KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers"

Transcriptie

1 KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4. Leeswijzer 3 5. Samenvatting 4 6. Resultaten bewoners Bezoek koopzondagen Bekendheid koopzondagen Aantal koopzondagen Stellingen Overlast Resultaten winkeliers 7.1 Gebruik koopzondagen Stellingen Aantal koopzondagen Belemmeringen bij invoeren van een ruimere zondag-openstelling 17 Bijlagen Vragenlijst voor winkeliers Vragen voor deelnemers aan HIP I I III

3 1. INLEIDING Gemeenten zullen hoogstwaarschijnlijk in de toekomst zelf mogen gaan bepalen op hoeveel zondagen winkels open mogen zijn. De Tweede Kamer stemde eind oktober 2012 in met een initiatiefwetsvoorstel hierover. Eerder heeft al een aanpassing in de Winkeltijdenwet (Wtw) plaatsgevonden waarin de raad kan besluiten tot het verlenen van vrijstelling van de verplichte winkelsluiting op zon- en feestdagen vanwege toerisme. De gemeenteraad van Heerlen wil graag verruiming van de koopzondagen en heeft in november 2012 een motie aangenomen over uitbreiding van de koopzondagen. In het voorjaar van 2013 wordt een definitief besluit verwacht. Om inzicht te krijgen in de mening van de inwoners en de ondernemers van Heerlen over extra koopzondagen is aan Bureau Onderzoek & Statistiek gevraagd om een onderzoek uit te voeren. 2. ONDERZOEKSVRAGEN Hoe staat de inwoner van Heerlen tegenover uitbreiding van het aantal koopzondagen binnen de gemeente Heerlen? Hoe staat de inwoner van Heerlen tegenover uitbreiding van het aantal koopzondagen binnen het centrum van Heerlen? Is er een verschil in mening over uitbreiding van koopzondagen in de binnenstad en uitbreiding van koopzondagen binnen de hele gemeente? Hoe staat de ondernemer in Heerlen tegenover uitbreiding van het aantal koopzondagen binnen de gemeente Heerlen? 3. ONDERZOEKSOPZET Om antwoord te kunnen geven op de vraag hoe de burger van Heerlen denkt over uitbreiding van het aantal koopzondagen is het Heerlens Internet Panel ingezet. Dit is een panel van ruim 1600 inwoners die een vertegenwoordiging vormt van de Heerlense burgers. Om inzicht te krijgen in de mening van de winkeliers zijn alle winkeliers (bijna 700) in Heerlen aangeschreven om een enquête in te vullen. Er is niet voor een steekproef gekozen; alle winkeliers zijn aangeschreven. Reden daarvoor is dat uit eerder onderzoek is gebleken dat de respons onder ondernemers vaak laag is. In dit geval heeft bijna een derde van alle winkeliers meegewerkt aan het onderzoek. Deze respons wordt als normaal beschouwd in sociaal-wetenschappelijk onderzoek en hiermee kunnen voor dit onderzoek betrouwbare uitspraken worden gedaan. 4. LEESWIJZER Op de volgende bladzijde is de samenvatting te vinden waarin de belangrijkste resultaten worden besproken. De uitgebreide resultaten van de bewoners zijn te vinden in hoofdstuk 6 en die van de winkeliers in hoofdstuk 7. Tot slot zijn de vragenlijsten als bijlage opgenomen. 3

4 5. SAMENVATTING - Meer dan de helft van de inwoners van Heerlen (57%) is wel eens op een koopzondag in Heerlen gaan winkelen. Dit betrof dan meestal zowel een bezoek aan een supermarkt als aan overige winkels. - De meeste Heerlenaren (63%) weten wanneer het koopzondag in Heerlen is maar dit percentage zou zeker nog verhoogd kunnen worden. - Het grootste gedeelte van de Heerlenaren vindt dat er voldoende koopzondagen zijn zowel in de binnenstad, als op de woonboulevard als in overig Heerlen. Tussen de 14% en 20% vindt dat er te weinig koopzondagen zijn. - Een kleine 10% van de bewoners ervaart overlast van koopzondagen en dan met name parkeerproblemen. - Bijna de helft van de winkeliers (49%) heeft zijn winkel op alle koopzondagen open. In Heerlen-Centrum (64%) ligt dit percentage hoger dan in de overige buurten in Heerlen (39%). - Bijna drie kwart van de winkeliers is tegen uitbreiding van het aantal koopzondagen. - De meeste winkeliers zijn van mening dat door zondag-openstelling hun omzet niet zal toenemen en dat de extra omzet op zondag ook niet opweegt tegen de extra kosten. - De zondagsrust is voor het merendeel van de winkeliers belangrijker dan openstelling van de winkel. - De meeste winkeliers vinden niet dat zondag-openstelling nodig is om te concurreren met andere winkels of gemeenten. - Indien er meer koopzondagen zouden komen, dan voorziet de meerderheid van de winkeliers belemmeringen in de zin van extra kosten (en niet meer omzet) en nadelige consequenties voor het privéleven. - Grotere winkels (> dan 20 werkzame personen) en winkels in de levensmiddelenbranche zien wel met name voordelen in uitbreiding van extra koopzondagen. 4

5 6. RESULTATEN BEWONERS Begin januari 2013 zijn er 1660 inwoners benaderd via het Heerlens Internet Panel (HIP). Hiervan hebben 665 inwoners de vragenlijst ingevuld, een respons van 40%. In dit hoofdstuk worden de resultaten van de bewoners weergegeven. Bij sommige resultaten worden de uitkomsten nog eens gesplitst naar inwoners uit het stadsdeel Heerlen-Stad en inwoners uit de overige stadsdelen (Heerlen overig). Er hebben 357 inwoners uit Heerlen-Stad de vragenlijst ingevuld en 296 inwoners uit de overige stadsdelen. 6.1 Bezoek koopzondagen Figuur 1 laat zien dat 57% van de inwoners van de gemeente Heerlen het afgelopen half jaar minstens één koopzondag in Heerlen heeft bezocht. Voor de inwoners die in Heerlen-Stad wonen, ligt dit percentage hoger (63%) dan voor de inwoners die in overig-heerlen wonen (52%). Iets meer dan een derde van de Heerlenaren heeft een koopzondag in een andere Nederlandse gemeente bezocht. De verschillen tussen de inwoners van Heerlen-Stad en Heerlen-overig zijn hier klein. Figuur 1: Bezoek aan koopzondagen in Heerlen en andere Nederlandse gemeente 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 57% Inwoners Heerlentotaal 63% 35% 33% Inwoners Heerlen- Stad 52% 36% Inwoners Heerlenoverig koopzondag in Heerlen bezocht Koopzondag in andere Nederlandse gemeente bezocht Aan de inwoners is gevraagd wat de reden is om (wel eens) een koopzondag te bezoeken. De resultaten zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Tabel 1: Redenen om (wel eens) een koopzondag te bezoeken Reden om (wel eens) een koopzondag te bezoeken Percentage Omdat ik iets nodig heb 40% Gezelligheid/recreatief 39% Omdat ik anders geen tijd heb om te winkelen 11% Anders 6% Minder druk dan op andere dagen 3% Weet niet/overig 2% Van de inwoners in Heerlen die aangeven dat ze het afgelopen half jaar een koopzondag hebben bezocht, geeft 40% als reden aan dat ze dit doen omdat ze iets nodig hebben. Nog eens bijna 40% gaat wel eens naar een koopzondag voor de gezelligheid/ ter recreatie. 5

6 In tabel 2 is te zien dat meer dan de helft van de inwoners op een koopzondag zowel de supermarkt als andere winkels bezoekt. Bijna 40% gaat op een koopzondag alleen naar andere winkels dan de supermarkt zoals kleding- meubels-, doe-het-zelf artikelen-, hobby- en vrijetijdsartikelen-, boekenen witgoedwinkels. Bijna een op de 10 inwoners gaat gericht naar een supermarkt op een koopzondag. Tabel 2: Bezoek soort winkel op koopzondag Welke winkel Percentage Supermarkt en andere winkels 54% Alleen naar andere winkels 38% Alleen naar de supermarkt 9% Aan de inwoners die aangegeven hebben dat ze geen/zelden koopzondagen bezoeken, is gevraagd naar de reden hiervoor. In tabel 3 is te zien dat bijna twee derde (64%) van de niet-bezoekers aangeeft hier geen behoefte aan te hebben. Meer dan een vijfde (22%) geeft als reden zondagsrust aan. Tabel 3: Redenen om geen koopzondag te bezoeken Redenen Percentage Geen winkelbehoefte: niks nodig op zondag 64% Principieel/ geloof: zondagsrust 22% Anders 13% Geen tijd op zondag 1% Weet niet 1% 6.2 Bekendheid koopzondagen Meer dan 60% van de inwoners in Heerlen geeft aan te weten wanneer er koopzondag is. In Heerlen- Stad ligt dit percentage hoger dan in overig Heerlen. Opvallend is dat ook van de mensen die in Heerlen-Stad wonen toch 30% niet weet wanneer het koopzondag is. Figuur 2: Bekendheid koopzondagen 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 63% 70% 54% 0% Inwoners Heerlen-totaal Inwoners Heerlen-Stad Inwoners Heerlen-overig 6

7 6.3 Aantal koopzondagen Aan de inwoners van Heerlen is gevraagd wat hun mening is over het aantal koopzondagen in de binnenstad van Heerlen, op de woonboulevard en in overig Heerlen. In figuur 3 is de mening weergegeven over het aantal koopzondagen in de binnenstad zowel voor Heerlen totaal als uitgesplitst naar inwoners in Heerlen-Stad en Heerlen overig. Figuur 3: Mening aantal koopzondagen in binnenstad Heerlen 60% 50% 44% 48% 41% 40% 30% 20% 20% 22% 18% 21% 19% 10% 23% Heerlen totaal Heerlen Stad Heerlen overig 15% 12% 19% 0% te weinig voldoende teveel geen mening Een vijfde van de Heerlenaren vindt dat er te weinig koopzondagen zijn in de binnenstad van Heerlen en een net zo groot gedeelte vindt dat er te veel koopzondagen zijn. Het grootste deel vindt dat er voldoende koopzondagen in de binnenstad zijn. Met name de inwoners in Heerlen-Stad (48%) vinden dat er voldoende koopzondagen zijn. Figuur 4: Mening aantal koopzondagen woonboulevard Heerlen 60% 50% 48% 51% 44% 40% Heerlen totaal Heerlen Stad Heerlen overig 30% 20% 14% 14% 14% 22% 19% 17% 19% 18% 19% 10% 0% te weinig voldoende teveel geen mening Bijna de helft van de inwoners van Heerlen vindt dat het aantal koopzondagen op de woonboulevard voldoende is. Een vijfde deel vindt dat er teveel koopzondagen zijn, een zevende deel vindt dat er te weinig koopzondagen zijn en nog eens een vijfde heeft geen mening. 7

8 Figuur 5: Mening aantal koopzondagen overig Heerlen 60% 50% 40% 38% 39% 37% 30% 20% 15% 21% 18% 13% 10% 19% Heerlen totaal Heerlen Stad Heerlen overig 30% 27% 23% 23% 0% te weinig voldoende teveel geen mening Iets meer dan een derde van de Heerlenaren vindt dat het aantal koopzondagen in overig Heerlen (dus buiten de binnenstad en woonboulevard) voldoende is. Dit percentage ligt lager dan bij de vorige twee stellingen over het aantal koopzondagen in de binnenstad en de woonboulevard. Dit is te verklaren doordat een groot gedeelte van de bewoners geen mening heeft bij deze stelling. 6.4 Stellingen Figuur 6: mening inwoners over stelling I De winkelier moet zelf de volledige vrijheid hebben om te besluiten of hij zijn winkel op zondag open wil hebben. 3% 26% 8% 63% (Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens Weet niet/geen mening Het merendeel van de inwoners (63%) vindt dat de winkelier zelf de volledige vrijheid moet hebben om te besluiten of hij zijn winkel wel of niet op zondag open wil hebben. Een kwart is het oneens met de stelling. 8

9 Figuur 7: Mening bewoners over stelling II Ik vind het een heel goed idee als de winkeliers in de hele gemeente Heerlen iedere zondag hun winkel mogen openen. 6% 41% 37% (Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens Weet niet/geen mening 16% Over de stelling of het een goed idee is als de winkeliers iedere zondag hun winkel mogen openen is ongeveer een even groot deel het eens (37%) als oneens (41%). Figuur 8: Mening bewoners over stelling III Ik vind het een heel goed idee als de winkeliers in de binnenstad iedere zondag hun winkel mogen openen. 5% 41% 40% (Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens Weet niet/geen mening 14% Voor de stelling over zondag-openstelling van winkels in de binnenstad geldt eveneens dat er evenveel voor- als tegenstanders zijn. 9

10 Figuur 9: Mening bewoners over stelling IV Ik vind het een heel goed idee als de winkeliers op de woonboulevard iedere zondag hun winkel mogen openen. 6% 37% 41% (Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens Weet niet/geen mening 16% Ook voor de stelling over de woonboulevard geldt dat ongeveer 40% het eens is met de stelling tegenover 40% die het oneens is. Ruim vier op de tien bewoners geeft de middaguren als voorkeur aan wanneer ze worden gevraagd worden naar gewenste openingsuren op zondag. Ruim een vijfde ziet dat de winkels op koopzondag het liefst de hele dag open gaan. Tabel 4: Voorkeuren voor openingsuren op koopzondag Welke tijden zouden uw voorkeur hebben voor koopzondagen? Percentage s Middags 43% De hele dag 22% Geen mening/weet niet 19% Anders 14% s Morgens 2% 6.5 Overlast Van de inwoners die in de buurt van een winkel(centrum) wonen, ervaart 9% overlast ten gevolge van koopzondagen. Er is een verschil te zien tussen het aandeel inwoners die in Heerlen-Stad wonen en overlast ervaren (12%) en het aandeel inwoners die in het overig deel van Heerlen wonen en overlast ervaren (5%). 10

11 De groep die overlast ervaart is gevraagd om het soort overlast te benoemen. Uit onderstaande tabel blijkt dat de ervaren overlast met name bestaat uit parkeerproblemen en verkeersdrukte. Tabel 5: Soort overlast Welke overlast ervaart u tijdens de koopzondagen? Percentage Parkeerproblemen 49% Verkeersdrukte 27% Geluidsoverlast 12% Onveiligheidsgevoel/sociale overlast 6% Andere overlast 6% 11

12 7. RESULTATEN WINKELIERS Begin januari zijn bijna 700 winkeliers aangeschreven. In de eerste ronde bleek dat er een fout in de vragenlijst zat waardoor er een nieuwe gecorrigeerde vragenlijst verstuurd is. In totaal hebben 213 winkeliers zich de moeite genomen om de vragenlijst in te vullen en te retourneren. Dit is een respons van ruim 30%. Het grootste gedeelte van de winkeliers die de enquête heeft ingevuld is zelfstandige (63%), een derde is filiaalhouder en 5% is franchiseondernemer. Bijna 40% van de winkeliers die gereageerd hebben, heeft zijn winkel in Heerlen-Centrum, de overige 60% zijn gevestigd in de overige buurten van Heerlen. 7.1 Gebruik van koopzondagen Op de vraag in hoeverre de winkelier gebruik heeft gemaakt van de aangewezen koopzondagen, geeft figuur 10 antwoord. De antwoorden zijn weergegeven voor Heerlen-totaal en gesplitst naar winkeliers uit Heerlen-centrum en de overige buurten van Heerlen. Figuur 10: gebruik koopzondagen 70% 64% Alle koopzondagen open 60% Een aantal koopzondagen open 50% 49% Geen koopzondag open 41% 39% 40% 32% 30% 20% 19% 20% 20% 17% 10% 0% Heerlen_totaal Heerlen-centrum Heerlen-overig Bijna de helft van de winkeliers in Heerlen heeft in 2012 gebruik gemaakt van alle koopzondagen, een vijfde had een aantal koopzondagen zijn winkel geopend en bijna een derde heeft er geen gebruik van gemaakt. In Heerlen-Centrum heeft bijna twee derde van de winkeliers alle koopzondagen (een keer per maand en vier in december) zijn winkel geopend. In de overige buurten ligt dit percentage lager (39%). Ongeveer een vijfde deel heeft een aantal van de koopzondagen zijn winkel geopend. In Heerlen-Centrum heeft 17% van de winkeliers geen enkele koopzondag geopend tegenover ruim 40% in de overige buurten. Redenen om alle koopzondagen open te doen zijn: collectieve afspraken zoals deze op de woonboulevard en het Corio-centrum gelden, voor duidelijkheid en uniformiteit naar de klant toe en extra omzet/ concurrentie. De winkeliers die een aantal koopzondagen hun winkel geopend hebben, geven aan dat dit vooral in de kerstperiode was omdat het op andere zondagen niet loont. Als redenen om niet open te zijn op koopzondag worden genoemd dat het niet lonend is en dat het de enige vrije dag in de week is. 12

13 7.2 Stellingen Aan de winkeliers zijn verschillende stellingen voorgelegd. Hieronder is te zien hoe zij hierop geantwoord hebben. Figuur 11: Mening winkeliers stelling I Door zondag-openstelling in Heerlen neemt mijn omzet substantieel toe. 61% 5% 22% 12% (Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens Weet niet/geen mening Het grootste deel van de winkeliers (61%) is het oneens met de stelling dat door zondag-openstelling de omzet substantieel toeneemt. Wanneer we kijken naar winkeliers in Heerlen-Centrum, dan is nog een groter deel van de winkeliers het oneens met de stelling namelijk 70% tegenover 56% van de winkeliers in overig Heerlen. Figuur 12: Mening winkeliers stelling II De extra omzet van zondag-openstelling in Heerlen weegt niet op tegen de extra kosten. 4% 23% 13% 61% (Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens Weet niet/geen mening 13

14 Meer dan 60% van de winkeliers is het eens met de stelling dat de extra omzet van de zondagopenstelling niet opweegt tegen de extra kosten. Er zijn geen duidelijke verschillen tussen de winkeliers in het centrum van Heerlen en daarbuiten. Figuur 13: Mening winkeliers stelling III Ik vind een wekelijkse rustdag op zondag belangrijker dan openstelling van mijn bedrijf. 3% 30% 11% 56% (Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens Weet niet/geen mening Het merendeel van de winkeliers vindt een wekelijkse rustdag op zondag belangrijker dan de openstelling van het bedrijf. Een vergelijking tussen de winkeliers in Heerlen-Centrum en overig Heerlen laat zien dat een gelijk aandeel van de winkeliers de stelling onderschrijft. Figuur 14: Mening winkeliers stelling IV Als ik mijn bedrijf op zondag open is, ga ik een ander(e) dag(deel) sluiten ter compensatie. 13% 17% 9% (Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens Weet niet/geen mening 61% Slechts 17% van de winkeliers geeft aan dat als hun bedrijf op zondag open is, ze een andere dag of ander dagdeel gaan sluiten. 14

15 Figuur 15: Mening winkeliers stelling V Zondag-openstelling in Heerlen is nodig om met andere omliggende steden te kunnen concurreren. 6% 50% 31% 14% (Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens Weet niet/geen mening De helft van de winkeliers is het oneens met de stelling dat zondag-openstelling in Heerlen nodig is om met andere omliggende steden te kunnen concurreren. Opvallend is dat een groter deel van de winkeliers in Heerlen-centrum het oneens is met de stelling namelijk 61% tegenover 43% van de overige winkeliers. Waarschijnlijk hebben vooral winkeliers buiten het centrum meer last van concurrentie van andere steden omdat zij dichter bij de gemeentegrenzen liggen. Figuur 16: Mening winkeliers stelling VI Zondag-openstelling in Heerlen is nodig om met andere winkels te kunnen concurreren. 5% 54% 26% 15% (Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens Weet niet/geen mening Ook bij deze stelling is het merendeel van de winkeliers het oneens met de stelling dat zondagopenstelling in Heerlen nodig is om met andere winkels te kunnen concurreren. Ook hier is een groter deel van de winkeliers in het centrum het oneens met de stelling: 63% tegenover 47% van de winkeliers in overig Heerlen. 15

16 Op de vraag of de winkelier voor of tegen verdere uitbreiding van de koopzondagen is, is als volgt geantwoord. Figuur 17: Voor- en tegenstanders uitbreiding koopzondagen 90% 79% 80% 73% 70% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 27% 21% 30% voorstander tegenstander 10% 0% Heerlen_totaal Heerlen-Centrum Heerlen-Overig Over het algemeen is bijna drie kwart tegen verdere uitbreiding van het aantal koopzondagen. Bij de winkeliers in het centrum van Heerlen is bijna 80% tegenstander van meer koopzondagen, bij de winkeliers in de andere buurten is dit 70%. Wanneer we kijken naar de diverse branches, is alleen in de branche levensmiddelenzaak een meerderheid voor uitbreiding van het aantal koopzondagen. Bijna de helft van de levenmiddelenzaken wil dan ook iedere zondag open. Wanneer we kijken naar de grootte van de winkels dan blijkt dat er bij winkels tot 20 werkzame personen, meer winkeliers tegen uitbreiding van het aantal koopzondagen zijn dan voor. Boven de winkels met 20 man personeel, is het aandeel voorstanders groter dan het aandeel tegenstanders. 7.3 Aantal koopzondagen In figuur 18 is te zien hoe geantwoord is op de vraag hoeveel koopzondagen er volgens de winkeliers zouden moeten zijn. Figuur 18: Mening winkeliers aantal koopzondagen per jaar 35% 31% 30% 25% 20% 18% 17% 17% 15% 11% 10% 5% 3% 2% 0%

17 Wanneer we de percentages optellen van winkeliers die 12 koopzondagen en minder willen, dan blijkt dat de meerderheid (67%) hiervoor kiest. Dit komt overeen met de conclusie dat het merendeel tegen uitbreiding is van het aantal koopzondagen. Het grootste gedeelte van de winkeliers geeft dus de voorkeur aan één koopzondag per maand. De mogelijkheid van 16 koopzondagen was in deze vraag niet opgenomen. Als dit wel was gebeurd, dan hadden waarschijnlijk veel winkeliers voor deze antwoordcategorie gekozen. Wanneer we een uitsplitsing maken naar voor- en tegenstanders van uitbreiding van de koopzondagen, dan wil het grootste deel van de voorstanders (65%) 52 koopzondagen. Bij de tegenstanders wil uiteraard het grootste deel niet meer dan het huidige aantal koopzondagen. 7.4 Belemmeringen bij het invoeren van een ruimere zondag-openstelling. Wanneer er een ruimere zondag-openstelling zou komen, zou dit voor meer dan de helft (56%) van de winkeliers belemmeringen opleveren (zie tabel 6). Tabel 6: belemmeringen Belemmeringen volgens winkeliers bij ruimere zondag-openstelling Aantal keren genoemd Extra kosten en geen verhoging omzet 61 Ten koste van privé-leven en vrije tijd 24 Personele problemen 18 Er wordt 61 keer aangegeven dat er extra kosten voorzien worden met name door de inzet van extra personeel en geen verhoging van de omzet. Daarnaast geven nog eens 24 winkeliers aan dat het ten koste gaat van hun vrije tijd en privéleven. Ook het aannemen van extra personeel en motiveren van huidige werknemers wordt 18 keer genoemd als belemmering. Op de vraag of de winkeliers afspraken willen maken met collega-winkeliers geeft bijna de helft (46%) aan dat ze dit zouden willen, 40% heeft hier geen behoefte aan en 14% weet het niet. 17

18 BIJLAGE I I

19 II

20 BIJLAGE II Vragen voor deelnemers aan Heerlens Internet Panel 1. Heeft u de afgelopen zes maanden een koopzondag in Heerlen bezocht? Ja Nee 2. Heeft u de afgelopen zes maanden een koopzondag in een andere Nederlandse gemeente bezocht? Ja Nee 3. Wat is de belangrijkste reden om (wel eens) een koopzondag te bezoeken? Niet van toepassing, ik bezoek nooit een koopzondag -> vraag 5 Omdat ik anders geen tijd heb om te winkelen -> vraag 4 Omdat ik iets nodig heb -> vraag 4 Gezelligheid/recreatief -> vraag 4 Minder druk dan op andere dagen -> vraag 4 Anders namelijk -> vraag 4 Weet niet -> vraag 4 4. Gaat u dan op zondag naar de supermarkt of (ook) naar andere winkels (kleding, meubels, doehet-zelf artikelen, hobby- en vrijetijdsartikelen, boeken, witgoed etc.) Alleen naar de supermarkt -> vraag 6 Supermarkt en andere winkels -> vraag 6 Alleen naar andere winkels -> vraag 6 5. Wat is de belangrijkste reden om geen koopzondag te bezoeken? Geen tijd op zondag Geen winkelbehoefte: niks nodig op zondag Principieel/ geloof: zondagsrust Anders, nl. Weet niet 6. Weet u op welke zondagen koopzondag in Heerlen is? Ja Nee 7. Wat vindt u van het aantal koopzondagen Te weinig Voldoende Te veel Geen mening In de Heerlense binnenstad Op de woonboulevard In overig Heerlen III

21 8. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? De winkelier moet zelf de volledige vrijheid hebben om te besluiten of hij zijn winkel op zondag open wil hebben. Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens/niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens 9. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? Ik vind het een heel goed idee als de winkeliers in de hele gemeente Heerlen iedere zondag hun winkel mogen openen. Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens/niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens 10. Ik vind het een heel goed idee als de winkeliers in de binnenstad iedere zondag hun winkel mogen openen. Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens/niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens 11. Welke tijden zouden uw voorkeur hebben voor koopzondagen? s Morgens s Middags De hele dag Anders namelijk Geen mening/weet niet 12. Woont u in de buurt van een winkel(centrum)? Ja Nee 13. Ervaart u overlast van de koopzondagen momenteel? Ja -> vraag 14. Nee -> einde vragenlijst 14. Welke overlast ervaart u tijdens de koopzondagen? Geluidsoverlast Parkeerproblemen Verkeersdrukte Onveiligheidsgevoel/sociale overlast Andere overlast namelijk: IV

22 BIJLAGE III Tabel: Bent u voor of tegen verdere uitbreiding van het aantal koopzondagen? Uitgesplitst naar winkelgebied Winkelgebied absoluut percentage Binnenstad voor 16 18% tegen 71 82% totaal % t Loon voor 2 33% tegen 4 67% totaal 6 100% Woonboulevard voor 6 33% tegen 12 67% totaal % Heerlen-Stad overig voor 5 17% tegen 24 83% totaal % Hoensbroek voor 19 43% tegen 25 57% totaal % Heerlerbaan voor 2 22% tegen 7 78% totaal 9 100% Heerlerheide voor 6 33% tegen 12 67% totaal % De tabel laat zien dat: in alle winkelgebieden voorstanders van uitbreiding van het aantal koopzondagen in de minderheid zijn; in Hoensbroek is het percentage voorstanders met 43 procent het hoogst. V

23 BIJLAGE IV Tabel: Bent u voor of tegen verdere uitbreiding van het aantal koopzondagen? Uitgesplitst naar branche Branche absoluut percentage Levensmiddelenzaak voor 18 55% tegen 15 46% totaal % Modezaak voor 13 24% Winkels in persoonlijke verzorging Woon- en woninginrichtingszaken Huishoudelijke artikelenzaken Winkels in consumentenelectronica tegen 41 76% totaal % voor 0 0% tegen 4 100% totaal 4 100% voor 9 27% tegen 25 74% totaal % voor 2 40% tegen 3 60% totaal 5 100% voor 2 17% tegen 10 83% totaal % Doe-het-zelfzaken voor 1 50% Educatie- en vrije tijdsartikelen tegen 1 50% totaal 2 100% voor 0 0% tegen 2 100% totaal 2 100% Warenhuis voor 1 20% tegen 4 80% totaal 5 100% Overig voor 10 17% tegen 50 83% totaal % De tabel laat zien dat: alleen voor de levensmiddelenzaken geldt dat de voorstanders van uitbreiding van het aantal koopzondagen in de meerderheid zijn. VI

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013 Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners Gemeente Drechterland Augustus 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Vragenlijst winkeliers eerste peiling zondagsopenstelling winkels in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vragenlijst winkeliers eerste peiling zondagsopenstelling winkels in gemeente Utrechtse Heuvelrug Vragenlijst winkeliers eerste peiling zondagsopenstelling winkels in gemeente Utrechtse Heuvelrug 1. Wat vindt u ervan dat alle winkels in de gemeente Utrechtse Heuvelrug momenteel op zondag open kunnen

Nadere informatie

Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels

Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels Veel Utrechters gaan maandelijks op zondag naar een supermarkt

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Zondagopenstelling winkels Zwijndrecht

Zondagopenstelling winkels Zwijndrecht Zondagopenstelling winkels Zwijndrecht Mening bewoners en ondernemers Sinds 1 juli 2013 is de nieuwe Winkeltijdenwet in werking. Dit betekent dat gemeenten de mogelijkheid hebben om vrijstelling te verlenen

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Wekelijkse koopzondag stadsdeel Amsterdam-Noord

Wekelijkse koopzondag stadsdeel Amsterdam-Noord Wekelijkse koopzondag stadsdeel Amsterdam-Noord Project 8281 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Lotje Cohen MSc dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

Iepen op Snein? Onderzoek zondagopenstelling winkels in Stiens

Iepen op Snein? Onderzoek zondagopenstelling winkels in Stiens Iepen op Snein? Onderzoek zondagopenstelling winkels in Stiens Leeuwarden/Ljouwert, december 2014 1 INHOUD 1 AANLEIDING EN ONDERZOEKSVRAAG 3 2 UITKOMSTEN VAN DE ENQUÊTE 4 3 CONCLUSIES 7 Bijlage I: Verantwoording

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 8: Winkelen in Zeewolde. Inleiding. Zondagopenstelling winkels. April 2014

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 8: Winkelen in Zeewolde. Inleiding. Zondagopenstelling winkels. April 2014 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 8: Winkelen in Zeewolde April 2014 Inleiding In opdracht van de gemeenteraad heeft I&O Research voor de 8 e keer een peiling uitgevoerd met het burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Enquête koopzondagen Mag het een onsje minder zijn?

Enquête koopzondagen Mag het een onsje minder zijn? 1 Enquête koopzondagen Mag het een onsje minder zijn? 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Onderzoeksvragen en opzet...4 Resultaten...5 Conclusies en aanbevelingen...9 Appendix A: tabellenboek...11

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Z/16/031709/60986 *Z00984D687E* Evaluatie Enquête Koopzondagen in de gemeente Leiderdorp

Z/16/031709/60986 *Z00984D687E* Evaluatie Enquête Koopzondagen in de gemeente Leiderdorp Z/16/3179/6986 *Z984D687E* Evaluatie Enquête Koopzondagen in de gemeente Leiderdorp 4 juli 16 Inhoudsopgave 1. Inleiding en aanleiding 2. Onderzoeksvragen en opzet 3. Uitkomsten enquêtes 4. Conclusie 1.Inleiding

Nadere informatie

ONDERZOEK VERRUIMING ZONDAGOPENSTELLING DE RONDE VENEN

ONDERZOEK VERRUIMING ZONDAGOPENSTELLING DE RONDE VENEN Rapport ONDERZOEK VERRUIMING ZONDAGOPENSTELLING DE RONDE VENEN Opdrachtgever: Gemeente De Ronde Venen Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag

Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag Strategie en Onderzoek, september 2013 Inleiding Begin september 2013 is onder Leidse winkeliers een enquête gehouden over de openstelling

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden

Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden Gemeente Haarlemmermeer November 2012 Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden Gemeente Haarlemmermeer November 2012 Colofon Uitgave I&O Research Villawal 19

Nadere informatie

Draagvlak onderzoek naar verruiming van de zondagopenstelling van winkels in de gemeente Nieuwkoop

Draagvlak onderzoek naar verruiming van de zondagopenstelling van winkels in de gemeente Nieuwkoop Draagvlak onderzoek naar verruiming van de zondagopenstelling van winkels in de gemeente Nieuwkoop De mening van de inwoners, de winkeliers en het winkelpersoneel November 2013 Remko Stilting/Annemieke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 18 februari Agendapunt : 6. Programma : (4) Economische Zaken Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs. Aan de Raad.

Raadsvoorstel. Vergadering : 18 februari Agendapunt : 6. Programma : (4) Economische Zaken Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs. Aan de Raad. Raadsvoorstel Vergadering : 18 februari 2016 Agendapunt : 6 Status : Opiniërend Programma : (4) Economische Zaken Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Gerda van der Let / Jan Sijtsma

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Winkelopenstelling op zondag Resultaten en conclusies

Winkelopenstelling op zondag Resultaten en conclusies Onderzoek Winkelopenstelling op zondag Resultaten en conclusies Uitgevoerd door CDA-fractie Huizen Juni 2012 2 Inhoudsopgave Conclusies 5 Vergelijking winkelcentrum Oude Dorp en Oostermeent 6 Winkelcentrum

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Winkeltijden Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Moventem Juni 2015 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 16 Inwonerspanel Doetinchem Spreekt

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Over winkelen op zondag

Over winkelen op zondag Over winkelen op zondag Zouden alle winkels iedere zondag open moeten kunnen zijn? En de supermarkten? Moeten die open op zondag? Stadserf van de Gemeente Schiedam 11 oktober 2010 Aanvang 20.00 uur Aleidazaal,

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Monitor Koopzondag. Projectnummer: 10214 In opdracht van: Economische Zaken. Merel van der Wouden BSc Lotje Cohen MSc drs.

Monitor Koopzondag. Projectnummer: 10214 In opdracht van: Economische Zaken. Merel van der Wouden BSc Lotje Cohen MSc drs. Projectnummer: 10214 In opdracht van: Economische Zaken Merel van der Wouden BSc Lotje Cohen MSc drs. Peter van Hinte Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Startnotitie beleid winkeltijden

Startnotitie beleid winkeltijden Startnotitie beleid winkeltijden Aanleiding Aanleiding voor deze startnota zijn de mogelijkheden, die de wet onze gemeente biedt om winkels open te stellen op zon- en feestdagen. U kunt het zien als discussienota.

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Mogelijke effecten zondagopenstelling levensmiddelenzaken in Hoorn Gemeente Hoorn April 2013 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. nr.: 0229-282555 Rapportnummer 2013-1933

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen

Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen Inleiding Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen Op 21 mei 2013 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die anticipeerde op de wijzigingen in de Winkeltijdenwet per 1 juli 2013. Deze wijzigingen zijn inmiddels

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Onderwerp Evaluatie Verordening winkeltijden gemeente Heerenveen 2014 Voorstel

Onderwerp Evaluatie Verordening winkeltijden gemeente Heerenveen 2014 Voorstel Onderwerp Evaluatie Verordening winkeltijden gemeente Heerenveen 2014 Voorstel Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 31 maart 2015 Opsteller de heer G. van der Veer Registratie GF15.20024

Nadere informatie

Zondagopenstelling. In opdracht van. Gemeente Houten. Resultaten. Oktober 2012 Rianne van Beek MSc

Zondagopenstelling. In opdracht van. Gemeente Houten. Resultaten. Oktober 2012 Rianne van Beek MSc Zondagopenstelling Resultaten In opdracht van Gemeente Houten ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder www.adv-mr.com Oktober 2012 Rianne van Beek MSc 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Mogelijkheden windenergie

Mogelijkheden windenergie Mogelijkheden windenergie Draagvlak onder de inwoners De gemeenteraad heeft half 2013 ingestemd met het uitwerken van de mogelijkheden voor windenergie in Dordrecht in een Uitvoeringsplan Windenergie.

Nadere informatie

Resultaten peiling 17: detailhandel

Resultaten peiling 17: detailhandel Hofpanel Resultaten peiling 17: detailhandel Maart 2013 1. Inleiding Van 10 tot en met 17 maart 2013 is er onder het Hofpanel een peiling gehouden over detailhandel. De gemeente Hof van Twente werkt aan

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Onderzoek zondagsopenstelling Gemeente Vlagtwedde

Onderzoek zondagsopenstelling Gemeente Vlagtwedde Onderzoek zondagsopenstelling Gemeente Vlagtwedde Dit rapport is samengesteld naar aanleiding van de toezegging aan de raad om onderzoek te doen naar de wensen van inwoners en winkeliers op het gebied

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Economie Ingekomen stuk D13 (PA 17 april 2013) Economische Ontwikkeling. Ons kenmerk EZ20/13.000335. Datum uw brief

Economie Ingekomen stuk D13 (PA 17 april 2013) Economische Ontwikkeling. Ons kenmerk EZ20/13.000335. Datum uw brief Economie Ingekomen stuk D13 (PA 17 april 2013) Economische Ontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 80 E-mail gemeente@ nijmegen.nl

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken datum 25 november 2009 Betreffende wetsvoorstel: 31728 Wijziging

Nadere informatie

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) In opdracht van ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Project: 07-2610 Prijs: Adres: Goudsesingel 78,

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Onderzoek koopzondagen Diemen

Onderzoek koopzondagen Diemen nderzoek koopzondagen Diemen pdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Diemen mevrouw C. van der Sande Projecleider DTNP: mevrouw L. Dicou Projectnummer: 1146.0312 Datum: 13 juni 2012 Droogh Trommelen en

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

*ZE9E70CE512* INITIATIEF VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr. 16. Aan de Raad. No. ZA.15-32314/DV.15-451, fractie VVD.

*ZE9E70CE512* INITIATIEF VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr. 16. Aan de Raad. No. ZA.15-32314/DV.15-451, fractie VVD. *ZE9E70CE512* INITIATIEF VOORSTEL Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr. 16. Aan de Raad No. ZA.15-32314/DV.15-451, fractie VVD. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Initiatiefvoorstel VVD m.b.t. wijziging

Nadere informatie

17 Stiens, 13 januari 2015

17 Stiens, 13 januari 2015 17 Stiens, 13 januari 2015 Raadsvergadering: 22 januari 2015 Voorstelnummer: 2015/9 Portefeuillehouder: R. van der Meulen Behandelend ambtenaar: G. de Vries E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Peiling Zondagopenstelling

Peiling Zondagopenstelling Peiling Zondagopenstelling Onder CBW-MITEX leden Wonen, Mode, Schoenen en Sport CBW-MITEX Afdeling Leden & Advies Driebergsestraatweg 9 Doorn Postbus 762 3700 AT ZEIST April 2011 Colofon Het rapport Peiling

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

1 Vind jij dat de winkeliers in Horst aan de Maas zelf mogen bepalen wanneer ze open gaan?

1 Vind jij dat de winkeliers in Horst aan de Maas zelf mogen bepalen wanneer ze open gaan? Koopzondag Horst aan de Maas II Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl In de gemeente is een discussie over de koopzondagen. 8 1 Vind jij dat de winkeliers in Horst aan de Maas zelf mogen bepalen wanneer

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 juli 2005 / 138/2005. Onderwerp Wijziging verordening winkeltijden

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 juli 2005 / 138/2005. Onderwerp Wijziging verordening winkeltijden Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 juli 2005 / 138/2005 Onderwerp Wijziging verordening winkeltijden Programma / Programmanummer Economische ontwikkeling / 3220 Portefeuillehouder L. Scholten

Nadere informatie

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012 Gemeente Langedijk Maart 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1827 Datum : Maart 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Bespreeknotitie. Winkelopenstelling gemeente Stadskanaal 2015

Bespreeknotitie. Winkelopenstelling gemeente Stadskanaal 2015 1 Winkelopenstelling gemeente Stadskanaal 2015 Sinds de wijziging van de landelijke Winkeltijdenwet in 2013, hebben ons diverse vragen en signalen bereikt over het verruimen dan wel vrijgeven van de koopzondagen.

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Zondag openstelling voor kleine ondernemers. CDA Schiedam. Andreas Lepidis

Zondag openstelling voor kleine ondernemers. CDA Schiedam. Andreas Lepidis 2015 Zondag openstelling voor kleine ondernemers CDA Schiedam Andreas Lepidis Aanleiding In 2011 besloot de gemeenteraad dat de zondag openstelling voor de winkels in Schiedam verruimd werd van 12 zondagen

Nadere informatie

Hallo, De informatie staat op de laatste pagina. Met vriendelijke groet, Anna Doolaard-Pek Medewerker Economische Zaken / Bedrijfscontactfuncionaris

Hallo, De informatie staat op de laatste pagina. Met vriendelijke groet, Anna Doolaard-Pek Medewerker Economische Zaken / Bedrijfscontactfuncionaris Hallo, Ter aanvulling op het rapport van de zondagsopenstelling in de gemeente Vlagtwedde: De volgende toevoegingen zijn gedaan: Standpunt van de Handelsvereniging Mercurius en de Ondernemersvereniging

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Vuurwerkvrije binnenstad

Vuurwerkvrije binnenstad Vuurwerkvrije binnenstad Draagvlak onder de inwoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Historische Binnenstad van Dordrecht telt veel kwetsbare gebouwen en monumenten. Vuurwerk met oudjaar

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Inwonerspanel Zwembad en koopzondag

Inwonerspanel Zwembad en koopzondag Rapportage Onderzoek zwembad en koopzondag In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente IJsselstein Marleen Kalden en Djoko Draaisma Utrecht, april 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

13.30u Wijzigingen winkeltijdenwet Karel Trommelen 14.00u Belangen betrokken partijen Jasper Vlek

13.30u Wijzigingen winkeltijdenwet Karel Trommelen 14.00u Belangen betrokken partijen Jasper Vlek Alle dagen (k)open? Masterclass winkeltijden en koopzondagen Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Hotel New York Rotterdam, Villa Sonsbeek Arnhem 21 en 23 mei 2013 Programma 13.30u Wijzigingen winkeltijdenwet

Nadere informatie

ENQUÊTE: toetsing op maat

ENQUÊTE: toetsing op maat ENQUÊTE: toetsing op maat Bezoekers van de website van de PO-Raad konden hun mening geven over toetsing op maat. Tussen 22 januari en 6 februari 2013 hebben 201 mensen de enquête volledig ingevuld. De

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. : Verordening Winkeltijden Roerdalen 2009 Onderbouwing i.v.m. gebruik toerismebepaling. Indiener agendapunt

Raadsvoorstel. Onderwerp. : Verordening Winkeltijden Roerdalen 2009 Onderbouwing i.v.m. gebruik toerismebepaling. Indiener agendapunt Raadsvoorstel Onderwerp Indiener agendapunt : Verordening Winkeltijden Roerdalen 2009 Onderbouwing i.v.m. gebruik toerismebepaling : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder: Herman

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

Nota van toelichting

Nota van toelichting Nota van toelichting Nummer: 14Tl014 Kerkrade, 19 februari 2014. Behorende bij ontwerpbesluit nummer: 14Rb014 Onderwerp: Winkeltijdenverordening Beslispunten: te besluiten tot wijziging van de bij besluit

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: maartpeiling 2012 Van 19 maart t/m 1 april 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE ZONDAGSOPENING

RESULTATEN ENQUÊTE ZONDAGSOPENING RESULTATEN ENQUÊTE ZONDAGSOPENING INLEIDING Naar aanleiding van het toenemend aantal lokale stadsbesturen (o.a. Antwerpen, Kortrijk, Gent, Luik, ) dat zijn centrum wil laten erkennen als toeristische zone

Nadere informatie

Winkeltijden in Utrecht. Hier komt tekst RIA 13 januari 2015 Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Winkeltijden in Utrecht. Hier komt tekst RIA 13 januari 2015 Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Winkeltijden in Utrecht Hier komt tekst RIA 13 januari 2015 Hier komt ook tekst Winkeltijden in Utrecht RIA 13 januari 2015 presentatie ontheffingsbesluit Albert Heijn Amsterdamsestraatweg winkeltijdenwet

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade 1 (6) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 13 december kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1433 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

Over openingstijden. Meting stadspanel augustus 2014

Over openingstijden. Meting stadspanel augustus 2014 Over openingstijden Meting stadspanel augustus 2014 Over openingstijden Meting stadspanel augustus 2014 Datum: augustus 2014 Colofon Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Klaas Pruijsen

Nadere informatie

Wenselijkheid Winkeltijdenverruiming

Wenselijkheid Winkeltijdenverruiming Wenselijkheid Winkeltijdenverruiming Gemeente Teylingen Oktober 2012 Wenselijkheid Winkeltijdenverruiming Gemeente Teylingen Oktober 2012 Colofon Uitgave I&O Research Villawal 19 Postbus 691, 3430 AR Nieuwegein

Nadere informatie

Windenergie. Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen B A S I S V O O R B E L E I D. Oktober Laura de Jong. Marjolein Kolstein

Windenergie. Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen B A S I S V O O R B E L E I D. Oktober Laura de Jong. Marjolein Kolstein Windenergie Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen Laura de Jong Oktober 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Rapportage resultaten enquête project derdengelden

Rapportage resultaten enquête project derdengelden Rapportage resultaten enquête project derdengelden Inleiding De verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben is sinds de introductie in 1998 een terugkerend onderwerp van discussie

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Meedoen in Kinderdijk

Meedoen in Kinderdijk Meedoen in Kinderdijk Belangstelling voor activiteiten en diensten Inhoud: 1. Conclusies 2. Belangstelling in beeld Sinds 2011 heeft Kinderdijk een eigen wijkcentrum, het Multifunctioneel Centrum (MFC)

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie