Doctoraatsreglement van de FPPW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doctoraatsreglement van de FPPW"

Transcriptie

1 FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 7 oktober Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke bepalingen inzake het doctoreren in de FPPW die van kracht zijn met ingang van het academiejaar Dit reglement dient beschouwd te worden als een aanvulling op de universiteitsbrede regelgeving die vervat is in: het Doctoral Schools Reglement (goedgekeurd door het Bestuurscollege op 10 mei 2007 en laatst gewijzigd op 9 januari 2014), het Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding Universiteit Gent (goedgekeurd door het Bestuurscollege op 10 mei 2007 en laatst gewijzigd op 16 december 2010), het Onderwijs- en Examenreglement Academiejaar (goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 8 mei 2015 en 3 juli 2015), het verslag van de vergadering van de Raad van de Doctoral School of Social and Behavioural Sciences van 14 januari Facultair reglement van de FPPW Artikel De toelating tot de eerste inschrijving voor het doctoraat in de Faculteit Psychologie en Psychologische Wetenschappen (FPPW) dient aangevraagd te worden aan de hand van het Formulier om de toelating te vragen tot de eerste inschrijving voor het doctoraat in de FPPW 1. Enkel volledig ingevulde, leesbare en correct ondertekende aanvragen zullen behandeld worden. 2. Bij de aanvraag tot de eerste inschrijving voor het doctoraat dient opgegeven te worden in welke taal het doctoraatsproefschrift zal gesteld worden. Conform artikel 83, 4 van het Onderwijs- en Examenreglement , wordt het doctoraatsproefschrift in het Nederlands of in het Engels gesteld. Op gemotiveerd schriftelijk verzoek vanwege de doctoraatsstudent kan de Faculteitsraad hiervan afwijken. 3. Eens de toelating tot de eerste inschrijving voor het doctoraat verkregen is, dient de doctoraatsstudent zich onmiddellijk bij de FDO (Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning) in te schrijven 1 URL:

2 2 voor het doctoraat en de doctoraatsopleiding aan de hand van het formulier Application for the first enrolment for the Doctorate and the Doctoral Training Programme (Doctoral Schools) 2. Artikel 2. Conform artikel 90, 1 van het Onderwijs- en Examenreglement is elke doctoraatsstudent verplicht zich jaarlijks binnen de inschrijvingsperiode vastgelegd in artikel 15 van hetzelfde reglement, opnieuw in te schrijven voor het doctoraat en de doctoraatsopleiding totdat het doctoraatsproefschrift met succes is verdedigd. Artikel 3. De Faculteitsraad beslist over een aanvraag voor toelating tot de eerste inschrijving voor het doctoraat na advies van de facultaire Doctoraatscommissie. De facultaire Doctoraatscommissie bestaat uit de Decaan, die voorzitter is, en één ZAP-lid per afstudeerrichting van de masteropleidingen ingericht door de FPPW. Artikel Elke doctoraatsstudent heeft een promotor die een actief 3 ZAP-lid is in de FPPW. Daarnaast kunnen er één of meer medepromotoren zijn van binnen of buiten de UGent, waaronder ondermeer gastprofessoren met een onderzoeksopdracht aan de UGent en gepensioneerde leden van het ZAP die de toelating hebben verkregen tot de bezoldigde voortzetting van (een deel van) de onderwijsactiviteiten aan de UGent. Elke promotor dient zelf houder te zijn van een doctoraat op proefschrift. 2. De promotor die administratief verantwoordelijk is (in de zin van artikel 83, 4 van het Onderwijs- en Examenreglement ) is steeds een actief ZAP-lid van de FPPW. Deze wordt in dit facultair reglement aangeduid als de hoofdpromotor en geldt als aanspreekpunt binnen de FPPW. De overige promotoren worden aangeduid als copromotoren. 3. Postdoctorale medewerkers met minimaal drie jaar postdoctorale ervaring kunnen optreden als copromotor. Artikel 5. Voor elk doctoraatsproject wordt door de Faculteitsraad na advies van de Doctoraatscommissie een doctoraatsbegeleidingscommissie aangesteld. Overeenkomstig artikel 88, 5 van het Onderwijs- en Examenreglement bestaat een doctoraatsbegeleidingscommissie uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden, waaronder de promotor(en). Ten minste één lid moet een expert zijn van buiten de vakgroep van de promotor(en) en bij voorkeur een expert van buiten de UGent. De leden van de doctoraatsbegeleidingscommissie moeten niet zelf over een doctoraatsdiploma beschikken. Artikel 6. De predoctorale opleiding wordt door de FPPW niet ingericht. Artikel Elke doctoraatsstudent die een doctoraat voorbereidt in de psychologie, de pedagogische wetenschappen of het sociaal werk, dient een doctoraatsopleiding te volgen die minimaal bestaat uit 4 : 1. Onderzoekzoeksgerelateerde activiteiten (zg. Categorie 1): 2 Beschikbaar ophttp:// 3 T.t.z. niet-gepensioneerd. 4 Zie artikel 4, 3 van het Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding Universiteit Gent.

3 3 één publicatie (minstens aanvaard) die voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor de doctoraatstoelage in het onderzoeksdomein waartoe de doctoraatsstudent behoort; drie mondelinge presentaties of posters tijdens een nationale of internationale conferentie. 2. Verdiepende studies (zg. Categorie 2): Drie gespecialiseerde cursussen georganiseerd of erkend door de Doctoral School waarbij de doctoraatsstudent is aangesloten. Ook reguliere opleidingsonderdelen en onderdelen van de Permanente Vorming kunnen worden erkend als gespecialiseerde cursussen. 3. Doctoral seminars gericht op vaardigheidstraining (zg. Categorie 3): Drie transferable skills cursussen georganiseerd of erkend door de Doctoral School waarbij de doctoraatsstudent is aangesloten, gekozen uit drie van de vier volgende clusters: (1) communicatievaardigheden, (2) onderzoek en valorisatie, (3) loopbaanmanagement en (4) leiderschap en zelfmanagement. Ook reguliere opleidingsonderdelen en onderdelen van de Permanente Vorming kunnen worden erkend als doctoral seminars gericht op vaardigheidstraining. 4. Jaarlijkse rapportering over de voortgang van het onderzoek en van de doctoraatsopleiding: Alle doctoraatsstudenten zijn verplicht een jaarlijkse rapportering over de voortgang van het onderzoek en van de doctoraatsopleiding in te dienen via het elektronisch platform aangeboden door de Doctoral Schools. 5. De doctoraatsverdediging. 2. Voor: doctoraatsstudenten die zich voorbereiden op een doctoraat in de psychologie en die houder zijn van een masterdiploma in de psychologie uitgereikt door een andere dan een Vlaamse universiteit, doctoraatsstudenten die zich voorbereiden op een doctoraat in de pedagogische wetenschappen en die houder zijn van een masterdiploma in de pedagogische wetenschappen uitgereikt door een andere dan een Vlaamse universiteit, doctoraatsstudenten die zich voorbereiden op een doctoraat in het sociaal werk en die houder zijn van een masterdiploma in het sociaal werk uitgereikt door een andere dan een Vlaamse universiteit, kan de Faculteitsraad op advies van de Doctoraatscommissie Categorie 2 ( verdiepende studies ) uitbreiden met verplichte reguliere opleidingsonderdelen met een maximale omvang van 27 studiepunten. 3. Voor: doctoraatsstudenten die zich voorbereiden op een doctoraat in de psychologie en die geen houder zijn van een masterdiploma in de psychologie, doctoraatsstudenten die zich voorbereiden op een doctoraat in de pedagogische wetenschappen en die geen houder zijn van een masterdiploma in de pedagogische wetenschappen, doctoraatsstudenten die zich voorbereiden op een doctoraat in het sociaal werk en die geen houder zijn van een masterdiploma in het sociaal werk,

4 4 wordt Categorie 2 ( verdiepende studies ) uitgebreid met verplichte reguliere opleidingsonderdelen met een totale omvang van 27 studiepunten. Voor doctoraatsstudenten die zich voorbereiden op een doctoraat in het sociaal werk en die houder zijn van een masterdiploma in de pedagogische wetenschappen wordt Categorie 2 ( verdiepende studies ) uitgebreid met verplichte reguliere opleidingsonderdelen met een totale omvang van 15 studiepunten. 4. Voor wat de verplichte reguliere opleidingsonderdelen betreft, beslist de doctoraatsbegeleidingscommissie in overleg met de doctoraatsstudent binnen de twee maanden na de beslissing door de Faculteitsraad over het programma van de doctoraatsopleiding. De reguliere opleidingsonderdelen die een doctoraatsstudent wenst te volgen worden geregistreerd via het geëigende formulier dat daarvoor beschikbaar is op de website van de Doctoral Schools. Dit programma wordt ook door de hoofdpromotor meegedeeld aan het Decanaat. 5. Voor wat de Doctoral School of Social and Behavioural Sciences betreft, gebeurt de erkenning als verdiepende studies (Categorie 2) van gespecialiseerde cursussen (die niet georganiseerd worden door de Doctoral School) of van reguliere opleidingsonderdelen door de drie leden van de FPPW die zetelen in de Doctoral School Raad. De doctoraatsstudent dient voor een dergelijke erkenning aan de hand van het formulier Application for recognition of a course, not organized by the Doctoral Schools, as part of the minimum set of activities 5 een gemotiveerde vraag te mailen naar Een lesgever kan op eigen initiatief een cursus voorstellen voor erkenning in Categorie 2. Voor wat de Doctoral School of Social and Behavioural Sciences betreft, gebeurt deze erkenning eveneens door de drie leden van de FPPW die zetelen in de Doctoral School Raad. Om een dergelijke erkenning te verkrijgen, mailt de betrokken lesgever een gemotiveerde vraag 6. Voor wat de Doctoral School of Social and Behavioural Sciences betreft, gebeurt de erkenning van transferable skills cursussen (die niet georganiseerd worden door de Doctoral School) door de Directeur van de Doctoral School. De doctoraatsstudent dient voor een dergelijke erkenning aan de hand van het formulier Application for recognition of a course, not organized by the Doctoral Schools, as part of the minimum set of activities 6 een gemotiveerde vraag te mailen naar 7. De Faculteitraad kan op voorstel van de Doctoraatscommissie en mits gunstig advies van de Doctoral School waartoe de doctoraatsstudent behoort vrijstellingen verlenen enkel in Categorie 2 en Categorie 3. Voor wat Categorie 2 betreft, wordt het advies van de Doctoral School of Social and Behavioural Sciences uitgebracht door de drie leden van de FPPW die zetelen in de Doctoral School Raad. Voor wat betreft Categorie 3, wordt het advies van de Doctoral School of Social and Behavioural Sciences uitgebracht door de directeur van de Doctoral School. Om een vrijstelling in Categorie 2 of Categorie 3 te bekomen, dient de doctoraatsstudent aan de hand van het formulier Application for (partial) exemption from the doctoral training programme 7 een gemotiveerde vraag te mailen naar Voor een vrijstelling in Categorie 3 dient de doctorandus/a daarenboven het schriftelijk advies van zijn/haar doctoraatsbegeleidingscommissie aan de Decaan te bezorgen. 8. De beoordeling van de volledige doctoraatsopleiding met uitzondering van de verdediging van het proefschrift gebeurt door een beoordelingscommissie die bestaat uit de Directeur van de Doc- 5 Beschikbaar ophttp:// 6 Beschikbaar ophttp:// 7 Beschikbaar ophttp://

5 5 toral School en de leden van de doctoraatsbegeleidingscommissie 8. De Directeur van de Doctoral School zit deze beoordelingscommissie voor. Deze beoordeling gebeurt voorafgaand aan de vergadering van de Faculteitsraad waarop het doctoraatsproefschrift neergelegd wordt. Daartoe dient de doctoraatsstudent ten laatste 20 werkdagen voor de betreffende Faculteitsraad het finale voortgangsrapport in te dienen via het elektronisch platform aangeboden door de Doctoral Schools. De beslissing van de beoordelingscommissie wordt door de voorzitter overgemaakt aan de Decaan. 9. Indien de beoordeling van de doctoraatsopleiding door de beoordelingscommissie vermeld in 8 gunstig is én de doctoraatsverdediging succesvol is, ontvangt de doctoraatsstudent een getuigschrift van de doctoraatsopleiding 9. Artikel 8. Binnen het jaar na het verkrijgen van de toelating tot doctoreren door de Faculteitsraad, stelt de doctoraatsstudent het doctoraatsproject voor aan de leden van de faculteit tijdens een posterpresentatie op één van de facultaire Onderzoeksnamiddagen. Deze presentatie kan pas plaats vinden nadat het doctoraatsproject voorgesteld en besproken werd in de doctoraatsbegeleidingscommissie. De data van de facultaire Onderzoeksnamiddagen worden jaarlijks vastgelegd in de facultaire kalender. Artikel 9. Van elke vergadering van de doctoraatsbegeleidingscommissie wordt een verslag gemaakt. De hoofdpromotor maakt van elk verslag onverwijld een kopie over aan het Decanaat. Artikel 10. De doctoraatsstudent kan schriftelijk een gemotiveerde vraag tot wijziging van de eerder goedgekeurde titel van het proefschrift richten aan de Decaan ten laatste drie maanden vóór het indienen van het proefschrift. Deze aanvraag wordt meeondertekend door de hoofdpromotor. Artikel 11. Om toelating te verkrijgen tot het wijzigen van de taal waarin het doctoraatsproefschrift gesteld wordt, richt de doctoraatsstudent ten laatste drie maanden vóór het indienen van het proefschrift een schriftelijke gemotiveerde vraag aan de Decaan, die deze voorlegt aan de Faculteitsraad. Deze aanvraag wordt meeondertekend door de hoofdpromotor. Artikel 12. Om toelating te krijgen om de verdediging in een andere taal dan het Nederlands of het Engels te laten verlopen, richt de doctoraatsstudent een schriftelijke gemotiveerde vraag aan de Decaan en dit ten laatste op het ogenblik dat het proefschrift wordt neergelegd. Deze aanvraag wordt meeondertekend door de hoofdpromotor en wordt behandeld door de Faculteitsraad. Artikel 13. Indien het proefschrift bestaat uit een bundeling van artikels, dient de doctoraatsstudent eerste auteur 10 te zijn van minstens 75 % van de artikels die opgestuurd, gepubliceerd of in druk zijn. Van artikels waarvan de doctoraatsstudent niet de eerste auteur is, moet hij/zij de tweede auteur zijn. Bovendien dient de doctoraatsstudent voorafgaandelijk schriftelijk de bevestiging te krijgen van de eerste auteur dat deze laatste akkoord gaat met de opname van het artikel in het proefschrift. Bij een proefschrift dat bestaat uit een bundeling van artikels, dient bij elk hoofdstuk de volledige bibliografische gegevens van het artikel waarop het hoofdstuk gebaseerd is, vermeld te worden. De volgorde van de auteurs dient hierbij correct opgegeven te zijn. 8 Conform artikel 92 van het Onderwijs- en Examenreglement academiejaar Conform artikel 5, 1 van het Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding Universiteit Gent. 10 De eerste auteur is de auteur die eerst vermeld is op de publicatie. Met voetnoten betreffende gelijke bijdragen van de auteurs, gedeeld eerste-auteurschap e.d. wordt geen rekening gehouden.

6 6 Artikel De keuze van de leden van een doctoraatsexamencommissie wordt gemotiveerd in het verslag van de Faculteitsraad 11. De hoofdpromotor maakt hiervoor een gemotiveerd voorstel over aan de Decaan. 2. Een doctoraatsexamencommissie voldoet aan volgende bepalingen: ten minste twee stemgerechtigde leden behoren niet tot de faculteit, waarvan ten minste één niet tot de UGent; ten minste de helft van de stemgerechtigde leden hebben in hun instelling het recht om als promotor van een doctoraat op te treden; de meerderheid van de leden bestaat uit ZAP-leden of postdoctorale onderzoekers van de FPPW; niet meer dan twee stemgerechtigde leden behoren tot dezelfde vakgroep; een stemgerechtigd lid kan geen (co-)auteur zijn van een artikel waarop een hoofdstuk van het proefschrift gebaseerd is. De doctoraatsexamencommissie wordt voorgezeten door de Decaan of de tot het ZAP behorende afgevaardigde van de Decaan. De voorzitter is stemgerechtigd lid van de examencommissie. De examencommissie wijst één van haar stemgerechtigde leden aan als secretaris. 3. De promotoren worden opgenomen in de doctoraatsexamencommissie als niet-stemgerechtigde leden. Artikel 15. Het proefschrift wordt enkel elektronisch ingediend als één enkel PDF-document. De leden van de examencommmissie ontvangen het proefschrift enkel in PDF-formaat. Het staat de hoofdpromotor vrij gedrukte exemplaren van het proefschrift rond te sturen. De officiële versie is echter steeds het proefschrift in PDF-formaat. Artikel Voor doctoraten die na 1 januari 2015 worden ingediend, moet samen met een elektronisch exemplaar van het proefschrift, één of meerdere data storage fact sheets worden beschikbaar gesteld via het UGent Biblio archief 12 zodat voor alle in het proefschrift gerapporteerde datasets informatie beschikbaar is over de bewaring van deze data. 2. Doctoraatsstudenten die na 1 januari 2015 van de faculteit toelating krijgen om te doctoreren moeten een data management plan voorleggen tijdens de eerste of tweede bijeenkomst van de doctoraatsbeleidingscommissie. Dit data management plan dient samen met het verslag van de vergadering van de doctoraatbegeleidingscommissie overgemaakt te worden aan het Decanaat. Artikel 17. Voor het eerste gedeelte van het doctoraatsexamen gelden volgende facultaire bepalingen: De doctoraatsstudent ontvangt de schriftelijke beoordelingen drie werkdagen vóór het eerste gedeelte van het doctoraatsexamen. Indien een lid van de examencommissie zijn verslag niet tijdig overmaakt aan het Decanaat, wordt deze uit de examencommissie verwijderd tenzij zijn verwijdering ertoe leidt dat de examencommissie niet meer geldig samengesteld is. 11 Conform artikel 94, 1 van het Onderwijs- en Examenreglement

7 7 Indien een lid van de examencommissie zijn verslag niet tijdig overmaakt aan het Decanaat en zijn verwijdering uit de examencommissie ertoe zou leiden dat deze niet meer geldig samengesteld is, wordt het eerste gedeelte van het examen uitgesteld. De doctoraatsstudent, alle leden van de examencommissie en de ombudspersonen ontvangen de volledige verslagen. De beoordelingen dienen opgemaakt te worden in dezelfde taal van het proefschrift. De doctoraatsstudent krijgt tijdens het eerste gedeelte van het doctoraatsexamen de gelegenheid om te reageren op de schriftelijke beoordelingen. Artikel 18. Voor het tweede gedeelte van het doctoraatsexamen gelden volgende facultaire bepalingen: De promotoren zijn niet aanwezig op de deliberatie 13. Na de proclamatie krijgt de promotor of krijgen de promotoren de gelegenheid om een korte laudatio uit te spreken. Artikel 19. Dit reglement is van toepassing op alle doctoraatsstudenten die ingeschreven zijn voor een doctoraatsopleiding in de FPPW. Voor doctoraatsstudenten die ingeschreven waren voor de doctoraatsopleiding vóór het academiejaar gelden volgende overgangsmaatregelen: Er wordt vrijstelling verleend voor de verdiepende studies (Categorie 2) behalve voor de reguliere opleidingsonderdelen die gebeurlijk werden opgelegd. Voor doctoraatsstudenten die voor het einde van het academiejaar drie doctoral seminars gericht op vaardigheidstraining hebben gevolgd die niet behoren tot verschillende clusters, volstaan deze seminars om te voldoen aan de component doctoral seminars gericht op vaardigheidstraining 14. Wat betreft de publicatievereiste vermeld in Categorie 1, kan de beoordelingscommissie waarvan sprake in Art. 7, 8, delibereren indien een artikel werd opgestuurd naar een tijdschrift dat voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor de doctoraatstoelage, maar nog niet werd aanvaard voor publicatie. 13 Prof. Sabien Lust heeft bevestigd dat de formulering van artikel 96, 2 van het Onderwijs- en Examenreglement niet toelaat dat de niet-stemgerechtigde leden aanwezig zijn op de deliberatie. 14 Conform artikel 6, 3 van het Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding Universiteit Gent.

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

Formulier om de toelating te vragen tot de eerste inschrijving voor het doctoraat in de FPPW 1

Formulier om de toelating te vragen tot de eerste inschrijving voor het doctoraat in de FPPW 1 FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Formulier om de toelating te vragen tot de eerste inschrijving voor het doctoraat in de FPPW 1 1. Informatie over de kandidaat-doctoraatsstudent Naam:...

Nadere informatie

Doctoreren in de Faculteit PPW

Doctoreren in de Faculteit PPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoreren in de Faculteit PPW Goedgekeurd door de Faculteitsraad op 15 december 1999 Gewijzigd door de Faculteitsraad op 15 december 2004 Gewijzigd

Nadere informatie

! " #" $ % & $ & "! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 (

!  # $ % & $ & ! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 ( De tekst in cursief is het Aanvullend facultair reglement betreffende het doctoraat in de wetenschappen en het doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen De bijzondere bepalingen en criteria

Nadere informatie

onderwijs- en examenreglement

onderwijs- en examenreglement onderwijs- en examenreglement academiejaar 2016-2017 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 13 mei 2016. Alle rechten voorbehouden. p.1 deel IV de predoctorale opleiding, het doctoraat en de doctoraatsopleiding

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT Onderwijs- en examenreglement Academiejaar

UNIVERSITEIT GENT Onderwijs- en examenreglement Academiejaar UNIVERSITEIT GENT Onderwijs- en examenreglement Academiejaar 2017-2018 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 5 mei 2017. Alle rechten voorbehouden. p.1 Deel IV De predoctorale opleiding, het doctoraat

Nadere informatie

Facultair reglement Mobiliteitsfonds FPPW

Facultair reglement Mobiliteitsfonds FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Facultair reglement Mobiliteitsfonds FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 8 oktober 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Het

Nadere informatie

Samenstelling van de opleidingscommissies in de FPPW

Samenstelling van de opleidingscommissies in de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Samenstelling van de opleidingscommissies in de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2003 Gewijzigd door de Faculteitsraad

Nadere informatie

Facultaire kalender

Facultaire kalender Facultaire kalender 2014-2015 goedgekeurd faculteitsraad 1-07-2015 september 2014 19/09/2014 Plechtige opening academiejaar 2014-2015 19/09/2014 10:00 onthaal nieuwe instroom bachelor psychologie (tot

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

Facultaire kalender

Facultaire kalender Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning Facultaire kalender 2016-2017 na kennisname door de faculteitsraad op 1/03/2017 september 2016 26/09/2016 start

Nadere informatie

Facultaire kalender

Facultaire kalender Facultaire kalender 2015-2016 na kennisname van de faculteitsraad op 4/11/2015 september 2015 18/09/2015 plechtige opening academiejaar 2015-2016 18/09/2015 10:00 onthaal nieuwe instroom bachelor psychologie

Nadere informatie

Academiejaar Masterproef Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk

Academiejaar Masterproef Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk Masterproef Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk Academiejaar 2016-2017 BEDOELING Doorlopen van een gericht wetenschappelijk proces Een originele probleemstelling Een persoonlijk werkstuk Binnen

Nadere informatie

Facultaire kalender

Facultaire kalender Facultaire kalender 2013-2014 vastgesteld door de faculteitsraad op 21-05-2014 september 2013 23/09/2013 start academiejaar start 12 weken onderwijsactiviteiten van het 1e semester (t.e.m. 14/12/2013)

Nadere informatie

Orde van Vlaamse Balies

Orde van Vlaamse Balies Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Koningsstraat 148 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be REGLEMENT BETREFFENDE DE BEROEPSOPLEIDING HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Een nieuw allocatiemodel voor de FPPW

Een nieuw allocatiemodel voor de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Een nieuw allocatiemodel voor de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2008 1. Inleiding Beslist wordt in het nieuw allocatiemodel

Nadere informatie

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden.

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden. Facultaire richtlijnen en afspraken in verband met de masterproef met aanvullingen van de POC geschiedenis (in cursief) De hierna volgende richtlijnen en afspraken beschrijven het facultaire kader voor

Nadere informatie

Bijkomende richtlijnen betreffende het doctoraatstraject in de faculteit GF

Bijkomende richtlijnen betreffende het doctoraatstraject in de faculteit GF Bijkomende richtlijnen betreffende het doctoraatstraject in de faculteit GF Voorafgaandelijk Dit document geldt als een memorie van toelichting bij het aanvullend facultair doctoraatsreglement GF. De hieronder

Nadere informatie

INFOSESSIE DOCTORAATSPORTFOLIO

INFOSESSIE DOCTORAATSPORTFOLIO INFOSESSIE DOCTORAATSPORTFOLIO Welkom Waarom zijn we hier vandaag? Reglementair kader? Ø Artikel 27(a) van het Centraal Reglement voor de Toekenning van de Academische Graad van Doctor: De Vrije Universiteit

Nadere informatie

FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT

FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUD 1. De plaats van de Masterproef in de opleiding 3 2. Toelatingsvoorwaarden 3 3. Het onderwerp van

Nadere informatie

Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015)

Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015) Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015) Hieronder volgt een overzicht van de stappen in de formele procedure die uiteindelijk wordt afgesloten door

Nadere informatie

REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG

REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 12 december 2006 en

Nadere informatie

REGLEMENT Doctoraatsopleiding en Doctoraat HIW

REGLEMENT Doctoraatsopleiding en Doctoraat HIW REGLEMENT Doctoraatsopleiding en Doctoraat HIW Goedgekeurd door het Faculteitsbestuur van het HIW op 09.11.2011, door de Faculteitsraad van het HIW op 16.11.2011 en door het Groepsbestuur Humane Wetenschappen

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Vooraf Dit basisreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Getuigschrift Bijzondere

Nadere informatie

Doctoraatsreglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Doctoraatsreglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Doctoraatsreglement Faculteit Rechtsgeleerdheid 2012 Afdeling I. Doctoraat Algemene bepalingen Artikel 1. Een proefschrift is het resultaat van origineel en wetenschappelijk onderzoek door een doctorandus

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing van het gelijkheidsbeginsel

Nadere informatie

FEA-reglement. Het doctoraat en de doctoraatsopleiding in de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (augustus 2017) Facultair reglement

FEA-reglement. Het doctoraat en de doctoraatsopleiding in de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (augustus 2017) Facultair reglement FEA-reglement Het doctoraat en de doctoraatsopleiding in de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (augustus 2017) UGent-examenreglement 2017-2018 Facultair reglement In het hiernavolgende reglement

Nadere informatie

Procedureoverzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015)

Procedureoverzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015) overzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015) Hieronder volgt een overzicht van de stappen in de formele procedure die uiteindelijk wordt afgesloten door de openbare verdediging van het proefschrift.

Nadere informatie

FACULTEIT DER LETTEREN en WIJSBEGEERTE REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR

FACULTEIT DER LETTEREN en WIJSBEGEERTE REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR FACULTEIT DER LETTEREN en WIJSBEGEERTE REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AANGEVULD MET HET AANVULLEND FACULTAIR REGLEMENT Deze bundel omvat de integrale tekst van het Centraal

Nadere informatie

De Universiteit Antwerpen wenst een positief en geïntegreerd personeelsbeleid te voeren. Dit personeelsbeleid is gericht op de ontwikkeling en de

De Universiteit Antwerpen wenst een positief en geïntegreerd personeelsbeleid te voeren. Dit personeelsbeleid is gericht op de ontwikkeling en de De Universiteit Antwerpen wenst een positief en geïntegreerd personeelsbeleid te voeren. Dit personeelsbeleid is gericht op de ontwikkeling en de groei van alle medewerkers van de Universiteit Antwerpen,

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het behalen van de academische graad van doctor aan de KU Leuven

Reglement met betrekking tot het behalen van de academische graad van doctor aan de KU Leuven Reglement met betrekking tot het behalen van de academische graad van doctor aan de KU Leuven Doelgroep: studenten, personeelsleden KU Leuven Contact: An Jansen Vooraf 1. Communicatie met eventuele juridische

Nadere informatie

Doctoraat in de Ingenieurswetenschappen & Doctoraat in de Industriële Ingenieurswetenschappen

Doctoraat in de Ingenieurswetenschappen & Doctoraat in de Industriële Ingenieurswetenschappen Doctoraat in de Ingenieurswetenschappen & Doctoraat in de Industriële Ingenieurswetenschappen Toelichtingen en richtlijnen bij het centraal en aanvullend facultair doctoraatsreglement. a. Procedure voor

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement Opleidingsraden reglement REGLEMENT OPLEIDINGSRADEN Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 1 april 2014. INHOUDSTABEL Hoofdstuk I: Definities en toepassingsgebied Hoofdstuk II: Samenstelling van

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE & EDUCATIEWETENSCHAPPEN CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE & EDUCATIEWETENSCHAPPEN CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE & EDUCATIEWETENSCHAPPEN CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR Reglement : Toepassingsgebied. aangevuld met het AANVULLEND FACULTAIR REGLEMENT

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET ACADEMISCH PERSONEEL

BIJZONDER REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET ACADEMISCH PERSONEEL BIJZONDER REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET ACADEMISCH PERSONEEL Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt op 10.04.2001 Aangepast door de Raad van Bestuur op: 05.07.2011 (zie

Nadere informatie

Doctoraatsreglement Rechten en Criminologische Wetenschappen (juni 2008)

Doctoraatsreglement Rechten en Criminologische Wetenschappen (juni 2008) B-3000 Doctoraatsreglement Rechten en Criminologische Wetenschappen (juni 2008) Afdeling I. Het doctoraat Algemene bepalingen Artikel 1. Een proefschrift is het resultaat van origineel en wetenschappelijk

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOORBEREIDING MASTERPROEF MASTER GEOGRAFIE & MASTER GEOMATICA EN LANDMEETKUNDE

RICHTLIJNEN VOORBEREIDING MASTERPROEF MASTER GEOGRAFIE & MASTER GEOMATICA EN LANDMEETKUNDE RICHTLIJNEN VOORBEREIDING MASTERPROEF MASTER GEOGRAFIE & MASTER GEOMATICA EN LANDMEETKUNDE 1. OVERZICHT BELANGRIJKE DATA Vr 29/01/16 (DATVMP1): deadline keuze Voorbereiding Masterproef Vr 05/02/16 (DATVMP2):

Nadere informatie

Erkenningscertificaat Genetisch Laboratorium Supervisor.

Erkenningscertificaat Genetisch Laboratorium Supervisor. Erkenningscertificaat Genetisch Laboratorium Supervisor. Doel van het certificaat Het certificaat van Genetisch Laboratorium Supervisor wordt uitgereikt door de Belgian Society of Human Genetics (BeSHG).

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Vooraf Dit beoordelingsreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Gedragstherapie bij

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR

CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR Goedgekeurd door de Academische Raad op 5 oktober 2015 Inhoudsopgave VOORAFGAANDELIJK... 3 AFDELING I. TOEPASSINGSGEBIED... 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Reglement Masterproef Faculteit Sociale Wetenschappen

Reglement Masterproef Faculteit Sociale Wetenschappen Reglement Masterproef Faculteit Sociale Wetenschappen Goedgekeurd op het Faculteitsbestuur 108 d.d. 1 en 8 juli 2013 1. ALGEMEEN Artikel 1 De masterproef is een individueel werkstuk waarmee een masteropleiding

Nadere informatie

STAPPENPLAN PROMOTIE

STAPPENPLAN PROMOTIE STAPPENPLAN PROMOTIE Faculteit der Letteren Universiteit Leiden Versie februari 2008 Hieronder wordt een overzicht gegeven van de stappen in de formele procedure die wordt afgesloten door de openbare verdediging

Nadere informatie

Dit reglement wordt aangevuld door het Doctoral Schools Reglement VUB en het Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding VUB.

Dit reglement wordt aangevuld door het Doctoral Schools Reglement VUB en het Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding VUB. CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR Aangevuld met facultaire bepalingen Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 27 januari 2009 en het Bestuurscollege op 26 mei 2009

Nadere informatie

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters Faculteit der Geesteswetenschappen Afstudeerformulier Master 1. Studenten die het masterdiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de opleiding.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden 1. Toegetreden lid iedereen kan toegetreden lid van de vereniging worden. deze hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering en kunnen niet tot lid van de Raad

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR

CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR Goedgekeurd door de Academische Raad op 5 oktober 2015 Aanvullingen van de Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen goedgekeurd

Nadere informatie

Doctoreren aan de Universiteit Gent

Doctoreren aan de Universiteit Gent Doctoreren 1 5 Formele aspecten 5 Het doctoraat Componenten De taal van het proefschrift toelatingsvoorwaarden Inschrijving 9 De predoctorale opleiding 11 De vakgebieden 14 De begeleiding 14 Begeleiding

Nadere informatie

REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG

REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op: 12 december 2006 (doc.

Nadere informatie

Doctoreren. www.ugent.be

Doctoreren. www.ugent.be Doctoreren 2010 www.ugent.be 1 5 Formele aspecten 5 Het doctoraat Componenten De taal van het proefschrift toelatingsvoorwaarden Inschrijving Doctoreren aan Je hebt je masterdiploma 9 De predoctorale opleiding

Nadere informatie

Aanvullend facultair reglement Fac WE Voorstel 5/3/2014

Aanvullend facultair reglement Fac WE Voorstel 5/3/2014 CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR Aanvullend facultair reglement Fac WE Voorstel 5/3/2014 Voorafgaandelijk Dit reglement wordt aangevuld door het Doctoral Schools

Nadere informatie

Artikel 4 1. Het proefschrift kan door één persoon dan wel door twee personen tezamen worden geschreven.

Artikel 4 1. Het proefschrift kan door één persoon dan wel door twee personen tezamen worden geschreven. Promotiereglement van de Open Universiteit Nederland Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Wet : de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg 1. ORGANISATIE 1.1 De BasisVorming Theologie (verder in de tekst afgekort als BVT) is een samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Bisdom

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

verzoekt, conform het gestelde in artikel 5 van het promotiereglement, om aanwijzing als promotor(en):

verzoekt, conform het gestelde in artikel 5 van het promotiereglement, om aanwijzing als promotor(en): College voor Promoties Aanmelding als promovendus Formulier PROM-01 Naam: Voornamen (voluit): Privéadres: Postcode: Plaats: Werkadres: Postcode: Plaats: Telefoon: Afsluitend examen opleiding: MSc BSc Werktitel

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN KINESITHERAPIE FACULTAIR REGLEMENT LK

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN KINESITHERAPIE FACULTAIR REGLEMENT LK VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN KINESITHERAPIE FACULTAIR REGLEMENT LK Oorspronkelijke versie goedgekeurd op de FR-LK van 10/03/98 Aanpassingen goedgekeurd op de FR-LK van

Nadere informatie

NIEUW HUISHOUDELIJK REGLEMENT FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN werkdocument BESTAAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT FACULTEIT TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

NIEUW HUISHOUDELIJK REGLEMENT FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN werkdocument BESTAAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT FACULTEIT TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN BESTAAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT FACULTEIT TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN goedgekeurd door de Faculteitsraad op 22 oktober 2001 bekrachtigd door de Academische raad op 12 november 2001 Hoofdstuk 1: De facultaire

Nadere informatie

Dit reglement wordt aangevuld door het Doctoral Schools Reglement VUB en het Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding VUB.

Dit reglement wordt aangevuld door het Doctoral Schools Reglement VUB en het Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding VUB. CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR Voorafgaandelijk Dit reglement wordt aangevuld door het Doctoral Schools Reglement VUB en het Besluit inzake het inrichten van

Nadere informatie

RICHTLIJNEN KERKELIJK EXAMEN

RICHTLIJNEN KERKELIJK EXAMEN Oud-Katholiek Seminarie Kerkelijke Opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, verbonden aan het Departement Filosofie en Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht RICHTLIJNEN KERKELIJK EXAMEN

Nadere informatie

Verplaatsingen in dienstverband

Verplaatsingen in dienstverband Verplaatsingen in dienstverband Voor verplaatsingen in dienstverband door personeelsleden van KULeuven verwijzen we naar de procedure voor dienstverplaatsingen : https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/praktisch/verplaatsing_dienstverband

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science and & Technology Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) Einde nieuwe instroom: 31 augustus 2015 Einde

Nadere informatie

Faculteitsreglement. van de. Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology

Faculteitsreglement. van de. Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology Kenmerk: CTW/A-08.0729 Datum: 6 oktober 2008 Faculteitsreglement van de Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology Inhoudsopgave Hoofdstuk I Artikel 1 Algemeen Begripsbepalingen

Nadere informatie

Lokaallabels in de FPPW

Lokaallabels in de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Lokaallabels in de FPPW Goedgekeurd door de Faculteitsraad op 15 december 2004 1. Inleiding Aan elk lokaal in de Henri Dunantlaan 1 en 2 is of wordt

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Met Facultaire aanvullingen GF

Met Facultaire aanvullingen GF CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR Met Facultaire aanvullingen GF Goedgekeurd door de Onderwijsraad op 20 januari 2012 Voorafgaandelijk Dit reglement wordt aangevuld

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht

Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht Versie 6 10 juli 2007 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN art. 1.1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Verplaatsingen in dienstverband Kulak - Kulloc s. Verplaatsingen in dienstverband Kulak - KULeuven

Verplaatsingen in dienstverband Kulak - Kulloc s. Verplaatsingen in dienstverband Kulak - KULeuven Verplaatsingen in dienstverband Kulak - Kulloc s Voor verplaatsingen in dienstverband door personeelsleden van KULeuven (incl Kulloc s) verwijzen we naar de procedure voor dienstverplaatsingen : https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/praktisch/verplaatsing_dienstverband

Nadere informatie

CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR. Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 27 januari 2009

CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR. Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 27 januari 2009 CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR Aanvulling bij dit reglement vanuit de faculteit lichamelijke opvoeding en kinesitherapie zijn weergegeven in blauw/cursief en

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 2017-2018 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Ieder advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen. Het volgen van activiteiten van permanente vorming levert punten op.

Ieder advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen. Het volgen van activiteiten van permanente vorming levert punten op. ORDE VAN VLAAMSE BALIES REGLEMENT INZAKE PERMANENTE VORMING Artikel 1 Permanente vorming is een deontologische plicht voor ieder advocaat. Permanente vorming in de zin van dit reglement betekent zich op

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN

OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN - Gegevens organisatie/ bedrijf..... Adres maatschappelijke zetel: Ondernemingsnummer:.. Hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

TOFSPORT LEUVEN. Het onderstaande reglement toelagen vorming voor sportverenigingen goed te keuren.

TOFSPORT LEUVEN. Het onderstaande reglement toelagen vorming voor sportverenigingen goed te keuren. TOFSPORT LEUVEN pagina 1/5 TOELAGEN VORMING VOOR SPORTVERENIGINGEN WETTELIJK KADER Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering) De Scientica Leuven vzw, afgekort Scientica, heeft een drieledig doel. Ze staat ten eerste in voor de bevordering en samenwerking

Nadere informatie

CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR Goedgekeurd door de Academische Raad op 5 oktober 2015

CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR Goedgekeurd door de Academische Raad op 5 oktober 2015 CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR Goedgekeurd door de Academische Raad op 5 oktober 2015 Aanvullingen van de Faculteit Geneeskunde & Farmacie Inhoudsopgave VOORAFGAANDELIJK...

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102 B 3000 LEUVEN Brochure Permanente Vorming in de Psychologische Interventies 1. Wat is de Permanente

Nadere informatie

Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen

Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen 2013-2014 Datum Blz Omschrijving 12-06-2013 15 art. 5.9 termijn beoordeling Het moet zijn: 1. Het resultaat van de mondelinge toets wordt binnen

Nadere informatie

VRIJWILLIGE STAGEOVEREENKOMST (ONBEZOLDIGD)

VRIJWILLIGE STAGEOVEREENKOMST (ONBEZOLDIGD) VRIJWILLIGE STAGEOVEREENKOMST (ONBEZOLDIGD) Voor personen die ingeschreven zijn als student aan de Universiteit Gent en die in het kader van hun universitaire studies bij een bedrijf of andere overheidsinstelling

Nadere informatie

INHOUD. Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs. Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek

INHOUD. Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs. Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek INHOUD Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek 2 200 JAAR GESCHIEDENIS 3 TIJDSLIJN 1817 1876-1890 1991 2013 2017 Plechtige opening Onderzoek wordt Naamsverandering

Nadere informatie

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven Participatiereglement Studentenraad KU Leuven I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1 (toepassingsgebied) Dit

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN DE INTERFACULTAIRE INTERDISCIPLINAIRE CENTRA BINNEN DE GROEP HUMANE WETENSCHAPPEN

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN DE INTERFACULTAIRE INTERDISCIPLINAIRE CENTRA BINNEN DE GROEP HUMANE WETENSCHAPPEN STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN DE INTERFACULTAIRE INTERDISCIPLINAIRE CENTRA BINNEN DE GROEP HUMANE WETENSCHAPPEN 1. FACULTEITEN BETROKKEN BIJ DE BESTAANDE INTERFACULTAIRE INTERDISCIPLINAIRE CENTRA Penvoerende

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

STUDIEREEKS STUDIEREEKS STUDIERE STUDIEREEKS STUDIEREEKS. wetenschapsbeleid. De doctoraatsopleidingen aan de. Vlaamse Universiteiten

STUDIEREEKS STUDIEREEKS STUDIERE STUDIEREEKS STUDIEREEKS. wetenschapsbeleid. De doctoraatsopleidingen aan de. Vlaamse Universiteiten De Vlaamse Universiteiten STUDIEREEKS STUDIEREEKS STUDIEREEKS Uitgave van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB) R. Dillemans, voorzitter E. Monard, secretaris VRWB-secretariaat North Plaza B -

Nadere informatie

REGLEMENT TOT VASTSTELLING VAN DE SAMENSTELLING, DE WERKING EN DE BEVOEGDHEDEN VAN DE RADEN VAN DE FACULTEITEN VAN DE UNIVERSITEIT GENT

REGLEMENT TOT VASTSTELLING VAN DE SAMENSTELLING, DE WERKING EN DE BEVOEGDHEDEN VAN DE RADEN VAN DE FACULTEITEN VAN DE UNIVERSITEIT GENT REGLEMENT TOT VASTSTELLING VAN DE SAMENSTELLING, DE WERKING EN DE BEVOEGDHEDEN VAN DE RADEN VAN DE FACULTEITEN VAN DE UNIVERSITEIT GENT Raad van bestuur van 7 maart 2014, gewijzigd door de raad van bestuur

Nadere informatie

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES Artikel 1 : Geldingskracht 1.1. Dit algemeen huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het NBN tijdens zijn vergadering

Nadere informatie