Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES"

Transcriptie

1 Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Oprichtingsdatum: 24/12/ Bestaansduur: onbeperkte duur 4. Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft: België 5. Statuut: Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. 6. Beheertype: zelfbeheerde bevek 7. Delegatie van de administratie: RBC Investor Services Belgium N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel 8. Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille: Société Générale Private Banking, Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent 9. Financiële dienst: Société Générale Private Banking, Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent VDK Spaarbank, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent 10. Distributeurs: Société Générale Private Banking, Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent VDK Spaarbank, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent 11. Bewaarder: KBC Securities N.V., Havenlaan 12, 1080 Brussel 12. Commissaris: André Clybouw, Oosterveldlaan 246, 2610 Wilrijk 13. Promotor: Société Générale Private Banking, Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent VDK Spaarbank, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent 14. Belastingstelsel: * Voor de bevek: - Jaarlijkse belasting 1 van 0,08%, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. - Terugwinning van inhoudingen aan de bron op Belgische dividenden en buitenlandse inkomsten, geïnd door de bevek (overeenkomstig de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belastingheffing). Het belastingregime van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal regime, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers. 1 Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen. Augustus

2 15. Aanvullende informatie: Informatiebronnen: * Op verzoek kunnen het prospectus, de statuten, de jaar- en halfjaarlijkse verslagen en, desgevallend, de volledige informatie over de andere compartimenten, voor of na de inschrijving op de rechten van deelneming, gratis bekomen worden bij Société Générale Private Banking, Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent en VDK Spaarbank, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent. * Het totale-kostenpercentage en de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden zijn verkrijgbaar op volgende plaats: Société Générale Private Banking, Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent en VDK Spaarbank, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent. * Het recentste jaar- en halfjaarverslag kunnen geraadpleegd worden op de internetsite van Société Générale Private Banking, Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent. Informatie kan eveneens gevonden worden op de website van VDK Spaarbank, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent op Bevoegde autoriteit: Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Congresstraat Brussel Het vereenvoudigd prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de FSMA, overeenkomstig artikel 53, 1 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen: Aanvullende inlichtingen kunnen elke bankwerkdag tijdens de kantooruren worden ingewonnen bij: Société Générale Private Banking, Dienst Vermogensbeheer, Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent, tel. 09/ VDK Spaarbank, Dienst Effecten, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent, tel. 09/ Personen verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus: De Raad van Bestuur van de Bevek. Voor zover bekend aan de Raad van Bestuur, zijn de gegevens in het prospectus en het vereenvoudigd prospectus in overeenstemming met de werkelijkheid en zijn er geen gegevens weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus zou wijzigen. Augustus

3 Informatie betreffende het compartiment 1. Voorstelling 1.1. Naam: SG Private Portfolio Equities 1.2. Oprichtingsdatum: 06/04/ Bestaansduur: onbeperkte duur 2. Beleggingsgegevens 2.1. Doel van het compartiment: Het compartiment SG Private Portfolio Equities heeft als doelstelling, ongeacht de marktomstandigheden, zoveel mogelijk belegd te zijn in aandelen. Daarom zal het fonds altijd voor minimum 85% van het totale fondsenvermogen in aandelen belegd zijn Beleggingsbeleid van het compartiment: * Bepaalde strategie: de beleggingspolitiek is internationaal georiënteerd en gebaseerd op fundamentele en technische factoren. De doelstelling van het fonds is een langetermijnbeleggingspolitiek aan te houden en zich minder te bekommeren om de eventuele marktschommelingen op korte termijn. De keuze van de aandelen zal dus eerder gestoeld zijn op criteria als winstgroei, boekwaarde, balansgegevens en de marktposities van de respectievelijke bedrijven. De beleggingspolitiek is niet index gelinkt, maar houdt toch rekening met de economische realiteit van het wereldgebeuren. Daarom zal het fonds nooit meer dan 20 % van zijn vermogen beleggen in één economische activiteitensector. Vermits het fonds vooral bestemd is voor de Europese belegger belegt het fonds voor minstens 40 % in de Europese aandelenmarkten (Centraalen Oost-Europa niet meegerekend). * Toegelaten derivatentransacties: het gebruik van derivaten is mogelijk ter risicodekking. * De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille. * Effecten van bedrijven of overheden die duidelijk inbreuken plegen op sociale, ethische en milieureglementeringen worden niet gekocht Risicoprofiel van het compartiment 2 : * De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. * Nadere bijzonderheden omtrent alle risico s zijn te vinden in het prospectus. 2 De inschatting van het risicoprofiel van het compartiment is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite Augustus

4 * Samenvattende tabel van risico s zoals ingeschat door het compartiment: Risicotype Bondige definitie van het risico Geen Laag Middel Hoog Marktrisico (Aandelen- en renterisico) Risico dat de hele markt van een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed Kredietrisico Risico dat een uitgevende instelling of een tegenpartij in gebreke blijft Afwikkelingsrisico Liquiditeitsrisico Risico dat de afwikkeling van een transactie via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht Risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd Wisselkoers- of valutarisico Risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen Bewaarnemingrisico Risico van verlies van in bewaring gegeven activa bij een bewaarnemer of onderbewaarnemer Concentratierisico Risico dat verband houdt met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten Rendementsrisico Risico voor het rendement Kapitaalrisico Risico voor het kapitaal Geen kapitaalsbescherming Flexibiliteitrisico Aan het product zelf te wijten inflexibiliteit en beperkingen op het overschakelen op andere aanbieders Inflatierisico Risico afhankelijk van de inflatie Risico afhankelijk van externe factoren Onzekerheid over de onveranderlijkheid van externe factoren zoals het belastingregime Ander risico Risicoprofiel van het type belegger 3 : Dynamisch: SG Private Portfolio Equities is altijd voor minimum 85% belegd in aandelen. Het fonds is dus sterk onderhevig aan de schommelingen die zich voordoen op de aandelenmarkten. Daarom is het fonds gericht naar beleggers die via een aandelenbelegging een meerwaarde op lange termijn nastreven. Een minimum beleggingshorizon van vijf jaar wordt aangeraden bij investering in dit compartiment. 3 De inschatting van het risicoprofiel van het type belegger is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite Augustus

5 3. Bedrijfsinformatie 3.1. Provisies en kosten: Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in valuta van het compartiment of percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Compartimentswijziging Verhandelingprovisie voor de klassen C en P Max 3% en vrij onderhandelbaar - Eventueel verschil tussen de verhandelingprovisie van het nieuwe compartiment en deze van het huidige compartiment Administratieve kosten Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na intrede Beurstaks - Kapitalisatieaandelen: 1% met een maximum van EUR Kap. Kap./Dis.: 1% met een maximum van EUR Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in valuta van het compartiment of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding voor het beheer van de Klasse C 1.5% per jaar, maandelijks berekend en betaalbaar beleggingsportefeuille Klasse P 0.1% per jaar, maandelijks berekend en betaalbaar Prestatieprovisie - Vergoeding voor de administratie - Boekhoudkundige administratie 0,05% per jaar van de gemiddelde netto-activa, maandelijks berekend en betaalbaar (min. 600 EUR per maand, max EUR per maand) Verhandelingprovisie - Vergoeding van de financiële dienst - Vergoeding van de bewaarder EUR per jaar; - 0,015% per jaar voor de activa genoteerd op Euronext, maandelijks berekend en betaalbaar; - 0,02% per jaar voor de activa genoteerd op andere markten dan Euronext, maandelijks berekend en betaalbaar Jaarlijkse belasting (jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op 0,08% van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen de verzekeringsondernemingen) Andere kosten (schatting), met inbegrip van de 0,1% per jaar vergoeding van de commissaris en van de natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd Recurrente provisies en kosten gedragen door de bevek (in EUR of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding voor de administratie - Legal Life & Reporting EUR (zonder B.T.W.) per maand Vergoeding van de bestuurders Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behalve het mandaat van de onderstaande onafhankelijke bestuurder aan wie de volgende bezoldiging toekomt: - SIGMA Consult B.V.B.A., vertegenwoordigd door de heer Jean van Caloen: EUR (excl. BTW) per jaar Augustus

6 4. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming 4.1. Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming: gedematerialiseerde aandelen; enkel kapitalisatieaandelen Aandelenklassen: Klasse C wordt aangeboden aan natuurlijke personen en aan rechtspersonen. Klasse P is voorbehouden aan de beleggers die intekenen op de aangeboden rechten van deelneming via het departement Private Banking van SG Private Banking, waarbij de initiële minimuminschrijving EUR bedraagt. Zij wordt gekenmerkt door een structuur van recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment, die lager is dan deze van de klasse C Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde: EUR 4.4. Initiële inschrijvingsperiode: vanaf 07/04/2009 tot en met 29/04/ Initiële inschrijvingsprijs: 250 EUR Berekening van de netto-inventariswaarde: De netto-inventariswaarde wordt elke donderdag (of in geval dit geen bankwerkdag is, de eerstvolgende bankwerkdag) berekend op basis van de beurskoersen op de sluitingsdag van de ontvangst van de orders, zoals hieronder gedefinieerd. Indien echter meer dan 20% van de reële waarden gekend zijn op het ogenblik van de afsluiting van de ontvangst van de orders, zullen de koersen van de bankwerkdag na de afsluiting van de ontvangst van de orders worden gebruikt voor de berekening van de netto-inventariswaarde. In dat laatste geval wordt de berekening van de netto-inventariswaarde een dag uitgesteld Publicatie van de netto-inventariswaarde: De netto-inventariswaarde wordt dagelijks bekendgemaakt in de Belgische dagbladen De Tijd en L Echo Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor compartimentswijziging: D = Datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders (elke woensdag in België om 12u00 die voorafgaat aan de berekening van de nieuwe netto-inventariswaarde; indien die dag in België een banksluitingsdag is, afsluiting van de ontvangstperiode van orders op de voorgaande bankwerkdag) en datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde. Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders hierboven gemeld, geldt voor de financiële dienst en de distributeurs die in het prospectus worden opgenomen. Wat de andere distributeurs betreft dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders die deze distributeurs toepassen bij hen te informeren. D + 1 = Datum van de berekening van de netto-inventariswaarde D + 2 = Datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen Augustus

7 Bijlage: jaarlijks herzienbare informatie voor de periode vanaf 01/01/2011 tot en met 31/12/ Synthetische risico-indicator: 4 op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico) 2. Historisch rendement per categorie van rechten van deelneming: * Het gaat om cijfers van het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen. * Staafdiagram met jaarlijks rendement sinds oprichting: Jaarlijks Rendement Accent Fund SG Private Portfolio Equities 6,00% 4,00% 3,59% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00% -10,00% 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2011-8,29% * Tabel met de historische actuariële rendementen: 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds 29/04/2009 Compartiment -8,29% nvt nvt nvt 6,41% Benchmark of index nvt nvt nvt nvt nvt * De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden (geen) rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming. * Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatieaandelen. * Berekeningsmethode: De return bij kapitalisatieaandelen voor een bepaalde periode wordt berekend volgens de volgende formule: R = (P(t+1)/P(t)) 1 R: Return voor de periode P(t+1): netto inventariswaarde per deelbewijs op het einde van de periode P(t): netto inventariswaarde per deelbewijs aan het begin van de periode 3. Totale-kostenpercentage (TKP): * 0,23% Het totale-kostenpercentage wordt bekomen door de verhouding van de som van alles geboekte kosten binnen het fonds (uitgezonderd de transactiekosten, rentebetalingen op aangegane leningen, betalingen uit hoofde van financiële derivaten, provisies en kosten die rechtstreeks door de belegger worden betaald, bepaalde voordelen zoals soft commissies) ten opzichte van de netto inventariswaarde. Deze kosten werden geboekt tijdens het voorbije boekjaar. Augustus

8 4. Omloopsnelheid: * Omloopsnelheid van de portefeuille: 231,17% * Gecorrigeerde omloopsnelheid van de portefeuille: 214,48% Augustus

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL PAGINA 1 APHILION Q² BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING OPTEREND VOOR BELEGGINGEN

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS PROSPECTUS VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dat belegt

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 36

FORTIS B FIX Bond Plus 36 FORTIS B FIX Bond Plus 36 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Balanced

BNP Paribas B Institutional I Balanced BNP Paribas B Institutional I Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de

Nadere informatie

AXA B PENSION FUND GROWTH*

AXA B PENSION FUND GROWTH* AXA B PENSION FUND GROWTH* *handelsnaam van BNP Paribas B Pension Growth Pensioenspaarfonds naar Belgisch Recht Gemeenschappelijk beleggingsfonds Vooruitgangstraat 55-1210 Brussel BNP PARIBAS B PENSION

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Oprichtingsdatum 1 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

PROSPECTUS KBC OBLI 04/02/2013

PROSPECTUS KBC OBLI 04/02/2013 PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICBE KBC OBLI

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS PROSPECTUS FEBRUARI 2013 Infoblad Prospectus : Interbeurs Hermes Pensioenfonds Het prospectus van het Interbeurs Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS JANUARI 2015 Infoblad Prospectus: Bevek

Nadere informatie

PROSPECTUS CELEST 30/03/2015

PROSPECTUS CELEST 30/03/2015 PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Naam BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Oprichtingsdatum 1 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Naam BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING DIE BELEGT IN EFFECTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS FEBRUARI

Nadere informatie

PROSPECTUS KBC EQUIMAX

PROSPECTUS KBC EQUIMAX PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICB KBC

Nadere informatie

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Star Fund Prospectusdatum

Star Fund Prospectusdatum Star Fund Prospectusdatum 29 april 2015 Pensioenspaarfonds Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming Erkend in het kader van het derdeleeftijds of pensioensparen

Nadere informatie

Prospectus Sustainable

Prospectus Sustainable Candriam Prospectus Sustainable Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK PROSPECTUS CRELAN INVEST Informatie over de BEVEK Benaming CRELAN INVEST. Juridische vorm Naamloze vennootschap. Oprichtingsdatum 12 oktober 2011. Looptijd Onbeperkt. Maatschappelijke zetel Havenlaan,

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN EN DE LAATSTE

Nadere informatie

Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015

Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Record Fund BEVEK Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze venootschap Categorie beleggingen die voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie