Vereenvoudigd prospectus. Subfonds Euro & Emerging Equity I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereenvoudigd prospectus. Subfonds Euro & Emerging Equity I"

Transcriptie

1 Vereenvoudigd prospectus Subfonds Euro & Emerging Equity I van de openbare zelfbeheerde BEVEK naar Belgisch recht met meerdere subfondsen en die gekozen heeft voor beleggingen die niet vallen onder richtlijn 85/611/EEG CRELAN INVEST Dit subfonds heeft een vrijstelling verkregen, waardoor het 100% van zijn activa kan beleggen in effecten en geldmarktinstrumenten uitgegeven door staten uit de eurozone met een rating van minimaal A- (Standard & Poor's) of een vergelijkbare rating. 1. Benaming: CRELAN INVEST 2. Oprichtingsdatum: 12/10/ Looptijd: Onbeperkt Informatie over de bevek 4. Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft: België 5. Statuut: Een bevek naar Belgisch recht met meerdere subfondsen die gekozen heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 85/611/EEG en voor wat betreft bepaalde aspecten van haar werkwijze en haar beleggingen valt onder de Belgische wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (de "wet"). 6. Beheertype: Een bevek met zelfbestuur (via haar raad van bestuur, onder voorbehoud van de hieronder genoemde uitbestede taken). 7. Uitbesteding van de administratie: De administratie van de bevek en al haar subfondsen, in de zin van artikel 3, 9, b) van de Wet, is uitbesteed aan: CACEIS Belgium nv, beursmakelaar, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel (hierna "CACEIS Belgium"). 8. Uitbesteding van het beheer van de beleggingsportefeuille: Het beheer van de beleggingsportefeuille van de bevek en al haar subfondsen, in de zin van artikel 2, 9, a) van de Wet, is uitbesteed aan: 1

2 Amundi Investment Solutions, 91-93, boulevard Pasteur - F Paris Frankrijk (hierna te noemen"amundi IS ") 9. Financiële dienst: De financiële dienstverlening van de bevek en al haar subfondsen wordt verzorgd door: CACEIS Belgium NV, beursmakelaar, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel. 10. Distributeurs(hierna "distributeurs"): Landbouwkrediet N.V., Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, en CenteaNV, Mechelsesteenweg Antwerpen. 11. Bewaarder: Landbouwkrediet N.V., Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel. 12. Accountant: Deloitte bedrijfsresivoren BV o.v.v.e CVBA, vertegenwoordigd door de heer Bernard De Meulemeester, accountant, Berkenlaan 8b, B-1831 Diegem. 13. Promotor: Landbouwkrediet N.V., Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel. 14. Belastingstelsel: Beleggers worden erop gewezen dat de volgende informatie slechts een algemeen overzicht is van het toepasselijke belastingstelsel naar de huidige status van de regelgeving en dat deze informatie aan wijzigingen onderhevig is. Over het algemeen wordt beleggers aangeraden zich te wenden tot hun financieel adviseur of hun vaste relatiebeheerder om na te gaan welke fiscale regels in hun specifieke omstandigheden van toepassing zijn. Wat de bevek betreft: - een jaarlijkse belasting van 0,08%, geheven over de per 31 december van het voorgaande jaar in België belegde nettobedragen; - mogelijkheid van verrekening en, in voorkomend geval, van verhaal van bronheffingen op Belgische dividenden en op bepaalde buitenlandse inkomsten die door de bevek zijn geïnd (voor zover toegestaan door de overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belastingheffing, die eventueel van toepassing zijn). Wat de belegger betreft (natuurlijk persoon die ingezetene is van België): - in principe geen belasting op de meerwaarden. Of belasting wordt geheven op inkomsten en kapitaalwinsten van een belegger is afhankelijk van de wetgeving die in zijn specifieke situatie van toepassing is in het land van belastinginning. In geval van twijfel over het toepasselijke belastingstelsel is het aan de belegger om, alvorens over te gaan tot een belegging, zich persoonlijk te informeren bij deskundigen of competente adviseurs om vast te stellen welke fiscale regels in zijn specifieke situatie van toepassing zijn. Europese belastingheffing op inkomsten uit spaargelden: De inkomsten van de bevek zijn niet onderworpen aan de Europese belastingheffing op spaargelden die in België van kracht is, conform de wet van 17 mei 2004 tot omzetting in het 2

3 Belgisch recht van richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van de Wet op de Inkomstenbelastingen van 1992 inzake de roerende voorheffing. Belastingheffing op inkomsten inbegrepen in de inkoopbedragen of in de bij verdeling van het maatschappelijk vermogen ontvangen bedragen: Inkomsten inbegrepen in de inkoopbedragen of in de bij de verdeling van het maatschappelijk vermogen van de BEVEK ontvangen bedragen zijn niet onderworpen aan de belastingheffing die is ingesteld door artikel 19bis van de thans geldende Wet op de Inkomstenbelastingen van Bijkomende informatie: 15.1 Informatiebronnen: Vóór of na inschrijving op deelbewijzen kunnen het prospectus, de statuten en de (half)jaarverslagen, alsmede volledige informatie over de eventuele andere subfondsen van de bevek, kosteloos worden verkregen bij CACEIS Belgium of bij de distributeurs. De volgende documenten en gegevens kunnen worden geraadpleegd op de websites en het vereenvoudigde prospectus, het laatst verschenen jaar- of halfjaarverslag Bevoegde autoriteit: Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresweg 12-14, 1000 Brussel. Dit vereenvoudigde prospectus is gepubliceerd na goedkeuring door de FSMA, in overeenstemming met artikel 53, 1 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de geschiktheid en de kwaliteit van het aanbod, noch van de situatie van degene die dit verwezenlijkt Contactpunt Aanvullende informatie over de BEVEK en haar subfondsen kan zo nodig worden verkregen bij de afdeling Info en Advies van de distributeurs: (maandag t/m vrijdag, van 8u30 tot 17u00) Verantwoordelijke voor de inhoud van het prospectus en van het vereenvoudigde prospectus: De Raad van Bestuur van de bevek. Naar beste weten van de Raad van Bestuur van de bevek stemmen de gegevens in het prospectus en in het vereenvoudigde prospectus overeen met de werkelijkheid en bevatten zij geen omissies die de strekking ervan wijzigen. 3

4 Informatie over het subfonds Euro & Emerging Equity I 1. Presentatie 1.1. Benaming: Euro & Emerging Equity I 1.2. Oprichtingsdatum: (opengesteld voor verkoop vanaf 02/04/2012) 1.3. Looptijd: beperkte looptijd tot en met 31/10/ Beursnotering: niet van toepassing. 2. Informatie over de beleggingen 2.1. Doelstellingen van het subfonds Beschrijving van de doelstelling van het subfonds De doelstelling van het subfonds is beleggers die hebben ingeschreven tijdens de Periode van Eerste Inschrijving, zoals gedefinieerd onder punt 4.3, in staat te stellen om aan het eind van de op 31/10/2019 vastgestelde initiële beleggingshorizon (hierna de einddatum ) te profiteren van: - terugbetalingop de einddatum van de initiële inschrijvingskoers per aandeel (exclusief kosten en belastingen), ofwel EUR per aandeel. Deze doelstelling van kapitaalbescherming wordt gewaarborgd door de instelling van een financieel mechanisme, dat wordt toegelicht onder punt Kapitaalbescherming. Deze doelstelling van kapitaalbescherming geldt echter niet voor een aandeelhouder die zijn aandelen vóór de Einddatum verkoopt (uitstap tegen marktvoorwaarden, met het risico van een niet meetbaar kapitaalverlies) en houdt geen door een derde gegeven formele garantie in, voor het subfonds noch voor zijn aandeelhouders. - een potentieel rendement dat wordt gegenereerd door middel van beleggingen in swaps (ruilcontracten). De verschillende soorten swaps waarin het subfonds mag beleggen, worden toegelicht onder punt Toegestane transacties in afgeleide financiële instrumenten. Om het potentiële rendement te kunnen behalen, sluit het subfonds swaps af met één of meerdere tegenpartij(en) in de markt. Gedurende de looptijd van de belegging staat het subfonds een deel van de toekomstige opbrengsten uit zijn beleggingen af aan deze tegenpartij(en). In ruil daarvoor verbindt/verbinden de tegenpartij(en) zich een potentieel rendement te bieden, zoals beschreven onder punt Vastgestelde strategie Kapitaalbescherming Het subfonds kent een doelstelling voor kapitaalbescherming voor het bedrag van de initiële inschrijvingskoers (exclusief kosten en belastingen) per aandeel, zijnde EUR per aandeel. Hoewel de verwezenlijking van deze doelstelling de eerste zorg is van het subfonds, houdt deze geen onvoorwaardelijke verbintenis tot garantie van het kapitaal in, omdat noch aan het subfonds, noch aan de aandeelhouders enige formele garantie is gegeven door een derde. De toegepaste beleggingstechniek zou echter wel kapitaalbescherming tot gevolg moeten hebben, behalve in geval van een negatieve ontwikkeling van het kredietrisico of wanbetaling van een emittent of een tegenpartij. In zo n geval wordt de doelstelling van het subfonds wellicht niet gerealiseerd, met als gevolg een mogelijk kapitaalverlies voor de belegger op de einddatum. De Netto Inventariswaarde (NIW) kan in de loop der tijd variëren, als gevolg van een negatieve ontwikkeling van het kredietrisico, die tot uitdrukking kan komen in een wijziging van de rating van de beleggingen. 4

5 In het geval van verslechtering van het kredietrisico, en teneinde het risico van wanbetaling van een emittent of een tegenpartij te beperken, kunnen deze beleggingen worden vervangen door instrumenten met een beter kredietrisico. Het financiële mechanisme dat bedoeld is om de kapitaalbescherming op de einddatum te waarborgen, houdt in dat alle inschrijvingen worden belegd in obligaties en andere schuldbewijzen, mandjes aandelen, deposito's, reverse repo's en/of liquide middelen. Deze beleggingen hebben mogelijk verschillende looptijden en andere data voor couponbetalingen of dividenduitkeringen. Zij worden afgestemd op de einddata van de verbintenissen van het subfonds door middel van de swaps beschreven onder punt Toegestane transacties in afgeleide financiële instrumenten. Deze kapitaalbescherming geldt niet voor een belegger die zijn aandelen vóór de genoemde Einddatum verkoopt (uitstap tegen marktvoorwaarden, met het risico van een niet meetbaar kapitaalverlies) of die de belegger koopt na de Periode van Eerste Inschrijving Beleggingsbeleid van het subfonds Categorie toegestane activa Om zijn doelstelling te bereiken, kunnen de beleggingen van het subfonds bestaan uit rechtstreeks aangehouden verhandelbare effecten (met name obligaties en andere in aanmerking komende schuldinstrumenten, zoals nader omschreven in paragraaf hieronder), geldmarktinstrumenten, deelbewijzen in een instelling voor collectieve belegging in obligaties of geldmarktinstrumenten die rechtstreeks aangehouden en beheerd worden door Amundi of een andere beheermaatschappij, uit reverse repo's, deposito's, mandjes aandelen, derivaten (beursgenoteerde futures, renteswaps, performanceswaps, aandelenswaps) en/of liquide middelen. In het algemeen kan het subfonds beleggen in elk soort instrument dat is goedgekeurd door het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging ("het Koninklijk Besluit"). Het subfonds zal een of meer swaps afsluiten waardoor het op de Einddatum een bedrag kan verkrijgen waarmee het de doelstelling van het subfonds kan verwezenlijken. De beleggingslimieten en -beperkingen van het Koninklijk Besluit dienen te allen tijde in acht te worden genomen. Het subfonds heeft echter een vrijstelling gekregen binnen de limieten en voorwaarden van artikel 51 van het Koninklijk Besluit. Daardoor kan tot 100% van het fondsvermogen worden belegd in verschillende emissies van effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER), door overheidsinstellingen op het grondgebied van de EER, door een niet-lidstaat van de EER of door internationale instellingen met een publiek karakter waarvan een of meerdere lidstaten van de EER deel uitmaken.het subfonds mag meer dan 35% van het vermogen beleggen in effecten die zijn uitgegeven door staten van de eurozone en minimaal een rating A- hebben. Dit is de rating die is toegekend door Standard & Poor's. Het kan ook de daarmee vergelijkbare rating zijn van de kredietbeoordelaars Moody's of Fitch. In dit kader dient het subfonds ten minste zes verschillende emissies aan te houden, waarbij effecten en geldmarktinstrumenten die behoren tot één en dezelfde emissie niet meer dan 30% van het totale fondsvermogen mogen uitmaken. De volatiliteit van de netto-inventariswaarde van het subfonds kan hoog zijn door de blootstelling van de portefeuille aan rentevoeten en aan derivaten waarvan de ontwikkeling gekoppeld is aan de aandelenmarkten en aan marktparameters zoals de volatiliteit Kenmerken van de obligaties en de andere in aanmerking komende schuldbewijzen. De beleggingen in obligaties en schuldbewijzen dienen te voldoen aan de volgende kenmerken: - Type emittent: obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de OESO, bedrijfsobligaties of obligaties van overheidsbedrijven, al dan niet gegarandeerd, maar niet achtergesteld, schuldbewijzen als EMTN (Euro Medium Term Note) / BMTN (Bon à Moyen Terme Négociable) uitgegeven door eersterangs banken die zijn onderworpen aan een toezichthouder en gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. 5

6 - Minimumrating: de hierna genoemde ratings zijn de ratings die zijn toegekend door Standard & Poor s. Het kunnen ook daarmee vergelijkbare ratings van de kredietbeoordelaars Moody s of Fitch zijn. De minimumrating voor alle hierboven beschreven en gedurende de looptijd van het subfonds in aanmerking komende instrumenten, is investment grade (rating BBB-). Een uitleg van de wijze waarop de ratings van Standard & Poor s worden toegekend, is te vinden op de volgende links: - Looptijd: alle looptijden worden in aanmerking genomen bij de selectie van obligaties en andere schuldbewijzen Kenmerken van reverse repo's Een reverse-repotransactie is een transactie waarbij het subfonds en een tegenpartij in de markt gelijktijdig overeenstemming bereiken over twee transacties: een contante aankoop van effecten, gevolgd door een wederverkoop op termijn. De prijs van de wederverkoop is gelijk aan de initiële aankoopprijs, gekapitaliseerd tegen een vaste of variabele rente. De reverse repo kan te allen tijde worden opgevraagd om de nominale waarde ervan te verminderen, er een obligatie voor in de plaats te stellen of de weging van de effecten te wijzigen, teneinde de waarde van de portefeuille in de buurt te brengen van de nominale waarde van de reverse repo. Effecten die in aanmerking komen voor een reverse repotransactie zijn obligaties en gekwalificeerde schuldbewijzen waarvan de kenmerken zijn beschreven in de voorgaande paragraaf. Het kunnen vast- of variabelrentende obligaties zijn, al dan niet met uitbetaling van coupons (in dat geval wordt de coupon terugbetaald aan de tegenpartij van de reverse repo). De effecten in een reverse repotransactie kunnen ook luiden in een andere valuta dan de euro (USD, CAD, GBP, JPY) Kenmerken van aandelenmandjes Het subfonds kan beleggen in een mandje aandelen en tegelijkertijd met een tegenpartij een aandelenswap afsluiten om het rendement en het dividend van de korf aandelen om te zetten in een variabele rente. Het subfonds loopt geen rendementsrisico op dit mandje aandelen Toegestane transacties in afgeleide financiële instrumenten De hierna beschreven swaps worden met (een) tegenpartij(en) afgesloten binnen de door de Wet en het Koninklijk Besluit gestelde limieten. Gebruik van transacties in afgeleide financiële instrumenten brengt een extra risico met zich mee, dat verband houdt met het risico van wanbetaling door de tegenpartij van de swaps. Dit risico is beperkt tot de marktwaarde van deze swaps. i. Om een potentieel rendement te bereiken, sluit het subfonds performanceswaps af. In het kader van deze performanceswaps staat het subfonds een deel van de toekomstige opbrengsten uit de beleggingen die het doet met het oog op de kapitaalbescherming, af aan deze tegenpartij(en) gedurende de looptijd van het subfonds. In ruil daarvoor verbindt/verbinden de tegenpartij(en) zich het potentieel rendement te bieden, zoals beschreven onder punt Vastgestelde strategie. Performanceswaps zijn onmisbaar voor de verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen van het subfonds, omdat door middel van deze financiële instrumenten de doelstelling van het behalen van een potentieel rendement kan worden gerealiseerd. Concurrentie tussen de tegenpartijen: alvorens performanceswaps aan te gaan, organiseert het subfonds een competitie tussen ten minste drie tegenpartijen via een reeks vragen op een uniform 6

7 document, dat gelijktijdig naar de verschillende ondervraagde tegenpartijen wordt gestuurd. De uiteindelijke antwoorden van de tegenpartijen worden steeds per post bevestigd. Bij gelijke prestaties wordt de transactie uitgevoerd met de gunstigste bieder, tenzij op grond van verbintenislimieten met meerdere tegenpartijen moet worden gewerkt. ii. Indien nodig sluit het subfonds renteswaps af: a. om de looptijden van de verbintenissen van het subfonds te laten samenvallen met die van de geldstromen voortvloeiend uit deposito's, obligaties en andere schuldinstrumenten als beschreven onder Kenmerken van obligaties en schuldbewijzen. Deze renteswaps zijn onmisbaar voor de verwezenlijking van de beleggingsdoelstelling van het subfonds, omdat er onvoldoende obligaties en andere schuldinstrumenten op de markt zijn waarvan de coupons en vervaldata exact samenvallen met de vervaldata van de verbintenissen van het subfonds. b. om de dalingen van de netto-inventariswaarde als gevolg van eventuele rentestijgingen gedurende de looptijd van het subfonds te beperken. Renteswaps dienen ter afdekking van het renterisico. iii. Het subfonds kan eveneens aandelenswaps afsluiten om het rendement en het dividend van een mandje aandelen om te zetten in een variabele rente Vastgestelde strategie Beschrijving van de beheerdoelstelling: Het subfonds beoogt beleggers die gedurende de periode van eerste inschrijving hebben ingeschreven over een termijn van 7 jaar en 6 maanden op 31 oktober 2019 te laten profiteren van: - terugbetalingop de einddatum van de initiële inschrijvingskoers per aandeel (exclusief kosten en belastingen), ofwel EUR per aandeel. - een potentieelrendement gelijk aan het in aanmerking genomen rendement van een mandje indices en fondsen (de "onderliggende waarden") dat is blootgesteld aan de aandelenmarkten van de eurozone en de opkomende landen. Dit rendement bedraagt maximaal 50% en wordt omschreven als het "in aanmerking genomen rendement". Als de performance echter negatief is, is het rendement gelijk aan 0. De korf onderliggende waarden (het "mandje") bestaat voor 85% uit aandelen uit de eurozone en voor 15% uit aandelen uit de opkomende landen. De weging van de verschillende onderliggende waarden van de korf staan hieronder vermeld, onder het kopje "Weging van de onderliggende waarde". Onderliggende waarden EURO STOXX Select Dividend 30 Hang Seng China Enterprises ishares MSCI Brazil Fund Type Bloomberg Code Regio Weging per regio Weging van de onderliggende waarde (hierna "Weging Onderliggende Waarde") Nummering (hierna "j") SD3E Euro 85% 85% 1 ETF* HSCEI IBZL NA Opkomende landen 15% 3,75% 3,75% 2 3 Russian RDX 3,75% 4 7

8 Depositary Istanbul Stock Exchange 30 XU030 3,75% 5 *Exchange Traded Fund Berekeningswijze voor het "in aanmerking genomen rendement": Het aanvangsniveau van iedere onderliggende waarde j in de korf is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de onderliggende waarde op de volgende drie data: 8 mei 2012, 9 mei 2012 en 10 mei 2012 of, wanneer de markten een storing ondervinden of gesloten zijn of de onderliggende waarde op een bepaalde dag niet berekend of gepubliceerd kon worden, de eerstvolgende beurswerkdag (hierna "beursdag") voor iedere onderliggende waarde. Voor elk van de 5 onderliggende waarden wordt respectievelijk het volgende genoteerd: onderliggende waarde, j=1 tot 5. Voor alle 12 maanden voorafgaand aan de vervaldatum van het subfonds worden de slotkoersen van elke onderliggende waarde j in de korf genoteerd (de "vaststellingen"), steeds op een bepaalde datum van de maand (de "vaststellingsdata"), namelijk: 15 november 2018; 14 december 2018; 15 januari 2019; 15 februari 2019; 15 maart 2019; 15 april 2019; 15 mei 2019; 14 juni 2019; 15 juli 2019; 14 augustus 2019; 13 september 2019; 15 oktober 2019 of, wanneer de markten een storing ondervinden of gesloten zijn of de onderliggende waarde op een bepaalde dag niet berekend of gepubliceerd kon worden, de eerstvolgende beurswerkdag (hierna "beursdag") voor iedere onderliggende waarde. Deze 12 vaststellingen worden voor elke onderliggende waarde als volgt genoteerd onderliggende waarde, i=1 tot 12. Berekening van het "in aanmerking genomen rendement": Op elke vaststellingsdatum wordt van elke onderliggende waarde het rendement vanaf het begin berekend. Het Rend Onderliggende Waarde j van elke onderliggende waardeis gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de twaalf aldus verkregen rendementen. Het rendement kan op elk van deze vaststellingsdata maximaal 50% bedragen. Rend Onderliggende Waarde = %; 1 Het rendement van de formule ligt dan ook tussen 0% en 50% en bedraagt op jaarbasis dus maximaal 5.56% vóór kosten en belastingen (rendement op jaarbasis over de periode van 30 april 2012 tot en met 31 oktober 2019). Het in aanmerking genomen rendement ligt tussen 0 en maximaal het RendOnderliggende Waarde volgens de Weging Onderliggende Waarde. In aanmerking genomen rendement =Max 0; Rend Onderliggende Waarde Met dien verstande dat: De berekening van de eind-niw wordt afgerond op twee decimalen. De eind-niw wordt gedefinieerd als de op 31/10/2019 vastgestelde netto-inventariswaarde. De overige berekeningen in verband met de financiële instrumenten en het in aanmerking genomen rendement worden niet afgerond. 8

9 In geval van verstoring van de markt op een van de hierboven gedefinieerde waarnemingsdata, wordt het subfonds gewaardeerd zoals op de betrokken beurs gebruikelijk is. Beschrijving van deonderliggende waarden De EURO STOXX Select Dividend 30-index biedt een blootstelling aan de 30 aandelen van de eurozone met het hoogste dividend in alle landen van de aandelen van de EURO STOXX-index. De weging van de aandelen wordt bepaald door het rendement van het jaarlijkse nettodividend van deze effecten. Zo hebben de ondernemingen die het hoogste dividend uitkeren, de hoogste weging in de index. Het aantal aandelen in de index ligt vast, evenals de weging van deze aandelen. Hierdoor kan de diversificatie van de index worden gegarandeerd. Hij wordt berekend met niet-herbelegde dividenden (samenstelling, berekeningswijze en ontwikkeling van het rendement van de EURO STOXX Select Dividend 30-index op De index Hang Seng China Enterprises bestaat uit 40 aandelen van aan de beurs van Hongkong genoteerde ondernemingen. Het criterium voor de toekenning van de wegingen in de index is de beurskapitalisatie, waarbij een onderdeel niet meer dan 10% van de index mag vormen (samenstelling, rekenmethode en verloop van de performance van de index Hang Seng China Entreprises zijn te vinden op ishares MSCI Brazil Fund is een subfonds van ishares Public Limited Company, een ICBE naar Iers recht. Het is een op de beurs verhandeld indexfonds (ETF). Het fonds beoogt de performance van de Braziliaanse beurs zoals deze naar voren komt uit de MSCI Brasil NR (Net Total Return), zo getrouw mogelijk te reproduceren. Het ETF keert inkomsten uit. De voor de berekening van het in aanmerking genomen rendement genoteerde koersen zijn berekend zonder herbelegde inkomsten. De MSCI Brazil biedt blootstelling aan Braziliaanse effecten die voldoen aan de criteria van MSCI ten aanzien van vrije verhandelbaarheid, liquiditeit en omvang. De weging van de index is gebaseerd op de beurskapitalisatie waarbij rekening gehouden wordt met het vrij verhandelbare deel (samenstelling, rekenmethode en verloop van de performance van het fonds ishares MSCI Brazil Fund zijn te vinden op fr.ishares.com/). De Russian Depositary bestaat uit 15 aan de London Stock Exchange genoteerde depositocertificaten. Het criterium voor de toekenning van de wegingen in de index is de beurskapitalisatie, waarbij een onderdeel niet meer dan 20% van de index mag uitmaken. Het gaat hier vooral om aandelen van ondernemingen uit de Russische energiesector (samenstelling, rekenmethode en verloop van de performance van de Russian Depositary zijn te vinden op en.indices.cc/). De Istanbul Stock Exchange 30 is een op basis van kapitalisatie gewogen index met 30 geselecteerde aandelen van op de Turkse binnenlandse markt genoteerde ondernemingen en aandelen van beursgenoteerde real estate investment trusts en venture capital trusts,(samenstelling, rekenmethode en verloop van de performance van de Istanbul Stock Exchange 30zijn te vinden op ur / Fonds Geografisch Publicatieagent Referentiebeur(s)(zen) Afsluiting gebied EURO STOXX Select Dividend 30 Eurozone STOXX Limited Alle gereglementeerde markten of noteringssystemen (of daarvoor in de plaats komende markten of Hang Seng China Enterprises ishares MSCI Brazil Fund Azië Brazilië Hang Seng es Company Limited BlackRock Fund Advisors (BFA) systemen) waarop de in deze indexen opgenomen aandelen en fondsaandelen voornamelijk worden verhandeld. De tijd waarop de index of het fonds voor het laatst is gepubliceerd. 9

10 Russian Depositary Istanbul Stock Exchange 30 Rusland Turkije Wiener Börse ISE Stock Als een van de onderliggende waarden van de korf niet wordt berekend en gepubliceerd door de publicatieagent, maar door een volgens de beursgebruiken aanvaardbare derde, of als genoemde waarde wordt vervangen door een index of een fonds met kenmerken die volgens hetgeen op de betrokken beurs gebruikelijk is grotendeels vergelijkbaar zijn met die van de onderliggende waarde, wordt deze onderliggende waarde geacht de index of het fonds dat aldus door genoemde derde is berekend en gepubliceerd, of eventueel de vervangende index of het vervangende fonds te zijn. Wanneer de berekening en de publicatie van de index worden gewijzigd of niet plaatsvinden en als een van de onderliggende waarden van de korf niet is vervangen (onder de hierboven vermelde voorwaarden), wordt de volgende regel toegepast: bij een ingrijpende wijziging van de formule of de berekening anders dan een wijziging die plaatsvindt conform de werkingsregels van de onderliggende waarde - of, indien deze onderliggende waarde niet wordt berekend en/of gepubliceerd, wordt het niveau van de onderliggende waarde bepaald op basis van de meest recente berekeningsformule of de meest recente intrinsieke waarde (IW) van de betrokken onderliggende waarde vóór de gebeurtenis. Als de onderliggende waarde een index is, wordt voor de bepaling van het niveau van de onderliggende waarde uitsluitend rekening gehouden met aandelen waaruit de onderliggende waarde vóór de betrokken gebeurtenis bestond en die nog steeds verhandeld worden op de referentiebeur(s)(zen). Rekenvoorbeeld Rend onderliggende waarde : Periode Vaststellingen van de onderliggende waarde Performance van de onderliggende waarde sinds het begin Aan een maximum gebonden performance van de onderliggende waarde sinds het begin Initieel niveau 1400 Vaststellingsdatum ,71% 45,71% Vaststellingsdatum ,00% 40,00% Vaststellingsdatum ,86% 42,86% Vaststellingsdatum ,00% 50,00% Vaststellingsdatum ,14% 42,14% Vaststellingsdatum ,14% 50,00% Vaststellingsdatum ,71% 50,00% Vaststellingsdatum ,57% 48,57% Vaststellingsdatum ,71% 45,71% Vaststellingsdatum ,71% 45,71% Vaststellingsdatum ,43% 46,43% Vaststellingsdatum ,43% 50,00% Rend Onderliggende Waarde 46,43% 10

11 Voorbeeld voor de berekening van de uiteindelijke netto-inventariswaarde*: Periode Aan een maximum gebonden performance van de onderliggende waarde sinds het begin Hang Seng ishares Russian China MSCI Depositary Enterprises Brazil Fund EURO STOXX Select Dividend 30 Istanbul Stock Exchange 30 Vaststellingsdatum 1 45,71% 50,00% 29,00% 50,00% 40,00% Vaststellingsdatum 2 40,00% 50,00% 22,00% 50,00% 35,00% Vaststellingsdatum 3 42,86% 50,00% 19,00% 50,00% 36,00% Vaststellingsdatum 4 50,00% 50,00% 14,00% 50,00% 30,00% Vaststellingsdatum 5 42,14% 50,00% 9,00% 50,00% 25,00% Vaststellingsdatum 6 50,00% 50,00% 1,00% 50,00% 33,00% Vaststellingsdatum 7 50,00% 50,00% -2,00% 50,00% 24,00% Vaststellingsdatum 8 48,57% 50,00% -5,00% 50,00% 27,00% Vaststellingsdatum 9 45,71% 50,00% -8,00% 50,00% 22,00% Vaststellingsdatum 10 45,71% 50,00% -8,00% 50,00% 36,00% Vaststellingsdatum 11 46,43% 50,00% -6,00% 50,00% 39,00% Vaststellingsdatum 12 50,00% 50,00% 8,00% 50,00% 37,00% Rend Onderliggende Waarde 46,43% 50,00% 6,08% 50,00% 32,00% in aanmerking genomen rendement 44,64% Eind-NIW* 1446,42 Jaarlijks rendement** 5,04% Scenario's: Scenario Gunstig 7,5 jaar Neutraal 7,5 jaar Ongunstig 7,5 jaar Scenario's: EURO STOXX Select Dividend 30 Rend Onderliggende Waarde Hang Seng China Enterprises ishares MSCI Brazil Fund Russian Depositary Istanbul Stock Exchange 30 In aanmerking genomen rendement Datum van de NIW Finale Rendement op jaarbasis vande formule** Uiteindelijke nettoinventariswaarde* 46,43% 50,00% 6,08% 50,00% 32,00% 44,64% Nettoinventariswaarde 1446,42 5,04% 21,00% 20% -9% 22% 38% 20,51% bepaald op 1205,13 2,52% -21% -28% 9% -15% -41% 0,00% 31/10/ % *Voor een Begin-NIW van EUR (exclusief inschrijvingsprovisie) **Jaarrendement verkregen in de periode van 30/04/2012 tot 31/10/2019 *** Rendement op jaarbasis van de Belgische staatsobligatie OLO 3.5% 04/09/2019 op Rente zon der risico*** 2,93% 11

12 Gunstig scenario 60% 50% 40% 44.64% Rendement 30% 20% 10% 0% -10% -20% Jaar Verloop van de index EURO STOXX Select Dividend 30 (1) Verloop van de index Hang Seng China Enterprises (2) Verloop van het fonds ishares MSCI Brazil (3) Verloop van de index Russian Depositary (4) Verloop van de index Istanbul Stock Exchange 30 (5) Drempel van 50% maximale stijging na 7 jaar en 6 maanden Rendement van de formule Neutraal scenario 60% 50% 40% Rendement 30% 20% 10% 20.51% 0% -10% -20% Jaar Verloop van de index EURO STOXX Select Dividend 30 (1) Verloop van de index Hang Seng China Enterprises (2) Verloop van het fonds ishares MSCI Brazil (3) Verloop van de index Russian Depositary (4) Verloop van de index Istanbul Stock Exchange 30 (5) Drempel van 50% maximale stijging na 7 jaar en 6 maanden Rendement van de formule 12

13 Ongunstig scenario 60% 40% 20% Rendement 0% -20% 0.00% -40% -60% Verloop van de index EURO STOXX Select Dividend 30 (1) Verloop van de index Hang Seng China Enterprises (2) Deze cijfers dienen ter indicatie. De simulaties bieden geen garantie voor toekomstige prestaties van de korf onderliggende waarden en het subfonds. Jaar Verloop van het fonds ishares MSCI Brazil (3) Verloop van de index Russian Depositary (4) Verloop van de index Istanbul Stock Exchange 30 (5) Rendement van de formule Drempel van 50% maximale stijging na 7 jaar en 6 maanden 2.3. Risicoprofiel van het compartiment Ondanks het onder punt hierboven beschreven mechanisme ter bescherming van het kapitaal, kan de waarde van een aandeel van het subfonds stijgen of dalen; daarom krijgt de belegger op de einddatum mogelijk minder terug dan zijn eerste inleg. Een gedetailleerde beschrijving van de gemiddelde risico's is opgenomen in het prospectus. Samenvattende tabel van de belangrijkste risico's, zoals door het subfonds ingeschat: Type risico Beknopte definitie van het risico Geen Laag Gemiddeld Hoog Marktrisico Risico dat de markt van een bepaalde X activacategorie daalt, waardoor de prijzen en de waarde van de activa in de portefeuille kunnen worden beïnvloed Dit risico wordt versterkt door de 15% blootstelling aan opkomende markten Kredietrisico Risico dat een emittent of een tegenpartij X in gebreke blijft Afwikkelingsrisico Risico dat een emittent of een tegenpartij X in gebreke blijft Liquiditeitsrisico Risico dat een participatie niet op het X juiste moment kan worden verkocht tegen een redelijke prijs Wisselkoersrisico Risico dat de waarde van de belegging X wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen Bewaarrisico Het risico van verlies van de activa die een bewaarder/subbewaarder onder zijn X 13

14 hoede heeft Concentratierisico Het risico verbonden aan een aanzienlijke X concentratie van de beleggingen op één activacategorie of op één bepaalde markt Rendementsrisico Het risico voor het rendement X Kapitaalrisico Het risico voor het kapitaal X Flexibiliteitrisico Gebrek aan flexibiliteit van het product zelf X en de restricties die de mogelijkheid om naar andere leveranciers over te stappen beperken Inflatierisico Risico verbonden aan de inflatie X Het risico in verband met Onzekerheid over de duurzaamheid van bepaalde externe factoren, zoals het X externe factoren belastingstelsel 2.4. Risicoprofiel van de gemiddelde belegger: Beschrijving van het risicoprofiel van de gemiddelde belegger Aanbevolen beleggingshorizon: vanaf de periode van eerste inschrijving tot de einddatum, ofwel ongeveer 7 jaar en 6 maanden. Dit subfonds is vooral bestemd voor beleggers met een defensief risicoprofiel. Dit risicoprofiel wordt berekend voor een belegger uit de eurozone en kan verschillen van het risicoprofiel van een belegger uit een andere monetaire zone. Voor meer informatie over de risicoprofielen kunt u zich wenden tot een van de agentschappen van de distributeurs. Deze gegevens dienen ter informatie en houden geen enkele verbintenis voor de bevek in. 14

15 3. Economische informatie 3.1. Provisies en kosten EENMALIGE PROVISIES EN KOSTEN TEN LASTE VAN DE BELEGGER (in EUR of in % van de NIW per aandeel) Toetreding Uittreding Compartimentswijziging Verkoopprovisie Tijdens de eerste inschrijvingsperiode: 2,50% Na de eerste inschrijvingsperiode: 1,50% - Eventueel verschil tussen de verkoopprovisie van het nieuwe subfonds en dat van het huidige subfonds, met een minimum van 1% Administratiekosten In geval van een rechtstreekse inschrijving op naam in het register of in geval van wijziging van een nominee inschrijving in een rechtstreekse inschrijving op naam in het register (op verzoek van de klant) wordt een vast bedrag van EUR 100 (incl. btw) in rekening gebracht. - In geval van een rechtstreekse inschrijving op naam in het register of in geval van wijziging van een nominee inschrijving in een rechtstreekse inschrijving op naam in het register (op verzoek van de klant) wordt een vast bedrag van EUR 100 (incl. btw) in rekening gebracht. De met de financiële dienstverlening belaste agent treedt niet op als nominee. De met de financiële dienstverlening belaste agent treedt niet op als nominee. Bedrag ter dekking van aankoop- /verkoopkosten van de activa (voor het subfonds) Tijdens de eerste inschrijvingsperiode: 0% Na de eerste inschrijvingsperiode: 2% voor het subfonds Tijdens de eerste inschrijvingsperiode: 0% Na de eerste inschrijvingsperiode: 1% voor het subfonds Tijdens de eerste inschrijvingsperiode: 0% Na de eerste inschrijvingsperiode: 0,5% voor het subfonds Op de einddatum: 0% Op de einddatum: 0% Belasting op beurstransacties (TOB) - Kapitalisatieaandelen: 0,65% met een maximum van EUR 975 Kap. Kap./Dis.: 0,65% met een maximum van EUR

16 TERUGKERENDE PROVISIES EN KOSTEN TEN LASTE VAN HET SUBFONDS (in EUR of in % van de NIW per aandeel) Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille Verkoopvergoeding Administratievergoeding en vergoeding voor de financiële dienstverlening Bezoldiging van de depothoudende bank Max. EUR 15 per aandeel op jaarbasis Max. 15 EUR per aandeel op jaarbasis Max. EUR 0,40 per aandeel op jaarbasis, met een minimum van EUR EUR 0,50 per aandeel op jaarbasis Jaarlijkse belasting Overige kosten (schatting), waaronder de vergoedingen voor de accountant, de bestuurders en de natuurlijke personen die zijn belast met de feitelijke leiding 0,08%, geheven over de per 31 december van het voorgaande jaar in België belegde nettobedragen EUR per jaar + Max. 0,15% over de nettoactiva van het subfonds op jaarbasis. Als deze overige kosten de grens van ,15% te boven gaan, neemt de beheerder (Amundi IS) het meerdere voor zijn rekening. Bij de exploitatie- en beheerkosten kunnen nog transactieprovisies (brokerage fees) komen, die aan het subfonds worden gefactureerd: Transactieprovisie: deels of gezamenlijk ontvangen door de bewaarder over het totaal van de instrumenten deels of gezamenlijk ontvangen door de beheermaatschappij over de valutatransacties en door Amundi Intermédiation over alle overige instrumenten Soft commissions Geen. Fee-sharing agreements Geen. Inhouding bij elke transactie Vast bedrag van EUR 0 tot 450, all-in, afhankelijk van de markt Vast bedrag van EUR 5 per contract (futures/opties) of evenredige provisie van 0% tot 0,20%, afhankelijk van de instrumenten (effecten, valuta's...) 4. Informatie over de deelbewijzen van het subfonds en de handel daarin 4.1. Soorten aan het publiek aangeboden deelbewijzen: De deelbewijzen zijn op naam uitgegeven kapitalisatieaandelen. De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van de aandelen op naam van de bevek bij CACEIS Belgium. Certificaten van deze aandelen op naam worden op verzoek afgegeven aan beleggers Valuta voor de berekening van de netto-inventariswaarde: EUR 4.3. Periode van eerste inschrijving: van 02/04/2012 tot en met 30/04/2012 tot 6 uur. Als de winstgevendheid van het subfonds in gevaar komt als gevolg van een beperkt aantal 16

17 inschrijvingen gedurende de eerste inschrijvingsperiode (minder dan ,00 EUR), kan de Raad van Bestuur besluiten de tijdens deze eerste inschrijvingsperiode geplaatste orders te weigeren en de aandelen van het subfonds niet op de markt te brengen. De betaling over de begin-niw vindt plaats op 07/05/ Oorspronkelijke inschrijvingsprijs: EUR Berekening van de netto-inventariswaarde: De netto-inventariswaarde wordt tweemaal per maand berekend: Op de 16e van de maand (of, als dit een zaterdag, zondag of bankfeestdag is, de laatste daaraan voorafgaande bankwerkdag), en op de laatste bankwerkdag van de maand (in december: de op een na laatste bankwerkdag van de maand). De eerste netto-inventariswaarde wordt vastgesteld op 30 april De koersen die voor de waardebepaling in aanmerking worden genomen zijn die van D, waarbij D de dag is waarop het in ontvangst nemen van orders wordt gestaakt. De berekening van de netto-inventariswaarde vindt plaats tussen D+1 werkdag en D+3 werkdagen Publicatie van de netto-inventariswaarde: De netto-inventariswaarde wordt tweemaal per maand gepubliceerd in de Belgische financiële pers (l'echo en De Tijd). De netto-inventariswaarde is eventueel ook beschikbaar op de websites van de Distributeurs en is in elk geval eveneens beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening voor haar rekening neemt, CACEIS Belgium Procedures voor inschrijving op deelbewijzen, inkoop van deelbewijzen en wijziging van subfonds: * D = de afsluitingsdatum voor het ontvangen van de orders en datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde: op de 16e van elke maand (of, als dit een zaterdag, zondag of bankfeestdag is, de laatste daaraan voorafgaande bankwerkdag) en op de laatste bankwerkdag van elke maand (in december: de op een na laatste bankwerkdag van de maand) om 6.00 uur. De sluitingstijd voor de inontvangstneming van orders geldt voor de financiële dienstverlener en de in dit vereenvoudigd prospectus vermelde distributeurs. Als er nog andere distributeurs zijn die niet in dit vereenvoudigd prospectus zijn vermeld, wordt de belegger verzocht informatie in te winnen over het door hen gehanteerde uiterlijke tijdstip voor de inontvangstneming van orders. De netto-inventariswaarde voor de berekening van de inschrijvings-/inkoopkoers of de conversiewaarde voor orders ontvangen op dag D vóór 6.00 uur, is de netto-inventariswaarde op dag D. * D+1 tot uiterlijk D+3 = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde; * D+3 = datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen; en * D+3 = datum van de terugbetaling op basis van de eind-niw. 17

18 4.8. Nominee De Distributeurs kunnen voor de inschrijving een dienst aanbieden waarbij zij optreden als Nominee. Het nominee-systeem houdt in dat de rechten van de betreffende houders van aandelen op naam worden ingeschreven op een effectenrekening die op hun eigen naam is geopend bij de Nominee en dat alle inschrijvingen van de houders die voor deze techniek kiezen (de Nominee-beleggers) tot uitdrukking komen in een integrale inschrijving voor rekening van de Nominee-beleggers in het aandeelhoudersregister van de bevek. In zijn hoedanigheid van centraal tussenpersoon waakt de nominee over de inschrijvingen in het register van aandeelhouders. Bovendien staat hij in voor de correcte registratie van de rechten van de beleggers op de individuele effectenrekeningen. Deze laatsten kunnen de situatie en de waardering van hun aandelen op naam permanent volgen, dankzij de regelmatige communicatie van de nominee. Het Belgische recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Nominee-beleggers en de Nominee. De individuele rechten van elke nominee-belegger worden dus eveneens gegarandeerd door de wettelijke bepalingen en hierna beschreven maatregelen. Overeenkomstig Koninklijk Besluit 62 van 10 november 1967 betreffende het depot van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties in deze instrumenten, heeft de houder van een inschrijving op een effectenrekening (in dit geval de nominee-belegger) een terugvorderingsrecht op de effechten die zijn eigendom zijn, dat tevens inroepbaar is tegen derden, met name in geval van insolventie van de nominee. Dat betekent dat hij in elk geval zijn rechten kan opeisen indien zijn eisen zouden concurreren met die van andere schuldeisers van de nominee. De vermogensrechten van de belegger blijven zo gewaarborgd, dankzij de inschrijving op een effectenrekening. In het nomineesysteem heeft de belegger uiteraard recht op volledige informatie die, volgens de aandelenwetgeving, moet worden meegedeeld aan de aandeelhouders op naam (periodieke verslagen, documenten in verband met de algemene vergaderingen, jaarrekeningen e.d.). Elke nominee-belegger ontvangt dus van de Nominee een bericht waarin hem wordt medegedeeld welke informatie is gepubliceerd en dat hij deze informatie op verzoek kosteloos kan verkrijgen bij zijn verkooppunt. Het stemrecht van de aandeelhouder, ten slotte, komt in het nomineesysteem evenmin in het gedrang. Middels een voorafgaand schriftelijk verzoek aan de nominee (d.w.z. uiterlijk 30 dagen vóór de desbetreffende algemene vergadering) zullen de nodige administratieve stappen worden ondernomen, zodat de nominee-belegger zelf zijn stemrecht kan uitoefenen. Als er zo geen verzoek is geweest, zal de nominee het stemrecht uitoefenen in naam van de nominee-beleggers, steeds in het exclusieve belang van deze nominee-beleggers. Omdat de verwerking van inschrijvingen en wijzigingen in verband met dergelijke directe inschrijvingen op naam extra werk voor de Nominee met zich meebrengt, zal ter dekking van deze kosten bij elke wijziging van een Nominee-inschrijving in een directe inschrijving een provisie worden ingehouden. Deze provisie staat vermeld in de tarievenlijst van elke Distributeur en van CACEIS Belgium, dat optreedt als instelling belast met de financiële dienstverlening van de bevek. Omzettingen van directe inschrijvingen in nominee-inschrijvingen en vice versa geschieden op verzoek aan de loketten van elk verkooppunt van de nominee. 18

19 Bijlage: informatie die jaarlijks moet worden herzien 1. Synthetische risico-indicator Situatie per : III op een schaal van 0/Ø (laagste risico) tot 6/VI (hoogste risico). De risicoklasse is een indicator van het risico dat is verbonden aan een belegging in een ICB, of een subfonds van een ICB, met een vaste einddatum en kapitaalbescherming bij uittreding vóór de einddatum. De risicoklasse wordt toegekend op basis van de gemiddelde standaarddeviatie van vergelijkbare categorieën producten. De nieuwe ICB, of het nieuwe subfonds van de ICB, neemt in eerste instantie de risicoklasse over van de categorie waartoe hij/het behoort. Zodra de inventariswaarden van de nieuwe ICB, of het nieuwe subfonds van de ICB, gedurende meer dan een jaar zijn vastgesteld, wordt de risicoklasse toegekend door berekening van de standaarddeviatie op jaarbasis van de rendementen in EUR. Nadere informatie over de berekening van de synthetische risico-indicator zijn te vinden op de website van de Belgian Asset Managers Association 19

Vereenvoudigd prospectus. Subfonds Euro Equity Select II

Vereenvoudigd prospectus. Subfonds Euro Equity Select II Vereenvoudigd prospectus Subfonds Euro Equity Select II van de openbare zelfbeheerde BEVEK naar Belgisch recht met meerdere subfondsen en die gekozen heeft voor beleggingen die niet vallen onder richtlijn

Nadere informatie

Euro & Emerging Equity I

Euro & Emerging Equity I Euro & Emerging Equity I Euro & Emerging Equity I biedt de mogelijkheid om, op de vervaldatum 31/10/2019, te profiteren van kapitaalbescherming (1) samen met een potentiële meerwaarde van maximaal 50%

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK PROSPECTUS CRELAN INVEST Informatie over de BEVEK Benaming CRELAN INVEST. Juridische vorm Naamloze vennootschap. Oprichtingsdatum 12 oktober 2011. Looptijd Onbeperkt. Maatschappelijke zetel Havenlaan,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST

PROSPECTUS CRELAN INVEST PROSPECTUS CRELAN INVEST Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) van Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze Vennootschap ICB die geopteerd heeft voor beleggingen

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur :

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

Crelan Invest World Equity I

Crelan Invest World Equity I Gestructureerd fonds (1) met als Doelstelling Kapitaalbescherming op eindvervaldag Oktober- November 2011 World Equity I biedt via een blootstelling aan de internationale aandelenmarkten op de eindvervaldag

Nadere informatie

*eigen indicator van Centea en Landbouwkrediet. Voor meer informatie over de betekenis van deze productscores gelieve u zich te wenden tot uw agent.

*eigen indicator van Centea en Landbouwkrediet. Voor meer informatie over de betekenis van deze productscores gelieve u zich te wenden tot uw agent. biedt de mogelijkheid om op de einddatum van 29/11/2019 naast kapitaalbescherming (1), een potentiële meerwaarde te realiseren van maximaal 75% (ofwel een rendement op jaarbasis tussen 0% en 7,76% vóór

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Informatie betreffende de bevek : 1. Naam : PUILAETCO DEWAAY FUND 2. Oprichtingsdatum : 14/05/1991 3. Bestaansduur

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Informatie betreffende de bevek:

Informatie betreffende de bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment BEST MANAGERS van de Bevek PRIVATE INVEST Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: PRIVATE INVEST 2. Oprichtingsdatum: 27/10/2000 3. Bestaansduur: onbeperkte

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST

PROSPECTUS CRELAN INVEST PROSPECTUS CRELAN INVEST Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) van Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze Vennootschap ICB die geopteerd heeft voor beleggingen

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe FORTIS B FUND Equity Telecom Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Oprichtingsdatum: 24/12/1991 3. Bestaansduur: onbeperkte duur

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-GLOBAL FUND Oprichtingsdatum 29 april 2002 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: DELTA LLOYD 2. Oprichtingsdatum: 05/03/1993 3. Bestaansduur:

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Balanced

BNP Paribas B Institutional I Balanced BNP Paribas B Institutional I Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND I Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Oprichtingsdatum 28 mei 2008 Bestaansduur Onbeperkt

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur : onbeperkte

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Finance Europe

FORTIS B FUND Equity Finance Europe FORTIS B FUND Equity Finance Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging F CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018 Verkoopperiode: van 5 december 2012 tot 14 december 2012 (behoudens vervroegde afsluiting) Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna S.A. (1) Blootstelling

Nadere informatie

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 36

FORTIS B FIX Bond Plus 36 FORTIS B FIX Bond Plus 36 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij de Caisse Régionale de

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX POST-FIX FUND POST-Multifix MIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

Informatie betreffende de Bevek:

Informatie betreffende de Bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment CAPITAM van de Bevek MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND Informatie betreffende de Bevek: 1. Naam: MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND 2. Oprichtingsdatum:

Nadere informatie