BNP Paribas B Institutional I Balanced

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BNP Paribas B Institutional I Balanced"

Transcriptie

1 BNP Paribas B Institutional I Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft België Statuut Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Beheertype Bevek die een vennootschap voor beheer van instellingen voor collectieve belegging heeft benoemd. Beheervennootschap Naam: BNP Paribas Investment Partners Belgium Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel Delegatie van de administratie Fastnet Belgium N.V., Havenlaan 86C b Brussel Financiële dienst BNP Paribas Fortis (officiële benaming Fortis Bank N.V.), Warandeberg, Brussel Distributeur(s) BNP Paribas Fortis (officiële benaming Fortis Bank N.V.) ABN Amro Bank N.V. Bank J.Van Breda & C N.V. Record Bank Bewaarder Fortis Bank N.V., Warandeberg, Brussel Commissaris Ernst & Young S.C.C., Boulevard d Avroy Luik vertegenwoordigd door Philippe Pire Promotor BNP Paribas Investment Partners Belgium Belastingstelsel Voor de bevek: - Jaarlijkse belasting: «Classic» - klasse: 0,08%, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. BNP Paribas B Institutional I Balanced - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 7

2 «I» - klasse: 0,01%, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. - Terugwinning van inhoudingen aan de bron op Belgische dividenden en buitenlandse inkomsten, geïnd door de bevek (overeenkomstig de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belastingheffing). Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal stelsel, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers. Aanvullende informatie 1. Informatiebronnen Op verzoek kunnen het prospectus, de statuten, de jaar- en halfjaarlijkse verslagen en de volledige informatie over de andere compartimenten, voor of na de inschrijving op de rechten van deelneming, gratis bekomen worden op het hoofdkantoor van de vennootschap en bij de distributeurs. Het totale-kostenpercentage en de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden zijn verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de vennootschap en aan de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. Het prospectus kan geraadpleegd worden op de internetsite 2. Bevoegde autoriteit Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat Brussel. Het vereenvoudigd prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de FSMA, overeenkomstig artikel 53, 1 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod, noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. 3. Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen BNP Paribas Investment Partners Belgium N.V., Vooruitgangstraat Brussel Tel: 02/ (Client Service) 4. Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus BNP Paribas Investment Partners Belgium N.V., Vooruitgangstraat Brussel De voor het prospectus verantwoordelijke persoon verklaart dat, voor zover hem bekend, de gegevens in het prospectus en in het vereenvoudigde prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus en van het vereenvoudigde prospectus zou wijzigen. Gezamenlijk beheer Om de operationele en administratieve kosten te verlagen en tegelijk een bredere spreiding van de beleggingen mogelijk te maken, kan de raad van bestuur besluiten dat alle activa van de Vennootschap of een deel ervan gezamenlijk moeten worden beheerd met activa die toebehoren aan andere entiteiten, of dat alle activa van de compartimenten of een deel ervan onderling gezamenlijk moeten worden beheerd. De toelichting betreffende het gezamenlijk beheer is in het prospectus opgenomen. BNP Paribas B Institutional I Balanced - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 7

3 Informatie betreffende het compartiment 1. VOORSTELLING Naam Balanced Oprichtingsdatum 26/04/1991 (wijziging, op datum van 20 december 1999, van de naam van de BEVEK "G-Institutional Fund" en op datum van 12 mei 2010, van de naam van de BEVEK «FIM Institutional Fund») Bestaansduur Onbeperkt Beheer van de beleggingsportefeuille BNP Paribas Asset Management SAS, 14 rue Bergère F Paris (Bond Corporate Euro, Equity Euro, Global Cash) BNP Paribas Investment Partners UK Limited, 5 Aldermanbury Square, London, EC2V 7BP, United Kingdom (Bond Euro, Equity Euro) Fischer Francis Trees & Watts UK Limited, 5 Aldermanbury Square, London, EC2V 7BP, United Kingdom (Emerging local debt) Fortis Investment Management USA Inc., 75, State Street, Suite 2700, Boston Massachussetts (USA) (Equity Emerging) BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V., Burgerweeshuispad -Tripolis 200, 1076 GR Amsterdam (Real Estate Europe) BNP Paribas Investment Partners Singapore Limited, 20 Collyer Quay #01-01 Tung Centre Singapore (Asian Real Estate, Japanese Equities) Overlay Asset Management S.A., 1 Boulevard Haussmann F Paris (Forex) De aangeduide beheermaatschappij blijft belast met de spreiding van de activa en met het beheer van de niet gedelegeerde activa. 2. BELEGGINGSGEGEVENS Doel van het compartiment De aandeelhouders een zo hoog mogelijke waardestijging van het belegde kapitaal te kunnen bieden, en hen tegelijk te laten profiteren van een brede spreiding van het risico. Beleggingsbeleid van het compartiment Het compartiment belegt bij voorkeur in effecten die de euro hebben als uitdrukkingsvaluta. Het compartiment zal zijn tegoeden zowel in aandelen kunnen beleggen als in obligaties en andere financiële instrumenten zoals schatkistcertificaten en kasbons. Het beleid zal defensief gericht zijn, wat inhoudt dat het deel van de portefeuille dat in aandelen belegd is, altijd kleiner zal zijn dan het in vastrentende effecten belegde deel. De gemiddelde looptijd van het vastrentende deel van de portefeuille zal maximaal tien jaar bedragen. Het compartiment kan daarnaast in ondergeschikte mate beleggen in effecten met een uitdrukkingsvaluta die niet de euro is, op voorwaarde dat deze posities niet meer bedragen dan 20% van het totale vermogen. Categorieën van toegelaten activa: effecten, deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging, deposito's bij een kredietinstelling, financiële derivaten, geldmarktinstrumenten, liquide middelen. Toegelaten derivatentransacties: het compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten, zowel als dekking als met het oog op het verwezenlijken van de beleggingsdoelstellingen. De gebruikte financiële derivaten zijn gebaseerd op aandelen of aandelenindexen of op met aandelen vergelijkbare effecten (opties, termijncontracten, swaps, ), of op liquiditeiten in diverse valuta's. Deze lijst is niet uitputtend en hangt af van de beleggingsdoelstellingen van het compartiment. Doorgaans worden deze instrumenten gebruikt om de inherente risico's van beleggingen in de onderliggende effecten op gerichtere en flexibelere wijze na te bootsen of te neutraliseren. Hun gebruik op zich verhoogt de risico s niet. Als de gebruikte instrumenten niet verhandeld kunnen worden op een gereglementeerde markt, moeten de OTC-derivaten op betrouwbare en controleerbare wijze dagelijks worden gewaardeerd en op initiatief van het compartiment kunnen worden verkocht, vereffend of afgesloten door een tegengestelde transactie die het financieel risico neutraliseert, op elk moment en tegen hun reële waarde. BNP Paribas B Institutional I Balanced - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 7

4 Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten: de obligaties en de schuldvorderingen waarin het compartiment belegt, worden uitgegeven door alle types emittenten, waaronder staten, territoriale overheidsinstanties, internationale openbare organismen en bedrijven. De duration zal doorgaans in lijn met de markt zijn. De beheerder beschikt echter over de mogelijkheid om hiervan af te wijken naargelang zijn mening over de toekomstige evolutie van de rentevoeten. De grote meerderheid van de obligaties beschikt als minimum over een "investment grade" rating. Het compartiment kan blootgesteld zijn aan fluctuaties van de grondstoffenprijzen via de belegging in financiële derivaten op financiële indexen waarvan de waarde zal fluctueren in parallel met de grondstoffenprijzen en in effecten waarvan de waarde afhangt van of wordt beïnvloed door de grondstoffenprijzen. Wanneer een Credit Default Swap (CDS) wordt verkocht, neemt het compartiment een risico dat vergelijkbaar is met het risico dat gelopen wordt bij de aankoop van een obligatie uitgegeven door dezelfde emittent voor een identiek nominaal bedrag: als de emittent in gebreke blijft, wordt het risico in beide gevallen vertegenwoordigd door het verschil tussen de nominale waarde en de terug te krijgen waarde. Er bestaat bij de verkoop van de CDS echter een bijkomend risico dat verband houdt met de tegenpartij. Het compartiment loopt namelijk het risico dat de tegenpartij niet in staat is om een van de betalingen te doen waartoe zij verplicht is. Het compartiment dat gebruik maakt van CDS's verzekert zich ervan dat de tegenpartijen die betrokken zijn bij dit soort transacties zorgvuldig worden geselecteerd en dat het risico van de tegenpartij beperkt is en strikt wordt gecontroleerd. Het gebruik van CDS s voor een ander doel dan indekking moet voldoen aan de volgende voorwaarden: (a) ze worden alleen gebruikt in het exclusieve belang van de aandeelhouders, met het oog op een interessant rendement ten opzichte van de gelopen risico s; (b) de algemene beleggingsbeperkingen zijn van toepassing op de emittent van de CDS s en op het risico van de einddebiteur van de CDS; (c) het gebruik van de CDS s past binnen het beleggingsprofiel en het risicoprofiel van het compartiment; (d) het compartiment moet zorgen voor een permanente gepaste dekking voor de verbintenissen die gepaard gaan met de CDS s zodat aan de terugkoopverzoeken van de aandeelhouders kan worden voldaan; en (e) de geselecteerde CDS s zijn voldoende liquide om het compartiment in staat te stellen de betreffende contracten tegen de vastgestelde theoretische prijzen te verkopen/ontbinden. Risicoprofiel van het compartiment De inschatting van het risicoprofiel van de ICB en/of van het type belegger is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Nadere bijzonderheden omtrent alle risico s zijn te vinden in het prospectus. Samenvattende tabel van de relevante en betekenisvolle risico s zoals ingeschat door het compartiment: Risicotype Bondige definitie van het risico Middel Hoog Marktrisico Kredietrisico Wisselkoers- of valutarisico Risico dat de hele markt van een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed Risico dat een uitgevende instelling of een tegenpartij in gebreke blijft Risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen Rendementsrisico Risico voor het rendement X Kapitaalrisico Risico voor het kapitaal X Inflatierisico Risico afhankelijk van de inflatie X Risicoprofiel van het type belegger Aanbevolen beleggingstermijn: 6 jaren Dit compartiment is vooral gericht op beleggers met een neutraal risicoprofiel. Deze informatie wordt louter ter indicatie gegeven en brengt geen verbintenissen met zich mee voor de Vennootschap. X X X BNP Paribas B Institutional I Balanced - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 7

5 3. BEDRIJFSINFORMATIE Provisies en kosten Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Verhandelingprovisie Klasse "Classic" : 3% maximum Klasse "I" : -- Administratieve kosten Intrede Uittreding Compartimentswijziging -- indien hoger, inning van het saldo Compartimentswijziging EUR (maximum) Kosten voor de materiële levering van de effecten Beurstaks -- Klasse "Classic" : Kapitalisatieaandelen: 0,5% met een maximum van 750 EUR Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment )(in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) -- Klasse "Classic" : Kap. -> Kap./Uitk. : 0,5% met een maximum van 750 EUR Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille 0,10% per jaar Prestatieprovisie -- Vergoeding voor de administratie 0,03% per jaar Verhandelingsvergoeding -- Vergoeding voor de financiële dienst -- Vergoeding van de bewaarder Klasse "Classic" : 0,05% per jaar Klasse "I" : 0,045% per jaar Jaarlijkse belasting Klasse "Classic" : 0,08%; Klasse "I" : 0,01% van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen Andere kosten 0,07% per jaar (vergoeding van de toezichtsautoriteit, belastingen, publicaties en andere, met inbegrip van de vergoeding van de onafhankelijke bestuurder en van de commissaris). Bestaan van soft commissions Voor nadere informatie over dit punt, zie het prospectus. Bestaan van fee-sharing agreements Voor nadere informatie over dit punt, zie het prospectus. 4. INFORMATIE AANGAANDE DE VERHANDELING VAN DE RECHTEN VAN DEELNEMING Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming «Classic» - klasse De classic aandelen worden aangeboden aan fysieke en rechtspersonen. Dit zijn, tenzij de prospectus dit tegenspreekt, en naargelang de wens van de belegger, kapitalisatieaandelen («Classic-Capitalisation» of «Classic-C») of distributieaandelen («Classic-Distribution» of «Classic-D»). Minimale inschrijving: 100 aandelen. «I» - klasse De «I» aandelen zijn voorbehouden voor de institutionele of professionele beleggers, zoals bepaald in artikel 5 3 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze categorie verschilt van de «Classic» categorie door haar kostenstructuur en, gezien de hoedanigheid van de belegger voor wie ze voorbehouden zijn, door een verminderde abonnementsbelasting. Om te kunnen instappen in deze categorie moeten de inschrijvingen minstens 1,000,000 EUR bedragen. In deze categorie zijn de aandelen op naam. Dit zijn kapitalisatieaandelen («I-Capitalisation»). Indien blijkt dat aandelen van deze categorie in het bezit zijn van andere personen dan toegelaten, zal de raad van bestuur overgaan tot een conversie, zonder kosten, van deze aandelen naar aandelen van de «Classic» categorie. ISIN codes Classic-Kapitalisatie : BE BNP Paribas B Institutional I Balanced - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 7

6 Classic-Distributie : BE I-Kapitalisatie: BE Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde EUR Dividenduitkering De jaarlijkse algemene vergadering van het compartiment bepaalt elk jaar, op voorstel van de raad van bestuur, het deel van het resultaat dat kan worden toegekend aan het compartiment in overeenstemming met de geldende wetgeving. De Vennootschap zal dividenden kunnen uitkeren over de uitkeringsaandelen met inachtneming van de wet. De raad van bestuur kan met inachtneming van de wettelijke bepalingen besluiten om voorschotten op dividenden te betalen. Initiële inschrijvingsdag 10 juni 1996 Initiële inschrijvingsprijs BEF (2.478,94 EUR) Berekening van de netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarde wordt berekend op de eerste werkdag van elke maand en op de eerste werkdag na de 15de van elke maand. Publicatie van de netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarde wordt elke dag gepubliceerd in de Belgische financiële pers en is eveneens beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor compartimentswijziging De aanvragen tot inschrijving, omzetting en terugbetaling die door de instelling belast met de financiële dienstverlening of door de distributeur worden ontvangen vóór 16 uur zullen worden verwerkt op basis van de eerste inventariswaarde die volgt op de datum van ontvangst van de aanvraag. Deze inventariswaarde wordt berekend op basis van de slotkoersen van de dag waarop de order ontvangen is, en op basis van de koersen van de beursdag na de dag waarop de order ontvangen is voor wat betreft de Aziatische markten. Zij zullen betaald worden met valutadatum van twee werkdagen op de wisselkoersmarkt van de betalingsvaluta na de dag van berekening van de netto-inventariswaarde. BNP Paribas B Institutional I Balanced - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 7

7 Bijlage 1: jaarlijks herzienbare informatie voor de periode van 01/01/2010 tot 31/12/2010 «Classic» - klasse Synthetische risico-indicator 2 op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico). Historisch rendement per categorie van rechten van deelneming Het gaat om cijfers van het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen. Tabel met de historische rendementen 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Compartiment (EUR) 2,31% 0,59% 2,38% 2,81% De bovenstaande rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten voor de uitgifte en terugkoop van rechten van deelneming. Zij gelden voor de rechten van deelneming van Kapitalisatie en vertegenwoordigen de evolutie van de netto-inventariswaarde op jaarbasis en exclusief kosten (voor inschrijving en terugbetaling). Totale-kostenpercentage (TKP) 0,40% De volgende kosten zijn niet in de TKP opgenomen: de transactiekosten, rentebetalingen op aangegane leningen, betalingen uit hoofde van financiële derivaten, provisies en kosten die rechtstreeks door de belegger worden betaald, soft commissions. Omloopsnelheid Omloopsnelheid van de portefeuille: 206,15% Gecorrigeerde omloopsnelheid van de portefeuille: 218,30% Belastingstelsel Het compartiment belegt direct of indirect meer dan 40% van zijn activa in schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 19 bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen Bijgevolg zal de belegger als fysieke persoon onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 15% op het gedeelte van de terugkoopwaarde van zijn aandelen dat overeenkomt met het interestgedeelte uit de bovenvermelde schuldvorderingen. BNP Paribas B Institutional I Balanced - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 7

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

AXA B PENSION FUND GROWTH*

AXA B PENSION FUND GROWTH* AXA B PENSION FUND GROWTH* *handelsnaam van BNP Paribas B Pension Growth Pensioenspaarfonds naar Belgisch Recht Gemeenschappelijk beleggingsfonds Vooruitgangstraat 55-1210 Brussel BNP PARIBAS B PENSION

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 36

FORTIS B FIX Bond Plus 36 FORTIS B FIX Bond Plus 36 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Oprichtingsdatum 1 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Naam BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Naam BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Oprichtingsdatum 1 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL PAGINA 1 APHILION Q² BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING OPTEREND VOOR BELEGGINGEN

Nadere informatie

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS JANUARI 2015 Infoblad Prospectus: Bevek

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS PROSPECTUS FEBRUARI 2013 Infoblad Prospectus : Interbeurs Hermes Pensioenfonds Het prospectus van het Interbeurs Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

PROSPECTUS CELEST 30/03/2015

PROSPECTUS CELEST 30/03/2015 PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Prospectus Het Beheersreglement en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd. BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie OCTOBER 2014

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING DIE BELEGT IN EFFECTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS FEBRUARI

Nadere informatie

PROSPECTUS KBC EQUIMAX

PROSPECTUS KBC EQUIMAX PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICB KBC

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK PROSPECTUS CRELAN INVEST Informatie over de BEVEK Benaming CRELAN INVEST. Juridische vorm Naamloze vennootschap. Oprichtingsdatum 12 oktober 2011. Looptijd Onbeperkt. Maatschappelijke zetel Havenlaan,

Nadere informatie

Prospectus Sustainable

Prospectus Sustainable Candriam Prospectus Sustainable Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan

Nadere informatie

Star Fund Prospectusdatum

Star Fund Prospectusdatum Star Fund Prospectusdatum 29 april 2015 Pensioenspaarfonds Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming Erkend in het kader van het derdeleeftijds of pensioensparen

Nadere informatie

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie