1 Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de Faculteitsraad op 19 maart 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de Faculteitsraad op 19 maart 2010"

Transcriptie

1 FACULTEIT GODGELEERDHEID COLLEGIUM VETERANORUM SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BOX 3100 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN VERSLAG 28 mei uur COVE Leden Aanwezig L. Boeve (decaan), R. Bieringer (vicedecaan onderzoek), D. Pollefeyt (vicedecaan onderwijs), T. Bateman, I. Cornet, Y. De Maeseneer, P. De Mey, A. Demoulin, J. De Tavernier, B. Doyle, P. Ekka, J. Geldhof, G. Gevers, T. Herremans, L. Kenis, J. Leemans, J. Selling, G. Van Belle, P. Van Hecke, I. Wouters (verslag) Afwezig m.k. B. Broeckaert, G. Christenhusz, K. De Schepper, A. Dillen, A. Dupont, M. El-Kaisy, S. Godecharle, M. Lamberigts, A. Liégeois, T. Merrigan, E. Tigchelaar, J. Verheyden, J. Verstraeten, M. Vervenne Afwezig z.k. Verslag 1 Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de Faculteitsraad op 19 maart 2010 Het verslag wordt goedgekeurd met de volgende opmerkingen: - pag. 3, 4.4: de inhuldiging van de Mgr. O. Romerozaal wordt voorlopig uitgesteld. - pag. 4, 7.1: het bezoek van de studenten aan Brugge gaat voorlopig niet door.

2 2 Mededelingen 2.1 Rapportering Damiaancongres R. Bieringer licht toe dat het Damiaancongres zeer goed verlopen is. Hij heeft veel positieve reacties gekregen. Hij betreurt dat er weinig betrokkenheid was vanwege de studenten, maar wijt dit ook aan het tijdstip van het congres, relatief laat in het tweede semester. Er wordt momenteel gewerkt aan de publicatie van de lezingen. 2.2 Rapportering bezoek aan Mgr. A. Léonard Na de afsluiting van het Damiaancongres heeft er een ontmoeting tussen de professoren en Mgr. A. Léonard plaatsgevonden. Het was de eerste kennismaking van Mgr. A. Léonard met de Faculteit. 2.3 Nihil obstat Y. De Maeseneer, J. Geldhof en A. Dillen hebben nihil obstat gekregen. 2.4 Refo500 Dit initiatief betreft een herdenking van de Reformatie. W. François volgt dit op voor de Faculteit. Het gegeven wordt van verschillende punten benaderd: inclusief, chronologisch, geografisch, met aandacht voor verzoening en oecumene. 2.5 Stichting Thomas More De vroegere Radboudstichting heeft een nieuwe naam: de Stichting Thomas More. P. Van Hecke gaat uitkijken naar Nederlandse kandidaten die voor één jaar naar Leuven willen komen. De stichting geeft financiële ondersteuning aan Nederlandse studenten (25 beurzen) die na een andere master een jaar theologie wensen te studeren. 3 Mededelingen, voorstellen en beslissingen van het Bestuur van de Faculteit (Doc /FR06/01) Het document vermeldt vooral de samenstelling van een aantal leescomités. Er werden dit academiejaar weer heel wat doctoraten verdedigd. 4 Algemene aangelegenheden 4.1 Afrekening 2009 en begroting 2010 van de Faculteitsbibliotheek (Doc /FR06/02) De decaan overloopt de documenten: Inkomsten 2009: door een betere facturatie, zijn er iets meer inkomsten voor kopieën. Het gaat hier om een inhaalbeweging. Uitgaven 2009: - er is veel meer geld uitgegeven voor werkstudenten, vooral voor de bemanning van de balie; - het aanwenden van de werkingsmiddelen op projecten is pas goed in werking getreden in het najaar; - de aankoop van tijdschriften en de boekbinderij zijn kosten die jaarlijks stijgen. Inkomsten 2010: voor personeel zal vanaf volgend jaar een aparte begroting worden voorzien, omdat personeelskosten niet thuishoren bij de werkingsmiddelen. Het Fonds Sabbe wordt gebruikt voor personeelskosten en is daarom niet meer terug te vinden in de begroting mei uur 2/7

3 Uitgaven 2010: - 65% gaat naar wetenschappelijke werking. De 10% voor technische werking is erg bescheiden; - er wordt voorzien in de aankoop van één laptop o.a. voor invoer en controle van boeken in de kelder; - stijging van kosten voor de aankoop van CD s & databanken: het gaat hier veelal om aankopen door de groep of de universiteit, waarvan de Faculteit een deel van de aankoopsom voor haar rekening neemt. L. Kenis wijst op de stijging in kost voor de aankoop van tijdschriften en e-tijdschriften. Hij is van mening dat er in de toekomst keuzes zullen moeten worden gemaakt. Tot nu toe heeft de Faculteitsbibliotheek steeds gekozen voor gedrukte versies, maar misschien zou het nuttig zijn om de overschakeling naar de aankoop van e-versies te bekijken. 4.2 Verlenging mandaat L. Kenis als academisch bibliothecaris De theologische ervaring en kennis van L. Kenis complementeert de ervaring en kennis van de nieuwe bibliothecaris. Het Faculteitsbestuur stelt voor om het mandaat van L. Kenis met vijf jaar te verlengen. De stemming is unaniem (18 ja-stemmen). L. Kenis zal academisch bibliothecaris zijn voor de periode van 1 augustus 2010 tot 31 juli PR: opvolging (ter vergadering) D. Pollefeyt overloopt de recente PR-initiatieven. - Realisaties: o.a. advertentie in Kerk & Leven, Tertio en Passe-Partout, verspreiding van de poster, Faculteit op Wikipedia, facultair Youtube kanaal, mail naar alle leerkrachten godsdienst derde graad ASO. - Actiepunten: o.a. samenwerking met AV-net voor nieuwe filmpjes, nieuwe perslijst, lijst met specialismen per onderzoeker, inspelen op actuele thema s, lichtere journalistiek bv. Zondagskrant, actievere aanwezigheid op de Nederlandse markt, betere doorstroom PR-materiaal voor facultaire congressen en toespraken onderzoekers in binnen- en buitenland, laatstejaars regenten aanschrijven voor upgraden van hun diploma (masterdiploma). De volgende vergadering van de communicatiecel zal vooral gericht zijn op de promotie van de internationale programma s. Om een idee te krijgen hoe Nederlandstalige studenten aan hun informatie over de Faculteit komen, zal een vraag hierover worden toegevoegd aan het Nederlandstalige aanvraagformulier. J. Geldhof is van mening dat het organiseren van een summer school kan bijdragen tot de bekendheid van de Faculteit bij jongeren. J. De Tavernier stelt voor om aan het Bisdom Gent het IJD adressenbestand op te vragen. 4.4 Vergader- en academische kalender (Doc /FR06/03A en 03B) Er wordt niet ingegaan op de vraag om de datum van indiening voor de thesissen te vervroegen. Het is een moeilijke evenwichtsoefening om zowel aan de studenten als aan de professoren voldoende tijd te geven. Opmerkingen in verband met de data zijn te bezorgen aan I. Wouters. 4.5 Initiatief Rector katholieke identiteit Leuven De decaan verwijst naar de mail van de Rector aangaande Metaforum. Een bespreking met betrekking tot de katholieke identiteit is zeker aan de orde. Metaforum gaat zich over de vraag buigen, maar er is afgesproken dat ze de Faculteit hierbij dienen te betrekken. De decaan hoopt dat een aantal collega s zullen deelnemen aan de discussie. Geïnteresseerden mogen zich zeker aanbieden voor de werkgroep. Ook de studenten zullen bij het initiatief betrokken worden. De decaan zal door Metaforum gecontacteerd worden aangaande de samenstelling van de werkgroep. 28 mei uur 3/7

4 4.6 Intragroepsallocatie De enveloppe van de Faculteit kan rekenen op een zeer beperkte verhoging gedurende de volgende drie jaar (0,27 RE per jaar). Het overgrote deel van de inkomsten wordt gegenereerd door doctoraten, onderzoeksmiddelen en publicaties. Het is belangrijk om vanuit de Faculteit inspanningen op PR-vlak te blijven leveren. Uit de bijkomende middelen zal de Faculteit in de volgende drie jaar tevens 2 RE per jaar bekomen. Deze bijkomende RE zijn echter niet recurrent. 4.7 International Sisters Community Deze International Sisters Community zal gehuisvest worden in het Hollands College. Er zullen tien kamers op de eerste en de tweede verdieping en een zitruimte beschikbaar zijn vanaf het eerste semester jaar Vaticanum II (Doc /FR06/04) Het gaat om een overkoepeling van een veelheid van voorstellen, met zowel internationale als lokale initiatieven, waarbij twee verschillende ploegen zorgen voor de realisatie. Er wordt gewerkt aan een profiel met twee accenten: respect voor de gebeurtenissen van VAT II, ook historisch, met oog voor hoe dit concreet vandaag wordt gelezen. Er is een voorstel om volgend jaar een intern facultair symposium te organiseren, eventueel per OE. L. Kenis fungeert als secretaris. Alle opmerkingen kunnen naar hem doorgespeeld worden. 5 Onderwijs 5.1 FOER (Doc /FR06/05A en 05B) De reglementen zijn aangepast o.a. omwille van de diplomaruimte. De veranderingen werden reeds besproken tijdens de vergaderingen van de POC, het Faculteitsbestuur en met T. Boon. D. Pollefeyt overloopt het onderwijsreglement en brengt de volgende punten onder de aandacht: - regels aangaande de bijkomende aanvulling van het individuele jaarprogramma - regel wanneer de student/e nalatig blijft bij het vastleggen van zijn/haar individueel jaarprogramma D. Pollefeyt overloopt het examenreglement en brengt de volgende punten onder de aandacht: - regel aangaande het bijwonen van een mondeling examen door een waarnemer - examenregeling en registratie voor de examens - voorwaarde om aan examens deel te nemen - uitstellen van examens tot de tweede examenperiode - intekening voor de tweede examenkans - inleveringstermijn van werkstukken - samenstelling van de examencommissie: de samenstelling blijft ongewijzigd. Er is een zin toegevoegd om de mogelijkheid te voorzien dat leden van het ZAP als waarnemer aanwezig kunnen zijn (deze regel zal al in voege treden voor de septemberzittijd 2010). 5.2 Capaciteitsplan (Doc /FR06/05C 1, 2, 3, 4, 5, 6) De decaan meldt dat na een interventie van het Bureau van de VLIR beslist werd dat de dossiers pas volgend jaar zullen worden ingediend. Het capaciteitsplan zal zorgen voor een eenvoudige structuur met een basisopleiding met majorkeuze, uitstroomopties, en keuzeruimte (verdiepend of verbredend). Er wordt uitgegaan van een aantal principes: maximale mogelijkheid om de SLO te laten indalen, maximale flexibiliteit en combineerbaarheid van uitstroomopties, geen exclusieve linken tussen majorkeuze en uitstroomopties, een sterke onderzoeksafstudeerrichting, optimalisering van de onderwijsinspanningen, aanpassing van de bachelor, gebruik van opportuniteiten, herprogrammering, Begindatum: voor , waarschijnlijk zelfs mei uur 4/7

5 Technische opmerkingen mogen nog altijd worden doorgegeven aan D. Pollefeyt. De structuur is niet zo afwijkend van wat de Faculteit nu aanbiedt. De concrete herprogrammering moet later nog gebeuren, maar het capaciteitsplan zelf wordt tijdens de vergadering goedgekeurd door de Faculteitsraad. 5.3 Voorafname MA-vakken in de BA Momenteel kunnen studenten in het Nederlandstalige programma een mastervak kiezen ter vervanging van een vak uit het derde bachelorjaar. Deze regeling wordt afgeschaft. Er komt een overgangsregeling voor de duur van één academiejaar waarbij een mastervak nog enkel mag worden opgenomen ter vervanging van een keuzevak. Deze regeling kan eventueel volgend jaar opnieuw bekeken worden. De regeling wordt goedgekeurd door de Faculteitsraad. 5.4 Overzicht Admissions Committee en Committee for Study Allowances (Doc /FR06/06) Het aantal aanvragen is gestegen (234 tegenover 211 voor ) en het aantal toelatingen is ook gestegen (164 tegenover 153 voor ). Vooral het aantal afgewezen aanvragen is gestegen (52 tegenover 39 voor ). Het aantal ingeschreven individuele studenten is ook gestegen (81 tegenover 73 voor ). De correlatie tussen studies en financiering kan niet ontkend worden. Op tien jaar tijd zijn de internationale aanvragen verdubbeld. Door deze hoeveelheid wordt het nodig om de toelatingadministratie eens grondig te bekijken. 5.5 Programmawijziging godsdienstsociologie Dit opleidingsonderdeel wordt op vraag van de Faculteit Sociale Wetenschappen vanaf nu jaarlijks georganiseerd ten belope van vier in plaats van vijf studiepunten. Het resterende studiepunt wordt toegevoegd aan het opleidingsonderdeel Catechetiek. 6 Onderzoek 6.1 Prijs Onderzoeksraad A. Dillen zal de Prijs van de Onderzoeksraad ontvangen (voor een bedrag van Euro waarvan Euro naar onderzoek moet gaan). De Faculteitsraad feliciteert haar met deze bekroning. 6.2 Odysseus-oproep (Doc /FR06/07) Er worden bij het FWO twee types onderscheiden: - gevestigde onderzoekers; - jonge, zeer beloftevolle onderzoekers (tenure track). Voor periode zullen er drie mandaten zijn voor gevestigde onderzoekers en 40 tenure tracks. De pre-aanvragen moeten binnen zijn midden september J. Leemans zal nog een mail rondsturen. Valabele kandidaten mogen altijd onder de aandacht worden gebracht bij J Leemans en de decaan. 6.3 Rapportering jaarlijkse uitstap doctoraatsstudenten Op vraag van de doctoraatsstudenten ging de uitstap naar Parijs met een bezoek aan Saint-Denis, de Eiffeltoren en de Notre Dame. De uitstap is vlot verlopen. Er waren 29 deelnemers. Spijtig genoeg kon het bezoek aan het Institut Catholique de Paris niet doorgaan. Volgend jaar wordt gemikt op een uitstap dichter bij huis. 28 mei uur 5/7

6 6.4 Rapportering bezoek ICP aan Leuven (Doc /FR06/08) Er werd afgesproken dat als een promotor een onderhoud heeft met een student/e, hij/zij hiervan een schriftelijk rapport bezorgt aan de andere promotor. Ook werd de kwestie van wederkerigheid besproken om ICP professoren als co-promotor te betrekken bij de facultaire doctoraten. 6.5 Aanvraag co-promotoren o.m. in het kader van bidiplomering Als een student/e een co-promotor wil inschakelen voor zijn/haar doctoraatsproject, kan dit enkel nog via een gemotiveerde aanvraag, in te dienen bij de facultaire doctoraatscommissie. Aangezien een copromotorschap vaak financiële implicaties heeft (het doctoraat telt ook mee voor de andere betrokken faculteit), moet er minstens een resultaatsverbintenis verbonden zijn aan het statuut. 6.6 Aantal aanvragen voor een onderzoeksmandaat (Doc /FR06/09) De K.U.Leuven wil het aanvragen van onderzoeksmandaten zo veel mogelijk aanmoedigen. R. Bieringer is van mening dat mogelijke kandidaten vroeger opgemerkt en begeleid moeten worden. Volgens J. Geldhof zijn de studenten zelf weinig gemotiveerd omdat de kans om een mandaat te behalen te gering is. De decaan meldt dat er momenteel meer internationale facultaire aanvragen zijn dan ooit tevoren, zelfs meer internationale dan Nederlandstalige aanvragen. De algemene vraag naar de kwaliteit van aanvragen en welke assistentie er kan worden verleend, moet nog worden bekeken. 6.7 Oprichting onderzoeksgroep (Doc /FR06/10) Het document is ter informatie. De oprichting werd al goedgekeurd door het Groepsbestuur HW. 7 Studentenaangelegenheden 7.1 Studentenaangelegenheden: verkiezingen Katechetika en SAiNTS De decaan heeft al een ontmoeting gehad met de nieuwe praeses (L. Beernaert en N. Vancayzeele) en het nieuwe SAiNTS-core team (V. Adomaitytė, D. Le Grange, L. De Rooij en J. Lechukwu). 7.2 Milieu-actie (uitgenodigd: M. Van Aerschot) (Doc /FR06/11) M. Van Aerschot overloopt het document met een aantal voorstellen om de Faculteit milieuvriendelijker te maken waaronder: - Printers in de Faculteitsbibliotheek: er werkt nu één kopieermachine met gerecycleerd papier. Sommige studenten wensten het wit papier te behouden. Het wit papier dat gebruikt wordt is ook al gedeeltelijk gerecycleerd. - Computers uitzetten: er komt een nieuw systeem waarbij schermen uitvallen na een tijd niet-gebruik. Het zal een tijdje duren om alle computers te vervangen. - Lichten uit in de toiletten in de Faculteitsbibliotheek: vooral een probleem in de mannentoiletten. - Ecosia.org search engine: voorstel om deze zoekmachine standaard te plaatsen op het bureaublad als bijkomend alternatief. - Printen op reeds gebruikt papier promoten. - Sluiten van tussendeuren, voor zover dit is toegestaan. - Thesis mag ook op gerecycleerd papier afgedrukt worden, is besproken op POC, zal in de richtlijnen worden vermeld. D. Pollefeyt heeft de suggesties voorgelegd aan de ICT-cel. Daar is gebleken dat printen op gerecycleerd papier meer stof produceert, wat ongezonder is. Er komt in de Faculteitsbibliotheek een knop waarmee alle computers kunnen worden uitgeschakeld. Ecosia is eigenlijk Yahoo en verbruikt meer energie dan Google. Printen op reeds gebruikt papier kan zorgen voor defecten bij laserprinters 28 mei uur 6/7

7 door de opwarming van de inkt aan de onderkant. De stekkers van de computers uittrekken creëert een probleem voor F. Ons omdat hij de computers dan niet meer van op een afstand kan bedienen. P. Van Hecke stelt voor dat de kopies van de thesissen recto/verso zouden kunnen worden geprint. Dit moet verder besproken worden o.a. op de POC. J. De Tavernier vermeldt dat in Heverlee de lokalen zodanig zijn uitgerust dat licht en beamer uitschakelen als het lokaal wordt verlaten. De decaan zal dit aankaarten bij de technische diensten van de K.U.Leuven. De decaan bedankt M. Van Aerschot om langs te komen. Het dossier wordt verder opgevolgd. 8 Personeelsaangelegenheden (ter vergadering) 8.1 Nieuw personeelslid onderwijssecretariaat C. Schrijvers komt vanaf 1 juni 2010 in dienst als deeltijdse medewerker op het onderwijs- en studentensecretariaat. 8.2 Vervanging in de Faculteitsbibliotheek en voor RHE E. Vandenbroeck komt vanaf 1 juni 2010 tijdelijk in dienst als deeltijdse medewerker in de Faculteitsbibliotheek (afwezigheid L. Knapen en K. Decoorne). J. Bognar en C. Betten zijn sinds april 2010 deeltijds in dienst (afwezigheid P. Valvekens). 8.3 Timing activiteiten- en functioneringsverslag Deadline voor het indienen van het jaarlijkse activiteitenrapport is 31 mei Deadline voor het indienen van het functioneringsverslag is 30 september Melding bij ziekte Het ATP en AAP/BAP moeten zo snel mogelijk melding maken van hun ziekte bij A. Demoulin. Leden van het ZAP moeten dit melden aan de decaan. 8.5 Tenure track Namens de Faculteitsraad feliciteert de decaan W. François met het behalen van een BOF ZAP mandaat (tenure track). 8.6 Nieuwe informatieve kaartjes Alle aanwezigen krijgen een kaartje met de administratieve contactgegevens. De kaartjes zullen ook verspreid worden via de postvakjes. 9 Varia en rondvraag 9.1 G. Gevers Voor L. Gevers is het de laatste vergadering van de Faculteitsraad. Vanaf wordt ze bijzonder emeritus met opdracht. De decaan bedankt haar voor haar trouwe aanwezigheid en voor al haar inspanningen op het gebied van onderwijs en onderzoek. Ingrid Wouters Verslaggever Lieven Boeve Decaan 28 mei uur 7/7

F. Depoortere, J. De Tavernier, M. El-Kaisy, T. Herremans, B. Lemmelijn, T. Merrigan, J. Selling, M. Vervenne

F. Depoortere, J. De Tavernier, M. El-Kaisy, T. Herremans, B. Lemmelijn, T. Merrigan, J. Selling, M. Vervenne FACULTEIT GODGELEERDHEID COLLEGIUM VETERANORUM SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN 11-06-2011 VERSLAG 30 mei 2011 14.30 uur COVE 02.10 Leden Aanwezig L.

Nadere informatie

B. Broeckaert, A. Dillen, B. Doyle, T. Herremans, P. Van Hecke, J. Verheyden, J. Verstraeten, M. Vervenne

B. Broeckaert, A. Dillen, B. Doyle, T. Herremans, P. Van Hecke, J. Verheyden, J. Verstraeten, M. Vervenne FACULTEIT GODGELEERDHEID COLLEGIUM VETERANORUM SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN 28-12-2010 VERSLAG 10 december 2010 14.30 uur COVE 02.10 Leden Aanwezig

Nadere informatie

VERSLAG. Faculteitsraad Faculteit Godgeleerdheid Nr /FR02 20 november uur COVE Leden. Verslag. Aanwezig

VERSLAG. Faculteitsraad Faculteit Godgeleerdheid Nr /FR02 20 november uur COVE Leden. Verslag. Aanwezig FACULTEIT GODGELEERDHEID COLLEGIUM VETERANORUM SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN 08-12-2009 VERSLAG 20 november 2009 14.30 uur COVE 02.10 Leden Aanwezig L. Boeve

Nadere informatie

Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Nr /FR06 29 mei uur COVE 02.10

Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Nr /FR06 29 mei uur COVE 02.10 FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN COLLEGIUM VETERANORUM SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN 05-06-2012 VERSLAG Faculteitsraad Faculteit Theologie

Nadere informatie

Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Nr /FR05 11 mei uur COVE 02.10

Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Nr /FR05 11 mei uur COVE 02.10 FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN COLLEGIUM VETERANORUM SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN 12-05-2012 VERSLAG Faculteitsraad Faculteit Theologie

Nadere informatie

VERSLAG. Faculteitsraad Faculteit Godgeleerdheid Nr. 10-11/FR04 10 februari 2011 14.30 uur COVE 02.10. Leden. Verslag. Aanwezig

VERSLAG. Faculteitsraad Faculteit Godgeleerdheid Nr. 10-11/FR04 10 februari 2011 14.30 uur COVE 02.10. Leden. Verslag. Aanwezig FACULTEIT GODGELEERDHEID COLLEGIUM VETERANORUM SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN 01-03-2011 VERSLAG 10 februari 2011 14.30 uur COVE 02.10 Leden Aanwezig

Nadere informatie

Open Faculteitsraad Faculteit Godgeleerdheid voor alle personeelsleden van de Faculteit en de POC-vertegenwoordigers 5 mei uur COVE 02.

Open Faculteitsraad Faculteit Godgeleerdheid voor alle personeelsleden van de Faculteit en de POC-vertegenwoordigers 5 mei uur COVE 02. FACULTEIT GODGELEERDHEID COLLEGIUM VETERANORUM SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN 11-05-2011 VERSLAG Open Faculteitsraad Faculteit Godgeleerdheid voor alle

Nadere informatie

Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Nr /FR05 24 mei uur COVE 02.10

Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Nr /FR05 24 mei uur COVE 02.10 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN, BELGIË LEUVEN 24 mei 2013 VERSLAG COVE 02.10 Leden Aanwezig L. Boeve (decaan), J.

Nadere informatie

Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Nr /FR02 29 november uur O. Romerozaal, Collegium Veteranorum

Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Nr /FR02 29 november uur O. Romerozaal, Collegium Veteranorum KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN, BELGIË LEUVEN 29 november 2013 VERSLAG Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Nadere informatie

VERSLAG. Faculteitsraad Faculteit Godgeleerdheid Nr /FR04 26 februari uur COVE Leden. Verslag. Aanwezig

VERSLAG. Faculteitsraad Faculteit Godgeleerdheid Nr /FR04 26 februari uur COVE Leden. Verslag. Aanwezig FACULTEIT GODGELEERDHEID COLLEGIUM VETERANORUM SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BOX 3100 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN 06-03-2010 VERSLAG 26 februari 2010 14.30 uur COVE 02.10 Leden Aanwezig

Nadere informatie

De vergadering begint met een minuut stilte ter nagedachtenis van P. Haers, de broer van J. Haers, die onverwacht is overleden op 20 mei 2008.

De vergadering begint met een minuut stilte ter nagedachtenis van P. Haers, de broer van J. Haers, die onverwacht is overleden op 20 mei 2008. FACULTEIT GODGELEERDHEID SINT-MICHIELSSTRAAT 6 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN 2008-05-30 VERSLAG 23 mei 2008 14.30 uur Conferentiezaal Paus Adriaan VI-college Leden Aanwezig M. Lamberigts

Nadere informatie

Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Nr /FR05 4 april uur O. Romerozaal, Collegium Veteranorum Leden

Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Nr /FR05 4 april uur O. Romerozaal, Collegium Veteranorum Leden KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN, BELGIË LEUVEN VERSLAG Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen 14.30

Nadere informatie

Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Nr /FR02 14 december uur COVE 02.10

Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Nr /FR02 14 december uur COVE 02.10 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN, BELGIË LEUVEN 15 december 2012 COVE 02.10 VERSLAG Leden Aanwezig L. Boeve (decaan),

Nadere informatie

J. De Tavernier, F. Depoortere, B. Doyle, J. Geldhof, M. Lamberigts, T. Merrigan, Z. Osewska, B. Spriet, J. Verstraeten, M.

J. De Tavernier, F. Depoortere, B. Doyle, J. Geldhof, M. Lamberigts, T. Merrigan, Z. Osewska, B. Spriet, J. Verstraeten, M. FACULTEIT GODGELEERDHEID SINT-MICHIELSSTRAAT 6 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN 04-06-2009 VERSLAG 29 mei 2009 14.30 uur Conferentiezaal Paus Adriaan VI-college Leden Aanwezig L. Boeve

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

Reglement Masterproef Faculteit Sociale Wetenschappen

Reglement Masterproef Faculteit Sociale Wetenschappen Reglement Masterproef Faculteit Sociale Wetenschappen Goedgekeurd op het Faculteitsbestuur 108 d.d. 1 en 8 juli 2013 1. ALGEMEEN Artikel 1 De masterproef is een individueel werkstuk waarmee een masteropleiding

Nadere informatie

! " #" $ % & $ & "! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 (

!  # $ % & $ & ! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 ( De tekst in cursief is het Aanvullend facultair reglement betreffende het doctoraat in de wetenschappen en het doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen De bijzondere bepalingen en criteria

Nadere informatie

1. Afscheid. Aan de professoren en emeriti, academische en administratieve medewerkers en de studentenvertegenwoordigers. LB/Vakantiebrief 2010

1. Afscheid. Aan de professoren en emeriti, academische en administratieve medewerkers en de studentenvertegenwoordigers. LB/Vakantiebrief 2010 FACULTEIT GODGELEERDHEID COLLEGIUM VETERANORUM SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100, BE-3000 Aan de professoren en emeriti, academische en administratieve medewerkers en de studentenvertegenwoordigers KATHOLIEKE

Nadere informatie

Stuurgroep Informatica Faculteit Godgeleerdheid Nr. 10-11/01 29 oktober 2010, 12.30-14.00 uur COVE 00.19

Stuurgroep Informatica Faculteit Godgeleerdheid Nr. 10-11/01 29 oktober 2010, 12.30-14.00 uur COVE 00.19 FACULTEIT GODGELEERDHEID STUURGROEP INFORMATICA SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN 29 oktober 2010 VERSLAG Stuurgroep Informatica Faculteit Godgeleerdheid Nr. 10-11/01

Nadere informatie

Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Nr /FR02 27 november uur

Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Nr /FR02 27 november uur KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN, BELGIË LEUVEN ONTWERPVERSLAG Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Nadere informatie

Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Nr /FR04 2 maart uur COVE 02.10

Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Nr /FR04 2 maart uur COVE 02.10 FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN COLLEGIUM VETERANORUM SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN 10-03-2012 VERSLAG Faculteitsraad Faculteit Theologie

Nadere informatie

Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Nr /FR01 9 oktober uur O. Romerozaal, Collegium Veteranorum

Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Nr /FR01 9 oktober uur O. Romerozaal, Collegium Veteranorum KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN, BELGIË LEUVEN ONTWERPVERSLAG Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Nadere informatie

Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Nr /FR04 7 maart uur O. Romerozaal, Collegium Veteranorum Leden

Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Nr /FR04 7 maart uur O. Romerozaal, Collegium Veteranorum Leden KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN, BELGIË LEUVEN 8 maart 2014 VERSLAG Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Nadere informatie

Informatie voor docenten

Informatie voor docenten Informatie voor docenten Overzicht stagemogelijkheden FEB-studenten die een stage willen verrichten, hebben volgende mogelijkheden. 1. Stageproject (Internship project) als studenten stage lopen in een

Nadere informatie

Verslag van de eerste vergadering van de Faculteitsraad op vrijdag 15 oktober 2004

Verslag van de eerste vergadering van de Faculteitsraad op vrijdag 15 oktober 2004 FACULTEIT GODGELEERDHEID MARIA THERESIACOLLEGE SINT-MICHIELSSTRAAT 6 B-3000 LEUVEN VERSLAG KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN ONS KENMERK LEUVEN, IW/0405/FR01 21/10/2004 Verslag van de eerste vergadering van

Nadere informatie

Permanente onderwijscommissie Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen Nr /POC02 13 november u Cove 00.16

Permanente onderwijscommissie Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen Nr /POC02 13 november u Cove 00.16 FACULTEIT GODGELEERDHEID PERMANENTE ONDERWIJSCOMMISSIE SINT-MICHIELSSTRAAT 6 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN 30 november 2009 VERSLAG 13 november 2009 13-15u Cove 00.16 Leden Aanwezig:

Nadere informatie

Examenspreiding in de praktijk

Examenspreiding in de praktijk 1 Examenspreiding in de praktijk De KU Leuven hanteert een vervroegde examenregeling. Dit betekent dat je aan het begin van het academiejaar, in september, bij het invullen van je Individueel StudieProgramma

Nadere informatie

Stuurgroep Informatica Faculteit Godgeleerdheid Nr. 09-10/03 26 februari 2010, 11.00-12.30 uur COVE 00.19

Stuurgroep Informatica Faculteit Godgeleerdheid Nr. 09-10/03 26 februari 2010, 11.00-12.30 uur COVE 00.19 FACULTEIT GODGELEERDHEID STUURGROEP INFORMATICA SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN 26 februari 2010 VERSLAG Stuurgroep Informatica Faculteit Godgeleerdheid Nr. 09-10/03

Nadere informatie

Verslag van de vierde gewone vergadering van de Faculteitsraad op vrijdag 16 februari 2001

Verslag van de vierde gewone vergadering van de Faculteitsraad op vrijdag 16 februari 2001 FACULTEIT GODGELEERDHEID MARIA THERESIACOLLEGE SINT-MICHIELSSTRAAT 6 B-3000 LEUVEN VERSLAG KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN ONS KENMERK LEUVEN, PA/00-01/FR04 01-03-06 Verslag van de vierde gewone vergadering

Nadere informatie

De Universiteit Antwerpen wenst een positief en geïntegreerd personeelsbeleid te voeren. Dit personeelsbeleid is gericht op de ontwikkeling en de

De Universiteit Antwerpen wenst een positief en geïntegreerd personeelsbeleid te voeren. Dit personeelsbeleid is gericht op de ontwikkeling en de De Universiteit Antwerpen wenst een positief en geïntegreerd personeelsbeleid te voeren. Dit personeelsbeleid is gericht op de ontwikkeling en de groei van alle medewerkers van de Universiteit Antwerpen,

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2014-2015 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Rechtstreekse

Nadere informatie

Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Nr /FR02 14 november uur O. Romerozaal, Collegium Veteranorum

Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Nr /FR02 14 november uur O. Romerozaal, Collegium Veteranorum KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN, BELGIË LEUVEN VERSLAG Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen 14.30

Nadere informatie

Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Nr /FR04 26 april uur COVE 02.10

Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Nr /FR04 26 april uur COVE 02.10 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN, BELGIË LEUVEN 26 april 2013 VERSLAG COVE 02.10 Leden Aanwezig L. Boeve (decaan), D.

Nadere informatie

Samenstelling van de opleidingscommissies in de FPPW

Samenstelling van de opleidingscommissies in de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Samenstelling van de opleidingscommissies in de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2003 Gewijzigd door de Faculteitsraad

Nadere informatie

Permanente onderwijscommissie Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen Nr /POC01 Vrijdag 8 oktober u MTC 00.20

Permanente onderwijscommissie Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen Nr /POC01 Vrijdag 8 oktober u MTC 00.20 FACULTEIT GODGELEERDHEID PERMANENTE ONDERWIJSCOMMISSIE SINT-MICHIELSSTRAAT 6 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN 11 oktober 2010 VERSLAG Vrijdag 8 oktober 2010 13-15u MTC 00.20 Leden Aanwezig:

Nadere informatie

R. Burggraeve, H. Debel, J. Geldhof, G. Gevers, J. Haers, E. Nathan, M. Vervenne

R. Burggraeve, H. Debel, J. Geldhof, G. Gevers, J. Haers, E. Nathan, M. Vervenne FACULTEIT GODGELEERDHEID SINT-MICHIELSSTRAAT 6 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN 2006-02-24 VERSLAG 17 februari 2006 14.30 uur Conferentiezaal Paus Adriaan VI-college Leden Aanwezig

Nadere informatie

Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Nr. 2012-2013/FR01 26 oktober 2012 14.30 uur MTC 02.13

Faculteitsraad Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Nr. 2012-2013/FR01 26 oktober 2012 14.30 uur MTC 02.13 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN, BELGIË LEUVEN 3 november 2012 VERSLAG MTC 02.13 Leden Aanwezig L. Boeve (decaan),

Nadere informatie

1. Goedkeuring verslag van de vergadering van 1 oktober 2010

1. Goedkeuring verslag van de vergadering van 1 oktober 2010 FACULTEIT GODGELEERDHEID ONDERWIJSCEL SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN Onderwijscel Vrijdag 15 oktober 2010, 11u00-13u00 COVE 00.27 VERSLAG Aanwezig E.

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Vooraf Dit basisreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Getuigschrift Bijzondere

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2016-2017 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Schakelprogramma

Nadere informatie

Permanente onderwijscommissie Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen Nr /POC02 12 november u Cove 02.16

Permanente onderwijscommissie Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen Nr /POC02 12 november u Cove 02.16 FACULTEIT GODGELEERDHEID PERMANENTE ONDERWIJSCOMMISSIE SINT-MICHIELSSTRAAT 6 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN 12 november 2010 VERSLAG 12 november 2010 13-15u Cove 02.16 Leden Aanwezig:

Nadere informatie

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden.

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden. Facultaire richtlijnen en afspraken in verband met de masterproef met aanvullingen van de POC geschiedenis (in cursief) De hierna volgende richtlijnen en afspraken beschrijven het facultaire kader voor

Nadere informatie

Permanente onderwijscommissie Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen Nr /POC04 4 februari u MTC 00.16

Permanente onderwijscommissie Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen Nr /POC04 4 februari u MTC 00.16 FACULTEIT GODGELEERDHEID PERMANENTE ONDERWIJSCOMMISSIE SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN 20 februari 2011 VERSLAG 4 februari 2011 13-15u MTC 00.16 Leden Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag van de derde gewone vergadering van de Faculteitsraad. op vrijdag 13 december 2002

Verslag van de derde gewone vergadering van de Faculteitsraad. op vrijdag 13 december 2002 FACULTEIT GODGELEERDHEID MARIA THERESIACOLLEGE SINT-MICHIELSSTRAAT 6 B-3000 LEUVEN VERSLAG KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN ONS KENMERK LEUVEN, IW/0203/FR03 16/12/2002 Verslag van de derde gewone vergadering

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 7 oktober 2015 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke bepalingen

Nadere informatie

Facultair reglement Mobiliteitsfonds FPPW

Facultair reglement Mobiliteitsfonds FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Facultair reglement Mobiliteitsfonds FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 8 oktober 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Het

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN DE INTERFACULTAIRE INTERDISCIPLINAIRE CENTRA BINNEN DE GROEP HUMANE WETENSCHAPPEN

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN DE INTERFACULTAIRE INTERDISCIPLINAIRE CENTRA BINNEN DE GROEP HUMANE WETENSCHAPPEN STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN DE INTERFACULTAIRE INTERDISCIPLINAIRE CENTRA BINNEN DE GROEP HUMANE WETENSCHAPPEN 1. FACULTEITEN BETROKKEN BIJ DE BESTAANDE INTERFACULTAIRE INTERDISCIPLINAIRE CENTRA Penvoerende

Nadere informatie

Permanente onderwijscommissie Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen Nr /POC06 7 mei u MTC 00.16

Permanente onderwijscommissie Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen Nr /POC06 7 mei u MTC 00.16 FACULTEIT GODGELEERDHEID PERMANENTE ONDERWIJSCOMMISSIE SINT-MICHIELSSTRAAT 6 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN 3 juni 2010 VERSLAG 7 mei 2010 13-15u MTC 00.16 Leden Aanwezig: B. Broeckaert,

Nadere informatie

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven Participatiereglement Studentenraad KU Leuven I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en

Nadere informatie

Formulier om de toelating te vragen tot de eerste inschrijving voor het doctoraat in de FPPW 1

Formulier om de toelating te vragen tot de eerste inschrijving voor het doctoraat in de FPPW 1 FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Formulier om de toelating te vragen tot de eerste inschrijving voor het doctoraat in de FPPW 1 1. Informatie over de kandidaat-doctoraatsstudent Naam:...

Nadere informatie

Afwezig m.k. Van de vaste leden van de POC: Jacques Haers, Axel Liégeois, Jos Verheyden

Afwezig m.k. Van de vaste leden van de POC: Jacques Haers, Axel Liégeois, Jos Verheyden KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3101 3000 LEUVEN, BELGIË LEUVEN 12 mei 2014 Permanente Onderwijscommissie Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen

Nadere informatie

Participatiereglement verkiezingen

Participatiereglement verkiezingen Participatiereglement verkiezingen I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en de bijlagen

Nadere informatie

Permanente onderwijscommissie Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen Nr /POC03 14 november u Conferentiezaal Pauscollege

Permanente onderwijscommissie Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen Nr /POC03 14 november u Conferentiezaal Pauscollege FACULTEIT GODGELEERDHEID PERMANENTE ONDERWIJSCOMMISSIE SINT-MICHIELSSTRAAT 6 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN 1 december 2008 VERSLAG Permanente onderwijscommissie Godgeleerdheid en

Nadere informatie

Afwezig z.k. Joseph Lindzius, Stephan Tautz, Nick Van den Heuvel, Niels van t Hul.

Afwezig z.k. Joseph Lindzius, Stephan Tautz, Nick Van den Heuvel, Niels van t Hul. KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN, BELGIË LEUVEN 19 december 2014 VERSLAG COVE 00.27 Aanwezig Els Agten, Bryan Beeckman,

Nadere informatie

REGLEMENT Doctoraatsopleiding en Doctoraat HIW

REGLEMENT Doctoraatsopleiding en Doctoraat HIW REGLEMENT Doctoraatsopleiding en Doctoraat HIW Goedgekeurd door het Faculteitsbestuur van het HIW op 09.11.2011, door de Faculteitsraad van het HIW op 16.11.2011 en door het Groepsbestuur Humane Wetenschappen

Nadere informatie

Kiesreglement verkiezingen

Kiesreglement verkiezingen Kiesreglement verkiezingen I Algemeen Artikel 1 Participatiedecreet Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.48 tot II.52 en van artikel II.66, 3 van het participatiedecreet. (Het decreet

Nadere informatie

VERSLAG. Permanente onderwijscommissie Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen Nr. 05-06/POC05 17 maart 2006 14-16u MTC 00.12.

VERSLAG. Permanente onderwijscommissie Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen Nr. 05-06/POC05 17 maart 2006 14-16u MTC 00.12. FACULTEIT GODGELEERDHEID SINT-MICHIELSSTRAAT 6 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN 20-03-2006 VERSLAG Permanente onderwijscommissie Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen Nr. 05-06/POC05

Nadere informatie

Master Archeologie 2015-2016

Master Archeologie 2015-2016 Master Archeologie 2015-2016 Inhoud Toelatingsvoorwaarden Finaliteit en leerresultaten Ma Ma 1JM/2JM Programma Erasmus+ Toekomst Toelatingsvoorwaarden Na Ba-opleiding - Bachelor in de archeologie (Archeologie/ONO/OG/Geografie)

Nadere informatie

VERSLAG. Facultaire POC Nr. 01/ oktober u. COVE Agenda

VERSLAG. Facultaire POC Nr. 01/ oktober u. COVE Agenda KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN, BELGIË LEUVEN 3 oktober 2014 VERSLAG COVE 00.27 Aanwezig Els Agten, Bryan Beeckman,

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Verplaatsingen in dienstverband Kulak - Kulloc s. Verplaatsingen in dienstverband Kulak - KULeuven

Verplaatsingen in dienstverband Kulak - Kulloc s. Verplaatsingen in dienstverband Kulak - KULeuven Verplaatsingen in dienstverband Kulak - Kulloc s Voor verplaatsingen in dienstverband door personeelsleden van KULeuven (incl Kulloc s) verwijzen we naar de procedure voor dienstverplaatsingen : https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/praktisch/verplaatsing_dienstverband

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN KINESITHERAPIE FACULTAIR REGLEMENT LK

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN KINESITHERAPIE FACULTAIR REGLEMENT LK VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN KINESITHERAPIE FACULTAIR REGLEMENT LK Oorspronkelijke versie goedgekeurd op de FR-LK van 10/03/98 Aanpassingen goedgekeurd op de FR-LK van

Nadere informatie

Verplaatsingen in dienstverband

Verplaatsingen in dienstverband Verplaatsingen in dienstverband Voor verplaatsingen in dienstverband door personeelsleden van KULeuven verwijzen we naar de procedure voor dienstverplaatsingen : https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/praktisch/verplaatsing_dienstverband

Nadere informatie

REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG

REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 12 december 2006 en

Nadere informatie

Aanpassingen OER 14-15

Aanpassingen OER 14-15 Aanpassingen OER 14-15 Algemeen: aanpak Focus: vereenvoudiging, inkorting, verheldering Daarnaast: mogelijkheden voor optimalisatie -ervaringen faculteiten en diensten -ervaringen beleid -externe regelgeving

Nadere informatie

VERSLAG. Faculteitsraad Faculteit Godgeleerdheid Nr /FR02 28 november uur Conferentiezaal Paus Adriaan VI-college. Leden.

VERSLAG. Faculteitsraad Faculteit Godgeleerdheid Nr /FR02 28 november uur Conferentiezaal Paus Adriaan VI-college. Leden. FACULTEIT GODGELEERDHEID SINT-MICHIELSSTRAAT 6 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN 2008-12-05 VERSLAG 28 november 2008 14.30 uur Conferentiezaal Paus Adriaan VI-college Leden Aanwezig

Nadere informatie

Doctoreren in de Faculteit PPW

Doctoreren in de Faculteit PPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoreren in de Faculteit PPW Goedgekeurd door de Faculteitsraad op 15 december 1999 Gewijzigd door de Faculteitsraad op 15 december 2004 Gewijzigd

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing van het gelijkheidsbeginsel

Nadere informatie

Aan de slag met het onderwijs- en examenreglement van de K.U.Leuven 13-12-2011 1

Aan de slag met het onderwijs- en examenreglement van de K.U.Leuven 13-12-2011 1 Aan de slag met het onderwijs- en examenreglement van de K.U.Leuven 13-12-2011 1 Inleiding Doel van de vorming = zelfstandig het OER kunnen gebruiken om vragen vanuit de praktijk op te lossen, om het meest

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Facultaire kalender

Facultaire kalender Facultaire kalender 2013-2014 vastgesteld door de faculteitsraad op 21-05-2014 september 2013 23/09/2013 start academiejaar start 12 weken onderwijsactiviteiten van het 1e semester (t.e.m. 14/12/2013)

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2014-2015 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs:

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW 1. BEPALING EN DOEL Artikel 1: Geos is de vereniging van studenten geologie verbonden aan de afdeling Geologie van het departement

Nadere informatie

Permanente onderwijscommissie Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen Nr /POC05 29 april u Romerozaal, Cove

Permanente onderwijscommissie Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen Nr /POC05 29 april u Romerozaal, Cove FACULTEIT GODGELEERDHEID PERMANENTE ONDERWIJSCOMMISSIE SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN 9 mei 2011 VERSLAG 29 april 2011 13-15u Romerozaal, Cove Leden Aanwezig:

Nadere informatie

Facultaire kalender

Facultaire kalender Facultaire kalender 2015-2016 na kennisname van de faculteitsraad op 4/11/2015 september 2015 18/09/2015 plechtige opening academiejaar 2015-2016 18/09/2015 10:00 onthaal nieuwe instroom bachelor psychologie

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

Facultaire kalender

Facultaire kalender Facultaire kalender 2014-2015 goedgekeurd faculteitsraad 1-07-2015 september 2014 19/09/2014 Plechtige opening academiejaar 2014-2015 19/09/2014 10:00 onthaal nieuwe instroom bachelor psychologie (tot

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET ACADEMISCH PERSONEEL

BIJZONDER REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET ACADEMISCH PERSONEEL BIJZONDER REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET ACADEMISCH PERSONEEL Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt op 10.04.2001 Aangepast door de Raad van Bestuur op: 05.07.2011 (zie

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Permanente onderwijscommissie Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen Nr /POC03 5 december u Conferentiezaal Pauscollege

Permanente onderwijscommissie Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen Nr /POC03 5 december u Conferentiezaal Pauscollege FACULTEIT GODGELEERDHEID PERMANENTE ONDERWIJSCOMMISSIE SINT-MICHIELSSTRAAT 6 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN 6 januari 2009 VERSLAG Permanente onderwijscommissie Godgeleerdheid en

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

NIEUW HUISHOUDELIJK REGLEMENT FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN werkdocument BESTAAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT FACULTEIT TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

NIEUW HUISHOUDELIJK REGLEMENT FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN werkdocument BESTAAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT FACULTEIT TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN BESTAAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT FACULTEIT TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN goedgekeurd door de Faculteitsraad op 22 oktober 2001 bekrachtigd door de Academische raad op 12 november 2001 Hoofdstuk 1: De facultaire

Nadere informatie

F.D /007. Versie van toepassing op Wetenschap & Technologie/Biomedische wetenschappen

F.D /007. Versie van toepassing op Wetenschap & Technologie/Biomedische wetenschappen Gewoon reglement betreffende de structuur van de universiteit (GRS) Goedgekeurd door de Raad van bestuur K.U.Leuven d.d. 21 februari 2006 en gewijzigd op 27 november 2007 en op 27 mei 2008 Versie van toepassing

Nadere informatie

INFOSESSIE DOCTORAATSPORTFOLIO

INFOSESSIE DOCTORAATSPORTFOLIO INFOSESSIE DOCTORAATSPORTFOLIO Welkom Waarom zijn we hier vandaag? Reglementair kader? Ø Artikel 27(a) van het Centraal Reglement voor de Toekenning van de Academische Graad van Doctor: De Vrije Universiteit

Nadere informatie

Stuurgroep Informatica Faculteit Godgeleerdheid Nr. 09-10/02 11 december 2009, 11-13 uur COVE 00.19

Stuurgroep Informatica Faculteit Godgeleerdheid Nr. 09-10/02 11 december 2009, 11-13 uur COVE 00.19 FACULTEIT GODGELEERDHEID STUURGROEP INFORMATICA SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN 30 november 2009 VERSLAG Stuurgroep Informatica Faculteit Godgeleerdheid Nr. 09-10/02

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Administratieve kalender voor studenten

Administratieve kalender voor studenten Wanneer? Wat? Hoe / waar? Vanaf eerste infodag Nieuwe studenten kunnen inschrijven voor nieuw academiejaar Website Odisee Voorinschrijving + via de dienst Studentenadministratie 23-24 juni Bekendmaking

Nadere informatie

Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015)

Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015) Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015) Hieronder volgt een overzicht van de stappen in de formele procedure die uiteindelijk wordt afgesloten door

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie Informatica: doelstelling, opdrachten, proces, beoordeling en deadlines.

Wetenschapscommunicatie Informatica: doelstelling, opdrachten, proces, beoordeling en deadlines. Wetenschapscommunicatie Informatica: doelstelling, opdrachten, proces, beoordeling en deadlines. Doelstelling. Het OPO Wetenschapscommunicatie Informatica heeft als doelstelling om de communicatievaardigheden,

Nadere informatie

Verslag van de derde gewone vergadering van de Faculteitsraad op donderdag 16 december 1999

Verslag van de derde gewone vergadering van de Faculteitsraad op donderdag 16 december 1999 FACULTEIT GODGELEERDHEID MARIA THERESIACOLLEGE SINT-MICHIELSSTRAAT 6 B-3000 LEUVEN VERSLAG KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN ONS KENMERK LEUVEN, PA/99-00/FR03 00-01-26 Verslag van de derde gewone vergadering

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT LEIDEN UNIVERSITY CENTRE FOR THE ARTS IN SOCIETY (LUCAS) Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Naam van het instituut Het instituut draagt de naam Leiden University

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

Facultaire kalender

Facultaire kalender Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning Facultaire kalender 2016-2017 na kennisname door de faculteitsraad op 1/03/2017 september 2016 26/09/2016 start

Nadere informatie

Structuur Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Structuur Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Structuur Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Bestuurs- en adviesorganen, diensten Kris Willems, decaan Faculteitsraad FIIW, 29 maart 2013 1 Inhoud Uitgangspunten opbouw faculteit Facultaire

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1 (toepassingsgebied) Dit

Nadere informatie

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Inhoud 1. Uitgangspunten overgangsregelingen 2. Invoering nieuwe structuur 3. Studiepunten en ECTS-credits 4. Samenhang diploma

Nadere informatie

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement Opleidingsraden reglement REGLEMENT OPLEIDINGSRADEN Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 1 april 2014. INHOUDSTABEL Hoofdstuk I: Definities en toepassingsgebied Hoofdstuk II: Samenstelling van

Nadere informatie