AXA BELGIUM FUND. prospectus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AXA BELGIUM FUND. prospectus"

Transcriptie

1 AXA BELGIUM FUND BEVEK naar Belgisch recht met compartimenten Categorie: ICBEL (art , 2 wet van 4 december 1990) Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25; 1170 BRUSSEL prospectus SEPTEMBER 2005

2 INHOUDSTAFEL Voorstelling van de BEVEK AXA Belgium Fund 3 Lijst van de compartimenten van AXA Belgium Fund 6 Compartiment MULTIBASE 7 Compartiment MULTIBASE USA 10 Compartiment BELGIAN EQUITIES 15 Compartiment TALENTS 18 Compartiment EURO EQUITIES 20 Compartiment PHARMA AND HEALTH CARE 22 Compartiment FINANCE 25 Compartiment CONSUMER GOODS 28 Compartiment TECHNOLOGY 30 Compartiment CYCLICALS EUROPE 33 Compartiment EURO BONDS 35 Compartiment DOLLAR BONDS 37 Compartiment EUROPEAN BONDS NON EUR 40 Compartiment EURIBOR CLICK 43 Compartiment GLOBAL FoF 47 Compartiment DYNAMIC FoF 51 Compartiment DEFENSIVE FoF 55 Compartiment OPTIMAL FoF 59 Compartiment CLICK EQUI-FIX 7 61 Compartiment EQUITY-FIX EUROPE 3 66 Compartiment EQUITY-FIX EUROPE 4 70 Compartiment CLICK TECHNOLOGY 74 Compartiment CLICK PHARMA 78 Compartiment OPTIMUM CLICK USA 82 Compartiment CLICK EUROLAND 86 Compartiment ACTIVE PROTECTION WORLD 90 Compartiment ACTIVE PROTECTION BEST OF SECTORS 94 Compartiment ACTIVE PROTECTION TOP PHARMA 98 Compartiment ACTIVE PROTECTION TOP TECHNOLOGY 102 Compartiment ACTIVE PROTECTION ASIA 106 Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES 110 Compartiment ACTIVE FIX TOP EUROPEAN SECTORS 114 Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS 118 Compartiment ACTIVE FIX BIOTECH 122 Compartiment EQUITY-FIX NETHERLANDS 126

3 Voorstelling van de BEVEK AXA BELGIUM FUND Dit uitgifteprospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 53, 1, 1 ste lid, en artikel 60 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles op 26 juli Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit of van de kwaliteit van het aanbod, noch van toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. Dit prospectus is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Het prospectus bevat de voorstelling van AXA Belgium Fund, de lijst van compartimenten, een afzonderlijke voorstelling van elk compartiment, de statuten en, als bijlage, het inschrijvingsformulier, het laatste jaarverslag alsmede het daaropvolgende halfjaarlijks verslag als dat is openbaar gemaakt. Partijen Raad van bestuur: Voorzitter: - de Heer Geert VAN DE WALLE, bestuurder en lid van het Directiecomité van AXA BANK BELGIUM N.V. Leden: - de Heer Yves BARSIN, district manager van AXA BELGIUM N.V. en van AXA BANK BELGIUM N.V. - de Heer Christophe DEMAIN, head Product Management Investment Products van AXA BELGIUM N.V. en van AXA BANK BELGIUM N.V. - de Heer Gérard FIEVET, bestuurder van AXA BANK BELGIUM N.V. - de Heer Dirk MEYERS, Compliance & Controls Fund Services van AXA BANK BELGIUM N.V. - de Heer Jean SANDERS, General Counsel van AXA BANK BELGIUM N.V. en van AXA BELGIUM N.V. - de Heer Eddy VAN SANTVOORT, head Portfolio Management van AXA BANK BELGIUM N.V. Beheer: Sinds november 2003 wordt het portefeuillebeheer van AXA Belgium Fund gevoerd door AXA Investment Managers Paris, (een maatschappij naar Frans recht gevestigd te Parijs) die voor het beheer van de dakfondsen een beroep doet op AXA Multimanager Ltd (een maatschappij naar Engels recht gevestigd te Londen) en op AXA Investment Managers UK Ltd (een maatschappij naar Engels recht gevestigd te Londen) voor het compartiment Talents. Wat betreft het beheer van de dakfondsen staat AXA Multimanager Ltd in voor de analyse en de selectie van de onderliggende ICB en de beheerders, wat betreft het beheer van het compartiment Talents, staat AXA Investment Managers UK Ltd in voor de analyse en de selectie van de belegggingen. AXA Investment Managers Paris zorgt voor de goede afloop van de transacties en controleert of de reglementaire en beleggingslimieten worden nageleefd. Sedert 1 december 2004 heeft AXA Investment Managers Paris haar Middle-Office-taken betreffende alle huidige en toekomstige compartimenten uitbesteed aan State Street Bank France S.A. De vergoedingen die aan AXA Investment Managers Paris worden betaald, bedragen (per soort compartiment): - voor obligatiecompartimenten: 20 basispunten ; - voor aandelencompartimenten: 35 basispunten; 55 basispunten voor Talents, waarvan 30 % voor AXA Investment Managers UK Ltd (voor 2005) ; - voor dakfondsen: 25 basispunten voor Global FoF en Defensive FoF ; 28 basispunten voor Dynamic FoF en 40 basispunten voor Sectors FoF waarvan 66 % voor AXA Multimanager Ltd ;

4 - voor obligatie-fixcompartimenten: 10 basispunten ; - voor fixcompartimenten met equity-swap opgericht voor 1 januari 2000: 10 basispunten ; - voor fixcompartimenten met equity-swap opgericht na 1 januari 2000: 20 basispunten ; - voor de multibase-compartimenten: 18 basispunten ; - voor de Active-Protection/Active Fix compartimenten: 15 basispunten. Het administratief beheer van AXA Belgium Fund wordt bij contract sinds juni 2001 toevertrouwd aan de N.V. Fastnet Belgium. Deze overeenkomst omvat in hoofdzaak volgende diensten: - administratief agent: boekhouding, berekening en controle netto inventariswaarde ; - aanmaken van de jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen en assistentie bij het sociale leven van AXA Belgium Fund ; - controle en settlementvoorbereiding van de uitgevoerde transacties waarvoor een vergoeding verschuldigd is in functie van de aard en het aantal van de verrichtingen. De vergoeding voor het administratief beheer wordt betaald uit de beheersvergoeding. Na aftrek van de vergoedingen betaald aan AXA Investment Managers Paris en Fastnet Belgium ontvangt AXA Bank Belgium het saldo van de beheersvergoeding als vergoeding voor de distributie. De beheersvergoeding wordt berekend op het gemiddeld netto-actief van elk compartiment zoals dat resulteert uit de evaluaties. Voor de fix-compartimenten met equity-swap wordt de vergoeding berekend op basis van het gemiddeld aantal aandelen in omloop, vermenigvuldigd met de startwaarde van de aandelen. De vergoeding voor administratief beheer wordt maandelijks gefactureerd en is betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Het saldo van de beheersvergoeding is trimestrieel betaalbaar. Dit saldo zal betaald worden aan de begunstigden binnen de 15 dagen na factuurdatum. Dagelijks bestuur Het toezicht op het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door: - de Heer Geert Van de Walle, bestuurder en lid van het Directiecomité van AXA Bank Belgium N.V. - de Heer Dirk Meyers, Compliance & Controls Fund Services bij AXA Bank Belgium N.V. Commissaris: Bewaarder: Financiele dienst: PriceWaterhouseCoopers B.C.V.B.A., bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1932 Sint-Stevens- Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de heer Roland Jeanquart. The Bank of New York (Luxembourg) SA, kredietinstelling onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Unie, gevestigd te 1A Hoegenhof, L 1736 Sennigerberg, Groot Hertogdom Luxemburg, met een geregistreerde vestiging in België te 1040 Brussel, Kunstlaan 35. AXA Bank Belgium NV, Grotesteenweg 214, 2600 Antwerpen.

5 Algemene kenmerken Oprichtingsdatum van AXA Belgium Fund (voorheen Anhyp Invest): 25 oktober 1994 Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25; 1170 Brussel Ondernemingsnummer: Balansdatum: 31 december Datum van de gewone algemene vergadering: de laatste vrijdag van de maand mei Werking van AXA B Fund: Kenmerkend voor een beleggingsinstelling met een veranderlijk aantal rechten van deelneming is het vrije toetredings-en uittredingsrecht. Aanvragen om inschrijving, wederinkoop of conversie in rechten van deelneming van een ander compartiment, worden wekelijks (voor de fix- en de Active Protectioncompartimenten tweewekelijks) uitgevoerd tegen de op de evaluatiedag berekende inventariswaarde. Die inventariswaarde wordt bepaald door van (in principe) de marktwaarde van de portefeuille de kosten en de verplichtingen af te trekken. De provisies, kosten en belastingen die hetzij door de belegger, hetzij door de BEVEK worden gedragen, worden gedetailleerd beschreven in de voorstelling van elk compartiment. Belastingstelsel: Voor de BEVEK: - een jaarlijkse belasting op het totaal van de in België op 31 december van het voorgaande jaar netto uitstaande bedragen (0,07% op 1 januari 2005 en 0,08% vanaf 1 januari 2007) ; - terugwinning van inhoudingen aan de bron op Belgische dividenden (via vennootschapsbelasting) en buitenlandse inkomsten (in de mate dat de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belastingheffing hierin voorzien), geïnd door de BEVEK. Voor de belegger: - de meerwaarden die het gevolg zijn van de kapitalisatie van de inkomsten zijn vrijgesteld ; - de uitgifte, wederinkoop en omruiling van aandelen is onderworpen aan beurstaks. Beschikbare informatie De hierna vermelde documenten en gegevens kunnen kosteloos worden verkregen aan de loketten van de instelling die de financiële dienst waarneemt: - een algemene informatiefolder over ICB s, Beleggen in instellingen voor collectieve belegging (ICB s) - BEVEK s, beleggingsfondsen. Deze folder heeft tot doel de belegger wegwijs te maken in de sector van de ICB s; welke zijn hun voornaamste kenmerken, hoe werken ze, wat zijn de voor-en nadelen van een belegging in rechten van deelneming in een ICB en wat is de rol van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen ten aanzien van de ICB s; - het uitgifteprospectus met bijlagen; - de netto inventariswaarde.

6 01/09/05 Lijst van de compartimenten van AXA Belgium Fund Gerangschikt volgens datum van goedkeuring door de Commissie voor het Bank- en Financie- en Verzekeringswezen. strategische compartimenten datum CBF tactische compartimenten datum CBF Belgian Equities 13/01/1995 Equity-Fix Europe 3 15/12/1998 Multibase 29/09/1994 Equity-Fix Europe 4 02/02/1999 Multibase USA 31/01/1996 Active protection World 30/03/1999 Euro Bonds 31/01/1996 Active protection Best of Sectors 10/05/1999 Dollar Bonds 31/01/1996 Active protection Top Pharma 25/06/1999 Talents 19/11/1996 Active protection Top Technology 03/08/1999 Global FoF 02/12/1997 Active protection Asia 30/08/1999 Euro Equities 24/03/1998 Active Fix Euro Equities 03/01/2000 Dynamic FoF 02/06/1998 Active Fix Top European Sectors 17/02/2000 Pharma & Health Care 05/10/1998 Click Technology 30/03/2000 European Bonds Non Euro 24/11/1998 Active Fix New Markets 03/08/2000 Defensive FoF 22/12/1998 Click Pharma 17/11/2000 Finance 02/02/1999 Active Fix Biotech 02/04/2001 Consumer Goods 01/03/1999 Optimum Click USA 23/08/2001 Technology 16/04/1999 Click Euroland 05/11/2001 Optimal FoF 16/09/1999 Euribor Click 03/06/2003 Cyclicals Europe 25/05/2000 Click Equi Fix 7 23/12/2003 Equity-Fix Netherlands 19/04/2005

7 Compartiment MULTIBASE 1. Financiële kenmerken 1.1. Soort belegging: korte-termijnfonds met kapitaalbescherming 1.2. Beoordeling van het risico: klasse 0 op een risicoschaal tussen 0 (laagste risico) en 6 (hoogste risico) Beleggingsdoeleinden en -beleid In dit compartiment worden de activa zodanig belegd dat twee doelstellingen gerealiseerd worden : 1) op de eerstvolgende scharnierdatum 1 van de beleggingsperiode wordt een indexering van de netto-inventariswaarde aan een aan het compartiment gekoppelde europese aandelenindex geboden. We gebruiken de intrestmassa na kosten om via optiecontracten en/of equityswaps met hetzelfde doel een deelname in de stijging van een europese aandelenindex te verwezenlijken waarbij we ernaar streven een indexatie van maximaal 40% te realiseren. Dit kan in sommige omstandigheden niet mogelijk blijken. Indien de intrestmassa anderzijds meer bedraagt dan de benodigde optiekost zullen de resterende intresten gekapitaliseerd worden en tot uiting komen in de inventariswaarde. 2) op de eerstvolgende scharnierdatum wordt tevens kapitaalbescherming geboden. Dit betekent dat de netto-inventariswaarde van de vorige scharnierdatum van de beleggingsperiode minimaal behouden blijft ( op de eerstvolgende scharnierdatum van de beleggingsperiode ). Tussen twee scharnierdata kan de belegger uitstappen aan de dan geldende wekelijkse netto-inventariswaarde, berekend aan de slotkoersen van de vorige werkdag. Om de doelstellingen te bereiken zal geïnvesteerd worden in kortlopende vastrentende activa en in opties 2 op europese aandelenindices en/of equityswaps met hetzelfde doel. Het grootste deel van het kapitaal wordt geïnvesteerd in kortlopende vastrentende activa zoals o.m. schatkistcertificaten en straight deposits die vervallen rond de eerstvolgende scharnierdatum. De graad van indexering bepaalt het volume aan onderliggende waarden waarvoor opties en/of equityswaps gekocht worden met een afloopdatum die overeenstemt met de eerstvolgende scharnierdatum. De optiepremies maken slechts een fractie uit van het kapitaal. Conform artikel 57 1 van het Koninklijk Besluit van vier maart 1991 heeft de Commissie voor het Bank- en Financiewezen Axa Belgium Fund toegestaan om in het compartiment Multibase, volgens het beginsel van de risicospreiding, tot honderd procent (100 %) van haar activa te beleggen in verschillende uitgiften van effecten die zijn uitgegeven of gewaarborgd door de overheden van de landen van de eurozone. Voorbeeld : graad van indexering 40% op de BEL20-index Op scharnierdatum bedraagt de netto-inventariswaarde BEF, de korte rente 5.5 % en de BEL20-index punten. De graad van indexering wordt vastgesteld op 40%. Op de volgende scharnierdatum zal de netto-inventariswaarde evolueren als volgt: 1 2 In dit compartiment spreken we van een beleggingsperiode van 3 maanden, waarbij telkens de begindatum van deze periode overeenstemt met de einddatum van de voorgaande periode. Deze data worden scharnierdata genoemd. Opties worden at-the-money gekocht, d.w.z. dat de optieserie gekocht wordt waarvan de uitoefenprijs het dichtst in de buurt ligt van de koers van de onderliggende aandelen-index. Deze uitoefenprijs dient als basis voor de berekening van de indexeringsgraad.

8 BEL-20 index Basis n.i.w. Renteopbrengst Optiepremie Optiewaarde Netto inv. waarde BEF 138 BEF - 11 BEF 0 BEF BEF BEF 138 BEF - 11 BEF 0 BEF BEF BEF 138 BEF - 11 BEF 384 BEF BEF Tussen twee scharnierdata kan de netto-inventariswaarde uiteraard onder deze BEF dalen aangezien de opties een bescherming bieden van een scharnierdatum naar de volgende scharnierdatum. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die de BEVEK genomen heeft om de doelstellingen te bereiken, blijft de belegging onderhevig aan marktrisico's en andere risico's zoals wetswijzigingen of fiscale maatregelen. Het compartiment geeft dus geen formele garantie voor de realisatie van de doelstellingen. 2. Kenmerken van de rechten van deelneming Aandelen aan toonder van het kapitalisatietype, verkrijgbaar in coupures van 1, 5, 10 of 50 aandelen. 3. Netto inventariswaarde Startwaarde: BEF op 16 februari De netto inventariswaarde wordt wekelijks berekend op vrijdag (de evaluatiedag). De berekening is gebaseerd op de slotkoersen van de vorige bankwerkdag. Wanneer de evaluatiedag geen bankwerkdag is, wordt de netto inventariswaarde berekend op de vorige bankwerkdag. De netto inventariswaarde wordt bekendgemaakt in de financiële pers. Zij is eveneens bekend bij de loketten van AXA Bank. De evolutie van de netto-inventariswaarde na de lancering zal afhangen van verschillende elementen, waarvan de belangrijkste zijn : de evolutie van de onderliggende aandelen-index en de marktrentevoeten. De beursfluctuaties kunnen als gevolg hebben dat tussen twee scharnierdata de nettoinventariswaarde zakt onder het niveau van de inschrijvingswaarde. Immers het behoud van het kapitaal wordt niet gewaarborgd aan de klant die zijn aandelen verkoopt voor de volgende scharnierdatum. 4. Werking van het compartiment 1. Looptijd: van onbepaalde duur 2. Toetredingscommissie: 2 % 3. Minimuminschrijving : 5 aandelen De aanvragen om inschrijving, conversie of inkoop die voor donderdag, u (de afsluiting) zijn ingediend bij de loketten van AXA Bank, worden uitgevoerd op basis van de netto-inventariswaarde die bepaald wordt op de eerstvolgende evaluatiedag na de ontvangst van de aanvraag. ). Wanneer de evaluatie wordt vervroegd, wordt de afsluiting in dezelfde mate vervroegd. Betaaldatum: twee bankwerkdagen volgend op de evaluatiedag (vrijdag). 5. Provisies, kosten en belastingen a) Niet-recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de belegger. ( in EURO/BEF of percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel )

9 Intrede Uittreding Compartimentswijziging Plaatsingsprovisie 2 % Beurstaks 0,50 % 0,50 % Belasting op de materiële levering van effecten 3 Kosten materiële levering: 12,5 EUR (incl. BTW) per verrichting (aankopen en opvragingen uit effecten-dossier) b) Recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door belegginsinstelling/compartiment ( in EURO/BEF of jaarlijks percentage berekend op de netto-actiefwaarde ) Beheersvergoeding 0,50 % Vergoeding bewaarder Vergoeding Commissaris-revisor maximaal 0,10 % (excl. transactiekost, minimum USD per jaar) euro ( excl. BTW ) (indexeerbaar) Overige kosten (geraamd) 0,10 % Wanneer wordt ingeschreven voor een groot bedrag, kan de volgende korting op de plaatsingsprovisie worden toegekend: - voor bedragen van euro tot euro: 0,40 % - voor bedragen van euro tot euro : 0,80 % - voor bedragen boven de euro: 1,20 % Axa Belgium Fund heeft het recht om inschrijvingsaanvragen te weigeren in de gevallen bedoeld in de artikelen 18 en 19 van het KB van 4 maart 1991 m.b.t. bepaalde instellingen voor collectieve belegging. Wanneer massale uittredingen de blijvende aandeelhouders dreigen te benadelen, kan de raad van bestuur beslissen om aan de uittredende aandeelhouders een verhoogde uittredingscommissie van maximaal 5% aan te rekenen ter vergoeding van de kosten van desinvestering. Deze vergoeding komt volledig toe aan Axa Belgium Fund. Voor de conversie van rechten van deelneming van het compartiment Multibase naar een ander compartiment wordt geen plaatsingsprovisie aangerekend, maar bij overgang naar een compartiment met een hogere plaatsingsprovisie, wordt een commissie ten belope van het verschil aangerekend. 3 De leveringen van effecten ingevolge een opname uit een open bewaargeving blijven onderworpen aan een taks van 0,60 %

10 Compartiment MULTIBASE USA 1. Financiële kenmerken 1.1. Soort belegging: korte-termijnfonds met kapitaalbescherming 1.2. Beoordeling van het risico: klasse 0 op een risicoschaal tussen 0 (laagste risico) en 6 (hoogste risico) Beleggingsdoeleinden en -beleid In dit compartiment worden de activa zodanig belegd dat twee doelstellingen gerealiseerd worden : 1 op de eerstvolgende scharnierdatum 1 van de beleg-gingsperiode wordt een indexering van de netto-inventariswaarde aan de aan het compartiment gekoppelde aandelenindex geboden. We gebruiken de intrestmassa (euro) na kosten om via optiecontracten (USD) en/of equityswaps met hetzelfde doel een deelname in de stijging van de S&P500-index te verwezenlijken waarbij we ernaar streven een zo hoog mogelijke indexatie te realiseren. 2) op de eerstvolgende scharnierdatum wordt tevens kapitaalbescherming geboden. Dit betekent dat de netto-inventariswaarde van de vorige scharnierdatum van de beleggingsperiode minimaal behouden blijft ( op de eerstvolgende scharnierdatum van de beleggingsperiode ). Tussen twee scharnierdata kan de belegger uitstappen aan de dan geldende wekelijkse nettoinventariswaarde, berekend aan de slotkoersen van de vorige werkdag. Om de doelstellingen te bereiken zal geïnvesteerd worden in kortlopende vastrentende activa en in opties 2 op de S&P 500-index en/of equityswaps met hetzelfde doel. Het grootste deel van het kapitaal wordt geïnvesteerd in kortlopende vastrentende activa zoals o.m. schatkistcertificaten en straight deposits die vervallen rond de eerstvolgende scharnierdatum. De graad van indexering bepaalt het volume aan onderliggende waarden waarvoor opties op de S&P500-index en/of equityswaps met hetzelfde doel gekocht worden met een afloopdatum die overeenstemt met de eerstvolgende scharnierdatum.deze optiepremies maken slechts een fractie uit van het kapitaal en worden betaald in USD. Hierdoor ontstaat er op die optiepremies een wisselkoersrisico, daar het fonds genoteerd wordt in euro. Conform artikel 57 1 van het Koninklijk Besluit van vier maart 1991 heeft de Commissie voor het Bank- en Financiewezen Axa Belgium Fund toegestaan om in het compartiment Multibase USA, volgens het beginsel van de risicospreiding, tot honderd procent (100 %) van haar activa te beleggen in verschillende uitgiften van effecten die zijn uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de OESO, zijn plaatselijke besturen of internationale publiekrechtelijke instellingen waarin één of meer lidstaten van de OESO deelnemen VOORBEELD : Op scharnierdatum bedraagt de netto-inventariswaarde BEF, de korte termijnrente 4.00 %, de S&P500-index 550 punten en de wisselkoers 30. Call-opties op de S&P500 met uitoefenprijs 550 punten en afloopdatum op de volgende scharnierdatum noteren aan een koers van ( bijvoorbeeld ) 11 USD. 1 In dit compartiment spreken we van een beleggingsperiode van 3 maanden, waarbij telkens de begin-datum van deze periode overeenstemt met de einddatum van de voorgaande periode. Deze data worden scharnierdata genoemd. 2 Opties worden at-the-money gekocht, d.w.z. dat de optieserie gekocht wordt waarvan de uitoefenprijs het dichtst in de buurt ligt van de koers van de onderliggende aandelen-index. Deze uitoefenprijs dient als basis voor de berekening van de indexeringsgraad.

11 We beleggen BEF op korte termijn ( tot de volgende scharnierdatum ) aan 4.00 %. Dit levert een intrest van 99 BEF op. Er blijft dus een bedrag van 99 BEF ( = ) over om in opties op de S&P 500 te beleggen. Omgerekend kunnen we dan 3.3 USD in opties op de S&P 500 beleggen. Hiermee kunnen we dan 0.30 opties ( = 3.3 USD / 11 USD ) op de S&P 500 kopen. Op de volgende scharnierdatum zal de netto-inventariswaarde evolueren als volgt: Vaste wisselkoers: S&P500 index Basis n.i.w. Rente Optiepremie Wisselkoers Optiewaarde Netto inv. waarde BEF 99 BEF USD BEF BEF 99 BEF USD BEF BEF 99 BEF USD BEF BEF Participatie: % Stijgende wisselkoers: S&P500 index Basis n.i.w. Rente Optiepremie Wisselkoers Optiewaarde Netto inv. waarde BEF 99 BEF USD BEF BEF 99 BEF USD BEF BEF 99 BEF USD BEF BEF Participatie: % Dalende wisselkoers: S&P500 index Basis n.i.w. Rente Optiepremie Wisselkoers Optiewaarde Netto inv. waarde BEF 99 BEF USD BEF BEF 99 BEF USD BEF BEF 99 BEF USD BEF BEF Participatie: % Tussen twee scharnierdata kan de netto-inventariswaarde uiteraard onder deze BEF dalen aangezien de opties slechts een bescherming bieden van de éne scharnierdatum naar de volgende scharnierdatum. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die de BEVEK genomen heeft om de doelstellingen te bereiken, blijft de belegging onderhevig aan marktrisico's en andere risico's zoals wetswijzigingen of fiscale maatregelen. Het compartiment geeft dus geen formele garantie voor de realisatie van de doelstellingen. INFORMATIE OVER DE S&P500-INDEX De S&P500-index is een niet-dividendbeschermde aandelenindex die door Standard & Poor's wordt berekend en die bestaat uit 500 verschillende aandelen. De S&P500-index is hoofdzakelijk bedoeld om een continue indicator van de markttendens te verstrekken. De berekening van de S&P500-index is gebaseerd op de marktwaarde van de aandelen van 500 ondernemingen op een bepaald ogenblik in vergelijking met de marktwaarde van de aandelen van 500 gelijkaardige ondernemingen tijdens de basisperiode 1941 tot Op 29 mei 1992 vertegenwoordigen deze 500 ondernemingen 76% van de totale marktwaarde van de aandelen die verhandeld worden op de New York Stock Exchange. De samenstelling van de S&P500-index is gebaseerd op volgende criteria: 1.de leefbaarheid van de onderneming; 2. de mate waarin de onderneming representatief is voor de industrietak waartoe zij behoort; 3. de mate waarin de koers van het aandeel van die onderneming mee evolueert met de gebeurtenissen die zich voordoen in de sector waartoe de onderneming behoort; 4. de beurskapitalisatie en de verhandelde hoeveelheden van het aandeel van die onderneming.

12 Standard & Poor's 3 berekent de S&P500-index op een bepaald tijdstip als volgt: (1) de marktwaarde van elk aandeel, op een bepaald tijdstip, wordt bepaald; (2) de marktwaarde van alle onderliggende aandelen, op dat bepaald tijdstip, wordt gesommeerd; (3) het gemiddelde van de marktwaarde, van elke week in de basisperiode van 1941 tot en met 1943, van elk aandeel uit de groep van 500 gelijkaardige ondernemingen wordt bepaald; (4) de gemiddelde marktwaarde van al die aandelen uit de basisperiode (zoals bedoeld onder (3)) wordt gesommeerd. Naar dit gesommeerd bedrag wordt verwezen als "Basiswaarde"; (5) de gesommeerde marktwaarde van alle onderliggende aandelen op een bepaald tijdstip (zoals bedoeld onder (2)) wordt gedeeld door de "Basiswaarde"; (6) het bekomen quotiënt wordt vermenigvuldigd met tien. Standard & Poor's past de formule aan om het effect uit te schakelen van bepaalde veranderingen in de beurskapitalisatie waarvan Standard & Poor's vindt dat zij arbitrair zijn gebeurd of niet voortvloeien uit de werkelijke marktgebeurtenissen. Zulke veranderingen kunnen het gevolg zijn van de uitgifte van dividendaandelen, werkgeversaandelen, fusies en overnames, het verlenen aan de aandeelhouders van het recht om andere effecten van de onderneming te kopen, de vervanging door Standard & Poor's van specifieke aandelen uit de Index, e.a. In die gevallen herberekent Standard & Poor's de gesommeerde marktwaarde van alle onderliggende aandelen (bedoeld onder (2)) rekening houdende met de nieuwe koers van elk aandeel of met het nieuwe aantal uitstaande aandelen of met beide, indien dit van toepassing is. Vervolgens berekent zij een nieuwe "Basiswaarde" volgens volgende formule: OudeBasiswaarde* NieuweMarktwaarde = NieuweBasiswaarde OudeMarktwaarde Indien de Index op de vervaldag van het compartiment niet door Standard & Poor's wordt berekend en gepubliceerd, zal Anhyp Spaarbank N.V. één van de grote onafhankelijke in België gevestigde accountantsfirma's aanstellen om de slotkoers van de Index te berekenen. Bij deze berekening zal de accountantsfirma de berekeningswijze die Standard & Poor's het laatst hanteerde, dienen te respecteren. 2. Kenmerken van de rechten van deelneming Aandelen aan toonder van het kapitalisatietype, verkrijgbaar in coupures van 1, 5, 10 of 50 aandelen. 3. Netto inventariswaarde Startwaarde: BEF op 15 maart 1996 De netto inventariswaarde wordt wekelijks berekend op vrijdag (de evaluatiedag). De berekening is gebaseerd op de slotkoersen van de vorige bankwerkdag. Wanneer de evaluatiedag geen bankwerkdag is, wordt de netto inventariswaarde berekend op de vorige bankwerkdag. De netto inventariswaarde wordt bekendgemaakt in de financiële pers. Zij is eveneens bekend bij de loketten van AXA Bank. 3 Standard & Poor's behoudt zich alle rechten voor m.b.t. de S&P 500-index en de S&P-merken behalve voor deze die uitdrukkelijk in licentie gegeven werden aan Axa B Fund. S&P staat niet in voor de juistheid en/of de volledigheid van de S&P 500-index of van de gegevens die zich hierin bevinden en S&P is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen daarvan. S&P geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garantie m.b.t. de resultaten die Axa B Fund, de aandeelhouders of enige andere (rechts)persoon zouden kunnen behalen door het gebruik van de S&P 500-index of van de gegevens die zich hierin bevinden. S&P geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garantie en ontkent uitdrukkelijk elke garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een welbepaald doel of gebruik van de S&P 500-index of van de gegevens die zich hierin bevinden. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande zal S&P in geen geval aansprakelijk zijn voor speciale, strafrechtelijke, onrechtstreekse of daaruit voortvloeiende schade (gederfde winst inbegrepen) zelfs indien zij in kennis werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

13 De evolutie van de netto-inventariswaarde na de lancering zal afhangen van verschillende elementen, waarvan de belangrijkste zijn : de evolutie van de onderliggende aandelen-index (S&P 500), de marktrentevoeten en de wisselkoers (euro/usd). De beursfluctuaties kunnen als gevolg hebben dat tussen twee scharnierdata de netto-inventariswaarde zakt onder het niveau van de inschrijvingswaarde. Immers het behoud van het kapitaal wordt niet gewaarborgd aan de klant die zijn aandelen verkoopt voor de volgende scharnierdatum. 4. Werking van het compartiment 1. Looptijd: van onbepaalde duur 2. Toetredingscommissie: 2 % 3. Minimuminschrijving : 5 aandelen De aanvragen om inschrijving, conversie of inkoop die voor donderdag, u (de afsluiting) zijn ingediend bij de loketten van AXA Bank, worden uitgevoerd op basis van de netto-inventariswaarde die bepaald wordt op de eerstvolgende evaluatiedag na de ontvangst van de aanvraag). Wanneer de evaluatie wordt vervroegd, wordt de afsluiting in dezelfde mate vervroegd. Betaaldatum : twee bankwerkdagen volgend op de evaluatiedag (vrijdag). 5. Provisies, kosten en belastingen a) Niet-recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de belegger. ( in EURO/BEF of percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel ) Intrede Uittreding Compartimentswijziging Plaatsingsprovisie 2 % Beurstaks 0,50 % 0,50 % Belasting op de materiële levering van effecten 4 Kosten materiële levering: 12,5 EUR (incl. BTW) per verrichting (aankopen en opvragingen uit effecten-dossier) b) Recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door belegginsinstelling/compartiment ( in EURO/BEF of jaarlijks percentage berekend op de netto-actiefwaarde ) Beheersvergoeding 0,50 % Vergoeding bewaarder Vergoeding Commissaris-revisor maximaal 0,10 % (excl. transactiekost, minimum USD per jaar) euro ( excl. BTW ) (indexeerbaar) 4 De leveringen van effecten ingevolge een opname uit een open bewaargeving blijven onderworpen aan een taks van 0,60 %

Prospectus van de BEVEK AXA BELGIUM FUND

Prospectus van de BEVEK AXA BELGIUM FUND Prospectus van de BEVEK AXA BELGIUM FUND WAARSCHUWING De lezer wordt gewezen op het feit dat deze Prospectus twee delen bevat. Het algemene deel beschrijft de aard van AXA Belgium Fund en de huidige algemene

Nadere informatie

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel FORTIS B FIX NOTA MET BETREKKING TOT HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX «EQUITY 143» ADDENDUM VOOR DE NEDERLANDSE BELEGGER Voor de Nederlandse belegger is een addendum beschikbaar gesteld. Dit addendum is opvraagbaar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK Het uitgifteprospectus werd gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 129, 1, tweede lid van

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II

BNP PARIBAS B FUND II BNP PARIBAS B FUND II Prospectus H e t p r o s p e c t u s b e v a t e e n a l g e m e e n d e e l o v e r d e S I C A V e n a f z o n d e r l i j k e d e l e n p e r c o m p a r t i m e n t. D e s t a

Nadere informatie

PROSPECTUS KBC OBLI 04/02/2013

PROSPECTUS KBC OBLI 04/02/2013 PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICBE KBC OBLI

Nadere informatie

PROSPECTUS IN.FOCUS 14/09/2015

PROSPECTUS IN.FOCUS 14/09/2015 PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK PROSPECTUS CRELAN INVEST Informatie over de BEVEK Benaming CRELAN INVEST. Juridische vorm Naamloze vennootschap. Oprichtingsdatum 12 oktober 2011. Looptijd Onbeperkt. Maatschappelijke zetel Havenlaan,

Nadere informatie

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS JANUARI 2015 Infoblad Prospectus: Bevek

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST

PROSPECTUS CRELAN INVEST PROSPECTUS CRELAN INVEST Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) van Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze Vennootschap ICB die geopteerd heeft voor beleggingen

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Naam BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Oprichtingsdatum 1 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk

Nadere informatie

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL PAGINA 1 APHILION Q² BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING OPTEREND VOOR BELEGGINGEN

Nadere informatie

PROSPECTUS CELEST 30/03/2015

PROSPECTUS CELEST 30/03/2015 PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

PROSPECTUS KBC EQUIMAX

PROSPECTUS KBC EQUIMAX PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICB KBC

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 36

FORTIS B FIX Bond Plus 36 FORTIS B FIX Bond Plus 36 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS PROSPECTUS VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dat belegt

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Naam BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Balanced

BNP Paribas B Institutional I Balanced BNP Paribas B Institutional I Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Star Fund Prospectusdatum

Star Fund Prospectusdatum Star Fund Prospectusdatum 29 april 2015 Pensioenspaarfonds Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming Erkend in het kader van het derdeleeftijds of pensioensparen

Nadere informatie

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS PROSPECTUS FEBRUARI 2013 Infoblad Prospectus : Interbeurs Hermes Pensioenfonds Het prospectus van het Interbeurs Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Oprichtingsdatum 1 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING DIE BELEGT IN EFFECTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS FEBRUARI

Nadere informatie