdere resultaatbespreking buiten beschouwing laten. Sport vormt in absolute zin de grootste sector. Spectrum, CMO Gelderland Monitor maatschappelijke stage Gelderland

22 4.2 Stagebieder of niet? Welke van de organisaties en verenigingen die gereageerd hebben, bieden nu daadwerkelijk MaSplaatsen aan? Het resultaat staat in de figuren 20 en 21. Figuur 20: absolute aantal stagebieders in respondentgroep, naar gemeente Figuur 21: Stagebieders in Gelderland 18 Monitor maatschappelijke stage Gelderland 2010 Spectrum, CMO Gelderland

23 De figuren laten dit zien: Vooral in de stedelijke gebieden rondom Arnhem en Nijmegen en in Rivierenland zien we veel gemeenten waarin verhoudingsgewijs weinig Stagebieders zijn. Voor de Veluwe geldt het omgekeerde. In 2009 bood 40% van de organisaties MaSplaatsen aan. In 2010 is dit percentage 45%. In figuur 22 zien we de stagebieders naar sector. Figuur 22: stagebieders naar sector Anders Onderwijs Natuur en milieu 19% 39% 40% 55% 55% 64% Zorg en welzijn Kunst en cultuur Scouting Sport 19% 31% 30% 37% 48% 60% 81% 78% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Deze figuur biedt het volgende inzicht: Kunst en cultuur en natuur en milieu bieden ten opzichte van 2009 veel vaker MaSplaatsen aan. Dat geldt ook voor verenigingen en organisaties onder de categorie anders. Het omgekeerde geldt voor scouting en onderwijs. Opvallend blijft dat net als in 2009, relatief weinig sportverenigingen MaSplaatsen aanbieden. De samenstelling van het adressenbestand heeft hier wellicht invloed op: er vindt geen enkele selectie van de sportverenigingen plaats. Figuur 23 laat de redenen om geen MaSplaatsen aan te bieden zien. Spectrum, CMO Gelderland Monitor maatschappelijke stage Gelderland

24 Figuur 23: redenen om geen MaSplaatsen aan te bieden Andere reden We kunnen ze niet gebruiken We hebben niets met jongeren We hebben voldoende vrijwilligers Begeleiding kost teveel tijd Stagiaires niet beschikbaar op gewenste tijden Weet niet wat ervan te verwachten Ken het niet Geen interesse 9% 12% 14% 4% 11% 7% 13% 7% 7% 11% 14% 7% 10% 7% 3% 19% 30% 30% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% De figuur maakt dit duidelijk: De kennis over MaS is toegenomen en daarmee minder prominent als reden om geen MaSplaatsen aan te bieden. Zo vormen de reden ken het niet en weet niet wat ervan te verwachten samen nog maar 18% van de antwoorden, tegen 24% in Ook geven minder organisaties aan dat ze de jongeren niet kunnen gebruiken. Opvallend is wel dat het aandeel van het antwoord we hebben niets met jongeren meer dan verdrievoudigd is ten opzichte van Voor het antwoord geen interesse is het aandeel op het totaal aantal antwoorden meer dan verdubbeld. De begeleiding kost teveel tijd is met 19% van de antwoorden als reden ook vaker genoemd dan in 2009 (13%). Significante verschillen naar sector: Alleen de reden begeleiding kost teveel tijd geeft een significant verschil. De sectoren scouting, zorg en welzijn en natuur en milieu noemen deze reden veel vaker dan sport en de categorie anders. Voor de sectoren scouting en zorg en welzijn gold dat in 2009 ook al. Toen noemde ook het onderwijs deze reden vaker, maar dat is in 2010 niet meer het geval. Wat hebben de verenigingen en organisaties die (nog) geen MaSplaatsen bieden nodig om dit wel te kunnen doen? Het antwoord op deze vraag staat in figuur Monitor maatschappelijke stage Gelderland 2010 Spectrum, CMO Gelderland

25 Figuur 24: wat nodig om MaSplaatsen te kunnen bieden Anders Financiele ondersteuning Inhoudelijke ondersteuning Tijd Deskundigheid Menskracht Kennis Niets, geen interesse 8% 10% 13% 13% 21% 25% 18% 22% 29% 29% 17% 26% 27% 17% 28% 34% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Figuur 24 laat het volgende zien: Eigenlijk zien we dat organisaties minder ondersteuning of andere hulpbronnen nodig hebben, maar vaker niet geïnteresseerd zijn in de MaS. Dat sluit aan bij de bevindingen in figuur 23. Daarnaast valt op dat tijd, net als in 2009, een belangrijke factor blijft. Tijdgebrek maakt dat veel organisaties geen MaSplaatsen zeggen aan te kunnen bieden. Significante verschillen naar sector: Het onderwijs (53%) geeft veel vaker aan niet geïnteresseerd te zijn. Voor scouting (4%), natuur en milieu (11%) en zorg en welzijn (17%) geldt het omgekeerde. Deze sectoren noemen, samen met kunst en cultuur, weer veel vaker tijdgebrek als reden. Spectrum, CMO Gelderland Monitor maatschappelijke stage Gelderland

26 4.3 Stagebieders Inzet van de uren Van de organisaties in het onderzoek, bieden er 547 MaSplaatsen aan. Figuur 25 laat zien wanneer ze de MaSplaatsen aanbieden. Bieden zij het vaakst een stage in het eerste, tweede en vierde kwartaal aan. Daarnaast wordt de MaS het vaakst in de avonden en doordeweeks aangeboden. Figuur 25: momenten waarop organisaties MaSplaatsen bieden 4e kwartaal 3e kwartaal 2e kwartaal 1e kwartaal 55% 57% 89% 90% 84% 87% 90% 91% Avond Middag Ochtend 56% 52% 63% 70% 86% 82% Weekend Doordeweeks 57% 57% 93% 89% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 25 maakt dit duidelijk: Doordeweeks, s-middags en s-avonds zijn er wat meer mogelijkheden gekomen om de MaS te kunnen invullen. In de ochtenduren zijn de mogelijkheden juist wat afgenomen. Net als in 2009 geeft 57% aan dat leerlingen ook in het weekend MaSuren kunnen invullen. Significante verschillen naar sector: Scouting en natuur en milieu bieden veel minder doordeweekse MaSplaatsen aan. Voor onderwijs geldt het omgekeerde. Natuur en milieu en onderwijs bieden zowel in de ochtend- als avonduren weinig MaSplaatsen. Scouting en, in iets mindere mate sport, bieden relatief weinig mogelijkheden in de middag. Sport en vooral kunst en cultuur bieden vaak plaatsen in de avond. Natuur en milieu biedt veel plaatsen in het tweede kwartaal aan. In figuur 26 informatie over het aantal uren dat leerlingen aan hun MaS kunnen besteden bij de organisaties en verenigingen. 22 Monitor maatschappelijke stage Gelderland 2010 Spectrum, CMO Gelderland

27 Figuur 26: aantal uren per MaSplaats % 66% 9% % 68% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Minder dan 10 uur uur Meer dan 40 uur Figuur 26 maakt dit duidelijk: Verreweg de meeste leerlingen (66%) zetten tussen de 10 en 40 uur in bij organisaties. Dat was in 2009 met 68% niet anders. Ten opzichte van 2009 zijn er wat meer kleine MaSplaatsen en wat minder plaatsen van meer dan 40 uur. In figuur 27 de periode waarbinnen leerlingen de MaS bij stagebieders afronden. Figuur 27: tijd waarbinnen MaS wordt gedaan % 23% 37% 21% % 20% 36% 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Binnen 1 week Binnen 1 maand Binnen 1 kwartaal Binnen 1 jaar Figuur 27 laat dit zien: Net als in 2009 ronden de meeste leerlingen hun MaS binnen een kwartaal af. Het aandeel leerlingen dat de MaS binnen een maand afrondt is wat gestegen, het aandeel dat er een jaar over doet wat gedaald. Spectrum, CMO Gelderland Monitor maatschappelijke stage Gelderland

28 4.3.2 Voorziet MaS in behoefte organisaties? In welke mate voorzien de stagiairs die een MaS doen in de behoefte van organisaties? In figuur 28 het antwoord. Figuur 28: mate waarin stagiairs in behoefte voorzien % 15% 40% 27% 16% % 8% 43% 28% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer grote mate Grote mate Voldoende mate Kleine mate Niet of in zeer kleine mate De figuur laat dit zien: Het aandeel organisaties dat aangeeft dat de stagiairs in (zeer) grote mate voorzien in de behoefte is verdubbeld: van 9% in 2009 naar 18% in Het totale aandeel dat aangeeft dat de stagiairs minimaal voldoende voorzien in de behoefte is nu 58%, tegen 52% in Significante verschillen naar sector: Kunst en cultuur (65%) en sport (62%) geven vaker aan dat de stagiairs tenminste voldoende voorzien in de behoefte. Voor scouting is dit percentage maar 31%, voor onderwijs 39% Motieven om MaS aan te bieden We hebben de organisaties gevraagd waarom ze de MaSplaatsen aanbieden. Het resultaat staat in figuur 29. De organisaties hebben maximaal twee motieven kunnen noemen. 24 Monitor maatschappelijke stage Gelderland 2010 Spectrum, CMO Gelderland

29 Figuur 29: motieven om MaSplaatsen aan te bieden Anders Weet het niet Zo kunnen ze hun stageverplichting invullen Zo kunnen ze ervaring opdoen Ze verlichten het werk We hopen zo op meer bekendheid onder jongeren Ze dragen bij aan positieve sfeer Jongeren brengen specifieke kennis en ervaring mee Zo houden we voeling met jongeren 15% 21% 1% 1% 31% 28% 19% 14% 29% 29% 11% 9% 9% 6% 14% 17% 59% 64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figuur 29 toont dit: In 2009 noemden de organisaties gemiddeld 1,75 motief om de MaS aan te bieden, in 2010 is dat 1,88 motief. In 2009 was bij (omgerekend naar 100%) 53% van de antwoorden het motief dat jongeren er voordeel bij hebben; ze kunnen hun stageverplichting invullen of ervaring opdoen. In 2010 is dat percentage antwoorden omgerekend 48%. In 2009 geeft omgerekend 43% van de organisaties een motief waarbij het nut voor de eigen organisatie voorop staat: ze houden voeling met jongeren, ze brengen specifieke kennis mee, dragen bij aan de positieve sfeer, verlichten het werk en we hopen op meer bekendheid onder jongeren. In 2010 is dat percentage met 44% nagenoeg gelijk. Significante verschillen naar sector: In 2009 waren de verschillen tussen de 7 sectoren klein. In 2010 blijkt dat natuur en milieu en onderwijs veel minder vaak als motief noemen dat jongeren bijdragen aan een positieve sfeer (scores beneden de 5%), terwijl zorg en welzijn dit veel vaker noemt (19%). De sectoren kunst en cultuur (47%), natuur en milieu (48%) en scouting (44%) hopen veel vaker door de MaS op meer bekendheid onder jongeren. Voor sport (20%) is dit veel minder vaak een motief. Onderwijs (71%) geeft, net als in 2009, veel vaker aan dat jongeren door MaS ervaring kunnen opdoen. Voor natuur en milieu (30%) is dit veel minder vaak een motief. Voor kunst en cultuur (6%) is het nauwelijks een motief dat jongeren zo hun stageverplichting kunnen vervullen. Spectrum, CMO Gelderland Monitor maatschappelijke stage Gelderland

~ Sterre: de cijfers ~

~ Sterre: de cijfers ~ ~ Sterre: de cijfers ~ rre_droog.indd 1 1-12-10 11:3 rre_droog.indd 2 1-12-10 11:3 voorwoord tekst: Joost Korsten, Directeur / bestuurder Spectrum CMO Gelderland Vol trots presenteert Spectrum CMO Gelderland

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 In december 2007 hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Maatschappelijke stages

Maatschappelijke stages Maatschappelijke stages Een onderzoek over maatschappelijke stage onder leerlingen, kunstencentra, amateurkunstverenigingen en stagemakelaars. Inhoudsopgave 1. Achtergrond onderzoek 2. De leerlingen 3.

Nadere informatie

Maatschappelijke stages. Een onderzoek over maatschappelijke stages onder leerlingen, kunstencentra, amateurkunstverenigingen en stagemakelaars.

Maatschappelijke stages. Een onderzoek over maatschappelijke stages onder leerlingen, kunstencentra, amateurkunstverenigingen en stagemakelaars. Maatschappelijke stages Een onderzoek over maatschappelijke stages onder leerlingen, kunstencentra, amateurkunstverenigingen en stagemakelaars. Inhoudsopgave 1. Achtergrond onderzoek 2. De leerlingen 3.

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders

Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders Rondom: Hoe werk je samen aan een goed begeleide stage? Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders Deze checklist is voor scholen en (potentiële) stagebieders die elkaar beter willen

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Als school in het voortgezet onderwijs heeft u waarschijnlijk al te maken met maatschappelijke stage of er op zijn minst iets van gehoord. Maatschappelijke stage is een vorm van leren waarbij alle jongeren

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Vrijwilligerstevredenheidsmeting. Swon het seniorennetwerk. Qr,ne E. Visser Februari 2016

Vrijwilligerstevredenheidsmeting. Swon het seniorennetwerk. Qr,ne E. Visser Februari 2016 Vrijwilligerstevredenheidsmeting Swon het seniorennetwerk 2015 Qr,ne E. Visser Februari 2016 Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 2 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 2 2.2 De

Nadere informatie

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede.

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede. ^^^H Datum - 3 JULI 2008 Nr. Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Contactpersoon: Theeuw Ambagts Email: M.A.A.M.Ambagts@bergenopzoom.nl Tel: 0164-277305 Onderwerp Maatschappelijke

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 Utrecht, maart 2010 INHOUD Inleiding 7 1 Het onderzoek 9 2 Resultaten 11 3 Conclusies 15 Colofon 16

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk Samenvatting Van de Leidenaren geeft 22% aan op dit moment aan vrijwilligerswerk te doen. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Het percentage vrijwilligers dat (meer) vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Begeleiding SWOA 2014

Klanttevredenheidsmeting Begeleiding SWOA 2014 Klanttevredenheidsmeting Begeleiding SWOA 2014 Eelco Visser December 2014 Project 14-5322 Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2 De onderzoeksmethode...

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in s-hertogenbosch

Vrijwilligerswerk in s-hertogenbosch Vrijwilligerswerk in s-hertogenbosch Enquête over het vrijwilligerswerk in de gemeente s-hertogenbosch en de behoefte aan ondersteuning Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek maatschappelijke stage Gemeente Den Bosch

Evaluatieonderzoek maatschappelijke stage Gemeente Den Bosch Evaluatieonderzoek maatschappelijke stage Gemeente Den Bosch K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd Olga van Keulen MSc Juni 2013 Colofon Evaluatieonderzoek maatschappelijke stage Teksten en samenstelling: Olga

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Partnertevredenheidsmeting. Caleidoz. E. Visser // Qr,ne Oktober 2015

Partnertevredenheidsmeting. Caleidoz. E. Visser // Qr,ne Oktober 2015 Partnertevredenheidsmeting Caleidoz 2015 E. Visser // Qr,ne Oktober 2015 Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 2 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 2 2.2 De onderzoeksmethode...

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 1. Inleiding De projectgroep Combifuncties Onderwijs wil in de periode

Nadere informatie

Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties

Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties Woerden, juli 2014 Auteur: Iris Meijerink Welzijn Woerden Rembrandtlaan 2 ǀ 3443 EG Woerden ǀ T 0348 421101 ǀ E i.meijerink@welzijnwoerden.nl

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Inleiding In het kader van de Monitor en evaluatie Tweede Fase HAVO / VWO heeft het ITS voor het Ministerie van OCenW, directie voortgezet onderwijs, onderzoek gedaan in het

Nadere informatie

Evaluatie. De MaS. Start jaar 2008/2009 tot en met 2012

Evaluatie. De MaS. Start jaar 2008/2009 tot en met 2012 Evaluatie De MaS Start jaar 2008/2009 tot en met 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 1. Maatschappelijke stage (MaS) 4 1.1. Te bereiken resultaat 4 1.2 Taak van de gemeente op het gebied van

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

EVALUATIE CONVENANT MAKELAARSFUNCTIE VRIJWILLIGERSWERK EN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

EVALUATIE CONVENANT MAKELAARSFUNCTIE VRIJWILLIGERSWERK EN MAATSCHAPPELIJKE STAGE EVALUATIE CONVENANT MAKELAARSFUNCTIE VRIJWILLIGERSWERK EN MAATSCHAPPELIJKE STAGE EVALUATIE CONVENANT MAKELAARSFUNCTIE VRIJWILLIGERSWERK EN MAATSCHAPPELIJKE STAGE - eindrapport - Jos Mevissen Janneke Stouten

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN - eindrapport - Drs. Janneke Stouten Dr. Marga de Weerd

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Knelpunten en oplossingen voor de stagiair als enthousiaste vrijwilliger in de toekomst

Knelpunten en oplossingen voor de stagiair als enthousiaste vrijwilliger in de toekomst Knelpunten en oplossingen voor de stagiair als enthousiaste vrijwilliger in de toekomst HELDEN na MAS behandelt het vraagstuk: Hoe wordt de stagiair van nu een enthousiaste vrijwilliger in de toekomst?

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 14 juli 2014

Vrijwilligerswerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 14 juli 2014 Vrijwilligerswerk Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 14 juli 2014 Een op de drie Amersfoorters was in de afgelopen 12 maanden actief als vrijwilliger. Hoe vaak zij vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 O&S Nijmegen 13 juli 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving De relatie tussen leesvaardigheid en de ervaringen die een kind thuis opdoet is in eerder wetenschappelijk onderzoek aangetoond: ouders hebben een grote invloed

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Eigen kweek. buitenaf

Eigen kweek. buitenaf Ontdek Scouting WAT IS MAATSCHAPPELIJKE STAGE? Iedere scholier krijgt er wel mee te maken: de maatschappelijke stage. Sommige scholieren gaan aan de slag in peuterspeelzalen, bejaardentehuizen of sociale

Nadere informatie

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen!

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen! MaS In de Parochie Inleiding De maatschappelijke stage (MaS) is definitief begonnen en in volle gang. In Nederland zijn middelbare scholieren verplicht gedurende hun middelbare school carrière een maatschappelijke

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland. 2016 GoodHabitz Over het onderzoek Populatie: 960 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK JONGERENWERK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK JONGERENWERK TEVREDENHEIDSONDERZOEK JONGERENWERK Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen heeft Spectrum CMO Gelderland gevraagd de tevredenheid van zowel de klanten als van de partners binnen het jongerenwerk in kaart

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

Informatie voor docenten/begeleiders

Informatie voor docenten/begeleiders Informatie voor docenten/begeleiders Maatschappelijke stage Wat is de maatschappelijke stage? Maatschappelijke stages zijn een vast en verplicht onderdeel van het onderwijs op elke school voor voortgezet

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Onderzoek Maatschapppelijke Stage

Onderzoek Maatschapppelijke Stage Onderzoek Maatschapppelijke Stage Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 28 mei tot 14 juli 2012, deden 1.584 scholieren mee; 575 van hen hebben een maatschappelijke stage gelopen in

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Administratieve (over)last

Administratieve (over)last M200811 Administratieve (over)last Perceptie van MKB-ondernemers over verplichte administratieve handelingen J. Snoei Zoetermeer, november 2008 Administratieve lasten Het overgrote deel van de ondernemers

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Maatschappelijke stages bij. peuterspeelzaalwerk. voor iedereen beter

Maatschappelijke stages bij. peuterspeelzaalwerk. voor iedereen beter Maatschappelijke stages bij peuterspeelzaalwerk voor iedereen beter Helpen bij opknapklussen, bij het organiseren van een opendag of extra inzet leveren op de woensdagmiddag. De jonge stagiaires brengen

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Betreft: uitwerking vragenlijsten onderwijsvoorzieningen Moergestel.

Betreft: uitwerking vragenlijsten onderwijsvoorzieningen Moergestel. Moergestel, 21 juli 2016 Betreft: uitwerking vragenlijsten onderwijsvoorzieningen Moergestel. Geachte ouders, verzorgers, aspirant ouders en personeelsleden van de Bienekebolders en de Vonder in Moergestel,

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010) worden gebruikt.

Nadere informatie

Rapportage raadpleging april 2012. Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Rapportage raadpleging april 2012. Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Rapportage raadpleging april 2012 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Amsterdam, april 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Deelrapportage mantelzorgers 5 Algemene gegevens 5 Bereikbaarheid 8 Informatievoorziening

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

2-meting gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid. Herhalingsonderzoek stand van zaken vrijwilligerswerkbeleid

2-meting gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid. Herhalingsonderzoek stand van zaken vrijwilligerswerkbeleid 2-meting gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid Herhalingsonderzoek stand van zaken vrijwilligerswerkbeleid Auteur: Marieke Ploegmakers, Michaëla Merkus en Matthijs Terpstra Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie