1 Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de Faculteitsraad op 19 maart 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de Faculteitsraad op 19 maart 2010"

Transcriptie

1 FACULTEIT GODGELEERDHEID COLLEGIUM VETERANORUM SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BOX 3100 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN VERSLAG 28 mei uur COVE Leden Aanwezig L. Boeve (decaan), R. Bieringer (vicedecaan onderzoek), D. Pollefeyt (vicedecaan onderwijs), T. Bateman, I. Cornet, Y. De Maeseneer, P. De Mey, A. Demoulin, J. De Tavernier, B. Doyle, P. Ekka, J. Geldhof, G. Gevers, T. Herremans, L. Kenis, J. Leemans, J. Selling, G. Van Belle, P. Van Hecke, I. Wouters (verslag) Afwezig m.k. B. Broeckaert, G. Christenhusz, K. De Schepper, A. Dillen, A. Dupont, M. El-Kaisy, S. Godecharle, M. Lamberigts, A. Liégeois, T. Merrigan, E. Tigchelaar, J. Verheyden, J. Verstraeten, M. Vervenne Afwezig z.k. Verslag 1 Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de Faculteitsraad op 19 maart 2010 Het verslag wordt goedgekeurd met de volgende opmerkingen: - pag. 3, 4.4: de inhuldiging van de Mgr. O. Romerozaal wordt voorlopig uitgesteld. - pag. 4, 7.1: het bezoek van de studenten aan Brugge gaat voorlopig niet door.

2 2 Mededelingen 2.1 Rapportering Damiaancongres R. Bieringer licht toe dat het Damiaancongres zeer goed verlopen is. Hij heeft veel positieve reacties gekregen. Hij betreurt dat er weinig betrokkenheid was vanwege de studenten, maar wijt dit ook aan het tijdstip van het congres, relatief laat in het tweede semester. Er wordt momenteel gewerkt aan de publicatie van de lezingen. 2.2 Rapportering bezoek aan Mgr. A. Léonard Na de afsluiting van het Damiaancongres heeft er een ontmoeting tussen de professoren en Mgr. A. Léonard plaatsgevonden. Het was de eerste kennismaking van Mgr. A. Léonard met de Faculteit. 2.3 Nihil obstat Y. De Maeseneer, J. Geldhof en A. Dillen hebben nihil obstat gekregen. 2.4 Refo500 Dit initiatief betreft een herdenking van de Reformatie. W. François volgt dit op voor de Faculteit. Het gegeven wordt van verschillende punten benaderd: inclusief, chronologisch, geografisch, met aandacht voor verzoening en oecumene. 2.5 Stichting Thomas More De vroegere Radboudstichting heeft een nieuwe naam: de Stichting Thomas More. P. Van Hecke gaat uitkijken naar Nederlandse kandidaten die voor één jaar naar Leuven willen komen. De stichting geeft financiële ondersteuning aan Nederlandse studenten (25 beurzen) die na een andere master een jaar theologie wensen te studeren. 3 Mededelingen, voorstellen en beslissingen van het Bestuur van de Faculteit (Doc /FR06/01) Het document vermeldt vooral de samenstelling van een aantal leescomités. Er werden dit academiejaar weer heel wat doctoraten verdedigd. 4 Algemene aangelegenheden 4.1 Afrekening 2009 en begroting 2010 van de Faculteitsbibliotheek (Doc /FR06/02) De decaan overloopt de documenten: Inkomsten 2009: door een betere facturatie, zijn er iets meer inkomsten voor kopieën. Het gaat hier om een inhaalbeweging. Uitgaven 2009: - er is veel meer geld uitgegeven voor werkstudenten, vooral voor de bemanning van de balie; - het aanwenden van de werkingsmiddelen op projecten is pas goed in werking getreden in het najaar; - de aankoop van tijdschriften en de boekbinderij zijn kosten die jaarlijks stijgen. Inkomsten 2010: voor personeel zal vanaf volgend jaar een aparte begroting worden voorzien, omdat personeelskosten niet thuishoren bij de werkingsmiddelen. Het Fonds Sabbe wordt gebruikt voor personeelskosten en is daarom niet meer terug te vinden in de begroting mei uur 2/7

3 Uitgaven 2010: - 65% gaat naar wetenschappelijke werking. De 10% voor technische werking is erg bescheiden; - er wordt voorzien in de aankoop van één laptop o.a. voor invoer en controle van boeken in de kelder; - stijging van kosten voor de aankoop van CD s & databanken: het gaat hier veelal om aankopen door de groep of de universiteit, waarvan de Faculteit een deel van de aankoopsom voor haar rekening neemt. L. Kenis wijst op de stijging in kost voor de aankoop van tijdschriften en e-tijdschriften. Hij is van mening dat er in de toekomst keuzes zullen moeten worden gemaakt. Tot nu toe heeft de Faculteitsbibliotheek steeds gekozen voor gedrukte versies, maar misschien zou het nuttig zijn om de overschakeling naar de aankoop van e-versies te bekijken. 4.2 Verlenging mandaat L. Kenis als academisch bibliothecaris De theologische ervaring en kennis van L. Kenis complementeert de ervaring en kennis van de nieuwe bibliothecaris. Het Faculteitsbestuur stelt voor om het mandaat van L. Kenis met vijf jaar te verlengen. De stemming is unaniem (18 ja-stemmen). L. Kenis zal academisch bibliothecaris zijn voor de periode van 1 augustus 2010 tot 31 juli PR: opvolging (ter vergadering) D. Pollefeyt overloopt de recente PR-initiatieven. - Realisaties: o.a. advertentie in Kerk & Leven, Tertio en Passe-Partout, verspreiding van de poster, Faculteit op Wikipedia, facultair Youtube kanaal, mail naar alle leerkrachten godsdienst derde graad ASO. - Actiepunten: o.a. samenwerking met AV-net voor nieuwe filmpjes, nieuwe perslijst, lijst met specialismen per onderzoeker, inspelen op actuele thema s, lichtere journalistiek bv. Zondagskrant, actievere aanwezigheid op de Nederlandse markt, betere doorstroom PR-materiaal voor facultaire congressen en toespraken onderzoekers in binnen- en buitenland, laatstejaars regenten aanschrijven voor upgraden van hun diploma (masterdiploma). De volgende vergadering van de communicatiecel zal vooral gericht zijn op de promotie van de internationale programma s. Om een idee te krijgen hoe Nederlandstalige studenten aan hun informatie over de Faculteit komen, zal een vraag hierover worden toegevoegd aan het Nederlandstalige aanvraagformulier. J. Geldhof is van mening dat het organiseren van een summer school kan bijdragen tot de bekendheid van de Faculteit bij jongeren. J. De Tavernier stelt voor om aan het Bisdom Gent het IJD adressenbestand op te vragen. 4.4 Vergader- en academische kalender (Doc /FR06/03A en 03B) Er wordt niet ingegaan op de vraag om de datum van indiening voor de thesissen te vervroegen. Het is een moeilijke evenwichtsoefening om zowel aan de studenten als aan de professoren voldoende tijd te geven. Opmerkingen in verband met de data zijn te bezorgen aan I. Wouters. 4.5 Initiatief Rector katholieke identiteit Leuven De decaan verwijst naar de mail van de Rector aangaande Metaforum. Een bespreking met betrekking tot de katholieke identiteit is zeker aan de orde. Metaforum gaat zich over de vraag buigen, maar er is afgesproken dat ze de Faculteit hierbij dienen te betrekken. De decaan hoopt dat een aantal collega s zullen deelnemen aan de discussie. Geïnteresseerden mogen zich zeker aanbieden voor de werkgroep. Ook de studenten zullen bij het initiatief betrokken worden. De decaan zal door Metaforum gecontacteerd worden aangaande de samenstelling van de werkgroep. 28 mei uur 3/7

4 4.6 Intragroepsallocatie De enveloppe van de Faculteit kan rekenen op een zeer beperkte verhoging gedurende de volgende drie jaar (0,27 RE per jaar). Het overgrote deel van de inkomsten wordt gegenereerd door doctoraten, onderzoeksmiddelen en publicaties. Het is belangrijk om vanuit de Faculteit inspanningen op PR-vlak te blijven leveren. Uit de bijkomende middelen zal de Faculteit in de volgende drie jaar tevens 2 RE per jaar bekomen. Deze bijkomende RE zijn echter niet recurrent. 4.7 International Sisters Community Deze International Sisters Community zal gehuisvest worden in het Hollands College. Er zullen tien kamers op de eerste en de tweede verdieping en een zitruimte beschikbaar zijn vanaf het eerste semester jaar Vaticanum II (Doc /FR06/04) Het gaat om een overkoepeling van een veelheid van voorstellen, met zowel internationale als lokale initiatieven, waarbij twee verschillende ploegen zorgen voor de realisatie. Er wordt gewerkt aan een profiel met twee accenten: respect voor de gebeurtenissen van VAT II, ook historisch, met oog voor hoe dit concreet vandaag wordt gelezen. Er is een voorstel om volgend jaar een intern facultair symposium te organiseren, eventueel per OE. L. Kenis fungeert als secretaris. Alle opmerkingen kunnen naar hem doorgespeeld worden. 5 Onderwijs 5.1 FOER (Doc /FR06/05A en 05B) De reglementen zijn aangepast o.a. omwille van de diplomaruimte. De veranderingen werden reeds besproken tijdens de vergaderingen van de POC, het Faculteitsbestuur en met T. Boon. D. Pollefeyt overloopt het onderwijsreglement en brengt de volgende punten onder de aandacht: - regels aangaande de bijkomende aanvulling van het individuele jaarprogramma - regel wanneer de student/e nalatig blijft bij het vastleggen van zijn/haar individueel jaarprogramma D. Pollefeyt overloopt het examenreglement en brengt de volgende punten onder de aandacht: - regel aangaande het bijwonen van een mondeling examen door een waarnemer - examenregeling en registratie voor de examens - voorwaarde om aan examens deel te nemen - uitstellen van examens tot de tweede examenperiode - intekening voor de tweede examenkans - inleveringstermijn van werkstukken - samenstelling van de examencommissie: de samenstelling blijft ongewijzigd. Er is een zin toegevoegd om de mogelijkheid te voorzien dat leden van het ZAP als waarnemer aanwezig kunnen zijn (deze regel zal al in voege treden voor de septemberzittijd 2010). 5.2 Capaciteitsplan (Doc /FR06/05C 1, 2, 3, 4, 5, 6) De decaan meldt dat na een interventie van het Bureau van de VLIR beslist werd dat de dossiers pas volgend jaar zullen worden ingediend. Het capaciteitsplan zal zorgen voor een eenvoudige structuur met een basisopleiding met majorkeuze, uitstroomopties, en keuzeruimte (verdiepend of verbredend). Er wordt uitgegaan van een aantal principes: maximale mogelijkheid om de SLO te laten indalen, maximale flexibiliteit en combineerbaarheid van uitstroomopties, geen exclusieve linken tussen majorkeuze en uitstroomopties, een sterke onderzoeksafstudeerrichting, optimalisering van de onderwijsinspanningen, aanpassing van de bachelor, gebruik van opportuniteiten, herprogrammering, Begindatum: voor , waarschijnlijk zelfs mei uur 4/7

5 Technische opmerkingen mogen nog altijd worden doorgegeven aan D. Pollefeyt. De structuur is niet zo afwijkend van wat de Faculteit nu aanbiedt. De concrete herprogrammering moet later nog gebeuren, maar het capaciteitsplan zelf wordt tijdens de vergadering goedgekeurd door de Faculteitsraad. 5.3 Voorafname MA-vakken in de BA Momenteel kunnen studenten in het Nederlandstalige programma een mastervak kiezen ter vervanging van een vak uit het derde bachelorjaar. Deze regeling wordt afgeschaft. Er komt een overgangsregeling voor de duur van één academiejaar waarbij een mastervak nog enkel mag worden opgenomen ter vervanging van een keuzevak. Deze regeling kan eventueel volgend jaar opnieuw bekeken worden. De regeling wordt goedgekeurd door de Faculteitsraad. 5.4 Overzicht Admissions Committee en Committee for Study Allowances (Doc /FR06/06) Het aantal aanvragen is gestegen (234 tegenover 211 voor ) en het aantal toelatingen is ook gestegen (164 tegenover 153 voor ). Vooral het aantal afgewezen aanvragen is gestegen (52 tegenover 39 voor ). Het aantal ingeschreven individuele studenten is ook gestegen (81 tegenover 73 voor ). De correlatie tussen studies en financiering kan niet ontkend worden. Op tien jaar tijd zijn de internationale aanvragen verdubbeld. Door deze hoeveelheid wordt het nodig om de toelatingadministratie eens grondig te bekijken. 5.5 Programmawijziging godsdienstsociologie Dit opleidingsonderdeel wordt op vraag van de Faculteit Sociale Wetenschappen vanaf nu jaarlijks georganiseerd ten belope van vier in plaats van vijf studiepunten. Het resterende studiepunt wordt toegevoegd aan het opleidingsonderdeel Catechetiek. 6 Onderzoek 6.1 Prijs Onderzoeksraad A. Dillen zal de Prijs van de Onderzoeksraad ontvangen (voor een bedrag van Euro waarvan Euro naar onderzoek moet gaan). De Faculteitsraad feliciteert haar met deze bekroning. 6.2 Odysseus-oproep (Doc /FR06/07) Er worden bij het FWO twee types onderscheiden: - gevestigde onderzoekers; - jonge, zeer beloftevolle onderzoekers (tenure track). Voor periode zullen er drie mandaten zijn voor gevestigde onderzoekers en 40 tenure tracks. De pre-aanvragen moeten binnen zijn midden september J. Leemans zal nog een mail rondsturen. Valabele kandidaten mogen altijd onder de aandacht worden gebracht bij J Leemans en de decaan. 6.3 Rapportering jaarlijkse uitstap doctoraatsstudenten Op vraag van de doctoraatsstudenten ging de uitstap naar Parijs met een bezoek aan Saint-Denis, de Eiffeltoren en de Notre Dame. De uitstap is vlot verlopen. Er waren 29 deelnemers. Spijtig genoeg kon het bezoek aan het Institut Catholique de Paris niet doorgaan. Volgend jaar wordt gemikt op een uitstap dichter bij huis. 28 mei uur 5/7

6 6.4 Rapportering bezoek ICP aan Leuven (Doc /FR06/08) Er werd afgesproken dat als een promotor een onderhoud heeft met een student/e, hij/zij hiervan een schriftelijk rapport bezorgt aan de andere promotor. Ook werd de kwestie van wederkerigheid besproken om ICP professoren als co-promotor te betrekken bij de facultaire doctoraten. 6.5 Aanvraag co-promotoren o.m. in het kader van bidiplomering Als een student/e een co-promotor wil inschakelen voor zijn/haar doctoraatsproject, kan dit enkel nog via een gemotiveerde aanvraag, in te dienen bij de facultaire doctoraatscommissie. Aangezien een copromotorschap vaak financiële implicaties heeft (het doctoraat telt ook mee voor de andere betrokken faculteit), moet er minstens een resultaatsverbintenis verbonden zijn aan het statuut. 6.6 Aantal aanvragen voor een onderzoeksmandaat (Doc /FR06/09) De K.U.Leuven wil het aanvragen van onderzoeksmandaten zo veel mogelijk aanmoedigen. R. Bieringer is van mening dat mogelijke kandidaten vroeger opgemerkt en begeleid moeten worden. Volgens J. Geldhof zijn de studenten zelf weinig gemotiveerd omdat de kans om een mandaat te behalen te gering is. De decaan meldt dat er momenteel meer internationale facultaire aanvragen zijn dan ooit tevoren, zelfs meer internationale dan Nederlandstalige aanvragen. De algemene vraag naar de kwaliteit van aanvragen en welke assistentie er kan worden verleend, moet nog worden bekeken. 6.7 Oprichting onderzoeksgroep (Doc /FR06/10) Het document is ter informatie. De oprichting werd al goedgekeurd door het Groepsbestuur HW. 7 Studentenaangelegenheden 7.1 Studentenaangelegenheden: verkiezingen Katechetika en SAiNTS De decaan heeft al een ontmoeting gehad met de nieuwe praeses (L. Beernaert en N. Vancayzeele) en het nieuwe SAiNTS-core team (V. Adomaitytė, D. Le Grange, L. De Rooij en J. Lechukwu). 7.2 Milieu-actie (uitgenodigd: M. Van Aerschot) (Doc /FR06/11) M. Van Aerschot overloopt het document met een aantal voorstellen om de Faculteit milieuvriendelijker te maken waaronder: - Printers in de Faculteitsbibliotheek: er werkt nu één kopieermachine met gerecycleerd papier. Sommige studenten wensten het wit papier te behouden. Het wit papier dat gebruikt wordt is ook al gedeeltelijk gerecycleerd. - Computers uitzetten: er komt een nieuw systeem waarbij schermen uitvallen na een tijd niet-gebruik. Het zal een tijdje duren om alle computers te vervangen. - Lichten uit in de toiletten in de Faculteitsbibliotheek: vooral een probleem in de mannentoiletten. - Ecosia.org search engine: voorstel om deze zoekmachine standaard te plaatsen op het bureaublad als bijkomend alternatief. - Printen op reeds gebruikt papier promoten. - Sluiten van tussendeuren, voor zover dit is toegestaan. - Thesis mag ook op gerecycleerd papier afgedrukt worden, is besproken op POC, zal in de richtlijnen worden vermeld. D. Pollefeyt heeft de suggesties voorgelegd aan de ICT-cel. Daar is gebleken dat printen op gerecycleerd papier meer stof produceert, wat ongezonder is. Er komt in de Faculteitsbibliotheek een knop waarmee alle computers kunnen worden uitgeschakeld. Ecosia is eigenlijk Yahoo en verbruikt meer energie dan Google. Printen op reeds gebruikt papier kan zorgen voor defecten bij laserprinters 28 mei uur 6/7

7 door de opwarming van de inkt aan de onderkant. De stekkers van de computers uittrekken creëert een probleem voor F. Ons omdat hij de computers dan niet meer van op een afstand kan bedienen. P. Van Hecke stelt voor dat de kopies van de thesissen recto/verso zouden kunnen worden geprint. Dit moet verder besproken worden o.a. op de POC. J. De Tavernier vermeldt dat in Heverlee de lokalen zodanig zijn uitgerust dat licht en beamer uitschakelen als het lokaal wordt verlaten. De decaan zal dit aankaarten bij de technische diensten van de K.U.Leuven. De decaan bedankt M. Van Aerschot om langs te komen. Het dossier wordt verder opgevolgd. 8 Personeelsaangelegenheden (ter vergadering) 8.1 Nieuw personeelslid onderwijssecretariaat C. Schrijvers komt vanaf 1 juni 2010 in dienst als deeltijdse medewerker op het onderwijs- en studentensecretariaat. 8.2 Vervanging in de Faculteitsbibliotheek en voor RHE E. Vandenbroeck komt vanaf 1 juni 2010 tijdelijk in dienst als deeltijdse medewerker in de Faculteitsbibliotheek (afwezigheid L. Knapen en K. Decoorne). J. Bognar en C. Betten zijn sinds april 2010 deeltijds in dienst (afwezigheid P. Valvekens). 8.3 Timing activiteiten- en functioneringsverslag Deadline voor het indienen van het jaarlijkse activiteitenrapport is 31 mei Deadline voor het indienen van het functioneringsverslag is 30 september Melding bij ziekte Het ATP en AAP/BAP moeten zo snel mogelijk melding maken van hun ziekte bij A. Demoulin. Leden van het ZAP moeten dit melden aan de decaan. 8.5 Tenure track Namens de Faculteitsraad feliciteert de decaan W. François met het behalen van een BOF ZAP mandaat (tenure track). 8.6 Nieuwe informatieve kaartjes Alle aanwezigen krijgen een kaartje met de administratieve contactgegevens. De kaartjes zullen ook verspreid worden via de postvakjes. 9 Varia en rondvraag 9.1 G. Gevers Voor L. Gevers is het de laatste vergadering van de Faculteitsraad. Vanaf wordt ze bijzonder emeritus met opdracht. De decaan bedankt haar voor haar trouwe aanwezigheid en voor al haar inspanningen op het gebied van onderwijs en onderzoek. Ingrid Wouters Verslaggever Lieven Boeve Decaan 28 mei uur 7/7

Handboek voor PhD studenten

Handboek voor PhD studenten Handboek voor PhD studenten September 2013 Voor u ligt het promovendihandboek van het onderzoeksinstituut VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). Hierin is veel nuttige informatie voor (toekomstige) promovendi

Nadere informatie

Verontschuldigd: I. François, M. Suckers, S. Arnouts, A. Van den Bergh, L. Hermans

Verontschuldigd: I. François, M. Suckers, S. Arnouts, A. Van den Bergh, L. Hermans VBI Algemene Vergadering Verslag Vergadering 22 april 2014 Aanwezig: T. Goessens, C. Verheyden, G. Maes, P. Vanhollebeke, D. Van den Heuvel, N. De Brier, E. Lebbe, B. Cavents, J. Sabbe, A. Vangeenberghe,

Nadere informatie

DEEL 2 DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VAN DE NATIONALE VROUWENRAAD

DEEL 2 DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VAN DE NATIONALE VROUWENRAAD 1 sur 93 25/07/2007 19:38 Vrouwen en Ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen. De Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS) van de Nationale Vrouwenraad (1979-1993). (Daniëlle De Vooght) home lijst scripties

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

Omdat de wet is veranderd, moesten wij ook wat veranderen. (Er zijn geen regels veranderd, enkel de verwijzingen naar de wetteksten.

Omdat de wet is veranderd, moesten wij ook wat veranderen. (Er zijn geen regels veranderd, enkel de verwijzingen naar de wetteksten. LOKO ALGEMENE VERGADERING 13 FEBRUARI 2015 21U AULA LACROIX UITNODIGING 0 Verwelkoming 1 Goedkeuring verslagen (GTKV) AV: 12 dec (bijlage 1, p.2) AB: 9 feb CoCo: 10 dec WV Internationaal: 9 dec WV Sociaal:

Nadere informatie

HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014

HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014 HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014 You can leave your hat on Baby take off your coat Real slow And take off your shoes I'll take off your shoes Baby take off your dress Yes yes yes Ach, die studentenraad,

Nadere informatie

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie Opleidingsgids bachelor opleiding Opleidingsgids bachelorcollege Major Bouwkunde 1 e studiejaar 2012-2013 Voor een uitgebreide beschrijving van de vakken die genoemd zijn in deze brochure wordt verwezen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG - richting «Collection and Processing Epidemiologic Data / Collecte et Analyse de Données Epidémiologiques» - richting «Disease Control / Contrôle des Maladies» Postinitieel onderwijs leidend tot een Master

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

ULYSSIS VZW: Huishoudelijk Reglement

ULYSSIS VZW: Huishoudelijk Reglement ULYSSIS VZW: Huishoudelijk Reglement Titel I - Algemene bepalingen Artikel 1. Algemene bepalingen 1 Dit huishoudelijk reglement is geschreven naar aanleiding van Artikel 28 1 van de statuten van ULYSSIS

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Lidmaatschap. Januari 2014. Dialogue is on The cause of Health is at stake Spirits are moving. Categorieën.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Lidmaatschap. Januari 2014. Dialogue is on The cause of Health is at stake Spirits are moving. Categorieën. be cause health Belgian Platform for International Health HUISHOUDELIJK REGLEMENT Januari 2014 Dialogue is on The cause of Health is at stake Spirits are moving 1. Lidmaatschap Be-cause health staat open

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

vertaalkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding vertaalkunde aan de Vlaamse hogescholen

vertaalkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding vertaalkunde aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE vertaalkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding vertaalkunde aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 23 december 2004 voorwoord De visitatiecommissie

Nadere informatie

Facultair reglement FBO

Facultair reglement FBO Bijlage 4 Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.befbo Faculteit Bedrijf en Organisatie Facultair reglement FBO Academiejaar 2015-2016

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8

Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8 FLANDERS KNOWLEDGE AREA Jaarverslag 2014 Inhoud Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8 1. Beleidskader 10 1.1 Flanders Knowledge Area: missie en strategie 10 1.2 Actieplan Mobiliteit Brains on

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Office Management Afstudeerrichting Management Assistant Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO

Nadere informatie

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden:

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden: Promoveren? 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor vierjarige promovendi verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en voor diegenen die overwegen promovendus te worden. Het

Nadere informatie

Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad

Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad Definitieve notulen van de 291 e vergadering gehouden op maandag 17 juni 2002. Aanwezig: Pieter van den Akker (studentadviseur van FB), Jos Baeten (lid

Nadere informatie

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 - ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN Resultaat

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN AAN DE UNIVERSITEITEN

BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN AAN DE UNIVERSITEITEN ADVIES 80 BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN AAN DE UNIVERSITEITEN ONTWERP VAN BESLUIT 28 augustus 2002 VRWB-R/ADV-80 28 augustus 2002 1/12 INHOUD SITUERING... 3 NIEUWE VERDEELSLEUTEL VOOR HET BOF... 3 BILATERALE

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

MFO Medisch Farmaceutisch Overleg

MFO Medisch Farmaceutisch Overleg MFO Medisch Farmaceutisch Overleg Wat is een MFO en hoe kan het in de praktijk worden gerealiseerd in RVT s? 1 Inhoudstafel WAT VIND JE IN DIT DRAAIBOEK?... 3 INLEIDING... 4 1. WAT IS MFO?... 5 2. DOEL

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Sport- en Cultuurmanagement Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden Eerste Congreskrant Najaarscongres 9 en 10 november 2013 Leeuwarden Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 Procedures Congres/Oproepen... 5 Vacatures... 7 Internationaal Vertegenwoordiger... 7

Nadere informatie