08UIT augustus 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "08UIT10902 11 augustus 2008"

Transcriptie

1 gemeente Schiedam Aan de Gemeenteraad van Schiedam Stadserf DZ SCHIEDAM Burgemeester Postbus EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf DZ SCHIEDAM W UW BRIEF VAN ONS KENMERK DATUM 08UIT augustus 2008 DOORK1ESNUMMER E-MAJL ONDERWERP Internet onderzoek LBB Geachte dames, heren, Met referte aan de motie van de VVD, aangenomen in de raadsvergadering van 17 apnl 2008, en m vervolg op mijn brief van 28 april 2008, waann de in deze motie gestelde vragen werden beantwoord, bericht ik u het volgende. In mijn brief aan uw raad van 28 april 2008 heb ik melding gemaakt van een onderzoek naar de behoefte aan inzet en de effecten van die inzet binnen de verschillende wijken van de gemeente Schiedam. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden en met deze brief bied ik u de resultaten ülmtkomsten van dit onderzoek zullen dienen als leidraad voor een verdere professionalisering van het team en als basis voor het opstellen van meetbare doelstellingen voor de 2 e helft van Verder zullen de resultaten dienen als basis voor het opstellen van meetbare doelstellingen m het afdelmgsjaarplan van de afdeling Veiligheid voor het jaar Deze doelstellingen zullen voorafgaand aan het jaar 2009 gedeeld worden via de begroting, waann ook meetbare doelen ten aanzien van de LBB zullen worden opgenomen. Achteraf zullen de bereikte resultaten worden gecommuniceerd, middels een afzonderlijke rapportage aan uw raad. Bovenstaande betekent met, dat er met nu al maatregelen zijn genomen om de effectiviteit van en de tevredenheid over de LBB te vergroten. Er ziin voorlichtingsfolders geschreven voor de horeca en voor de burgers van Schiedam in het algemeen. Hierin worden de bevoegdheden en taken van de LBB uiteengezet. Na goedkeuring door het bureau communicatie van de gemeente Schiedam zullen deze voorlichtingsfolders ter beschikking worden gesteld van de burgers en ondernemers van Schiedam. Door de teamleider van de LBB worden bij alle bewonersverenigingen van Schiedam, presentaties gehouden over de werkzaamheden, de bevoegdheden en de resultaten van het team. De reacties hierop zijn overwegend zeer positief. De mogelijkheden om te komen tot een zogenaamd 'Biketeam' binnen de LBB worden momenteel onderzocht. Hierdoor wordt enerzijds de zichtbaarheid van het team vergroot en anderzijds dwingt een zodanig team respect af bij de jongeren van de gemeente Schiedam.

2 De mogelijkheden om te komen tot de uitgave van een soort 'veiligheidskrant' worden op dit moment onderzocht. Hierin kunnen thema's worden behandeld die voor de burgers en ondernemers van Schiedam interessant en belangrijk zijn. Daarnaast wordt er naar burgers en ondernemers veel meer gecommuniceerd over alle facetten van het veiligheidsbeleid binnen onze gemeente. Op grond van bovenstaande informatie, ga ik ervan uit dat ik hiermee mijn toezegging, zoals gedaan in mijn brief van 28 april 2008, heb afgedaan. Hoogachtend, De burgemeester van Schiedam,.M. Verver-Aartsen

3 Schiedam Internetonderzoek Lichtblauwe brigade 2008 Juli 2008 Onderzoek & Statistiek Schiedam

4 Inleiding In juni 2008 is in Schiedam onder het gemeentelijk internetpanel een vragenlijst uitgezet met als onderwerp het imago en het functioneren van de Lichtblauwe Brigade in Schiedam. In totaal hebben 982 personen de vragenlijst ingevuld. Om het beeld zo betrouwbaar mogelijk te laten zijn, zijn de uitkomsten herwogen naar woonwijk van de respondent. Kennis van de werkzaamheden van de Lichtblauwe Brigade In het onderzoek werden eerst enkele vragen gesteld waaruit kan worden afgeleid in hoeverre de Schiedammer op de hoogte is van het takenpakket van de Lichtblauwe Brigade (LBB). Dat levert het volgende beeld op: Tabel 1 Takenpakket LBB: Wist u dat de Lichtblauwe Brigade ja, dat weet ik samenwerkt met de politie? 82% mensen aanspreekt op ongewenst gedrag? 61 % milieu-overtredingen (afvaldumping, huisvuil) aanpakt? 59% het verkeer regelt bij evenementen? 58% optreedt bij fout parkeren? 58% in alle wijken van Schiedam actief is? 52% toezicht in de parken van Schiedam houdt? 48% fiets- en autowrakken opspoort en laat verwijderen? 41 % ook 's avonds en in het weekend actief is? 38% hondenoverlast bestrijdt? 33% controles in horecagelegenheden uitvoert? 17% Uit tabel 1 blijkt dat er nog veel onwetendheid bestaat over het takenpakket van de LBB. Het enige wat wel bij het overgrote deel van het publiek bekend is, betreft de samenwerking met de politie. Ten aanzien van veel andere taken geldt dat maar voor zo'n procent van de ondervraagden. Het feit dat de LBB fiets-en autowrakken opspoort en laat verwijderen, ook 's nachts en in het weekend actief is en hondenoverlast bestrijdt, weet slechts een kleine minderheid. Dat de LBB ook controles in horecagelegenheden uitvoert is al helemaal nauwelijks bekend. Wat verder opvalt is dat bewoners van de Binnenstad, Oost, Nieuwland (en in iets mindere mate ook in Zuid en Groenoord) doorgaans beter bekend zijn met de taken van de LBB. Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt door het feit dat de LBB in deze wijken meer actief is, al was het alleen maar vanwege het feit dat er in deze gebieden een parkeervergunningensysteem van kracht is. Zo weet bijvoorbeeld driekwart van de bewoners van de Binnenstad en Oost dat de LBB optreedt bij fout parkeren terwijl dit aandeel in Schiedam-Noord slechts rond de 45 procent ligt. De onbekendheid ten aanzien van een deel van de taken zal ongetwijfeld hebben doorgewerkt in de beantwoording van de vraag of de LBB bijdraagt aan een betere veiligheid in Schiedam. 18 procent kan daar namelijk geen antwoord op geven. Dat geldt in nog sterkere mate voor wijken waar de LBB minder actief is (omdat er in die gebieden relatief weinig problemen zijn). Zo bedraagt het aandeel 'weet niet' in Kethel en Spaland/Sveaparken bijna 30 procent. Internetonderzoek Lichtblauwe Brigade 2008

5 Tabel 2 Centrum Oost West Zuid Nieuwland Groenoord Kethel Woudhoek Spaland/Sveaparken Schiedam Mate waarin de LBB bijdraagt aan een betere veiligheid in Schiedam (zeer) veel niet veel, (zeer) niet weinig weinig weet niet 29% 35% 23% 13% 30% 25% 36% 9% 31% 34% 32% 27% 29% 29% 31% 28% 39% 27% 29% 24% 36% 28% 10% 19% 22% 17% 24% 24% 2% 10% 19% 29% 24% 28% 18% totaal Uit tabel 2 blijkt dat de meningen behoorlijk verdeeld zijn. Zo vindt 29 procent van de ondervraagden dat de LBB bijdraagt aan een betere veiligheid in de wijk. Dat is weliswaar geen overtuigend hoog percentage maar daar staat tegenover dat de groep die weinig invloed bespeurt van de LBB op de veiligheid nog kleiner is (24%). Alleen in Oost en Zuid ligt dat anders: in deze wijken vindt de grootste groep (36%) dat de LBB weinig of niet bijdraagt aan een betere veiligheidssituatie. Beoordeling van de Lichtblauwe Brigade Het oordeel over de LBB is voor een belangrijk deel afhankelijk van de zichtbaarheid bij en de contacten met de burger. Figuur 1 Hoe vaak ziet u de LBB in de wijk langskomen? nooit 47% soms 43% vaak 10% Bijna de helft van de ondervraagden (47%) zegt de LBB nooit te zien. Althans de LBB valt hen in ieder geval niet op. Hierbij zou een rol kunnen spelen dat wellicht niet iedereen meteen het onderscheid kan maken tussen een functionaris van de LBB en de politie, met name als men de LBB van een wat grotere afstand waarneemt. Anderzijds zegt 1 op de 10 ondervraagden de LBB vaak te zien. De politie scoort in dit opzicht een stuk hoger: in diverse andere onderzoeken zegt doorgaans ongeveer een kwart de politie vaak te zien tegen 20 procent (vrijwel) nooit. In de Binnenstad en in de wijk Oost scoort de LBB qua zichtbaarheid aanzienlijk beter (rond de 30% 'vaak'). Daarentegen laat in de beleving van de bewoners van Woudhoek en Spaland/Sveaparken de LBB zich maar heel weinig in hun wijk zien. Ongeveer 17 procent van de bewoners heeft in de afgelopen maanden wel eens contact gehad met de LBB. In bijna 90 procent van de gevallen verliep dat mondeling. Daarnaast gaat het voor een klein deel ook nog om telefonische contacten. Per brief en via komen naar verhouding weinig voor. Internetonderzoek Lichtblauwe Brigade

6 Tabel 3 Reden van het contact met de LBB vragen of klachten over huisvuil 25% algemene informatievragen 18% in verband met een bekeuring 11 % i.v.m. parkeren (controle/overlast/problemen etc.) 10% zo maar een praatje 8% aanwijzingen m.b.t. fiets (op trottoir/stalling/diefstal etc.) 7% overlast jongeren 6% overig 15% totaal De meest genoemde reden waarom men contact heeft gehad met de LBB ging over vragen en klachten met betrekking tot huisvuil gevolgd door algemene vragen om informatie. Voor zover men contact heeft gehad met de LBB was men daar doorgaans redelijk positief over. Figuur 2 Mate van tevredenheid over het contact met de LBB (in %) (zeer) tevreden miet tevreden, niet ontevreden (zeer) ontevreden 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Zo'n 60 procent van de ondervraagden die contact heeft gehad, is daar (zeer) tevreden over. Daarentegen is iets minder dan een kwart er niet zo goed over te spreken. Hiervoor werden de volgende redenen het meest genoemd: a) het gesprek was eenzijdig, er was weinig ruimte voor wederhoor en b) er volgde geen actie na een melding of klacht. Daarnaast werden zaken genoemd die te maken hebben met een ongeïnteresseerde houding, geen duidelijk antwoord krijgen op een vraag en onbegrip over een terechtwijzing door de LBB. Vervolgens is alle ondervraagden een 12-tal stellingen voorgelegd die met het functioneren van de LBB te maken hebben. Deze waren afwisselend positief en negatief van aard. Om de stellingen goed met elkaar te kunnen vergelijken zijn deze in tabel 4 allemaal positief weergegeven. Daarbij geldt dat hoe hoger de score, des te beter de LBB op het betreffende item uit de bus komt. De maximale score is 100 (hetgeen betekent dat iedereen het 'zeer eens' is met de stelling). Tabel 4 Indicatorscore imago van LBB: op een schaal van 0 (-zeer mee oneens) tot 100 (=zeer mee eens) DeLBB doet haar best heeft voldoende tijd (*) is voldoende aanspreekbaar (*) heeft voldoende kennis van zaken deelt niet te veel bekeuringen uit (*) komt professioneel over reageert goed op problemen pakt de zaken efficiënt aan grijpt voldoende in (*) straalt gezag uit heeft voldoende contact ziet men voldoende (*) indicatorscore (Politie 2003) (51) (40) (39) - (47) - (45) (43) (40) - (35) (33) (*) Deze stellingen waren in de vragenlijst negatief weergegeven Internetonderzoek Lichtblauwe Brigade

7 De meerderheid van de ondervraagden is het er over eens dat de LBB bij de uitvoering van de taken haar best doet. Ook is een (kleine) meerderheid van mening dat de LBB voldoende tijd ter beschikking heeft om allerlei zaken aan te pakken. Alle andere aspecten komen minder gunstig uit de bus. Zo zou de LBB in de ogen van veel respondenten te weinig ingrijpen, niet veel gezag uitstralen, onvoldoende contact met de bevolking hebben en onvoldoende in wijk zichtbaar zijn. Wel moet hierbij worden vermeld dat een flink deel van de respondenten (ca %) veel stellingen met 'weet niet' heeft beantwoord. Kennelijk is het bij heel wat Schiedammers niet erg duidelijk hoe de LBB nu precies te werk gaat. Om de cijfers iets meer reliëf te geven is in tabel 4 ook de indicatorscore opgenomen van de politie (tussen haakjes). Hoewel die meting al enigszins gedateerd is, is het toch nuttig om een vergelijking te maken omdat toen 9 van 12 stellingen op precies dezelfde manier aan de Schiedammer zijn voorgelegd. Wat opvalt is dat de LBB op drie punten duidelijk beter scoort dan de politie: dat betreft 'doet haar best', 'heeft voldoende tijd' en 'is voldoende aanspreekbaar'. De voor de hand liggende verklaring hiervoor is dat de LBB altijd lopend of op de fiets op pad gaat terwijl de politie voor een belangrijk deel per auto surveilleert. Dit heeft vermoedelijk tot gevolg dat de politie in de beleving van de burger minder goed direct aanspreekbaar is. Voor de overige punten zijn de scores van LBB en politie vrijwel gelijk aan elkaar. Ondanks deze nuancering moet op basis van de stellingen worden geconcludeerd dat het imago van de LBB (nog) niet heel erg sterk is. Dat wordt bevestigd door het rapportcijfer dat de LBB krijgt als het gaat om het functioneren in het algemeen. Dit komt namelijk uit op een 5,8. Dat onbekend ook onbemind maakt, blijkt uit het feit dat in de wijken waar de LBB het minst actief is (Woudhoek, Spaland/Sveaparken en Kethel) lagere rapportcijfers worden gegeven dan in de Binnenstad, Oost, Nieuwland en Groenoord. Tot slot is in dit kader gevraagd in hoeverre men - alles overziende - tevreden is over het optreden van de LBB in Schiedam. Dat levert het volgende beeld op: Figuur 3 Mate van tevredenheid over het optreden van de LBB (in %) zeer tevreden H 2% tevreden ^^^^^^^^^^ miet tevreden, niet ^H^B^^^^H^I ontevreden ^^I^^^^H^^H ontevreden ^^^^^^^^^^J zeer ontevreden ^^^^^H 8% j17% 30% Het grootste deel van de ondervraagden (47%) oordeelt neutraal over de LBB. De groep die (zeer) tevreden is, is met 28% net iets groter dan de groep die (zeer) ontevreden is (25%). Toekomst van de LBB De LBB is momenteel in alle woonwijken en parken van Schiedam actief, maar nog niet op de bedrijventerreinen. Aan de respondenten is de vraag voorgelegd of men het wenselijk vindt dat de LBB ook op de bedrijventerreinen wordt ingezet. Tabel 5 'Vindt u het wenselijk dat de LBB ook op de bedrijventerreinen wordt ingezet?' (in %) ja 52% nee 20% weet niet 28% totaal Internetonderzoek Lichtblauwe Brigade

8 Iets meer dan de helft (52%) is voorstander van het idee om het werkgebied van de LBB uit te breiden met de bedrijventerreinen. Daarnaast geeft 28 procent aan het niet te weten. Deze groep blijkt overigens vooral uit mensen te bestaan die niet goed weten wat de LBB nu allemaal precies doet. Om de LBB de komende jaren meer armslag te geven is het de bedoeling om de formatie uit te breiden. Maar vindt de Schiedammer dat wel een goed idee? Uit het onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid daar wel achter kan staan. Tabel 6 'Vindt u dat het aantal medewerkers van de LBB zou moeten worden uitgebreid?' (in %) ja, dat vind ik een goede zaak 64% nee, het huidige aantal is voldoende 4% nee, er zijn er nu al teveel 5% weet niet 27% totaal Bijna tweederde deel van de ondervraagden is voorstander van uitbreiding van de LBB. Slechts 9 procent vindt dat niet nodig. Een heel klein deel van hen is van mening dat de LBB nu al teveel medewerkers telt. Uit de open antwoorden blijkt dat dit vooral personen zijn die de LBB geheel overbodig vinden. Verder is er ook bij deze vraag weer een groep die het - door te weinig bekendheid met de werkzaamheden van de LBB - niet weet. Conclusie 'Onbekend maakt onbemind' is ten aanzien van de LBB een passend gezegde. Dat sommige Schiedammers het niet leuk vinden om door een medewerker van de LBB aangesproken te worden op ontoelaatbaar gedrag, is zeker niet het probleem waar het om draait. Het echte pijnpunt heeft vooral te maken met onwetendheid over het takenpakket en de werkwijze van de LBB. Daar komt bij dat de formatie van de LBB niet heel erg groot is zodat er dus keuzes moeten worden gemaakt waar de LBB wordt ingezet. In gebieden met naar verhouding weinig problemen en/of waar geen parkeervergunningsysteem is dat gehandhaafd moet worden, komen medewerkers van de LBB dan ook minder vaak. Dat werkt negatief door in het oordeel over de zichtbaarheid in die gebieden. Bovendien heeft dit tot gevolg dat bij veel onderzoeksvragen een flink deel met 'weet niet' heeft geantwoord. Daarnaast blijkt uit de open antwoorden (17 tekstpagina's!) dat een deel van de ondervraagden geen duidelijk of zelfs verkeerd beeld heeft van de LBB. Zowel de onbekendheid ten aanzien van het takenpakket en de werkwijze als de beperkte formatie c.q. zichtbaarheid zorgen ervoor dat het imago van de LBB niet heel erg goed uit de verf komt. Maar veel wijst er op dat met een gerichte aanpak nog heel wat te winnen valt. Fors inzetten op communicatie met de burger kan veel onwetendheid wegnemen. Dat is overigens een suggestie die ook door sommige respondenten zelf is gedaan. Door meer informatie in de vorm van folders, artikelen in de lokale pers en spotjes op Look-tv in combinatie met een betere zichtbaarheid (door uitbreiding van de formatie) zou het imago van de LBB op termijn fors kunnen verbeteren. lnternetonderzoek Lichtblauwe Brigade 2008

9 GEMEENTE SCHIEDAM GEMEENTE SCHIEDAM Toezichthouders & Buitengewoon Opsporings Ambtenaren Toezichthouders & Buitengewoon Opsporings Ambtenaren Voorlichtingsblad Horeca Voorlichtingsblad Algemeen

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Onderzoek Hondenbeleid

Onderzoek Hondenbeleid Onderzoek Hondenbeleid Maart 2011 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k H o n d e n b e l e i d P a g i n a 1 Inleiding In april 2010 heeft de gemeenteraad van Schiedam een nieuw hondenbeleid

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Bewonerspanel. Wijkgericht werken

Bewonerspanel. Wijkgericht werken Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 wijkgericht werken In de Oktoberpeiling van het Bewonerspanel

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester Over het onderzoek Thuisvester heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Omnibusonderzoek 2009 Omnibusonderzoek 2009, Team Onderzoek en Statistiek Gemeente Alkmaar pagina 1 Onderzoekskader

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Enquête Havendijk bedrijven. Hoe belangrijk is de Havendijk voor bedrijven en wat kunnen zij bijdragen aan vermindering van verkeersoverlast?

Enquête Havendijk bedrijven. Hoe belangrijk is de Havendijk voor bedrijven en wat kunnen zij bijdragen aan vermindering van verkeersoverlast? Enquête Havendijk bedrijven Hoe belangrijk is de Havendijk voor bedrijven en wat kunnen zij bijdragen aan vermindering van verkeersoverlast? Kenniscentrum MVS juli 2016 E n q u ê t e H a v e n d i j k

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning Over het onderzoek De Goede Woning heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) In opdracht van ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Project: 07-2610 Prijs: Adres: Goudsesingel 78,

Nadere informatie

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond In januari 2012 is de nieuwe gemeentelijke website de lucht ingegaan. Maanden van voorbereiding en tests gingen daaraan vooraf. Daarbij is bij de projectgroep

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling Rapportage duurzaamheid en groene energie 2010 Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen Duurzame ontwikkeling Rapportage duurzaamheid

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Project: 4273 In opdracht van stadsdeel Oud-West drs. Karin Klein Wolt dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Beleving van de Giro d'italia Utrecht

Beleving van de Giro d'italia Utrecht Beleving van de Giro d'italia Utrecht Opdrachtgever: Provincie Utrecht ECORYS Nederland BV Michel Briene Elvira Meurs Manfred Wienhoven Rotterdam, 29 juli 2010 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

het nieuwe hondenbeleid

het nieuwe hondenbeleid Stadjers over het nieuwe hondenbeleid Stadjers over het nieuwe hondenbeleid Mayan van Teerns Age Stinissen M.m.v. Marcel Daalman Onderzoek en Statistiek Groningen November 2011 Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

Fiets in de metro. Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart In opdracht van de Stadsregio

Fiets in de metro. Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart In opdracht van de Stadsregio Fiets in de metro Fiets in de metro Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart 2008 In opdracht van de Stadsregio Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

Bewonerspanel Koningsdag

Bewonerspanel Koningsdag Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koningsdag Leden Bewonerspanel tevreden over uitvoering Koningsdag in Utrecht Ruim een derde

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s)

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) Den Haag, augustus 2014 Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) 1 Het onderzoek In opdracht van de Stichting Maatschappij

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 16: Gecombirde opgave Juli 2012 1. Inleiding Tussen 27 juni en 8 juli is een peiling uitgezet over de Gecombirde opgave 2012 (GO2012). Dienst Regelingen

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Versie definitief Datum 19 november 2009 1 (17) Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Auteur Tineke Brouwers Het tweede onderzoek Op 12 oktober 2009 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012 Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012 Onderzoek & Statistiek Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012 Schiedam, mei 2013 Onderzoek & Statistiek 010-2191007 / 2191008 Foto s: Jan van

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

[j ) griffie - Handhavingsbeleid Hondenpoep Page 1

[j ) griffie - Handhavingsbeleid Hondenpoep Page 1 [j17-2-2010) griffie - Handhavingsbeleid Hondenpoep Page 1 Van: "jeroen buckens" Aan: , ,

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen Februari Evaluatie buurtteams 2006 (Zelf)evaluatie functioneren buurtteams onder leden

Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen Februari Evaluatie buurtteams 2006 (Zelf)evaluatie functioneren buurtteams onder leden Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen Februari 2007 Evaluatie buurtteams 2006 (Zelf)evaluatie functioneren buurtteams onder leden INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 LEESWIJZER...2 SAMENVATTING...3

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt

Coffeeshop in de buurt Coffeeshop in de buurt De herhalingsmeting: ervaringen van direct omwonenden in 2013 Dordrecht telt van oudsher acht coffeeshops gelegen in de Binnenstad. De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost

Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost De mening van de bevolking over de aanpassingen van 2010 . Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost De mening van de bevolking

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Dordtse Parken Bezoek en waardering

Dordtse Parken Bezoek en waardering Dordtse Parken Bezoek en waardering Bezoeken Dordtse inwoners hun parken? Dordrecht heeft een aantal mooie parken en de gemeente wil graag de bekendheid, en daarmee ook het gebruik, vergroten. Om input

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen 11 Meeste werknemers tevreden met het werk Acht op de tien werknemers (zeer) tevreden met hun werk Vrouwen vaker tevreden dan mannen Werknemers

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Kompas deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 203379 ouders

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie