Onderzoek opvang kinderen 0 12 jaar Najaar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek opvang kinderen 0 12 jaar Najaar 2009"

Transcriptie

1 Onderzoek opvang kinderen 0 12 jaar Najaar

2 Contact: Gemeente Staf, Statistiek & Onderzoek Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Postbus 4, 1180 BA T (020) E 2

3 Inhoud Inhoud...3 Samenvatting en conclusies...5 Aanleiding en doel...5 Methode en respons...5 Uitkomsten peuterspeelzalen...5 Uitkomsten kinderdagopvang (0-4 jaar)...5 Uitkomsten buitenschoolse opvang (4-12 jaar)...6 Aanhoudende vraag...6 Hoofdstuk 1 Inleiding Aanleiding en doel Methode en veldwerk Respons en representativiteit...8 Opbouw van de rapportage...9 Hoofdstuk 2 Gebruik peuterspeelzalen Inleiding Werkelijk en gewenst gebruik Voldoet de peuterspeelzaal? Combinatie kinderdagopvang peuterspeelzaal Samenvatting en conclusies Hoofdstuk 3 Opvang nul tot vierjarigen Inleiding Huidige opvang Gewenste doordeweekse opvang Meer of minder: verschuivingen Best passende opvang en gewenste wijk Opmerkingen Samenvatting en conclusies Hoofdstuk 4 Opvang vier tot twaalfjarigen Inleiding Huidige opvang Gewenste doordeweekse opvang Meer en minder: verschuivingen Beste passende opvang Opmerkingen Samenvatting en conclusies Bijlage 1 Tabellen vraag en aanbod Bijlage 2 Tabellen bij hoofdstuk 3 en Tabellen bij Kinderdagopvang Tabellen bij buitenschoolse opvang Bijlage 3 Gebieden

4 4

5 Samenvatting en conclusies Aanleiding en doel In september 2009 zijn ruim (ouders van) kinderen van 0 tot 12 jaar benaderd voor een onderzoek naar de kinderopvang. Het doel van het onderzoek was het inventariseren van de vraag naar kinderdagopvang en naar buitensschoolse opvang van basisschoolleerlingen: hoeveel ouders gebruiken welk type opvang op dit moment en hoe groot is de (aanvullende) behoefte naar opvang? De peuterspeelzalen, geen kinderopvang, zijn als onderwerp van onderzoek toegevoegd om een compleet beeld te krijgen. Het onderzoek is uitgevoerd door de gemeente in samenwerking met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. Voor de gemeente kunnen de uitkomsten worden gebruikt voor ruimtelijke ontwikkelingsplannen en voor het vormgeven van de gemeentelijke regierol op het gebied van kinderopvang. Schoolbesturen en kinderopvangorganisaties kunnen met de uitkomsten hun plannen en planningen beter onderbouwen. In 2006 is al eerder onderzoek verricht naar de buitenschoolse opvang. De uitkomsten lieten zien dat er behoefte was aan (veel) meer (formele) opvang en daarnaast ook aan incidentele en flexibele opvang. Methode en respons In september 2009 zijn (ouders van) kinderen van 0 tot 4 jaar en (ouders van) kinderen van 4 tot 12 jaar benaderd met twee verschillende papieren enquêtes en de mogelijkheid om de vragenlijst via internet in te vullen. In totaal zijn ingevulde enquêtes retour gekomen, 780 van ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar en van 4 tot 12 jarigen. Dat betekent een respons van respectievelijk 43% en 39%. Voor een schriftelijk onderzoek, waarbij men de ingevulde enquête zelf (in een antwoordenvelop) terug moet sturen, is dat een goed resultaat. Het aantal ingevulde vragenlijsten is ruim voldoende voor betrouwbare uitspraken over de totale groep 0-4 jarigen en 4-12 jarigen. Voor deelgroepen (bijvoorbeeld wijken of scholen) geldt dat minder of niet. In het algemeen geldt hoe kleiner de totale onderzoeksgroep, hoe groter respons moet zijn om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. De afzonderlijke scholen zijn qua leerlingenaantallen meestal zo klein dat de betrouwbaarheid in de knel komt. De vraag in hoeverre de twee groepen ook een afspiegeling van de werkelijke bevolking van 0 tot 4 en 4 tot 12 vormen is lastiger te beantwoorden. De respons van ouders met kinderen in de opvang (betaald of onbetaald) of op de wachtlijst is vermoedelijk groter is dan de respons van ouders die geen kinderen in de opvang hebben. Uitkomsten peuterspeelzalen Ongeveer drie op de tien twee- tot vierjarigen (29%) bezoekt één of meer ochtenden (of een enkele middag) de peuterspeelzaal en een zelfde percentage (29%) van de nul tot vierjarigen gaat nu niet maar zou dat wel willen. De meeste kinderen die nu de peuterspeelzaal bezoeken gaan twee tot drie dagen, bij voorkeur op dinsdag, donderdag en maandag. Bij 60% van de kinderen wordt de peuterspeelzaal gecombineerd met dagopvang. Het gaat hierbij meestal om informele opvang (31%), maar ook formele opvang (23%). Gebruikers van de peuterspeelzaal zijn over het algemeen tevreden over de peuterspeelzaal, maar wel met een kleine kanttekening. Het aantal uren per dag en/of de aansluiting op de werktijden vormt de grootste bron van onvrede. Veel ouders zouden de peuterspeelzaal wel als opvang willen gebruiken, maar kunnen dat niet vanwege de beperkte openingstijden. Uitkomsten kinderdagopvang (0-4 jaar) Op dit moment wordt 83% van de kinderen van 0 tot 4 jaar doordeweeks opgevangen, dat zijn ongeveer kinderen. Veruit de meeste kinderen zitten in de formele opvang (72%), maar die opvang hoeft niet altijd in te zijn. Nogal wat ouders zijn noodgedwongen uitgeweken naar kinderdagverblijven buiten. De meeste kinderen worden twee tot drie dagen opgevangen, vooral op dinsdag, donderdag en maandag. De best passende opvang is voor de meeste mensen dan ook opvang op vaste dagen, maar dat neemt niet weg dat er ook vraag is naar flexibele opvang, zeker als incidentele opvang daar bij wordt gerekend. 5

6 De huidige opvangmogelijkheden voorzien niet helemaal in de vraag. Voor tenminste 500 kinderen is er vraag naar meer, vooral formele opvang, gemiddeld 2,2 dagen meer. Dan hebben we het aantal ouders dat van opvang wil wisselen (naar ) nog niet meegerekend. Dat de tekortschietende vraag voor ouders allerlei vervelende consequenties heeft mag blijken uit de vele opmerkingen over dit onderwerp. Uitkomsten buitenschoolse opvang (4-12 jaar) Ruim zes op de tien se kinderen (61%), ruim kinderen, worden op dit moment doordeweeks opgevangen. Gebruikelijk is twee of drie dagen opvang en dan vooral op de dinsdag, donderdag en maandag. De meeste kinderen (32%) gaan alleen naar de naschoolse opvang. De betaalde of onbetaalde oppas (informele opvang) is er voor 14% van de kinderen en de combinatie formeel informeel geldt voor 12% van de kinderen. Per saldo wordt voor 800 tot 900 kinderen meer opvang gevraagd, waarvan het grootste deel formele opvang. Daarnaast is er nog een groep die wil veranderen van soort opvang, vooral naar de naschoolse opvang. En dan hebben we het nog niet over het wisselen van dagen, doorgaans in de richting van de maandag, dinsdag of donderdag. De best passende opvang is voor de meeste mensen opvang op vaste dagen, maar toch is er ook vraag naar flexibele opvang, zeker als incidentele opvang daar bij wordt gerekend. Ook niet onbelangrijk is de vraag naar voorschoolse opvang, voor zeker 650 kinderen is daar belangstelling voor. Aanhoudende vraag Uit het onderzoek komt naar voren dat er een aanhoudende vraag naar zowel kinderdagopvang als buitenschoolse opvang is. De toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen en in het bijzonder van vrouwen van 25 tot 55 jaar (moeders van jonge kinderen) en van hoogopgeleide vrouwen (oververtegenwoordigd in ) is hier zondermeer debet aan. Hoewel de netto arbeidsparticipatie 1 zeker gevoelig is voor de conjunctuur, zal de arbeidsparticipatie naar verwachting op langere termijn hoog blijven. Dat betekent ook dat zonder twijfel elke nieuwe opvang binnen de kortste keren vol zal zitten en dat elk nieuw initiatief op dit gebied door ouders met gejuich wordt ontvangen. 1 Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking. Bron: CBS 6

7 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In 2006 is door de gemeente onderzoek verricht naar de opvang van basisschoolleerlingen. Aanleiding voor dat onderzoek was een wijziging in de wet: per 1 januari 2007 zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor de opvang van leerlingen vóór en na schooltijd. Het onderzoek moest duidelijk maken hoe het er qua opvang op dat moment voorstond en hoe groot de behoefte aan welk type buitenschoolse opvang eigenlijk is. De uitkomsten lieten een kloof tussen de werkelijke en gewenste opvangmogelijkheden zien. Er was behoefte aan (veel) meer opvang en daarnaast ook aan incidentele en flexibele opvang. We zijn nu enkele jaren verder. De wetgeving is veranderd en voor ouders is daarmee het financiële deel makkelijker geworden: de belastingdienst regelt de toeslag voor kinderopvang en werkgevers betalen verplicht mee. De hoogte van de toeslag is hier de onzekere factor; na enkele jaren stijging is deze weer aan het dalen en aan die daling zal voorlopig geen einde komen. Het aantal opvangplaatsen voor buitenschoolse opvang in is sinds 2006 behoorlijk toegenomen, van 700 in 2006 naar in Toch lijkt het nog niet genoeg. Uit de wachtlijsten en uit verhalen van ouders komt een beeld naar voren van een aanhoudende vraag. Een nieuw onderzoek naar de vraag naar buitenschoolse opvang is dan ook gewenst. Een actueel beeld van de vraag helpt de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties om hun plannen en planningen beter in te richten en de gemeente kan haar regierol op dit gebied beter vorm geven. Wat hier nog niet aan de orde is gekomen is de kinderdagopvang voor nul- tot vierjarigen. In 2006 is het onderzoek beperkt gebleven tot de ouders van driejarigen. In het huidige onderzoek wordt de werkelijke en gewenste vorm van kinderdagopvang ook meegenomen. Een actueel beeld van de vraag kan gevolgen hebben voor ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Naast de kinderdagopvang zijn er ook nog 16 peuterspeelzalen. Een peuterspeelzaal is geen kinderdagopvang maar bedoeld om peuters van 2 tot 4 jaar met elkaar te leren spelen. Sommige kinderen zitten alleen maar op de peuterspeelzaal, voor andere kinderen is het aanvullend op formele of informele opvang. Voor de gemeente is het van belang te weten in welke mate dat het geval is. In samenwerking met de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties heeft de sectie statistiek en onderzoek van de gemeente het onderzoek opvang kinderen 0-12 jaar uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is het inventariseren van de kwantitatieve vraag: hoeveel opvang is nodig/gewenst. De kwaliteit is buiten beschouwing gebleven. Waarschijnlijk omdat dergelijke vragen niet zijn gesteld, zijn daar aan het einde van de vragenlijst veel opmerkingen over gemaakt. Hieronder staat het doel van het onderzoek. De doelstelling is uiteengelegd in een serie onderzoeksvragen en ook deze staan vermeld. Doel van het onderzoek Inventariseren van de vraag naar kinderdagopvang en naar buitensschoolse opvang van basisschoolleerlingen. Onderzoeksvragen Hoeveel kinderen gebruiken nu op welke dagen de peuterspeelzaal, is dat de meest gewenste situatie en voldoet deze voorziening aan de behoefte? Hoeveel kinderen gebruiken nu op welke dagen welk type (formele/informele) kinderdagopvang? Hoeveel kinderen gebruiken nu op welke dagen welk type (formele/informele) buitenschoolse opvang? Wat is de meest gewenste situatie voor buitenschoolse opvang en kinderdagopvang? Hoe groot is de behoefte aan incidentele en flexibele dagopvang en buitenschoolse opvang? 1.2 Methode en veldwerk Besloten is om de ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar schriftelijk te benaderen met een enquête, met de mogelijkheid om deze via internet in te vullen. 7

8 Half augustus 2009 stonden kinderen van 0 tot 12 jaar ingeschreven in de gemeente, kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen van 4 tot 12 jaar oud. Vanwege een spoedopdracht zijn de kinderen uit Nes aan de Amstel apart genomen. Eind augustus hebben alle 91 (ouders van) kinderen woonachtig in Nes aan de Amstel en het omliggende buitengebied een enquête ontvangen. In totaal zijn 24 kinderen van 0 tot 4 jaar en 67 kinderen van 4 tot 12 jaar benaderd. Twee weken later zijn de enquêtes voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen van 4 tot 12 jaar verzonden. Omdat met name de buitenschoolse opvang nogal wijkgebonden is en uitspraken over wijken of wijkcombinaties gewenst zijn, hebben we grote steekproeven getrokken. Het verschil met 2006 is dat we toen se basisschoolleerlingen benaderden op basis van de scholenlijsten en dat we nu se kinderen van 0 tot 12 jaar op basis van de gemeentelijke basisadministratie benaderen. Daar zitten dus ook kinderen tussen die speciale scholen (buiten ) bezoeken. Wat onveranderd is gebleven is de bijlage bij de enquête met daarin de prijzen van opvang. Ouders werden daarmee extra attent gemaakt op het prijskaartje dat aan opvang hangt. 1.3 Respons en representativiteit In totaal hebben we ingevulde enquêtes retour gekregen, 780 van ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar en van 4 tot 12 jarigen. Dat betekent een respons van respectievelijk 43% en 39%. Voor een schriftelijk onderzoek, waarbij men de ingevulde enquête zelf (in een antwoordenvelop) terug moet sturen, is dat een goed resultaat. Toch is meer dan de helft van de enquêtes niet ingevuld terug gekomen. Dat roept de vraag op of de uitkomsten betrouwbaar en representatief zijn. Voor wat betreft het totaal kunnen we concluderen dat het aantal terug ontvangen ingevulde vragenlijsten ruim voldoende is om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de totale groep 0-4 jarigen en 4-12 jarigen. Voor deelgroepen (bijvoorbeeld wijken of scholen) geldt dat minder of niet. In het algemeen geldt hoe kleiner de totale onderzoeksgroep, hoe groter respons moet zijn om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. De afzonderlijke scholen zijn qua leerlingenaantallen meestal zo klein dat de betrouwbaarheid in de knel komt. De tweede vraag betreft de representativiteit: in hoeverre vormen de twee groepen waarvan de enquête is ingevuld nu ook een afspiegeling van de werkelijke bevolking van 0 tot 4 en 4 tot 12? We hebben alleen de leeftijd van het kind waarvoor de enquête is ingevuld. In de onderstaande tabel staat de leeftijd weergegeven. De verdeling van de leeftijden is redelijk gelijk, alleen de ouderen (vanaf 10 jaar) zijn enigszins ondervertegenwoordigd. In tabel 2 staat de respons per gebied weergegeven. De tabel laat zien dat de respons in Noordoost, Keizer Karelpark/Groenelaan en Waarhuizen/Middenhoven wat achterblijft, maar niet verontrustend veel. Tabel 1 Werkelijke bevolking en respons naar leeftijdsgroep Werkelijke Leeftijd bevolking % respons % 0 jaar 777 7% 144 6% % 202 8% % 217 9% % 211 9% % 218 9% % 194 8% % % % 207 9% % 185 8% % 220 9% % 177 7% % 189 8% 12* 0 0% 18 1% onbekend 0 0% 16 1% Totaal % % *12 jaar geworden gedurende de veldwerkperiode 8

9 Tabel 2 Respons per gebied* Werk. % respons % Werk. % respons % NW % % % % NO % 86 11% % % K Kpark/Groeneln % % % % Waardh./M hoven % 94 12% % % ZW % % % % Onbekend 0% 3 0% 0% 18 1% Totaal % % % % *Voor een overzicht van de gebieden, zie bijlage 3. Uit bovenstaande overzichten blijkt dat de representativiteit redelijk goed is waar het gaat om leeftijd en gebied, maar dat is nog niet alles. We weten niet of er een specifieke groep ouders is die de enquête niet heeft ingevuld, bijvoorbeeld omdat ze nooit meewerken aan onderzoek of omdat ze kinderopvang geen interessant of belangrijk onderwerp vinden. Hoewel we bijna niets over de non-respons weten we hebben er geen onderzoek naar gedaan hebben we voldoende redenen om aan te nemen dat de respons van ouders met kinderen in de opvang (betaald of onbetaald) of op de wachtlijst, groter is dan de respons van ouders die geen kinderen in de opvang hebben. Ten eerste kunnen we vaststellen dat ouders met kinderen in de opvang waarschijnlijk meer belang hebben bij opvang en daarmee met het invullen van de enquête. Een tweede aanwijzing daarvoor is de zakkende respons bij tien- en elfjarigen, de leeftijd waarbij naschoolse opvang doorgaans wordt afgebouwd. In de derde plaats zijn de percentages kinderen in de naschoolse opvang in het onderzoek hoger dan in werkelijkheid. Volgens de gegevens van de opvangorganisaties telt de opvang op dit moment kindplaatsen, dat wil zeggen (x 2,5) ongeveer kinderen en dat is 39% van de se basisschoolleerlingen. In het onderzoek komen we uit op 42%, iets hoger dus. Bij het gebruik van de uitkomsten moet hier wel rekening mee gehouden worden. Opbouw van de rapportage In de volgende hoofdstukken komen de uitkomsten van de twee enquêtes aan de orde. Hoofdstuk 2 gaat over het gebruik van peuterspeelzalen, een onderdeel uit de enquête voor 0-4 jarigen. In hoofdstuk 3 staat de kinderdagopvang centraal, in hoofdstuk 4 de buitenschoolse opvang. Steeds beantwoorden we daarbij de vragen: in hoeverre worden kinderen doordeweeks opgevangen en hoe zou men het willen? 9

10 Hoofdstuk 2 Gebruik peuterspeelzalen 2.1 Inleiding Over peuterspeelzalen hebben we een viertal vragen gesteld. In praktijk is het namelijk al lang niet meer zo dat kinderen of naar de dagopvang gaan of naar de peuterspeelzaal. Vaak wordt het op een of andere wijze gecombineerd. Een beeld van het gebruik van en de behoefte aan peuterspeelzalen geeft daarmee extra informatie over kinderopvang. In de volgende paragrafen komen achtereenvolgens aan de orde, het werkelijke en gewenste gebruik en de tevredenheid over de peuterspeelzaal en tenslotte de relatie met de kinderdagopvang. 2.2 Werkelijk en gewenst gebruik In figuur 2.1 staat het gebruik van de peuterspeelzaal weergegeven. Van alle nul- tot vierjarigen zit 17% op dit moment op de peuterspeelzaal en bijna eenzelfde percentage, 16%, zou de peuterspeelzaal wel willen gebruiken. Deze percentages zijn waarschijnlijk lager dan de werkelijkheid: de peuterspeelzalen tellen in totaal ongeveer 700 plaatsen/kinderen. Opgemerkt moet worden dat de peuterspeelzaal er is voor kinderen van twee tot vier. Van alle twee- tot vierjarigen zit 29% op de peuterspeelzaal. Uit een nadere analyse blijkt voorts dat de wensgebruikers vooral afkomstig zijn van ouders van nul- en ééjarigen: daarvan zou 29% wel willen. Figuur 2.1 Werkelijk gebruik peuterspeelzaal 17% 67% 16% Ja Nee, maar dat wil ik wel Nee en dat wil ik ook niet Vervolgens hebben we ouders die de peuterspeelzaal werkelijk gebruiken of willen gebruiken, gevraagd in te vullen welke dagdelen het kind daadwerkelijk naar de peuterspeelzaal gaat en welke dagdelen men zou willen. Tabel 2.1 laat het werkelijke en gewenste gebruik zien. Tabel 2.1 Werkelijk en gewenst gebruik Gemiddeld dagdelen Werkelijk Gewenst Huidige gebruikers 2,6 2,8 Wensgebruikers 0 2,9 Gemiddeld gaan de kinderen tussen de twee en drie dagdelen naar de peuterspeelzaal. Slechts een enkel kind gaat minder vaak en enkele kinderen gaan vaker. De drukste dagen zijn dinsdag en donderdag, gevolgd door de maandag. De huidige gebruikers willen gemiddeld genomen iets meer dagdelen. Anders geformuleerd: bij driekwart van de huidige gebruikers is het gewenste aantal dagdelen gelijk aan het huidige aantal; 16% wil meer en 9% wil minder dagdelen. Er is dus iets meer vraag naar plaats dan er is. Bij de wensgebruikers worden gemiddeld 2,9 gewenste dagdelen ingevuld en ook hier zijn dinsdag, donderdag en maandag (in deze volgorde) de meest geliefde dagen. 17% Van de respondenten vult echter geen dagdelen in. Nader onderzoek leert dat meer dan de helft van deze groep in de dagopvang zit en/of te jong is. Dat is ook mede de reden dat de vraag naar peuterspeelzaalplaatsen in de groep wensgebruikers niet precies te bepalen is. De beperkingen 10

11 van de peuterspeelzalen (vaste dagdelen en uren, 2 tot 4 jaar) zullen sommige ouders uiteindelijk weerhouden van gebruik. 2.3 Voldoet de peuterspeelzaal? We hebben de (toekomstige) gebruikers gevraagd of de peuterspeelzaal voorziet in de behoefte. Tweederde van de respondenten is tevreden en een derde niet (helemaal), zo valt in tabel 2.2.te lezen. Respondenten die niet (helemaal) tevreden zijn geven meestal daar vaak meer dan één reden voor. Het totaal is daarom ook meer dan 100%. De meest genoemde reden is dat de tijden niet goed aansluiten bij de werktijden. Bij de categorie anders wordt dat in de helft van de gevallen herhaald: liever meer uren per dag. De andere helft van de categorie anders wordt voor een groot deel gevuld door mensen die aangeven het te duur te vinden. Ook redenen als liever andere dagen of meer dagen of liever kinderdagopvang worden ingevuld. Opvallend is het verschil tussen de huidige gebruikers (76% tevreden) en wensgebruikers. Met name de groep waarvan de kinderen nu worden opgevangen, geven aan dat de peuterspeelzaal niet voldoet, vooral vanwege de tijden. Tabel 2.2 Voorziet peuterspeelzaal in behoefte en waarom niet (helemaal) Ja 68% Nee Want: 32% Tijden sluiten niet goed aan bij werktijden 34% Liever andere dagen 21% Liever kinderdagopvang 18% Liever meer dagen 16% Liever andere locatie 6% Niet tevreden over kwaliteit voorziening 3% Anders 32% 2.4 Combinatie kinderdagopvang peuterspeelzaal Als laatste hebben we ons gebogen over de combinatie peuterspeelzaal kinderdagopvang. Worden kinderen die nu naar de peuterspeelzaal gaan daarnaast ook opgevangen, en door wie? Tabel 2.3 laat zien dat op dit moment bij zes op de tien kinderen peuterspeelzaal wordt gecombineerd met een zekere mate van opvang. In de meeste gevallen (31%) gaat het alleen om een betaalde of onbetaalde oppas, in bijna een kwart (23%) betreft het formele opvang of een combinatie van formele of informele opvang. Gemiddeld worden de kinderen 2,5 dagen opgevangen. Bij de wensgebruikers komt formele opvang veel vaker voor. Het gemiddeld aantal dagen opvang ligt hier op 2,9 dagen. Tabel 2.3 Gebruik dagopvang door (potentiële) gebruikers peuterspeelzaal Huidige gebruikers Wensgebruikers Ouder altijd thuis 40% 37% Wisselende opvang 5% 5% Informele opvang 31% 12% Formele opvang 16% 27% Formele en informele opvang 7% 20% Totaal 100% 100% 2.5 Samenvatting en conclusies Uit de bovenstaande paragrafen blijkt dat ongeveer 17% van de kinderen naar de peuterspeelzaal gaat en dat eenzelfde percentage nu niet gaat maar wel wil. Het percentage kinderen in het onderzoek dat de peuterspeelzaal bezoekt is vermoedelijk iets lager dan in werkelijkheid. De meeste kinderen gaan twee tot drie dagen, bij voorkeur op dinsdag, donderdag en maandag. Bij meer dan de helft van de kinderen wordt de peuterspeelzaal gecombineerd met dagopvang. vraag of de peuterspeelzaal voorziet in de behoefte kunnen we in het algemeen positief beantwoorden, zij het met een kanttekening. De meeste gebruikers zijn tevreden, hoewel niet altijd helemaal en dan gaat het vooral om het aantal uren per dag en/of de aansluiting op de werktijden. Voor de wensgebruikers is dat ook het grootste struikelblok. Daarmee kunnen we wel concluderen dat veel ouders de peuterspeelzaal wel als opvang zouden willen gebruiken, maar dat vanwege de uren niet kunnen. 11

12 Hoofdstuk 3 Opvang nul tot vierjarigen 3.1 Inleiding Dit hoofdstuk draait om de stand van zaken in de kinderdagopvang. De vragen luiden: welk deel van de se kinderen van nul tot vier jaar wordt op dit moment doordeweeks opgevangen; is dat betaalde of onbetaalde opvang en om welke dagen gaat het vooral? Vervolgens komt aan de orde in hoeverre men behoefte heeft aan meer of minder opvang en welke opvang past het beste bij de huidige gezinssituatie? 3.2 Huidige opvang Op dit moment worden vijf op de zes kinderen van nul tot vier jaar één of meer dagen opgevangen, zie figuur 3.1. Doorgerekend naar het werkelijke aantal kinderen betekent het dat tussen de en kinderen doordeweeks worden opgevangen. Veruit de meeste kinderen (49%) zitten alleen in de formele opvang (gastoudergezin of kinderdagverblijf). Alleen informele opvang (betaalde of onbetaalde oppas) is er voor 9% van de kinderen en de combinatie formeel informeel geldt voor 23% van de kinderen. Overigens is de informele opvang voor het overgrote deel onbetaalde opvang. Als we deze uitkomsten vergelijken met de opvang van driejarigen in 2006, dan blijkt dat de formele opvang fors gegroeid is ten koste van de informele opvang. Figuur 3.1 Doordeweekse opvang 23% 17% 2% 9% 49% Geen opvang Alleen informele opvang Combinatie formele-informele opvang Opvang wisselende dagen Alleen formele opvang Tabel 3.1 geeft het gemiddeld aantal dagen opvang weer voor de kinderen die op (min of meer) vaste dagen worden opgevangen. In totaal worden kinderen van nul tot vier jaar gemiddeld 3,1 dagen opgevangen. Kinderen die alleen informeel worden opgevangen, worden gemiddeld 2,5 dagen opgevangen, kinderen in de formele opvang 2,9 dagen. Bij de combinatie worden de kinderen in totaal 3,5 dagen opgevangen. Hoewel het aantal opvangdagen varieert van 1 tot 5, worden veruit de meeste kinderen 2 of 3 dagen opgevangen. Tabel 3.1 Gemiddeld aantal dagen opvang Informeel Formeel Zelf/partner Alleen informele opvang 2,5 0,0 2,5 Alleen formele opvang 0,0 2,9 2,1 Combinatie formele-informele opvang 1,3 2,3 1,5 Totaal 0,6 2,4 1,9 Figuur 3.2 geeft een overzicht van de opvang per dag. Achtereenvolgens zijn de dinsdag, donderdag en maandag de meest populaire opvangdagen; op die dagen zijn de minste ouders zelf thuis. 12

13 Figuur 3.2 Opvang per dag Maandag 62% Dinsdag 71% Woensdag 53% Donderdag 67% Vrijdag 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 3.3 Gewenste doordeweekse opvang Hoe men het kind het liefst opgevangen zou hebben, de kosten in aanmerking genomen, staat weergegeven in figuur 3.3. Vergelijking met de huidige opvang leert dat de grootste verschuivingen optreden bij geen opvang (van 17% nu naar 11% gewenst) en formele opvang (van 49% nu naar 55% gewenst). In paragraaf 3.4 gaan we daar nader op in. Figuur 3.3 Gewenste doordeweekse opvang 22% 11% 2% 9% 55% Geen opvang Alleen informele opvang Combinatie formele-informele opvang Wisselende opvang Alleen formele opvang In figuur 3.4 staat de gewenste opvang per dag weergegeven. De dinsdag, donderdag en maandag blijven de meest populaire dagen voor opvang, de woensdag en vrijdag blijft men het liefste thuis. Figuur 3.4 Gewenste opvang per dag Maandag 57% Dinsdag 65% Woensdag 41% Donderdag 63% Vrijdag 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 13

14 3.4 Meer of minder: verschuivingen Tabel 3.2 is een nadere analyse van de verschuivingen. Het totaalbeeld is dat ruim tweederde geen verandering wil in hoeveelheid of soort opvang. Een kleine groep wil hetzelfde aantal dagen maar een ander soort opvang. Daarentegen wil één op de tien minder dagen en 15% wil meer dagen, gemiddeld 2,2 dagen. Nadere analyse leert dat de grootste gewenste verschuiving die van zelf/partner thuis naar naschoolse opvang is, van geen opvang naar formele opvang dus (zie tabel 3 bijlage 1). Tabel 3.2 Saldo gewenste opvang werkelijke opvang Minder dagen 10% Hetzelfde aantal dagen 68% Hetzelfde aantal dagen, ander soort opvang 7% Meer dagen 15% Totaal 100% Gemiddeld aantal dagen minder -1,4 Gemiddeld aantal dagen meer 2,2 Per saldo is er duidelijk vraag naar meer formele opvang. In tabel 3.3 staat de aanvullende vraag naar formele opvang doorgerekend naar kindplaatsen en groepen. Niet meegenomen is hier de vraag naar se opvang: ouders die niet meer opvang willen of een andere soort opvang, maar opvang in. Die vraag is niet bekend. Tabel 3.3 Vraag naar (aanvullende) formele opvang per woongebied Kindplaatsen Groepen Aveen Noordwest 42 3,5 Aveen Noordoost 30 2,5 Keizer Karelpark-Groenelaan 23 1,9 Waardhuizen-Middenhoven 19 1,6 Aveen Zuidwest 35 2,9 Totaal ,5 *gerekend met 12 kinderen per groep 3.5 Best passende opvang en gewenste wijk Vervolgens hebben we gevraagd welke vorm van kinderopvang het beste aansluit op de gezinssituatie. Omdat meer antwoorden mogelijk waren op deze vraag is het totaal meer dan 100%. Tabel 3.4 geeft een duidelijk antwoord: voor de meeste kinderen worden vaste dagen gewenst. De behoefte aan flexibele opvang is wel degelijk aanwezig, maar is niet heel groot. In bijlage 1 staat een tabel waar de best passende opvang is afgezet tegen de huidige opvang. Daarin is te lezen dat vaste dagen het best passend zijn bij kinderen in de formele opvang en dat bij kinderen in de wisselende opvang, informele opvang en geen opvang de best passende opvang nogal wisselt. Tabel 3.4 Best passende opvang bij gezinssituatie Vaste dagen, hele dag 74% Vaste dagen, dagdeel of enkele uren 19% Wisselende dagen 7% Alleen tijdens schoolvakanties 9% Incidentele opvang, 1 tot 3 keer per maand 4% Anders 7% Geen behoefte 4% Tenslotte hebben we gevraagd in welke wijk men bij voorkeur gebruik zou willen maken van kinderdagopvang. Op deze vraag kon men maximaal twee antwoorden aankruisen. Tabel 3.5 geeft de uitkomsten naar gebieden met daarnaast de verdeling naar woongebied. De eigen woonwijk heeft in 85% de voorkeur. In andere gevallen wordt meestal een aanpalende wijk genoemd. 14

15 Tabel 3.5 Voorkeur gebied en woongebied Voorkeur Woonwijk Noordwest 43% 38% Noordoost 12% 11% Keizer Karelpark-Groenelaan 13% 13% Waardhuizen-Middenhoven 12% 12% Zuidwest 29% 26% 3.6 Opmerkingen Aan het einde van de vragenlijst werd de mogelijkheid geboden om opmerkingen over of naar aanleiding van de vragenlijst te maken. Deze gelegenheid werd mede geboden omdat een heleboel vragen over kinderopvang ook niet werden gesteld. Wat in de vragenlijst niet aan de orde is gekomen is waar (in welke gemeente) de opvang plaatsvindt. Evenmin hebben we gevraagd of men tevreden is met de huidige opvang. Dat zal mede de reden zijn dat veel mensen, bijna een derde van de respondenten (31%) van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt. In een enkel geval is zelfs een brief aan de wethouder meegestuurd. In tabel 3.6 staat een overzicht van de onderwerpen. Tabel 3.6 Opmerkingen Wachtlijsten, tekort plaatsen 44% Keuzemogelijkheden, flexibiliteit 17% Prijs, kwaliteit opvang 5% Toelichting eigen situatie 18% Vragenlijst 13% Overige opmerkingen 3% Totaal 100% Veruit de meeste opmerkingen gaan over de wachtlijsten. De strekking van de opmerkingen is doorgaans dat men lang moet wachten op een plekje en dat men vaak noodgedwongen moet uitwijken naar een kinderdagverblijf buiten. Geregeld wordt daarbij ook vooruitgeblikt naar het tekort aan buitenschoolse opvang. Daarnaast wordt geregeld opgemerkt dat de lange wachttijden als effect hebben dat als je eenmaal plaats hebt, je niet meer weg kan of durft. Tenslotte worden antwoorden soms toegelicht of opmerkingen over de vragenlijst gemaakt. Hieronder een selectie uit de opmerkingen. Ik sta al 3 jaar op de wachtlijst voor kinderdagopvang in, maar heb nog steeds geen plaats. Daarvoor moet naar Amsterdam worden uitgeweken, er is een chronisch tekort aan kinderopvang in. Doordat er zo'n gebrek aan crècheplekjes is, zitten we in feite gebonden aan de crèche waar we (met veel moeite) een plekje hebben kunnen krijgen. Hierdoor is de voorziene 'marktwerking' non-existent, dwz., als je ontevreden bent over de crèche heb je gewoon pech. Als je dan opzegt zijn ze alleen maar blij, want dan kunnen ze weer iemand van hun wachtlijst plaatsen. Je zit dus in de wurggreep van de crèche. Alle crèches weten dit ook, dus de beoogde kwaliteitsverbetering blijft uit. Dat is erg jammer. Met name de combinatie kinderdagopvang en buitenschoolse opvang is lastig, ook overstappen naar een andere dag is bijna onmogelijk als je rekening moet houden met twee organisaties en de enorme wachtlijsten. Onze kinderen gaan nu naar de crèche in Buitenveldert. Liever hadden we opvang gehad in onze eigen wijk, maar we zijn nooit aan de beurt gekomen. Er is niet echt een kinderopvang waar je incidenteel gebruik van kunt maken, terwijl dat wel heel erg makkelijk zou zijn. Mijn partner (KLM Grondpersoneel) en ik (Ambulancedienst) werken allebei in wisseldiensten en de kinderopvang die nu bestaat is alleen mogelijk op vaste dagen. Er komt meer en meer een 24 uurs-economie en dus ook de randbehoeften van die 24 uurs-economie zoals kinderopvang. Peuterspeelzaal is belachelijk, goed voor woensdagochtend om boodschappen te doen, niet meer! Ik wil werken! Eén persoon heeft een baan, wij moeten kiezen voor halve dagen bij Kinderrijk. Dat is duur. Hoe kan ik beginnen met werk!? Ik heb een tweeling en heb alleen een brief gekregen voor één kind van de tweeling. ik ben heel erg benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek en nog belangrijker: wat er vervolgens mee gedaan wordt 15

16 Als (werkende) ouder ben je erg afhankelijk van opvangmogelijkheden. Ik vind de huidige mogelijkheden weinig flexibel, terwijl je er erg veel geld voor moet betalen. De ondernemers daarentegen lopen weinig risico, zo lijkt het. Zeker op deze manier, met gegarandeerde inkomsten nu de wachtlijsten zo vol zitten. Wij ouders moeten ons in allerlei bochten wringen om de zorg voor kinderen met werk te kunnen combineren. Het levert veel onnodige stress op, maar je hebt geen keuze als je allebei werkt. Of misschien toch maar weer moeder thuis bij het fornuis? 3.7 Samenvatting en conclusies Op dit moment wordt 83% van de kinderen van 0 tot 4 jaar doordeweeks opgevangen, dat betekent ongeveer kinderen. De meest gebruikelijke vorm van opvang is vaste opvang op (vooral) het kinderdagverblijf gedurende twee tot drie dagen, vooral op dinsdag, donderdag en maandag. Daarmee wordt niet volledig in de vraag voorzien. Voor 15% van de kinderen is er vraag naar meer opvang, bij voorkeur formele opvang, voor 10% wordt minder opvang gewenst. Daarnaast wil 7% wel dezelfde dagen maar andere, vooral formele, opvang. Een en ander betekent dat voor tenminste 500 kinderen meer opvang wordt gevraagd. Wat niet uit de vragenlijst naar voren komt, maar uit de opmerkingen duidelijk wordt is dat nogal wat ouders uitgeweken zijn naar kinderdagverblijven buiten. Deze mensen willen niet meer of minder opvang maar opvang in. De eigen woonwijk heeft daarbij vrijwel altijd de voorkeur. De best passende opvang is voor de meeste mensen opvang op vaste dagen, maar toch is er ook vraag naar flexibele opvang, zeker als incidentele opvang daar bij wordt gerekend. Dat de tekortschietende vraag voor ouders allerlei vervelende consequenties heeft mag blijken uit de vele opmerkingen over dit onderwerp. 16

17 Hoofdstuk 4 Opvang vier tot twaalfjarigen 4.1 Inleiding De vragen over de opvang van vier tot twaalfjarigen zijn vrijwel gelijk aan die van de jongste groep, te weten: welk deel van de se kinderen van vier tot twaalf jaar wordt op dit moment doordeweeks opgevangen; is dat betaalde of onbetaalde opvang en om welke dagen gaat het vooral? In hoeverre heeft men behoefte aan meer of minder opvang en welke opvang past het beste bij de huidige gezinssituatie? Ook in deze vragenlijst komt niet aan de orde waar (in welke gemeente) de opvang plaatsvindt en of men tevreden is met de huidige opvang. 4.2 Huidige opvang In figuur 4.1 is te lezen dat ruim zes op de tien kinderen op dit moment doordeweeks worden opgevangen. Doorgerekend naar het werkelijke aantal kinderen betekent dat tussen en kinderen worden opgevangen. De meeste kinderen (32%) gaan alleen naar de naschoolse opvang of een gastoudergezin (formele opvang). De betaalde of onbetaalde oppas (informele opvang) is er voor 14% van de kinderen en de combinatie formeel informeel geldt voor 12% van de kinderen. Overigens is de informele opvang voor het overgrote deel onbetaalde opvang. Als we deze uitkomsten vergelijken met de opvang in 2006, dan blijkt dat de opvang fors is gegroeid: van 50% naar 61%. De grootste groeier is daarbij de formele opvang (van 26% naar 44%). Figuur 4.1 Doordeweekse opvang 12% 39% 32% 14% 3% Geen opvang Alleen informele opvang Combinatie formele-informele opvang Wisselende opvang Alleen formele opvang Tabel 4.1 geeft het gemiddeld aantal dagen opvang weer voor de kinderen die op (min of meer) vaste dagen worden opgevangen. In totaal worden kinderen van vier tot twaalf jaar gemiddeld 2,6 dagen opgevangen. Kinderen die alleen informeel worden opgevangen, worden gemiddeld 2,3 dagen opgevangen, kinderen in de formele opvang 2,5 dagen. Bij de combinatie worden de kinderen in totaal 3,3 dagen opgevangen. Het aantal opvangdagen varieert van 1 tot 5, maar veruit de meeste kinderen worden 2 of 3 dagen opgevangen. Tabel 4.1 Gemiddeld aantal dagen opvang Zelf/partner Informeel Formeel of niet nodig Alleen informele opvang 2,3 0,0 2,7 Alleen formele opvang 0,0 2,5 2,5 Combinatie formele-informele opvang 1,4 1,9 1,7 Totaal 0,9 1,7 2,4 De opvang per dag staat weergegeven in figuur 4.2. Ook hier zijn maandag, dinsdag en donderdag de meest populaire opvangdagen zijn; op die dagen zijn de minste ouders zelf thuis. 17

18 Figuur 4.2 Opvang per dag Maandag 62% Dinsdag 66% Woensdag 36% Donderdag 61% Vrijdag 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Omdat buitenschoolse opvang veel meer locatiegebonden is dan kinderdagopvang, vermelden we hier ook nog de opvang per gebied. De indeling is niet gebaseerd op de woonwijk maar op de locatie van de bezochte school. Alle (ingevulde) scholen zijn samengevoegd tot de gebieden waar ze zijn gevestigd of eventueel waar het hoofdgebouw is gevestigd, er van uitgaande dat de opvang bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de school moet zijn. Voor de precieze indeling, zie bijlage 2. Veruit de meeste kinderen zitten overigens op school in het gebied waar ze wonen. Alleen in het gebied Noordoost (de wijken, Bankras, Kostverloren en Kronenburg/Uilenstede) zitten relatief veel kinderen op school in Noordwest. In de tabel (4.2) valt onmiddellijk op dat kinderen die in Noordwest en Amsterdam of andere buurtgemeenten op school zitten veel vaker worden opgevangen dan kinderen in andere schoolgebieden. Daarmee worden de kinderen niet noodzakelijkerwijs meer dagen opgevangen, het is gemiddeld iets meer maar blijft tussen twee en drie dagen. De categorie anders daarentegen wijkt wel duidelijk af, maar met een reden. Het gaat hier om diverse internationale scholen en speciale scholen, daar gelden nogal eens andere schooltijden of een andere dagindeling. Tabel 4.2 Opvang naar schoolgebied Aveen Aveen KKP/ WH/ AveenA dam, Anders* NW NO Gr ln MH ZW elders Totaal Geen opvang 24% 43% 43% 48% 44% 25% 80% 39% Wisselende opvang 4% 2% 2% 1% 2% 3% 5% 3% Alleen informele opvang 18% 16% 12% 8% 13% 19% 6% 14% Alleen formele opvang 35% 30% 36% 32% 31% 38% 6% 32% Combinatie formeel-informeel 20% 10% 6% 11% 9% 15% 3% 12% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Gemiddeld dagen opvang 2,7 2,6 2,4 2,7 2,4 2,8 3,1 2,6 *vooral internationale scholen en speciaal onderwijs 4.3 Gewenste doordeweekse opvang In figuur 4.2 staat aangegeven hoe men het kind het liefst opgevangen zou hebben, de kosten in aanmerking genomen. Uit de vergelijking met de huidige opvang kunnen we zien dat er nog steeds vraag is naar opvang, vooral formele opvang maar ook informele. In paragraaf 4.4 wordt dat uitgediept. 18

19 Figuur 4.2 Gewenste doordeweekse opvang 11% 34% 37% Geen opvang Alleen informele opvang Combinatie formele-informele opvang 17% Wisselende opvang Alleen formele opvang 1% In tabel 4.4 staat de gewenste opvang per dag weergegeven. De mensen die geen opvang of alleen wisselende opvangdagen willen, zijn hier buiten beschouwing gelaten. Dinsdag, donderdag en maandag blijven favoriet, naar de woensdag en vrijdag neemt de vraag zelfs af. Figuur 4.3 Gewenste opvang per dag Maandag 65% Dinsdag 72% Woensdag 35% Donderdag 69% Vrijdag 34% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Tabel 4.3 geeft een overzicht van de gewenste opvang naar schoolgebied. De gebieden laten allemaal ongeveer hetzelfde beeld zien: ten opzichte van de werkelijke opvang (tabel 4.2) zien we lagere percentages geen opvang, ongeveer hetzelfde aan informele opvang en hogere percentages formele opvang. Tabel 4.3 Gewenste opvang naar schoolgebied Aveen Aveen KKP- WH/ AveenA dam, Anders NW NO Gr ln MH ZW elders Totaal Geen opvang 21% 33% 34% 44% 39% 28% 72% 34% Wisselende opvang 1% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 1% Alleen informele opvang 19% 18% 15% 14% 16% 21% 10% 17% Alleen formele opvang 42% 37% 41% 32% 36% 39% 13% 37% Combinatie formeel-informeel 16% 12% 9% 10% 8% 12% 3% 11% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Gemiddeld dagen opvang 2,7 2,6 2,4 2,7 2,4 2,8 3,1 2,6 4.4 Meer en minder: verschuivingen In tabel 4.4 is te zien welke verschuivingen gewenst zijn. De laatste kolom geeft een totaalbeeld. Tweederde van de ouders (68%) wil niets veranderen aan de opvangdagen: niet aan het aantal en 19

20 niet aan de soort opvang. Een kleine groep (7%) wil wel hetzelfde aantal dagen opvang maar een ander soort opvang, bijvoorbeeld van de informele naar de formele opvang. Resteert nog 25% waarvoor minder (7%) of meer (18%) dagen gewenst worden, gemiddeld 2,1 dagen meer. Nadere analyse leert dat de richting van de verschuiving vooral van minder dagen geen opvang of zelf thuis naar meer dagen formele opvang loopt. Daarnaast wil men ook voor oudere kinderen langzamerhand minder opvang (tabel 6 bijlage 1). Tabel 4.4 Saldo gewenste werkelijke opvang Minder dagen 7% Hetzelfde aantal dagen 68% Hetzelfde aantal dagen, ander soort opvang 7% Meer dagen 18% Totaal 100% Gemiddeld aantal dagen minder 1,7 Gemiddeld aantal dagen meer 2,1 De (extra) vraag naar meer formele opvang staat in tabel 4.5 per schoolgebied uitgewerkt in kindplaatsen en groepen. Niet meegenomen is hier de vraag in : ouders die hun kind in op school zouden doen als hun kind daar ook naar de buitenschoolse opvang zou kunnen. Die vraag is niet bekend. Onderstaande tabel maakt duidelijk dat in Noordwest de nood het hoogst is. Tabel 4.5 Vraag naar (aanvullende) formele opvang per schoolgebied KindplaatsenGroepen* Aveen Noordwest 152 9,5 Aveen Noordoost 27 1,7 Keizer Karelpark-Groenelaan 62 3,9 Waardhuizen-Middenhoven 20 1,3 Aveen Zuidwest 76 4,7 Amsterdam, buurgemeenten 8 0,5 Internationale school/anders 25 1,5 Totaal ,2 *16 kindplaatsen per groep 4.5 Beste passende opvang Welk soort opvang sluit nu het beste aan op de gezinssituatie? Tabel 4.6 geeft een overzicht. Omdat op deze vraag meer antwoorden aangekruist mochten worden is het totaal meer dan 100%. Voor een derde van de kinderen is er geen behoefte aan opvang, overeenkomend met de gewenste opvang. Voor meer dan de helft van de kinderen is vaste dagen inclusief schoolvakanties het best passend. Incidentele opvang (14%) en wisselende dagen (8%) wordt ook nogal eens genoemd. Opvallend is de belangstelling voor voorschoolse opvang (9%), een verdubbeling ten opzichte van De overige categorieën vallen meer onder de noemer incidentele opvang. Ook deze vormen passen bij veel gezinnen, maar worden vaak aanvullend genoemd. Tabel 4.6 Best passende opvang Vaste dagen (incl. schoolvakanties) 54% Incidentele opvang, 1-3 keer per maand 14% Voorschoolse opvang 9% Wisselende dagen 8% Tijdens schoolvakanties 6% Anders 4% Geen behoefte 32% 4.6 Opmerkingen Ook in deze vragenlijst konden de ouders opmerkingen over of naar aanleiding van de vragenlijst maken. Bijna één op de vijf mensen heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt. In tabel 4.7 staat een overzicht van de onderwerpen. 20

21 Tabel 4.7 Opmerkingen wachtlijsten / tekort aan plaatsen 31% eigen situatie / wensen 28% vragenlijsten 14% toegankelijkheid / keuzemogelijkheden 11% combinatie NSO, sport, huiswerkbegeleiding, cultuur 5% Voorschoolse opvang 4% oordeel over kwaliteit / prijs opvang 3% overig 4% Totaal 100% Net als bij de kinderdagopvang gaan ook bij buitenschoolse opvang de meeste opmerkingen over de wachttijden. Men moet soms jaren op de wachtlijst staan tot er een plekje is. Bovendien worden bij opvangorganisaties bepaalde voorrangsregels gehanteerd die het ouders ook niet makkelijk maken. Ouders wijken daarom uit: naar andere dagen, andere soorten opvang en soms zelfs een andere school. Daarnaast worden opmerkingen gemaakt over de flexibiliteit en kwaliteit van de opvang, de combinatie met andere naschoolse activiteiten, de voorschoolse opvang en ook wordt de eigen situatie geregeld toegelicht. Hieronder een selectie van de opmerkingen waar het bovenstaande wordt geïllustreerd: Het wordt voor jullie nu niet duidelijk, dat ik in Amsterdam opvang voor mijn kind heb, terwijl ik hem liever in op de opvang heb natuurlijk. De opvang bij ons huis en zijn school in de buurt zitten helaas vol. Ik heb begrepen dat het nog 2 jaar kan duren tot hij plek heeft. Hopelijk zal door deze enquête het beleid (van de opvangorganisatie) veranderen voor gezinnen met 1 kind. Onze dochter staat al 8 jaar op de wachtlijst en komt nooit aan de beurt, omdat broertjes en zusjes altijd voorgaan! Zij zakt elke keer weer op de wachtlijst. Ik vind het erg jammer, dat ik verplicht ben om thuis te blijven, omdat er geen opvang is. Buitenschoolse opvang heeft bij ons pas nut als er voorschoolse opvang is. En dit wordt niet aangeboden. Reden: te weinig animo. Ik vind het erg kwalijk dat de moeders weer meer aan het werk moeten (wat ik graag doe) maar niet kunnen omdat er geen opvang is. Mijn zoon staat al 3 jaar ingeschreven voor buitenschoolse opvang bij de opvangorganisatie. Ik vind het bedroevend hoe weinig mogelijkheden er zijn voor naschoolse opvang in de wijk Elsrijk. De opvang die aangeboden wordt, heeft wachttijden van 4 jaar of meer. Als er in deze situatie niet spoedig een einde komt zit mijn zoon inmiddels op de middelbare school en heeft het invullen van deze enquête geen nut meer. De huidige opvangmogelijkheden zijn erg gericht op de gezinnen waarvan de ouders een vaste baan van 9 tot 5 hebben. Ouders met flexibele wisseldiensten vallen hierdoor van buiten de boot en zijn bijna genoodzaakt om te zien maar ook zo'n vaste baan. Ik denk met name aan de vele mensen in onze gemeente die bijvoorbeeld op Schiphol werken. Naast kinderopvang is er ook nog sport, muziek en andere lessen. De locaties zijn niet afgestemd en tijden vaak ook niet. Dus veel heen en weer brengen + elk jaar andere tijden, weer veel regelwerk elk schooljaar. Wij moesten de schoolkeuze mede laten afhangen van de beschikbaarheid van NSO. Deze is in ronduit dramatisch slecht!! Wij hebben helaas voor zowel school als NSO moeten uitwijken naar Amsterdam. Sinds 2005 ingeschreven voor een plaats op een KDV, nog steeds geen plaats terwijl dochter 4 is. Sinds 2006 ingeschreven en geen plaats. Mijn kind zat op de naschoolse opvang, maar toen ik meer ging verdienen werd 't voor mij ineens veel duurder. Nu is mijn zoon een sleutelkind, wat na school op straat speelt tot ik om uur thuis kom van werk. Hij is bang alleen thuis in de flat en zoekt de straat op of speelt binnen bij anderen. Vreselijk dat ik nu de controle over mijn kind kwijt ben. Maar ik heb mijn baan (4 dagen per week) hard nodig. Ben alleenstaande moeder en kan niet anders. Opvang in combinatie met muziekles, sporttraining, hockeytraining, ballet b.v. Liefst alles zoveel mogelijk in natuur Amsterdamse bos. Vooral behoefte aan afstemming tussen opvang en sportclubs. Veel sportclubs trainen op Woensdag en Vrijdag. Daarmee dwing je werkende mensen om vooral op die middagen vrij te zijn. Samenwerking met NSO of haal- en brengservice of iets dergelijks zorgt ook voor een betere verdeling op de NSO. Goed initiatief om de behoeften aan kinderopvang in kaart te brengen. Het is ook goed om nog eens vragen toe te voegen over de kwaliteit van kinderopvang. Bovendien, de opvangbehoeften en invulling variëren naar gelang leeftijd kind. 21

22 Graag initiatieven om te komen tot opvang na de basisschool, met name voor 12 tor 14 jaar!! Tienercentrum 't Hof is een goed initiatief, zo zouden er meer opvangplekken voor tieners moeten zijn. Met andere woorden, het houdt niet op na de basisschool! 4.7 Samenvatting en conclusies Ruim zes op de tien se kinderen (61%) worden op dit moment doordeweeks opgevangen. De meeste kinderen worden tussen de twee en drie dagen opgevangen en dan vooral op de dinsdag, donderdag en maandag. De meeste kinderen (32%) gaan alleen naar de naschoolse opvang. De betaalde of onbetaalde oppas (informele opvang) is er voor 14% van de kinderen en de combinatie formeel informeel geldt voor 12% van de kinderen. De vraag naar opvang is echter groter dan het aanbod. Per saldo wordt voor 10% van de kinderen meer opvang gevraagd, dat betekent voor tussen de 800 en 900 kinderen. En hoewel niet iedereen formele opvang wil is dat wel het grootste deel. Daarnaast is er nog een groep die wil veranderen van soort opvang en wederom loopt de grootste stroom naar de naschoolse opvang. En dan hebben we het nog niet over het wisselen van dagen, doorgaans in de richting van de maandag, dinsdag of donderdag. De best passende opvang is voor de meeste mensen opvang op vaste dagen, maar toch is er ook vraag naar flexibele opvang, zeker als incidentele opvang daar bij wordt gerekend. Ook niet onbelangrijk is de vraag naar voorschoolse opvang, met 9% verdubbeld ten opzichte van

23 Bijlage 1 Tabellen vraag en aanbod Tabel 1 Aantal 0-4 jarigen, huidig aanbod kinderdagopvang en aanvullende vraag Huidige situatie 1) Aanvullende vraag 2) 0-4 Kindplaatsen Kind- jarigen Groepen plaatsen Groepen Noordwest ,5 42 3,5 Noordoost ,5 Keizer Karelpark/Groenelaan ,9 Waardhuizen/Middenhoven ,6 Zuidwest ,9 Totaal , ,5 Tabel 1 Aantal 4-12 jarigen, huidig aanbod buitenschoolse opvang en aanvullende vraag Huidige situatie 1) Aanvullende vraag 2) 4-12 Kindplaatsen Kind- jarigen groepen plaatsen Groepen Noordwest ,5 Noordoost ,7 Keizer Karelpark/Groenelaan ,9 Waardhuizen/Middenhoven ,3 Zuidwest ,7 Overig 33 2,1 Totaal ,2 1: Bron: Monitor KDV BSO t/m eind juni : Exclusief vervangingsvraag van elders naar 23

24 Bijlage 2 Tabellen bij hoofdstuk 3 en 4 Tabellen bij Kinderdagopvang Tabel 1. Huidige opvang per dag Maandag DinsdagWoensdagDonderdag Vrijdag Zelf/partner thuis 38% 29% 47% 33% 49% Onbetaalde oppas 10% 12% 6% 11% 7% Betaalde oppas 3% 5% 3% 4% 3% Gastoudergezin 2% 2% 1% 2% 1% Kinderdagopvang 47% 52% 43% 50% 41% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 2. Gewenste opvang per dag Maandag DinsdagWoensdagDonderdag Vrijdag Zelf/partner thuis 43% 35% 59% 37% 60% Onbetaalde oppas 6% 7% 5% 9% 5% Betaalde oppas 3% 5% 3% 4% 3% Gastoudergezin 2% 2% 1% 1% 1% KDO 46% 52% 32% 48% 32% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 3. Saldo gewenste opvang werkelijke opvang Zelf Informeel Formeel Totaal Minder dagen 15% 9% 10% 10% Hetzelfde aantal dagen 75% 82% 75% 68% Hetzelfde aantal dagen, ander soort opvang % Meer dagen 10% 9% 15% 15% Totaal 100% 100% 100% 100% Gemiddeld aantal dagen minder -2,2-1,6-1,3-1,4 Gemiddeld aantal dagen meer 1,4 1,4 2,3 2,2 Tabel 4. Huidige opvang naar best passende opvang Wisselende opvang Alleen informele opvang Comb. Alleen formeleinformele formele opvang opvang Geen opvang Totaal Vaste dagen, hele dag 24% 29% 47% 90% 90% 74% Vaste dagen, dagdeel of enkele uren 30% 12% 32% 15% 16% 19% Wisselende dagen 29% 24% 16% 1% 1% 7% Alleen tijdens schoolvakanties 8% 41% 11% 7% 8% 9% Incidentele opvang, 1 tot 3 keer per maand 9% 0% 4% 2% 6% 4% Anders 13% 12% 7% 6% 4% 7% Geen behoefte 11% 24% 4% 1% 1% 4% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 24

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN - eindrapport - Drs. Janneke Stouten Dr. Marga de Weerd

Nadere informatie

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Vragen en antwoorden rond de start van Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Tijdelijke huisvesting basisschool Park 16hoven Start de BSO ook in het tijdelijke gebouw? Ook in de tussenperiode

Nadere informatie

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Totaal alle deelnemers Project: Dagarrangementen en Combinatiefuncties In opdracht van: DMO Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Kinderopvang in aandachtswijken

Kinderopvang in aandachtswijken Kinderopvang in aandachtswijken Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Barneveld,

Nadere informatie

Aanbod en contracten in de kinderopvang. [Type hier Eindrapport subtitel van offerte]

Aanbod en contracten in de kinderopvang. [Type hier Eindrapport subtitel van offerte] Aanbod en contracten in de kinderopvang [Type hier Eindrapport subtitel van offerte] Den Haag, 10 juni 2014 Colofon Projectnummer: 35647 Auteurs: Yermo Wever Peter van Zijl (Pelosa BV) B&A B.V. Prinses

Nadere informatie

Kinderopvang in de Drechtsteden

Kinderopvang in de Drechtsteden Kinderopvang in de Drechtsteden Ouders over kinderopvang en hun betrokkenheid daarbij Inhoud: 1. Samenvatting en conclusies 2. Gebruik van kinderopvang 3. Tevredenheid over kinderopvang 4. Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen.

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen. SAMENVATTING 1. Doel en onderzoeksopzet De invoering van de Wet kinderopvang per 1 januari 2005 heeft veel veranderingen gebracht voor de gebruikers van formele kinderopvang in kinderdagverblijven (KDV),

Nadere informatie

Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK

Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK Mei 2011 BOinK Heleen de Haan Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Openingstijden Stadskantoor Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2013 2 Samenvatting De afdeling Burgerzaken wil graag weten of de huidige openingstijden van het

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

Kinderopvang in Helmond

Kinderopvang in Helmond Kinderopvang in Helmond colofon Titel: Kinderopvang in Helmond Opdrachtgever: Gemeente Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Marian Foolen-Huys Datum: Januari 211 Gemeente

Nadere informatie

Zoals u in de SCP-brief heeft kunnen lezen, gaat deze vragenlijst over de gevolgen van de Wet kinderopvang op de opvang van uw kinderen.

Zoals u in de SCP-brief heeft kunnen lezen, gaat deze vragenlijst over de gevolgen van de Wet kinderopvang op de opvang van uw kinderen. SCP 9037702384 - Hoe het werkt met kinderen Bijlage Vragenlijst 2-1 INLEIDING Zoals u in de SCP-brief heeft kunnen lezen, gaat deze vragenlijst over de gevolgen van de Wet kinderopvang op de opvang van

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Onderzoek en Business Intelligence Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder

Nadere informatie

Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK

Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK Juni 2011 BOinK Heleen de Haan Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Tarievenoverzicht 2017 Locaties in de gemeente Sliedrecht 2017 (voorheen SKA)

Tarievenoverzicht 2017 Locaties in de gemeente Sliedrecht 2017 (voorheen SKA) Tarievenoverzicht 2017 Locaties in de gemeente Sliedrecht 2017 (voorheen SKA) De tarieven in onderstaande tabellen zijn brutokosten. Wat de daadwerkelijke kosten voor u zijn is afhankelijk van uw (gezamenlijk)

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE AMERSFOORT

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE AMERSFOORT HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE AMERSFOORT HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE AMERSFOORT - eindrapport - Natascha van den Berg Marga de Weerd

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek andere schooltijden. In opdracht van alle Aalsmeerse basisscholen Staf, mei 2016

Uitkomsten onderzoek andere schooltijden. In opdracht van alle Aalsmeerse basisscholen Staf, mei 2016 Uitkomsten onderzoek andere schooltijden In opdracht van alle Aalsmeerse basisscholen Staf, mei 2016 Inhoud Uitkomsten enquête 4-10 jarigen... 3 Antwoorden per vraag... 4 Voorkeur model kruistabellen...

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, december 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Vincent van Grinsven Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013 Maart 2014 Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder alle Rotterdamse peuterspeelzalen

Nadere informatie

Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf. Algemeen

Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf. Algemeen Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf Algemeen De buitenschoolse opvang (BSO) is voor kinderen die naar de basisschool gaan, dus in de leeftijd van vier tot dertien jaar. Het bijzondere

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang oecumenische basisschool Stellingmolen 19-21 1135 KA Edam Post: Postbus 32 1135 ZG Edam tel.: 0299-351351 fax: 0299-351352 DE TRIMARAN Dependance: Langemeerstraat 14b 1135 JE Edam tel.: 0299-323284 Inventarisatie

Nadere informatie

Ruimte voor groei in de kinderopvang. Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het

Ruimte voor groei in de kinderopvang. Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het Ruimte voor groei in de kinderopvang Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het Ruimte voor groei in de kinderopvang De vraag naar kinderopvang per gemeente Om een goed beeld te krijgen van de

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Andere Tijden

Uitkomsten enquête Andere Tijden Uitkomsten enquête Andere Tijden Een peiling van de wensen en behoeften onder Zeeuwse ouders met jonge kinderen op het gebied van schooltijden, schoolvakantie, school en opvang Voorjaar 2012 Uitkomsten

Nadere informatie

Zakelijke parkeervergunning

Zakelijke parkeervergunning Zakelijke parkeervergunning Peiling onder zakelijke vergunninghouders Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Opvang, onderwijs en buitenschools taalonderwijs 4-12 jaar

Hoofdstuk 18. Opvang, onderwijs en buitenschools taalonderwijs 4-12 jaar Hoofdstuk 18. Opvang, onderwijs en buitenschools taalonderwijs 4-12 jaar Samenvatting Twee op de tien ouders (waarvan minimaal één ouder werkt) met kinderen op het basisonderwijs geeft aan dat de combinatie

Nadere informatie

Persbericht dinsdag 19 juni 2007 Onzekerheid bij ouders over buitenschoolse opvang

Persbericht dinsdag 19 juni 2007 Onzekerheid bij ouders over buitenschoolse opvang Persbericht dinsdag 19 juni 2007 Onzekerheid bij ouders over buitenschoolse opvang Veel ouders weten nog niet of hun school bij de start van het nieuwe schooljaar een aanbod voor buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

Kinderopvang Winschoten

Kinderopvang Winschoten eropvang Winschoten Inhoud 1. Netto prijs per uur kinderopvang & buitenschoolse opvang 2. Aanbod KiWi 3. Korting bij baanverlies 4. Netto prijs per uur bij korting baanverlies www.kinderopvangwinschoten.nl

Nadere informatie

Reacties op de stellingen. Er hadden zich 72 ouders aangemeld. Er waren 57 ouders aanwezig.

Reacties op de stellingen. Er hadden zich 72 ouders aangemeld. Er waren 57 ouders aanwezig. Reacties op de stellingen. Er hadden zich 72 ouders aangemeld. Er waren 57 ouders aanwezig. A. 1. Een continurooster geeft rust, regelmaat en duidelijkheid aan de kinderen. Eens Op school wel, buiten school

Nadere informatie

Gemeente Houten: Openingstijden Publiekszaken. Den Dolder, 8 december 2009 Drs. Casper de Vos Ir. Martine van Doornmalen

Gemeente Houten: Openingstijden Publiekszaken. Den Dolder, 8 december 2009 Drs. Casper de Vos Ir. Martine van Doornmalen Gemeente Houten: Openingstijden Publiekszaken Den Dolder, 8 december 2009 Drs. Casper de Vos Ir. Martine van Doornmalen 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. Nieuw!! HELE DAGOPVANG - 40 weken Op vaste dagen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Het aanbod van kinderopvang per eind 2004

Het aanbod van kinderopvang per eind 2004 Het aanbod van kinderopvang per eind 2004 Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Sonja van der Kemp Marianne Kloosterman B2944 Leiden, 22 maart 2005

Nadere informatie

kindercentra Opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar van 6.30 uur tot 7.30 uur én van dagopvang

kindercentra Opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar van 6.30 uur tot 7.30 uur én van dagopvang kindercentra Dit plaatsingsbeleid is bedoeld om je te informeren over de werkwijze van Dak kindercentra bij aanmelding en plaatsing van kinderen, bij wijzigingen in de opvang en bij beëindiging ervan.

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. HELE DAGOPVANG 40 weken op vaste dagen van 07:30

Nadere informatie

LEERLINGENVERVOER 2013

LEERLINGENVERVOER 2013 LEERLINGENVERVOER 2013 2 Leerlingenvervoer 2013 September 2013 3 In opdracht van: Afdeling Werk en Welzijn Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Jolanda Rozemeijer september 2013

Nadere informatie

Vul uw persoonlijke gegevens én een van de inschrijfformulieren zo volledig mogelijk in en mail, stuur of fax dit naar Servicepunt Hoera.

Vul uw persoonlijke gegevens én een van de inschrijfformulieren zo volledig mogelijk in en mail, stuur of fax dit naar Servicepunt Hoera. INSCHRIJFFORMULIER HOERA WEERT - LOCATIE LAAR Locatie: basisschool St. Franciscus Welkom bij HOERA! Hoera Weert, locatie Laar biedt dagopvang (0-4 jaar), peuterprogramma (2-4 jaar, voorheen peuterspeelzaal)

Nadere informatie

INLEIDING. Nee...-1 Ja...-2

INLEIDING. Nee...-1 Ja...-2 SCP 9037702384 - Hoe het werkt met kinderen Bijlage Vragenlijst 1-1 INLEIDING 1. Woont u samen met een partner? Nee...-1 Ja...-2 2. Heeft u een ex-partner die een deel van de zorg voor uw kind(eren) op

Nadere informatie

BEHOEFTEONDERZOEK KINDEROPVANG DORDRECHT 2004

BEHOEFTEONDERZOEK KINDEROPVANG DORDRECHT 2004 BEHOEFTEONDERZOEK KINDEROPVANG DORDRECHT 2004 Sociaal Geografisch Bureau Gemeente Dordrecht drs. J.M. Schiff dr. M.G. Weide juli 2004 Colofon Opdrachtgever: Tekst: Drukwerk: Informatie: Onderwijs en Welzijn

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht De gemeente Dordrecht wil in het kader van bezuinigingen de openingstijden van de Stadswinkel aanpassen. Tegelijkertijd wil ze daarbij ook rekening houden

Nadere informatie

Bruto tarieven per uur. 07.30 18.00 uur 6,98 per uur. 07.00 18.00 uur 07.00 18.30 uur 07.30 18.30 uur. Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag

Bruto tarieven per uur. 07.30 18.00 uur 6,98 per uur. 07.00 18.00 uur 07.00 18.30 uur 07.30 18.30 uur. Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag KLANTWIJZER 2016 De kosten voor kinderopvang worden berekend in bruto tarieven. Wat je netto betaalt is afhankelijk van je belastbaar (gezins)inkomen. Wanneer je werkt of een studie volgt kan je bij de

Nadere informatie

Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af)

Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) Dagopvang van 0 tot 4 jaar Prijs per uur 6,67 vergoeding belastingdienst

Nadere informatie

WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT

WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT De recessie loopt ten einde. De markt trekt aan en het aantal vacatures

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%).

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). ENQUETE: Groepsgrootte in het basisonderwijs 259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). 1. Hoeveel scholen vallen er onder uw bestuur? Ingevuld

Nadere informatie

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof.

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Deel 1 Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Vraag 2. De kinderen van de respondenten zitten

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage VYVOJ Inventarisatie wensen Natuur BSO

Onderzoeksrapportage VYVOJ Inventarisatie wensen Natuur BSO Onderzoeksrapportage VYVOJ Inventarisatie wensen Natuur BSO A. Minnema BSc Paterswolde,oktober 2009 e-mail: info@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Resultaten 4 3. Conclusie 14 Bijlage

Nadere informatie

Cijfers kinderopvang derde kwartaal Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 2 e. 3 e. heel kwartaal kwartaal 2015

Cijfers kinderopvang derde kwartaal Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 2 e. 3 e. heel kwartaal kwartaal 2015 Cijfers kinderopvang derde 1. Gebruik kinderopvangtoeslag Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 heel 2013 2014 2015 2015 2015 Aantal kinderen (x 1000) Totaal 3 622 620 641 631 638 682

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

SBO-LEERLINGEN EN KINDEROPVANG

SBO-LEERLINGEN EN KINDEROPVANG SBO-LEERLINGEN EN KINDEROPVANG SBO-LEERLINGEN EN KINDEROPVANG - eindrapport - Marga de Weerd Linda van Middelkoop Regioplan Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20 531 53 15 Fax :

Nadere informatie

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door.

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma- van Rooijen, Anne Brabers en Judith de Jong. De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

uur uur uur uur Halve dagopvang ook mogelijk! Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag

uur uur uur uur Halve dagopvang ook mogelijk! Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag KLANTWIJZER 2018 De kosten voor kinderopvang worden berekend in bruto tarieven. Wat je netto betaalt is afhankelijk van je belastbaar (gezins)inkomen. Wanneer je werkt of een studie volgt kan je bij de

Nadere informatie

Rapport Zeeuws-Vlaanderen

Rapport Zeeuws-Vlaanderen Rapport Zeeuws-Vlaanderen Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Han Schellekens Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax (0118)

Nadere informatie

Bijlage bij algemene voorwaarden MOgroep

Bijlage bij algemene voorwaarden MOgroep Bijlage bij algemene voorwaarden MOgroep Kinderopvang Walcheren Postbus 7035, 4330 GA Middelburg 0118-641683 info@skow.nl www.kinderopvangwalcheren.nl Algemeen Bijgevoegde algemene voorwaarden gelden voor

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

Rapport Hulst Middelburg, december 2013

Rapport Hulst Middelburg, december 2013 Rapport Hulst Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Hanneke Westerhout Han Schellekens Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

TaRiEvEN. KRaNT. skidkinderopvang. Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl

TaRiEvEN. KRaNT. skidkinderopvang. Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl skidkinderopvang TaRiEvEN KRaNT skidkinderopvang Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl Natuurlijk skidkinderopvang In deze tarievenkrant 2013 leest u wat skidkinderopvang

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Opvang tijdens studiedagen www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang

Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang Ingangsdatum 1 november 2017 Laatste wijzigingsdatum: 27 oktober 2017 Versie 1.1 Inhoudsopgave Aanvullingen op Algemene Voorwaarden Brancheorganisatie Kinderopvang...

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Rapport Goes Middelburg, december 2013

Rapport Goes Middelburg, december 2013 Rapport Goes Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Hanneke Westerhout Esther van Sprundel Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500

Nadere informatie

Rapport Schouwen-Duiveland

Rapport Schouwen-Duiveland Rapport Schouwen-Duiveland Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Hanneke Westerhout Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Vraag en antwoord tarieven 2016

Vraag en antwoord tarieven 2016 Vraag en antwoord tarieven 2016 Opvangaanbod Vraag: Welke extra s zijn bij alle pakketten inbegrepen? Luiers & verzorgingsproducten (voor kinderdagverblijf en peutertuin). Drinken, fruit, boterhammen of

Nadere informatie

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding Hoofdstuk 10 Onderwijs 10.1 Inleiding Leiden kennisstad heeft een hoog opgeleide bevolking en herbergt binnen haar grenzen veel onderwijsinstellingen. In dit hoofdstuk gaat het zowel om de opleiding die

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2015

KindeRdam PakketWijzer 2015 KindeRdam PakketWijzer 2015 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en buitenschoolse opvang, tarieven, nieuwe tijden BSO, opvang op schoolsluitingsdagen, regels rondom ruilen,

Nadere informatie

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars?

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? INBURGERING EN KINDEROPVANG/VVE Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? (1)Formele opvang onder de Wet kinderopvang (kinderen van 0-4 jaar) Onderscheid wordt gemaakt

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Het worden andere tijden!

Het worden andere tijden! Het worden andere tijden! 1.0 Redenen voor andere schooltijden (bron: verschillende onderzoeken door scholen) Waarom zou een school willen overstappen op andere tijden? Kort gezegd gaat het erom meer rust

Nadere informatie

Totaaloverzicht uitslag ouderenquête Andere schooltijden (januari 2014)

Totaaloverzicht uitslag ouderenquête Andere schooltijden (januari 2014) Totaaloverzicht uitslag ouderenquête Andere schooltijden (januari 2014) 1 Reacties: Ben nu niet anders gewend... zie geen extra voordelen zoals het nu is Niets van hierboven 5 dezelfde dagdelen school

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Bewonerspanel Opvang asielzoekers

Bewonerspanel Opvang asielzoekers Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Opvang asielzoekers 80% van de panelleden voor opvang asielzoekers in Utrecht Vier op de vijf

Nadere informatie

Ouders over kindcentra

Ouders over kindcentra Ouders over kindcentra Oberon, september 2015 Wat vinden ouders eigenlijk van kindcentra? Kennen zij de gedachte achter Kindcentra2020? We besloten om het maar eens aan ze te vragen. Onderzoeksbureau Oberon

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl SPELEN, ONTDEKKEN & G Kinderdagopvang Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang R O E I VOOR JOUW KIND! Stichting Kinderopvang De Egmonden Stichting Kinderopvang De Egmonden biedt professionele kinderopvang

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS Zoetermeer, 15 februari

Nadere informatie