Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen"

Transcriptie

1 Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers Luik RPR (Luik) Naam : Rechtsvorm : INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Oprichtingsdatum : 30/04/2004 Bestaansduur : Maatschappelijke zetel : Statuut : Ethias Investment RDT-DBI NV Naamloze vennootschap Onbeperkte duur Rue des Croisiers 24, 4000 Luik Lijst van de door de bevek gecommercialiseerde compartimenten : Raad van bestuur van de bevek : Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 85/611/EEG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles - European Equities High Yield - European Utilities, Public Services and Real Estate - US Equities Voorzitter De Heer Dirk van Berlaer, directeur en lid van het directiecomité van Ethias Verzekering Bestuurders Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd: * De Heer Luc Marchal * De Heer Jean-Paul Parmentier Beheertype: De Heer Eric Ancion, directeur en lid van het directiecomité van Ethias Verzekering De Heer Jean-Paul Parmentier, financieel directeur van Ethias Verzekering Belgisch bijkantoor van Bank Degroof Luxemburg NV, vertegenwoordigd door de Heer Jean-Michel Gelhay, Bestuurder onafhankelijk van de promotor DIAM, vertegenwoordigd door de Heer Eric Nols, Bestuurder onafhankelijk van de promotor De Heer Luc Marchal, Onafhankelijk bestuurder Zelfbeheerde bevek Juli

2 Delegatie van de administratie : Financiële dienst : Distributeur(s) : Bewaarder : Commissaris : Promotor : Belgisch bijkantoor van Bank Degroof Luxemburg NV, Rue Eugène Ruppert 12, LU-2453 Luxemburg, Guimardstraat, 19, 1040 Brussel Bank Degroof NV, Nijverheidsstraat, 44, 1040 Brussel Bank Degroof NV, Nijverheidsstraat, 44, 1040 Brussel Bank Degroof NV, Nijverheidsstraat, 44, 1040 Brussel, voor dewelke de hoofdactiviteit bestaat uit die van een kredietinstelling. Bank Degroof kan aldus, zowel voor haarzelf als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, alle activiteiten ondernemen die geoorloofd zijn voor kredietinstellingen en alle bankoperaties, zoals onder meer de activiteit van bewaarneming of beheer van activa, advies en diensten m.b.t. investment banking, financiële markten, financiële structurering en kredieten. C.C.V.B.A Ernst & Young, vertegenwoordigd door de Heer Philippe Pire, Marcel Thirylaan, 204 te 1200 Brussel Ethias Bank Persone(n) die de kosten dragen in de situaties zoals bedoeld in de artikelen 58, 3, lid 3, 77, 83, 84, 1, lid 3, 88, en 92, lid 3 van het koninklijk besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging : Ethias Bank Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal is steeds gelijk aan de waarde van het netto-actief. Het mag niet minder bedragen dan EUR. Regels voor de waardering van de activa : De waardering van de tegoeden zal conform de volgende principes plaatsvinden: 1. voor de waarden toegelaten tot een officiële notering of die worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt: tegen de laatste bekende beurs- of marktkoers, zoals gepubliceerd in de Echo de la Bourse, tenzij deze koers niet representatief is; 2. voor de waarden waarvan de laatste koers niet representatief is en voor de waarden die niet zijn toegelaten tot een officiële notering of op een andere gereglementeerde markt is de waardering gebaseerd op de vermoedelijke verkoopwaarde die omzichtig en te goeder trouw wordt geraamd; 3. voor de liquide tegoeden: tegen hun nominale waarde; 4. de vorderingen, schulden en andere instrumenten van de geldmarkt die niet worden vertegenwoordigd door verhandelbare effecten worden gewaardeerd op basis van de marktkoers die van toepassing is op gelijkwaardige financiële instrumenten, met een vergelijkbare resterende looptijd. De raad van bestuur kan echter opteren voor de waardering tegen de nominale waarde ervan, indien het beleggingsbeleid van het compartiment niet in hoofdzaak is toegespitst op de belegging van zijn middelen in liquide middelen, rekening houdend met het vrij geringe belang van de vorderingen en schulden op termijn in vergelijking met de inventariswaarde; 5. de waarden die zijn uitgedrukt in een andere munt dan die van het betrokken compartiment, zullen worden omgerekend in de munt van het compartiment op grond van de laatste bekende wisselkoersen; 6. voor de financiële instrumenten, overeenkomstig de geldende wetsbepalingen en richtlijnen. Juli

3 Balansdatum : 31/12 Regels inzake de toewijzing van de netto-opbrengsten : De gewone algemene vergadering zal ieder jaar, op voorstel van de raad van bestuur, de toewijzing van de nettoopbrengsten bepalen op basis van de rekeningen afgesloten overeenkomstig de geldende wetgeving. Belastingstelsel : De algemene vergadering kan beslissen om aan de distributieaandelen hun aandeel van de opbrengsten te verdelen afkomstig van de beleggingen alsook van de meerwaarden al dan niet gerealiseerd, onder aftrek van de al dan niet gerealiseerde minwaarden. * Voor de bevek : - Jaarlijkse belasting 1 van 0,07% (0,08% vanaf 1 januari 2007), geheven op basis van de in België op 31 december van het voorgaande jaar netto uitstaande bedragen - Terugwinning van inhoudingen aan de bron op Belgische dividenden en buitenlandse inkomsten, geïnd door de bevek (overeenkomstig de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belastingheffing) * Voor de belegger : -Natuurlijk of rechtspersoon, die niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting : - Dividendbelasting (distributieaandelen) : bevrijdende roerende voorheffing van 15% - Geen belasting op meerwaarden op voorwaarde dat deze worden gerealiseerd in het kader van het normale beheer van een privaat vermogen - Rechtspersoon, onderworpen aan de vennootschapsbelasting : - De door de bevek uitgekeerde dividenden genieten het DBIstelsel; het dividend wordt naar rata van 95% van het bedrag ervan afgetrokken van de belastbare inkomsten van de vennootschap. De statuten van de bevek nemen immers de uitkeringsvoorwaarden in acht, die worden opgelegd door artikel 203, 2, lid 2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (hierna WIB 92 ). Dit DBI-stelsel is echter slechts van toepassing ingeval en voor zover deze inkomsten afkomstig zijn van dividenden, die zelf voldoen aan de aftrekvoorwaarden als DBI, evenals meerwaarden die werden verwezenlijkt op aandelen en die van belasting kunnen worden vrijgesteld krachtens artikel 192 van het WIB De meerwaarden die worden verwezenlijkt op de verkoop (en niet op de terugkoop) van de distributieaandelen van de bevek zijn maar vrijgesteld voor zover het totaal van de inkomsten die door de bevek worden ontvangen, afkomstig is van dividenden van aandelen die het DBI-stelsel genieten en van meerwaarden die op diezelfde aandelen zijn verwezenlijkt «Het belastingregime van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal regime, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers.» 1 Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen. Juli

4 Aanvullende informatie : * Informatiebronnen : - Op verzoek kunnen de jaar- en halfjaarlijkse verslagen en de volledige informatie over de andere compartimenten, vóór of na de inschrijving op de rechten van deelneming, gratis bekomen worden bij Bank Degroof NV - Het totale-kostenpercentage en de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden zijn opgenomen in de jaarverslagen van de betrokken perioden - De volgende documenten en informatie kunnen geraadpleegd worden op de internet site van de promotor van de bevek: de technische fiche, het prospectus, de statuten en de netto-inventariswaarde * De inkoop en de terugbetaling van de rechten van deelneming zal plaatsvinden aan de loketten van de financiële dienstverlener van de bevek. Deze zelfde instelling staat in voor de uitkering van dividenden. De informatie over de bevek wordt verspreid via de gespecialiseerde financiële pers. * Jaarlijkse algemene vergadering van deelnemers : Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, de 2 e dinsdag van april om 10 uur * Bevoegde autoriteit : Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) Congresstraat Brussel - Het prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de CBFA, overeenkomstig artikel 53, 1 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. De officiële tekst van de statuten is neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. * Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen : Bank Degroof NV, Nijverheidsstraat, 44, 1040 Brussel waarvan de loketten open zijn in de week van 8u30 tot 15u30. * Persoon verantwoordelijk voor het integrale prospectus en vereenvoudigd prospectus en hun bijwerkingen : De Heer Dirk van Berlaer, directeur en lid van het directiecomité van Ethias Verzekering en voorzitter van de raad van bestuur van de bevek. Voorzover hem bekend, zijn de gegevens in het prospectus en het vereenvoudigd prospectus in overeenstemming met de werkelijkheid en zijn er geen gegevens weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus zou wijzigen. Juli

5 Voorstelling Naam : INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT : Oprichtingsdatum : 30/04/2004 Bestaansduur : Beleggingsgegevens Doel van het compartiment : European Equities High Yield Onbeperkte duur * De activa van dit compartiment worden op een gediversifieerde manier belegd in Europese aandelen met een hoog beleggingsrendement met de bedoeling het kapitaal op lange termijn te valoriseren. * Geen enkele formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers. Beleggingsbeleid van het compartiment : * Categorieën van toegelaten activa : Europese aandelen die in aanmerking komen voor het Belgisch stelsel van definitief belaste inkomsten. * European Equities High Yield respecteert de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en haar uitvoeringsbesluiten voor wat betreft haar beleggingsbeleid en de technieken en instrumenten of de bevoegdheid om ontleningen aan te gaan die bij het beheer van het compartiment kunnen worden gebruikt. * Aangezien de totaliteit van de opbrengsten van de bevek voortkomen uit dividenden van aandelen die genieten van het DBI stelsel en van meerwaarden gerealiseerd op deze zelfde aandelen, zal het compartiment niet overgaan tot de uitlening van financiële instrumenten. * De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille. * Sociale, ethische en milieuaspecten: De bevek ziet er op toe dat de 4 fundamentele principes van de basisverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie worden geëerbiedigd. Ter herinnering, zijn deze 4 principes: de vrijheid van vereniging, de afwezigheid van discriminaties, van gedwongen arbeid en van kinderarbeid. Risicoprofiel van het compartiment : * De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. * Beschrijving van de risico s die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment : Vanuit zijn beleggingsbeleid, is het compartiment blootgesteld aan een middel marktrisico, te weten een risico dat de aandelenmarkten waar hij belegt, dalen. In functie van de evolutie van de markten en de afwezigheid van enige garanties van derden, weegt aldus een risico op het rendement van het compartiment. Tenslotte wordt aan de belegger herinnerd dat het beleggingsbeleid van het compartiment hem niet beschermt tegen het risico dat weegt op het kapitaal of het inflatierisico. Bovendien bestaat er een risico afhankelijk van externe factoren voor deze DBI bevek betreffende de onzekerheid over het voortbestaan van bepaalde elementen van het milieu, zoals het belastingregime. De opgesomde risico s zijn inherent aan dit type investering. Toch zou een diepgaande financiële analyse van de activa alsook een sectoriële en geografische diversificatie ervoor moeten zorgen dat het risico tot een minimum wordt beperkt. Risicoprofiel van het type belegger : het compartiment richt zich tot de in België gevestigde vennootschappen die gediversifieerde beleggingen in aandelen wensen te doen. Aangezien tal van deze beleggers het stelsel van de definitief belaste inkomsten niet kunnen genieten voor de dividenden die afkomstig zijn van hun gediversifieerde aandelenportefeuille, omdat hun participatie onvoldoende is, maakt het gebruik van een DBI-bevek het hen mogelijk deze dubbele doelstelling te halen: de diversificatie van hun belegging en het genot van het stelsel van de definitief belaste inkomsten, die belast worden op de uitgekeerde dividenden. Juli

6 Bedrijfsinformatie : Provisies en kosten : Niet recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Compartimentwijziging Verhandelingprovisie Max. 5% onderhandelb aar 2 -- Eventueel verschil tussen de verhandelingprovisie van het nieuwe compartiment en deze van het huidige compartiment Administratieve kosten Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/ realisatie van de activa Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na intrede Beurstaks -- Kapitalisatieaandelen: 1,1% met een maximum van 750 EUR Kap. Kap./Dis.: 1,1% met een maximum van 750 EUR Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in EUR of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille * 0,04% per jaar (schatting) 3 Prestatieprovisie 0 % Vergoeding voor de administratie * Van EUR 0 tot : 0,03% Meer dan EUR : 0,02% Er zal een minimum van EUR per jaar worden gefactureerd Vergoeding van de bewaarder * Van EUR 0 tot : 0,12% Van EUR tot : 0,07% Meer dan EUR : 0,06% Er zal een minimum van EUR per jaar worden gefactureerd, zonder dat de vergoeding van de bewaarder hoger kan zijn dan 0,2% van de netto activa. Vergoeding van de commissaris Vergoeding van de natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd Jaarlijkse belasting 4 Andere kosten (schatting) EUR (+ 21% BTW) / jaar nihil 0,07% (0,08% vanaf 1 januari 2007) van de in België op 31 december van het voorgaande jaar netto uitstaande bedragen 0,04% (schatting) * Deze vergoedingen zijn trimestrieel betaalbaar en worden berekend op basis van de gemiddelde netto activa van het trimester Recurrente provisies en kosten gedragen door de bevek (in EUR) Vergoeding van de bestuurders EUR Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming : Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming : Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde : de aandelen zijn op naam en distributieaandelen en zijn ingeschreven in een register bij Bank Degroof EUR 2 De verhandelingprovisie is onderhandelbaar : 50% komt toe aan Bank Degroof NV in haar hoedanigheid van financiële dienstverlener en 50% aan Ethias Bank. 3 Geraamd equivalent van de salarissen van de personen die door de bevek worden tewerkgesteld. 4 Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen. 5 De Heer Dirk van Berlaer, de Heer Eric Ancion en de Heer Jean-Paul Parmentier ontvangen jaarlijks EUR en de Heer Luc Marchal ontvangt jaarlijks EUR als vergoeding voor hun diensten. Juli

7 Dividenduitkering : European Equities High Yield ontvangt uitsluitend dividenden van aandelen die genieten van het DBI stelsel en meerwaarden die worden gerealiseerd op diezelfde aandelen. Hij keert jaarlijks binnen zes weken de algemene vergadering van aandeelhouders minstens 90% uit van de inkomsten die hij heeft ontvangen, na aftrek van de vergoedingen, provisies en kosten overeenkomstig hetgeen is vereist krachtens artikel 203, 2, lid 2 van WIB 92. Stemrecht van de deelnemers : In de mate dat er niet wordt van afgeweken in de wet of de statuten, worden de beslissingen tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, behoorlijk opgeroepen, genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde en stemmende aandeelhouders. De beslissingen betreffende het compartiment worden genomen, in de mate dat er niet wordt van afgeweken in de wet, bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde en stemmende aandeelhouders van het betrokken compartiment Algemeen kunnen de algemene vergaderingen worden gehouden voor elk compartiment, volgens dezelfde voorwaarden als voor de andere algemene vergaderingen. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geeft elk volledig aandeel recht op één stem. Vereffening van het compartiment : De vereffening van het compartiment kan worden beslist door de raad van bestuur tengevolge van substantiële en nadelige wijzigingen in de economische, politieke en sociale toestand van de landen waarin de beleggingen worden uitgevoerd, of ook als het verloop van het compartiment te zwak wordt en het beheer van het compartiment te zwaar en kostelijk wordt voor zijn aandeelhouders. Een dergelijke beslissing zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders van dat compartiment. De vereffeningsoperaties zullen worden waargenomen door één of meer vereffenaars, natuurlijke of rechtspersonen die zullen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders die hun bevoegdheid en vergoeding zal bepalen. De netto opbrengst van de vereffening zal worden verdeeld onder de aandeelhouders van het compartiment naar verhouding van hun deelneming in het compartiment. Initiële inschrijvingsperiode : van 30/04/2004 tot 14/05/2004 Initiële inschrijvingsprijs : EUR Berekening van de netto-inventariswaarde : De netto-inventariswaarde wordt tweemaal per maand berekend, op grond van de koers van de laatste bankwerkdag in België van elke maand, evenals op basis van de koers van de laatste bankwerkdag in België vóór de 16 e dag van elke maand. Deze berekening gebeurt de eerste bankwerkdag na de datum van de toegepaste koersen. Publicatie van de netto-inventariswaarde : De netto inventariswaarde wordt tweemaal per maand gepubliceerd in de Belgische financiële pers en is tevens beschikbaar aan de loketten van de financiële dienstverlener. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor compartimentwijziging: Juli

8 * J = datum van afsluiting van de ontvangstperiode van orders (laatste bankwerkdag in België van elke maand vóór 10 uur en laatste bankwerkdag in België vóór de 16 e dag van elke maand vóór 10 uur) en datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde. Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders hierboven vermeld, geldt voor de financiële dienst en de distributeurs die in het prospectus worden opgenomen. Wat de andere distributeurs betreft, dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders die deze distributeurs toepassen, bij hen te informeren. * J + 1 = datum van berekening van de netto-inventariswaarde * J + 3 = datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen Ingeval de reële waarde gekend is voor meer dan 20% van de activa bij de afsluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen tot uitgifte of inkoop van rechten van deelneming dan wel compartimentwijziging, zal een alternatieve berekeningsmethode van toepassing zijn voor de netto-inventariswaarde, met name met: * J + 1 als datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde * J + 2 als datum van berekening van de netto-inventariswaarde, op basis van de koersen van J+1 * J + 4 als datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen Schorsing van de terugbetaling van rechten van deelneming : Behoudens andere wettelijke redenen van schorsing, worden de bepaling van de nettoinventariswaarde, alsook de uitvoering van de aanvragen tot inschrijving en inkoop van rechten van deelneming of van compartimentwijziging, geschorst : 1. wanneer één of meer markten waarop meer dan 20 % van de activa van de instelling voor collectieve belegging worden verhandeld, of één of meerdere belangrijke wisselmarkten, waar de deviezen worden verhandeld waarin de waarde van de activa is uitgedrukt, gesloten zijn om een andere reden dan wettelijke vakantie, of wanneer de transacties er zijn geschorst of beperkt ; 2. wanneer de toestand zo ernstig is dat de tegoeden en/of verplichtingen van de instelling voor collectieve belegging niet correct kunnen worden gewaardeerd of dat de instelling voor collectieve belegging er niet normaal kan over beschikken of dit niet kan doen zonder de belangen van de deelnemers in de instelling voor collectieve belegging ernstig te schaden ; 3. wanneer de instelling voor collectieve belegging niet in staat is gelden te transfereren of transacties te verwezenlijken tegen een normale prijs of wisselkoers of wanneer beperkingen zijn opgelegd aan de wisselmarkten of aan de financiële markten ; 4. vanaf de publicatie van de oproeping tot de bevoegde algemene vergadering die wordt samengeroepen om te beslissen over de ontbinding van een instelling voor collectieve belegging of een compartiment van een beleggingsvennootschap, wanneer deze ontbinding niet uitsluitend bedoeld is om haar rechtsvorm te wijzigen ; 5. zodra, bij een herstructurering, de ruilverhouding is voorgesteld overeenkomstig artikel 93 van het koninklijk besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. De in dit punt 5 bedoelde schorsing neemt een einde van zodra alle nodige beslissingen zijn genomen opdat de herstructurering is voltrokken of één van de bevoegde organen het voorstel tot herstructurering heeft verworpen. Indien een bevoegde algemene vergadering die eerst wordt bijeengeroepen niet kan beslissen omdat het vereiste aanwezigheidsquorum niet Juli

9 is bereikt, wordt de schorsing eveneens opgeheven tot op het ogenblik waarop een nieuwe ruilverhouding wordt voorgesteld overeenkomstig voormeld artikel 93. Juli

10 Bijlage: Jaarlijks herzienbare informatie voor de periode vanaf 30/04/2004 tot en met 31/08/ Synthetische risico-indicator: Klasse 5 op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico) 2. Historisch rendement per categorie van rechten van deelneming: * Het gaat om cijfers van het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen. * Staafdiagram met jaarlijks rendement over de laatste tien boekjaren: European Equities high Yield Euro stoxx % 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % % % % 2005 * Tabel met de historische rendementen: European Equities High Yield 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Eurostoxx % 21.75% European Equities High Yield Eurostoxx50 European Equities High Yield Eurostoxx50 European Equities High Yield Eurostoxx50 Sinds 30 april 2004 European Equities High Yield Eurostoxx % 19.15% * De hierboven voorgesteld rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming. 3. Totale kostenpercentage (TKP): * 0.47% * De volgende kosten zijn niet in de TKP opgenomen: de transactiekosten 4. Omloopsnelheid: * Omloopsnelheid van de portefeuille: % * Gecorrigeerde omloopsnelheid van de portefeuille: % Juli

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Informatie betreffende de bevek : 1. Naam : PUILAETCO DEWAAY FUND 2. Oprichtingsdatum : 14/05/1991 3. Bestaansduur

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Oprichtingsdatum: 24/12/1991 3. Bestaansduur: onbeperkte duur

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe FORTIS B FUND Equity Telecom Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Informatie betreffende de bevek:

Informatie betreffende de bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment BEST MANAGERS van de Bevek PRIVATE INVEST Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: PRIVATE INVEST 2. Oprichtingsdatum: 27/10/2000 3. Bestaansduur: onbeperkte

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur :

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III)

DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III) DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III) Guimardstraat 18-1040 Brussel Vereenvoudigd prospectus

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur : onbeperkte

Nadere informatie

Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES

Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Rechtsvorm: naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum: 24 december 1991 4. Bestaansduur:

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Oprichtingsdatum 28 mei 2008 Bestaansduur Onbeperkt

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES

Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund NV 2. Rechtsvorm: Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum: 24 december 1991 4. Bestaansduur:

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND I Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: DELTA LLOYD 2. Oprichtingsdatum: 05/03/1993 3. Bestaansduur:

Nadere informatie

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-GLOBAL FUND Oprichtingsdatum 29 april 2002 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MEERDERE COMPARTIMENTEN INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Finance Europe

FORTIS B FUND Equity Finance Europe FORTIS B FUND Equity Finance Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 36

FORTIS B FIX Bond Plus 36 FORTIS B FIX Bond Plus 36 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Prospectus van het compartiment PHARMA & HEALTHCARE van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Prospectus van het compartiment PHARMA & HEALTHCARE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Prospectus van het compartiment PHARMA & HEALTHCARE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AXA BELGIUM FUND 2. Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum

Nadere informatie

PETERCAM HORIZON B NV PETERCAM HORIZON B ACTIVE STRATEGY

PETERCAM HORIZON B NV PETERCAM HORIZON B ACTIVE STRATEGY Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2012 INFORMATIE

Nadere informatie

Nasdaq - Technology - World - Euro Non Cyclicals - Euro Technology - Media

Nasdaq - Technology - World - Euro Non Cyclicals - Euro Technology - Media Nasdaq - Technology - World - Euro Non Cyclicals - Euro Technology - Media Compartimenten van KBC EQUITY FUND Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DECEMBER 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Interbeurs Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan

Nadere informatie

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL PAGINA 1 APHILION Q² BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING OPTEREND VOOR BELEGGINGEN

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

Prospectus van het compartiment GLOBAL FoF van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Prospectus van het compartiment GLOBAL FoF van de Bevek AXA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AXA BELGIUM FUND 2. Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 4. Bestaansduur : onbeperkte duur Prospectus van het compartiment GLOBAL

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

Informatie betreffende de Bevek:

Informatie betreffende de Bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment CAPITAM van de Bevek MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND Informatie betreffende de Bevek: 1. Naam: MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND 2. Oprichtingsdatum:

Nadere informatie

DEGROOF OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCITS IV)

DEGROOF OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCITS IV) DEGROOF OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCITS IV) Guimardstraat 18-1040 Brussel Prospectus en statuten 27 JANUARI

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie. VOORSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MEERDERE COMPARTIMENTEN INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

Prospectus van het compartiment EURO BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND. Informatie betreffende de Bevek : 11 maart

Prospectus van het compartiment EURO BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND. Informatie betreffende de Bevek : 11 maart Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AXA BELGIUM FUND 2. Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 4. Bestaansduur : onbeperkte duur Prospectus van het compartiment EURO

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Euro Distribution - Euro Telecom - Retail - Scandinavia - High Dividend Belgium - Belgium - High Dividend Netherlands - Netherlands

Euro Distribution - Euro Telecom - Retail - Scandinavia - High Dividend Belgium - Belgium - High Dividend Netherlands - Netherlands Euro Distribution - Euro Telecom - Retail - Scandinavia - High Dividend Belgium - Belgium - High Dividend Netherlands - Netherlands Compartimenten van KBC MULTI TRACK Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced

FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FIM INSTITUTIONAL FUND Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4

BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4 BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Balanced

BNP Paribas B Institutional I Balanced BNP Paribas B Institutional I Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 10

FORTIS B FIX Bond Plus 10 FORTIS B FIX Bond Plus 10 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS PROSPECTUS VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dat belegt

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap )

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap ) BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (de Vennootschap ) Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Ondernemingsnummer 864 634 640 Aanbod

Nadere informatie

Informatie betreffende de bevek :

Informatie betreffende de bevek : Informatie betreffende de bevek : 1. Naam: PRIVATE INVEST 2. Rechtsvorm: Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum: 27/10/2000 Prospectus van het compartiment STABILITY van de Bevek PRIVATE INVEST 4. Bestaansduur:

Nadere informatie

Informatie betreffende de Bevek:

Informatie betreffende de Bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment VALUE & DYNAMIC van de Bevek MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND Informatie betreffende de Bevek: 1. Naam: MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND 2. Oprichtingsdatum:

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 126

FORTIS B FIX Equity 126 FORTIS B FIX Equity 126 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

PROSPECTUS. Mei 2015 I.C.B.E.

PROSPECTUS. Mei 2015 I.C.B.E. PROSPECTUS Mei 2015 VALUE SQUARE FUND Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG I.C.B.E.

Nadere informatie

DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III)

DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III) DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III) Guimardstraat 18-1040 Brussel Prospectus en statuten OKTOBER

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

FORTIS B PENSION FUND BALANCED

FORTIS B PENSION FUND BALANCED FORTIS B PENSION FUND BALANCED Vereenvoudigd prospectus Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Naam FORTIS B PENSION FUND BALANCED Eveneens verhandeld onder de handelsnamen Metropolitan-Rentastro

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen.

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen. CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Brussel, 10 juni 2002 Omzendbrief aan de Algemene Directie van de verzekeringsondernemingen. O. ref. : Financiële Dienst E. DEGADT - 02/737.07.66 Betreft : Levensverzekeringsverrichtingen

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 86

FORTIS B FIX Equity 86 FORTIS B FIX Equity 86 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND is opgericht in Luxemburg op 14 maart 1990 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij

Nadere informatie

Prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD

Prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Informatie betreffende de bevek : 1. Naam: DELTA LLOYD 2. Rechtsvorm: naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum:

Nadere informatie

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE openbaar open gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE In het kort ARPE DEFENSIVE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2012 INHOUDSTAFEL VOORSTELLING VAN HET

Nadere informatie

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS Argenta Pensioenspaarfonds, in het kort ARPE openbaar open gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS In het kort ARPE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Maart 2012 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

PETERCAM MULTIFUND EQUITIES

PETERCAM MULTIFUND EQUITIES PETERCAM MULTIFUND EQUITIES Vereenvoudigd Prospectus Juni 2011 Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die niet beantwoordt aan de voorwaarden

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in

Nadere informatie

Record Top Pension Fund

Record Top Pension Fund Record Top Pension Fund Pensioenspaarfonds Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming Erkend in het kader van het derdeleeftijds- of pensioensparen Categorie

Nadere informatie

PETERCAM BALANCED DYNAMIC GROWTH. VEREENVOUDIGD PROSPECTUS December 2010

PETERCAM BALANCED DYNAMIC GROWTH. VEREENVOUDIGD PROSPECTUS December 2010 PETERCAM BALANCED DYNAMIC GROWTH VEREENVOUDIGD PROSPECTUS December 2010 Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG

Nadere informatie

Prospectus: Gemeenschappelijk beleggingsfonds ACCENT PENSION FUND. Het beheerreglement is bij het prospectus gevoegd

Prospectus: Gemeenschappelijk beleggingsfonds ACCENT PENSION FUND. Het beheerreglement is bij het prospectus gevoegd Prospectus: Gemeenschappelijk beleggingsfonds ACCENT PENSION FUND Het beheerreglement is bij het prospectus gevoegd Voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds: 1. Naam: ACCENT PENSION FUND

Nadere informatie

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen OMSCHRIJVING De interne beleggingsfondsen van TwinStar (zie bijlage 1) worden door AXA Belgium, hierna de verzekeringsmaatschappij genoemd, beheerd in het uitsluitend belang van de intekenaars en van de

Nadere informatie