PETERCAM MULTIFUND EQUITIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PETERCAM MULTIFUND EQUITIES"

Transcriptie

1 PETERCAM MULTIFUND EQUITIES Vereenvoudigd Prospectus Juni 2011 Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die niet beantwoordt aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG

2 INHOUDSTAFEL INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK 3 1. Benaming 3 2. Datum van oprichting 3 3. Bestaansduur 3 4. Maatschappelijke zetel 3 5. Statuut 3 6. Type van Beheer 3 7. Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille 3 8. Financiële dienst 3 9. Distributeur Bewaarder Commissaris Promotor Belastingstelsel Bijkomende informatie Informatiebronnen Bevoegde autoriteit Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus 4 INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT 5 PETERCAM MULTIFUND EQUITIES Voorstelling Benaming Datum van oprichting Bestaansduur Beleggingsgegevens Doel van het compartiment Beleggingsbeleid van het compartiment Risicoprofiel vant het compartiment Risicoprofiel van het type belegger Bedrijfsinformatie Provisies en kosten Bestaan van fee-sharing agreements Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming 8 op naam 8 of gedematerialiseerd Aandelenklassen Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde Initiële inschrijvingsdag Initiële inschrijvingsprijs Berekening van de netto-inventariswaarde Publicatie van de netto-inventariswaarde Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht 8 BIJLAGE: JAARLIJKS HERZIENBARE INFORMATIE OVER DE PERIODE VAN 01/01/ /12/2010 Error! Bookmark not defined. 1. Synthetische risico-indicator Error! Bookmark not defined. 2. Historisch rendement per categorie van rechten van deelneming Error! Bookmark not defined Staafdiagram met jaarlijks rendement (uitgedrukt in %) Error! Bookmark not defined Tabel met de historische rendementen Error! Bookmark not defined. 3. Totale-kostenpercentage (TKP) Error! Bookmark not defined. 4. Omloopsnelheid Error! Bookmark not defined. 2

3 INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK 1. Benaming PETERCAM B MULTIFUND 2. Datum van oprichting 22 augustus Bestaansduur Onbeperkt 4. Maatschappelijke zetel Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel 5. Statuut Openbare bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. 6. Type van Beheer Beheervennootschap Petercam Management Services NV Maatschappelijke zetel : Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel Oprichting: 29/12/2006 Bestaansduur: Onbeperkt Andere instellingen voor collectief beheer waarvoor zij is aangesteld : HORIZON INVESTMENTS, NV OMEGA PRESERVATION FUND, NV ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE, afgekort ARPE DEFENSIVE, pensioenspaarfonds ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS, afgekort ARPE, pensioenspaarfonds SWING FUND, NV Bestuurders en effectieve leiding: De Heer Pascal Minne De Heer Axel Miller De Heer Hugo Lasat De Heer Christian Bertrand De Heer De Heer Luc Van den Brande De Heer Daniel De Smedt Commissaris: PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CV o.v.v. CVBA, vertegenwoordigd door De Heer Joseph Steenwinckel of De Heer Gregory Joos, Woluwe Garden, Woluwedal, 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe Onderschreven kapitaal: Vrijgesteld kapitaal: Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille Petercam NV, beursvennootschap, Sint-Goedeleplein, 19, 1000 Brussel 8. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap, Sint-Goedeleplein, 19, 1000 Brussel 9. Distributeur Petercam NV, beursvennootschap, Sint-Goedeleplein, 19, 1000 Brussel De distributie wordt in België eveneens verzorgd door volgende financiële instellingen, in het kader van een contract afgesloten met Petercam NV, beursvennootschap: Fortuneo NV, handelend via haar belgische bijkantoor gevestigd te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11 Deutsche Bank NV, Lange Gasthuisstraat, 9, 2000 Antwerpen Van Lanschot Bankiers België NV, Desguinlei 50, 2018 Antwerpen Beroepskrediet NV, Kunstlaan 6-9, 1210 Brussel Landbouwkrediet NV, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel BinckBank NV handelend via haar belgische bijkantoor gevestigd te, De Keyserlei, Antwerpen 10. Bewaarder JP MORGAN EUROPE LIMITED, BRUSSELS BRANCH, bank opgericht naar Engels recht, handelend via haar bijkantoor gevestigd te, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel. 3

4 De vereffening van de door de beheerder uitgevoerde transacties, de bewaring van de activa, de uitvoering van de transacties met betrekking tot de activa op instructie van de beheerder, de inning van dividenden en interesten en bepaalde controletaken vormen de voornaamste activiteiten van de bewaarder. 11. Commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren, BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door De Heer Philip Maeyaert, Berkenlaan, 8b, 1831 Diegem 12. Promotor Petercam NV, beursvennootschap, Sint-Goedeleplein, 19, 1000 Brussel 13. Belastingstelsel Voor de bevek: Jaarlijkse belasting van 0,08%, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. Terugwinning van inhoudingen aan de bron op Belgische dividenden en buitenlandse inkomsten geïnd door de bevek (overeenkomstig de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belastingheffing) Het belastingsregime van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifiek statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangt. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal regime, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of, in voorkomend geval, bij locale organisaties. Ap 14. Bijkomende informatie Informatiebronnen Op verzoek kunnen de jaar- en halfjaarverslagen, alsook de volledige informatie over de andere compartimenten zonder kosten, zowel voor als na inschrijving van deelbewijzen, worden bekomen bij Petercam NV, beursvennootschap, Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel Het totale-kostenpercentage en de omloopsnelheid van de portefeuille voor de voorafgaande perioden kunnen op volgend adres worden bekomen: Petercam Management Services NV, Sint-Goedeleplein, 19, 1000 Brussel. Volgende documenten en informatie kunnen geconsulteerd worden op de website van de financiële dienst: statuten, prospectus, vereenvoudigd prospectus, jaarrapport, halfjaarrapport, netto inventariswaarde. Gegevens over getroffen maatregelen voor het verrichten van de uitkeringen aan deelnemers, de inkoop of de terugbetaling van de rechten van deelneming, alsmede de verspreiding van informatie over de bevek kunnen bekomen worden bij: Petercam NV, beursvennootschap, Sint-Goedeleplein, 19, 1000 Brussel Bevoegde autoriteit Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, in het kort FSMA Congresstraat, 12-14, 1000 Brussel Het prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de FSMA, overeenkomstig artikel 53, 1 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in de van opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. De officiële tekst van de statuten is neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen Petercam NV, beursvennootschap, Sint-Goedeleplein, 19, 1000 Brussel ( ), Infocenter, van 8 u 30 tot17 u 00 alle werkdagen van de financiële dienst Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus de raad van bestuur van PETERCAM B Multifund NV, Sint-Goedeleplein, 19, 1000 Brussel Hij verklaart dat, voor zover zijn bekend, de gegevens in het prospectus en het vereenvoudigd prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus zou wijzigen. 4

5 INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT PETERCAM MULTIFUND EQUITIES 1. Voorstelling 1.1. Benaming PETERCAM MULTIFUND EQUITIES (ex PAM Multifund Equities, ex PAM Multifund Dynamic) 1.2. Datum van oprichting 22 augustus Bestaansduur Onbeperkt 2. Beleggingsgegevens 2.1. Doel van het compartiment Het compartiment PETERCAM MULTIFUND EQUITIES belegt zonder geografische of sectoriële beperking voornamelijk in andere instellingen voor collectieve belegging. Tachtig procent (80%) van het netto actief is belegd in instellingen voor collectieve belegging die voornamelijk in aandelen beleggen. De rekeningen en inventarissen van PETERCAM MULTIFUND EQUITIES worden in euro opgemaakt. Geen formele waarborg is verleend aan de bevek, noch aan zijn deelnemers Beleggingsbeleid van het compartiment Het compartiment kan afgeleide producten gebruiken, voor zover aan de beperkingen van de Belgische wetgeving en reglementering wordt voldaan. Het kan tevens liquiditeiten in bijkomende mate of tijdelijk onder de vorm van lopende rekeningen, depositos, effecten of beleggingsinstellingen aanhouden. Categorieën van toegelaten activa: effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten op een gereglementeerde markt, zowel binnen de Europese Economische Ruimte als daarbuiten, nieuw uitgegeven effecten, effecten van instelling voor collectieve belegging, die al dan niet aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG beantwoorden en die zich al dan niet in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte bevinden, financiële derivaten met inbegrip van gelijkaardige instrumenten die aanleiding geven tot afwikkeling in contanten, OTC-derivaten, andere instrumenten van de geldmarkt en liquiditeiten, voor zover deze effecten en geldmarktinstrumenten met het doel van het compartiment verenigbaar zijn (zie 2.1). Toegelaten derivatentransacties: de transacties worden als dekking (bijvoorbeeld aankoop van een put of verkoop van een call op onderliggende posities die in de portefeuille worden aangehouden) of met het oog op het bereiken van de beleggingsdoelstellingen (bijvoorbeeld aankoop van een call of verkoop van een put op onderliggende posities die niet in de portefeuille worden aangehouden) uitgevoerd. Deze transacties hebben geen werkelijke weerslag op het risicoprofiel van het compartiment. Het compartiment kan ook effectenleningen toestaan in de mate toegelaten door de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot instellingen van collectieve belegging. Sociale, ethische en milieuaspecten: Er wordt een controle uitgevoerd om er zich van te vergewissen dat de effecten waarin het compartiment belegt, niet worden uitgegeven door een vennootschap waarvan de activiteit bestaat uit de fabricatie, gebruik of aanhouden van anti-persoonsmijnen Risicoprofiel vant het compartiment De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Een gedetailleerde beschrijving van alle risico s is opgenomen in het prospectus. Beschrijving van de risico s die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment 1 Type risico Omschrijving van het risico Onbestaande Laag Middel Hoog Marktrisico Risico dat de hele markt of een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed Kredietrisico Afwikkelingsrisico Liquiditeitsrisico Risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft Risico date en afwikkeling via een betalinsstysteem niet plaatsvindt zoals verwacht omdat de betaling of levering door een tegenpartij niet of niet in overeenstemming met de initiële voorwaarden plaatsvindt Risico date en positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd 1 Bij het opmaken van deze tabel heeft men de aanbevelingen van BEAMA (Association Belge des Asset Managers) van 30/09/05 gevolgd 5

6 Wisselkoers- of valutarisico Risico dat de waarde van een belegging wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen Concentratierisico Rendementsrisico Kapitaalrisico Risico s die verband houden met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten risico drukkend op het rendement, met inbegrip van het feit dat het risico kan variëren naargelang de keuzes van elk compartiment, alsmede het bestaan of ontbreken van, dan wel beperkingen op eventuele waarborgen van derden risico s voor het kapitaal, met inbegrip van het potentiële risico van erosie als gevolg van inkopen van rechten van deelneming en winstuitkeringen die hoger zijn dan het beleggingsrendement (1) (2) Inflatierisico Flexibiliteitsrisico Risico dat de waarde van de activa van de portefeuille loopt door de inflatie Risico van inflexibiliteit dat aan het product zelf te wijten is, met inbegrip van het risico van voortijdige afloop en beperkingen op het overschakelen op andere aanbieders (1) Niet van toepassing want geen enkele rendementscommissie is voorzien (2) Het compartiment geniet niet van een kapitaalgarantie of -bescherming 2.4. Risicoprofiel van het type belegger Dynamisch Beleggingshorizon: 5 jaar 6

7 3. Bedrijfsinformatie 3.1. Provisies en kosten Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in valuta van het compartiment of percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel)niet-recurrente Intrede Uittreding Compartimentswijziging Verhandelingprovisie Maximum van 3% Administratiekosten Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na intrede Beurstaks -- Kapitalisatieaandelen: 0,5% met een maximum van EUR 750 Kap. naar Kap./Dis.: 0,5% met een maximum van 750 EUR Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in valuta van het compartiment of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding voor het beheer van de 1,00% per jaar, dagelijks geheven. Er wordt geen beheersvergoeding beleggingsportefeuille(*) genomen op de instellingen voor collectieve belegging beheerd door Petercam NV of vennootschappen van de Petercam groep. Vergoeding van de bewaarder Max. 0,045% per jaar, maandelijks geheven op de activa in functie van hun type, met uitzondering van 1) de activa in Zuid-Afrika, Australië, Griekenland, Hongarije, Hong Kong, Letland, Litouwen, Polen, Singapore, Tjechië en Turkije waarop maandelijks een maximum van 0,16% per jaar wordt geheven in functie van hun type en 2) de activa in Argentinië, Brazilië, Bulgarije, Cyprus, Egypte, Estland, Roemenië, Rusland waarop maandelijks een maximum van 0,51% per jaar wordt geheven in functie van hun type Vergoeding voor de administratie Tot een netto-aktief ter waarde van EUR 200 miljoen: 0,05% per jaar, dagelijks geheven; netto-aktief met een waarde hoger dan EUR 200 miljoen: 0,01% per jaar, dagelijks geheven Vergoeding van de financiële dienst EUR 3.000/jaar Vergoeding van de commissaris Vergoeding van de bestuurders Vergoeding van de natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd EUR per jaar + btw Max. EUR 5.000/per jaar per bestuurder die niet met de Petercam groep is verbonden ten laste van PETERCAM B Multifund, gelijkelijk verdeeld over alle compartimenten Max. EUR 5.000/jaar per bestuurder per natuurlijke persoon belast met de effectieve leiding, ten laste van PETERCAM B Multifund, gelijkelijk verdeeld over alle compartimenten Jaarlijkse belasting 0,08% op het in België uitstaande netto-actief Andere kosten (schatting) 0,10% (*) De onderliggende ICB s, waain het compartiment van plan is te beleggen, voorzien zelf een vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille die in het algemeen 2,25% per jaar niet overschrijdt, desgevallend te verhogen met een prestatievergoeding.) 3.2. Bestaan van fee-sharing agreements Dit type overeenkomsten tussen de beheervennootschap of desgevallend, de distributeur en de beheerder van de beleggingsportefeuille enerzijds en andere distributeurs, vermeld in de prospectus, (Informatie betreffende de bevek Distributeurs en/of Informatie betreffende het compartiment Distributeurs) en derde partijen, onder andere deelnemers van de instelling voor collectieve belegging, bestaan, maar zijn in geen geval exclusief. Deze overeenkomsten vormen geen belemmering voor de beheerder om zijn functies vrij uit te voeren in het belang van de aandeelhouders van de bevek. De verdeling van de vergoeding provisie gebeurt aan marktvoorwaarden en inzonderheid in functie van de omvang van de belegging. 7

8 4. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming 4.1. Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming op naam of gedematerialiseerd 4.2. Aandelenklassen Categorie A : Distributieaandelen : deze categorie omvat volgende klassen Klasse A : Distributieaandelen aangeboden aan het publiek Categorie B : Kapitalisatieaandelen : deze categorie omvat volgende klassen Klasse B : Kapitalisatieaandelen aangeboden aan het publiek ISINcode: B: BE Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde EUR 4.4. Initiële inschrijvingsdag 30 september Initiële inschrijvingsprijs EUR Berekening van de netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend (Cfr. punt Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor compartimentwijziging ) Publicatie van de netto-inventariswaarde Op datum van huidig prospectus wordt de netto inventariswaarde per aandeel dagelijks gepubliceerd op volgende websites. Deze informatie is eveneens ter beschikking aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzekert Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht Aanvragen tot inschrijving of terugbetaling van aandelen of compartimentwijziging Waardering van de activa D* Berekening van de netto-inventariswaarde en datum van D + 2 uitvoering van aanvragen tot inschrijving of terugbetaling op D Betaling van de aanvragen tot inschrijving of terugbetaling D + 4 Dag D= Elke werkdag waarop de financiële dienst voor het publiek open is vóór 9 uur 30 s morgens Datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde D Opmerking : 1. De aanvragen tot inschrijving of terugbetaling van aandelen of compartimentwijziging ingediend op een werkdag na 9 uur 30 s morgens worden met de aanvragen van de eerstvolgende werkdag vóór 9 uur 30 s morgens gelijkgesteld. 2. Koersen die voor de berekening van de activa op D* worden gebruikt, moeten voor ten minste 80 % van de waarde van de activa niet gekend zijn op het ogenblik van de afsluiting van de aanvragen tot inschrijving of terugbetaling van aandelen of compartimentwijziging (=Dag D om 9 uur 30 s morgens). Zoniet, worden de volgende beurs koersen gebruikt. In dit geval, zullen de datums van berekening van de nettoinventariswaarde en van betaling van de aanvragen tot inschrijving of terugbetaling dienovereenkomstig verlengd worden. 3. Het uur van afsluiting van de ontvangsperiode van orders hierboven vermeld geldt voor de financiële dienst et de distributeurs die in het prospectus worden opgenomen. Wat de andere distributeurs betreft dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangsperiode van orders die deze distributeurs toepassen bij hen te informeren. 8

9 BIJLAGE: JAARLIJKS HERZIENBARE INFORMATIE OVER DE PERIODE VAN 01/01/ /12/ Synthetische risico-indicator 4 op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico) 2. Historisch rendement Het gaat om cijfers van het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen. Staafdiagram met jaarlijks rendement van de laatste 10 jaar (uitgedrukt in %) 30 30, ,06 19,86 9,84 16,39 0 2,13 3, , Tabel met de historische rendementen Sinds xx/xx/xx Gemiddeld gecumuleerd rendement 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar PETERCAM MULTIFUND EQUITIES Jaar Waarde Aandeel Cap (B) - BE /09/2002 3,57% 16,40% -5,70% -0,90% N/A De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming. Het gaat om de rendementscijfers van de kapitalisatie/distributie aandelen 3. Totale-kostenpercentage (TKP) Exploitatiekosten per klasse waarbij transactie -en financiële kosten werden uitgesloten Totale-kostenpercentage (op jaarbasis) Aandeel EUR TKP Aandeel Cap (B) ,41 1,13% De volgende kosten zijn niet in de TKP opgenomen: transactie- en financiële kosten 4. Omloopsnelheid Omloopsnelheid van de portefeuille: 72,13% Gecorrigeerde omloopsnelheid van de portefeuille: 74,62% 9

PETERCAM HORIZON B NV PETERCAM HORIZON B ACTIVE STRATEGY

PETERCAM HORIZON B NV PETERCAM HORIZON B ACTIVE STRATEGY Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2012 INFORMATIE

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Informatie betreffende de bevek : 1. Naam : PUILAETCO DEWAAY FUND 2. Oprichtingsdatum : 14/05/1991 3. Bestaansduur

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Oprichtingsdatum: 24/12/1991 3. Bestaansduur: onbeperkte duur

Nadere informatie

Informatie betreffende de bevek:

Informatie betreffende de bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment BEST MANAGERS van de Bevek PRIVATE INVEST Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: PRIVATE INVEST 2. Oprichtingsdatum: 27/10/2000 3. Bestaansduur: onbeperkte

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur :

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur

Nadere informatie

PETERCAM BALANCED DYNAMIC GROWTH. VEREENVOUDIGD PROSPECTUS December 2010

PETERCAM BALANCED DYNAMIC GROWTH. VEREENVOUDIGD PROSPECTUS December 2010 PETERCAM BALANCED DYNAMIC GROWTH VEREENVOUDIGD PROSPECTUS December 2010 Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG

Nadere informatie

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE openbaar open gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE In het kort ARPE DEFENSIVE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2012 INHOUDSTAFEL VOORSTELLING VAN HET

Nadere informatie

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS Argenta Pensioenspaarfonds, in het kort ARPE openbaar open gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS In het kort ARPE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Maart 2012 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe FORTIS B FUND Equity Telecom Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Oprichtingsdatum 28 mei 2008 Bestaansduur Onbeperkt

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur : onbeperkte

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

PETERCAM HORIZON B NV PETERCAM HORIZON B BONDS INFLATION LINKED EUR

PETERCAM HORIZON B NV PETERCAM HORIZON B BONDS INFLATION LINKED EUR Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG PROSPECTUS NOVEMBER 2012 INFORMATIE

Nadere informatie

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MEERDERE COMPARTIMENTEN INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DECEMBER 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Interbeurs Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MEERDERE COMPARTIMENTEN INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III)

DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III) DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III) Guimardstraat 18-1040 Brussel Vereenvoudigd prospectus

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: DELTA LLOYD 2. Oprichtingsdatum: 05/03/1993 3. Bestaansduur:

Nadere informatie

PETERCAM B FUND NV. JAARVERSLAG op 31 december 2011. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap

PETERCAM B FUND NV. JAARVERSLAG op 31 december 2011. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap f PETERCAM B FUND NV JAARVERSLAG op 31 december 2011 Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND I Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie. VOORSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

PETERCAM B FUND NV PROSPECTUS DECEMBER 2012

PETERCAM B FUND NV PROSPECTUS DECEMBER 2012 Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG PROSPECTUS DECEMBER 2012 Bijlagen bij dit

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 36

FORTIS B FIX Bond Plus 36 FORTIS B FIX Bond Plus 36 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan

Nadere informatie

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Finance Europe

FORTIS B FUND Equity Finance Europe FORTIS B FUND Equity Finance Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Balanced

BNP Paribas B Institutional I Balanced BNP Paribas B Institutional I Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

PETERCAM B FUND NV PETERCAM EQUITIES WORLD DIVIDEND

PETERCAM B FUND NV PETERCAM EQUITIES WORLD DIVIDEND Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG PROSPECTUS NOVEMBER 2012 INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

Informatie betreffende de Bevek:

Informatie betreffende de Bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment CAPITAM van de Bevek MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND Informatie betreffende de Bevek: 1. Naam: MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND 2. Oprichtingsdatum:

Nadere informatie

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-GLOBAL FUND Oprichtingsdatum 29 april 2002 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 10

FORTIS B FIX Bond Plus 10 FORTIS B FIX Bond Plus 10 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL PAGINA 1 APHILION Q² BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING OPTEREND VOOR BELEGGINGEN

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen

Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) Naam

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 126

FORTIS B FIX Equity 126 FORTIS B FIX Equity 126 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

FORTIS B PENSION FUND BALANCED

FORTIS B PENSION FUND BALANCED FORTIS B PENSION FUND BALANCED Vereenvoudigd prospectus Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Naam FORTIS B PENSION FUND BALANCED Eveneens verhandeld onder de handelsnamen Metropolitan-Rentastro

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced

FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FIM INSTITUTIONAL FUND Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Informatie betreffende de Bevek:

Informatie betreffende de Bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment VALUE & DYNAMIC van de Bevek MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND Informatie betreffende de Bevek: 1. Naam: MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND 2. Oprichtingsdatum:

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 86

FORTIS B FIX Equity 86 FORTIS B FIX Equity 86 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie. Naam: VOORSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE openbaar open gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE In het kort ARPE DEFENSIVE PROSPECTUS MAART 2012 INHOUDSTAFEL VOORSTELLING VAN HET OPENBAAR OPEN

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4

BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4 BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX POST-FIX FUND POST-Multifix MIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

PETERCAM BALANCED DEFENSIVE GROWTH. PROSPECTUS Juli 2011

PETERCAM BALANCED DEFENSIVE GROWTH. PROSPECTUS Juli 2011 PETERCAM BALANCED DEFENSIVE GROWTH PROSPECTUS Juli 2011 Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn

Nadere informatie

Prospectus van het compartiment PHARMA & HEALTHCARE van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Prospectus van het compartiment PHARMA & HEALTHCARE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Prospectus van het compartiment PHARMA & HEALTHCARE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AXA BELGIUM FUND 2. Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum

Nadere informatie

JAARVERSLAG 31.12.14 PETERCAM B FUND NV BEVEK

JAARVERSLAG 31.12.14 PETERCAM B FUND NV BEVEK JAARVERSLAG 31.12.14 PETERCAM B FUND NV BEVEK Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT EUROPE PLUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT EUROPE PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT EUROPE PLUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT HIGH DIVIDEND EUROZONE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT HIGH DIVIDEND EUROZONE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT HIGH DIVIDEND EUROZONE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Record Top Pension Fund

Record Top Pension Fund Record Top Pension Fund Pensioenspaarfonds Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming Erkend in het kader van het derdeleeftijds- of pensioensparen Categorie

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

Prospectus van het compartiment GLOBAL FoF van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Prospectus van het compartiment GLOBAL FoF van de Bevek AXA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AXA BELGIUM FUND 2. Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 4. Bestaansduur : onbeperkte duur Prospectus van het compartiment GLOBAL

Nadere informatie

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS PROSPECTUS VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dat belegt

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT KBC BUSINESS PRO APRIL 90

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT KBC BUSINESS PRO APRIL 90 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT KBC BUSINESS PRO APRIL 90 van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan

Nadere informatie

PUILAETCO DEWAAY FUND

PUILAETCO DEWAAY FUND PUILAETCO DEWAAY FUND Publieke bevek naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van deelneming die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/CE ICBE

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

ALTERVISION Balance Europe

ALTERVISION Balance Europe ALTERVISION Balance Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam ALTERVISION Oprichtingsdatum 22 oktober 1998 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES

Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Rechtsvorm: naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum: 24 december 1991 4. Bestaansduur:

Nadere informatie

FORTIS B GLOBAL Stability World

FORTIS B GLOBAL Stability World FORTIS B GLOBAL Stability World Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Prospectus van het compartiment EURO BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND. Informatie betreffende de Bevek : 11 maart

Prospectus van het compartiment EURO BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND. Informatie betreffende de Bevek : 11 maart Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AXA BELGIUM FUND 2. Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 4. Bestaansduur : onbeperkte duur Prospectus van het compartiment EURO

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS PROSPECTUS FEBRUARI 2013 Infoblad Prospectus : Interbeurs Hermes Pensioenfonds Het prospectus van het Interbeurs Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

BNP PARIBAS B GLOBAL Balanced

BNP PARIBAS B GLOBAL Balanced BNP PARIBAS B GLOBAL Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN MEDIUM, FUND OF FUNDS

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN MEDIUM, FUND OF FUNDS PROSPECTUS VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEIA PLAN MEDIUM, FUND OF FUNDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dat belegt

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 182

FORTIS B FIX Equity 182 FORTIS B FIX Equity 182 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 1

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 1 POST-FIX FUND POST-Multifix Control 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie