FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click"

Transcriptie

1 FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde compartimenten (zie gedeelte informatie betreffende het compartiment ) Oprichtingsdatum 23 november 2005 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft België Statuut Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen niet aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Beheertype Bevek die een vennootschap voor beheer van instellingen voor collectieve belegging heeft benoemd. Beheervennootschap Naam: BNP Paribas Investment Partners Belgium Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel Delegatie van de administratie Fastnet Belgium N.V., Havenlaan 86C b Brussel Beheer van de beleggingsportefeuille De aangeduide beheermaatschappij is belast met het beheer van de activa. Financiële dienst BNP Paribas Fortis (officiële benaming Fortis Bank N.V.), Warandeberg, Brussel Distributeur(s) Onder de benaming Fortis B Fix 2006 BNP Paribas Investment Partners Belgium BNP Paribas Fortis (officiële benaming Fortis Bank N.V.) Distributienet "Fintro" van Fortis Bank N.V. BNP Paribas Fortis Private Banking (officiële benaming Fortis Bank N.V.) ABN Amro Bank N.V. Axa Bank Belgium Bank J.Van Breda & C N.V. BKCP Bank Deutsche Bank Leleux Associated Brokers MFEX Mutual Funds Exchange AB FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 8

2 SG Private Banking N.V. Van Lanschot Bankiers België Onder de benaming Maestro Distributienet "Fintro" van Fortis Bank N.V. Onder de benaming J.Van Breda B Fix 2006 Bank J.Van Breda & C N.V. Bewaarder Fortis Bank N.V., Warandeberg, Brussel Onderbewaarder BNP Paribas Securities Services Brussels, Louizalaan 489, Brussel Commissaris PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren B.C.V.B.A., Woluwedal, Sint-Stevens-Woluwe vertegenwoordigd door Damien Walgrave Promotor BNP Paribas Fortis (officiële benaming Fortis Bank N.V.) Belastingstelsel Voor de bevek: - Jaarlijkse belasting van 0,08%, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. - Terugwinning van inhoudingen aan de bron op Belgische dividenden en buitenlandse inkomsten, geïnd door de bevek (overeenkomstig de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belastingheffing). Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal stelsel, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers. Aanvullende informatie 1. Informatiebronnen Op verzoek kunnen het prospectus, de statuten, de jaar- en halfjaarlijkse verslagen en de volledige informatie over de andere compartimenten, voor of na de inschrijving op de rechten van deelneming, gratis bekomen worden op het hoofdkantoor van de vennootschap en bij de distributeurs. Het totale-kostenpercentage en de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden zijn verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de vennootschap en aan de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. Het prospectus kan geraadpleegd worden op de internetsite 2. Bevoegde autoriteit Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat Brussel. Het vereenvoudigd prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de FSMA, overeenkomstig artikel 53, 1 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod, noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. 3. Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen BNP Paribas Investment Partners Belgium N.V., Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel Tel: 02/ (Client Service) tussen 9 en 17u. 4. Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus BNP Paribas Investment Partners Belgium N.V., Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel De voor het prospectus verantwoordelijke persoon verklaart dat, voor zover hem bekend, de gegevens in het prospectus en in het vereenvoudigde prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus en van het vereenvoudigde prospectus zou wijzigen. FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 8

3 Informatie betreffende het compartiment 1. VOORSTELLING Naam Bond 8 Spread Click Oprichtingsdatum 21 juni 2006 Vervaldag 1 februari BELEGGINGSGEGEVENS Doel van het compartiment Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 1 februari 2019, een meerwaarde (voor aftrek van kosten en taksen) te realiseren op elk van de twaalf observatiedagen en per aandeel (voor aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde nettoinventariswaarde van EUR te recupereren. Bestaan van een kapitaalbescherming : Compartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal en een meerwaarde op de vervaldatum. Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers. Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. Alle beleggingsvormen, zoals termijndeposito s en geldbeleggingen, kunnen gebruikt worden. De uitgevoerde bankdeposito s vallen echter niet onder de waarborg van het systeem van bescherming van de deposito s. In plaats van de hoger vermelde beleggingen kunnen beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit gekozen worden. De BEVEK kan overeenkomsten afsluiten voor swaps, opties, futures en andere financiële derivaten, met vooraanstaande instellingen. Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde beleggingstermijn. Beleggingsbeleid van het compartiment Op het einde van elk van de 4 eerste periodes (meer bepaald op 8 augustus 2007, 8 augustus 2008, 10 augustus 2009 en 9 augustus 2010) zal een meerwaarde gelijk aan 5,00% van de initiële netto-inventariswaarde via een klikstructuur beveiligd worden tot op de vervaldag. Op het einde van de 8 volgende perioden zal de verkregen meerwaarde bepaald worden door de evolutie van de 10- jaars EUR-swaprente ten opzichte van de 2-jaars EUR-swaprente (1). Op elke observatiedag wordt het verschil tussen de 10-jaars en de 2-jaars EUR-swaprente vermenigvuldigd met drie [3 x (rente op 10 jaar - rente op 2 jaar)]. De bekomen meerwaarde voor deze periode zal gelijk zijn aan het verkregen percentage en kan in elk geval nooit minder zijn dan 3,75% of meer zijn dan 10% (voor aftrek van kosten en taksen). Deze meerwaarde wordt onmiddellijk via een klikstructuur beveiligd tot op de vervaldag. Bij het bereiken van de initiële beleggingshorizon op 1 februari 2019 ontvangt de aandeelhouder minimaal per aandeel de som van de meerwaarden bovenop het bedrag dat overeenkomt (voor aftrek van kosten en taksen) met de initieel vastgelegde netto-inventariswaarde van EUR. Het bedrag van de 8 laatste meerwaarden wordt bepaald op de volgende observatiedagen: 29 juli 2011, 31 juli 2012, 31 juli 2013, 31 juli 2014, 31 juli 2015, 29 juli 2016, 31 juli 2017 en 24 januari (1) De 10-jaars EUR-swaprente staat voor EUR 10 YR Constant Maturity Swap waarvan de fixing bepaald wordt als het gemiddelde van de biedprijs en vraagprijs van de 10-jaars EUR-swaprente vs. de 6-maandse Euribor rente zoals bepaald op de Reuters pagina ISDAFIX2 om 11:00AM C.E.T. De 2-jaars EUR-swaprente staat voor EUR 2 YR Constant Maturity Swap waarvan de fixing bepaald wordt als het gemiddelde van de biedprijs en vraagprijs van de 2-jaars EURswaprente vs. de 6-maandse Euribor rente zoals bepaald op de Reuters pagina ISDAFIX2 om 11:00AM C.E.T. Categorieën van toegelaten activa: overdraagbare effecten, deposito's bij een kredietinstelling, financiële derivaten, geldmarktinstrumenten, liquiditeiten. FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 8

4 Toegelaten derivatentransacties: het compartiment kan gebruik maken van financiële derivaten, zowel als dekking als met het oog op het verwezenlijken van de beleggingsdoelstellingen. De gebruikte financiële derivaten kunnen een brede waaier van onderliggende activa omvatten zoals aandelen, aandelenindexen of met aandelen vergelijkbare effecten (opties, termijncontracten, swaps, ), obligaties of obligatie-indexen (renteswaps, termijncontracten, credit default swaps,...) liquiditeiten in diverse deviezen. Deze lijst is niet exhaustief en wordt bepaald in funktie van de beleggingsdoelstellingen van het compartiment. Doorgaans worden deze instrumenten gebruikt om de inherente risico's van beleggingen in de onderliggende effecten op gerichtere en flexibelere wijze na te bootsen of te neutraliseren. Hun gebruik op zich verhoogt de risico s niet. Bij elke berekening van de inventariswarde moeten deze OTC afgeleide produkten (niet verhandelbaar op een gereguleerde markt) op een betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd. Bovendien moeten deze instrumenten ten allen tijde en op initiatief van het compartiment kunnen worden verkocht of geliquideerd tegen hun werkelijke waarde. Bepaalde strategie: Het compartiment belegt voornamelijk in een deposito en een optie op swaps. Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten: de obligaties en de schuldvorderingen waarin het compartiment belegt, worden uitgegeven door alle types emittenten, waaronder staten, territoriale overheidsinstanties, internationale openbare organismen en bedrijven. De obligaties beschikken als minimum over een "investment grade" rating. Voorbeelden: Zie bijlage 2 Risicoprofiel van het compartiment De inschatting van het risicoprofiel van de ICB en/of van het type belegger is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Nadere bijzonderheden omtrent alle risico s zijn te vinden in het prospectus. Samenvattende tabel van de relevante en betekenisvolle risico s zoals ingeschat door het compartiment: Risicotype Bondige definitie van het risico Middel Hoog Marktrisico Risicoprofiel van het type belegger Aanbevolen beleggingstermijn: 12 jaar en 6 maanden Risico dat de hele markt van een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed Dit compartiment is vooral gericht op beleggers met een defensief risicoprofiel. Deze informatie wordt louter ter indicatie gegeven en brengt geen verbintenissen met zich mee voor de Vennootschap. X FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 8

5 3. BEDRIJFSINFORMATIE Provisies en kosten Verhandelingprovisie Administratieve kosten Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Wijziging 2,5% (bij Fortis Bank en Fintro, korting van 20% op de inschrijvingen via PC Banking of Phone Banking) -- indien hoger, inning van het saldo Compartimentswijziging EUR (maximum) Wijziging van een nominee-inschrijving naar een directe inschrijving Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa % (enkel na de initiële inschrijvingsperiode) 1% (enkel bij vervroegde uittreding) Beurstaks -- 0,5% (maximum 750 EUR) enkel bij vervroegde uittreding Tarieven van toepassing bij intrede en uittreding. Kap. -> Kap./Uitk. : 0,5% met een maximum van 750 EUR Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in EUR of in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa)(in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) 15 EUR maximum per jaar per uitstaand aandeel (met een maximum Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille van 2,45% van de gemiddelde waarde van de netto-activa tijdens de periode) Prestatieprovisie -- Vergoeding voor de administratie 0,50 EUR per jaar (per uitstaand aandeel) Verhandelingsvergoeding -- Vergoeding voor de financiële dienst -- Vergoeding van de bewaarder 0,50 EUR per jaar (per uitstaand aandeel) Vergoeding van de commissaris EUR excl. BTW per boekjaar (jaarlijks geïndexeerd) Vergoeding van de bestuurders De onafhankelijke bestuurder ontvangt een jaarlijkse bezoldiging van EUR en EUR per vergadering die zij bijwoont. Vergoeding van de natuurlijke personen aan wie de -- effectieve leiding is toevertrouwd Jaarlijkse belasting 0,08% van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen Andere kosten (schatting) 0,15% per jaar (vergoeding van de toezichtsautoriteit, belastingen, publicaties en andere, met inbegrip van de vergoeding voor de commissaris). Bestaan van soft commissions Voor nadere informatie over dit punt, zie het prospectus. Bestaan van fee-sharing agreements Voor nadere informatie over dit punt, zie het prospectus. 4. INFORMATIE AANGAANDE DE VERHANDELING VAN DE RECHTEN VAN DEELNEMING Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming Kapitalisatieaandelen op naam of gedematerialiseerd. ISIN code BE Handelsnaam Maestro Fix Long 1 BE Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde EUR FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 8

6 Initiële inschrijvingsperiode van 24 juni tot en met 28 juli 2006, met betalingsdatum op 4 augustus Initiële inschrijvingsprijs EUR Berekening van de netto-inventariswaarde Oorspronkelijk vastgesteld per 4 augustus 2006, laatste waarde berekend per 29/01/2019. De netto-inventariswaarde wordt berekend op de eerste werkdag van elke maand en op de tweede werkdag na de 14de van elke maand, op basis van de laatste koersen die bekend zijn op het moment van de waardering, op voorwaarde dat de financiële markten die overeenstemmen met 80% van de activa van het compartiment minstens een dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige netto-inventariswaarde. Publicatie van de netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarde wordt elke dag gepubliceerd in de Belgische financiële pers en is eveneens beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor compartimentswijziging De aanvragen tot inschrijving, omzetting en terugkoop moeten door de instelling die belast is met de financiële dienstverlening ontvangen worden vóór 16 uur op een werkdag vóór de datum van berekening van de nettoinventariswaarde en zullen betaald worden met valutadatum drie werkdagen na deze datum van berekening van de netto-inventariswaarde. FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 8

7 Bijlage 1: jaarlijks herzienbare informatie voor de periode van 01/01/2010 tot 31/12/2010 Synthetische risico-indicator II op een schaal van Æ (laagste risico) tot VI (hoogste risico). De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat verbonden is aan de belegging in een ICB of in een ICBcompartiment met vaste looptijd en kapitaalbescherming bij uittreding voor de vervaldag. De risicoklasse wordt toegekend aan de hand van de gemiddelde standaardafwijking van categorieën van gelijkaardige producten. Het nieuwe ICB-compartiment neemt initieel de risicoklasse over van de categorie waartoe het behoort. Van zodra het ICBcompartiment een inventariswaarden-historiek van meer dan 1 jaar heeft, wordt de risicoklasse toegekend op basis van de berekening van de standaardafwijking op jaarbasis van de returns in EUR. De eventuele wijziging van risicoklasse zal in de prospectus worden opgenomen. Elke latere wijziging van risicoklasse zal in de (half)jaarverslagen van de ICB worden opgenomen. Historisch rendement per categorie van rechten van deelneming Het gaat om cijfers van het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen. Tabel met de historische rendementen Compartiment (EUR) 8,59% 8,78% 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar De bovenstaande rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten voor de uitgifte en terugkoop van rechten van deelneming. Zij gelden voor de rechten van deelneming van kapitalisatie en vertegenwoordigen de evolutie van de netto-inventariswaarde op jaarbasis en exclusief kosten (voor inschrijving en terugbetaling). Totale-kostenpercentage (TKP) 0,84% De volgende kosten zijn niet in de TKP opgenomen: de transactiekosten, rentebetalingen op aangegane leningen, betalingen uit hoofde van financiële derivaten, provisies en kosten die rechtstreeks door de belegger worden betaald, soft commissions. FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 8

8 Bijlage 2 : Voorbeeld (dat louter ter indicatie wordt verschaft) Scenario 1 Observatiedagen 10-jaars EUR-swaprente 2-jaars EUR-swaprente Berekening Toegekende meerwaarde (1) 29/07/2011 5,20% 3,35% 3*(5,20% - 3,35%) = 5,55% 5,55% 31/07/2012 5,80% 3,40% 3*(5,80% - 3,40%) = 7,20% 7,20% 31/07/2013 4,80% 2,10% 3*(4,80% - 2,10%) = 8,10% 8,10% 31/07/2014 4,60% 2,05% 3*(4,60% - 2,05%) = 7,65% 7,65% 31/07/2015 5,50% 2,70% 3*(5,50% - 2,70%) = 8,40% 8,40% 29/07/2016 6,80% 2,95% 3*(6,80% - 2,95%) = 11,55% 10,00% 31/07/2017 6,90% 3,60% 3*(6,90% - 3,60%) = 9,90% 9,90% 24/01/2019 6,70% 2,80% 3*(6,70% - 2,80%) = 11,70% 10,00% Som van de meerwaarden 86,80% NIW op vervaldag (1) 1.868,00 Actuarieel rendement 5,12% Scenario 2 Observatiedagen 10-jaars EUR-swaprente 2-jaars EUR-swaprente Berekening Toegekende meerwaarde (1) 29/07/2011 4,30% 3,90% 3*(4,30% - 3,90%) = 1,20% 3,75% 31/07/2012 4,05% 3,15% 3*(4,05% - 3,15%) = 2,70% 3,75% 31/07/2013 3,85% 2,95% 3*(3,85% - 2,95%) = 2,70% 3,75% 31/07/2014 4,15% 3,50% 3*(4,15% - 3,50%) = 1,95% 3,75% 31/07/2015 4,40% 3,85% 3*(4,40% - 3,85%) = 1,65% 3,75% 29/07/2016 4,65% 3,95% 3*(4,65% - 3,95%) = 2,10% 3,75% 31/07/2017 4,20% 3,45% 3*(4,20% - 3,45%) = 2,25% 3,75% 24/01/2019 3,90% 3,10% 3*(3,90% - 3,10%) = 2,40% 3,75% Som van de meerwaarden 50,00% NIW op vervaldag (1) 1.500,00 Actuarieel rendement 3,29% Scenario 3 Observatiedagen 10-jaars EUR-swaprente 2-jaars EUR-swaprente Berekening Toegekende meerwaarde (1) 29/07/2011 6,20% 2,25% 3*(6,20% - 2,25%) = 11,85% 10,00% 31/07/2012 5,85% 3,50% 3*(5,85% - 3,50%) = 7,05% 7,05% 31/07/2013 5,50% 4,25% 3*(5,50% - 4,25%) = 3,75% 3,75% 31/07/2014 4,60% 3,75% 3*(4,60% - 3,75%) = 2,55% 3,75% 31/07/2015 6,20% 3,80% 3*(6,20% - 3,80%) = 7,20% 7,20% 29/07/2016 4,00% 2,70% 3*(4,00% - 2,70%) = 3,90% 3,90% 31/07/2017 4,25% 3,10% 3*(4,25% - 3,10%) = 3,45% 3,75% 24/01/2019 4,60% 3,25% 3*(4,60% - 3,25%) = 4,05% 4,05% Som van de meerwaarden 63,45% NIW op vervaldag (1) 1.634,50 Actuarieel rendement 4,00% (1) Voor aftrek van kosten en van taksen. FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 8

PROSPECTUS KBC EQUIMAX

PROSPECTUS KBC EQUIMAX PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICB KBC

Nadere informatie

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel FORTIS B FIX NOTA MET BETREKKING TOT HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX «EQUITY 143» ADDENDUM VOOR DE NEDERLANDSE BELEGGER Voor de Nederlandse belegger is een addendum beschikbaar gesteld. Dit addendum is opvraagbaar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK Het uitgifteprospectus werd gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 129, 1, tweede lid van

Nadere informatie

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN EN DE LAATSTE

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Beheersreglement trendshare

Beheersreglement trendshare Beheersreglement trendshare Naam van het interne beleggingsfonds Fund trendshare A is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct trendshare, uitgegeven door AXA Belgium, hierna 'de

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Mei 2011 Amundi Funds Beleggingsvennootschap overeenkomstig de richtlijn 85/611/EEG p/o Amundi Luxembourg sa 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u De jargonverdelger Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger we hebben het voor u Welkom Geachte lezer, De financiële wereld staat bol van het vakjargon. Deze jargonverdelger

Nadere informatie

Gestructureerde beleggingsfondsen

Gestructureerde beleggingsfondsen Gestructureerde beleggingsfondsen wij gaan met u mee Beste belegger, Gestructureerde beleggingsproducten maken deel uit van vele beleggingsportefeuilles. Vooral producten met bescherming van het oorspronkelijk

Nadere informatie