*eigen indicator van Centea en Landbouwkrediet. Voor meer informatie over de betekenis van deze productscores gelieve u zich te wenden tot uw agent.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "*eigen indicator van Centea en Landbouwkrediet. Voor meer informatie over de betekenis van deze productscores gelieve u zich te wenden tot uw agent."

Transcriptie

1 biedt de mogelijkheid om op de einddatum van 29/11/2019 naast kapitaalbescherming (1), een potentiële meerwaarde te realiseren van maximaal 75% (ofwel een rendement op jaarbasis tussen 0% en 7,76% vóór kosten en belastingen) via beleggingen op de internationale aandelenmarkten. De beleggingen op de internationale aandelenmarkten worden gerealiseerd via 30 aandelen (selectie op basis van de grootste beurswaarde (2) ), 10 aandelen van elk van de 3 volgende indices: EURO STOXX Select Dividend 30, S&P 500 en Hang Seng. heeft als doelstelling te zorgen voor: De bescherming van het beginkapitaal op de einddatum (1) (exclusief kosten en belastingen), ongeacht de evolutie van de aandelenkorf; En daar bovenop de positieve weerhouden prestatie van de aandelenkorf, met een maximum van 75%, zijnde een rendement op jaarbasis van minimaal 0% en maximaal 7,76% (excl. kosten en belastingen). Op de einddatum, na 7 jaar en 6 maanden, ontvangt de belegger een eventuele meerwaarde die gelijk is aan weerhouden prestatie van de aandelenkorf, berekend in functie van de evolutie van elk aandeel waarvan de prestatie (individueel) wordt afgetopt op maximum +75%. (zie illustratie van de beheerdoelstelling van het compartiment op pagina 2). Als de prestatie echter nul of negatief is, is het rendement gelijk aan 0%. ISIN-code BE Wettelijke risico-indicator (3) : 3 op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico) Productscore van Centea*: Productscore van Landbouwkrediet *eigen indicator van Centea en Landbouwkrediet. Voor meer informatie over de betekenis van deze productscores gelieve u zich te wenden tot uw agent. (1) zie de paragraaf "KAPITAALBESCHERMING" op pagina 4 betreffende de precieze voorwaarden en modaliteiten voor een beroep op deze bescherming. (2) komt overeen met de 10 grootste wegingen in elk van de 3 indices: EURO STOXX Select Dividend 30, S&P 500 en Hang Seng per 20/04/2012 (hierna de Korf ). (3) Voor meer informatie kunt u de website raadplegen. P. 1/6

2 Beleggingsbeleid Om de beleggingsdoelstelling te bereiken, kunnen de activa van het compartiment bestaan uit rechtstreeks aangehouden verhandelbare effecten (meer bepaald obligaties en andere in aanmerking komende schuldinstrumenten, zoals nader omschreven in paragraaf van het vereenvoudigde prospectus), geldmarktinstrumenten, deelbewijzen in een instelling voor collectieve belegging in obligaties of geldmarktinstrumenten die rechtstreeks aangehouden en beheerd worden door de beheerder of een andere beheermaatschappij, uit reverse repo's, deposito's, een korf aandelen, derivaten (beursgenoteerde futures, renteswaps, performanceswaps, aandelenswaps) en/of liquide middelen. In het algemeen kan het compartiment beleggen in elk soort instrument dat is goedgekeurd door het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging ("het Koninklijk Besluit"). Het compartiment zal een of meer swaps afsluiten waardoor het op de einddatum een bedrag kan verkrijgen waarmee het de doelstelling van het compartiment kan verwezenlijken. Illustratie van de beheerdoelstelling van het compartiment Hoe wordt het rendement van elk aandeel in de korf berekend? Het rendement van elk aandeel in de korf wordt als volgt berekend: (Eindwaarde - beginwaarde/ beginwaarde) met een maximum van 75%. De beleggers hebben geen recht op de dividenden die door de aandelen worden uitgekeerd. De eindwaarde en de beginwaarde worden gedefinieerd onder Belangrijkste Kenmerken op pagina 4. Voorbeeld: Aandeel Beginwaarde van het aandeel Eindwaarde van het aandeel Prestatie van het aandeel Weerhouden prestatie van het aandeel ,00% 75,00% ,14% 32,14% ,09% -29,09% De cijfermatige gegevens in dit voorbeeld dienen louter ter illustratie; ze zijn bedoeld om het berekeningsmechanisme voor het rendement toe te lichten. Welk rendement mag men op de einddatum van het compartiment (29/11/2019) verwachten? In geval van een zeer sterke daling van de aandelenmarkten, is het beginkapitaal (excl. kosten en belastingen) beschermd op de vervaldag na 7 jaar en 6 maanden (1) als de beheerdoelstelling is bereikt. Als de koers van de aandelen in de korf stijgt ten opzichte van hun beginniveau, dan ontvangt de belegger een meerwaarde die gelijk is aan de gemiddelde prestatie van de korf van 30 aandelen, waarbij de prestatie van elk aandeel wordt afgetopt op maximum 75% (ofwel een jaarlijks rendement van maximaal 7,76% vóór kosten en belastingen over de periode van 04/06/2012 tot 29/11/2019) (1) zie de paragraaf "KAPITAALBESCHERMING" op pagina 4 betreffende de precieze voorwaarden en modaliteiten voor een beroep op deze bescherming. P. 2/6

3 Marktscenario's Gunstig scenario Op de einddatum 29/11/2019: Gemiddelde prestatie van de 30 aandelen in de korf sinds de aanvangsdatum = 100,0%. Gemiddelde van de 30 weerhoudenprestaties = 70% Prestatie volgens de formule = Max [0; 70%] = 70% OOp de einddatum bedraagt de uiteindelijke nettoinventariswaarde EUR 1.700,00 voor een begin- NIW van EUR (exclusief inschrijvingsprovisie); ofwel een rendement op jaarbasis volgens de formule van 7,34% (vóór kosten en belastingen). Neutraal scenario Op de einddatum 29/11/2019: Gemiddelde prestatie van de 30 aandelen in de korf sinds de aanvangsdatum = 29,2%. Gemiddelde van de 30 weerhouden prestaties = 24,4% Prestatie volgens de formule = Max [0; 24,2%] = 24.2% Op de einddatum bedraagt de uiteindelijke nettoinventariswaarde EUR 1.242,00 voor een begin- NIW van EUR (exclusief inschrijvingsprovisie); ofwel een rendement op jaarbasis volgens de formule van 2,94% (vóór kosten en belastingen). Ongunstig scenario Op de einddatum 29/11/2019: Gemiddelde prestatie van de 30 aandelen in de korf sinds de aanvangsdatum = -20,0%. Gemiddelde van de 30 weerhouden prestaties = -20% Prestatie volgens de formule = Max [0;100% x - 20%] = 0% Op de einddatumbedraagt de uiteindelijke nettoinventariswaarde EUR 1.000,00 voor een begin- NIW van EUR (exclusief inschrijvingsprovisie); ofwel een rendement op jaarbasis volgens de formule van 0% (vóór kosten en belastingen). De cijfermatige gegevens in dit voorbeeld dienen louter ter illustratie; ze zijn bedoeld om de impact van de prestatie van de aandelenkorf op het rendement van het compartiment toe te lichten, mits de doelstelling van kapitaalbescherming van het compartiment is bereikt. Deze simulaties hebben geen enkele voorspellende waarde ten aanzien van toekomstige resultaten van het compartiment en houden geen garantie in voor toekomstige rendementen. De waarde van beleggingen kan stijgen of dalen en beleggers ontvangen bij uittreding vóór de vervaldag mogelijk minder terug dan zij hebben ingelegd. P. 3/6

4 Belangrijkste kenmerken ISIN-code Rechtsvorm Financiële dienst Valuta Looptijd BE Compartiment van de bevek naar Belgisch recht Crelan Invest CACEIS Belgium NV, beursmakelaar, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel. EUR 7 jaar en 6 maanden Einddatum 29 november 2019 Begin-NIW NIW bepaald op 4 juni 2012, gelijk aan EUR (exclusief kosten en belastingen) Eind-NIW NIW opgesteld op 29 november 2019 Minimuminleg Kapitalisatiedeelbewijs van EUR Inschrijvingsperiode Berekening van de netto-inventariswaarde ("NIW") Aandelenkorf Beginwaarde van de index Eindwaarde van de index Van 30 april 2012 tot en met 4 juni uur, onder voorbehoud dat in bepaalde omstandigheden tot vervroegde sluiting kan worden besloten. Valutadatum: 8 juni 2012 De netto-inventariswaarde wordt tweemaal per maand berekend. Op de 16e van elke maand (of, als dit een zaterdag, zondag of feestdag is, de laatste daaraan voorafgaande bankwerkdag) en op de laatste bankwerkdag van elke maand (in december: op de op een na laatste bankwerkdag van de maand). Korf van 30 aandelen die overeenkomen met de 10 grootste wegingen van elk van de indices EURO STOXX Select Dividend 30, S&P 500 en Hang Seng per 20/04/2012 (zie pagina 5: Samenstelling van de korf). Rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de aandelen in de korf op de volgende data: 11 juni 2012, 12 juni 2012 en 13 juni 2012 Rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de aandelen in de korf op de volgende data: 13 november 2019, 14 november 2019 en 15 november 2019, of de eerstvolgende beursdag in geval van slecht functioneren of sluiting van de markten, of indien de index op een bepaalde dag of uur niet kon worden berekend of gepubliceerd. Wettelijke risico-indicator 3 op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico) Deze wettelijk verplichte risicoscore wordt berekend zodra van het nieuwe compartiment van een ICB voor meer dan één jaar netto-inventariswaarden bekend zijn; de risicocategorie wordt toegekend op de basis van de berekening van de standaarddeviatie op jaarbasis van het rendement in EUR en houdt zo rekening met de schommelingen op de markten. De score wordt elk halfjaar opnieuw berekend en kan dan hoger of lager zijn, al naargelang de schommelingen op de markten toenemen of afnemen. Voor meer informatie over de aan deze belegging verbonden risico's, verwijzen we naar het prospectus van het compartiment. KAPITAALBESCHERMING Ontwikkeling van de NIV tijdens de looptijd van het compartiment HET COMPARTIMENT STREEFT NAAR KAPITAALBESCHERMING, D.W.Z. HANDHAVING VAN DE BEGIN-NIW OFWEL EUR (EXCLUSIEF KOSTEN EN BELASTINGEN) PER DEELBEWIJS OP DE EINDDATUM VAN DAARTOE MOETEN DE BELEGGERS OP HUN DEELBEWIJZEN IN HET COMPARTIMENT HEBBEN INGESCHREVEN OP BASIS VAN DE BEGIN-NIW EN ZE AANHOUDEN TOT AAN DE EINDDATUM. ER IS GEEN ENKELE FORMELE GARANTIE GEGEVEN DOOR EEN DERDE, NOCH AAN HET COMPARTIMENT, NOCH AAN DE AANDEELHOUDERS ERVAN. DAAROM IS HET MOGELIJK DAT DEZE BESCHERMINGSDOELSTELLING NIET WORDT GEHAALD. DAT KAN OP DE EINDDATUM LEIDEN TOT EEN KAPITAALVERLIES VOOR DE BELEGGER, MET NAME IN GEVAL VAN EEN NEGATIEVE ONTWIKKELING VAN HET KREDIETRISICO OF WANBETALING VAN EEN EMITTENT OF EEN TEGENPARTIJ. INDIEN OM VERVROEGDE INKOOP WORDT VERZOCHT, IS HET KAPITAAL NIET BESCHERMD. ZO ZAL DE WAARDE VAN HET DEELBEWIJS VAN HET COMPARTIMENT BIJ UITSTAPPEN TIJDENS DE LOOPTIJD AFHANGEN VAN DE MARKTOMSTANDIGHEDEN OP DAT MOMENT EN LAGER KUNNEN ZIJN DAN DE BEGIN-NIW P. 4/6

5 Productscore Kosten Instapkosten Uitstapkosten Productscore van Centea: 3 op een schaal van 1 (meest defensief) tot 7 (meest dynamisch) Productscore van Landbouwkrediet: 3 op een schaal van 0 (meest defensief) tot 10 (meest dynamisch) Tijdens de eerste inschrijvingsperiode: maximaal 2,50%, niet verworven voor het compartiment Na de initiële inschrijvingsperiode: 3,50% in totaal, waarvan maximaal 1,50% niet verworven voor het compartiment en 2% verworven voor het compartiment Na de initiële inschrijvingsperiode: 1% verworven voor het compartiment Op de einddatum: 0% In geval van een rechtstreekse inschrijving op naam in het register of in geval van wijziging van een nominee-inschrijving in een rechtstreekse inschrijving op naam in het register (op verzoek van de klant), wordt een vast bedrag van EUR 100 (incl. BTW) in rekening gebracht Fiscaliteit Algemeen De fiscale behandeling hangt af van de persoonlijke situatie van elke belegger en kan in de toekomst worden gewijzigd. (zie paragraaf 14 van Informatie over de BEVEK van het vereenvoudigde prospectus) Beursbelasting 0,65% bij uitstap (met een maximum van EUR 975) Nihil op de einddatum Samenstelling van de korf De korf omvat de 10 grootste wegingen van elk van de 3 indices EURO STOXX Select Dividend 30, S&P 500 en Hang Seng per Naam van het aandeel Land Naam van het aandeel Land APPLE INC VS DEUTSCHE TELEKOM AG-REG Duitsland EXXON MOBIL CORP VS UNILEVER NV-CVA Nederland MICROSOFT CORP VS BOUYGUES SA Frankrijk INTL BUSINESS MACHINES CORP VS SNAM SPA Italië GENERAL ELECTRIC CO VS CRH PLC Ierland CHEVRON CORP VS SWIRE PACIFIC LTD-A Hongkong GOOGLE INC-CL A VS BANK OF CHINA LTD-H Hongkong WAL-MART STORES INC VS MTR CORP Hongkong BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B VS WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD Hongkong AT&T INC VS CLP HOLDINGS LTD Hongkong AXA SA Frankrijk PING AN INSURANCE GROUP CO-H Hongkong RWE AG-NON VTG PFD Duitsland HONG KONG EXCHANGES & CLEAR Hongkong BILFINGER BERGER SE Duitsland NEW WORLD DEVELOPMENT Hongkong BELGACOM SA België CHEUNG KONG HOLDINGS LTD Hongkong FRANCE TELECOM SA Frankrijk SUN HUNG KAI PROPERTIES Hongkong Hoe inschrijven? U kunt op dit compartiment inschrijven van 30/04/2012 tot en met 04/06/2012 om 6 uur (onder het voorbehoud dat in bepaalde omstandigheden tot vervroegde sluiting kan worden besloten) bij de distributiekantoren Centea en Landbouwkrediet: Voor meer informatie: Neem contact op met uw agent van Centea of van Landbouwkrediet P. 5/6

6 Disclaimer Dit document heeft een commerciële strekking. Het is niet een doument uit hoofde van de regelgeving. De inschrijvingen vinden plaats op basis van het prospectus en de statuten. Het betreft het compartiment (het compartiment ), een compartiment van de bevek Crelan Invest. De bevek Crelan Invest is een bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die gekozen heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG, en die voor wat betreft bepaalde aspecten van haar werkwijze en haar beleggingen valt onder de Belgische wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Potentiële beleggers moeten onderzoeken of de risico's verbonden aan een belegging in het compartiment passen bij hun situatie, en dienen zich er tevens van te vergewissen dat ze de inhoud van het onderhavige document volledig begrijpen. Voorts vestigen we de aandacht van iedere geïnteresseerde op het feit dat niet op deelbewijzen van het compartiment kan worden ingeschreven als de regelgeving van zijn land van herkomst, of de regelgeving van een ander land die op hem van toepassing is, dat verbiedt. Bijgevolg dient hij zich vóór elke inschrijving ervan te vergewissen dat deze inschrijving is toegelaten volgens de wetten die daarop van toepassing zijn en zich op de hoogte te stellen van de fiscale gevolgen van zo'n belegging. We raden alle beleggers sterk aan om advies in te winnen bij een onafhankelijke deskundige om te bepalen of een belegging in het compartiment gepast is. Het compartiment biedt geen enkele rendementsgarantie. Bovendien voorspellen de rendementssimulaties op basis van hypothetische gegevens in geen geval toekomstige resultaten en vormen ze evenmin een garantie voor toekomstige rendementen. De waarden van de deelbewijzen zijn onderhevig aan de schommelingen van de markt, waardoor de gerealiseerde beleggingen zowel kunnen dalen als stijgen. De informatie in dit document is onvermijdelijk onvolledig, wordt verschaft op basis van marktgegevens vastgesteld op een bepaald moment en kan veranderen. Uitgangspunt bij het gepresenteerde compartiment is dat belegd wordt voor de hele levensduur van het compartiment. Er wordt dus sterk aangeraden alleen deelbewijzen van dit compartiment te kopen als u de intentie hebt die tot hun voorziene vervaldag aan te houden. Als u uw deelbewijzen ter inkoop aanbiedt vóór de in het prospectus vermelde vervaldag(en), zal de prijs die u wordt geboden, afhangen van de marktsituatie op die dag (en na aftrek van de kosten en taksen). Wie op deelbewijzen inschrijft, neemt dus een niet vooraf meetbaar kapitaalrisico als men verplicht is zijn deelbewijzen te laten terugkopen op een andere dag dan de voorziene datum: de terugkoopprijs op dat moment kan sterk verschillen (lager of hoger zijn) van het bedrag dat wordt verkregen via de hiervoor gegeven formule. Gedetailleerde informatie over dit product, de voorwaarden en de risico's die eraan zijn verbonden, vindt u in het volledige en het vereenvoudigde prospectus, en in de jaar- en halfjaarverslagen, die gratis verkrijgbaar zijn bij de maatschappelijke zetel van de bevek. U kunt deze informatie verkrijgen via CACEIS Belgium, uw Centea kantoor (of op of uw Landbouwkrediet kantoor (of op De informatie in dit document is geldig op het moment waarop ze is opgesteld en kan veranderen. Dit document is onderworpen aan het Belgische recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. De financiële dienst wordt verzorgd door CACEIS Belgium NV, beursmakelaar - Havenlaan 86C, bus Brussel. Verantwoordelijke uitgever: Rik DUYCK, 24/04/2012. P. 6/6

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

PROSPECTUS KBC EQUIMAX

PROSPECTUS KBC EQUIMAX PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICB KBC

Nadere informatie

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 FLASH INVEST December 2013 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Rendement 7 jaar Recht op volledige terugbetaling van het

Nadere informatie

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK Het uitgifteprospectus werd gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 129, 1, tweede lid van

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13 Future Invest Plan Inhoud Een beleggingsplan voor de projecten 5 die u na aan het hart liggen Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 EUR 5 Eenvoudig 5 Voor u of uw naasten 5 Bepaalde

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie