HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN"

Transcriptie

1 HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN

2

3 HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN - eindrapport - Drs. Janneke Stouten Dr. Marga de Weerd Amsterdam, mei 2012 Regioplan publicatienr Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal RD Amsterdam Tel.: +31 (0) Fax : +31 (0) Onderzoek, uitgevoerd door Regioplan Beleidsonderzoek in opdracht van de gemeente Nijmegen.

4

5 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Behoefte en gebruik in Nijmegen-Noord Opvang voor kinderen van nul tot vier jaar Opvang voor kinderen van vier tot twaalf jaar Gebruik en behoefte in de aandachtswijken Opvang voor kinderen van nul tot vier jaar Opvang voor kinderen van vier tot twaalf jaar Behoefte en gebruik in de overige wijken Opvang voor kinderen van nul tot vier jaar Opvang voor kinderen van vier tot twaalf jaar Gebruik en behoefte in Nijmegen als geheel Opvang voor kinderen van nul tot vier jaar Opvang voor kinderen van vier tot twaalf jaar Conclusies en aanbevelingen Bijlagen Bijlage 1 Opzet van het onderzoek en respons Bijlage 2 Representativiteit... 45

6

7 1 INLEIDING Eind 2011 heeft een groot aantal ouders uit Nijmegen haar medewerking verleend aan een enquête over het gebruik van en de behoefte aan kinderopvang. Deze enquête heeft de gemeente Nijmegen laten uitvoeren in het kader van een convenant dat de gemeente in maart 2011 met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gesloten om de wachtlijsten in de kinderopvang terug te dringen. Op grond van het onderzoek wenst de gemeente meer duidelijkheid te krijgen over een eventueel tekort aan kinderopvangcapaciteit. Binnen de gemeente bleek daarover onduidelijkheid te bestaan. Een landelijk onderzoek naar wachtlijsten in de kinderopvang uit 2010 waarin ook gegevens op gemeenteniveau gegenereerd zijn, kon geen uitsluitsel bieden om dat het voor Nijmegen geen betrouwbare resultaten heeft opgeleverd. In dit rapport worden de resultaten van het behoefteonderzoek gepresenteerd. Op grond van de resultaten van de enquête schetsen we voor drie deelgebieden van Nijmegen de stand van zaken met betrekking tot het gebruik van en de behoefte aan formele kinderopvang. Formele kinderopvang is kinderopvang die is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en waarvoor ouders onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Het onderzoek biedt echter ook inzicht in het gebruik van informele opvang: de opvang die verzorgd wordt door familie, vrienden of kennissen, en in het gebruik van peuterspeelzalen. Per deelgebied worden eerst de resultaten voor de kinderopvang voor kinderen van nul tot vier jaar weergegeven en vervolgens voor de opvang voor kinderen van vier tot twaalf jaar beschreven. Hoofdstuk 2 is gewijd aan Nijmegen-Noord, hoofdstuk 3 aan de aandachtsgebieden van Nijmegen en hoofdstuk 4 aan de overige Nijmeegse wijken. In hoofdstuk 5 doen we uitspraken voor Nijmegen als geheel en bespreken we de verschillen tussen de drie gebieden. In hoofdstuk 6 trekken we de conclusies. 1

8 2

9 2 BEHOEFTE EN GEBRUIK IN NIJMEGEN-NOORD 2.1 Opvang voor kinderen van nul tot vier jaar Huidig gebruik kinderopvang en peuterspeelzaal In deze paragraaf beschrijven we het gebruik van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Daarbij zoomen we eerst in op de groep ouders die gebruikmaakt van opvang op het kinderdagverblijf of door een gastouder. Vervolgens bespreken we de groep ouders die daar geen gebruik van maakt. Aan het slot van de paragraaf kijken we naar het gebruik van de peuterspeelzaal. Gebruik formele kinderopvang 2011 In Nijmegen-Noord maken veel ouders gebruik van formele opvang. Van de 278 respondenten zijn er 224 (81%) die één of meerdere dagen per week opvang hebben georganiseerd via een kinderdagverblijf of een gastouder. Slechts 54 personen (19%) regelen de opvang volledig informeel. De groep respondenten die gebruikmaakt van formele opvang is homogeen. Het gaat met name om samenwonende/getrouwde ouders met één (70%) of twee (29%) kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar. De belangrijkste bron van inkomsten is loon uit arbeid. Het gaat bijna uitsluitend om ouders die beiden werken. De formele opvang wordt voornamelijk geleverd door het kinderdagverblijf. Er zijn 43 personen, 15 procent van de groep met formele opvang, die gebruikmaken van een gastouder. Hiervan zijn er 32 die uitsluitend gebruikmaken van gastouderopvang, de overige ouders combineren de opvang door de gastouder met het kinderdagverblijf. Veruit de meeste kinderen gaan minder dan vier dagen naar formele opvang. Het grootste deel gaat twee dagen, zie figuur 2.1. De populairste dagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. 3

10 Figuur 2.1 Gebruik kinderdagverblijf of gastouder in aantal dagen per week 1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen Bijna alle ouders die gebruikmaken van formele opvang, zorgen op een of meer doordeweekse dagen zelf voor hun kind. Slechts acht procent vangt op doordeweekse dagen niet zelf de kinderen op. Zij maken fulltime gebruik van het kinderdagverblijf of laten hun kind op de dagen dat het niet naar het kinderdagverblijf gaat opvangen door familie of vrienden. Van de kinderen die naar formele opvang gaan, zijn er negentien die ook de peuterspeelzaal bezoeken. De belangrijkste reden om gebruik te maken van formele in plaats van informele opvang, is dat het positief is voor de ontwikkeling van het kind. Daarnaast is er voor ruim een kwart van de ouders sprake van een negatieve motivatie, namelijk dat er geen informele opvang voorhanden is. Zij kunnen geen aanspraak maken op familie of vrienden om op te passen. Bij de overige redenen is er ook een aantal ouders die om principiële redenen geen gebruik willen maken van familie of vrienden. Zij vinden bijvoorbeeld dat te veel verschillende opvoeders verwarrend zijn voor hun kind of vinden oppassen geen taak van de familie. Tot slot vindt ongeveer vijftien procent dat formele opvang meer zekerheden biedt dan informele opvang. Tevredenheid over kinderdagverblijf De 192 ouders die gebruikmaken van een kinderdagverblijf zijn over het algemeen tevreden of zeer tevreden over de opvang. Bijna alle kinderen gaan naar de opvang van de eerste voorkeur. Ook over andere aspecten van de opvang, zoals locatie en aandacht voor de ontwikkeling van het kind zijn ouders tevreden. Vooral over de afstand tot de opvanglocatie is men tevreden, ruim 61 procent is hier zeer tevreden over. Het meest ontevreden zijn ouders over de snelheid waarmee hun kind geplaatst kon worden. Zeventien procent van de ouders is hierover ontevreden of zeer ontevreden. 4

11 Tabel 2.1 Aspect Tevredenheid over kinderdagverblijf (n=192) Tevreden/zeer tevreden Neutraal Ontevreden/zeer ontevreden Weet niet/n.v.t. Sfeer 94,3 3,6 1 1 Afstand tot opvang 91,7 5,2 2,6 0,5 Kwaliteit personeel 90,1 5,7 2,6 1,6 Openingstijden 86 8,3 5,7 0 Opvang tijdens vakantie 79,9 6,3 5,2 8,9 Kwaliteit huisvesting 78,1 14,6 6,8 0,5 Aandacht voor ontwikkeling/gedrag 79,2 15,1 3,7 2,1 kind Snelheid plaatsing 68,3 14,6 17, Geen gebruik kinderdagverblijf of gastouder Er zijn 54 ouders die geen gebruik maken van formele opvang. Qua achtergrondkenmerken lijken zij op de groep die wel gebruikmaakt van formele opvang. Het gaat uitsluitend om getrouwde/samenwonende ouders en de voornaamste inkomensbron is loon uit arbeid. Wel heeft deze groep iets vaker een uitkering of werkt slechts een van beide ouders. Ruim een derde heeft ook een tweede kind. Het merendeel, 63 procent, heeft geen andere kinderen. Ruim veertig procent van de kinderen die niet naar formele opvang gaan, is jonger dan twee jaar en bijna zestig procent is twee jaar of ouder. De belangrijkste redenen om geen gebruik te maken van formele opvang zijn dat mensen liever zelf voor hun kinderen zorgen, dat liever door familie laten doen of dat men weinig werkt of minder is gaan werken. Er zijn ook ouders voor wie de kosten voor formele opvang te hoog zijn. Bij de open antwoorden zijn er vier ouders die aangeven dat hun kind nog te jong is voor opvang, maar in de toekomst wel zal gaan. Tabel 2.2 Redenen om geen gebruik te maken van formele opvang (n=54) Reden Absolute aantallen Mijn partner en/of ik zorgen liever zelf voor ons kind 32 Opvang door familie/vrienden bevalt beter 18 Mijn partner en/of ik zijn minder gaan werken 17 De kosten van formele opvang zijn te hoog 12 Een daling van het gezinsinkomen 7 Formele opvang biedt te weinig flexibiliteit 3 Er is geen plek 1 Mijn kind is inmiddels te oud voor formele opvang 1 Anders 15 De meeste ouders die geen gebruik maken van formele opvang weten dat er een tegemoetkoming is voor de kosten van de opvang en dat er opvang beschikbaar is voor halve dagen. Van de 54 ouders die alleen van informele 5

12 opvang gebruikmaken, zijn er twaalf die zeggen niet in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de kosten Gebruik peuterspeelzaal Er zijn 21 ouders die uitsluitend gebruikmaken van de peuterspeelzaal. Kinderen gaan tweeënhalf of drie uur per dag naar de peuterspeelzaal. Ongeveer de helft van de ouders zou liever zien dat hun kind meer uren per dag naar de peuterspeelzaal gaat, met name drieënhalf of vier uur per dag. Acht personen hebben er wel eens over nagedacht om hun kind naar formele opvang te sturen. De belangrijkste reden dat deze ouders toch alleen van de peuterspeelzaal gebruikmaken, is dat ouders dat beter vinden voor hun kind. Ouders zijn tevreden over de kwaliteit van de peuterspeelzaal. Ze vinden de locatie, de kwaliteit van de huisvesting, de kwaliteit van het personeel, de openingstijden en de aandacht voor het gedrag en de ontwikkeling van het kind voldoende. Het minst tevreden zijn ouders over de kwaliteit van de huisvesting. Veertien ouders zijn hier tevreden over en twee ouders zijn ontevreden Geen gebruik peuterspeelzaal of formele opvang Van de 54 ouders die uitsluitend gebruikmaken van informele opvang, zijn er 31 van wie het kind ook niet naar de peuterspeelzaal gaat. Voor het merendeel (26) van deze ouders geldt dat hun kind nog te jong is om naar de peuterspeelzaal te gaan, één kind is juist te oud. Vier ouders hebben een kind dat qua leeftijd wel in aanmerking zou komen voor de peuterspeelzaal, maar nu niet gaat. Als reden geven zij aan dat ze het nog niet nodig vinden. Eén ouder vindt dat zijn/haar kind er niet geschikt voor is Aanvullende behoefte aan formele kinderopvang Ouders die al gebruikmaken van formele opvang De behoefte aan extra formele kinderopvang is beperkt. Van de respondenten in deze wijk van Nijmegen die al gebruikmaken van kinderopvang heeft acht procent (18 personen) behoefte aan meer opvang. De helft van hen heeft meer dagen nodig, omdat ze nog niet voldoende aangeboden hebben gekregen door het kinderdagverblijf. Daarnaast zijn er zes ouders bij wie vrienden en familie minder kunnen of willen oppassen. Voor drie personen is het zo dat een van beiden meer is gaan werken. Acht personen willen per direct extra opvang, vijf personen over een maand. De overige mensen willen pas later extra dagen formele opvang. Er zijn ook zeventien personen die de opvang deels op andere dagen willen. Dit gaat voor het grootste deel (12 personen) om personen die wel al 6

13 voldoende opvang hebben. Vijf personen willen zowel meer opvang, als opvang op andere dagen. Dinsdag en donderdag zijn de populairste dagen als het gaat om de verschuiving van dagen. Ouders die nog geen gebruik maken van formele opvang Van de 54 ouders die nog geen gebruik maken van formele opvang zijn er acht ouders die dit wel graag zouden willen. Vijf ouders willen formele opvang, omdat een van beiden meer is gaan werken. Drie ouders geven als reden dat vrienden of familie minder kunnen oppassen. De reden dat ze liever formele dan informele opvang willen, is daarnaast dat ze het kinderdagverblijf positief vinden voor de ontwikkeling van het kind. Ouders die nog geen gebruik maken van formele opvang willen met name één of twee dagen opvang. De opvang is niet per direct nodig. De helft wil graag over één maand formele opvang de rest over twee maanden of langer Ontwikkelingen gebruik formele kinderopvang Voor 74 procent van de ouders die hebben deelgenomen aan het onderzoek is het gebruik van formele kinderopvang in 2011 gelijk gebleven. Er zijn 22 ouders die hiervan minder gebruik zijn gaan maken. Voor al deze ouders geldt dat ze in 2010 ook al gebruikmaakten van formele opvang. De reden om in 2011 minder dagen af te nemen, is voornamelijk dat één van de ouders minder is gaan werken. Er zijn 36 ouders die meer gebruik zijn gaan maken van formele kinderopvang. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat hun kind is geboren in 2011 of dat ouders meer zijn gaan werken. Vanaf 2012 wordt de tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang beperkt. Ouders zullen vanaf dan meer moeten betalen aan kinderopvang. De vraag is of dit zal leiden tot een afname van het gebruik. In Nijmegen-Noord verwachten slechts achttien ouders (8%) in 2012 minder gebruik te gaan maken van formele opvang door de stijgende kosten. De afname van het gebruik is beperkt. Veertien van hen gaan één of twee dagdelen minder gebruiken. Van de overige ouders die gebruikmaken van kinderopvang, zegt 62 procent dat de verandering in de kinderopvangtoeslag geen effect zal hebben op de hoeveelheid kinderopvang die zij afnemen. Dertig procent van de ouders weet nog niet of zij minder gebruik zullen gaan maken van kinderopvang als gevolg van veranderingen in de kinderopvangtoeslag. 2.2 Opvang voor kinderen van vier tot twaalf jaar Inleiding In de drie wijken van Nijmegen hebben 636 personen de vragenlijst ingevuld, 229 van hen wonen in Nijmegen-Noord. Over deze groep wordt hieronder gerapporteerd. 7

14 2.2.2 Huidig gebruik formele kinderopvang In Nijmegen-Noord maakt ruim de helft van de ouders gebruik van de buitenschoolse opvang (bso) of van een gastouder. De ouders die gebruikmaken van formele opvang zijn merendeels getrouwd/samenwonend (88%) en hebben een inkomen uit arbeid (96%). Bijna zeventig procent van de ouders heeft meerdere kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. Deze kinderen gaan bijna allemaal naar dezelfde opvang. Er zijn elf kinderen die niet naar dezelfde opvang gaan. Dit is meestal omdat ze op een andere locatie/school zitten (4) of omdat ze oud genoeg zijn om thuis te blijven (3). De belangrijkste vorm van formele opvang is de bso. Slechts acht procent van de respondenten in Nijmegen-Noord maakt gebruik van een gastouder. Er zijn enkele kinderen die de hele week naar formele opvang gaan. De meeste kinderen gaan twee (47%) of drie (29%) dagen naar formele opvang. Daarnaast gaat ruim twintig procent één dag per week. De populairste dagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Bijna alle ouders (90%) vangen hun kind ook één of meerdere dagen zelf op na schooltijd. Verder maakt ongeveer 29 procent gebruik van familie en/of vrienden. De meest genoemde redenen om gebruik te maken van formele opvang zijn dat er geen informele opvang beschikbaar is en dat formele opvang meer zekerheid biedt dan opvang door familie/vrienden. Figuur 2.2 Keuze voor formele opvang in percentages (n=119) 11,8 19,3 Positief voor de ontwikkeling van het kind Spelen met leeftijdsgenootjes 23,5 8,4 Ik heb in mijn directe omgeving geen familie, vrienden of kennissen Biedt meer zekerheid dan opvang door bijvoorbeeld familie 37,0 5 Anders 8

15 2.2.3 Tevredenheid over buitenschoolse opvang De overgrote meerderheid (93%) van de kinderen gaat naar de opvang van de eerste voorkeur van de ouders. Net als bij de kinderdagverblijven zijn ouders tevreden over de kwaliteit van de opvang. Het minst tevreden is men over de huisvesting en over de openingstijden. Over de aandacht voor de ontwikkeling en het gedrag van het kind zijn veel ouders neutraal. We vermoeden dat ouders hier weinig zicht op hebben of dit niet als taak zien voor de bso. Tabel 2.3 Aspect Tevredenheid over buitenschoolse opvang (n=192) Tevreden/zeer Neutraal Ontevreden/zeer tevreden ontevreden Weet niet/n.v.t Afstand tot opvang 95,7 4,3 0 0 Openingstijden 87,8 6,1 6,1 0 Sfeer 85, Snelheid plaatsing 85,2 10,4 3,5 1 Kwaliteit personeel 81,7 17,4 0 1 Opvang tijdens vakantie 79,1 5,2 4,3 11,3 Kwaliteit huisvesting 70,4 13,9 12,2 3,5 Aandacht voor ontwikkeling/gedrag kind 59,1 30,4 4,3 6, Geen gebruik formele kinderopvang De helft van de ouders maakt geen gebruik van formele opvang voor hun kind. Het gaat voornamelijk om getrouwde/samenwonende ouders (94%). Deze ouders hebben iets minder vaak beiden een inkomen uit arbeid dan de groep ouders die hun kind wel naar formele opvang laat gaan. De helft van de kinderen die informeel worden opgevangen, is acht jaar of jonger. Zestig procent van de ouders heeft nog één of meer kinderen in dezelfde leeftijd. Deze kinderen gaan meestal ook niet naar formele opvang. Als deze kinderen wel naar de bso of gastouder gaan is dat meestal omdat ze jonger zijn dan het kind dat niet naar de bso of een gastouder gaat en nog niet alleen thuis kan zijn. De ouders die geen gebruik maken van formele kinderopvang passen voornamelijk zelf op hun kind. Bij 36 procent van de ouders passen ook familie en/of vrienden op. De opvang wordt op vrijdag en woensdag iets vaker door de ouders zelf gedaan. Familie en vrienden passen wat vaker op maandag en dinsdag op, maar het gaat om kleine verschillen. De belangrijkste reden voor ouders om geen gebruik te maken van formele opvang, is dat ze het prettiger vinden om zelf thuis te zijn voor hun kind of omdat opvang door familie of vrienden beter bevalt. De kosten spelen een 9

16 minder grote rol in de beslissing om geen gebruik te maken van formele opvang. Tabel 2.4 Reden geen gebruik formele opvang Reden Absolute aantallen (n=89) Mijn partner en/of ik zorg(en) liever zelf voor ons kind 60 Opvang door familie/vrienden bevalt beter 25 De kosten van formele opvang zijn te hoog 14 Formele opvang biedt te weinig flexibiliteit 11 Mijn partner en/of ik zijn minder gaan werken 10 Mijn kind is te oud voor de bso 9 Mijn kind wil niet naar formele opvang 7 Een daling van het gezinsinkomen 6 Er is geen plek 0 Anders Aanvullende behoefte aan formele kinderopvang De behoefte aan extra formele opvang is in Nijmegen beperkt. Er zijn zeven ouders die al formele opvang hebben, maar graag meer formele opvang voor hun kind wensen. Vier van hen willen graag één of twee dagen extra, de overige personen willen meer extra opvang. Twee ouders hebben de opvang per direct nodig. De redenen waarom extra opvang gewenst is, verschillen. Er zijn ouders die meer zijn gaan werken, waarbij familie minder kan oppassen en er zijn gezinnen waarbij de bso nog niet voldoende opvang aangeboden heeft. Voor alle ouders geldt dat de opvang op de voorkeursdagen is. Er zijn geen ouders die willen wisselen van dag. Van de ouders die uitsluitend informele opvang hebben, zijn er slechts drie die behoefte hebben aan formele opvang. Dit is met name omdat ze nog niet voldoende opvang aangeboden hebben gekregen Ontwikkelingen in het gebruik van formele kinderopvang Er zijn geen grote ontwikkelingen te zien in het gebruik van de formele kinderopvang. Voor de meeste ouders is het gebruik van formele opvang in 2011 gelijk gebleven. Er zijn veertig ouders die in 2011 minder gebruik zijn gaan maken van formele kinderopvang. De helft van hen maakt hiervan in 2011 helemaal geen gebruik meer. De andere helft maakt in 2011 nog wel gebruik, maar minder dagen. Zeventien ouders zijn één dag minder gebruik gaan maken en drie ouders twee dagen minder. Er zijn veel verschillende redenen om minder gebruik te maken van formele opvang. Voorbeelden zijn dat ouders minder zijn gaan werken (5), dat de kosten zijn gestegen (4) of dat men liever zelf voor de kinderen zorgt (2). 10

17 Er zijn twintig ouders die in 2010 wel gebruikmaakten van formele opvang, maar in 2011 niet meer. Twaalf personen maakten in 2010 nog één dag in de week gebruik van formele opvang, zes personen twee dagen en twee personen drie dagen. De redenen om geen gebruik meer te maken van de bso of gastouder zijn divers. Zeven kinderen willen niet meer naar de formele opvang en voor vijf ouders geldt dat ze minder zijn gaan werken, waardoor ze minder opvang nodig hebben. Vier ouders geven als reden dat de kosten te hoog zijn. Er zijn ook ouders die meer gebruik zijn gaan maken in Ook dit aantal is beperkt. In totaal gaat het om acht ouders. Het gaat voornamelijk (6) om een toename in het gebruik van één dag. De belangrijkste reden voor de toename in het gebruik is dat ouders meer zijn gaan werken (3) Effect veranderingen kinderopvangtoeslag In 2012 zullen de kosten van de kinderopvang voor ouders stijgen, omdat de kinderopvangtoeslag wordt verlaagd. Twee derde van de ouders denkt dat dit geen invloed zal hebben op hun afname van formele opvang. Acht procent van de ouders denkt hiervan minder gebruik te gaan maken. Een kwart weet nog niet wat voor hen de gevolgen zullen zijn van de stijgende kosten. 11

18 12

19 3 GEBRUIK EN BEHOEFTE IN DE AANDACHTSWIJKEN Opvang voor kinderen van nul tot vier jaar Huidig gebruik kinderopvang Gebruik formele kinderopvang 2011 In de aandachtsgebieden van Nijmegen hebben 195 ouders de vragenlijst ingevuld. Van hen maken 116 personen (60%) één of meerdere dagen per week gebruik van een kinderdagverblijf of een gastouder. De overige respondenten regelen de opvang volledig informeel. De groep respondenten die gebruikmaakt van formele opvang is homogeen. Het gaat met name om samenwonende/getrouwde ouders met één (83%) of twee (17%) kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar. De belangrijkste bron van inkomsten is loon uit arbeid. De formele opvang wordt voornamelijk geleverd door het kinderdagverblijf. Er zijn dertien personen, elf procent van de groep met formele opvang, die gebruikmaken van een gastouder. Deze ouders maken geen gebruik van het kinderdagverblijf. Veruit de meeste kinderen gaan minder dan vier dagen naar formele opvang. Het grootste deel gaat twee dagen, zie figuur 3.1. De populairste dagen zijn dinsdag en donderdag. Woensdag is de minst populaire dag. 1 Aandachtswijken zijn wijken die, op basis van sociaal-economische, ruimtelijke en andere problemen extra gemeentelijke aandacht krijgen. In de tweejaarlijkse Stads- en Wijkmonitor van de gemeente wordt de situatie in deze wijken apart belicht. Hoewel er een grote harde kern van aandachtswijken is, zijn er ook een paar wijken die soms wel en soms niet tot de aandachtwijken gerekend worden. In dit onderzoek zijn de volgende wijken tot de aandachtswijken gerekend: Biezen, Wolfskuil, Heseveld, Neerbosch-Oost-Hatert, Zwanenveld, Meijhorst, Aldenhof, Malvert en de wijkdelen Willemskwartier, Kolpingbuurt, Kop van Tolhuis, Zellersacker, Voorstenkamp, Gildenkamp en Leuvensbroek. 13

20 Figuur 3.1 Gebruik kinderdagverblijf of gastouder in aantal dagen per week 1 dag 2dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen De ouders die gebruikmaken van formele opvang combineren dit bijna allemaal met eigen opvang. Van deze groep vangt negentig procent het kind één of meerdere dagen per week zelf op. Tien procent maakt geen gebruik van eigen opvang. Van de kinderen die naar formele opvang gaan, zijn er vier die ook de peuterspeelzaal bezoeken. De belangrijkste reden om gebruik te maken van formele opvang is dat het positief is voor de ontwikkeling van het kind. Daarnaast is er voor ruim een kwart van de ouders sprake van een negatieve motivatie, namelijk dat er geen informele opvang voorhanden is. Zij kunnen geen aanspraak maken op familie of vrienden om op te passen. Tot slot vindt ongeveer tien procent het een voordeel dat hun kind met leeftijdsgenootjes kan spelen. Tevredenheid over kinderdagverblijf De 116 ouders die gebruikmaken van een kinderdagverblijf zijn over het algemeen tevreden of zeer tevreden over de opvang. Bijna alle kinderen gaan naar de opvang van de eerste voorkeur. Ook over andere aspecten van de opvang, zoals de locatie en aandacht voor de ontwikkeling van het kind, zijn ouders positief. Vooral over de sfeer, de kwaliteit van het personeel, de openingstijden en de aandacht voor de ontwikkeling van het kind is men tevreden. Het minst tevreden zijn ouders over de snelheid waarmee hun kind geplaatst kon worden en over de opvang tijdens vakanties. 14

21 Tabel 3.1 Aspect Tevredenheid over kinderdagverblijf (n=116) Tevreden/zeer tevreden Neutraal Ontevreden/zeer ontevreden Weet niet/n.v.t. Sfeer Kwaliteit personeel 92,2 7,8 0 0 Openingstijden 91,2 2 6,9 0 Aandacht voor ontwikkeling/gedrag 90,2 7,8 1 1 kind Afstand tot opvang 85,3 10,8 3,9 0 Kwaliteit huisvesting 84,3 11,8 3,9 0 Snelheid plaatsing 82,4 8,8 8,8 0 Opvang tijdens vakantie 73,5 6,9 6,9 12,7 Geen gebruik formele kinderopvang Er zijn 79 ouders die geen gebruik maken van formele opvang. Qua achtergrondkenmerken wijkt deze groep af van de ouders die wel formele opvang afnemen. Het gaat voor zeventien procent om alleenstaande ouders en een kwart van de ouders heeft een inkomen uit een uitkering. Het merendeel, 78 procent, heeft maar één kind. Ruim veertig procent van de kinderen die geen formele opvang krijgen, is jonger dan twee jaar en bijna zestig procent is twee jaar of ouder. De belangrijkste redenen om geen gebruik te maken van formele opvang zijn dat mensen liever zelf voor hun kinderen zorgen, dit liever door familie laten doen of dat men weinig werkt of minder is gaan werken. Er zijn ook ouders voor wie de kosten voor formele opvang te hoog zijn. Bij de open antwoorden worden er verschillende redenen genoemd om geen gebruik te maken van formele opvang. Er zijn ouders die aangeven dat hun kind al naar de peuterspeelzaal gaat, speciale opvang krijgt via het persoonsgebonden budget of ouders die liever niet willen dat hun kind naar het kinderdagverblijf gaat. Tabel 3.2 Redenen om geen gebruik te maken van formele opvang (n=79) Reden % Mijn partner en/of ik zorgen liever zelf voor ons kind 53 De kosten van formele opvang zijn te hoog 41 Opvang door familie/vrienden bevalt beter 32 Mijn partner en/of ik zijn minder gaan werken 20 Een daling van het gezinsinkomen 12 Formele opvang biedt te weinig flexibiliteit 8 Er is geen plek 0 Mijn kind is inmiddels te oud voor formele opvang 0 Anders 29 15

22 De kennis over de regelingen met betrekking tot de formele opvang is niet bij alle ouders aanwezig. Zestig procent weet niet dat deze opvang ook voor halve dagen beschikbaar is en 25 procent weet niet dat er een tegemoetkoming in de kosten mogelijk is. Zestien procent denkt niet voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen en 56 procent weet niet of ze hiervoor in aanmerking komen Gebruik peuterspeelzaal Er zijn 31 ouders die uitsluitend gebruikmaken van de peuterspeelzaal. Kinderen gaan tweeënhalf (33%) of drie uur (67%) per dag naar de peuterspeelzaal. Ongeveer de helft van de ouders zou liever zien dat hun kind meer uren per dag naar de peuterspeelzaal gaat, met name drie, drieënhalf of vier uur per dag. Negen personen hebben er wel eens over nagedacht om hun kind naar formele opvang te sturen. De belangrijkste reden dat deze ouders toch alleen van de peuterspeelzaal gebruikmaken, is dat de peuterspeelzaal minder lang duurt en goedkoper is. Ouders zijn tevreden over de kwaliteit van de peuterspeelzaal. Ze vinden de locatie, de kwaliteit van de huisvesting, de kwaliteit van het personeel, de openingstijden en de aandacht voor het gedrag en de ontwikkeling van het kind voldoende. Het minst tevreden zijn ouders over de openingstijden. 24 ouders zijn hier tevreden over en vijf ouders ontevreden Geen gebruik peuterspeelzaal of formele opvang Van de 79 ouders die uitsluitend gebruikmaken van informele opvang zijn er 43 die ook geen gebruik maken van de peuterspeelzaal. Voor het merendeel (34) van deze ouders geldt dat hun kind nog te jong is om naar de peuterspeelzaal te gaan. Negen ouders hebben een kind dat qua leeftijd wel in aanmerking zou komen voor de peuterspeelzaal, maar nu niet gaat. De redenen verschillen sterk. Zo zijn er enkele ouders die hun kind hiervoor niet geschikt vinden en zijn er twee ouders die aangeven dat de kosten te hoog zijn Aanvullende behoefte aan formele kinderopvang Ouders die al gebruikmaken van formele opvang De behoefte aan extra formele kinderopvang is zeer beperkt. Van de respondenten in deze wijk van Nijmegen die al gebruikmaken van kinderopvang hebben slechts vier personen behoefte aan meer opvang. De dagen zijn niet per direct nodig, maar over één of twee maanden. De behoefte aan extra opvang wordt met name veroorzaakt doordat een van beide ouders meer is gaan werken. 16

23 Er zijn ook vier personen die de opvang deels op andere dagen willen. Dit gaat voor het grootste deel (drie personen) om personen die wel al voldoende opvang hebben. Ouders die nog geen gebruik maken van formele opvang Van de ouders die nog geen gebruik maken van formele opvang zijn er elf ouders die dit wel graag zouden willen. Zes ouders willen formele opvang, omdat een van beiden meer is gaan werken. Vier ouders geven als reden dat vrienden of familie minder kunnen oppassen en nog eens vier ouders hebben nog niet voldoende opvang aangeboden gekregen van het kinderdagverblijf. De reden dat ze liever formele dan informele opvang willen, is daarnaast dat ze het kinderdagverblijf positief vinden voor de ontwikkeling van het kind en dat er geen familie of vrienden in de buurt wonen die kunnen oppassen. De opvang is voor vier ouders per direct nodig. De meeste ouders hebben de opvang pas over drie maanden of langer nodig Ontwikkelingen gebruik formele kinderopvang Voor 79 procent van de ouders die hebben deelgenomen aan het onderzoek is het gebruik van formele kinderopvang in 2011 gelijk gebleven. Er zijn twintig ouders die minder gebruik zijn gaan maken van formele kinderopvang. Elf van hen maken hier in 2011 helemaal geen gebruik meer van, de overige ouders maken er nog wel gebruik van, maar minder dagen. De redenen om in 2011 minder dagen af te nemen zijn dat het gezinsinkomen is gedaald, dat een van de ouders minder is gaan werken of dat men liever zelf voor de kinderen zorgt. Er zijn negentien ouders die meer gebruik zijn gaan maken van formele kinderopvang. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat hun kind is geboren in 2011 of dat ouders meer zijn gaan werken Effect veranderingen kinderopvangtoeslag Vanaf 2012 wordt de tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang beperkt. Ouders zullen vanaf dan meer moeten betalen aan kinderopvang. De vraag is of dit zal leiden tot een afname van het gebruik. In de aandachtswijken van Nijmegen verwachten zestien ouders (14%) in 2012 minder gebruik te gaan maken van formele opvang door de stijgende kosten. De afname van het gebruik is beperkt. Dertien van hen gaan één of twee dagdelen minder gebruiken. Van de overige ouders die gebruik maken van kinderopvang, zegt 49 procent dat de verandering in de kinderopvangtoeslag geen effect zal hebben op de hoeveelheid kinderopvang die zij afnemen. 36 procent van de ouders weet nog niet of zij minder gebruik zullen gaan maken van kinderopvang als gevolg van de veranderingen in de kinderopvangtoeslag. Mogelijk hadden zij op het moment dat zij de enquête invulden nog onvoldoende zicht op de financiële consequenties van de aangekondigde maatregelen. 17

24 3.2 Opvang voor kinderen van vier tot twaalf jaar Inleiding In de drie wijken van Nijmegen hebben 636 personen de vragenlijst ingevuld, 169 van hen wonen in de aandachtswijken van Nijmegen. Over deze groep wordt hieronder gerapporteerd Huidig gebruik kinderopvang In de aandachtsgebieden van Nijmegen maakt een groot deel van de ouders (72%) geen gebruik van de bso of van een gastouder. Slechts 48 ouders maken wel gebruik van formele opvang. De ouders die gebruikmaken van formele opvang zijn merendeels getrouwd/samenwonend (85%) en hebben een inkomen uit arbeid (94%). Ongeveer de helft van de ouders heeft meerdere kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. Deze kinderen gaan bijna allemaal naar dezelfde opvang. Er zijn twee kinderen die niet naar dezelfde opvang gaan als hun broer/zus. Eén kind is oud genoeg om thuis te blijven en het andere kind wordt opgevangen door zijn/haar moeder. De belangrijkste vorm van formele opvang is de bso. Slechts vijf kinderen gaan naar een gastouder. Er zijn enkele kinderen die de hele week naar formele opvang gaan. De meeste kinderen gaan twee (40%) of drie (27%) dagen naar formele opvang. Daarnaast gaat bijna 23 procent één dag per week. De populairste dagen voor de bso zijn maandag, dinsdag en donderdag. Bijna alle ouders (85%) vangen hun kind ook één of meerdere dagen zelf op na schooltijd. Verder maakt ongeveer 31 procent gebruik van familie en/of vrienden. De meest genoemde redenen om gebruik te maken van formele opvang zijn dat er geen informele opvang beschikbaar is en dat formele opvang meer zekerheid biedt dan opvang door familie/vrienden. 18

25 Figuur 3.2 Keuze voor formele opvang in percentages (n=48) Positief voor de ontwikkeling van het 6% kind 16,7% Spelen met leeftijdsgenootjes 25,0% 37,5% 14,6% Ik heb in mijn directe omgeving geen familie, vrienden of kennissen Biedt meer zekerheid dan opvang door bijvoorbeeld familie 5 Anders Tevredenheid over buitenschoolse opvang De overgrote meerderheid (93%) van de kinderen gaat naar de opvang van de eerste voorkeur van de ouders. Net als bij de kinderdagverblijven zijn ouders tevreden over de kwaliteit van de opvang. Het minst tevreden is men over de huisvesting. Tabel 3.3 Aspect Tevredenheid over buitenschoolse opvang (n=48) Tevreden/zeer Neutraal Ontevreden/zeer tevreden ontevreden Weet niet/n.v.t Afstand tot opvang 90,9 2,3 6,8 0 Openingstijden 86,4 11,4 0 2,3 Snelheid plaatsing 86,4 11,4 2,3 0 Kwaliteit personeel 84,1 11,4 4,5 0 Kwaliteit huisvesting 77,3 15,9 6,8 0 Sfeer 77,3 22,7 0 0 Aandacht voor ontwikkeling/gedrag 75 18,2 4,5 2,3 kind Opvang tijdens vakantie 68,2 9,1 4,5 18,2 19

26 Geen gebruik formele kinderopvang De meeste ouders (72%) maken geen gebruik van formele opvang voor hun kind. Het gaat voor een relatief groot deel om alleenstaande ouders (21%). Deze ouders hebben iets minder vaak een inkomen uit arbeid dan de groep die zijn/haar kind wel naar formele opvang laat gaan. Van twintig procent van deze ouders heeft een van beiden een uitkering. Ruim de helft van de kinderen die informeel worden opgevangen, is acht jaar of jonger. Bijna veertig procent van de ouders heeft nog één of meer kinderen in dezelfde leeftijd. Deze kinderen gaan, op een enkeling na, ook niet naar formele opvang. De informele opvang bestaat voornamelijk uit opvang door de ouders zelf. Bij een derde van de ouders passen ook familie en/of vrienden op. De belangrijkste reden dat ouders de opvang informeel regelen, is dat ze dat prettiger vinden of dat de opvang door familie of vrienden beter bevalt. Ook kosten spelen een minder grote rol in de beslissing om geen gebruik te maken van formele opvang. Tabel 3.4 Reden geen gebruik formele kinderopvang Reden % (n=103) Mijn partner en/of ik zorg(en) liever zelf voor ons kind 74,8 Opvang door familie/vrienden bevalt beter 37,9 De kosten van formele opvang zijn te hoog 31,1 Mijn partner en/of ik zijn minder gaan werken 10,7 Mijn kind is te oud voor de bso 9,7 Een daling van het gezinsinkomen 9,7 Mijn kind wil niet naar formele opvang 6,8 Formele opvang biedt te weinig flexibiliteit 4,9 Er is geen plek 1 Anders 14, Aanvullende behoefte aan formele kinderopvang De behoefte aan extra formele opvang in de aandachtswijken van Nijmegen is beperkt. Er zijn vijf ouders die al formele opvang hebben, maar graag meer formele opvang voor hun kind wensen. De meeste (4) ouders willen wel per direct deze extra opvang. De redenen waarom extra opvang gewenst is, verschillen. Er zijn twee ouders die meer zijn gaan werken en er zijn twee gezinnen waarbij de bso nog niet voldoende opvang heeft aangeboden. Voor alle ouders, op één na, geldt dat de opvang op de voorkeursdagen is. Van de ouders die uitsluitend informele opvang hebben, zijn er vijf die behoefte hebben aan formele opvang. Bij alle ouders komt dit voort uit het feit dat familie/vrienden minder kunnen gaan oppassen. Daarnaast zijn er twee gezinnen waar een van beide ouders meer is gaan werken. Twee ouders willen de opvang per direct, de rest op langere termijn. 20

27 3.2.5 Ontwikkelingen in het gebruik van formele kinderopvang Er zijn geen grote ontwikkelingen te zien in het gebruik van de formele kinderopvang. Voor de meeste ouders is het gebruik van formele opvang in 2011 gelijk gebleven. Er zijn 22 ouders die in 2011 minder gebruik zijn gaan maken van formele kinderopvang. Zeventien van hen maken hiervan in 2011 helemaal geen gebruik meer. In 2010 maakten vijf van hen nog vijf dagen per week gebruik van formele opvang. Negen personen maakten destijds één of twee dagen gebruik. De belangrijkste redenen om minder gebruik te maken van formele kinderopvang is dat men liever zelf voor de kinderen zorgt (6), liever wil dat familie of vrienden oppassen (4) of dat het kind niet meer naar de opvang wil (4). Vijf personen maken in 2011 nog wel gebruik van formele opvamg, maar minder dagen. Er zijn verschillende redenen voor deze ouders om hier minder gebruik te maken van formele opvang. Voorbeelden zijn dat ouders minder zijn gaan werken (1), dat de kosten zijn gestegen (2) of dat formele opvang te weinig flexibiliteit biedt (1). Er zijn ook ouders die meer gebruik zijn gaan maken in Ook dit aantal is beperkt. In totaal gaat het om zes ouders. Het gaat voor de helft van de ouders om een toename in het gebruik van één dag. De belangrijkste reden voor de toename in het gebruik is dat ouders meer zijn gaan werken (4) Effect veranderingen kinderopvangtoeslag In 2012 zullen de kosten van de kinderopvang voor ouders stijgen, omdat de kinderopvangtoeslag wordt verlaagd. Ruim de helft van de ouders denkt dat dit geen invloed zal hebben op hun afname van formele opvang. Tien procent van de ouders denkt minder gebruik te gaan maken van formele opvang. De rest (38%) weet nog niet wat voor hen de gevolgen zullen zijn van de stijgende kosten. Mogelijk hadden zij op het moment dat zij de enquête invulden nog onvoldoende zicht op de financiële consequenties van de aangekondigde maatregelen. 21

28 22

29 4 BEHOEFTE EN GEBRUIK IN DE OVERIGE WIJKEN 4.1 Opvang voor kinderen van nul tot vier jaar Huidig gebruik kinderopvang Gebruik formele kinderopvang 2011 In de overige wijken van Nijmegen hebben 254 ouders de vragenlijst ingevuld. Van hen maken 194 personen (76%) 1 of meerdere dagen per week gebruik van een kinderdagverblijf of een gastouder. De overige respondenten regelen de opvang volledig informeel. De groep respondenten die gebruikmaakt van formele opvang is homogeen. Het gaat met name om samenwonende/getrouwde ouders met één (77%) of twee (22%) kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar. De belangrijkste bron van inkomsten is loon uit arbeid. Het gaat bijna uitsluitend om ouders die beiden werken. De formele opvang wordt voornamelijk geleverd door het kinderdagverblijf. Er zijn twintig personen, elf procent van de groep met formele opvang, die gebruikmaken van een gastouder. Er zijn vier ouders die zowel van het kinderdagverblijf als van een gastouder gebruikmaken. Veruit de meeste kinderen gaan minder dan vier dagen naar formele opvang. Het grootste deel gaat drie dagen, zie figuur 4.1. De populairste dagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Vrijdag en woensdag zijn de minst populaire dagen. Figuur 4.1 Gebruik kinderdagverblijf of gastouder in aantal dagen per week (%) dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen 23

30 De ouders die gebruikmaken van formele opvang combineren dit met eigen opvang. Van deze groep vangt ruim negentig procent het kind één of meerdere dagen per week zelf op. Slechts negen procent maakt geen gebruik van eigen opvang. Van de kinderen die naar formele opvang gaan, zijn er maar elf die ook de peuterspeelzaal bezoeken. De belangrijkste redenen om gebruik te maken van formele opvang is dat het positief is voor de ontwikkeling van het kind (30%) en dat er geen informele opvang voorhanden is (29%). Zij kunnen geen aanspraak maken op familie of vrienden om op te passen. Tot slot vindt ongeveer veertien procent het een voordeel dat hun kind met leeftijdsgenootjes kan spelen en dat het meer zekerheid biedt dan informele opvang (14%). Tevredenheid over kinderdagverblijf De 194 ouders die gebruikmaken van een kinderdagverblijf zijn over het algemeen tevreden of zeer tevreden over de opvang. Bijna alle kinderen (92%) gaan naar de opvang van de eerste voorkeur. Ook over andere aspecten van de opvang zijn ouders positief. Vooral over de sfeer, de afstand tot de opvang, de kwaliteit van het personeel en de aandacht voor de ontwikkeling van het kind is men tevreden. Het minst tevreden zijn ouders over de openingstijden, de snelheid waarmee hun kind geplaatst kon worden en over de opvang tijdens vakanties. Tabel 4.1 Aspect Tevredenheid over kinderdagverblijf in percentages (n=194) Tevreden/zeer Neutraal Ontevreden/zeer Weet tevreden ontevreden niet/n.v.t. Sfeer 96,6 2,8 1 Afstand tot opvang 92,7 4 3,4 Kwaliteit personeel 89,8 8,5 1,7 Kwaliteit huisvesting 87,6 9 3,4 Aandacht voor ontwikkeling/gedrag 86,4 9 3,4 1 kind Openingstijden 82,5 9,6 7,9 Opvang tijdens vakantie 79,7 10,2 3,4 6,8 Snelheid plaatsing 76,8 11,3 11, Geen gebruik formele kinderopvang Er zijn zestig ouders die geen gebruik maken van formele opvang. Qua achtergrondkenmerken wijkt deze groep af van de ouders die wel formele opvang afnemen. Het gaat vaker om alleenstaande ouders en om ouders waarbij maar een van beide partners werkt. Het merendeel (78 procent) heeft maar één kind. Ongeveer 46 procent van de kinderen die geen formele opvang krijgt, is jonger dan twee jaar en bijna tachtig procent is twee jaar of ouder. 24

31 De belangrijkste redenen om geen gebruik te maken van formele opvang zijn dat mensen liever zelf voor hun kinderen zorgen (29) of dit liever door familie laten doen (13). Er zijn ook twaalf ouders voor wie de kosten voor formele opvang te hoog zijn. Bij de open antwoorden worden er verschillende redenen genoemd om geen gebruik te maken van formele opvang. Er zijn ouders die aangeven dat hun kind nog te jong is of ouders die liever niet willen dat hun kind naar het kinderdagverblijf gaat. Tabel 4.2 Redenen om geen gebruik te maken van formele opvang (n=60) Mijn partner en/of ik zorg(en) liever zelf voor ons kind 29 Opvang door familie/vrienden bevalt beter 13 De kosten van formele opvang zijn te hoog 12 Mijn partner en/of ik zijn minder gaan werken 9 Een daling van het gezinsinkomen 5 Formele opvang biedt te weinig flexibiliteit 5 Er is geen plek 1 Kind wil niet naar formele opvang 1 Kind is inmiddels te oud voor formele opvang 0 Anders 22 De meeste ouders die voor hun kind geen gebruik maken van formele opvang zijn wel op de hoogte van een aantal zaken met betrekking tot de formele opvang. Zeventig procent weet dat opvang ook voor halve dagen beschikbaar is en 93 procent weet dat er een tegemoetkoming in de kosten mogelijk is. Niet voor alle ouders is duidelijk of zij in aanmerking kunnen komen voor een kinderopvangtoeslag. De helft van de ouders geeft aan dit niet te weten. Veertien procent zegt niet in aanmerking te komen en 36 procent wel Gebruik peuterspeelzaal Behalve de elf ouders die naast een kinderdagverblijf of gastouder ook voor de peuterspeelzaal kiezen, zijn er 27 ouders die uitsluitend gebruikmaken van de peuterspeelzaal voor hun kind. Voor deze 27 ouders zijn de belangrijkste redenen om gebruik te maken van de peuterspeelzaal dat het kind met anderen kan spelen (24), dat het kind het leuk vindt (21) en dat het een goede voorbereiding is op school (19). Kinderen gaan tweeënhalf (5) of drie uur (20) per dag naar de peuterspeelzaal. Vijftien ouders zouden liever zien dat hun kind meer uren per dag naar de peuterspeelzaal gaat, met name drie of vier uur per dag. Tien van de ouders die alleen gebruikmaken van de peuterspeelzaal hebben er wel eens over nagedacht om hun kind naar formele opvang te sturen. Omdat zij de peuterspeelzaal beter vinden voor hun kind en omdat de peuterspeelzaal goedkoper is, hebben ze ervoor gekozen hun kind niet naar een kinderdagverblijf te laten gaan. 25

32 Ouders zijn tevreden over de kwaliteit van de peuterspeelzaal. Ze vinden de locatie, de kwaliteit van de huisvesting, de kwaliteit van het personeel de openingstijden en de aandacht voor het gedrag en de ontwikkeling van het kind voldoende. Het minst tevreden zijn ouders over de openingstijden. Zeven ouders zijn hier ontevreden over. Geen gebruik peuterspeelzaal of formele opvang Er zijn 33 ouders die geen gebruik maken van formele opvang en ook niet van de peuterspeelzaal. Voor het merendeel (27) van deze ouders geldt dat hun kind nog te jong is om naar de peuterspeelzaal te gaan. Zes ouders hebben een kind dat qua leeftijd wel in aanmerking zou komen voor de peuterspeelzaal, maar nu niet gaat. De redenen om hier geen gebruik van te maken, verschillen sterk. Zo zijn er drie ouders van wie het kind waarschijnlijk later naar de peuterspeelzaal gaat. Daarmee lijken vrijwel alle kinderen in de overige wijken van Nijmegen gebruik te maken van een voorschoolse voorziening Aanvullende behoefte aan formele kinderopvang Ouders die al gebruikmaken van formele opvang De behoefte aan extra formele kinderopvang is zeer beperkt. Van de respondenten in deze wijk van Nijmegen die al gebruikmaken van kinderopvang hebben slechts veertien personen behoefte aan meer opvang. De dagen zijn niet per direct nodig, maar voor de helft over twee maanden of langer. De behoefte aan extra opvang wordt met name veroorzaakt doordat een van beide ouders meer is gaan werken. Er zijn ook zeventien personen die de opvang deels op andere dagen willen. Dit gaat voor het grootste deel, veertien personen, om personen die wel al voldoende opvang hebben. Deze ouders willen uitsluitend opvang via het kinderdagverblijf. De populairste dagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Ouders die nog geen gebruik maken van formele opvang Van de ouders die nog geen gebruik maken van formele opvang, zijn er twaalf ouders die dit wel graag zouden willen. Zes ouders willen formele opvang, omdat een van beiden meer is gaan werken. Eén ouder geeft als reden dat vrienden of familie minder kunnen oppassen en een andere ouder heeft nog niet voldoende opvang aangeboden gekregen van het kinderdagverblijf. De reden dat ze liever formele dan informele opvang willen, is daarnaast dat ze het kinderdagverblijf positief vinden voor de ontwikkeling van het kind en dat er geen familie of vrienden in de buurt wonen die kunnen oppassen. De opvang is voor acht ouders per direct of binnen een maand nodig. 26

33 4.1.5 Ontwikkelingen gebruik formele kinderopvang Voor 76 procent van de ouders die hebben deelgenomen aan het onderzoek is het gebruik van formele kinderopvang in 2011 gelijk gebleven. Er zijn twaalf ouders die minder gebruik zijn gaan maken, het gaat met name om één of twee dagdelen minder. De belangrijkste reden om in 2011 minder dagen af te nemen is dat een van de ouders minder is gaan werken. Er zijn 34 ouders die meer gebruik zijn gaan maken. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat hun kind is geboren in 2011 of dat ouders meer zijn gaan werken Effect veranderingen kinderopvangtoeslag Vanaf 2012 wordt de tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang beperkt. Ouders zullen vanaf dan meer moeten betalen aan kinderopvang. De vraag is of dit zal leiden tot een afname van het gebruik. In de overige wijken van Nijmegen verwachten negentien ouders (10%) in 2012 minder gebruik te gaan maken van formele opvang door de stijgende kosten. De afname van het gebruik is beperkt. Dertien van hen gaan één of twee dagdelen minder gebruiken. Zestig procent van de ouders denkt dat het gebruik gelijk blijft en dertig procent weet nog niet of de kosten van invloed zullen zijn op het gebruik. 4.2 Opvang voor kinderen van vier tot twaalf jaar Inleiding In de drie wijken van Nijmegen hebben 636 personen de vragenlijst ingevuld, 239 van hen wonen in de overige gebieden van Nijmegen. Over deze groep wordt hieronder gerapporteerd Huidig gebruik kinderopvang In de overige wijken van Nijmegen maakt het merendeel van de ouders (60%) geen gebruik van de bso of van een gastouder. Er zijn 97 ouders die wel gebruikmaken van formele opvang. De ouders die gebruikmaken van formele opvang zijn merendeels samenwonend (87%) en hebben een inkomen uit arbeid (97%). Iets meer dan de helft van de ouders heeft meerdere kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. Deze kinderen gaan bijna allemaal naar dezelfde opvang als hun broers/zussen. Er zijn elf kinderen die niet naar dezelfde opvang gaan. De meeste van hen zijn te oud voor formele opvang. De belangrijkste vorm van formele opvang is de bso. Slechts acht kinderen gaan naar een gastouder. Er zijn twee kinderen die de hele week naar formele 27

34 opvang gaan. De meeste kinderen gaan één (34%) of twee (42%) dagen naar formele opvang. De populairste dagen voor de bso zijn maandag, dinsdag en donderdag. Bijna alle ouders (89%) vangen hun kind ook één of meerdere dagen zelf op na schooltijd. Verder maakt 32 procent gebruik van familie en/of vrienden. De meest genoemde redenen om gebruik te maken van formele opvang zijn dat formele opvang meer zekerheid biedt dan opvang door familie/vrienden (36%) en dat er geen informele opvang beschikbaar is (30%) Tevredenheid over buitenschoolse opvang De overgrote meerderheid (92%) van de kinderen gaat naar de opvang van de eerste voorkeur van de ouders. Net als bij de kinderdagverblijven zijn ouders tevreden over de kwaliteit van de opvang. De meeste ontevredenheid is er over de aandacht voor de ontwikkeling van het kind, de snelheid van de plaatsing en de kwaliteit van de huisvesting. Opvallend is het hoge percentage ouders dat neutraal is over de aandacht voor de ontwikkeling en het gedrag van het kind. We vermoeden dat ouders hier weinig zicht op hebben of dit niet als taak zien voor de bso. Tabel 4.3 Aspect Tevredenheid over buitenschoolse opvang (n=92) Tevreden/zeer Neutraal Ontevreden/zeer tevreden ontevreden Weet niet/n.v.t Openingstijden 92,4 4,3 3,3 0 Afstand tot opvang 91,3 6,5 2,2 0 Sfeer 89,1 8,7 2,2 0 Kwaliteit personeel 85,9 10,9 3,3 0 Snelheid plaatsing 83,7 7,6 6,5 2,2 Kwaliteit huisvesting 82,6 10,9 6,5 0 Opvang tijdens vakantie 72,8 8,7 2,2 16,3 Aandacht voor ontwikkeling/gedrag kind 60,9 28,3 6,5 4, Geen gebruik formele kinderopvang De meeste ouders maken geen gebruik van formele opvang voor hun kind. Twaalf procent van deze ouders is alleenstaand. Deze ouders hebben iets minder vaak een inkomen uit arbeid dan de groep die zijn/haar kind wel naar formele opvang laat gaan. Bijna helft van de kinderen die informeel worden opgevangen, is acht jaar of jonger. Veertig procent van de ouders heeft nog één of meer kinderen in dezelfde leeftijd. Deze kinderen gaan, op één kind na, ook niet naar formele opvang. 28

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE AMERSFOORT

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE AMERSFOORT HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE AMERSFOORT HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE AMERSFOORT - eindrapport - Natascha van den Berg Marga de Weerd

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

SBO-LEERLINGEN EN KINDEROPVANG

SBO-LEERLINGEN EN KINDEROPVANG SBO-LEERLINGEN EN KINDEROPVANG SBO-LEERLINGEN EN KINDEROPVANG - eindrapport - Marga de Weerd Linda van Middelkoop Regioplan Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20 531 53 15 Fax :

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Cijfers kinderopvang derde kwartaal Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 2 e. 3 e. heel kwartaal kwartaal 2015

Cijfers kinderopvang derde kwartaal Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 2 e. 3 e. heel kwartaal kwartaal 2015 Cijfers kinderopvang derde 1. Gebruik kinderopvangtoeslag Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 heel 2013 2014 2015 2015 2015 Aantal kinderen (x 1000) Totaal 3 622 620 641 631 638 682

Nadere informatie

Kinderopvang in de Drechtsteden

Kinderopvang in de Drechtsteden Kinderopvang in de Drechtsteden Ouders over kinderopvang en hun betrokkenheid daarbij Inhoud: 1. Samenvatting en conclusies 2. Gebruik van kinderopvang 3. Tevredenheid over kinderopvang 4. Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Kinderopvang in aandachtswijken

Kinderopvang in aandachtswijken Kinderopvang in aandachtswijken Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Barneveld,

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

Door de indexatie gaan de maximale uurprijzen voor kinderopvang met 2% omhoog:

Door de indexatie gaan de maximale uurprijzen voor kinderopvang met 2% omhoog: De proefberekeningen voor de kinderopvangtoeslag via www.toeslagen.nl van 2015 zijn inmiddels vrijgegeven. U kunt nu een proefberekening maken en kijken wat de kosten zijn voor kinderopvang in 2015. Mocht

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Ruimte voor groei in de kinderopvang. Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het

Ruimte voor groei in de kinderopvang. Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het Ruimte voor groei in de kinderopvang Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het Ruimte voor groei in de kinderopvang De vraag naar kinderopvang per gemeente Om een goed beeld te krijgen van de

Nadere informatie

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Totaal alle deelnemers Project: Dagarrangementen en Combinatiefuncties In opdracht van: DMO Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

SWW Kinderopvang. Hieronder een voorbeeld van twee werkende ouders die hun kinderen naar de kinderopvang op de Springplank brengen (zorgeloos pakket).

SWW Kinderopvang. Hieronder een voorbeeld van twee werkende ouders die hun kinderen naar de kinderopvang op de Springplank brengen (zorgeloos pakket). Tarieven en toeslagen Met ingang van 1 januari 2017 hebben wij nieuwe tarieven. Hieronder vindt u de mogelijkheden voor: Kinderopvang Buitenschoolse opvang (inclusief voorschoolse opvang) Peuteropvang

Nadere informatie

Kinderopvang in Helmond

Kinderopvang in Helmond Kinderopvang in Helmond colofon Titel: Kinderopvang in Helmond Opdrachtgever: Gemeente Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Marian Foolen-Huys Datum: Januari 211 Gemeente

Nadere informatie

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Vragen en antwoorden rond de start van Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Tijdelijke huisvesting basisschool Park 16hoven Start de BSO ook in het tijdelijke gebouw? Ook in de tussenperiode

Nadere informatie

Rapport Zeeuws-Vlaanderen

Rapport Zeeuws-Vlaanderen Rapport Zeeuws-Vlaanderen Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Han Schellekens Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax (0118)

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Onderzoek opvang kinderen 0 12 jaar Najaar 2009

Onderzoek opvang kinderen 0 12 jaar Najaar 2009 Onderzoek opvang kinderen 0 12 jaar Najaar 2009 1 Contact: Gemeente Staf, Statistiek & Onderzoek Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Postbus 4, 1180 BA T (020) 540 49 11 E seno@amstelveen.nl 2 Inhoud Inhoud...3

Nadere informatie

Rapport Schouwen-Duiveland

Rapport Schouwen-Duiveland Rapport Schouwen-Duiveland Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Hanneke Westerhout Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Rapport Goes Middelburg, december 2013

Rapport Goes Middelburg, december 2013 Rapport Goes Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Hanneke Westerhout Esther van Sprundel Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500

Nadere informatie

Rapport Hulst Middelburg, december 2013

Rapport Hulst Middelburg, december 2013 Rapport Hulst Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Hanneke Westerhout Han Schellekens Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

MONITOR CAPACITEIT KINDEROPVANG 2008-2011 Capaciteitsgegevens in het jaar 2008

MONITOR CAPACITEIT KINDEROPVANG 2008-2011 Capaciteitsgegevens in het jaar 2008 MONITOR CAPACITEIT KINDEROPVANG 2008-2011 Capaciteitsgegevens in het jaar 2008 dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom dr. M. Gemmeke Amsterdam, 11 februari 2009 Regioplan publicatienr. Regioplan Beleidsonderzoek

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Rapport Oosterschelderegio

Rapport Oosterschelderegio Rapport Oosterschelderegio Middelburg, december Colofon SCOOP Samenstelling Kris Louwerse Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax (0118) 635311

Nadere informatie

Rapport Veere Middelburg, december 2013

Rapport Veere Middelburg, december 2013 Rapport Veere Middelburg, december Colofon SCOOP Samenstelling Hanneke Westerhout Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax (0118) 635311 www.scoopzld.nl

Nadere informatie

Kinderopvang in Arnhem

Kinderopvang in Arnhem Kinderopvang in Arnhem (cijfers 2015) Februari 2017 Onderzoek & Statistiek 1 Inhoudsopgave: 1. Kerncijfers kinderopvang in Arnhem 2. Inleiding 3. Ontwikkelingen in de kinderopvang 4. Cijfers over kinderen

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Onderzoek en Business Intelligence Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Ouders zeer tevreden over de dienstverlening F.A. van der Weg-Brugge, MSc Paterswolde, november 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl

Nadere informatie

Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK

Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK Mei 2011 BOinK Heleen de Haan Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Winterswijk, 1 januari 2015. Beste ouders en verzorgers,

Winterswijk, 1 januari 2015. Beste ouders en verzorgers, Winterswijk, 1 januari 2015 Beste ouders en verzorgers, Met ingang van 1 januari 2015 hebben wij nieuwe tarieven doorgevoerd. Hierbij krijgt u als ouder of verzorger meer keuzemogelijkheden. Met de bijgevoegde

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Andere Tijden

Uitkomsten enquête Andere Tijden Uitkomsten enquête Andere Tijden Een peiling van de wensen en behoeften onder Zeeuwse ouders met jonge kinderen op het gebied van schooltijden, schoolvakantie, school en opvang Voorjaar 2012 Uitkomsten

Nadere informatie

Bruto tarieven per uur. 07.30 18.00 uur 6,98 per uur. 07.00 18.00 uur 07.00 18.30 uur 07.30 18.30 uur. Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag

Bruto tarieven per uur. 07.30 18.00 uur 6,98 per uur. 07.00 18.00 uur 07.00 18.30 uur 07.30 18.30 uur. Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag KLANTWIJZER 2016 De kosten voor kinderopvang worden berekend in bruto tarieven. Wat je netto betaalt is afhankelijk van je belastbaar (gezins)inkomen. Wanneer je werkt of een studie volgt kan je bij de

Nadere informatie

Zoals u in de SCP-brief heeft kunnen lezen, gaat deze vragenlijst over de gevolgen van de Wet kinderopvang op de opvang van uw kinderen.

Zoals u in de SCP-brief heeft kunnen lezen, gaat deze vragenlijst over de gevolgen van de Wet kinderopvang op de opvang van uw kinderen. SCP 9037702384 - Hoe het werkt met kinderen Bijlage Vragenlijst 2-1 INLEIDING Zoals u in de SCP-brief heeft kunnen lezen, gaat deze vragenlijst over de gevolgen van de Wet kinderopvang op de opvang van

Nadere informatie

Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK

Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK Juni 2011 BOinK Heleen de Haan Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Rapport Middelburg Middelburg, december 2013

Rapport Middelburg Middelburg, december 2013 Rapport Middelburg Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Kris Louwerse Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax (0118) 635311

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. Nieuw!! HELE DAGOPVANG - 40 weken Op vaste dagen

Nadere informatie

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang oecumenische basisschool Stellingmolen 19-21 1135 KA Edam Post: Postbus 32 1135 ZG Edam tel.: 0299-351351 fax: 0299-351352 DE TRIMARAN Dependance: Langemeerstraat 14b 1135 JE Edam tel.: 0299-323284 Inventarisatie

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage VYVOJ Inventarisatie wensen Natuur BSO

Onderzoeksrapportage VYVOJ Inventarisatie wensen Natuur BSO Onderzoeksrapportage VYVOJ Inventarisatie wensen Natuur BSO A. Minnema BSc Paterswolde,oktober 2009 e-mail: info@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Resultaten 4 3. Conclusie 14 Bijlage

Nadere informatie

uur uur uur uur Halve dagopvang ook mogelijk! Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag

uur uur uur uur Halve dagopvang ook mogelijk! Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag KLANTWIJZER 2018 De kosten voor kinderopvang worden berekend in bruto tarieven. Wat je netto betaalt is afhankelijk van je belastbaar (gezins)inkomen. Wanneer je werkt of een studie volgt kan je bij de

Nadere informatie

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen.

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen. SAMENVATTING 1. Doel en onderzoeksopzet De invoering van de Wet kinderopvang per 1 januari 2005 heeft veel veranderingen gebracht voor de gebruikers van formele kinderopvang in kinderdagverblijven (KDV),

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Dag! kennismaken. Ik ben Eric.

Dag! kennismaken. Ik ben Eric. Vocabulaire Oefening 1 Woordweb Dag! Waar kom je vandaan? groeten Goedemorgen! de ontmoeting Hoe heet je? kennismaken Hoi! mensen Hallo! Ik ben Eric. nieuw Ik kom uit Engeland. Hallo, ik ben Mila. Ik ben

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Versie definitief Datum 29 april 2010 1 (8) Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 30 maart 2010 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Berekening kinderopvangtoeslag 2012

Berekening kinderopvangtoeslag 2012 Berekening kinderopvangtoeslag 2012 De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de kosten van kinderopvang het gezamenlijke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Monitor capaciteit kinderopvang

Monitor capaciteit kinderopvang Monitor capaciteit kinderopvang 2008-2011 MONITOR CAPACITEIT KINDEROPVANG 2008-2011 Capaciteitsgegevens in het jaar 2009 - eindrapport - dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom dr. B. Dekker Amsterdam, 9 april 2010

Nadere informatie

Sportparticipatie 2016 Volwassenen

Sportparticipatie 2016 Volwassenen Sportparticipatie Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2017 2 Samenvatting In het najaar van is de sportparticipatie onderzocht van volwassenen in de gemeente s-hertogenbosch. Het onderzoek is gehouden

Nadere informatie

Aanbod en contracten in de kinderopvang. [Type hier Eindrapport subtitel van offerte]

Aanbod en contracten in de kinderopvang. [Type hier Eindrapport subtitel van offerte] Aanbod en contracten in de kinderopvang [Type hier Eindrapport subtitel van offerte] Den Haag, 10 juni 2014 Colofon Projectnummer: 35647 Auteurs: Yermo Wever Peter van Zijl (Pelosa BV) B&A B.V. Prinses

Nadere informatie

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent).

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent). Bijlage 1 Enquête Opvoeden en opgroeien in Oisterwijk Januari 2015 1. Waarom deze enquête? De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Kinderen

Nadere informatie

Tarievenoverzicht 2017 Locaties in de gemeente Sliedrecht 2017 (voorheen SKA)

Tarievenoverzicht 2017 Locaties in de gemeente Sliedrecht 2017 (voorheen SKA) Tarievenoverzicht 2017 Locaties in de gemeente Sliedrecht 2017 (voorheen SKA) De tarieven in onderstaande tabellen zijn brutokosten. Wat de daadwerkelijke kosten voor u zijn is afhankelijk van uw (gezamenlijk)

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken 1. Inleiding Vorig jaar kondigde de regering grote bezuinigingen aan op de kinderopvang. De bezuinigingen lopen op tot 774 miljoen in 2015. In 2012 snijdt de regering met zo'n 400 miljoen euro in de kinderopvang.

Nadere informatie

Landelijke Jeugdmonitor. Kinderopvang

Landelijke Jeugdmonitor. Kinderopvang Landelijke Jeugdmonitor Kinderopvang 08 4/08 Landelijke Jeugdmonitor Rapportage 4e kwartaal 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken *

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Bij Kibeo kunt u kiezen

Bij Kibeo kunt u kiezen Bij Kibeo kunt u kiezen Mogelijkheden en tarieven 2012 Kinderdagverblijf Buitenschoolse opvang Peutergroep Gastouderopvang Dichtbij, vertrouwd, Kom bij Kibeo! goed verzorgd Dichtbij, en vertrouwd, leuk.

Nadere informatie

Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af)

Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) Dagopvang van 0 tot 4 jaar Prijs per uur 6,67 vergoeding belastingdienst

Nadere informatie

DIT IS HET DiKiBO-ZAKBOEK VAN

DIT IS HET DiKiBO-ZAKBOEK VAN Groep 3 4 & 2 2 DIT IS HET DiKiBO-ZAKBOEK VAN HOE WAT PAS OP TIP 3 COLOFON DiKiBO presenteert het complete reken-zakboek voor groep 3 & 4 3 Auteur: Nicolette de Boer Vanderwel B.V. www.nicolettedeboer.com

Nadere informatie

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof.

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Deel 1 Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Vraag 2. De kinderen van de respondenten zitten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine

Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine Nieuw in 2014: 48 weken contract BSO KDV opvang van 08:00-16:00 uur Strippenkaart BSO Vakantie ruilen: Wegens succes voortgezet Overheid draagt extra bij!

Nadere informatie

Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door

Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door Utrecht, 20 april 2012 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

INLEIDING. Nee...-1 Ja...-2

INLEIDING. Nee...-1 Ja...-2 SCP 9037702384 - Hoe het werkt met kinderen Bijlage Vragenlijst 1-1 INLEIDING 1. Woont u samen met een partner? Nee...-1 Ja...-2 2. Heeft u een ex-partner die een deel van de zorg voor uw kind(eren) op

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R THUISSITUATIE, KINDEROPVANG EN OPVOEDING K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 2 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied,

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek andere schooltijden. In opdracht van alle Aalsmeerse basisscholen Staf, mei 2016

Uitkomsten onderzoek andere schooltijden. In opdracht van alle Aalsmeerse basisscholen Staf, mei 2016 Uitkomsten onderzoek andere schooltijden In opdracht van alle Aalsmeerse basisscholen Staf, mei 2016 Inhoud Uitkomsten enquête 4-10 jarigen... 3 Antwoorden per vraag... 4 Voorkeur model kruistabellen...

Nadere informatie

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Openingstijden Stadskantoor Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2013 2 Samenvatting De afdeling Burgerzaken wil graag weten of de huidige openingstijden van het

Nadere informatie

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%).

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). ENQUETE: Groepsgrootte in het basisonderwijs 259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). 1. Hoeveel scholen vallen er onder uw bestuur? Ingevuld

Nadere informatie

TaRiEvEN. KRaNT. skidkinderopvang. Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl

TaRiEvEN. KRaNT. skidkinderopvang. Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl skidkinderopvang TaRiEvEN KRaNT skidkinderopvang Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl Natuurlijk skidkinderopvang In deze tarievenkrant 2013 leest u wat skidkinderopvang

Nadere informatie

Inschrijfformulier Kidion

Inschrijfformulier Kidion Inschrijfformulier Kidion Gegevens kind 1: Gegevens kind 2: Achternaam: Achternaam: Voorvoegsels: Voorvoegsels: Voorna(a)m(en): Voorna(a)m(en): Roepnaam: Roepnaam: Geboortedatum: Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Mark Paardekooper 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Verantwoording.... 4 Respons... 4 Opzet enquête.... 4 Data...

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

De betekenis van informele opvang voor de arbeidsparticipatie

De betekenis van informele opvang voor de arbeidsparticipatie De betekenis van informele opvang voor de arbeidsparticipatie Raadpleging van het Panel RADAR-Klanttevredenheidsonderzoek n.a.v. kabinetsvoornemens Kinderopvang 20 juni 2008 Maria Jongsma Arie Luiten Theo

Nadere informatie

Kinderopvang Winschoten

Kinderopvang Winschoten eropvang Winschoten Inhoud 1. Netto prijs per uur kinderopvang & buitenschoolse opvang 2. Aanbod KiWi 3. Korting bij baanverlies 4. Netto prijs per uur bij korting baanverlies www.kinderopvangwinschoten.nl

Nadere informatie

CONTRACTUREN, PRIJZEN EN OPENINGSTIJDEN IN DAG- OPVANG EN BUITENSCHOOLSE OPVANG. - eindrapport -

CONTRACTUREN, PRIJZEN EN OPENINGSTIJDEN IN DAG- OPVANG EN BUITENSCHOOLSE OPVANG. - eindrapport - CONTRACTUREN, PRIJZEN EN OPENINGSTIJDEN IN DAG- OPVANG EN BUITENSCHOOLSE OPVANG - eindrapport - dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom drs. I. C. van der Welle dr. M. Gemmeke dr. B. Dekker Amsterdam, 28 augustus

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Kinderopvang

Hoofdstuk 17. Kinderopvang Hoofdstuk 17. Kinderopvang Samenvatting Van de ouders met kinderen van 0-3 jaar maakt tweederde gebruik van kinderopvang. Ouders die hier geen gebruik van maken noemen hiervoor met name als reden dat ze

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

3 Kinderopvangtoeslag

3 Kinderopvangtoeslag 13 3 Kinderopvangtoeslag Om kinderopvangtoeslag te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben te maken met uw persoonlijke situatie, uw werksituatie en de kinderopvang.

Nadere informatie

Locatie t Snippertje Nieuwe Niedorp

Locatie t Snippertje Nieuwe Niedorp Locatie t Snippertje Nieuwe Niedorp Plaats: Onderwerp: Aan: Anna Paulowna Informatie Kappio Belangstellende ouders en verzorgers Hartelijk dank voor uw aanvraag voor plaatsing in onze kinderopvang locatie

Nadere informatie

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Horizon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 213469 ouders

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

VERANDERINGEN IN HET PEUTERWERK

VERANDERINGEN IN HET PEUTERWERK Peuteropvang 2017 VERANDERINGEN IN HET PEUTERWERK Met ingang van 1 januari 2017 vinden veranderingen plaats in zowel de uitvoering als de financiering van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Haaren.

Nadere informatie

Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen

Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen Afdeling Onderzoek en Statistiek Marieke Hottenhuis December

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2015

KindeRdam PakketWijzer 2015 KindeRdam PakketWijzer 2015 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en buitenschoolse opvang, tarieven, nieuwe tijden BSO, opvang op schoolsluitingsdagen, regels rondom ruilen,

Nadere informatie

Prijzen 2016 Kinderdagverblijf De Ontdekking

Prijzen 2016 Kinderdagverblijf De Ontdekking Alle prijzen en informatie in dit prijzenboekje is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen Een veilige ontdekkingsreis in een huiselijke sfeer pagina 1 van 12 T A R I E V E N 2 0 1 6 (bedragen in euro

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Datum 20 september Betreft Cijfers kinderopvang over tweede

Nadere informatie