Uitkomsten enquête Andere Tijden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitkomsten enquête Andere Tijden"

Transcriptie

1 Uitkomsten enquête Andere Tijden Een peiling van de wensen en behoeften onder Zeeuwse ouders met jonge kinderen op het gebied van schooltijden, schoolvakantie, school en opvang Voorjaar 2012

2 Uitkomsten enquête Andere Tijden Colofon Tekst Druk : Betty de Jaeger, Emile Eshuis (RPCZ) : RPCZ Edisonweg NW Vlissingen tel.: , fax: Copyright april 2012 Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ). Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, retrieval systemen of op welke andere wijze dan ook, zonder toestemming van RPCZ. 1

3 Inhoud blz.: Inleiding 3 Conclusies 4 Geografische spreiding 6 Huidige opvang van kinderen 7 Ideale opvangsituatie nu en in de toekomst 9 Ideale schooltijden 10 Wensen op het gebied van school en opvang 11 Ideale schoolvakantieregeling 12 Bijlagen: - Vragenlijst 13 - Grafieken per kinderopvangorganisatie 15 2

4 Inleiding In opdracht van de Provincie Zeeland voert RPCZ het project Andere Tijden voor Zeeuwse ouders en kinderen uit. In dit project willen we nagaan welke behoeften ouders eventueel hebben aan andere school- en opvangtijden. Het project gaat tevens na welke mogelijkheden er zijn om in Zeeland de school- en opvangtijden aan te passen aan deze wensen en aan de (veranderende) arbeidsomstandigheden van ouders. Eén van de onderdelen van dit project is het peilen van de behoeftes van ouders met jonge kinderen. In deze rapportage treft u de mening aan van ouders die momenteel gebruik maken van de kinderopvangvoorzieningen die de kinderopvangorganisaties KOOS 1, Kibeo 2, KOZV 3 en KOW 4 aanbieden in Zeeland. In totaal zijn er 2246 vragenlijsten verspreid via de post (KOZV en KOOS)of via (KOW en Kibeo) onder ouders met jonge kinderen. Daarvan zijn er 407 vragenlijsten teruggestuurd. De respons bedraagt 18,12%. Gezien de respons zijn de uitkomsten van de enquête niet representatief, maar zijn wel indicatief voor de groep jonge ouders die gebruik maken van kinderopvangvoorzieningen. Van de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld zijn 371 moeder; 36 vaders hebben de vragen beantwoord. Door Kibeo zijn er 1136 vragenlijsten verstuurd, waarvan er 169 zijn ingevuld (respons 14,87%); via KOOS zijn 100 lijsten verzonden waarvan 31 retour (respons 31%); KOZV verstuurde 406 vragenlijst waarvan 103 retour (25,36%); en tot slot heeft KOW 604 vragenlijsten verstuurd waarvan er 104 zijn teruggekomen (17,22%). De indruk bestaat dat het versturen per post een hogere respons heeft opgeleverd. We willen de kinderopvangorganisaties bedanken voor het verlenen van hun medewerking en natuurlijk ook alle ouders die de tijd en de moeite genomen hebben hun mening te geven en hun behoeften kenbaar te maken op het gebied van Andere Tijden. 1 Kinderopvangvoorzieningen op Schouwen-Duiveland 2 Kinderopvangvoorzieningen op Noord- en Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland 3 Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen 4 Kinderopvang Walcheren 3

5 Conclusies Op basis van de uitkomsten van de enquête onder ouders met jonge kinderen die reeds gebruik maken van een kinderopvangvoorziening kan er een aantal interessante conclusies getrokken worden. Een derde van de ouders geeft te kennen dat ze op dit moment werktijden en opvang van de kinderen goed geregeld hebben en dat een en ander goed afgestemd is op de huidige schooltijden. Ze houden rekening met de geldende schoolvakanties en hebben geen behoefte dit te veranderen. Zij hebben niet direct behoefte aan andere schooltijden of een andere vakantieregeling, omdat dit een verandering in de huidige situatie zou betekenen. Twee derde van de ouders geeft aan wel behoefte te hebben aan een aanpassing van de schooltijden. Van deze groep ouders geeft bijna een derde de voorkeur aan het model alle dagen gelijke tijden. Daarnaast kiest ruim een derde van de ondervraagde ouders voor flexibele tijden van half 9 tot half 5, voor school en opvang van 7 tot 7 of voor allerlei varianten. Gevraagd naar de ideale opvangsituatie noemen ouders de Brede School met meer faciliteiten onder een dak. Daarnaast is er vooral een grote behoefte onder de ouders aan flexibele haal- en brengtijden en ruime openingstijden. Ouders stellen het op prijs dat school en opvang dichtbij zijn (in eigen dorp of wijk, of dichtbij werk). Tot slot wordt het kostenaspect genoemd en wil een aantal ouders alleen betalen voor de werkelijk gebruikte opvanguren. Wensen van ouders ten aanzien van school en opvang gaan in de richting van een kindcentrum met school en opvang onder een dak met daarbij een breed aanbod van activiteiten op het gebied van sport, ontspanning, cultuur etc. Op het gebied van de schoolvakanties is ruim een derde van de ouders tevreden met de huidige vakantieregeling. Ouders geven als reden dat men dit zo gewend is en ze het goed vinden voor de kinderen. Uit zo n twee derde van de antwoorden blijkt dat ouders een andere schoolvakantieregeling prefereren. De meeste voorkeur wordt uitgesproken voor een andere verdeling van de 12 vakantieweken. Ouders kiezen op basis van verschillende redenen voor een bepaalde opvangvorm, schooltijden of vakantieregeling. Veel ouders kiezen bewust voor de kwaliteit van de professionele opvang. De belangrijkste reden om te kiezen voor een kinderdagverblijf is dat ouders vinden dat dit goed is voor de ontwikkeling van hun kind. Daarnaast speelt het praktische aspect een grote rol: zijn de schooltijden, vakanties en opvang goed te combineren met het werk? Ook klinkt het financiële aspect door bij de ouders, zoals bij de keus om gebruik te maken van familie bij de opvang van de kinderen (in de beleving van de ouders is kinderopvang duur), de voorkeur voor een andere vakantieregeling (mogelijkheid om buiten het dure hoogseizoen op vakantie te kunnen), maar ook bij de afweging of de andere schooltijden wenselijk zijn (meer opvang nodig en dus meer kosten). 4

6 Tot slot: de wensen van ouders in Zeeland komen in grote lijnen overeen met de landelijke trends zoals die naar voren komen uit onderzoek uitgevoerd door BOink en Zwijssenouders.nl. Met name het onderzoek dat door BOink is uitgevoerd onder ouders met nog niet schoolgaande kinderen laat overeenstemming zien waar het gaat over de behoefte aan andere schooltijden, één locatie voor school en opvang en meer flexibele schoolvakanties. De groep Zeeuwse ouders heeft zelfs een nog meer uitgesproken behoefte aan aanpassing in schooltijden en vakantieregeling. 5

7 Geografische spreiding Ouders wonen verspreid over verschillende regio s in Zeeland. De meeste ouders maken gebruik van de organisatie die de opvang in de (buurt van de) woonplaats verzorgt. Een klein aantal brengt het kind naar een kinderdagverblijf of gastouder in een andere regio. Geografische spreiding Walcheren Noord- en Zuid-Beveland Zeeuws-Vlaanderen Schouwen-Duiveland Blanco Van de respondenten wonen er 107 op Walcheren, 156 in Noord- en Zuid-Beveland, 99 in Zeeuws- Vlaanderen en 39 op Schouwen-Duiveland. Bij 6 vragenlijsten is geen woonplaats ingevuld. 6

8 Huidige opvang De ouders is gevraagd naar hoe de opvang op dit moment door hen is geregeld. Men kon kiezen uit de volgende opties Zelf, namelijk door parttime te werken en/of doordat partner niet werkt Kinderdagverblijf Gastouder Familie/vrienden/buren Anders, namelijk Niet, omdat Er konden meerdere opties worden aangekruist. Huidige opvang kinderdagverblijf kinderdagverblijf + familie kinderdagverblijf + gastouder kinderdagverblijf + gastouder + familie/anders gastouder gastouder + familie familie (+ psz) anders/blanco Van de respondenten maakt 84% gebruik van het kinderdagverblijf. Daarvan maakt 35% gebruik van het kinderdagverblijf als enige opvangvorm; 46% zet daarnaast de hulp van familie in; 1% brengt het kind naar het kinderdagverblijf en naar een gastouder en 2% combineert het kinderdagverblijf met een gastouder en met inzet van familie of andere opvangvormen (bijv. Belgische school). Van de ouders maakt 6% gebruik van alleen de gastouderopvang en 4% combineert opvang door een gastouder met familie. Verder geeft 4% van de ouders aan de opvang te regelen via familie (zij staan blijkbaar wel ingeschreven bij de betreffende kinderopvangorganisatie); 2% van de ouders geeft aan een andere opvangvorm te gebruiken of heeft niets ingevuld. 7

9 Ouders geven veel verschillende redenen waarom ze kiezen voor de huidige opvangvorm(en). Hieronder de meest genoemde argumenten (in volgorde van aantal keren genoemd). Ouders noemen vooral dat men kiest voor het kinderdagverblijf, omdat het goed is voor de ontwikkeling van het kind, voor de sociale contacten en omdat het leuk is om met andere kinderen te kunnen spelen. De kosten worden vaak genoemd als een doorslaggevende reden om voor de huidige opvangvorm te kiezen. Ouders noemen met name dat ze kinderopvang duur vinden en dat er daarom ook een beroep wordt gedaan op grootouders of andere opvangvormen. Een kleiner aantal ouders geeft ook aan dat men genoodzaakt is te blijven werken vanwege de financiële situatie. De huidige opvang wordt regelmatig gekozen, omdat het praktisch en gemakkelijk is of dichtbij en flexibel. Ook kiest een grote groep ouders bewust voor opvang door familie, met name door opa en oma. Redenen die genoemd worden zijn: grootouders willen graag oppassen, het is vertrouwd, het versterkt de band tussen grootouders en kinderen en familie is flexibeler dan het kinderdagverblijf. Een flinke groep ouders geeft te kennen geen andere opties te hebben voor de opvang van de kinderen, omdat alternatieven als familie maar ook flexibele opvang niet voorhanden zijn. Voor een aantal ouders is opvang noodzakelijk om zelf te kunnen blijven werken Gastouders worden regelmatig ingezet vanwege de kleinschaligheid, de huiselijke sfeer en omdat het goedkoper is. Een aantal ouders geeft aan zelf (zoveel mogelijk) hun kind te willen opvoeden. Ouders kiezen voor een formele opvangvorm vanwege de kwaliteit en professionaliteit van de opvang, maar ook omdat de opvang gegarandeerd is. Daarnaast geeft een groep ouders te kennen juist geen gebruik te willen maken van opvang door familie, om niet afhankelijk te zijn of omdat ze de grootouders niet willen opzadelen met de opvang van de kleinkinderen. Redenen huidige opvang (aantal keer genoemd) goed voor ontwikkeling kosten praktisch, dichtbij, flexibel leuk voor opa/oma, goed voor contact geen alternatieven noodzakelijk om te kunnen werken gastouders huiselijk, kleinschalig en goedkoper zelf voor kind willen zorgen opvang gegarandeerd kwaliteit en professionaliteit formele opvang familie niet willen belasten

10 Ideale opvangsituatie nu en in de toekomst Ouders noemen, als hen wordt gevraagd naar de ideale opvangsituatie voor nu en in de nabije toekomst, een aantal idealen (als suggesties zijn bij de vraagstelling genoemd dat men kan denken aan de locatie van de opvang, faciliteiten zoals Brede School, ruime en/of flexibele openingstijden). Hieronder zijn de meest genoemde ideale opvangsituaties weergegeven. Ideale opvangsituatie nu en in toekomst (aantal keer genoemd) Brede School/opvang en school in 1 gebouw/dichtbij elkaar Flexibele opvang en ruime openingstijden Huidige situatie Dichtbij huis of werk Kosten/betalen voor werkelijke afname Het meest wordt de Brede School genoemd of varianten als opvang (KDV, BSO, VSO) en school in één gebouw, op één locatie of dichtbij elkaar en meer faciliteiten onder 1 dak. Ouders hebben veel behoefte aan zeer flexibele opvang (afgestemd op onregelmatige werktijden) en ruime openingstijden bijv. van 7.30 tot 18.30/19.00 uur, soms ook s avonds. Ouders geven ook regelmatig aan de huidige situatie prima te vinden, ze zijn tevreden over het aanbod en de aanwezigheid van bijv. een Brede School. Een aantal ouders geeft aan school en opvang dichtbij (in eigen dorp of wijk, of dichtbij werk) belangrijk te vinden. Tot slot zeggen ouders het belangrijk te vinden dat ze in de toekomst betalen voor de werkelijke opvanguren (in plaats van per dagdeel zoals nu het geval is); enkelen vinden dat opvang gratis zou moeten zijn. 9

11 Ideale schooltijden Ouders is gevraagd naar de voor hen ideale schooltijden. Men kon hierbij kiezen uit: Zoals het nu is van half 9 tot kwart over 3 met de woensdagmiddag vrij Alle dagen gelijke schooltijden tot ongeveer uur (alle kinderen blijven over) Flexibele tijden tussen half 9 en half 5 (inclusief school, sport, ontspanning, cultuur) School en opvang in 7 tot 7 centrum Anders, namelijk Er konden meerdere opties worden aangekruist. Ideale schooltijden Huidige situatie Alle dagen gelijke tijden 7 tot 7 centrum Flexibele tijden Anders Een derde van de ouders heeft de voorkeur voor de huidige situatie. Ouders geven als belangrijkste argument dat het goed is zoals het nu is en dat de huidige situatie goed te regelen is met werkdagen en tijden. Ze vinden dat de huidige tijden zorgen voor rust, regelmaat en structuur voor de kinderen en vinden een vrije woensdagmiddag belangrijk en prettig. Zo n twee derde van de ouders geeft de voorkeur aan een vorm van andere tijden. Het meest wordt het alle dagen gelijke tijden model (28%) genoemd 5, omdat dit beter en rustiger is voor zowel ouders als voor kinderen. Alle dagen gelijke tijden geeft meer structuur, geen gehaast tussen de middag en er is een gelijke situatie voor alle kinderen. Werktijden kunnen goed worden aangepast aan dit model. En er is voldoende tijd voor sport en andere activiteiten. School en opvang van 7 tot 7 wordt in 17% van de antwoorden gekozen vanwege de ruime openingstijden en omdat het handig is i.v.m. werktijden. Ook geven ouders aan dat deze vorm zorgt voor rust en structuur voor de kinderen, het veilig is voor kinderen en praktisch voor de ouders. Daarnaast wordt het flexibele tijden model genoemd (12%). Ook hier geldt als belangrijk argument dat het handig en goed te combineren is i.v.m. werktijden. Een aantal ouders ziet de voordelen van een combinatie van school, sport en cultuur. Tot slot worden in 10% van de antwoorden allerlei andere varianten van schooltijden beschreven. 5 Uit de antwoorden blijkt dat ouders het alle dagen gelijke tijden model en het continurooster door elkaar gebruiken. 10

12 Wensen op het gebied van school en opvang Ouders is gevraagd naar hun wensen op het gebied van school en opvang als hun kind in de toekomst naar school gaat. Men kon hierbij kiezen uit: School en opvang gescheiden School en opvang onder een dak (kindcentrum) Breed aanbod onder een dak op het gebied van sport, ontspanning, cultuur, etc. Anders, namelijk Er konden meerdere opties worden aangekruist. Wensen school en opvang onder een dak (kindcentrum) breed aanbod onder 1 dak school en opvang gescheiden anders, maakt niet uit, weet niet, blanco Ouders kiezen duidelijk voor een kindcentrum met voorzieningen onder een dak en/of een breed aanbod van activiteiten onder een dak. School en opvang onder een dak (kindcentrum) is favoriet (52% van de keuzes), gevolgd door een breed aanbod onder een dak (37%). De voorkeur gaat bij 9% uit naar gescheiden school en opvang. De categorie anders/maakt niet uit/weet niet/blanco scoort 2%. 11

13 Ideale schoolvakantieregeling Ouders is tot slot gevraagd naar wat voor hen de meest ideale schoolvakantieregeling zou zijn. Er kon uit de volgende opties gekozen worden: De huidige vakantieregeling met 6 weken zomervakantie Andere verdeling van de 12 vakantieweken over het jaar bijv. 4 weken in de zomer 50 weken school met flexibele vakantiemogelijkheden Anders, namelijk Er konden meerdere opties worden aangekruist. Ideale schoolvakantieregeling huidige regeling andere verdeling van de 12 vakantieweken 50 weken met flexibele vakantiemogelijkheden anders/weet nog niet/blanco Bij 37% van de gegeven antwoorden wordt de voorkeur uitgesproken voor de huidige vakantieregeling. Ouders geven aan dat de huidige regeling goed bevalt, zorgt voor een goede verdeling over het jaar en dat ze dit het beste voor de kinderen vinden. Daarnaast is voor veel ouders de huidige regeling handig en goed te combineren met het werk en past de regeling goed bij de werkzaamheden van de ouders (bijvoorbeeld zelf werkzaam in onderwijs). Verder wordt genoemd dat de huidige regeling zorgt voor rust en continuïteit op school. Meer dan de helft van de ouders geeft aan op een of andere manier behoefte te hebben aan een andere vakantieregeling (58% van de antwoorden). In 31% van de gegeven antwoorden wordt de voorkeur gegeven aan een andere verdeling van de 12 vakantieweken, omdat ouders 6 weken zomervakantie te lang vinden. Een andere verdeling is beter te regelen met het werk en sluit beter aan op de vakantie van de ouders. Verder noemen ouders als argument een meer evenwichtige verdeling over het jaar en dat er minder opvang nodig is. Tot slot wordt vermeld dat dit de mogelijkheid biedt aan ouders om buiten het dure hoogseizoen op vakantie te gaan. Daarnaast wordt in 27% van de antwoorden de 50 weken school met flexibele vakantiemogelijkheden aangekruist, omdat dit handig is voor ouders: makkelijker te regelen met het werk en met de opvang en het biedt de mogelijkheid om buiten het (dure) hoogseizoen op vakantie te gaan. Bij 5% van de antwoorden wordt genoemd dat ouders het nog niet te weten, is niets ingevuld of wordt er voor nog een andere regeling gekozen (bijv. 10 weken, zelfde vakanties als degene die werkt, aantal flexibel op te nemen vakantiedagen). 12

14 Bijlage: Vragenlijst Ingevuld door Man Vrouw Aantal uur werkzaam per week Aantal uur dat partner werkt (indien van toepassing) : : Woonplaats: 1. Hoe heeft u nu de opvang geregeld? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk) Zelf, namelijk door parttime te werken en/of doordat partner niet werkt Kinderdagverblijf Gastouder Familie/vrienden/buren Anders, namelijk Niet, omdat 2. Wat was/waren voor u de redenen om de opvang van uw kind op deze wijze te regelen? 3. Wat zou voor u en uw gezin de ideale opvangsituatie zijn voor nu en in de nabije toekomst. Denk aan locatie van de opvang, faciliteiten zoals Brede School, ruime en/of flexibel openingstijden, etc. 4. Wat zouden voor u en uw gezin ideale schooltijden zijn Zoals het nu is van half 9 tot kwart over 3 met de woensdagmiddag vrij Alle dagen gelijke schooltijden tot ongeveer uur (alle kinderen blijven over) Flexibele tijden tussen half 9 en half 5 (inclusief school, sport, ontspanning, cultuur, creativiteit) School en opvang in 7 tot 7 centrum Anders, namelijk Kunt u aangeven waarom u deze keuze maakt? 5. Welke wensen heeft u op het gebied van school en opvang als uw kind straks naar school gaat? School en opvang gescheiden School en opvang onder een dak (kindcentrum) Breed aanbod onder een dak op het gebied van sport, ontspanning, cultuur, creativiteit etc. Anders, namelijk 13

15 6. Wat zou voor u en uw gezin de ideale schoolvakantieregeling zijn? De huidige vakantieregeling met 6 weken zomervakantie Andere verdeling van de 12 vakantieweken over het jaar bijv. 4 weken in de zomer 50 weken school met flexibele vakantiemogelijkheden Anders, namelijk Kunt u hieronder aangeven waarom u deze keuze maakt? 7. Overige opmerkingen Ja, ik wil graag geïnformeerd worden over de resultaten. Mijn adres is: 14

16 Bijlage Grafieken per kinderopvangorganisatie 15

17 Huidige opvangvormen KOOS Huidige opvang kinderdagverblijf kinderdagverblijf + familie kinderdagverblijf + gastouder KIBEO KOZV Huidige opvang Huidige opvang kinderdagverblijf kinderdagverblijf + familie kinderdagverblijf + gastouder kinderdagverblijf + gastouder + familie gastouder gastouder + familie familie familie + peutergroep anders/blanco kinderdagverblijf kinderdagverblijf + familie kinderdagverblijf + gastouder kinderdagverblijf + gastouder + familie kinderdagverblijf + gastouder + anders kinderdagverblijf + Belgische school gastouder gastouder + familie anders/blanco KOW Huidige opvang kinderdagverblijf kinderdagverblijf + familie kinderdagverblijf + gastouder kinderdagverblijf + gastouder + familie familie anders/blanco 16

18 Uitkomsten ideale schooltijden KOOS Ideale schooltijden huidige situatie alle dagen gelijke tijden 7 to 7 centrum flexibele tijden anders KIBEO Ideale schooltijden huidige situatie alle dagen gelijke tijden flexibele tijden 7 tot 7 centrum anders KOZV Ideale schooltijden huidige situatie alle dagen gelijke tijden 7 tot 7 centrum flexibele tijden anders KOW Ideale schooltijden huidige situatie alle dagen gelijke tijden 7 tot 7 centrum flexibele tijden anders nvt 17

19 Toelichting Uitslagen zijn per regio anders verdeeld. Bij KOOS en KOW is het alle dagen gelijke tijden model verreweg het meest gekozen door ouders. Ouders vinden dit rustiger voor de kinderen en dit model is beter te combineren met de werktijden van de ouders. Bij KIBEO en KOZV wordt de huidige regeling het meest gekozen, ook omdat dit goed te combineren is met werktijden en ouders het nu vaak al op de huidige tijden geregeld hebben. Ouders vinden het goed zoals het nu is, omdat ze dit zo gewend zijn. 18

20 Uitkomsten wensen school en opvang KOOS Wensen school en opvang onder een dak (kindcentrum) breed aanbod onder 1 dak school en opvang gescheiden KIBEO Wensen school en opvang onder eem dak (kindcentrum) breed aanbod onder 1 dak school en opvang gescheiden anders, maakt niet uit, weet niet, blanco KOZV Wensen school en opvang onder eem dak (kindcentrum) breed aanbod onder 1 dak school en opvang gescheiden anders/maakt niet uit/weet niet/blanco KOW Wensen school en opvang onder eem dak (kindcentrum) breed aanbod onder 1 dak school en opvang gescheiden anders/maakt niet uit/weet niet/blanco 19

21 Uitkomsten ideale schoolvakantieregeling KOOS Ideale schoolvakantieregeling huidige regeling andere verdeling van de 12 vakantieweken 50 weken met flexibele vakantiemogelijkheden weet nog niet KIBEO Ideale schoolvakantieregeling huidige regeling andere verdeling van de 12 vakantieweken 50 weken met flexibele vakantiemogelijkheden weet nog niet/blanco anders KOZV Ideale schoolvakantieregeling huidige regeling andere verdeling van de 12 vakantieweken 50 weken met flexibele vakantiemogelijkheden anders/maakt niet uit KOW Ideale schoolvakantieregeling huidige regeling andere verdeling van de 12 vakantieweken 50 weken met flexibele vakantiemogelijkheden weet nog niet anders 20

Ouders over kindcentra

Ouders over kindcentra Ouders over kindcentra Oberon, september 2015 Wat vinden ouders eigenlijk van kindcentra? Kennen zij de gedachte achter Kindcentra2020? We besloten om het maar eens aan ze te vragen. Onderzoeksbureau Oberon

Nadere informatie

Kinderopvang in de Drechtsteden

Kinderopvang in de Drechtsteden Kinderopvang in de Drechtsteden Ouders over kinderopvang en hun betrokkenheid daarbij Inhoud: 1. Samenvatting en conclusies 2. Gebruik van kinderopvang 3. Tevredenheid over kinderopvang 4. Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK

Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK Mei 2011 BOinK Heleen de Haan Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Kinderopvang in aandachtswijken

Kinderopvang in aandachtswijken Kinderopvang in aandachtswijken Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Barneveld,

Nadere informatie

Rapport Middelburg Middelburg, december 2013

Rapport Middelburg Middelburg, december 2013 Rapport Middelburg Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Kris Louwerse Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax (0118) 635311

Nadere informatie

Rapport Oosterschelderegio

Rapport Oosterschelderegio Rapport Oosterschelderegio Middelburg, december Colofon SCOOP Samenstelling Kris Louwerse Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax (0118) 635311

Nadere informatie

Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK

Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK Juni 2011 BOinK Heleen de Haan Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Totaaloverzicht uitslag ouderenquête Andere schooltijden (januari 2014)

Totaaloverzicht uitslag ouderenquête Andere schooltijden (januari 2014) Totaaloverzicht uitslag ouderenquête Andere schooltijden (januari 2014) 1 Reacties: Ben nu niet anders gewend... zie geen extra voordelen zoals het nu is Niets van hierboven 5 dezelfde dagdelen school

Nadere informatie

Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine

Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine Nieuw in 2014: 48 weken contract BSO KDV opvang van 08:00-16:00 uur Strippenkaart BSO Vakantie ruilen: Wegens succes voortgezet Overheid draagt extra bij!

Nadere informatie

Zoals u in de SCP-brief heeft kunnen lezen, gaat deze vragenlijst over de gevolgen van de Wet kinderopvang op de opvang van uw kinderen.

Zoals u in de SCP-brief heeft kunnen lezen, gaat deze vragenlijst over de gevolgen van de Wet kinderopvang op de opvang van uw kinderen. SCP 9037702384 - Hoe het werkt met kinderen Bijlage Vragenlijst 2-1 INLEIDING Zoals u in de SCP-brief heeft kunnen lezen, gaat deze vragenlijst over de gevolgen van de Wet kinderopvang op de opvang van

Nadere informatie

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM Chaam, 15 juli 2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. BASISSCHOOL DE DRIESPRONG 4 3. BASISSCHOOL HET BEEKDAL

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN - eindrapport - Drs. Janneke Stouten Dr. Marga de Weerd

Nadere informatie

Samenwerking BSO en basisschool 2011

Samenwerking BSO en basisschool 2011 Samenwerking BSO en basisschool 2011 F.A. Brugge, MSc Drs. M. Jongsma Paterswolde, juli 2011 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...1 Inleiding...2 1.1 Opbouw rapportage...2 1.2

Nadere informatie

Winterswijk, 1 januari 2015. Beste ouders en verzorgers,

Winterswijk, 1 januari 2015. Beste ouders en verzorgers, Winterswijk, 1 januari 2015 Beste ouders en verzorgers, Met ingang van 1 januari 2015 hebben wij nieuwe tarieven doorgevoerd. Hierbij krijgt u als ouder of verzorger meer keuzemogelijkheden. Met de bijgevoegde

Nadere informatie

TAMBOERIJN ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

TAMBOERIJN ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 TAMBOERIJN september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang oecumenische basisschool Stellingmolen 19-21 1135 KA Edam Post: Postbus 32 1135 ZG Edam tel.: 0299-351351 fax: 0299-351352 DE TRIMARAN Dependance: Langemeerstraat 14b 1135 JE Edam tel.: 0299-323284 Inventarisatie

Nadere informatie

Resultaten Enquête Continurooster

Resultaten Enquête Continurooster Resultaten Enquête Continurooster 1. Hoeveel Enquêtes zijn er ingevuld en op school ingeleverd? 51 van de 60 gezinnen. 2. Met de volgende verdeling van de kinderen over de groepen: groep 1-2 33 kinderen

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie

Inventarisatie draagvlak continurooster onder ouders O.B.S. Martenaskoalle

Inventarisatie draagvlak continurooster onder ouders O.B.S. Martenaskoalle Inventarisatie draagvlak continurooster onder ouders O.B.S. Martenaskoalle Bas Verstraten en Sina Brander oudergeleding medezeggenschapsraad aug. 2015 1 Ouders/verzorgers van kinderen uit fasen 1 t/m 15

Nadere informatie

Reacties op de stellingen. Er hadden zich 72 ouders aangemeld. Er waren 57 ouders aanwezig.

Reacties op de stellingen. Er hadden zich 72 ouders aangemeld. Er waren 57 ouders aanwezig. Reacties op de stellingen. Er hadden zich 72 ouders aangemeld. Er waren 57 ouders aanwezig. A. 1. Een continurooster geeft rust, regelmaat en duidelijkheid aan de kinderen. Eens Op school wel, buiten school

Nadere informatie

LEERLINGENVERVOER 2013

LEERLINGENVERVOER 2013 LEERLINGENVERVOER 2013 2 Leerlingenvervoer 2013 September 2013 3 In opdracht van: Afdeling Werk en Welzijn Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Jolanda Rozemeijer september 2013

Nadere informatie

Rapportage Online kwantitatief onderzoek Schooltijden

Rapportage Online kwantitatief onderzoek Schooltijden Rapportage Online kwantitatief onderzoek Schooltijden Onderzoeksresultaten November 2010 ter attentie van: Zwijsen ouders Susanne Oosterveen - 1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Samenvatting... 4 3 Onderzoeksverantwoording...

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. HELE DAGOPVANG 40 weken op vaste dagen van 07:30

Nadere informatie

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2015

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2015 ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2015 WASKO Hoe tevreden zijn de ouders over de verschillende aspecten m.b.t. kantoor en administratie, de opvang van het kind, de locatie en in het algemeen? 27 mei 30 juni

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE AMERSFOORT

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE AMERSFOORT HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE AMERSFOORT HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE AMERSFOORT - eindrapport - Natascha van den Berg Marga de Weerd

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

SWW Kinderopvang. Hieronder een voorbeeld van twee werkende ouders die hun kinderen naar de kinderopvang op de Springplank brengen (zorgeloos pakket).

SWW Kinderopvang. Hieronder een voorbeeld van twee werkende ouders die hun kinderen naar de kinderopvang op de Springplank brengen (zorgeloos pakket). Tarieven en toeslagen Met ingang van 1 januari 2017 hebben wij nieuwe tarieven. Hieronder vindt u de mogelijkheden voor: Kinderopvang Buitenschoolse opvang (inclusief voorschoolse opvang) Peuteropvang

Nadere informatie

TaRiEvEN. KRaNT. skidkinderopvang. Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl

TaRiEvEN. KRaNT. skidkinderopvang. Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl skidkinderopvang TaRiEvEN KRaNT skidkinderopvang Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl Natuurlijk skidkinderopvang In deze tarievenkrant 2013 leest u wat skidkinderopvang

Nadere informatie

Bij Kibeo kunt u kiezen

Bij Kibeo kunt u kiezen Bij Kibeo kunt u kiezen Mogelijkheden en tarieven 2012 Kinderdagverblijf Buitenschoolse opvang Peutergroep Gastouderopvang Dichtbij, vertrouwd, Kom bij Kibeo! goed verzorgd Dichtbij, en vertrouwd, leuk.

Nadere informatie

4. Werkt u voltijds of deeltijds? q voltijds q deeltijds aantal uren per week:.. of aantal dagen per week:

4. Werkt u voltijds of deeltijds? q voltijds q deeltijds aantal uren per week:.. of aantal dagen per week: A. Identificatiegegevens Bedrijf:.. 1. Wat is uw geslacht? q man q vrouw 2. Wat is uw leeftijd? q jonger dan 20 jaar q 20-29 jaar q 30-39 jaar q 40-44 jaar q 45 of ouder 3. Wat is uw beroep? q arbeider

Nadere informatie

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Totaal alle deelnemers Project: Dagarrangementen en Combinatiefuncties In opdracht van: DMO Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Betrokken, flexibel én betaalbaar

Betrokken, flexibel én betaalbaar voor het hele gezin Betrokken, flexibel én betaalbaar Kinderopvang via Zowiezo Als u aan het werk bent wilt u natuurlijk dat uw kinderen veilig en professioneel worden opgevangen. Bij Zowiezo heeft u de

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract.

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract. Aanvullingen Opvangcontract Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) Deel I: Algemeen Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze Aanvullingen opvangcontract SRK zijn van toepassing op alle opvangproducten en/of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie 7, ingangsdatum 1 januari 2012

Algemene Voorwaarden. Versie 7, ingangsdatum 1 januari 2012 Algemene Voorwaarden Versie 7, ingangsdatum 1 januari 2012 ALGEMEEN Bijgevoegde algemene voorwaarden MO Groep gelden voor de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen/peutergroepen.

Nadere informatie

Informatieavond Andere Schooltijden. woensdag 20 april 2016

Informatieavond Andere Schooltijden. woensdag 20 april 2016 Informatieavond Andere Schooltijden woensdag 20 april 2016 Aanleiding voor de informatieavond Landelijke trend : op steeds meer scholen wordt onderzoek gedaan naar andere schooltijden en /of een continurooster.

Nadere informatie

MAM s Concept. Welkom bij MAM s.

MAM s Concept. Welkom bij MAM s. 28-03 -2012 MAM s Concept Welkom bij MAM s. Wij laten u graag ervaren waar MAM s voor staat. Helderheid, betrokkenheid en kwaliteit zijn maatgevend bij MAM s. Deze facetten kunt u terug vinden in het MAM

Nadere informatie

Kleine Mensen Grote Wensen. Voor de betere kinderopvang

Kleine Mensen Grote Wensen. Voor de betere kinderopvang Kleine Mensen Grote Wensen Voor de betere kinderopvang Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang van kinderen van 0 tot

Nadere informatie

Algemene voorwaarden COKD à la Carte. DOV, BSO en vakantieopvang

Algemene voorwaarden COKD à la Carte. DOV, BSO en vakantieopvang Algemene voorwaarden COKD à la Carte DOV, BSO en vakantieopvang DOV 52 weken full-service: * Gehele jaar opvang. Van maandag tot en met vrijdag van 7:00 18:00. * Aantal vaste dagen per week. * Minimale

Nadere informatie

Informatie en regels. Gastouderopvang I 2016 0-12

Informatie en regels. Gastouderopvang I 2016 0-12 Informatie en regels Gastouderopvang I 2016 0-12 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD P. 3 1. WELKOM BIJ DE GASTOUDEROPVANG P. 4 Het kind, het meest kostbare bezit van een ouder Pedagogisch beleid Kwaliteit Eisen aan

Nadere informatie

Vraag en antwoord tarieven 2016

Vraag en antwoord tarieven 2016 Vraag en antwoord tarieven 2016 Opvangaanbod Vraag: Welke extra s zijn bij alle pakketten inbegrepen? Luiers & verzorgingsproducten (voor kinderdagverblijf en peutertuin). Drinken, fruit, boterhammen of

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Bruto tarieven per uur. 07.30 18.00 uur 6,98 per uur. 07.00 18.00 uur 07.00 18.30 uur 07.30 18.30 uur. Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag

Bruto tarieven per uur. 07.30 18.00 uur 6,98 per uur. 07.00 18.00 uur 07.00 18.30 uur 07.30 18.30 uur. Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag KLANTWIJZER 2016 De kosten voor kinderopvang worden berekend in bruto tarieven. Wat je netto betaalt is afhankelijk van je belastbaar (gezins)inkomen. Wanneer je werkt of een studie volgt kan je bij de

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2016

KindeRdam PakketWijzer 2016 KindeRdam PakketWijzer 2016 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en Buitenschoolse opvang (BSO) overzichtelijk voor u op een rij. De informatie in deze PakketWijzer geldt

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

*Woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij (dan school van 8.30-12.15 uur) * geen verplicht overblijven, maar lunch met TSO of thuis

*Woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij (dan school van 8.30-12.15 uur) * geen verplicht overblijven, maar lunch met TSO of thuis OVERZICHT DISCUSSIE SCHOOL- EN OPVANGTIJDEN De volgende modellen zijn door de werkgroep bekeken: 1. Huidige model Schooltijden: 8.30 11.45 en 12.45-15.00 uur *Woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij (dan

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. Nieuw!! HELE DAGOPVANG - 40 weken Op vaste dagen

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Enquête vakantieregeling 2016-2019 Resultaten rapport

Enquête vakantieregeling 2016-2019 Resultaten rapport Dit rapport is het resultaat van een enquête die is gehouden onder ouders van peuters, ouders van kinderen op alle scholen op Terschelling en haar werknemers. Enquête vakantieregeling 2016-2019 Resultaten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12

Algemene voorwaarden. Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12 Algemene voorwaarden Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12 INHOUDSOPGAVE 1. ARTIKEL 1 OPENINGSTIJDEN P. 4 2. ARTIKEL 2 MINIMALE AFNAME EN LEEFTIJD P. 5 3. ARTIKEL 3 BRENGEN EN HALEN P. 5 4. ARTIKEL 4 VERVOER

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl SPELEN, ONTDEKKEN & G Kinderdagopvang Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang R O E I VOOR JOUW KIND! Stichting Kinderopvang De Egmonden Stichting Kinderopvang De Egmonden biedt professionele kinderopvang

Nadere informatie

Informatie van het Servicebureau Kinderopvang

Informatie van het Servicebureau Kinderopvang Informatie van het Servicebureau Kinderopvang 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Producten en Tarieven kinderdagverblijf 2014

Producten en Tarieven kinderdagverblijf 2014 Producten en Tarieven kinderdagverblijf 2014 de prijs zoals vermeld. Dagopvang (minimale afname van 2 dagdelen per week, prijs op basis van 52 weken per jaar) 1 hele dag (7.00 19.00 uur) 351,52 6,76 6,70

Nadere informatie

De béste Gastouder voor uw kind!

De béste Gastouder voor uw kind! De béste Gastouder voor uw kind! 1. Praktische zaken Bent u op zoek naar een gastouder voor de opvang van uw kind? Deze brochure helpt u om beter zicht te krijgen op wat u van het gastouderbureau kunt

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012.

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Door 219 gezinnen zijn de vragenlijsten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract.

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract. Aanvullingen Opvangcontract Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) Deel I: Algemeen Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze Aanvullingen opvangcontract SRK zijn van toepassing op alle opvangproducten en/of

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek ouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014. Copyright Ziezo B.V. 1

Verslag tevredenheidsonderzoek ouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014. Copyright Ziezo B.V. 1 Verslag tevredenheidsonderzoek ouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Verantwoording.... 4 Respons.... 4 Opzet enquête.... 4 Data.... 4 Vragen.... 4 Netto Promotor Score (NPS).... 4 Weergave

Nadere informatie

De betekenis van informele opvang voor de arbeidsparticipatie

De betekenis van informele opvang voor de arbeidsparticipatie De betekenis van informele opvang voor de arbeidsparticipatie Raadpleging van het Panel RADAR-Klanttevredenheidsonderzoek n.a.v. kabinetsvoornemens Kinderopvang 20 juni 2008 Maria Jongsma Arie Luiten Theo

Nadere informatie

Ouders aan zet! Samenwerking BSO en basisschool 1

Ouders aan zet! Samenwerking BSO en basisschool 1 Ouders aan zet! Sinds de professionalisering van de kinderopvang in 2005 heeft de sector een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Nieuwe opvangvormen, opleidingseisen en veranderende subsidiestructuren

Nadere informatie

Ouders en kinderen over buitenschoolse opvang

Ouders en kinderen over buitenschoolse opvang Liefst zoals thuis Ouders en kinderen over buitenschoolse opvang Rob Gilsing Bijlagen A tot en met C Bijlage A Vragen en itemlijst focusgroepen ouders... 2 Bijlage B Vragen focusgroepen kinderen... 4 Bijlage

Nadere informatie

Resultaten enquête behoefte kinderopvang van 0 tot 2,5 jaar. Er werden 420 enquêtes verstuurd waarvan er 95 enquêtes werden ingevuld dat is 22,6%

Resultaten enquête behoefte kinderopvang van 0 tot 2,5 jaar. Er werden 420 enquêtes verstuurd waarvan er 95 enquêtes werden ingevuld dat is 22,6% Resultaten enquête behoefte kinderopvang van 0 tot 2,5 jaar Er werden 420 enquêtes verstuurd waarvan er 95 enquêtes werden ingevuld dat is 22,6% DEEL 1: Algemene gegevens 1. In welk jaar is/wordt uw kindje

Nadere informatie

Prijzen 2016 Kinderdagverblijf De Ontdekking

Prijzen 2016 Kinderdagverblijf De Ontdekking Alle prijzen en informatie in dit prijzenboekje is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen Een veilige ontdekkingsreis in een huiselijke sfeer pagina 1 van 12 T A R I E V E N 2 0 1 6 (bedragen in euro

Nadere informatie

Statistieken. Naam formulier. Aantal vragen 17. Totaal aantal ingevuld 285. Vragenlijst schooltijden Sinte Maerte

Statistieken. Naam formulier. Aantal vragen 17. Totaal aantal ingevuld 285. Vragenlijst schooltijden Sinte Maerte Anders, nl... 22 7.72 % Statistieken Naam formulier form4 Titel formulier Vragenlijst schooltijden Sinte Maerte Aantal vragen 17 Totaal aantal ingevuld 285 Vragenlijst schooltijden Sinte Maerte 1. 1. Wat

Nadere informatie

Verwerking van de vragenlijst voor ouders van openbare basisschool De Oanset 2015

Verwerking van de vragenlijst voor ouders van openbare basisschool De Oanset 2015 Verwerking van de vragenlijst voor ouders van openbare basisschool De Oanset 2015 Aantal lijsten uit: 50 Aantal lijsten retour: 37 In de verwerking is 1 vragenlijst 2,70 % Respons 74 % Plan van aanpak

Nadere informatie

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel Oppasoma s en opa s Resultaten GGD Gezondheidspanel Waarom een onderzoek over oppasoma s en opa s? Tegenwoordig doen ouders vaak een beroep op oma en opa als het gaat om opvang van de kleinkinderen. De

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken 1. Inleiding Vorig jaar kondigde de regering grote bezuinigingen aan op de kinderopvang. De bezuinigingen lopen op tot 774 miljoen in 2015. In 2012 snijdt de regering met zo'n 400 miljoen euro in de kinderopvang.

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Opvang tijdens studiedagen www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478

Nadere informatie

Er zijn rond de 110 mensen aanwezig, waaronder ook een aantal raadsleden.

Er zijn rond de 110 mensen aanwezig, waaronder ook een aantal raadsleden. Aanleiding De projectgroep MFA Vries is, na een aantal gesprekken hierover, tot de conclusie gekomen dat zij unaniem positief staat ten opzichte van het invoeren van een continurooster op de basisscholen

Nadere informatie

Rapportage van de enquête Tijd voor andere schooltijden? Februari 2016 Locatie Wilhelmina

Rapportage van de enquête Tijd voor andere schooltijden? Februari 2016 Locatie Wilhelmina Rapportage van de enquête Tijd voor andere schooltijden? Februari 2016 Locatie Wilhelmina Rapportage februari 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Blz. 2. Methode van onderzoek 4 2.1 Doelstelling van het

Nadere informatie

Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen

Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen Overzicht veelgestelde vragen 15 april 2014 v6 1 Veelgestelde vragen Vragen over andere tijden algemeen 1. Waarom vind Omnis dit belangrijk? Het is voor kinderen

Nadere informatie

Andere schooltijden op de

Andere schooltijden op de Andere schooltijden op de Geachte ouders/verzorgers van de Alfonsuskinderen, Inleiding Tijdens de informatieavond van 23 april j.l. heeft u informatie van ons ontvangen m.b.t. veranderende schooltijden.

Nadere informatie

Door de indexatie gaan de maximale uurprijzen voor kinderopvang met 2% omhoog:

Door de indexatie gaan de maximale uurprijzen voor kinderopvang met 2% omhoog: De proefberekeningen voor de kinderopvangtoeslag via www.toeslagen.nl van 2015 zijn inmiddels vrijgegeven. U kunt nu een proefberekening maken en kijken wat de kosten zijn voor kinderopvang in 2015. Mocht

Nadere informatie

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2016-2017 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Waarom het 5 gelijke dagenmodel? 3. Uitwerking 5 gelijke dagenmodel 4. Overig 1. Voorwoord BS Matthias voert m.i.v. schooljaar

Nadere informatie

Enquête leertijduitbreiding en continurooster Cornelis Haak School

Enquête leertijduitbreiding en continurooster Cornelis Haak School Enquête leertijduitbreiding en continurooster Cornelis Haak School Adviesrapport MR Cornelis Haak School januari 2013 versie : 3 classificatie : Openbaar INHOUD BLAD 1 INTRODUCTIE EN AANLEIDING 2 2 WERKWIJZE

Nadere informatie

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang Kinderdagverblijf en Kidscasa Kinderopvang Op het kinderdagverblijf kan uw kind vijf dagen per week terecht. is opvang buiten de schooltijden en in vakanties voor kinderen die de basisschool bezoeken De

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Vlaardingen Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Opvangpakketten 2014 - hele dagopvang 4 Opvangpakketten 2014 - buitenschoolse opvang 7 Thema BSO s

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2013

Belastingaangifte over 2013 Belastingaangifte over 2013 Rapportage 28 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 20.482 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 26 tot en met 28 maart 2014.

Nadere informatie

2. Hoe ervaart u de communicatie omtrent wijziging betreffende de tso?

2. Hoe ervaart u de communicatie omtrent wijziging betreffende de tso? Beste ouders, Hieronder vindt u de uitslag van de TSO enquête 1. Ben u tevreden met het nieuwe voorstel voor de TSO? Nee 15 keer Ja 6 keer 2. Hoe ervaart u de communicatie omtrent wijziging betreffende

Nadere informatie

Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong

Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong Inleiding Dit plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen is een verdiepingsdocument op het stedelijke aannamebeleid

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Harlekijn. Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek

Harlekijn. Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek Harlekijn Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek december 2013 (Respons op basis van 60 vragenlijsten retour) De vragenlijst heeft betrekking op: KDV 71% BSO 29% Mijn kind(eren) maakt/ maken gebruik van de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2012. Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kleine-Ikke B.V.

Klanttevredenheidsonderzoek 2012. Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kleine-Ikke B.V. Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kleine-Ikke B.V. Juli 2012 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Droomwereld 5 2.1 Analyse per vraag 2.2 Kort cijfermatig 2.3 Conclusie

Nadere informatie

Beleid. Gastouderopvang Kinderopvang de Bevelanden

Beleid. Gastouderopvang Kinderopvang de Bevelanden Beleid Gastouderopvang Kinderopvang de Bevelanden Versie: 003 Definitief Datum: 23/12/2011 Inhoud Inleiding... 3 Missie... 3 Visie... 3 Kinderen met een handicap... 4 Samenwerking... 4 Relatie tussen en

Nadere informatie

PLAATSINGSBELEID Kinderopvang 2Samen

PLAATSINGSBELEID Kinderopvang 2Samen PLAATSINGSBELEID Kinderopvang 2Samen 1 2Samen streeft ernaar alle ingeschreven kinderen een passende plaats te bieden in een van de kindercentra; op de gewenste ingangsdatum en dagen in de gewenste locatie.

Nadere informatie

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit Tarievenkrant 2015 Stichting Kinderopvang Barendrecht Inhoud Hele dagopvang: overzicht van alle pakketten en tarieven VSO/NSO/BSO: Overzicht van alle pakketten en tarieven Onze sluitingsdagen, facturering

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Tarievenkrant Mikz. Basis tarief. Ontdek jouw wereld met Mikz. Goed nieuws! Kinderopvangtoeslag verhoogd. Kwaliteit en flexibiliteit.

Tarievenkrant Mikz. Basis tarief. Ontdek jouw wereld met Mikz. Goed nieuws! Kinderopvangtoeslag verhoogd. Kwaliteit en flexibiliteit. Ontdek jouw wereld met Mikz Tarievenkrant Mikz Goed nieuws! Kinderopvangtoeslag verhoogd Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, krijgen per 1 januari 2016 een verhoging van de toeslag met 5,8 %.

Nadere informatie

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof.

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Deel 1 Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Vraag 2. De kinderen van de respondenten zitten

Nadere informatie

Vragenlijst voor ouders

Vragenlijst voor ouders Vragenlijst voor ouders De Vragenlijst voor ouders is te gebruiken voor alle ouders. Er worden zes vragen gesteld over hun ideeën ten aanzien van het welbevinden van hun kind. Het invullen van de vragenlijst

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen 2011-2013

Voorschoolse voorzieningen 2011-2013 Voorschoolse voorzieningen 2011-2013 Reusel-De Mierden Presentatie aan ouders en belangstellenden Datum, titel presentatie, auteur 13 januari 2011 Programma 1. Welkomstwoord door wethouder Wouters 2. Presentatie

Nadere informatie

OpvanGpakketten en Tarieven 2015

OpvanGpakketten en Tarieven 2015 OpvanGpakketten en Tarieven 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Opvangpakketten 2015 - hele dagopvang... 4 Opvangpakketten 2015 - buitenschoolse opvang... 7 Thema BSO s en zwemles... 9 Belangrijk om te weten...

Nadere informatie

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER VRAGENLIJST CONTINUROOSTER Beste ouders, Via deze brief willen we u informeren over het continurooster. We willen uw mening vragen of het continurooster eventueel moet worden ingevoerd op onze school.

Nadere informatie

De béste Buitenschoolse opvang voor uw kind!

De béste Buitenschoolse opvang voor uw kind! De béste Buitenschoolse opvang voor uw kind! 1. Praktische zaken Bent u op zoek naar buitenschoolse opvang voor uw kind? Deze brochure helpt u om beter zicht te krijgen op hoe binnen de buitenschoolse

Nadere informatie