*eigen indicator van Centea en Landbouwkrediet. Voor meer informatie over de betekenis van deze productscores gelieve u zich te wenden tot uw agent.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "*eigen indicator van Centea en Landbouwkrediet. Voor meer informatie over de betekenis van deze productscores gelieve u zich te wenden tot uw agent."

Transcriptie

1 biedt de mogelijkheid om op de einddatum van 29/11/2019 naast kapitaalbescherming (1), een potentiële meerwaarde te realiseren van maximaal 75% (ofwel een rendement op jaarbasis tussen 0% en 7,76% vóór kosten en belastingen) via beleggingen op de internationale aandelenmarkten. De beleggingen op de internationale aandelenmarkten worden gerealiseerd via 30 aandelen (selectie op basis van de grootste beurswaarde (2) ), 10 aandelen van elk van de 3 volgende indices: EURO STOXX Select Dividend 30, S&P 500 en Hang Seng. heeft als doelstelling te zorgen voor: De bescherming van het beginkapitaal op de einddatum (1) (exclusief kosten en belastingen), ongeacht de evolutie van de aandelenkorf; En daar bovenop de positieve weerhouden prestatie van de aandelenkorf, met een maximum van 75%, zijnde een rendement op jaarbasis van minimaal 0% en maximaal 7,76% (excl. kosten en belastingen). Op de einddatum, na 7 jaar en 6 maanden, ontvangt de belegger een eventuele meerwaarde die gelijk is aan weerhouden prestatie van de aandelenkorf, berekend in functie van de evolutie van elk aandeel waarvan de prestatie (individueel) wordt afgetopt op maximum +75%. (zie illustratie van de beheerdoelstelling van het compartiment op pagina 2). Als de prestatie echter nul of negatief is, is het rendement gelijk aan 0%. ISIN-code BE Wettelijke risico-indicator (3) : 3 op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico) Productscore van Centea*: Productscore van Landbouwkrediet *eigen indicator van Centea en Landbouwkrediet. Voor meer informatie over de betekenis van deze productscores gelieve u zich te wenden tot uw agent. (1) zie de paragraaf "KAPITAALBESCHERMING" op pagina 4 betreffende de precieze voorwaarden en modaliteiten voor een beroep op deze bescherming. (2) komt overeen met de 10 grootste wegingen in elk van de 3 indices: EURO STOXX Select Dividend 30, S&P 500 en Hang Seng per 20/04/2012 (hierna de Korf ). (3) Voor meer informatie kunt u de website raadplegen. P. 1/6

2 Beleggingsbeleid Om de beleggingsdoelstelling te bereiken, kunnen de activa van het compartiment bestaan uit rechtstreeks aangehouden verhandelbare effecten (meer bepaald obligaties en andere in aanmerking komende schuldinstrumenten, zoals nader omschreven in paragraaf van het vereenvoudigde prospectus), geldmarktinstrumenten, deelbewijzen in een instelling voor collectieve belegging in obligaties of geldmarktinstrumenten die rechtstreeks aangehouden en beheerd worden door de beheerder of een andere beheermaatschappij, uit reverse repo's, deposito's, een korf aandelen, derivaten (beursgenoteerde futures, renteswaps, performanceswaps, aandelenswaps) en/of liquide middelen. In het algemeen kan het compartiment beleggen in elk soort instrument dat is goedgekeurd door het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging ("het Koninklijk Besluit"). Het compartiment zal een of meer swaps afsluiten waardoor het op de einddatum een bedrag kan verkrijgen waarmee het de doelstelling van het compartiment kan verwezenlijken. Illustratie van de beheerdoelstelling van het compartiment Hoe wordt het rendement van elk aandeel in de korf berekend? Het rendement van elk aandeel in de korf wordt als volgt berekend: (Eindwaarde - beginwaarde/ beginwaarde) met een maximum van 75%. De beleggers hebben geen recht op de dividenden die door de aandelen worden uitgekeerd. De eindwaarde en de beginwaarde worden gedefinieerd onder Belangrijkste Kenmerken op pagina 4. Voorbeeld: Aandeel Beginwaarde van het aandeel Eindwaarde van het aandeel Prestatie van het aandeel Weerhouden prestatie van het aandeel ,00% 75,00% ,14% 32,14% ,09% -29,09% De cijfermatige gegevens in dit voorbeeld dienen louter ter illustratie; ze zijn bedoeld om het berekeningsmechanisme voor het rendement toe te lichten. Welk rendement mag men op de einddatum van het compartiment (29/11/2019) verwachten? In geval van een zeer sterke daling van de aandelenmarkten, is het beginkapitaal (excl. kosten en belastingen) beschermd op de vervaldag na 7 jaar en 6 maanden (1) als de beheerdoelstelling is bereikt. Als de koers van de aandelen in de korf stijgt ten opzichte van hun beginniveau, dan ontvangt de belegger een meerwaarde die gelijk is aan de gemiddelde prestatie van de korf van 30 aandelen, waarbij de prestatie van elk aandeel wordt afgetopt op maximum 75% (ofwel een jaarlijks rendement van maximaal 7,76% vóór kosten en belastingen over de periode van 04/06/2012 tot 29/11/2019) (1) zie de paragraaf "KAPITAALBESCHERMING" op pagina 4 betreffende de precieze voorwaarden en modaliteiten voor een beroep op deze bescherming. P. 2/6

3 Marktscenario's Gunstig scenario Op de einddatum 29/11/2019: Gemiddelde prestatie van de 30 aandelen in de korf sinds de aanvangsdatum = 100,0%. Gemiddelde van de 30 weerhoudenprestaties = 70% Prestatie volgens de formule = Max [0; 70%] = 70% OOp de einddatum bedraagt de uiteindelijke nettoinventariswaarde EUR 1.700,00 voor een begin- NIW van EUR (exclusief inschrijvingsprovisie); ofwel een rendement op jaarbasis volgens de formule van 7,34% (vóór kosten en belastingen). Neutraal scenario Op de einddatum 29/11/2019: Gemiddelde prestatie van de 30 aandelen in de korf sinds de aanvangsdatum = 29,2%. Gemiddelde van de 30 weerhouden prestaties = 24,4% Prestatie volgens de formule = Max [0; 24,2%] = 24.2% Op de einddatum bedraagt de uiteindelijke nettoinventariswaarde EUR 1.242,00 voor een begin- NIW van EUR (exclusief inschrijvingsprovisie); ofwel een rendement op jaarbasis volgens de formule van 2,94% (vóór kosten en belastingen). Ongunstig scenario Op de einddatum 29/11/2019: Gemiddelde prestatie van de 30 aandelen in de korf sinds de aanvangsdatum = -20,0%. Gemiddelde van de 30 weerhouden prestaties = -20% Prestatie volgens de formule = Max [0;100% x - 20%] = 0% Op de einddatumbedraagt de uiteindelijke nettoinventariswaarde EUR 1.000,00 voor een begin- NIW van EUR (exclusief inschrijvingsprovisie); ofwel een rendement op jaarbasis volgens de formule van 0% (vóór kosten en belastingen). De cijfermatige gegevens in dit voorbeeld dienen louter ter illustratie; ze zijn bedoeld om de impact van de prestatie van de aandelenkorf op het rendement van het compartiment toe te lichten, mits de doelstelling van kapitaalbescherming van het compartiment is bereikt. Deze simulaties hebben geen enkele voorspellende waarde ten aanzien van toekomstige resultaten van het compartiment en houden geen garantie in voor toekomstige rendementen. De waarde van beleggingen kan stijgen of dalen en beleggers ontvangen bij uittreding vóór de vervaldag mogelijk minder terug dan zij hebben ingelegd. P. 3/6

4 Belangrijkste kenmerken ISIN-code Rechtsvorm Financiële dienst Valuta Looptijd BE Compartiment van de bevek naar Belgisch recht Crelan Invest CACEIS Belgium NV, beursmakelaar, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel. EUR 7 jaar en 6 maanden Einddatum 29 november 2019 Begin-NIW NIW bepaald op 4 juni 2012, gelijk aan EUR (exclusief kosten en belastingen) Eind-NIW NIW opgesteld op 29 november 2019 Minimuminleg Kapitalisatiedeelbewijs van EUR Inschrijvingsperiode Berekening van de netto-inventariswaarde ("NIW") Aandelenkorf Beginwaarde van de index Eindwaarde van de index Van 30 april 2012 tot en met 4 juni uur, onder voorbehoud dat in bepaalde omstandigheden tot vervroegde sluiting kan worden besloten. Valutadatum: 8 juni 2012 De netto-inventariswaarde wordt tweemaal per maand berekend. Op de 16e van elke maand (of, als dit een zaterdag, zondag of feestdag is, de laatste daaraan voorafgaande bankwerkdag) en op de laatste bankwerkdag van elke maand (in december: op de op een na laatste bankwerkdag van de maand). Korf van 30 aandelen die overeenkomen met de 10 grootste wegingen van elk van de indices EURO STOXX Select Dividend 30, S&P 500 en Hang Seng per 20/04/2012 (zie pagina 5: Samenstelling van de korf). Rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de aandelen in de korf op de volgende data: 11 juni 2012, 12 juni 2012 en 13 juni 2012 Rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de aandelen in de korf op de volgende data: 13 november 2019, 14 november 2019 en 15 november 2019, of de eerstvolgende beursdag in geval van slecht functioneren of sluiting van de markten, of indien de index op een bepaalde dag of uur niet kon worden berekend of gepubliceerd. Wettelijke risico-indicator 3 op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico) Deze wettelijk verplichte risicoscore wordt berekend zodra van het nieuwe compartiment van een ICB voor meer dan één jaar netto-inventariswaarden bekend zijn; de risicocategorie wordt toegekend op de basis van de berekening van de standaarddeviatie op jaarbasis van het rendement in EUR en houdt zo rekening met de schommelingen op de markten. De score wordt elk halfjaar opnieuw berekend en kan dan hoger of lager zijn, al naargelang de schommelingen op de markten toenemen of afnemen. Voor meer informatie over de aan deze belegging verbonden risico's, verwijzen we naar het prospectus van het compartiment. KAPITAALBESCHERMING Ontwikkeling van de NIV tijdens de looptijd van het compartiment HET COMPARTIMENT STREEFT NAAR KAPITAALBESCHERMING, D.W.Z. HANDHAVING VAN DE BEGIN-NIW OFWEL EUR (EXCLUSIEF KOSTEN EN BELASTINGEN) PER DEELBEWIJS OP DE EINDDATUM VAN DAARTOE MOETEN DE BELEGGERS OP HUN DEELBEWIJZEN IN HET COMPARTIMENT HEBBEN INGESCHREVEN OP BASIS VAN DE BEGIN-NIW EN ZE AANHOUDEN TOT AAN DE EINDDATUM. ER IS GEEN ENKELE FORMELE GARANTIE GEGEVEN DOOR EEN DERDE, NOCH AAN HET COMPARTIMENT, NOCH AAN DE AANDEELHOUDERS ERVAN. DAAROM IS HET MOGELIJK DAT DEZE BESCHERMINGSDOELSTELLING NIET WORDT GEHAALD. DAT KAN OP DE EINDDATUM LEIDEN TOT EEN KAPITAALVERLIES VOOR DE BELEGGER, MET NAME IN GEVAL VAN EEN NEGATIEVE ONTWIKKELING VAN HET KREDIETRISICO OF WANBETALING VAN EEN EMITTENT OF EEN TEGENPARTIJ. INDIEN OM VERVROEGDE INKOOP WORDT VERZOCHT, IS HET KAPITAAL NIET BESCHERMD. ZO ZAL DE WAARDE VAN HET DEELBEWIJS VAN HET COMPARTIMENT BIJ UITSTAPPEN TIJDENS DE LOOPTIJD AFHANGEN VAN DE MARKTOMSTANDIGHEDEN OP DAT MOMENT EN LAGER KUNNEN ZIJN DAN DE BEGIN-NIW P. 4/6

5 Productscore Kosten Instapkosten Uitstapkosten Productscore van Centea: 3 op een schaal van 1 (meest defensief) tot 7 (meest dynamisch) Productscore van Landbouwkrediet: 3 op een schaal van 0 (meest defensief) tot 10 (meest dynamisch) Tijdens de eerste inschrijvingsperiode: maximaal 2,50%, niet verworven voor het compartiment Na de initiële inschrijvingsperiode: 3,50% in totaal, waarvan maximaal 1,50% niet verworven voor het compartiment en 2% verworven voor het compartiment Na de initiële inschrijvingsperiode: 1% verworven voor het compartiment Op de einddatum: 0% In geval van een rechtstreekse inschrijving op naam in het register of in geval van wijziging van een nominee-inschrijving in een rechtstreekse inschrijving op naam in het register (op verzoek van de klant), wordt een vast bedrag van EUR 100 (incl. BTW) in rekening gebracht Fiscaliteit Algemeen De fiscale behandeling hangt af van de persoonlijke situatie van elke belegger en kan in de toekomst worden gewijzigd. (zie paragraaf 14 van Informatie over de BEVEK van het vereenvoudigde prospectus) Beursbelasting 0,65% bij uitstap (met een maximum van EUR 975) Nihil op de einddatum Samenstelling van de korf De korf omvat de 10 grootste wegingen van elk van de 3 indices EURO STOXX Select Dividend 30, S&P 500 en Hang Seng per Naam van het aandeel Land Naam van het aandeel Land APPLE INC VS DEUTSCHE TELEKOM AG-REG Duitsland EXXON MOBIL CORP VS UNILEVER NV-CVA Nederland MICROSOFT CORP VS BOUYGUES SA Frankrijk INTL BUSINESS MACHINES CORP VS SNAM SPA Italië GENERAL ELECTRIC CO VS CRH PLC Ierland CHEVRON CORP VS SWIRE PACIFIC LTD-A Hongkong GOOGLE INC-CL A VS BANK OF CHINA LTD-H Hongkong WAL-MART STORES INC VS MTR CORP Hongkong BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B VS WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD Hongkong AT&T INC VS CLP HOLDINGS LTD Hongkong AXA SA Frankrijk PING AN INSURANCE GROUP CO-H Hongkong RWE AG-NON VTG PFD Duitsland HONG KONG EXCHANGES & CLEAR Hongkong BILFINGER BERGER SE Duitsland NEW WORLD DEVELOPMENT Hongkong BELGACOM SA België CHEUNG KONG HOLDINGS LTD Hongkong FRANCE TELECOM SA Frankrijk SUN HUNG KAI PROPERTIES Hongkong Hoe inschrijven? U kunt op dit compartiment inschrijven van 30/04/2012 tot en met 04/06/2012 om 6 uur (onder het voorbehoud dat in bepaalde omstandigheden tot vervroegde sluiting kan worden besloten) bij de distributiekantoren Centea en Landbouwkrediet: Voor meer informatie: Neem contact op met uw agent van Centea of van Landbouwkrediet P. 5/6

6 Disclaimer Dit document heeft een commerciële strekking. Het is niet een doument uit hoofde van de regelgeving. De inschrijvingen vinden plaats op basis van het prospectus en de statuten. Het betreft het compartiment (het compartiment ), een compartiment van de bevek Crelan Invest. De bevek Crelan Invest is een bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die gekozen heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG, en die voor wat betreft bepaalde aspecten van haar werkwijze en haar beleggingen valt onder de Belgische wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Potentiële beleggers moeten onderzoeken of de risico's verbonden aan een belegging in het compartiment passen bij hun situatie, en dienen zich er tevens van te vergewissen dat ze de inhoud van het onderhavige document volledig begrijpen. Voorts vestigen we de aandacht van iedere geïnteresseerde op het feit dat niet op deelbewijzen van het compartiment kan worden ingeschreven als de regelgeving van zijn land van herkomst, of de regelgeving van een ander land die op hem van toepassing is, dat verbiedt. Bijgevolg dient hij zich vóór elke inschrijving ervan te vergewissen dat deze inschrijving is toegelaten volgens de wetten die daarop van toepassing zijn en zich op de hoogte te stellen van de fiscale gevolgen van zo'n belegging. We raden alle beleggers sterk aan om advies in te winnen bij een onafhankelijke deskundige om te bepalen of een belegging in het compartiment gepast is. Het compartiment biedt geen enkele rendementsgarantie. Bovendien voorspellen de rendementssimulaties op basis van hypothetische gegevens in geen geval toekomstige resultaten en vormen ze evenmin een garantie voor toekomstige rendementen. De waarden van de deelbewijzen zijn onderhevig aan de schommelingen van de markt, waardoor de gerealiseerde beleggingen zowel kunnen dalen als stijgen. De informatie in dit document is onvermijdelijk onvolledig, wordt verschaft op basis van marktgegevens vastgesteld op een bepaald moment en kan veranderen. Uitgangspunt bij het gepresenteerde compartiment is dat belegd wordt voor de hele levensduur van het compartiment. Er wordt dus sterk aangeraden alleen deelbewijzen van dit compartiment te kopen als u de intentie hebt die tot hun voorziene vervaldag aan te houden. Als u uw deelbewijzen ter inkoop aanbiedt vóór de in het prospectus vermelde vervaldag(en), zal de prijs die u wordt geboden, afhangen van de marktsituatie op die dag (en na aftrek van de kosten en taksen). Wie op deelbewijzen inschrijft, neemt dus een niet vooraf meetbaar kapitaalrisico als men verplicht is zijn deelbewijzen te laten terugkopen op een andere dag dan de voorziene datum: de terugkoopprijs op dat moment kan sterk verschillen (lager of hoger zijn) van het bedrag dat wordt verkregen via de hiervoor gegeven formule. Gedetailleerde informatie over dit product, de voorwaarden en de risico's die eraan zijn verbonden, vindt u in het volledige en het vereenvoudigde prospectus, en in de jaar- en halfjaarverslagen, die gratis verkrijgbaar zijn bij de maatschappelijke zetel van de bevek. U kunt deze informatie verkrijgen via CACEIS Belgium, uw Centea kantoor (of op of uw Landbouwkrediet kantoor (of op De informatie in dit document is geldig op het moment waarop ze is opgesteld en kan veranderen. Dit document is onderworpen aan het Belgische recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. De financiële dienst wordt verzorgd door CACEIS Belgium NV, beursmakelaar - Havenlaan 86C, bus Brussel. Verantwoordelijke uitgever: Rik DUYCK, 24/04/2012. P. 6/6

Euro & Emerging Equity I

Euro & Emerging Equity I Euro & Emerging Equity I Euro & Emerging Equity I biedt de mogelijkheid om, op de vervaldatum 31/10/2019, te profiteren van kapitaalbescherming (1) samen met een potentiële meerwaarde van maximaal 50%

Nadere informatie

Crelan Invest World Equity I

Crelan Invest World Equity I Gestructureerd fonds (1) met als Doelstelling Kapitaalbescherming op eindvervaldag Oktober- November 2011 World Equity I biedt via een blootstelling aan de internationale aandelenmarkten op de eindvervaldag

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging F CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018 Verkoopperiode: van 5 december 2012 tot 14 december 2012 (behoudens vervroegde afsluiting) Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna S.A. (1) Blootstelling

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Index 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog dividendrendement

Nadere informatie

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij de Caisse Régionale de

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX POST-FIX FUND POST-Multifix MIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Observation 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2017

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2017 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2017 Verzekeringsproduct Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23- beleggingsfonds Securex Life Select One (hierna het

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus. Subfonds Euro Equity Select II

Vereenvoudigd prospectus. Subfonds Euro Equity Select II Vereenvoudigd prospectus Subfonds Euro Equity Select II van de openbare zelfbeheerde BEVEK naar Belgisch recht met meerdere subfondsen en die gekozen heeft voor beleggingen die niet vallen onder richtlijn

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus. Subfonds Euro & Emerging Equity I

Vereenvoudigd prospectus. Subfonds Euro & Emerging Equity I Vereenvoudigd prospectus Subfonds Euro & Emerging Equity I van de openbare zelfbeheerde BEVEK naar Belgisch recht met meerdere subfondsen en die gekozen heeft voor beleggingen die niet vallen onder richtlijn

Nadere informatie

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021

Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021 Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Crelan N.V. Inschrijvingsperiode:

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 36

FORTIS B FIX Bond Plus 36 FORTIS B FIX Bond Plus 36 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE HEALTH CARE Inschrijvingsperiode: van 17 november tot en met 22 december 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar, indien er

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl)

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) Informatiefiche life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 AXA BelgiumFinance (NL) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23'

Nadere informatie

KBC EQUISAFE INDEXSELECT INVEST 2

KBC EQUISAFE INDEXSELECT INVEST 2 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC EQUISAFE INDEXSELECT INVEST 2 FINANCIËLE KENMERKEN SOORT BELEGGING : Index-ICB met kapitaalbescherming: buitenlandse indexen. BELEGGINGSDOELEINDEN EN

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card

FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX 2007 Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1)

ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1) ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1) 100% kapitaalbescherming (2) op de eindvervaldag Looptijd: 8 jaar en 1 dag Minimumrendement van 12% op de eindvervaldag (1)(2) Een korf van 25 internationale aandelen Een

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 126

FORTIS B FIX Equity 126 FORTIS B FIX Equity 126 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

Beheersreglement van het fonds Post Optima DOUBLE Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis

Beheersreglement van het fonds Post Optima DOUBLE Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Beheersreglement van het fonds Post Optima DOUBLE Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds Post Optima

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS

POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix GOOD START

POST-FIX FUND POST-Multifix GOOD START POST-FIX FUND POST-Multifix GOOD START Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Speel in op de onzekerheid op de Europese aandelenmarkten Welke strategie? Op de aandelenmarkten heerst momenteel grote onzekerheid. Deze onzekerheid

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Diversified Europe 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note Beleggingsduur van 8 jaar. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag (behoudens

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 182

FORTIS B FIX Equity 182 FORTIS B FIX Equity 182 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT VAN HET BELEGGINGSFONDS TOP PROTECT BEST PROFILE 06/2018 1

BEHEERSREGLEMENT VAN HET BELEGGINGSFONDS TOP PROTECT BEST PROFILE 06/2018 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET BELEGGINGSFONDS TOP PROTECT BEST PROFILE 06/2018 1 Benaming van het fonds Top Protect Best Profile 06/2018 Oprichtingsdatum van het fonds 01/06/2010 Risicoklasse Om de verzekeringnemer

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple Six Reset

FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple Six Reset FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple Six Reset Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie