Prospectus van het compartiment GLOBAL FoF van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus van het compartiment GLOBAL FoF van de Bevek AXA BELGIUM FUND"

Transcriptie

1 Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AXA BELGIUM FUND 2. Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum : 25/10/ Bestaansduur : onbeperkte duur Prospectus van het compartiment GLOBAL FoF van de Bevek AXA BELGIUM FUND 5. Maatschappelijke zetel : Vorstlaan Brussel 6. Statuut : Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door artikel 7, eerste lid, 2 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. 7. Lijst van de door de Bevek gecommercialiseerde compartimenten : - BELGIAN EQUITIES - TALENTS - EURO EQUITIES - PHARMA & HEALTH CARE - FINANCE - CONSUMER GOODS - TECHNOLOGY - CYCLICALS EUROPE - EURO BONDS - DOLLAR BONDS - EUROPEAN BONDS NON EURO - EURIBOR CLICK * 1 - GLOBAL FoF - DYNAMIC FoF - DEFENSIVE FoF - OPTIMAL FoF - CLICK EQUI-FIX 7 * - OPTIMUM CLICK USA * - ACTIVE PROTECTION TOP TECHNOLOGY * - ACTIVE PROTECTION ASIA * - ACTIVE FIX BIOTECH * - DOUBLE PROFIT - NATURAL ENERGY 1 Voor de bovenvermelde compartimenten aangeduid met een asterisk heeft de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 236, 2, lid 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles besloten vanaf 9 december 2005 geen bijkomende inschrijvingen meer te aanvaarden. De instelling belast met de financiële dienst zal echter de behandeling van aanvragen om wederinkoop en van compartimentswijziging alsook de betaling van mogelijke toekomstige dividenden blijven verzekeren. De uittredingskosten blijven onveranderd zoals vermeld in het prospectus van de desbetreffende compartimenten 11 maart

2 8. Raad van bestuur van de Bevek : Voorzitter : - de Heer Geert VAN DE WALLE, bestuurder en lid van het Directiecomité van AXA BANK BELGIUM N.V. Bestuurders : - de Heer Yves BARSIN, district manager van AXA BELGIUM N.V. en van AXA BANK BELGIUM N.V. - de Heer Christophe DEMAIN, bestuurder en voorzitter van het Directiecomité van AXA Private Management N.V. - de Heer Gérard FIEVET, bestuurder van AXA BANK BELGIUM N.V. - de Heer Dirk MEYERS, Compliance & Controls Fund Services van AXA BANK BELGIUM N.V. - de Heer Guy DE VLEMINCK, Hoofd Legal & Compliance Treasury and Portfolio Management van AXA BANK BELGIUM N.V. - de Heer Eddy VAN SANTVOORT, hoofd Portfolio Management van AXA BANK BELGIUM N.V. - de Heer Gustave MIROIR, onafhankelijk bestuurder 9. Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd : - de Heer Guy DE VLEMINCK, Hoofd Legal & Compliance Treasury and Portfolio van AXA BANK BELGIUM N.V. - de Heer Dirk MEYERS, Compliance & Controls Fund Services van AXA BANK BELGIUM N.V. Op datum van deze prospectus oefenen de heren De Vleminck en Meyers geen ander mandaat als bestuurder van een bevek uit. 10. Beheertype: Zelfbeheerde bevek 11. Delegatie van de administratie : FASTNET BELGIUM N.V., Havenlaan 86C b Brussel 12. Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille : AXA Investment Managers Paris S.A. - Coeur Défense 4, Esplanade du Général de Gaulle, Paris-La Défense Cédex (France) met delegatie van de Middle Office diensten aan State Street Bank France S.A. - Coeur Défense 4, Esplanade du Général de Gaulle, Paris-La Défense Cédex (France). 13. Financiële dienst : AXA BANK BELGIUM N.V., Grotesteenweg Antwerpen 14. Distributeur(s) : AXA BANK BELGIUM N.V., Grotesteenweg Antwerpen 15. Bewaarder : THE BANK OF NEW YORK (Luxembourg) SA, kredietinstelling onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Unie, gevestigd te 1A Hoegenhof, L Sennigerberg, Groot Hertogdom Luxemburg, met een geregistreerd bijkantoor in België te 1000 Brussel, Montoyerstraat 46. THE BANK OF NEW YORK (Luxembourg) SA, is een kredietinstelling die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte ressorteert en een in België geregistreerd bijkantoor heeft, goedgekeurd door CBFA overeenkomstig artikel 65 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. 16. Commissaris : PRICEWATERHOUSECOOPERS B.C.V.B.A., bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1932 Sint-Stevens- Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de Heer Roland Jeanquart. 17. Promotor : AXA BANK BELGIUM N.V., Grotesteenweg Antwerpen 18. Perso(o)n(en) die de kosten dragen in de situaties zoals bedoeld in de artikelen 58, 3, lid 3, 77, 83, 84, 1, lid 3, 88, en 92, lid 3 van het koninklijk besluit (KB) van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging : AXA BANK BELGIUM N.V., Grotesteenweg Antwerpen 11 maart

3 19. Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal is steeds gelijk aan de waarde van het netto-actief. Het mag niet minder bedragen dan EUR. 20. Regels voor de waardering van de activa : Zie artikel 8 van de statuten van de Bevek. 21. Balansdatum : 31 december 22. Regels inzake de toewijzing van de netto-opbrengsten : Zie artikel 23 van de statuten van de Bevek. 23. Belastingstelsel : * Voor de Bevek : * Voor de belegger : - Jaarlijkse belasting 2 van 0,08%, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen - Terugwinning van inhoudingen aan de bron op Belgische dividenden en buitenlandse inkomsten, geïnd door de Bevek (overeenkomstig de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belastingheffing) - Dividendbelasting (distributieaandelen) : bevrijdende roerende voorheffing van 15%. - Geen belasting op meerwaarden Het belastingregime van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal regime, dient de belegger zich te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers. Aangezien de Bevek AXA B FUND niet aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG voldoet, zal de belegger, als natuurlijke persoon, niet onderworpen zijn aan de 15% roerende vooreffing op de inkomsten afkomstig van de schuldvorderingen (zoals bedoeld in artikel 19 en 19bis van de WIB van 1992) die inbegrepen zijn in de meerwaarde resulterend uit de verkoop van de kapitalisatieaandelen van deze compartimenten. Aangezien de Bevek AXA B FUND niet aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG voldoet, worden de beleggingen van haar compartimenten in schuldvorderingen niet onderworpen aan de wet van 17 mei 2004 tot omzetting in het Belgisch recht van de Europese richtlijn 2003/48/EG betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden. Bijgevolg zijn de natuurlijke personen, niet-inwoners van België, niet onderworpen aan 15% bronbelasting op de inkomsten op schuldvorderingen die inbegrepen zijn in de meerwaarde resulterend uit de verkoop van de kapitalisatieaandelen van deze compartimenten. 24. Aanvullende informatie : Informatiebronnen : * Op verzoek kunnen de jaar- en halfjaarlijkse verslagen en, desgevallend, de volledige informatie over de andere compartimenten, voor of na de inschrijving op de rechten van deelneming, gratis bekomen worden bij AXA BANK BELGIUM N.V., Grotesteenweg Antwerpen. De statuten zijn aan het prospectus toegevoegd. * Het totale-kostenpercentage en de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden zijn verkrijgbaar op volgende plaats : AXA BANK BELGIUM N.V. * De volgende documenten en informatie kunnen geraadpleegd worden op de internetsite van de promotor : het prospectus, het vereenvoudigde prospectus en de jaar- en de halfjaarverslagen. * Informatie betreffende de uitkeringen aan de deelnemers, de inkoop of de terugbetaling van de rechten van deelneming, alsmede de informatie over de Bevek, zijn ter beschikking van het publiek aan de loketten van de instelling die instaat voor de financiële dienst. 2 Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen. 11 maart

4 24.2. Jaarlijkse algemene vergadering van deelnemers : Ze wordt op de laatste vrijdag van april gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in België die in het oproepingsbericht vermeld wordt Bevoegde autoriteit : Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) Congresstraat Brussel Het prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de CBFA, overeenkomstig artikel 53, 1 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. De officiële tekst van de statuten is neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen : AXA BANK BELGIUM N.V., Grotesteenweg Antwerpen, van maandag tot vrijdag, tussen 9u en 12u en tussen 14u en 17u, Tel : NL 03/ FR 03/ GE 03/ Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus : De Raad van Bestuur. 11 maart

5 Informatie betreffende het compartiment : 1. Voorstelling 1.1. Naam : GLOBAL FoF 1.2. Oprichtingsdatum : 03/12/ Bestaansduur : onbeperkte duur 1.4. Subdelegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille : AXA Investment Managers Paris doet beroep op de diensten van AXA Multimanager Ltd. Newgate Street, 7 London EC1A 7HD (United Kingdom) AXA Multimanager Ltd. is verantwoordelijk voor de analyse- en selectieprocessen van de onderliggende ICB s en van de beheerders, terwijl AXA Investment Managers Paris verantwoordelijk is voor het toezicht op probleemloze afgeronde transacties alsook voor de naleving van de wettelijke ratios en de beleggingsbeperkingen. 2. Beleggingsgegevens 2.1. Doel van het compartiment : De doelstelling van het compartiment is zijn netto-activa te verdelen over collectieve beleggingen en andere financiële instrumenten, met inachtneming van de wettelijke voorwaarden en van de geldende reglementering, zodat een neutrale beleggingspolitiek gevolgd kan worden. De verdeling van de portefeuille zal overeenstemmen met de beleggingspolitiek die aanbevolen wordt door AXA B FUND voor een neutrale portefeuille. Meer bepaald is het de bedoeling met een neutrale portefeuille een continue inkomensstroom te verzekeren afkomstig van vastrentende waarden en aandelen. Het compartiment beoogt de optimalisatie van de risico-rendementsrelatie, telkens op een periode van 5 jaar. De belegger is bereid een gemiddeld risico te aanvaarden in ruil voor een beter rendement. Dit risico is afhankelijk van de rente-evolutie en de geselecteerde aandelen. Hij is eveneens bereid een matig wisselrisico te nemen Beleggingsbeleid van het compartiment : * Categorieën van toegelaten activa: Het compartiment zal dus beleggen in obligatiefondsen zonder vaste looptijd in euro en in deviezen en in Belgische en internationaal gespreide aandelenfondsen en aanvullend in monetaire fondsen (zowel in euro als in deviezen). Over het algemeen gebeuren de investeringen van het compartiment conform de regels voorzien in het koninklijk besluit van 4 maart 2005 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. * De activa van het compartiment zal hoofdzakelijk belegd worden in aandelen van andere instellingen voor collectieve belegging. * Toegelaten derivatentransacties: Er kan tevens gebruik gemaakt worden van derivaten binnen de door de Raad van Bestuur vastgelegde beperkingen en met naleving van de in de wet voorziene bepalingen en de van kracht zijnde regelgeving. Derivatentransacties dienen ter afdekking van risico's dan wel ter verwezenlijking van beleggingsdoelstellingen. Het gebruik van derivaten kan dus zowel een positief als een negatief effect op het risicoprofiel van het compartiment hebben. * Grenzen van het beleggingsbeleid: Bovenop de reeds vermelde regels, is het beleggingsbeleid van het compartiment conform aan de regels omschreven in het koninklijk besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging voor de ICB die hebben geopteerd voor de beleggingscategorie zoals voorzien in artikel 7, eerste lid, 2 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. De weging van de diverse componenten van de neutrale portefeuille zal echter evolueren naargelang de omstandigheden die zich voordoen op de verschillende markten. In onderstaande tabel is de benchmarkverdeling, dit is de procentuele verdeling van de diverse categorieën op lange termijn, weergegeven met de minimum- en maximumweging per categorie ( eveneens in procenten ). 11 maart

6 Component Benchmark Minimum Maximum Aandelen Obligaties Cash * Beschrijving van de algemene strategie ter dekking van de wisselkoersrisico : Er werd geen actief beheer van het wisselkoersrisico voorzien. *Sociale, ethische en milieuaspecten : De wet verbiedt aan een collectieve beleggingsinstelling effecten te verwerven van een vennootschap naar Belgisch of buitenlands recht waarvan de activiteit bestaat uit het vervaardigen, het gebruik of het bezit van antipersoonsmijnen in de zin van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie Risicoprofiel van het compartiment 3 : * De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan bijgevolg minder terugkrijgen dan hij heeft geïnvesteerd. * Beschrijving van de risico s die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment : - Marktrisico : Het marktrisico is gemiddeld aangezien het compartiment voornamelijk in obligaties- en aandelen-icb s belegt, overeenkomstig het gekozen beleggingsbeleid. De aandelen van de bovenvermelde ICB s zijn onderworpen aan het risico van verlies en waardevermindering. Deze verliezen of waardeverminderingen zijn het gevolg van de prijsschommelingen (koers, rente) van de aandelen die deel uitmaken van de onderliggende ICB veroorzaakt door de vraag en aanbod op de markt. - Prestatierisico : Het prestatierisico is gemiddeld. Wordt omschreven als het risico met betrekking tot de volatiliteit van de prestatie van dit compartiment. De bovenvermelde prestatie is rechtstreeks verbonden aan de door de onderliggende obligaties- en aandelen-icb's uitgevoerde beleggingen, overeenkomstig hun respectievelijk beleid en in verhouding tot de markt waarop dit beleid zich richt. - Wisselkoersrisico : Het wisselkoersrisico is gemiddeld doordat de netto-inventariswaarde, berekend in EUR, waarschijnlijk beïnvloed kan zijn door wisselkoersschommelingen van de aandelen uitgedrukt in een andere valuta en die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille Risicoprofiel van het type belegger 4 : Dit compartiment richt zich tot een belegger met een dynamisch profiel en een beleggingshorizon van 5 jaar. Het compartiment is geschikt voor beleggers die een kapitaalgroei in euro op lange termijn beogen. De belegger moet in staat zijn waardeschommelingen te dragen en dient de mogelijkheid van kapitaalverlies te aanvaarden. 3 De inschatting van het risicoprofiel van het compartiment is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers. Deze inschatting kan geraadpleegd worden op de internetsite 4 De inschatting van het risicoprofiel van het type belegger is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers. Deze inschatting kan geraadpleegd worden op de internetsite 11 maart

7 3. Bedrijfsinformatie : 3.1. Provisies en kosten : Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Compartimentswijziging Verhandelingprovisie Maximum 3% (vrij onderhandelbaar) Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving / realisatie van de activa Beurstaks -- Kapitalisatieaandelen : 0,5% met een maximum van 750,00 EUR -- Eventueel verschil tussen de verhandelingprovisie van het nieuwe compartiment en deze van het huidige compartiment Kap. Kap. : 0,5% met een maximum van 750,00 EUR Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in EUR of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille 0,25% voor AXA Investment Managers Paris N.V. waaronder 66% voor AXA Multimanager Ltd. De aan State Street Bank France N.V. betaalde vergoeding wordt afgetrokken van de door AXA Investment Managers Paris N.V. ontvangen vergoeding. Vergoeding voor de administratie 4.600,00 EUR per jaar + een variabele commissie van 0,03% met een minimum van ,00 EUR per jaar Vergoeding van de financiële dienst en voor de verhandeling 1,25% min de vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille min de vergoeding voor de administratie Vergoeding van de bewaarder maximaal 0,10 % (excl. transactiekosten) Vergoeding van de commissaris Jaarlijkse belasting 6 Andere kosten (schatting) 0,10% 2.650,00 EUR (excl. BTW) (indexeerbaar) 0,08% van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen De beheerprovisie ten laste van AXA BELGIUM FUND voor het compartiment Global FoF bedraagt maximum één komma vijfentwintig procent (1,25%) op jaarbasis voor de beleggingen in instellingen voor collectieve belegging ander dan diegenen beheerd door een vennootschap vermeld in artikel 15, eerste lid van het koninklijk besluit van 4 maart 1991 betreffende sommige ICB s. Alleen de kosten vermeld in artikel 15, tweede lid van het bovenvermelde KB kunnen een invloed hebben op het gedeelte van de activa belegd in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een bovenvermelde vennootschap. 5 Wanneer massale uittredingen (30% of meer van de uitstaande aandelen) de resterende aandeelhouders dreigen te benadelen, kan de Raad van Bestuur beslissen om aan de uittredende aandeelhouders een verhoogde uittredingscommissie (van maximaal 5%) aan te rekenen ter vergoeding van de kosten van desinvestering. Deze vergoeding komt volledig toe aan AXA BELGIUM FUND. 6 Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen. 11 maart

8 4. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming : 4.1. Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming : Aandelen van het kapitalisatietype aan toonder in coupures van 1, 5, 10 of 50 aandelen (tot 31 december 2007) en in gedematerialiseerde vorm sinds 1 januari Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde : EUR 4.3. Stemrecht van de deelnemers : Elk aandeel is stemgerechtigd in verhouding tot het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt. Aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de verschillende algemene vergaderingen moeten zich conformeren aan artikel 21 van de statuten Vereffening van het compartiment : In geval van ontbinding van het compartiment gebeurt de vereffening door één of meer vereffenaars, die natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn en door de Algemene Vergadering van aandeelhouders van het compartiment benoemd worden. Deze omschrijft tevens hun bevoegdheden en bepaalt hun vergoeding. Voor elk compartiment wordt de opbrengst van de vereffening a rato van hun rechten van deelneming onder de aandeelhouders van het betrokken compartiment verdeeld Initiële inschrijvingsperiode : Van 10/12/1997 tot 07/01/ Initiële inschrijvingsprijs : 123,95 EUR. Minimuminschrijving van 1 aandeel Berekening van de netto-inventariswaarde : De netto-inventariswaarde wordt wekelijks berekend op donderdag (evaluatiedag op J + 2) te Brussel op basis van de laatst bekende koersen (NIW van de onderliggende fondsen) voor deze evaluatie (J en J + 1) Wanneer een evaluatiedag geen bankwerkdag te Brussel is, wordt de netto-inventariswaarde berekend op de vorige bankwerkdag en wordt desgevallend de afsluiting van de ontvangst van orders met één dag vervroegd. Echter indien meer dan 20% van de reële waarden van de onderliggende fondsen van J en J + 1 niet beschikbaar zijn op J + 2, wordt de berekening met een dag uitgesteld 4.8. Publicatie van de netto-inventariswaarde : De netto-inventariswaarde wordt dagelijks gepubliceerd in de financiële pers L Echo en De Tijd en is ook beschikbaar aan de loketten van AXA Bank Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor compartimentswijziging : * J = datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders (dinsdag voor 11:00u) en datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde. Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders hierboven vermeld, geldt voor de financiële dienst en de distributeurs die in het prospectus worden opgenomen. Wat de andere distributeurs betreft dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders die deze distributeurs toepassen bij hen te informeren. * J + 2 = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde * J + 4 = datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen Schorsing van de terugbetaling van rechten van deelneming : AXA BELGIUM FUND kan de berekening van de netto-inventariswaarde van de aandelen alsook de uitgifte, de wederinkoop en de conversie van aandelen uitstellen in de gevallen voorzien in artikels 102 en 103 van het koninklijk besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Deze bepalingen kunnen zich beperken tot één of meerdere compartimenten. 11 maart

9 Prospectus AXA B FUND - GLOBAL FOF Bijlage: jaarlijks herzienbare informatie voor de periode vanaf tot en met Synthetische risico-indicator : * 2 op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico). 2. Historisch rendement per categorie van rechten van deelneming : * Het betreft cijfers uit het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen. *Staafdiagram met jaarlijks rendement over de laatste 10 boekjaren : Jaarlijks rendement Kapitalisatie 20.00% 15.00% % 5.00% % -5.00% % % % * Tabel met de historische rendementen : Kapitalisatie 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds de afsluiting van de initiële inschrijvingsperiode Deelbewijs Deelbewijs Deelbewijs Deelbewijs -1,14% (in EUR) 6,44% (in EUR) 5,26% (in EUR) 2,77% (in EUR) * De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en inkopen van rechten van deelneming. * Het betreft de rendementscijfers van kapitaalisatieaandelen. De prestatie op jaarbasis van een gegeven periode n wordt aan de hand van volgende formule berekend: P (t; t+n) = ([(NIW t+n) / (NIW t)] ^ (1/n)) - 1 met P (t; t+n) de prestatie van t tot t+n NIW t+n de netto-inventariswaarde per aandeel op t+n NIW t de netto-inventariswaarde per aandeel op t n de huidige periode December

10 Prospectus AXA B FUND - GLOBAL FOF 3. Totale-kostenpercentage (TKP) : * 1,26% * De volgende kosten zijn niet in het TKP opgenomen (Overeenkomstig Bijlage C, Afdeling III van het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging): - de transactiekosten; - rentebetalingen op aangegane leningen; - betalingen uit hoofde van financiële derivaten; - provisies en kosten die rechtstreeks door de belegger worden betaald. 4. Omloopsnelheid : * Omloopsnelheid van de portefeuille : 174,12% * Gecorrigeerde omloopsnelheid van de portefeuille : 175,74% 5. Bijkomende informatie : * Met jaarlijks rendement wordt het absoluut rendement behaald over één jaar bedoeld. * De omloopsnelheid en de gecorrigeerde omloopsnelheid zijn berekend overeenkomstig afdeling IV van de Bijlage C van het KB van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. December

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur

Nadere informatie

Prospectus van het compartiment PHARMA & HEALTHCARE van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Prospectus van het compartiment PHARMA & HEALTHCARE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Prospectus van het compartiment PHARMA & HEALTHCARE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AXA BELGIUM FUND 2. Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum

Nadere informatie

Prospectus van het compartiment EURO BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND. Informatie betreffende de Bevek : 11 maart

Prospectus van het compartiment EURO BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND. Informatie betreffende de Bevek : 11 maart Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AXA BELGIUM FUND 2. Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 4. Bestaansduur : onbeperkte duur Prospectus van het compartiment EURO

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur :

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur : onbeperkte

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Informatie betreffende de bevek:

Informatie betreffende de bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment BEST MANAGERS van de Bevek PRIVATE INVEST Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: PRIVATE INVEST 2. Oprichtingsdatum: 27/10/2000 3. Bestaansduur: onbeperkte

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Informatie betreffende de bevek : 1. Naam : PUILAETCO DEWAAY FUND 2. Oprichtingsdatum : 14/05/1991 3. Bestaansduur

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Oprichtingsdatum: 24/12/1991 3. Bestaansduur: onbeperkte duur

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe FORTIS B FUND Equity Telecom Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Prospectus van de BEVEK AXA BELGIUM FUND

Prospectus van de BEVEK AXA BELGIUM FUND Prospectus van de BEVEK AXA BELGIUM FUND WAARSCHUWING De lezer wordt gewezen op het feit dat deze Prospectus twee delen bevat. Het algemene deel beschrijft de aard van AXA Belgium Fund en de huidige algemene

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 36

FORTIS B FIX Bond Plus 36 FORTIS B FIX Bond Plus 36 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: DELTA LLOYD 2. Oprichtingsdatum: 05/03/1993 3. Bestaansduur:

Nadere informatie

Prospectus van de BEVEK AXA BELGIUM FUND

Prospectus van de BEVEK AXA BELGIUM FUND Prospectus van de BEVEK AXA BELGIUM FUND WAARSCHUWING De lezer wordt gewezen op het feit dat dit Prospectus twee delen bevat. Het algemene deel beschrijft de aard van AXA Belgium Fund en de huidige algemene

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen

Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) Naam

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES

Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Rechtsvorm: naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum: 24 december 1991 4. Bestaansduur:

Nadere informatie

Informatie betreffende de bevek :

Informatie betreffende de bevek : Informatie betreffende de bevek : 1. Naam: PRIVATE INVEST 2. Rechtsvorm: Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum: 27/10/2000 Prospectus van het compartiment STABILITY van de Bevek PRIVATE INVEST 4. Bestaansduur:

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND I Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD

Prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Informatie betreffende de bevek : 1. Naam: DELTA LLOYD 2. Rechtsvorm: naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum:

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Oprichtingsdatum 28 mei 2008 Bestaansduur Onbeperkt

Nadere informatie

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-GLOBAL FUND Oprichtingsdatum 29 april 2002 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Finance Europe

FORTIS B FUND Equity Finance Europe FORTIS B FUND Equity Finance Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan

Nadere informatie

Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES

Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund NV 2. Rechtsvorm: Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum: 24 december 1991 4. Bestaansduur:

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 10

FORTIS B FIX Bond Plus 10 FORTIS B FIX Bond Plus 10 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Informatie betreffende de Bevek:

Informatie betreffende de Bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment CAPITAM van de Bevek MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND Informatie betreffende de Bevek: 1. Naam: MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND 2. Oprichtingsdatum:

Nadere informatie

Informatie betreffende de Bevek:

Informatie betreffende de Bevek: Prospectus van het compartiment MC QUARTZ EQUITY WORLD van de Bevek MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND Informatie betreffende de Bevek: 1. Naam: MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND 2. Rechtsvorm: Naamloze

Nadere informatie

AXA BELGIUM FUND. prospectus

AXA BELGIUM FUND. prospectus AXA BELGIUM FUND BEVEK naar Belgisch recht met compartimenten Categorie: ICBEL (art. 122 1, 2 wet van 4 december 1990) Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25; 1170 BRUSSEL prospectus SEPTEMBER 2005 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM CRESCENDO FUND van de bevek DELTA LLOYD

Prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM CRESCENDO FUND van de bevek DELTA LLOYD Prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM CRESCENDO FUND van de bevek DELTA LLOYD Informatie betreffende de bevek : 1. Naam: DELTA LLOYD 2. Rechtsvorm: naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum:

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 126

FORTIS B FIX Equity 126 FORTIS B FIX Equity 126 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

FORTIS B PENSION FUND BALANCED

FORTIS B PENSION FUND BALANCED FORTIS B PENSION FUND BALANCED Vereenvoudigd prospectus Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Naam FORTIS B PENSION FUND BALANCED Eveneens verhandeld onder de handelsnamen Metropolitan-Rentastro

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MEERDERE COMPARTIMENTEN INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Balanced

BNP Paribas B Institutional I Balanced BNP Paribas B Institutional I Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX POST-FIX FUND POST-Multifix MIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

Prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM MODERATO FUND van de bevek DELTA LLOYD

Prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM MODERATO FUND van de bevek DELTA LLOYD Prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM MODERATO FUND van de bevek DELTA LLOYD Informatie betreffende de bevek : 1. Naam: DELTA LLOYD 2. Rechtsvorm: naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum:

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 86

FORTIS B FIX Equity 86 FORTIS B FIX Equity 86 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment NATURAL ENERGY van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment NATURAL ENERGY van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment NATURAL ENERGY van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur :

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

PETERCAM HORIZON B NV PETERCAM HORIZON B ACTIVE STRATEGY

PETERCAM HORIZON B NV PETERCAM HORIZON B ACTIVE STRATEGY Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2012 INFORMATIE

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4

BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4 BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek

Nadere informatie

Informatie betreffende de Bevek:

Informatie betreffende de Bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment VALUE & DYNAMIC van de Bevek MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND Informatie betreffende de Bevek: 1. Naam: MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND 2. Oprichtingsdatum:

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie. VOORSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 182

FORTIS B FIX Equity 182 FORTIS B FIX Equity 182 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DECEMBER 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Interbeurs Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het

Nadere informatie

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL PAGINA 1 APHILION Q² BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING OPTEREND VOOR BELEGGINGEN

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced

FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FIM INSTITUTIONAL FUND Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MEERDERE COMPARTIMENTEN INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III)

DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III) DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III) Guimardstraat 18-1040 Brussel Vereenvoudigd prospectus

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card

FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX 2007 Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple Six Reset

FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple Six Reset FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple Six Reset Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS

POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND is opgericht in Luxemburg op 14 maart 1990 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij

Nadere informatie