DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III)"

Transcriptie

1 DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III) Guimardstraat Brussel Vereenvoudigd prospectus JULI 2010

2 DEGROOF DBI-RDT Openbare bevek naar Belgisch recht met compartimenten - ICBE Guimardstraat Brussel RPR Brussel Informatie betreffende de bevek Oprichtingsdatum van de bevek: 24 maart 1997 Bestaansduur: Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft: onbeperkte duur België Statuut: Openbare bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Type beheer: Bevek die een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging heeft aangesteld Degroof Fund Management Company NV Naamloze vennootschap Zetel: Guimardstraat te 1040 Brussel Delegatie van de administratie: Subdelegatie van de administratie: Financiële dienst: Banque Degroof Luxembourg SA Zetel: 12, rue Eugène Ruppert, LU-2453 Luxembourg Belgisch bijkantoor: Guimardstraat 19 BE 1040 Brussel Bank Degroof NV - Nijverheidsstraat 44 - BE 1040 Brussel voor de afhandeling van alle contracten, de uitgifte en terugkoop van deelbewijzen en het beantwoorden van vragen om inlichtingen van de deelnemers Bank Degroof NV - Nijverheidsstraat 44 - BE 1040 Brussel Distributeurs: Bank Degroof NV, Nijverheidsstraat 44 te 1040 Brussel Bewaarder: Bank Degroof NV - Nijverheidsstraat 44 - BE 1040 Brussel Commissaris: Promotor-Financiële Groep : Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Prins Boudewijnlaan 24d 2550 Kontich Erkende bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer E. Clinck, Commissaris Groep Degroof Belastingstelsel voor de bevek: * jaarlijkse belasting (1) van 0,08% geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen voor aandelenklasse A * jaarlijkse belasting (1) van 0,01% geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen voor aandelenklasse I * terugwinning van inhoudingen aan de bron op Belgische dividenden en buitenlandse inkomsten, geïnd door de bevek (overeenkomstig de overeenkomsten tot voorkoming van de dubbele belastingheffing) (1) Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen. Het belastingregime van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijke belastingstelsel, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers. Degroof DBI-RDT vereenvoudigd prospectus Juli

3 Aanvullende informatie Informatiebronnen: Het prospectus, de statuten, de jaar- en halfjaarverslagen en, desgevallend, de volledige informatie over de andere compartimenten, voor of na de inschrijving op de rechten van deelneming, kunnen op verzoek gratis worden verkregen bij Bank Degroof NV. Het totale-kostenpercentage en de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden zijn verkrijgbaar op volgende plaats: Banque Degroof Luxembourg SA Belgisch bijkantoor: Guimardstraat 19, 1040 Brussel De volgende documenten en informatie kunnen geraadpleegd worden op de internetsite van de promotor: het prospectus en de statuten, het vereenvoudigd prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen. Bevoegde autoriteit: Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Tel website: Het vereenvoudigd prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de CBFA, overeenkomstig artikel 53, 1 er van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen: Mevrouw Barbara De Laet Telefoon: (tussen 9 en 12 uur en van 14 tot 16 uur op bankwerkdagen te Brussel) adres: Mevrouw Sonia Nysten Telefoon: (tussen 9 en 12 uur en van 14 tot 16 uur op bankwerkdagen te Brussel) adres: Postadres: Bank Degroof NV, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel Dit document is een vertaling van de Franse versie die als enige officiële versie geldt. Degroof DBI-RDT vereenvoudigd prospectus Juli

4 DEGROOF DBI-RDT Openbare bevek naar Belgisch recht met compartimenten - ICBE Guimardstraat Brussel COMPARTIMENT EURO DIVERSIFIED 1. Voorstelling Oprichtingsdatum: 24 maart 1997 Bestaansduur: onbeperkte duur 2. Beleggingsgegevens 2.1 Doel van het compartiment: Het compartiment heeft tot doel de aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal resultaat te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in Europese aandelen van de lidstaten van de Europese Unie die deelnemen aan de Europese Monetaire Unie. De portefeuille is gebaseerd op een ruime spreiding van de economische sectoren die globaal gezien de beurskapitalisatie van de betrokken landen benaderen. 2.2 Beleggingsbeleid van het compartiment: Categorieën van toegelaten activa: aandelen (en andere met aandelen gelijkgestelde roerende waarden) van Europese ondernemingen van de EMU-zone en liquide middelen. Het feit dat de samenstelling van de portefeuille weliswaar voldoet aan algemene, wettelijke en statutaire voorschriften en beperkingen, verhindert niet dat er een risicoconcentratie kan ontstaan in bepaalde kleinere categorieën van activa of economische of geografische sectoren. Benchmark: de MSCI EMU DNI index van Morgan Stanley Capital International Inc. Deze benchmark wordt aangewend bij het beheer van het compartiment. 2.3 Risicoprofiel van het compartiment: De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Nadere bijzonderheden omtrent de als aanzienlijk beschouwde risico s zijn te vinden in het prospectus. Degroof DBI-RDT vereenvoudigd prospectus Juli

5 Samenvattende tabel van risico s zoals ingeschat door het compartiment: Risicotype Bondige definitie van het risico Geen Laag Middel Hoog Marktrisico Risico dat de hele markt van een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed Kredietrisico Risico dat een uitgevende instelling of een tegenpartij in gebreke blijft Afwikkelingsrisico Risico dat de afwikkeling van een transactie via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht Liquiditeitsrisico Risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd Wisselkoers- of Risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt valutarisico door wisselkoersschommelingen Bewaarnemingsrisico Risico van verlies van in bewaring gegeven activa bij een bewaarnemer of onderbewaarnemer Concentratierisico Risico dat verband houdt met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of bepaalde markten Rendementsrisico Risico voor het rendement Kapitaalrisico Risico voor het kapitaal (1) Flexibiliteitsrisico Aan het product zelf te wijten inflexibiliteit en beperkingen op het overschakelen op andere aanbieders Inflatierisico Risico afhankelijk van de inflatie Risico afhankelijk van externe factoren Onzekerheid over de onveranderlijkheid van externe factoren zoals het belastingregime (1) geen kapitaalwaarborg of kapitaalbescherming Door zijn aard kan het compartiment blootgesteld zijn aan praktijken van market timing. Het compartiment staat dergelijke praktijken niet toe en volgende maatregelen werden genomen om de pogingen tot market timing te voorkomen: Gepaste procedures werden ingevoerd om zich ervan te verzekeren dat de inschrijvingsaanvragen ontvangen worden voor het limiettijdstip dat geldt voor het aanvaarden van orders. Het limiettijdstip voor het aanvaarden van orders is enkele uren vroeger dan dat van het afsluiten van de koersen dat voor het berekenen van de geldende inventariswaarde gebruikt worden. 2.4 Risicoprofiel van het type belegger: Gezien het distributiebeleid (distributie van ten minste 90% van de netto-inkomsten, inclusief de gerealiseerde nettomeerwaarden) is dit compartiment bestemd voor rechtspersonen naar Belgisch recht die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting en die wensen te beleggen in aandelen van Europese ondernemingen van de eurozone. Dit compartiment is normaal gezien niet aangepast aan de behoeften van natuurlijke personen of rechtspersonen die niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting in België. (particulieren of VZW s). De belegger moet het risico dat verband houdt met Europese aandelen van de eurozone aanvaarden. Zijn tijdshorizon bedraagt ongeveer 10 jaar. Dit wil zeggen dat het niet uitgesloten is dat gedurende een periode van 10 jaar of meer de rendabiliteit van zijn belegging niet positief is. De belegger zal dus een dynamisch risicoprofiel hebben. Degroof DBI-RDT vereenvoudigd prospectus Juli

6 3. Bedrijfsinformatie PROVISIES EN KOSTEN Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EURO of percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Compartimentswijziging Verhandelingsprovisie maximaal 1,5%, vrij verhandelbaar Administratieve kosten Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na intrede Beurstaks Kapitalisatieaandelen 0,5% (max. 750) kap. kap./dis. 0,5% (max. 750) Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in EURO of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille (1) 0,10% per jaar met een minimum van (*) Prestatieprovisie Vergoeding voor de administratie (1) Vergoeding voor de verhandeling (1) Vergoeding van de bewaarder (1) (met inbegrip van de financiële dienst) Jaarlijkse belasting (**) Andere kosten (schatting): met inbegrip van de vergoeding van de commissaris, de bestuurders en de natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd nihil 0,080% per jaar voor de activaschijf tussen 0 en 125 mln 0,065% per jaar boven 125 mln met een minimum van (*) 0,15% per jaar 0,105% per jaar voor de activaschijf tussen 0 en 35 mln 0,08% per jaar voor de activaschijf tussen 35 en 125 mln 0,055% per jaar boven 125 mln met een minimum van (*) 0,08% van de netto uitstaande bedragen in België op 31 december van het voorgaande jaar voor aandelenklasse A en 0,01% voor aandelenklasse I 0,06% per jaar (*) Het minimum geldt: vergoeding voor het beheer: onder 40 miljoen euro netto-activa vergoeding van de bewaarder: onder 23,8 miljoen euro netto-activa vergoeding van de administratief agent: onder 50 miljoen euro netto-activa In dit geval stijgen de vermelde relatieve percentages. (**) Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen. (1) Deze vergoedingen zijn trimestrieel betaalbaar en worden berekend op basis van de gemiddeld netto-activa van het kwartaal. Degroof DBI-RDT vereenvoudigd prospectus Juli

7 4. Informatie betreffende de verhandeling van de rechten van deelneming Aandelenklassen: Klasse A : aandelen aan het publiek aangeboden, hetzij aan natuurlijke personen of aan rechtspersonen, aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen, uitsluitend distributieaandelen. Klasse I : aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen aangeboden aan professionele of institutionele beleggers; initiële inschrijving van ten minste euro, uitsluitend distributieaandelen. De Financiële dienst heeft bepalingen uitgewerkt om permanent na te gaan of de personen die inschreven op deelbewijzen van een aandelenklasse die op een of meer punten een voordeliger stelsel geniet, of die dergelijke deelbewijzen hebben verworven, aan de opgelegde criteria voldoen. Munteenheid van de berekening van de netto-inventariswaarde: EURO Dividenduitkering: eind juni, na de algemene vergadering, gaat Bank Degroof NV over tot de uitkering van de dividenden Initiële inschrijvingsperiode: 13 mei 1997 Initiële inschrijvingsprijs: BEF of EUR 247,89 Berekening en publicatie van de netto-inventariswaarde: De netto-inventariswaarde wordt elke werkdag te Brussel (dag J+1) berekend en gepubliceerd in de financiële pers (l Echo en De Tijd) alsook op de internetsite van Bank Degroof NV ( De inventariswaarde wordt berekend op basis van de slotkoersen van de vorige dag (dag J). Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor de compartimentswijziging: J = datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders (elke bankwerkdag om uur) en datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde. Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders hierboven vermeld, geldt alleen voor de financiële dienst en de distributeurs die in het prospectus worden opgenomen. Wat de andere distributeurs betreft, dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders die deze distributeurs toepassen bij hen te informeren. J + 1 = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde J + 3 = datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen Als de reële waarde voor meer dan 20% van de activa gekend is bij het afsluiten van de ontvangstperiode van de aanvragen tot uitgifte of terugkoop van deelbewijzen, of van compartimentswijziging, dan wordt een alternatieve berekeningswijze van de netto-inventariswaarde toegepast, namelijk met: J + 1 als datum van de gepubliceerde nettowaarde J + 2 als datum van de berekening van de netto-inventariswaarde op basis van de koersen van J + 1 J + 4 als datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen Degroof DBI-RDT vereenvoudigd prospectus Juli

8 BIJLAGE: jaarlijks herzienbare informatie voor de periode van 01/04/09 tot en met 31/03/10 1. Synthetische risico-indicator: 4 op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico) 2. Historisch rendement per categorie van rechten van deelneming: Het gaat om cijfers uit het verleden die geen indicator voor toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen. Euro Diversified MSCI EMU 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% % % % 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Tabel met historische rendementen (per 31/03/10): gemiddeld cumulatief rendement op jaarbasis Euro Diversified 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar MSCI EMU DNI Euro Diversified MSCI EMU DNI Euro Diversified MSCI EMU DNI Euro Diversified MSCI EMU DNI 47,84% 48,78% -8,87% -9,64% 1,68% 2,24% -3,23% -2,54% Sinds 13 mei 1997 Euro Diversified MSCI EMU DNI 3,37% 4,01% De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming 3. Totale-kostenpercentage (TKP): 0,53% De volgende kosten zijn niet in de TKP opgenomen: de transactiekosten 4. Omloopsnelheid: Omloopsnelheid van de portefeuille: 6% Gecorrigeerde omloopsnelheid van de portefeuille: 6% Degroof DBI-RDT vereenvoudigd prospectus Juli

9 DEGROOF DBI-RDT Openbare bevek naar Belgisch recht met compartimenten - ICBE Guimardstraat Brussel COMPARTIMENT US DIVERSIFIED 1. Voorstelling Oprichtingsdatum: 1 februari 2006 Bestaansduur: onbeperkte duur 2. Beleggingsgegevens 2.1 Doel van het compartiment: Het compartiment heeft tot doel de aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal resultaat te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in Amerikaanse aandelen. Beleid bij het volgen van indices: de portefeuille is geïndexeerd op de Amerikaanse index S&P Beleggingsbeleid van het compartiment: Categorieën van toegelaten activa: aandelen (en andere met aandelen gelijkgestelde roerende waarden) van Amerikaanse ondernemingen en liquide middelen. Het feit dat de samenstelling van de portefeuille weliswaar voldoet aan algemene, wettelijke en statutaire voorschriften en beperkingen, verhindert niet dat er een risicoconcentratie kan ontstaan in bepaalde kleinere categorieën van activa of economische of geografische sectoren. Het volgen van indices: Sampling methode met een bijna volledige kopiëring van de S&P 500 index. Elke sector is in verhouding tot zijn gewicht in de index vertegenwoordigd. De tracking error (standaardafwijking ten opzichte van referentie-index) bedraagt 0,60. Een optimaliserings- en risicocontrolemodel wordt ex ante en ex post gebruikt. De optimalisering heeft tot doel een portefeuille op te bouwen die de referentie-index zo nauwgezet mogelijk volgt en tegelijkertijd de ex ante tracking error minimaliseert. Het compartiment heeft tot doel de samenstelling van een aandelenindex te volgen in de zin van artikel 37 van het koninklijk besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. 2.3 Risicoprofiel van het compartiment: De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Nadere bijzonderheden omtrent de als aanzienlijk beschouwde risico s zijn te vinden in het prospectus. Degroof DBI-RDT vereenvoudigd prospectus Juli

10 Samenvattende tabel van risico s zoals ingeschat door het compartiment: Risicotype Bondige definitie van het risico Geen Laag Middel Hoog Marktrisico Risico dat de hele markt van een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed Kredietrisico Risico dat een uitgevende instelling of een tegenpartij in gebreke blijft Afwikkelingsrisico Risico dat de afwikkeling van een transactie via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht Liquiditeitsrisico Risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd Wisselkoers- of Risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt valutarisico door wisselkoersschommelingen Bewaarnemingsrisico Risico van verlies van in bewaring gegeven activa bij een bewaarnemer of onderbewaarnemer Concentratierisico Risico dat verband houdt met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of bepaalde markten Rendementsrisico Risico voor het rendement Kapitaalrisico Risico voor het kapitaal (1) Flexibiliteitsrisico Aan het product zelf te wijten inflexibiliteit en beperkingen op het overschakelen op andere aanbieders Inflatierisico Risico afhankelijk van de inflatie Risico afhankelijk van externe factoren Onzekerheid over de onveranderlijkheid van externe factoren zoals het belastingregime (1) geen kapitaalwaarborg of kapitaalbescherming Door zijn aard kan het compartiment blootgesteld zijn aan praktijken van market timing. Het compartiment staat dergelijke praktijken niet toe en volgende maatregelen werden genomen om de pogingen tot market timing te voorkomen: Gepaste procedures werden ingevoerd om zich ervan te verzekeren dat de inschrijvingsaanvragen ontvangen worden voor het uiterste tijdstip dat geldt voor het aanvaarden van orders. Het uiterste tijdstip voor het aanvaarden van orders is enkele uren vroeger dan dat van het afsluiten van de koersen die voor het berekenen van de geldende inventariswaarde gebruikt worden. 2.4 Risicoprofiel van het type belegger: Gezien het distributiebeleid (distributie van ten minste 90% van de netto-inkomsten, met inbegrip van de gerealiseerde nettomeerwaarden) is dit compartiment bestemd voor rechtspersonen naar Belgisch recht die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting en die wensen te beleggen in aandelen van Amerikaanse ondernemingen. Dit compartiment is normaal gezien niet aangepast aan de behoeften van natuurlijke personen of rechtspersonen die niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting in België. (particulieren of VZW s). De belegger moet het risico dat verband houdt met Amerikaanse aandelen aanvaarden. Zijn tijdshorizon bedraagt ongeveer 12 jaar. Dit wil zeggen dat het niet uitgesloten is dat gedurende een periode van 12 jaar of meer de rendabiliteit van zijn belegging niet positief is. De belegger zal dus een dynamisch risicoprofiel hebben. Degroof DBI-RDT vereenvoudigd prospectus Juli

11 3. Bedrijfsinformatie PROVISIES EN KOSTEN Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EURO of percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Compartimentswijziging Verhandelingsprovisie maximaal 1,5%, vrij verhandelbaar Administratieve kosten Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na intrede Beurstaks Kapitalisatieaandelen 0,5% (max. 750) kap. kap./dis. 0,5% (max. 750) Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in EURO of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille (1) 0,12% per jaar met een minimum van (*) Prestatieprovisie Vergoeding voor de administratie (1) Vergoeding voor de verhandeling (1) Vergoeding van de bewaarder (1) (met inbegrip van de financiële dienst) Jaarlijkse belasting (**) Andere kosten (schatting): met inbegrip van de vergoeding van de commissaris, de bestuurders en de natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd nihil 0,07% per jaar 0,15% per jaar 0,03% per jaar met een minimum van (*) 0,08% van de netto uitstaande bedragen in België op 31 december van het voorgaande jaar voor aandelenklasse A en 0,01% voor aandelenklasse I 0,06% per jaar (*) Het minimum geldt: vergoeding voor het beheer: onder 16,66 miljoen euro netto-activa vergoeding van de bewaarder: onder 50 miljoen euro netto-activa In dit geval stijgen de vermelde relatieve percentages. (**) Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen. (1) Deze vergoedingen zijn trimestrieel betaalbaar en worden berekend op basis van de gemiddeld netto-activa van het kwartaal. Degroof DBI-RDT vereenvoudigd prospectus Juli

12 4. Informatie betreffende de verhandeling van de rechten van deelneming Aandelenklassen: Klasse A : aandelen aan het publiek aangeboden, hetzij aan natuurlijke personen of aan rechtspersonen, aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen, uitsluitend distributieaandelen. Klasse I : aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen aangeboden aan professionele of institutionele beleggers; initiële inschrijving van ten minste euro, uitsluitend distributieaandelen. De Financiële dienst heeft bepalingen uitgewerkt om permanent na te gaan of de personen die inschreven op deelbewijzen van een aandelenklasse die op een of meer punten een voordeliger stelsel geniet, of die dergelijke deelbewijzen hebben verworven, aan de opgelegde criteria voldoen. Munteenheid van de berekening van de netto-inventariswaarde: EURO Dividenduitkering: eind juni, na de algemene vergadering, gaat Bank Degroof NV over tot de uitkering van de dividenden Initiële inschrijvingsperiode: van 2 tot 6 februari 2006 Initiële inschrijvingsprijs: EUR 500,00 Berekening en publicatie van de netto-inventariswaarde: De netto-inventariswaarde wordt elke dinsdag die een werkdag is te Brussel (dag J+1) berekend en gepubliceerd in de financiële pers (l Echo en De Tijd) alsook op de internetsite van Bank Degroof NV ( De inventariswaarde wordt berekend op basis van de slotkoersen van de vorige dag (dag J). Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor de compartimentswijziging: J = datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders (elke maandag die een bankwerkdag is om uur) en datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde. Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders hierboven vermeld, geldt alleen voor de financiële dienst en de distributeurs die in het prospectus worden opgenomen. Wat de andere distributeurs betreft, dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders die deze distributeurs toepassen bij hen te informeren. J + 1 = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde J + 3 = datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen Als de reële waarde voor meer dan 20% van de activa gekend is bij het afsluiten van de ontvangstperiode van de aanvragen tot uitgifte of terugkoop van deelbewijzen, of van compartimentswijziging, dan wordt een alternatieve berekeningswijze van de netto-inventariswaarde toegepast, namelijk met: J + 1 als datum van de gepubliceerde nettowaarde J + 2 als datum van de berekening van de netto-inventariswaarde op basis van de koersen van J + 1 J + 4 als datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen Degroof DBI-RDT vereenvoudigd prospectus Juli

13 BIJLAGE: jaarlijks herzienbare informatie voor de periode van 01/04/09 tot en met 31/03/10 1. Synthetische risico-indicator: 4 op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico) 2. Historisch rendement per categorie van rechten van deelneming: Het gaat om cijfers uit het verleden die geen indicator voor toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen. US Diversified MSCI USA 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % % % % 06/07 07/08 08/09 09/10 Tabel met historische rendementen (per 31/03/10): gemiddeld cumulatief rendement op jaarbasis 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar US S&P 500 US S&P 500 US S&P 500 US S&P 500 Diversified Diversified Diversified Diversified 45,53% 46,03% -4,83% -5,16% / / / / Sinds 6 februari 2006 US S&P 500 Diversified -3,29% -3,48% De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming 3. Totale-kostenpercentage (TKP): 0,47% De volgende kosten zijn niet in de TKP opgenomen: de transactiekosten 4. Omloopsnelheid: Omloopsnelheid van de portefeuille: 7% Gecorrigeerde omloopsnelheid van de portefeuille: 7% Degroof DBI-RDT vereenvoudigd prospectus Juli

14 DEGROOF DBI-RDT Openbare bevek naar Belgisch recht met compartimenten - ICBE Guimardstraat Brussel COMPARTIMENT EMU BEHAVIORAL VALUE 1. Voorstelling Oprichtingsdatum: 21 augustus 2006 Bestaansduur: onbeperkte duur 2. Beleggingsgegevens 2.1 Doel van het compartiment: Het compartiment heeft tot doel de aandeelhouders een hoog mogelijk globaal resultaat te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen van de lidstaten van de Europese Unie die deelnemen aan de Europese Monetaire Unie (EMU), die als ondergewaardeerd worden beschouwd gezien hun potentieel aan toekomstig rendement en in aandelen van de lidstaten van de EMU die geacht worden een goed koersmomentum te bieden. De beleggingen gebeuren op basis van een ruime risicospreiding. 2.2 Beleggingsbeleid van het compartiment: Categorieën van toegelaten activa: aandelen van Europese ondernemingen van de EMU-zone en liquide middelen. Het feit dat de samenstelling van de portefeuille weliswaar voldoet aan algemene, wettelijke en statutaire voorschriften en beperkingen, verhindert niet dat er een risicoconcentratie kan ontstaan in bepaalde kleinere categorieën van activa of economische of geografische sectoren. Benchmark: MSCI EMU DNI index van Morgan Stanley Capital International Inc. De wijze van beheer van het compartiment zal op deze benchmark worden afgestemd. 2.3 Risicoprofiel van het compartiment: De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Nadere bijzonderheden omtrent de als aanzienlijk beschouwde risico s zijn te vinden in het prospectus. Degroof DBI-RDT vereenvoudigd prospectus Juli

15 Samenvattende tabel van risico s zoals ingeschat door het compartiment: Risicotype Bondige definitie van het risico Geen Laag Middel Hoog Marktrisico Risico dat de hele markt van een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed Kredietrisico Risico dat een uitgevende instelling of een tegenpartij in gebreke blijft Afwikkelingsrisico Risico dat de afwikkeling van een transactie via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht Liquiditeitsrisico Risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd Wisselkoers- of Risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt valutarisico door wisselkoersschommelingen Bewaarnemingsrisico Risico van verlies van in bewaring gegeven activa bij een bewaarnemer of onderbewaarnemer Concentratierisico Risico dat verband houdt met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of bepaalde markten Rendementsrisico Risico voor het rendement Kapitaalrisico Risico voor het kapitaal (1) Flexibiliteitsrisico Aan het product zelf te wijten inflexibiliteit en beperkingen op het overschakelen op andere aanbieders Inflatierisico Risico afhankelijk van de inflatie Risico afhankelijk van externe factoren Onzekerheid over de onveranderlijkheid van externe factoren zoals het belastingregime (1) geen kapitaalwaarborg of kapitaalbescherming 2.4 Risicoprofiel van het type belegger: Gezien het distributiebeleid (distributie van ten minste 90% van de netto-inkomsten, met inbegrip van de gerealiseerde nettomeerwaarden) is dit compartiment bestemd voor rechtspersonen naar Belgisch recht die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting en die wensen te beleggen in aandelen van Europese ondernemingen. Dit compartiment is normaal gezien niet aangepast aan de behoeften van natuurlijke personen of rechtspersonen die niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting in België. (particulieren of VZW s). De belegger moet het risico dat verband houdt met Europese aandelen aanvaarden. Zijn tijdshorizon bedraagt ongeveer 10 jaar. Dit wil zeggen dat het niet uitgesloten is dat gedurende een periode van 10 jaar of meer de rendabiliteit van zijn belegging niet positief is. De belegger zal dus een dynamisch risicoprofiel hebben. Degroof DBI-RDT vereenvoudigd prospectus Juli

16 3. Bedrijfsinformatie PROVISIES EN KOSTEN Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EURO of percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Compartimentswijziging Verhandelingsprovisie maximaal 3,0%, vrij verhandelbaar Administratieve kosten Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na intrede Beurstaks Kapitalisatieaandelen 0,5% (max. 750) kap. kap./dis. 0,5% (max. 750) Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in EURO of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille (1) 0,20% per jaar met een minimum van (*) Prestatieprovisie Vergoeding voor de administratie (1) Verhandelingsprovisie (1) Vergoeding van de bewaarder (1) (met inbegrip van de financiële dienst) Jaarlijkse belasting (**) Andere kosten (schatting): met inbegrip van de vergoeding van de commissaris, de bestuurders en de natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd nihil 0,080% per jaar voor de activaschijf tussen 0 en 125 mln 0,065% per jaar boven 125 mln met een minimum van (*) 0,50% per jaar 0,105% per jaar voor de activaschijf tussen 0 en 35 mln 0,080% per jaar voor de activaschijf tussen 35 en 125 mln 0,055% per jaar boven 125 mln met een minimum van (*) 0,08% van de netto uitstaande bedragen in België op 31 december van het voorgaande jaar voor aandelenklasse A en 0,01% voor aandelenklasse I 0,06% per jaar (*) Het minimum geldt: vergoeding voor het beheer: onder 20 miljoen euro netto-activa vergoeding van de bewaarder: onder 23,8 miljoen euro netto-activa vergoeding van de administratief agent: onder 50 miljoen euro netto-activa In dit geval stijgen de vermelde relatieve percentages. (**) Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen. (1) Deze vergoedingen zijn trimestrieel betaalbaar en worden berekend op basis van de gemiddeld netto-activa van het kwartaal. Degroof DBI-RDT vereenvoudigd prospectus Juli

17 4. Informatie betreffende de verhandeling van de rechten van deelneming Aandelenklassen: Klasse A : aandelen aan het publiek aangeboden, hetzij aan natuurlijke personen of aan rechtspersonen, aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen, uitsluitend distributieaandelen. Klasse I : aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen aangeboden aan professionele of institutionele beleggers; initiële inschrijving van ten minste euro, uitsluitend distributieaandelen. De Financiële dienst heeft bepalingen uitgewerkt om permanent na te gaan of de personen die inschreven op deelbewijzen van een aandelenklasse die op een of meer punten een voordeliger stelsel geniet, of die dergelijke deelbewijzen hebben verworven, aan de opgelegde criteria voldoen. Munteenheid van de berekening van de netto-inventariswaarde: EURO Dividenduitkering: eind juni, na de algemene vergadering, gaat Bank Degroof NV over tot de uitkering van de dividenden Initiële inschrijvingsperiode: van 26 september tot 2 oktober 2006 Initiële inschrijvingsprijs: EUR 500,00 Berekening en publicatie van de netto-inventariswaarde: De netto-inventariswaarde wordt elke werkdag te Brussel (dag J+1) berekend en gepubliceerd in de financiële pers (l Echo en De Tijd) alsook op de internetsite van Bank Degroof NV ( De inventariswaarde wordt berekend op basis van de slotkoersen van de vorige dag (dag J). Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor de compartimentswijziging: J = datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders (elke bankwerkdag om uur) en datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde. Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders hierboven vermeld, geldt alleen voor de financiële dienst en de distributeurs die in het prospectus worden opgenomen. Wat de andere distributeurs betreft, dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders die deze distributeurs toepassen bij hen te informeren. J + 1 = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde J + 3 = datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen Als de reële waarde voor meer dan 20% van de activa gekend is bij het afsluiten van de ontvangstperiode van de aanvragen tot uitgifte of terugkoop van deelbewijzen, of van compartimentswijziging, dan wordt een alternatieve berekeningswijze van de netto-inventariswaarde toegepast, namelijk met: J + 1 als datum van de gepubliceerde nettowaarde J + 2 als datum van de berekening van de netto-inventariswaarde op basis van de koersen van J + 1 J + 4 als datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen Degroof DBI-RDT vereenvoudigd prospectus Juli

18 BIJLAGE: jaarlijks herzienbare informatie voor de periode van 01/04/09 tot en met 31/03/10 1. Synthetische risico-indicator: 5 op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico) 2. Historisch rendement per categorie van rechten van deelneming: Het gaat om cijfers uit het verleden die geen indicator voor toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen. EMU Behavioral Value MSCI EMU 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% % % % 07/08 08/09 09/10 Tabel met historische rendementen (per 31/03/10): gemiddeld cumulatief rendement op jaarbasis 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar EMU BEHAVIORAL MSCI EMU DNI EMU BEHAVIORAL MSCI EMU DNI EMU BEHAVIORAL MSCI EMU DNI EMU BEHAVIORAL MSCI EMU DNI VALUE VALUE VALUE VALUE 53,59% 48,78% -10,29% -9,64% / / / / Sinds 26 september 2006 EMU MSCI BEHAVIORAL EMU DNI VALUE -6,60% -5,17% De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming 3. Totale-kostenpercentage (TKP): 1,21% De volgende kosten zijn niet in de TKP opgenomen: de transactiekosten 4. Omloopsnelheid: Omloopsnelheid van de portefeuille: 160% Gecorrigeerde omloopsnelheid van de portefeuille: 161% Degroof DBI-RDT vereenvoudigd prospectus Juli

19 DEGROOF DBI-RDT Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Zetel : Guimardstraat 18 te B-1040 Brussel RPR Brussel. : Nr I N S C H R I J V I N G S B I L J E T Ondergetekende... wonende te... verklaart het uitgifteprospectus van JULI 2010 te hebben ontvangen en gelezen en overeenkomstig het prospectus en de statuten van DEGROOF DBI-RDT in te schrijven op de distributieaandelen :... aandelen van het compartiment EURO DIVERSIFIED in de vorm van: gedematerialiseerde vorm op naam... aandelen van het compartiment US DIVERSIFIED in de vorm van: gedematerialiseerde vorm op naam... aandelen van het compartiment EMU BEHAVIORAL VALUE in de vorm van: gedematerialiseerde vorm op naam Gelieve ze in mijn depot nr bij Bank Degroof N.V. onder te brengen De betaling wordt uitgevoerd door. Opgemaakt in tweevoud te... op... (handtekening voorafgegaan door de handgeschreven vermelding "Gelezen en goedgekeurd") Degroof DBI-RDT vereenvoudigd prospectus Juli

20 DEGROOF DBI-RDT Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Zetel : Guimardstraat 18 te B-1040 Brussel RPR Brussel. : Nr I N S C H R I J V I N G S B I L J E T Ondergetekende... wonende te... verklaart het uitgifteprospectus van JULI 2010 te hebben ontvangen en gelezen en overeenkomstig het prospectus en de statuten van DEGROOF DBI-RDT in te schrijven op de distributieaandelen :... aandelen van het compartiment EURO DIVERSIFIED in de vorm van: gedematerialiseerde vorm op naam... aandelen van het compartiment US DIVERSIFIED in de vorm van: gedematerialiseerde vorm op naam... aandelen van het compartiment EMU BEHAVIORAL VALUE in de vorm van: gedematerialiseerde vorm op naam Gelieve ze in mijn depot nr bij Bank Degroof N.V. onder te brengen De betaling wordt uitgevoerd door. Opgemaakt in tweevoud te... op... (handtekening voorafgegaan door de handgeschreven vermelding "Gelezen en goedgekeurd") Degroof DBI-RDT vereenvoudigd prospectus Juli

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

Informatie betreffende de bevek:

Informatie betreffende de bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment BEST MANAGERS van de Bevek PRIVATE INVEST Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: PRIVATE INVEST 2. Oprichtingsdatum: 27/10/2000 3. Bestaansduur: onbeperkte

Nadere informatie

DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III)

DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III) DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III) Guimardstraat 18-1040 Brussel Prospectus en statuten OKTOBER

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Informatie betreffende de bevek : 1. Naam : PUILAETCO DEWAAY FUND 2. Oprichtingsdatum : 14/05/1991 3. Bestaansduur

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur :

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur : onbeperkte

Nadere informatie

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MEERDERE COMPARTIMENTEN INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Oprichtingsdatum: 24/12/1991 3. Bestaansduur: onbeperkte duur

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe FORTIS B FUND Equity Telecom Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MEERDERE COMPARTIMENTEN INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie. VOORSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Informatie betreffende de Bevek:

Informatie betreffende de Bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment CAPITAM van de Bevek MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND Informatie betreffende de Bevek: 1. Naam: MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND 2. Oprichtingsdatum:

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

PETERCAM HORIZON B NV PETERCAM HORIZON B ACTIVE STRATEGY

PETERCAM HORIZON B NV PETERCAM HORIZON B ACTIVE STRATEGY Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2012 INFORMATIE

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DECEMBER 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Interbeurs Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: DELTA LLOYD 2. Oprichtingsdatum: 05/03/1993 3. Bestaansduur:

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Oprichtingsdatum 28 mei 2008 Bestaansduur Onbeperkt

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT HIGH DIVIDEND EUROZONE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT HIGH DIVIDEND EUROZONE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT HIGH DIVIDEND EUROZONE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

Informatie betreffende de Bevek:

Informatie betreffende de Bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment VALUE & DYNAMIC van de Bevek MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND Informatie betreffende de Bevek: 1. Naam: MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND 2. Oprichtingsdatum:

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie. Naam: VOORSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen

Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) Naam

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL PAGINA 1 APHILION Q² BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING OPTEREND VOOR BELEGGINGEN

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Finance Europe

FORTIS B FUND Equity Finance Europe FORTIS B FUND Equity Finance Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

DEGROOF OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCITS IV)

DEGROOF OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCITS IV) DEGROOF OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCITS IV) Guimardstraat 18-1040 Brussel Prospectus en statuten 27 JANUARI

Nadere informatie

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-GLOBAL FUND Oprichtingsdatum 29 april 2002 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

PETERCAM MULTIFUND EQUITIES

PETERCAM MULTIFUND EQUITIES PETERCAM MULTIFUND EQUITIES Vereenvoudigd Prospectus Juni 2011 Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die niet beantwoordt aan de voorwaarden

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT EUROPE PLUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT EUROPE PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT EUROPE PLUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT KBC BUSINESS PRO APRIL 90

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT KBC BUSINESS PRO APRIL 90 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT KBC BUSINESS PRO APRIL 90 van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan

Nadere informatie

FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced

FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FIM INSTITUTIONAL FUND Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND I Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

PETERCAM BALANCED DYNAMIC GROWTH. VEREENVOUDIGD PROSPECTUS December 2010

PETERCAM BALANCED DYNAMIC GROWTH. VEREENVOUDIGD PROSPECTUS December 2010 PETERCAM BALANCED DYNAMIC GROWTH VEREENVOUDIGD PROSPECTUS December 2010 Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4

BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4 BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek

Nadere informatie

Prospectus van het compartiment PHARMA & HEALTHCARE van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Prospectus van het compartiment PHARMA & HEALTHCARE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Prospectus van het compartiment PHARMA & HEALTHCARE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AXA BELGIUM FUND 2. Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 36

FORTIS B FIX Bond Plus 36 FORTIS B FIX Bond Plus 36 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 10

FORTIS B FIX Bond Plus 10 FORTIS B FIX Bond Plus 10 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 86

FORTIS B FIX Equity 86 FORTIS B FIX Equity 86 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

ING (B) Bond Euro. Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

ING (B) Bond Euro. Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ING (B) Bond Euro Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming Categorie Financiële instrumenten en liquide middelen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES

Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund NV 2. Rechtsvorm: Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum: 24 december 1991 4. Bestaansduur:

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

ALTERVISION Balance Europe

ALTERVISION Balance Europe ALTERVISION Balance Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam ALTERVISION Oprichtingsdatum 22 oktober 1998 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

Prospectus van het compartiment EURO BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND. Informatie betreffende de Bevek : 11 maart

Prospectus van het compartiment EURO BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND. Informatie betreffende de Bevek : 11 maart Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AXA BELGIUM FUND 2. Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 4. Bestaansduur : onbeperkte duur Prospectus van het compartiment EURO

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Balanced

BNP Paribas B Institutional I Balanced BNP Paribas B Institutional I Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

PUILAETCO DEWAAY FUND

PUILAETCO DEWAAY FUND PUILAETCO DEWAAY FUND Publieke bevek naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van deelneming die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/CE ICBE

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

PROSPECTUS. Mei 2016 I.C.B.E.

PROSPECTUS. Mei 2016 I.C.B.E. PROSPECTUS Mei 2016 VALUE SQUARE FUND Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG I.C.B.E.

Nadere informatie

FORTIS B GLOBAL Stability World

FORTIS B GLOBAL Stability World FORTIS B GLOBAL Stability World Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 126

FORTIS B FIX Equity 126 FORTIS B FIX Equity 126 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

Informatie betreffende de bevek :

Informatie betreffende de bevek : Informatie betreffende de bevek : 1. Naam: PRIVATE INVEST 2. Rechtsvorm: Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum: 27/10/2000 Prospectus van het compartiment STABILITY van de Bevek PRIVATE INVEST 4. Bestaansduur:

Nadere informatie

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE openbaar open gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE In het kort ARPE DEFENSIVE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2012 INHOUDSTAFEL VOORSTELLING VAN HET

Nadere informatie

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS Argenta Pensioenspaarfonds, in het kort ARPE openbaar open gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS In het kort ARPE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Maart 2012 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment NATURAL ENERGY van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment NATURAL ENERGY van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment NATURAL ENERGY van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur :

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Prospectus: Gemeenschappelijk beleggingsfonds X

Prospectus: Gemeenschappelijk beleggingsfonds X Prospectus: Gemeenschappelijk beleggingsfonds X Voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds: 1. Naam: X 2. Oprichtingsdatum: xx/xx/xxxx 3. Bestaansduur: onbeperkte duur (of tot en met xx/xx/xxxx)

Nadere informatie

FORTIS B PENSION FUND BALANCED

FORTIS B PENSION FUND BALANCED FORTIS B PENSION FUND BALANCED Vereenvoudigd prospectus Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Naam FORTIS B PENSION FUND BALANCED Eveneens verhandeld onder de handelsnamen Metropolitan-Rentastro

Nadere informatie

PROSPECTUS ACCENT FUND. Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen. December 2015

PROSPECTUS ACCENT FUND. Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen. December 2015 PROSPECTUS ACCENT FUND Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen December 2015 Het prospectus is samengesteld uit volgende elementen: Informatie betreffende de bevek

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

PROSPECTUS ACCENT FUND. Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen. 31 december 2012

PROSPECTUS ACCENT FUND. Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen. 31 december 2012 PROSPECTUS ACCENT FUND Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen 31 december 2012 Het prospectus is samengesteld uit volgende elementen: Informatie betreffende de

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 2

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 2 POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 2 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

PROSPECTUS VAN HET. Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen I.C.B.

PROSPECTUS VAN HET. Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen I.C.B. PROSPECTUS VAN HET COMPARTIMENT BONDS 2014 CORDIUS CAPITAL Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen I.C.B. HET PROSPECTUS

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

Prospectus van het compartiment GLOBAL FoF van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Prospectus van het compartiment GLOBAL FoF van de Bevek AXA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AXA BELGIUM FUND 2. Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 4. Bestaansduur : onbeperkte duur Prospectus van het compartiment GLOBAL

Nadere informatie

ING (B) Bond Euro. Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

ING (B) Bond Euro. Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ING (B) Bond Euro Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming Categorie Financiële instrumenten en liquide middelen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS PROSPECTUS VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dat belegt

Nadere informatie

PROSPECTUS ACCENT FUND. Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen. 30 Juli 2014

PROSPECTUS ACCENT FUND. Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen. 30 Juli 2014 PROSPECTUS ACCENT FUND Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen 30 Juli 2014 Het prospectus is samengesteld uit volgende elementen: Informatie betreffende de bevek

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B GLOBAL Balanced

BNP PARIBAS B GLOBAL Balanced BNP PARIBAS B GLOBAL Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix SCORE

POST-FIX FUND POST-Multifix SCORE POST-FIX FUND POST-Multifix SCORE Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie