C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT"

Transcriptie

1 C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MEERDERE COMPARTIMENTEN INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS NOVEMBER 2009

2 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Bevek C+F Het vereenvoudigd prospectus van de Bevek C+F bestaat uit : - voor alle compartimenten samen Deel 1 : Informatie betreffende Bevek (*) - voor elk compartiment apart Deel 2 : Informatie betreffende compartiment Deel 3 : Jaarlijks herzienbare informatie compartiment (**) De statuten van de Bevek C+F worden aangehecht aan het vereenvoudigd prospectus; Deze Vereenvoudigde Prospectus werd goedgekeurd door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen op datum van 17 november (*) dit document is voor alle compartimenten in de vereenvoudigde prospectus identiek hetzelfde (**) dit document is verschillend per compartiment maar identiek hetzelfde voor prospectus én vereenvoudigd prospectus

3 C + F Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam C + F Oprichtingsdatum 23 juni 1998 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft België Statuut Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Beheertype Bevek die een vennootschap voor beheer van instellingen voor collectieve belegging heeft benoemd. Beheervennootschap Naam: Capfi Delen Asset Management nv Maatschappelijke zetel: Jan Van Rijswijcklaan Antwerpen Delegatie van Commercieel Beheer Distributeurs: Financiële dienst Bank Delen N.V. Jan Van Rijswijcklaan Antwerpen Bank Delen N.V. Jan Van Rijswijcklaan Antwerpen Bewaarder Bank Delen N.V. Jan Van Rijswijcklaan Antwerpen Commissaris Ernst & Young S.C.C., Reviseurs d'entreprises, boulevard davroy 38, 4000 Luik, vertegenwoordigd door Philippe Pire Promotor Bank Delen N.V. Jan Van Rijswijcklaan Antwerpen Belastingstelsel Voor de bevek: - Jaarlijkse belasting: «Classic» én «D» - klasse: 0,08%, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. «I» - klasse: 0,01%, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. - Terugwinning van inhoudingen aan de bron op Belgische dividenden en buitenlandse inkomsten, geïnd door de bevek (overeenkomstig de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belastingheffing). C + F - Vereenvoudigd prospectus versie 17 november / 19

4 Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal stelsel, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers. Aanvullende informatie 1. Informatiebronnen Op verzoek kunnen het prospectus, de statuten, de jaar- en halfjaarlijkse verslagen en de volledige informatie over de andere compartimenten, voor of na de inschrijving op de rechten van deelneming, gratis bekomen worden op het hoofdkantoor van de vennootschap en bij de distributeurs. Het totale-kostenpercentage en de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden zijn verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de vennootschap en aan de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. Het prospectus kan geraadpleegd worden op de internetsite 2. Bevoegde autoriteit Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), Congresstraat Brussel. Het vereenvoudigd prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de CBFA, overeenkomstig artikel 53, 1 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod, noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. 3. Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen Beheervennootschap Capfi Delen Asset Management N.V, Jan Van Rijswijcklaan 178, 2020 Antwerpen, alle werkdagen bereikbaar van 9u tot 18u. op het telefoonnummer 03/ Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus Beheervennootschap Capfi Delen Asset Management N.V, Jan Van Rijswijcklaan 178, 2020 Antwerpen. De voor het prospectus verantwoordelijke persoon verklaart dat, voor zover hem bekend, de gegevens in het prospectus en in het vereenvoudigde prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus en van het vereenvoudigde prospectus zou wijzigen. C + F - Vereenvoudigd prospectus versie 17 november / 19

5 Compartiment C + F Optimum Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende het compartiment 1. Voorstelling Naam Optimum Oprichtingsdatum 2 oktober 2003 Bestaansduur Onbeperkt 2. Beleggingsgegevens Doel van het compartiment Het compartiment streeft naar vermogensgroei. Beleggingsbeleid van het compartiment Dit compartiment belegt voornamelijk in internationale aandelen en obligaties en in deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging. De beheerder kan afwijken van de hoger uiteengezette specifieke samenstellingen en in ondergeschikte mate beleggen in andere effecten naargelang de marktvooruitzichten. Categorieën van toegelaten activa: effecten, deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging, deposito's bij een kredietinstelling, financiële derivaten, geldmarktinstrumenten, liquide middelen. Toegelaten derivatentransacties: het compartiment kan gebruik maken van financiële derivaten, zowel als dekking als met het oog op het verwezenlijken van de beleggingsdoelstellingen. De gebruikte financiële derivaten zijn gebaseerd op aandelen of aandelenindexen of op met aandelen vergelijkbare effecten (opties, termijncontracten, swaps,...), op obligaties of obligatie-indexen (renteswaps, termijncontracten, credit default swaps,...) of op liquide middelen in diverse deviezen. Deze lijst is niet uitputtend en hangt af van de beleggingsdoelstellingen van het compartiment. Doorgaans worden deze instrumenten gebruikt om de inherente risico's van beleggingen in de onderliggende effecten op gerichtere en flexibelere wijze na te bootsen of te neutraliseren. Hun gebruik op zich verhoogt de risico's niet. Als de gebruikte instrumenten niet verhandeld kunnen worden op een gereglementeerde markt, moeten de OTC-derivaten op betrouwbare en controleerbare wijze dagelijks worden gewaardeerd en op initiatief van het compartiment kunnen worden verkocht, vereffend of afgesloten door een symmetrische transactie, op elk moment en tegen hun reële waarde. Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten: de obligaties en de schuldvorderingen waarin het compartiment belegt, worden uitgegeven door alle types emittenten: staten, territoriale overheidsinstanties, internationale openbare organismen, bedrijven,... De duration zal doorgaans in lijn zijn met de markt. De beheerder beschikt echter over de mogelijkheid om hiervan af te wijken naargelang zijn mening over de toekomstige evolutie van de rentevoeten. Risicoprofiel van het compartiment De inschatting van het risicoprofiel van de ICB en/of van het type belegger is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Nadere bijzonderheden omtrent alle risico s zijn te vinden in het prospectus. C + F - Vereenvoudigd prospectus versie 17 november / 19

6 Samenvattende tabel van de relevante en betekenisvolle risico s zoals ingeschat door het compartiment: Risicotype Bondige definitie van het risico Geen Laag Middel Hoog Marktrisico Kredietrisico Afwikkelingsrisico Liquiditeitsrisico Wisselkoers- of valutarisico Bewaarnemingrisico Concentratierisico Risico dat de hele markt van een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed Risico dat een uitgevende instelling of een tegenpartij in gebreke blijft Risico dat de afwikkeling van een transactie via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht Risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd Risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen Risico van verlies van in bewaring gegeven activa bij een bewaarnemer of onderbewaarnemer Risico dat verband houdt met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten Rendementsrisico Risico voor het rendement Kapitaalrisico Risico voor het kapitaal GEEN KAPITAALSGARANTIE/BESCHERMING Flexibiliteitrisico Aan het product zelf te wijten inflexibiliteit en beperkingen op het overschakelen op andere aanbieders Inflatierisico Risico afhankelijk van de inflatie Risico afhankelijk van externe factoren Onzekerheid over de onveranderlijkheid van externe factoren zoals het belastingregime Risicoprofiel van het type belegger Aanbevolen beleggingstermijn: 5 jaar. Dit compartiment is vooral gericht op beleggers met een dynamisch risicoprofiel. Deze informatie wordt louter ter indicatie gegeven en brengt geen verbintenissen met zich mee voor de Vennootschap. 3. Bedrijfsinformatie Provisies en kosten Verhandelingprovisie Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Compartimentswijziging Classic klasse: maximaal 2 % onderhandelbaar I klasse: indien hoger, inning van het saldo Administratieve kosten Beurstaks -- Kapitalisatieaandelen: 0,5% met een maximum van 750 EUR Kap. -> Kap./Dis.: 0,5% met een maximum van 750 EUR C + F - Vereenvoudigd prospectus versie 17 november / 19

7 Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding voor het financieel beheer van de beleggingsportefeuille 0,54 % per jaar Prestatieprovisie -- Vergoeding voor het administratief beheer 0,14% per jaar Verhandelingsvergoeding / commercieel beheer -- Vergoeding voor de financiële dienst -- Vergoeding van de bewaarder 0,06% per jaar Jaarlijkse belasting Classic klasse: 0,08 %; "I" klasse: 0,01 % van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen Andere kosten (schatting op basis cijfers 2008), met inbegrip van de vergoeding van de commissaris, de bestuurders en van de natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd. 0,08 % per jaar (vergoeding van de toezichtautoriteit, belastingen, publicaties en andere, met inbegrip van de vergoeding voor de commissaris en effectieve leiders). 4. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming Klasse Classic De deelbewijzen Classic worden aangeboden aan zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Het gaat om kapitalisatie-deelbewijzen ( Classic-Capitalisation ) en distributie-deelbewijzen ( Classic-Distribution ), gedematerialiseerd of op naam of aan toonder. Klasse I De deelbewijzen I zijn voorbehouden voor institutionele beleggers of professionals zoals bepaald in artikel 5 3 van de wet van twintig juli tweeduizendenvier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze categorie wijkt af van de categorie Classic door zijn kostenstructuur en, gezien de kwaliteit van de belegger voor wie deze klasse is voorbehouden, door een lagere taxe d abonnement. De minimuminschrijving voor deze categorie bedraagt EUR per compartiment. Het gaat om kapitalisatie-deelbewijzen ( I-Capitalisation ) en distributie-deelbewijzen ( I-Distribution ) op naam. Indien blijkt dat deelbewijzen uit deze categorie worden gehouden door anderen dan de toegelaten personen, zal de raad van bestuur deze deelbewijzen kosteloos omzetten in deelbewijzen van de categorie 'Classic'; Codes ISIN Classic-Capitalisation : BE Classic-Distribution : BE I-Capitalisation : BE I-Distribution : BE Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde EUR Dividenduitkering : De waarde van het dividend wordt bepaald conform artikel 24 van de statuten én volgens de voorwaarden omschreven in artikel 27 van het KB van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming. Het dividend wordt onmiddellijk uitgekeerd nadat de beslissing genomen werd door de Algemene Vergadering. Het dividend wordt uitgekeerd door de financiële instelling Bank Delen N.V. Initiële inschrijvingsperiode van 6 tot en met 22 oktober 2003 Initiële inschrijvingsprijs 2500 EUR Berekening van de netto-inventariswaarde Dagelijkse berekening op J+1, gebaseerd op de slotkoersen van J en gepubliceerd in de kranten op J+2. Waarbij J de dag van de afsluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen van inschrijvingen en terugbetalingen is. C + F - Vereenvoudigd prospectus versie 17 november / 19

8 De prijs van de bevek wordt op basis van de laatst gekende slotkoersen berekend, namelijk de koersen van Azië om 8 uur dag J, van Europa om 18 uur dag J en van Noord-Amerika om 23 uur dag J worden de volgende morgen in de berekening van de inventariswaarde gebruikt. Indien dag J+1 geen bankwerkdag is, wordt de berekening van de netto inventariswaarde gemaakt op de eerstvolgende bankwerkdag J+2. In dit geval worden de laatst gekende slotkoersen gebruikt op dag J+1 (van bv buitenlandse beurzen die niet gesloten waren op dag J+1). De publicatie in de kranten volgt op dag J+3. Indien meer dan 20% van de activa wordt vastgesteld op basis van slotkoersen die reeds gekend zijn vóór de afsluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen tot uitgifte of inkoop van rechten van deelneming, dan zullen alle activa gewaardeerd worden op basis van de slotkoersen van de volgende bankwerkdag (art 100 KB 4/3/2005). Publicatie van de netto-inventariswaarde De netto inventariswaarde wordt dagelijks berekend en in de financiële pers gepubliceerd. De netto inventariswaarde is tevens beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst waarnemen. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor compartimentswijziging De aanvragen om inschrijving of terugbetaling die elke dag voor 16 uur (dag J) zijn ingediend aan de loketten van de distributeurs, worden uitgevoerd op basis van de eerstvolgende netto-inventariswaarde na de ontvangst van de aanvraag. De afwikkeling gebeurt 3 bankwerkdagen later (dag J+3). * J = datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders (dagelijks 16 uur) en datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde. Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen hierboven vermeld, geldt voor de distributeurs die in het prospectus worden opgenomen. Wat de andere distributeurs betreft, dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders die deze distributeurs toepassen bij hen te informeren. * J+1 = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde * J+3 = datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen C + F - Vereenvoudigd prospectus versie 17 november / 19

9 Bijlage 1: jaarlijks herzienbare informatie aan vereenvoudigd prospectus van het compartiment C+F Optimum voor de periode van 01/01/2008 tot 31/12/2008 «Classic» - klasse Synthetische risico-indicator 3 op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico). Risicoklasse gewijzigd van 2 naar 3 per 30/06/2009 Historisch rendement per categorie van rechten van deelneming Het gaat om cijfers van het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen. Tabel met de historische rendementen 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds 22/10/2003 Compartiment (EUR) -26,22% -8,88% -1,83% -1,57% De bovenstaande rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten voor de uitgifte en terugkoop van rechten van deelneming. Zij gelden voor de rechten van deelneming van kapitalisatie en vertegenwoordigen de evolutie van de netto-inventariswaarde op jaarbasis en exclusief kosten (voor inschrijving en terugbetaling). Totale-kostenpercentage (TKP) 0,88% De volgende kosten zijn niet in de TKP opgenomen: de transactiekosten, rentebetalingen op aangegane leningen, betalingen uit hoofde van financiële derivaten, provisies en kosten die rechtstreeks door de belegger worden betaald, soft commissions. Omloopsnelheid Omloopsnelheid van de portefeuille: 95,04% Gecorrigeerde omloopsnelheid van de portefeuille: 77,57% C + F - Vereenvoudigd prospectus versie 17 november / 19

10 Compartiment C + F Balanced Dynamic Vereenvoudigd Prospectus Informatie betreffende het compartiment 1. Voorstelling Naam Balanced Dynamic Oprichtingsdatum 2 oktober 2003 Bestaansduur Onbeperkt 2. Beleggingsinformatie Doel van het compartiment Het compartiment streeft naar vermogensgroei. Beleggingsbeleid van het compartiment Dit compartiment belegt voornamelijk in internationale aandelen en in obligaties. Categorieën van toegelaten activa: effecten, deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging, deposito's bij een kredietinstelling, financiële derivaten, geldmarktinstrumenten, liquide middelen. Toegelaten derivatentransacties: het compartiment kan gebruik maken van financiële derivaten, zowel als dekking als met het oog op het verwezenlijken van de beleggingsdoelstellingen. De gebruikte financiële derivaten zijn gebaseerd op aandelen of aandelenindexen of op met aandelen vergelijkbare effecten (opties, termijncontracten, swaps,...), op obligaties of obligatie-indexen (renteswaps, termijncontracten, credit default swaps,...) of op liquide middelen in diverse deviezen. Deze lijst is niet uitputtend en hangt af van de beleggingsdoelstellingen van het compartiment. Doorgaans worden deze instrumenten gebruikt om de inherente risico's van beleggingen in de onderliggende effecten op gerichtere en flexibelere wijze na te bootsen of te neutraliseren. Hun gebruik op zich verhoogt de risico's niet. Als de gebruikte instrumenten niet verhandeld kunnen worden op een gereglementeerde markt, moeten de OTC-derivaten op betrouwbare en controleerbare wijze dagelijks worden gewaardeerd en op initiatief van het compartiment kunnen worden verkocht, vereffend of afgesloten door een symmetrische transactie, op elk moment en tegen hun reële waarde. Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten: de obligaties en de schuldvorderingen waarin het compartiment belegt, worden uitgegeven door alle types emittenten: staten, territoriale overheidsinstanties, internationale openbare organismen, bedrijven,... De duration zal doorgaans in lijn zijn met de markt. De beheerder beschikt echter over de mogelijkheid om hiervan af te wijken naargelang zijn mening over de toekomstige evolutie van de rentevoeten. Risicoprofiel van het compartiment De inschatting van het risicoprofiel van de ICB en/of van het type belegger is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Nadere bijzonderheden omtrent alle risico s zijn te vinden in het prospectus. Samenvattende tabel van de relevante en betekenisvolle risico s zoals ingeschat door het compartiment: Risicotype Bondige definitie van het risico Geen Laag Middel Hoog Marktrisico Risico dat de hele markt van een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed C + F - Vereenvoudigd prospectus versie 17 november / 19

11 Kredietrisico Afwikkelingsrisico Liquiditeitsrisico Wisselkoers- of valutarisico Bewaarnemingrisico Concentratierisico Risico dat een uitgevende instelling of een tegenpartij in gebreke blijft Risico dat de afwikkeling van een transactie via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht Risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd Risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen Risico van verlies van in bewaring gegeven activa bij een bewaarnemer of onderbewaarnemer Risico dat verband houdt met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten Rendementsrisico Risico voor het rendement Kapitaalrisico Risico voor het kapitaal GEEN KAPITAALSGARANTIE/BESCHERMING Flexibiliteitrisico Aan het product zelf te wijten inflexibiliteit en beperkingen op het overschakelen op andere aanbieders Inflatierisico Risico afhankelijk van de inflatie Risico afhankelijk van externe factoren Onzekerheid over de onveranderlijkheid van externe factoren zoals het belastingregime Risicoprofiel van het type belegger Aanbevolen beleggingstermijn: 7 jaar. Dit compartiment is vooral gericht op beleggers met een dynamisch risicoprofiel. Deze informatie wordt louter ter indicatie gegeven en brengt geen verbintenissen met zich mee voor de Vennootschap. 3. Bedrijfsinformatie Provisies en kosten Verhandelingprovisie Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Compartimentswijziging Classic klasse: maximaal 2 % onderhandelbaar I klasse: indien hoger, inning van het saldo Administratieve kosten Beurstaks -- Kapitalisatieaandelen: 0,5% met een maximum van 750 EUR Kap. -> Kap./Dis.: 0,5% met een maximum van 750 EUR C + F - Vereenvoudigd prospectus versie 17 november / 19

12 Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding voor het financieel beheer van de beleggingsportefeuille 0,54 % per jaar Prestatieprovisie -- Vergoeding voor het administratief beheer 0,14% per jaar Verhandelingsvergoeding / commercieel beheer -- Vergoeding voor de financiële dienst -- Vergoeding van de bewaarder 0,06% per jaar Jaarlijkse belasting Classic klasse: 0,08 %; "I" klasse: 0,01 % van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen Andere kosten (schatting op basis cijfers 2008)), met inbegrip van de vergoeding van de commissaris, de bestuurders en van de natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd. 0,01 % per jaar (vergoeding van de toezichtautoriteit, belastingen, publicaties en andere, met inbegrip van de vergoeding voor de commissaris en effectieve leiders). 4. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming Klasse Classic De deelbewijzen Classic worden aangeboden aan zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Het gaat om kapitalisatie-deelbewijzen ( Classic-Capitalisation ) en distributie-deelbewijzen ( Classic-Distribution ),, gedematerialiseerd of op naam of aan toonder. Klasse I De deelbewijzen I zijn voorbehouden voor institutionele beleggers of professionals zoals bepaald in artikel 5 3 van de wet van twintig juli tweeduizendenvier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze categorie wijkt af van de categorie Classic door zijn kostenstructuur en, gezien de kwaliteit van de belegger voor wie deze klasse is voorbehouden, door een lagere taxe d abonnement. De minimuminschrijving voor deze categorie bedraagt EUR per compartiment. Het gaat om kapitalisatie-deelbewijzen ( I-Capitalisation ) en distributie-deelbewijzen ( I-Distribution ) op naam. Indien blijkt dat deelbewijzen uit deze categorie worden gehouden door anderen dan de toegelaten personen, zal de raad van bestuur deze deelbewijzen kosteloos omzetten in deelbewijzen van de categorie 'Classic'; Codes ISIN Classic-Capitalisation : BE Classic-Distribution : BE I-Capitalisation : BE I-Distribution : BE Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde EUR Dividenduitkering : De waarde van het dividend wordt bepaald conform artikel 24 van de statuten én volgens de voorwaarden omschreven in artikel 27 van het KB van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming. Het dividend wordt onmiddellijk uitgekeerd nadat de beslissing genomen werd door de Algemene Vergadering. Het dividend wordt uitgekeerd door de financiële instelling Bank Delen N.V. Initiële inschrijvingsdag op 17 maart 2004 Initiële inschrijvingsprijs 2500 EUR Berekening van de netto-inventariswaarde Dagelijkse berekening op J+1, gebaseerd op de slotkoersen van J en gepubliceerd in de kranten op J+2. Waarbij J de dag van de afsluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen van inschrijvingen en terugbetalingen is. C + F - Vereenvoudigd prospectus versie 17 november / 19

13 De prijs van de bevek wordt op basis van de laatst gekende slotkoersen berekend, namelijk de koersen van Azië om 8 uur dag J, van Europa om 18 uur dag J en van Noord-Amerika om 23 uur dag J worden de volgende morgen in de berekening van de inventariswaarde gebruikt. Indien dag J+1 geen bankwerkdag is, wordt de berekening van de netto inventariswaarde gemaakt op de eerstvolgende bankwerkdag J+2. In dit geval worden de laatst gekende slotkoersen gebruikt op dag J+1 (van bv buitenlandse beurzen die niet gesloten waren op dag J+1). De publicatie in de kranten volgt op dag J+3. Indien meer dan 20% van de activa wordt vastgesteld op basis van slotkoersen die reeds gekend zijn vóór de afsluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen tot uitgifte of inkoop van rechten van deelneming, dan zullen alle activa gewaardeerd worden op basis van de slotkoersen van de volgende bankwerkdag (art 100 KB 4/3/2005). Publicatie van de netto-inventariswaarde De netto inventariswaarde wordt dagelijks berekend en in de financiële pers gepubliceerd. De netto inventariswaarde is tevens beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst waarnemen. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor compartimentswijziging De aanvragen om inschrijving of terugbetaling die elke dag voor 16 uur (dag J) zijn ingediend aan de loketten van de distributeurs, worden uitgevoerd op basis van de eerstvolgende netto-inventariswaarde na de ontvangst van de aanvraag. De afwikkeling gebeurt 3 bankwerkdagen later (dag J+3). * J = datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders (dagelijks 16 uur) en datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde. Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen hierboven vermeld, geldt voor de distributeurs die in het prospectus worden opgenomen. Wat de andere distributeurs betreft, dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders die deze distributeurs toepassen bij hen te informeren. * J+1 = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde * J+3 = datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen C + F - Vereenvoudigd prospectus versie 17 november / 19

14 Bijlage 1: jaarlijks herzienbare informatie aan vereenvoudigd prospectus compartiment C+F Balanced Dynamic voor de periode van 01/01/2008 tot 31/12/2008 «Classic» - klasse Synthetische risico-indicator 2 op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico). Historisch rendement per categorie van rechten van deelneming Het gaat om cijfers van het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen. Tabel met de historische rendementen 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds 17/03/2004 Compartiment (EUR) -26,16% -5,59% 2,20% De bovenstaande rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten voor de uitgifte en terugkoop van rechten van deelneming. Zij gelden voor de rechten van deelneming van kapitalisatie en vertegenwoordigen de evolutie van de netto-inventariswaarde op jaarbasis en exclusief kosten (voor inschrijving en terugbetaling). Totale-kostenpercentage (TKP) 0,88% De volgende kosten zijn niet in de TKP opgenomen: de transactiekosten, rentebetalingen op aangegane leningen, betalingen uit hoofde van financiële derivaten, provisies en kosten die rechtstreeks door de belegger worden betaald, soft commissions. Omloopsnelheid Omloopsnelheid van de portefeuille: 144,86% Gecorrigeerde omloopsnelheid van de portefeuille: 79,88 % C + F - Vereenvoudigd prospectus versie 17 november / 19

15 Compartiment C + F Euro Equities Vereenvoudigd Prospectus Informatie betreffende het compartiment 1. Voorstelling Naam Euro Equities Oprichtingsdatum 23 juni 1998 Bestaansduur Onbeperkt 2. Beleggingsgegevens Doel van het compartiment Dit compartiment streeft voornamelijk naar een maximale groei van het belegde vermogen, waarbij erop wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten. De doelstelling van het compartiment is aan de uitkeringsaandelen jaarlijks ten minste 90 % van de door het compartiment geïnde inkomsten uit te keren, na aftrek van de vergoedingen, provisies en kosten, in overeenstemming met artikel 203 W.I.B. 92 en alle latere bepalingen die daarmee verband houden. Beleggingsbeleid van het compartiment Dit compartiment belegt voornamelijk in Europese aandelen. Categorieën van toegelaten activa: effecten, deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging, deposito's bij een kredietinstelling, financiële derivaten, geldmarktinstrumenten, liquide middelen. Toegelaten derivatentransacties: het compartiment kan gebruik maken van financiële derivaten, zowel als dekking als met het oog op het verwezenlijken van de beleggingsdoelstellingen. De gebruikte financiële derivaten zijn gebaseerd op aandelen of aandelenindexen of op met aandelen vergelijkbare effecten (opties, termijncontracten, swaps,...), op obligaties of obligatie-indexen (renteswaps, termijncontracten, credit default swaps,...) of op liquide middelen in diverse deviezen. Deze lijst is niet uitputtend en hangt af van de beleggingsdoelstellingen van het compartiment. Doorgaans worden deze instrumenten gebruikt om de inherente risico's van beleggingen in de onderliggende effecten op gerichtere en flexibelere wijze na te bootsen of te neutraliseren. Hun gebruik op zich verhoogt de risico's niet. Als de gebruikte instrumenten niet verhandeld kunnen worden op een gereglementeerde markt, moeten de OTC-derivaten op betrouwbare en controleerbare wijze dagelijks worden gewaardeerd en op initiatief van het compartiment kunnen worden verkocht, vereffend of afgesloten door een symmetrische transactie, op elk moment en tegen hun reële waarde. Bepaalde strategie: Het compartiment is erop gericht een zeer brede diversificatie te bieden op het niveau van de sectorale spreiding, maar beperkt zich wat de geografische spreiding betreft tot de eurozone. De portefeuille zal vrijwel uitsluitend uit aandelen bestaan. Het compartiment keert aan de uitkeringsaandelen jaarlijks ten minste 90 % van de door het compartiment geïnde inkomsten uit, na aftrek van de vergoedingen, provisies en kosten, in overeenstemming met artikel 203 W.I.B. 92 en alle latere bepalingen die daarmee verband houden. Risicoprofiel van het compartiment De inschatting van het risicoprofiel van de ICB en/of van het type belegger is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Nadere bijzonderheden omtrent alle risico s zijn te vinden in het prospectus. C + F - Vereenvoudigd prospectus versie 17 november / 19

16 Samenvattende tabel van de relevante en betekenisvolle risico s zoals ingeschat door het compartiment: Risicotype Bondige definitie van het risico Geen Laag Middel Hoog Marktrisico Kredietrisico Afwikkelingsrisico Liquiditeitsrisico Wisselkoers- of valutarisico Bewaarnemingrisico Concentratierisico Risico dat de hele markt van een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed Risico dat een uitgevende instelling of een tegenpartij in gebreke blijft Risico dat de afwikkeling van een transactie via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht Risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd Risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen Risico van verlies van in bewaring gegeven activa bij een bewaarnemer of onderbewaarnemer Risico dat verband houdt met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten Rendementsrisico Risico voor het rendement Kapitaalrisico Risico voor het kapitaal GEEN KAPITAALSGARANTIE/BESCHERMING Flexibiliteitrisico Aan het product zelf te wijten inflexibiliteit en beperkingen op het overschakelen op andere aanbieders Inflatierisico Risico afhankelijk van de inflatie Risico afhankelijk van externe factoren Onzekerheid over de onveranderlijkheid van externe factoren zoals het belastingregime Risicoprofiel van het type belegger Aanbevolen beleggingstermijn: 8 jaar. Dit compartiment is vooral gericht op beleggers met een dynamisch risicoprofiel. Deze informatie wordt louter ter indicatie gegeven en brengt geen verbintenissen met zich mee voor de Vennootschap. 3. Bedrijfsinformatie Provisies en kosten Verhandelingprovisie Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Compartimentswijziging Classic klasse: maximaal 2 % onderhandelbaar "D" klasse: maximaal 3% onderhandelbaar I klasse: indien hoger, inning van het saldo Administratieve kosten Beurstaks -- Kapitalisatieaandelen: 0,5% met een maximum van 750 EUR Kap. -> Kap./Dis.: 0,5% met een maximum van 750 EUR C + F - Vereenvoudigd prospectus versie 17 november / 19

17 Vergoeding voor het financieel beheer van de beleggingsportefeuille Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Klasse "Classic" 0,54 % per jaar Klasse "D" 0,54 % per jaar Klasse "I" 0,54 % per jaar Prestatieprovisie -- Vergoeding voor het administratief beheer 0,14% per jaar Verhandelingsvergoeding / commercieel beheer Klasse "D" 1,00 % per jaar Vergoeding voor de financiële dienst -- Vergoeding van de bewaarder 0,06% per jaar Jaarlijkse belasting Classic én "D" klasse: 0,08 %; "I" klasse: 0,01 % van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen Andere kosten (schatting op basis cijfers 2008)), met 0,02 % per jaar (vergoeding van de toezichtautoriteit, belastingen, inbegrip van de vergoeding van de commissaris, de publicaties en andere, met inbegrip van de vergoeding voor de bestuurders en van de natuurlijke personen aan wie de commissaris en effectieve leiders). effectieve leiding is toevertrouwd. 4. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming Klasse Classic De deelbewijzen Classic worden aangeboden aan zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Het gaat, tenzij in het prospectus anderszins wordt bepaald, naar keuze van de belegger, om kapitalisatie-deelbewijzen ("Classic- Capitalisation" of "Classic-C") of uitkerings-deelbewijzen ("Classic-Distribution" of "Classic-D") gedematerialiseerd of op naam of aan toonder. Klasse "D" De 'D' aandelen zijn voorbehouden voor de beleggers aangebracht door Bank J. Van Breda & C. Deze categorie verschilt van de 'Classic'-categorie door haar kostenstructuur, meer bepaald door toevoeging van een vergoeding Commercieel Beheer van 1%, én door een hogere verhandelingprovisie bij intrede van maximum 3% (onderhandelbaar). Dit zijn, tenzij het prospectus dit tegenspreekt en naargelang de wens van de belegger, kapitalisatie-aandelen ('D- Capitalisation') of distributie-aandelen ('D-Distribution'). In deze categorie zijn de aandelen gedematerialiseerd of op naam. Klasse I De aandelen I zijn voorbehouden voor institutionele beleggers of professionals zoals bepaald in artikel 5 3 van de wet van twintig juli tweeduizendenvier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze categorie wijkt af van de categorie Classic door zijn kostenstructuur en, gezien de kwaliteit van de belegger voor wie deze klasse is voorbehouden, door een lagere taxe d abonnement. De minimuminschrijving voor deze categorie bedraagt EUR per compartiment. Het gaat, tenzij in het prospectus anderszins wordt bepaald, naar keuze van de belegger, om kapitalisatie-deelbewijzen ( I-Capitalisation ) of uitkerings-deelbewijzen ( I-Distribution ). Het zijn deelbewijzen op naam. Indien blijkt dat deelbewijzen uit deze categorie worden gehouden door anderen dan de toegelaten personen, zal de raad van bestuur deze deelbewijzen kosteloos omzetten in deelbewijzen van de categorie Classic'; Codes ISIN Classic-Kapitalisatie : BE Classic-Distributie : BE D-Kapitalisatie : BE D-Distributie : BE I-Kapitalisatie : BE I-Distributie : BE Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde EUR C + F - Vereenvoudigd prospectus versie 17 november / 19

18 Dividenduitkering De waarde van het dividend wordt bepaald conform artikel 24 van de statuten én volgens de voorwaarden omschreven in artikel 27 van het KB van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming. Het compartiment Euro Equities keert aan de uitkeringsaandelen jaarlijks ten minste 90 % van de door het compartiment geïnde inkomsten uit, na aftrek van de vergoedingen, provisies en kosten (in overeenstemming met artikel 203 W.I.B. 92 en alle latere bepalingen die daarmee verband houden). Het dividend wordt onmiddellijk uitgekeerd nadat de beslissing genomen werd door de Algemene Vergadering. Het dividend wordt uitgekeerd door de financiële instelling Bank Delen N.V. Initiële inschrijvingsdag 20 juli 1998 Initiële inschrijvingsprijs BEF (1.239,47 EUR) voor de uitkeringsaandelen - de kapitalisatieaandelen werden gecreëerd op 30/11/2006 ter gelegenheid van de fusie met het compartiment "European Shares Cap" van de Vennootschap Berekening van de netto-inventariswaarde Dagelijkse berekening op J+1, gebaseerd op de slotkoersen van J en gepubliceerd in de kranten op J+2. Waarbij J de dag van de afsluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen van inschrijvingen en terugbetalingen is. De prijs van de bevek wordt op basis van de laatst gekende slotkoersen berekend, namelijk de koersen van Azië om 8 uur dag J, van Europa om 18 uur dag J en van Noord-Amerika om 23 uur dag J worden de volgende morgen in de berekening van de inventariswaarde gebruikt. Indien dag J+1 geen bankwerkdag is, wordt de berekening van de netto inventariswaarde gemaakt op de eerstvolgende bankwerkdag J+2. In dit geval worden de laatst gekende slotkoersen gebruikt op dag J+1 (van bv buitenlandse beurzen die niet gesloten waren op dag J+1). De publicatie in de kranten volgt op dag J+3. Indien meer dan 20% van de activa wordt vastgesteld op basis van slotkoersen die reeds gekend zijn vóór de afsluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen tot uitgifte of inkoop van rechten van deelneming, dan zullen alle activa gewaardeerd worden op basis van de slotkoersen van de volgende bankwerkdag (art 100 KB 4/3/2005). Publicatie van de netto-inventariswaarde De netto inventariswaarde wordt dagelijks berekend en in de financiële pers gepubliceerd. De netto inventariswaarde is tevens beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst waarnemen. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor compartimentswijziging De aanvragen om inschrijving of terugbetaling die elke dag voor 16 uur (dag J) zijn ingediend aan de loketten van de distributeurs, worden uitgevoerd op basis van de eerstvolgende netto-inventariswaarde na de ontvangst van de aanvraag. De afwikkeling gebeurt 3 bankwerkdagen later (dag J+3). * J = datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders (dagelijks 16 uur) en datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde. Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen hierboven vermeld, geldt voor de distributeurs die in het prospectus worden opgenomen. Wat de andere distributeurs betreft, dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders die deze distributeurs toepassen bij hen te informeren. * J+1 = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde * J+3 = datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen C + F - Vereenvoudigd prospectus versie 17 november / 19

19 Bijlage 1: jaarlijks herzienbare informatie aan vereenvoudigd prospectus C+F Euro Equities voor de periode van 01/01/2008 tot 31/12/2008 «Classic» - klasse Synthetische risico-indicator 4 op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico). Risicoklasse is gewijzigd van 3 naar 4 per 30/06/2009 Historisch rendement per categorie van rechten van deelneming Het gaat om cijfers van het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen. Tabel met de historische rendementen 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds 20/07/1998 Compartiment (EUR) -39,81% -9,14% 3,11% 5,85% 5,67% De bovenstaande rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten voor de uitgifte en terugkoop van rechten van deelneming. Zij gelden voor de rechten van deelneming van kapitalisatie en vertegenwoordigen de evolutie van de netto-inventariswaarde op jaarbasis en exclusief kosten (voor inschrijving en terugbetaling). Totale-kostenpercentage (TKP) Klasse Classic : 0,86% Klasse I : 0,79% De volgende kosten zijn niet in de TKP opgenomen: de transactiekosten, rentebetalingen op aangegane leningen, betalingen uit hoofde van financiële derivaten, provisies en kosten die rechtstreeks door de belegger worden betaald, soft commissions. Omloopsnelheid Omloopsnelheid van de portefeuille: 62,63% Gecorrigeerde omloopsnelheid van de portefeuille: 60,09% C + F - Vereenvoudigd prospectus versie 17 november / 19

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MEERDERE COMPARTIMENTEN INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe FORTIS B FUND Equity Telecom Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

Informatie betreffende de bevek:

Informatie betreffende de bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment BEST MANAGERS van de Bevek PRIVATE INVEST Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: PRIVATE INVEST 2. Oprichtingsdatum: 27/10/2000 3. Bestaansduur: onbeperkte

Nadere informatie

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-GLOBAL FUND Oprichtingsdatum 29 april 2002 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced

FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FIM INSTITUTIONAL FUND Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur :

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Oprichtingsdatum 28 mei 2008 Bestaansduur Onbeperkt

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Informatie betreffende de bevek : 1. Naam : PUILAETCO DEWAAY FUND 2. Oprichtingsdatum : 14/05/1991 3. Bestaansduur

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Finance Europe

FORTIS B FUND Equity Finance Europe FORTIS B FUND Equity Finance Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur : onbeperkte

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 36

FORTIS B FIX Bond Plus 36 FORTIS B FIX Bond Plus 36 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III)

DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III) DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III) Guimardstraat 18-1040 Brussel Vereenvoudigd prospectus

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 10

FORTIS B FIX Bond Plus 10 FORTIS B FIX Bond Plus 10 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Oprichtingsdatum: 24/12/1991 3. Bestaansduur: onbeperkte duur

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND I Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Balanced

BNP Paribas B Institutional I Balanced BNP Paribas B Institutional I Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 86

FORTIS B FIX Equity 86 FORTIS B FIX Equity 86 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

Informatie betreffende de Bevek:

Informatie betreffende de Bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment CAPITAM van de Bevek MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND Informatie betreffende de Bevek: 1. Naam: MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND 2. Oprichtingsdatum:

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4

BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4 BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

FORTIS B GLOBAL Stability World

FORTIS B GLOBAL Stability World FORTIS B GLOBAL Stability World Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

ALTERVISION Balance Europe

ALTERVISION Balance Europe ALTERVISION Balance Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam ALTERVISION Oprichtingsdatum 22 oktober 1998 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DECEMBER 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Interbeurs Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: DELTA LLOYD 2. Oprichtingsdatum: 05/03/1993 3. Bestaansduur:

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 126

FORTIS B FIX Equity 126 FORTIS B FIX Equity 126 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

PETERCAM HORIZON B NV PETERCAM HORIZON B ACTIVE STRATEGY

PETERCAM HORIZON B NV PETERCAM HORIZON B ACTIVE STRATEGY Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2012 INFORMATIE

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan

Nadere informatie

BNP PARIBAS B GLOBAL Balanced

BNP PARIBAS B GLOBAL Balanced BNP PARIBAS B GLOBAL Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie. VOORSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT HIGH DIVIDEND EUROZONE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT HIGH DIVIDEND EUROZONE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT HIGH DIVIDEND EUROZONE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

Informatie betreffende de Bevek:

Informatie betreffende de Bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment VALUE & DYNAMIC van de Bevek MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND Informatie betreffende de Bevek: 1. Naam: MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND 2. Oprichtingsdatum:

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 2

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 2 POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 2 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix SCORE

POST-FIX FUND POST-Multifix SCORE POST-FIX FUND POST-Multifix SCORE Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie. Naam: VOORSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX POST-FIX FUND POST-Multifix MIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 182

FORTIS B FIX Equity 182 FORTIS B FIX Equity 182 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS

POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT EUROPE PLUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT EUROPE PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT EUROPE PLUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van

Nadere informatie

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL PAGINA 1 APHILION Q² BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING OPTEREND VOOR BELEGGINGEN

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card

FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX 2007 Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 1

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 1 POST-FIX FUND POST-Multifix Control 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 6

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 6 POST-FIX FUND POST-Multifix Control 6 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix GOOD START

POST-FIX FUND POST-Multifix GOOD START POST-FIX FUND POST-Multifix GOOD START Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B PENSION FUND BALANCED

FORTIS B PENSION FUND BALANCED FORTIS B PENSION FUND BALANCED Vereenvoudigd prospectus Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Naam FORTIS B PENSION FUND BALANCED Eveneens verhandeld onder de handelsnamen Metropolitan-Rentastro

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen

Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) Naam

Nadere informatie

PETERCAM BALANCED DYNAMIC GROWTH. VEREENVOUDIGD PROSPECTUS December 2010

PETERCAM BALANCED DYNAMIC GROWTH. VEREENVOUDIGD PROSPECTUS December 2010 PETERCAM BALANCED DYNAMIC GROWTH VEREENVOUDIGD PROSPECTUS December 2010 Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT KBC BUSINESS PRO APRIL 90

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT KBC BUSINESS PRO APRIL 90 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT KBC BUSINESS PRO APRIL 90 van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix DIRECT

POST-FIX FUND POST-Multifix DIRECT POST-FIX FUND POST-Multifix DIRECT Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2008 Solar Energy 1

FORTIS B FIX 2008 Solar Energy 1 FORTIS B FIX 2008 Solar Energy 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX 2008 Ook verhandeld onder de handelsnaam «MAESTRO» voor bepaalde compartimenten (zie gedeelte

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

Prospectus van het compartiment EURO BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND. Informatie betreffende de Bevek : 11 maart

Prospectus van het compartiment EURO BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND. Informatie betreffende de Bevek : 11 maart Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AXA BELGIUM FUND 2. Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 4. Bestaansduur : onbeperkte duur Prospectus van het compartiment EURO

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix ELAN

POST-FIX FUND POST-Multifix ELAN POST-FIX FUND POST-Multifix ELAN Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple Six Reset

FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple Six Reset FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple Six Reset Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

PETERCAM MULTIFUND EQUITIES

PETERCAM MULTIFUND EQUITIES PETERCAM MULTIFUND EQUITIES Vereenvoudigd Prospectus Juni 2011 Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die niet beantwoordt aan de voorwaarden

Nadere informatie

Prospectus van het compartiment PHARMA & HEALTHCARE van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Prospectus van het compartiment PHARMA & HEALTHCARE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Prospectus van het compartiment PHARMA & HEALTHCARE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AXA BELGIUM FUND 2. Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES

Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund NV 2. Rechtsvorm: Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum: 24 december 1991 4. Bestaansduur:

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

PUILAETCO DEWAAY FUND

PUILAETCO DEWAAY FUND PUILAETCO DEWAAY FUND Publieke bevek naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van deelneming die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/CE ICBE

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE openbaar open gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE In het kort ARPE DEFENSIVE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2012 INHOUDSTAFEL VOORSTELLING VAN HET

Nadere informatie

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS Argenta Pensioenspaarfonds, in het kort ARPE openbaar open gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS In het kort ARPE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Maart 2012 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Prospectus van het compartiment GLOBAL FoF van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Prospectus van het compartiment GLOBAL FoF van de Bevek AXA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AXA BELGIUM FUND 2. Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 4. Bestaansduur : onbeperkte duur Prospectus van het compartiment GLOBAL

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

ING (B) Bond Euro. Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

ING (B) Bond Euro. Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ING (B) Bond Euro Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming Categorie Financiële instrumenten en liquide middelen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment NATURAL ENERGY van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment NATURAL ENERGY van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment NATURAL ENERGY van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur :

Nadere informatie

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND is opgericht in Luxemburg op 14 maart 1990 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij

Nadere informatie