BIJZONDER REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET ACADEMISCH PERSONEEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET ACADEMISCH PERSONEEL"

Transcriptie

1 BIJZONDER REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET ACADEMISCH PERSONEEL Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt op Aangepast door de Raad van Bestuur op: (zie doc. 101/10/19) (zie doc. 134/10/14) Bijzonder reglement met betrekking tot de evaluatie van het academisch personeel 1/10

2 Afdeling 1. Definities en principes 1. In dit bijzonder reglement worden de hierna volgende begrippen als volgt gedefinieerd: 1 - het Universiteitsdecreet: het decreet betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap van 12 juni 1991, met inbegrip van alle latere wijzigingen en aanvullingen; 2 - de doctoraatscommissie: de commissie, goedgekeurd door een faculteit aangesteld volgens de bepalingen van het doctoraatsreglement ter begeleiding van het doctoraatswerk van een doctorandus; 3 - academische coördinerende verantwoordelijke: een lid van het academisch personeel, aangesteld door de Raad van Bestuur op voorstel van de faculteitsraad als verantwoordelijke voor de organisatie van een opleidingsonderdeel; 4 - de docenten-evaluatiecommissie: de commissie, aangesteld per faculteit, met een opdracht in het kader van de interne kwaliteitszorg, zoals bepaald in de Organisatie van de interne kwaliteitszorg m.i.v. het onderwijsdossier, goedgekeurd door de Raad van Bestuur. 2. Dit reglement geeft uitvoering aan artikel 106 bis van het Universiteitsdecreet. 3. De leden van het vastbenoemd academisch personeel en de permanente navorsers worden minstens om de vijf jaar, maar in ieder geval drie jaar na elke eerste aanstelling en na elke benoeming en bevordering geëvalueerd over de wijze waarop zij hun taak hebben vervuld in de voorbije periode. Het universiteitsbestuur kan uitzonderlijk en gemotiveerd beslissen tot het uitvoeren van een tussentijdse evaluatie t.a.v. één of meerdere leden van het academisch personeel. 4. De leden van het tijdelijk academisch personeel worden geëvalueerd alvorens hun mandaat kan worden verlengd. 5. Het gemotiveerde eindoordeel van een evaluatie leidt tot de vaststelling dat de prestaties GUNSTIG of ONGUNSTIG zijn. Aan een beoordeling GUNSTIG kunnen t.a.v. het betrokken personeelslid aandachts- of verbeterpunten toegevoegd worden t.a.v. de toekomstige taakvervulling. Het betreft werkpunten die in toekomstige evaluaties zullen beoordeeld worden. Het opvolgen van deze punten kan voorwerp zijn van een vervroegde evaluatie. Bij een beoordeling ONGUNSTIG, worden de prestaties als ONDERMAATS aangeduid dan wel als ONVOLDOENDE. De beoordeling ONDERMAATS wordt toegekend wanneer de prestaties en het functioneren globaal gezien beneden de verwachtingen liggen, afgemeten tegenover de standaarden die gelden binnen de betrokken discipline, rekening houdend met de toegewezen opdrachten en met het profiel van de graad die betrokkene bekleedt. De beoordeling ONVOLDOENDE wordt toegekend wanneer de prestaties en het functioneren globaal gezien ernstige tekortkomingen vertonen, afgemeten tegenover de standaarden die gelden binnen de betrokken discipline, rekening houdend met de toegewezen opdrachten en met het profiel van de graad die betrokkene bekleedt. Bijzonder reglement met betrekking tot de evaluatie van het academisch personeel 2/10

3 Gevolgen van een beoordeling ONGUNSTIG voor de vastbenoemden en permanente navorsers Indien de prestaties als ONDERMAATS worden beoordeeld, kan het universiteitsbestuur besluiten de ancienniteitsopbouw met het oog op de volgende salaristrap gedurende één jaar te halveren. Indien de prestaties als ONVOLDOENDE worden beoordeeld, kan het universiteitsbestuur besluiten de ancienniteitsopbouw met het oog op de volgende salaristrap gedurende één jaar stop te zetten. Indien de prestaties van twee opeenvolgende evaluaties als ONVOLDOENDE worden beoordeeld, of driemaal als ONVOLDOENDE worden beoordeeld in de loop van de beroepscarrière, kan het universiteitsbestuur het betrokken personeelslid ontslaan. Indien het gemotiveerde eindoordeel van een evaluatie t.a.v. een lid van het academisch personeel leidt tot de vaststelling dat de prestaties ONDERMAATS dan wel ONVOLDOENDE zijn, dient uiterlijk na twee jaar een nieuwe evaluatie van de prestaties van het betrokken lid te gebeuren. Indien de beoordeling ONGUNSTIG betrekking heeft op onderwijsprestaties dient de nieuwe evaluatie evenwel reeds na één jaar te gebeuren. Gevolgen van een beoordeling ONGUNSTIG voor de tijdelijken De aanstelling van leden van het tijdelijk academisch personeel die een beoordeling ONGUNSTIG bekomen, kan niet verlengd worden. Afdeling 1bis. Toevoegingen aan de beoordeling GUNSTIG m.b.t. de toekomstige taakvervulling 6. De eventuele toevoegingen aan de beoordeling GUNSTIG, gericht op de toekomstige taakvervulling, voorzien in artikel 4, worden gegroepeerd in twee subcategorieën: a. Vermelding van verwachte verbeterpunten; deze toevoeging heeft betrekking op beperkte deficiënties. In dit geval zullen de rector en de betrokken decaan een functioneringsgesprek hebben met het betrokken AP-lid. De deficiënties worden er besproken en in een concreet plan voor remediëring vastgelegd. b. Vermelding van verwachte verbeterpunten met toevoeging van een vervroegde evaluatie na twee of drie jaar; deze toevoeging heeft betrekking op personeelsleden van wie bepaalde elementen in het dossier een toekomstige ongunstige beoordeling dreigen op te leveren. In dit geval zullen de rector en de betrokken decaan een functioneringsgesprek hebben met het betrokken AP-lid. De deficiënties worden er besproken en in een concreet plan voor remediëring vastgelegd, aangevuld met een vervroegde herevaluatie. De toevoeging zoals in deze subcategorie beschreven kan slechts éénmaal gegeven worden. Bij de herevaluatie dient de beoordeling ofwel GUNSTIG te zijn Bijzonder reglement met betrekking tot de evaluatie van het academisch personeel 3/10

4 zonder toevoeging, ofwel GUNSTIG met toevoeging(en) zoals vermeld in subcategorie a, ofwel ONGUNSTIG (ondermaats of onvoldoende). Toevoegingen aan de beoordeling GUNSTIG kunnen ook gepaard gaan met wijzigingen in de toekomstige taakinvulling. In dit geval zullen de rector en de betrokken decaan een functioneringsgesprek hebben met het betrokken AP-lid. Indien de deficiënties betrekking hebben op de onderzoekstaak kan in afspraak met de vakgroep een globale onderwijsopdracht boven het gemiddelde van de andere vakgroepleden worden bepaald, voor zover het onderwijsdossier positief geëvalueerd is. Indien de deficiënties betrekking hebben op de onderwijstaak kan in afspraak met de vakgroep een onderzoeksopdracht boven het gemiddelde van de andere vakgroepleden worden bepaald, voor zover het onderzoeksdossier positief geëvalueerd is. In beide gevallen kunnen ook taken van dienstverlening en/of managementtaken opgenomen worden. In dergelijke situaties moet bij de volgende evaluatie uitgegaan worden van de aldus gewijzigde taakinvulling. Uitgangspunt is niettemin een evenwichtig onderwijs- en onderzoekstakenpakket. Aanpassingen zoals omschreven moeten als uitzonderlijk beschouwd worden en vormen geen recht voor het personeelslid. Afdeling 2. Het evaluatiecollege 7. Het evaluatiecollege geeft aan het universiteitsbestuur een eindadvies voor een evaluatiebeoordeling. Het evaluatiecollege wordt samengesteld in functie van de betrokken personeelsgroep. 1 - De vakgroepraad fungeert als evaluatiecollege t.a.v. alle categorieën van tijdelijk academisch personeel en doctoraatsbursalen, met het oog op een eventuele verlenging van hun opdracht. 2 - De Statutaire Commissie van Advies fungeert als evaluatiecollege t.a.v. alle categorieën van permanent academisch personeel, meer in het bijzonder de permanente navorsers, het deeltijds vastbenoemd zelfstandig academisch personeel en het voltijds vastbenoemd zelfstandig academisch personeel. Voor academische personeelsleden met een gemengde aanstelling/benoeming is de hoogste aanstelling/benoeming bepalend voor de aanduiding van het bevoegde evaluatiecollege. 8. Het evaluatiecollege geeft aan het universiteitsbestuur een gemotiveerd evaluatieadvies aan de hand van de dossierelementen die hierna voor de verschillende academische personeelsgroepen zijn omschreven. Het evaluatieadvies wordt aan het personeelslid schriftelijk meegedeeld en voor kennisname door het personeelslid ondertekend. 9. Een lid van het academisch personeel kan nooit lid zijn van het evaluatiecollege t.a.v. zijn eigen evaluatie of deze van de echtgeno(o)t(e), of bloed- of aanverwanten tot de derde graad of van de persoon of personen waarmee men samenwoont. Bijzonder reglement met betrekking tot de evaluatie van het academisch personeel 4/10

5 Afdeling 3. Evaluatie van het tijdelijk academisch personeel Assistenten 10. De evaluatie van assistenten heeft betrekking op de voortgang van het doctoraatsonderzoek en de aan hen toegewezen onderwijsbegeleiding. De evaluatie vindt plaats voorafgaand aan de beslissing tot verlenging van de aanstelling, meer bepaald in de loop van het tweede en van het vierde jaar vanaf de eerste aanstelling, en in de loop van het zesde jaar indien een aanvraag tot uitzonderlijke verlenging wordt ingediend. 11. De evaluatie van de voortgang van het doctoraatsonderzoek van assistenten wordt ten behoeve van de vakgroepraad voorbereid door de doctoraatscommissie. De doctoraatscommissie spreekt zich minstens bij het einde van het vierde jaar uitdrukkelijk en schriftelijk uit over de haalbaarheid van het doctoraat binnen de normale termijn, overeenkomstig artikel 11, 3 van het doctoraatsreglement. De evaluatie van de onderwijsbegeleiding van assistenten wordt ten behoeve van de vakgroepraad voorbereid door de academische coördinerende verantwoordelijke(n) van de betrokken opleidingsonderdelen. Praktijkassistenten en tijdelijke pedagogische medewerkers 12. De evaluatie van praktijkassistenten en tijdelijke pedagogische medewerkers verloopt volgens dezelfde procedure als bij de assistenten, maar met inachtname van volgende afwijkingen: 1 - De evaluatie heeft enkel betrekking op de taken inzake onderwijs. 2 - De evaluatie vindt plaats voorafgaand aan een voorstel tot verlenging van de aanstelling. Tijdelijke navorsers en doctoraatsbursalen 13. De evaluatie van navorsers en doctoraatsbursalen verloopt volgens dezelfde procedure als bij de assistenten maar met inachtname van volgende afwijkingen: 1 - De evaluatie heeft betrekking op de onderzoeksopdracht of wetenschappelijke dienstverleningsopdracht, en hun eventuele beperkte onderwijsopdracht. 2 - De evaluatie vindt plaats voorafgaand aan een voorstel tot verlenging van de aanstelling. De evaluatie van de beperkte onderwijsbegeleiding van tijdelijke navorsers en doctoraatsbursalen wordt ten behoeve van de vakgroepraad voorbereid door de academische coördinerende verantwoordelijke(n) van de betrokken opleidingsonderdelen. 14. De evaluatie van de voortgang van het doctoraatsonderzoek van doctoraatsbursalen wordt voorbereid door de doctoraatscommissie. De doctoraatscommissie spreekt zich bij het einde van het tweede jaar uitdrukkelijk en schriftelijk uit over de haalbaarheid van het Bijzonder reglement met betrekking tot de evaluatie van het academisch personeel 5/10

6 doctoraat binnen de normale termijn, overeenkomstig artikel 11, 3 van het doctoraatsreglement. De evaluatie van onderzoeksopdrachten en/of opdrachten van wetenschappelijke dienstverlening van navorsers wordt ten behoeve van de vakgroepraad voorbereid door de dienst Onderzoekscoördinatie. Doctor-assistenten 15. De evaluatie van doctor-assistenten verloopt volgens dezelfde procedure als bij de assistenten, maar met inachtname van volgende afwijkingen: 1 - De evaluatie heeft betrekking op de taken inzake onderwijs, onderzoek of wetenschappelijke dienstverlening. 2 - De evaluatie vindt plaats voorafgaand aan een voorstel tot verlenging van de aanstelling. 16. Voor zover doctor-assistenten onderwijsopdrachten opnemen als cotitularis of coördinerende verantwoordelijke wordt de evaluatie daarvan ten behoeve van de vakgroepraad voorbereid door de bevoegde docenten-evaluatiecommissie, conform artikel 18. In alle andere gevallen wordt de regeling gevolgd die van toepassing is op de assistenten, zoals bepaald in artikel 11. De evaluatie van onderzoeksopdrachten en/of opdrachten van wetenschappelijke dienstverlening van doctor-assistenten wordt ten behoeve van de vakgroepraad voorbereid door de dienst Onderzoekscoördinatie. Het deeltijds aangesteld zelfstandig academisch personeel met enkel een onderwijsopdracht 17. De evaluatie van het deeltijds zelfstandig academisch personeel met enkel een onderwijsopdracht heeft betrekking op de taakvervulling inzake academisch onderwijs waarvoor zij verantwoordelijk zijn en vindt plaats voorafgaand aan het einde van hun aanstelling, met het oog op de verlenging van de aanstelling. 18. De evaluatie wordt voorbereid aan de hand van een evaluatieverslag vanwege de bevoegde docenten-evaluatiecommissie, die daartoe ook een bevraging door de studenten laat uitvoeren en het resultaat hiervan mee opneemt en bespreekt in zijn verslag. Het evaluatie-advies 19. De voorbereidende evaluatieverslagen (in casu van de doctoraatscommissie en van de docentenevaluatiecommissie) t.a.v. tijdelijk academisch personeel worden bezorgd aan de voorzitter van de betrokken vakgroep. De vakgroepraad beoordeelt deze rapporten in zijn functie als evaluatiecollege met het oog op het formuleren van een evaluatieadvies per personeelslid. Indien de vakgroepraad een ongunstige evaluatie wenst vast te leggen, neemt zij pas een definitief evaluatieadvies na het horen van het betrokken tijdelijk AP-lid. 20. Het evaluatieadvies wordt daarna bezorgd aan de faculteitsvoorzitter ten behoeve van de faculteitsraad. Indien het advies van de faculteitsraad ongunstig is t.a.v. een verlenging Bijzonder reglement met betrekking tot de evaluatie van het academisch personeel 6/10

7 van het mandaat van het betrokken personeelslid, deelt de faculteitsvoorzitter dit schriftelijk tegen ontvangstbewijs mee aan het betrokken AP-lid. Een tijdelijk academisch personeelslid kan intern beroep aantekenen tegen een ongunstig evaluatie-advies van de vakgroepraad. Dergelijk beroep wordt binnen de zeven kalenderdagen na kennisname van het ongunstige evaluatieadvies van de vakgroepraad schriftelijk ingediend bij de rector als voorzitter van het College van Decanen. Het College van Decanen doet een uitspraak over het evaluatieadvies binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen een termijn van 30 kalenderdagen. Het College van Decanen kan geen beslissing nemen zonder de betrokkene de gelegenheid te hebben gegeven om gehoord te worden, na hem daartoe tenminste zeven kalenderdagen vooraf schriftelijk bij aangetekende of tegen ontvangstbewijs afgeleverde brief te hebben opgeroepen. De brief vermeldt dag, plaats en uur van de hoorzitting. Het College van Decanen hoort in ieder geval achtereenvolgens de voorzitter van het evaluatiecollege en het personeelslid, dat zich kan laten bijstaan door een raadgever naar keuze. Het College van Decanen kan beslissen ook andere personen te horen. Het College van Decanen bevestigt of wijzigt het evaluatieadvies. De rector deelt het resultaat schriftelijk tegen ontvangstbewijs mee aan het personeelslid. Indien het eindadvies na intern beroep GUNSTIG is, wordt het dossier doorverwezen naar het Bestuurscollege voor verlenging van het mandaat. Indien het eindadvies van de vakgroepraad/faculteitsraad of na intern beroep ONGUNSTIG is, heeft het personeelslid nog de mogelijkheid om zijn aanvraag voor een verlenging van zijn mandaat terug te trekken. Indien betrokkene daarop ingaat, wordt het evaluatieadvies niet aan de Raad van Bestuur voorgelegd. Indien betrokkene zijn aanvraag tot verlenging toch wenst te handhaven na een interne beroepsprocedure te hebben doorlopen, wordt het dossier verwezen naar de Raad van Bestuur. Afdeling 4. Evaluatie van het vastbenoemd academisch personeel en van de permanente navorsers De vastbenoemde assistenten, de werkleiders, de permanente navorsers en andere permanente academische medewerkers 21. De evaluatie van de vastbenoemde assistenten, van de permanente navorsers en van andere permanente academische medewerkers heeft betrekking op het geheel van de hun toegewezen taken inzake onderwijs en/of onderzoek en/of logistieke ondersteuning en/of wetenschappelijke dienstverlening. Bijzonder reglement met betrekking tot de evaluatie van het academisch personeel 7/10

8 22. De evaluatie van hun onderwijstaken wordt ten behoeve van de Statutaire Commissie van Advies voorbereid door de academische coördinerende verantwoordelijke(n) van de betrokken opleidingsonderdelen. Ten aanzien van de vastbenoemde assistenten, de permanente navorsers en ander permanente academische medewerkers die zelf coördinerend verantwoordelijke zijn, gebeurt dit echter door de docentenevaluatiecommissie, conform artikel 18. De evaluatie van onderzoeksopdrachten en/of opdrachten van wetenschappelijke dienstverlening wordt ten behoeve van de Statutaire Commissie van Advies voorbereid door de dienst Onderzoekscoördinatie. De permanente navorsers met leidinggevende opdracht 23. De evaluatie van de permanente navorsers met leidinggevende opdracht heeft betrekking op het geheel van de hun toegewezen taken inzake wetenschappelijk onderzoek en/of onderwijs en/of wetenschappelijke dienstverlening. 24. De evaluatie van onderzoeksopdrachten en/of opdrachten van wetenschappelijke dienstverlening van permanente navorsers met leidinggevende opdracht wordt ten behoeve van de Statutaire Commissie voorbereid door de dienst Onderzoekscoördinatie. Voor zover zij onderwijsopdrachten opnemen als cotitularis of coördinerende verantwoordelijke wordt de evaluatie daarvan ten behoeve van de Statutaire Commissie voorbereid door de bevoegde docenten-evaluatiecommissie, conform artikel 18. Voor het overige, wordt de evaluatie uitgevoerd volgens de bepalingen van de artikelen 26 tot en met 28, aangepast aan en rekening houdend met hun specifieke opdrachten inzake wetenschappelijk onderzoek, en/of onderwijs en/of wetenschappelijke dienstverlening. Het deeltijds vastbenoemd zelfstandig academisch personeel 25. De evaluatie van het deeltijds vastbenoemd zelfstandig academisch personeel verloopt op dezelfde wijze als voor het voltijds vastbenoemd zelfstandig academisch personeel, rekening houdend met de aard van de opdracht. Het voltijds vastbenoemd zelfstandig academisch personeel 26. De evaluatie van het voltijds vastbenoemd zelfstandig academisch personeel vindt plaats op basis van de opdrachtbepaling: het academisch onderwijs waarvoor zij verantwoordelijk zijn, het wetenschappelijk onderzoek dat door hen wordt uitgevoerd, en eventueel de wetenschappelijke dienstverlening en de bestuurstaken die zij opnemen. 27. De evaluatie van het zelfstandig academisch personeel wordt voorbereid via een evaluatiedossier dat als volgt wordt samengesteld: 1 - De evaluatie van het academisch onderwijs wordt ten behoeve van de Statutaire Commissie voorbereid aan de hand van een evaluatieverslag vanwege de bevoegde docenten-evaluatiecommissie, die daartoe ook een bevraging door de studenten laat uitvoeren en het resultaat hiervan mee opneemt en bespreekt in zijn verslag. Bijzonder reglement met betrekking tot de evaluatie van het academisch personeel 8/10

9 2 - De evaluatie van onderzoeksopdrachten en/of opdrachten van wetenschappelijke dienstverlening van het voltijds vastbenoemd zelfstandig academisch personeel wordt ten behoeve van de Statutaire Commissie voorbereid door de dienst Onderzoekscoördinatie. Het betrokken academisch personeelslid heeft een inzagerecht t.a.v. de in dit artikel vermelde samenstellende elementen van zijn evaluatiedossier en kan het geheel of welbepaalde onderdelen ervan schriftelijk becommentariëren. 28. Bij het formuleren van het evaluatie-advies onderzoekt het evaluatiecollege of de feitelijke taakvervulling zoals vervat in het evaluatiedossier, beantwoordt aan de algemene profielbeschrijving die overeenstemt met de graad van het betrokken personeelslid, maar houdt daarbij rekening met het specifieke individuele takenpakket. 29. Voor de beoordeling van het zelfstandig academisch personeel dient uitgegaan van de profielbeschrijvingen opgenomen in het statuut van het AP, artikel De indicatoren m.b.t. onderwijs en onderzoek die t.a.v. de profielbeschrijvingen van artikel 29 worden gehanteerd worden voorafgaand aan de evaluatieprocedure op voorstel van het College van Decanen goedgekeurd door de Raad van Bestuur na informatie aan het POC. Intern beroep 31. De leden van het vastbenoemd academisch personeel, de permanente navorsers en permanente academische medewerkers kunnen tegen hun evaluatie-beoordeling zoals vastgesteld door het universiteitsbestuur intern beroep aantekenen bij de Beroepscommissie Academisch Personeel, indien de beoordeling ONGUNSTIG is. 32. Dit met redenen omkleed beroep moet worden ingediend binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de betekening of postdatum van de bekendmaking van de vaststelling van de evaluatie door het universiteitsbestuur en dit via een per post aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur ten behoeve van de Beroepscommissie. 33. De Beroepscommissie bestaat uit een voorzitter, drie leden en een secretaris. Het universiteitsbestuur duidt, op voorstel van de academische overheid, de voorzitter, de drie leden (de plaatsvervangers) en de secretaris aan. De voorzitter mag geen deel uit uitmaken van de universiteit noch van het universiteitsbestuur. De drie leden kunnen behoren tot de universiteit maar mogen geen lid zijn van het universiteitsbestuur of van het evaluatiecollege. Indien het zich beroepend personeelslid behoort tot de Beroepscommissie, wordt hij door het universiteitsbestuur tijdelijk in de Beroepscommissie vervangen. Zijn vervanger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen. De voorzitter is stemgerechtigd, de secretaris is niet stemgerechtigd. De Beroepscommissie kan geen beslissing nemen zonder de betrokkene de gelegenheid te hebben gegeven om gehoord te worden, na hem daartoe tenminste zeven kalenderdagen Bijzonder reglement met betrekking tot de evaluatie van het academisch personeel 9/10

10 vooraf schriftelijk bij aangetekende of tegen ontvangstbewijs afgeleverde brief te hebben opgeroepen. De brief vermeldt dag, plaats en uur van de hoorzitting. 34. De Beroepscommissie hoort in ieder geval achtereenvolgens de voorzitter van het evaluatiecollege en het personeelslid, dat zich kan laten bijstaan door een raadgever naar keuze. De Beroepscommissie kan beslissen ook andere personen te horen. De Beroepscommissie formuleert een gemotiveerd advies voor het universiteitsbestuur binnen een termijn van 60 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van het intern beroep. 35. Het universiteitsbestuur beslist over het al dan niet toekennen van een gewijzigde beoordeling binnen 60 kalenderdagen na de datum van het advies van de Beroepscommissie. Het personeelslid kan op verzoek van het universiteitsbestuur gehoord worden en kan zich daarbij laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadgever. Afdeling 5. Informatie over de evaluatie 36. Ieder academisch personeelslid wordt persoonlijk geïnformeerd over het resultaat van zijn evaluatie. De informatie gebeurt schriftelijk na de definitieve vaststelling van de evaluatie door het universiteitsbestuur, binnen een termijn van 14 kalenderdagen. Afdeling 6. Slotbepaling 37. Alle in dit reglement opgenomen termijnen m.b.t. de beroepsprocedures worden opgeschort bij ziekte of overmacht van het betrokken academisch personeelslid, of bij collectieve sluitingen. Bijzonder reglement met betrekking tot de evaluatie van het academisch personeel 10/10

EVALUATIE VAN HET ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL - REGLEMENT

EVALUATIE VAN HET ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL - REGLEMENT EVALUATIE VAN HET ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL - REGLEMENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt op 14.04.1998 Aanpassingen goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt

Nadere informatie

TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN

TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN 145/10/10 nr. 2 TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt op 14.12.2010 (doc. 101/10/07) Aanpassing ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de UHasselt

Nadere informatie

TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN

TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt op 14.12.2010 2. Dit tuchtreglement is toepasselijk op alle studenten van de Universiteit Hasselt en tul-studenten met

Nadere informatie

De ombudsdienst. CVO-VSPW-Gent De ombudsdienst Pagina 1

De ombudsdienst. CVO-VSPW-Gent De ombudsdienst Pagina 1 De ombudsdienst De ombudsdienst Pagina 1 1.1. Samenstelling en taak van deze dienst De ombudsdienst is een interne dienst binnen het Centrum voor Volwassenenonderwijs VSPW-Gent die open staat voor alle

Nadere informatie

ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL ZAP-TRACK REGLEMENT

ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL ZAP-TRACK REGLEMENT ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL ZAP-TRACK REGLEMENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt op 08.10.2013 (doc. 134/10/03) Wijzigingen goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 01.07.2014 (doc.

Nadere informatie

- de ambtenaar instelt tegen de evaluatie onvoldoende en tegen de beslissing tot loopbaanvertraging.

- de ambtenaar instelt tegen de evaluatie onvoldoende en tegen de beslissing tot loopbaanvertraging. Huishoudelijk reglement van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid Artikel 1. De raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid bestaat uit 3 kamers : De eerste kamer neemt

Nadere informatie

Reglement aangaande de rangschikking van leden van het onderwijzend personeel van groep 3 van de academische hogeschoolopleidingen in het

Reglement aangaande de rangschikking van leden van het onderwijzend personeel van groep 3 van de academische hogeschoolopleidingen in het Reglement aangaande de rangschikking van leden van het onderwijzend personeel van groep 3 van de academische hogeschoolopleidingen in het universitaire ZAP-kader Memorie van Toelichting In het kader van

Nadere informatie

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Breekiezel 27, 3670 Meeuwen-Gruitrode Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Artikel 1: Wettelijk kader

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Departement

Huishoudelijk Reglement Departement Gewoon reglement betreffende de structuur van de universiteit (GRS) Goedgekeurd door de Raad van bestuur K.U.Leuven d.d. 21 februari 2006 en gewijzigd op 27 november 2007 en op 27 mei 2008 Versie van toepassing

Nadere informatie

! " #" $ % & $ & "! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 (

!  # $ % & $ & ! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 ( De tekst in cursief is het Aanvullend facultair reglement betreffende het doctoraat in de wetenschappen en het doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen De bijzondere bepalingen en criteria

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Instemming Studentenraad : Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STUDENTENSTATUUT

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STUDENTENSTATUUT REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STUDENTENSTATUUT Versie: definitief 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9506 Reglement Geschillencommissie Studentenstatuut ((vastgesteld College van

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet WIJZIGEN VAN RECHTSPOSITIEREGELING VOOR GEMEENTEPERSONEEL DATUM BESLISSING: 22 juni 2017 DATUM BEKENDMAKING: 6 juli 2017

Nadere informatie

INTEGRATIEKADER. Benoeming, bevordering, rangschikking, evaluatie, salarisvaststelling, loopbaan en vakantieregeling

INTEGRATIEKADER. Benoeming, bevordering, rangschikking, evaluatie, salarisvaststelling, loopbaan en vakantieregeling INTEGRATIEKADER Benoeming, bevordering, rangschikking, evaluatie, salarisvaststelling, loopbaan en vakantieregeling Reglement van de Universiteit Gent houdende diverse bepalingen inzake de benoeming, de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN BEROEP VAN DE KNSA

REGLEMENT VAN BEROEP VAN DE KNSA REGLEMENT VAN BEROEP VAN DE KNSA ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Besluit : de schriftelijk vastgelegde beslissing of uitspraak van een bestuur of enig ander orgaan van de KNSA 2. Klager : de vereniging of de

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven

Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT SCHOLENGEMEENSCHAP DE GROEVE Opgemaakt op 18 JUNI 2009 Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige

Nadere informatie

Praktijkassistenten aan de UGent: de nieuwe regels vanaf 1 oktober 2014

Praktijkassistenten aan de UGent: de nieuwe regels vanaf 1 oktober 2014 Praktijkassistenten aan de UGent: de nieuwe regels vanaf 1 oktober 2014 Vanaf 1 oktober 2014 is er een nieuw reglementair kader voor de functies van praktijkassistent. Deze functies kunnen worden ingevuld

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9507 Reglement Commissie Beroep voor de Examens (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement Opleidingsraden reglement REGLEMENT OPLEIDINGSRADEN Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 1 april 2014. INHOUDSTABEL Hoofdstuk I: Definities en toepassingsgebied Hoofdstuk II: Samenstelling van

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Model van een tuchtreglement

Model van een tuchtreglement Model van een tuchtreglement VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 Artikel 1: Toepassingsgebied: De Tuchtcommissie van de [ ]Federatie is bevoegd om in eerste aanleg te oordelen over iedere overtreding van een algemeen

Nadere informatie

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden (B.S. 19.II.1999) Art. 1. HOOFDSTUK I. DEFINITIES Voor de toepassing

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College

Nadere informatie

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING juni 2009 Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DEONTOLOGISCHE CODE. van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking REGLEMENT VAN ORDE

VLAAMS PARLEMENT DEONTOLOGISCHE CODE. van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking REGLEMENT VAN ORDE Stuk 7-B (1998-1999) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 17 maart 1999 DEONTOLOGISCHE CODE van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking REGLEMENT VAN ORDE van de

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 28 DECEMBER 2011 KNOKKE-HEIST

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 28 DECEMBER 2011 KNOKKE-HEIST GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 28 DECEMBER 2011 KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING VAN donderdag, 22 december 2011 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: Graaf L.

Nadere informatie

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING VAN SGKBO AARSCHOT-BETEKOM-HOUWAART 14-12-2009

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING VAN SGKBO AARSCHOT-BETEKOM-HOUWAART 14-12-2009 Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING VAN SGKBO AARSCHOT-BETEKOM-HOUWAART 14-12-2009 Artikel

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

2 Motivering voor de ontwikkeling van aangepaste loopbaanmodellen

2 Motivering voor de ontwikkeling van aangepaste loopbaanmodellen UNIVERSITEIT GENT Ontwerpreglement van de Universiteit Gent met betrekking tot de loopbaan en bezoldiging van het wetenschappelijk personeel. Standpuntbepaling met het oog op onderhandelingen in sectorcomité

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap AMENDEMENTEN. Stuk 502 ( ) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap AMENDEMENTEN. Stuk 502 ( ) - Nr. Stuk 502 (1990-1991) - Nr. 5 VLAAMSERAAD ZITTING 1990-1991 16 MEI 1991 ONTWERP VAN DECREET betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap AMENDEMENTEN Artikel 62 1. AMENDEMENT voorgesteld door

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en bevoegdheden Artikel 1 De Studentenraad verdedigt de belangen van de studenten en verstrekt

Nadere informatie

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING 2008-10-20

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING 2008-10-20 FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING 2008-10-20 Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd bij decreet van 2 juni 2006, inzonderheid op de artikelen 129, 136 en 143;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd bij decreet van 2 juni 2006, inzonderheid op de artikelen 129, 136 en 143; Page 1 of 6 Opschrift Besluit van de Vlaamse Regering [houdende vaststelling van de tuchtprocedure voor het statutaire gemeentepersoneel ter uitvoering van artikel 129, 136 en 143 van het Gemeentedecreet,

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2012/07/ / 29 AUGUSTUS 2012

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2012/07/ / 29 AUGUSTUS 2012 1 KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2012/07/ / 29 AUGUSTUS 2012 Inzake :..., wonende te, bijgestaan door..., advocaat te, Verzoekende partij Tegen:,..., te, vertegenwoordigd door, algemeen

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Vooraf Dit beoordelingsreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Gedragstherapie bij

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR REGLEMENT VAN ORDE VAN DE COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR TITEL 1. Definities Artikel 1. Voor de toepassing van het reglement van orde wordt verstaan onder: 1 het decreet: het decreet van 13 juli 2001 betreffende

Nadere informatie

FUNCTIONEREN EVALUEREN. CLB van het GO!

FUNCTIONEREN EVALUEREN. CLB van het GO! FUNCTIONEREN EVALUEREN CLB van het GO! Procedure goedgekeurd dd. 12.11.2007 INLEIDING De Raad van de Directeurs van de CLB van het GO! (RADI) heeft gezamenlijk functiebeschrijvingen ontwikkeld (werkgroep

Nadere informatie

PROCEDURES COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

PROCEDURES COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur PROCEDURES COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR - ZORGVULDIG BESTUUR Kosteloosheid basisonderwijs, kosteloze toegang secundair onderwijs, oneerlijke concurrentie, handelsactiviteiten,

Nadere informatie

Skal-Reglement bezwaar

Skal-Reglement bezwaar Skal-Reglement bezwaar Dit reglement is door het bestuur van stichting Skal vastgesteld op 26 maart 2009, en treedt in werking met ingang van 26 maart 2009 Dr. Klinkertweg 28a Postbus 384 8000 AJ Zwolle

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2016/35806] 22 APRIL 2016. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, vermeld

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Vooraf Dit basisreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Getuigschrift Bijzondere

Nadere informatie

CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD

CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD PREAMBULE Elk lid van de universitaire gemeenschap heeft de morele plicht om deel te nemen aan de verkiezingen. Conform artikel 9, 3 van het

Nadere informatie

KAMER VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN HET COLLEGE VAN BEROEP BESLISSING

KAMER VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN HET COLLEGE VAN BEROEP BESLISSING KAMER VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN HET COLLEGE VAN BEROEP BESLISSING G.V.O. / 2013 / 5 / / 21 augustus 2013 In zake, wonende te, bijgestaan door, COV, verzoekende partij, tegen, eerste evaluator

Nadere informatie

Artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2003, wordt vervangen door wat volgt:

Artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2003, wordt vervangen door wat volgt: Uittreksel van decreet van 6 juli 2005 houdende de wijziging van diverse decreten, wat het statuut van de mandaathouders in de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen betreft [ ] HOOFDSTUK III

Nadere informatie

19 DECEMBER 2008. - Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet)

19 DECEMBER 2008. - Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet) 19 DECEMBER 2008. - Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet) HOOFDSTUK VI. - Tucht. Afdeling I. - Toepassingsgebied. Art. 117. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Regeling Overige Klachten. MBO Utrecht

Regeling Overige Klachten. MBO Utrecht Regeling Overige Klachten MBO Utrecht Colofon Uitgave : 27 maart 2013 Instemming Ondernemingsraad : 20 april 2013 Instemming Studentenraad : 1 juli 2013 Vastgesteld CvB : 1 juli 2013 Verantwoordelijk uitvoering

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

Art Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de leden van het gemeentepersoneel in contractueel dienstverband.

Art Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de leden van het gemeentepersoneel in contractueel dienstverband. 15 JULI 2005. Gemeentedecreet HOOFDSTUK VI. - Tucht. Afdeling I. - Toepassingsgebied. Art. 118. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de leden van het gemeentepersoneel in contractueel dienstverband.

Nadere informatie

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09)

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Artikel 1. PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Titel I. De instellingen. Er bestaat een Disciplinaire Commissie

Nadere informatie

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres:

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres: 1 Huishoudelijk reglement voor de schoolraad 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, zoals

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen stuk ingediend op 1093 (2010-2011) Nr. 4 30 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor

Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor 1 Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

Deontologische commissie huishoudelijk reglement

Deontologische commissie huishoudelijk reglement Deontologische commissie huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 februari 2006 Bekendgemaakt op 23 februari 2006 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Algemeen Artikel 1 De deontologische

Nadere informatie

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Klachtenprocedure juli 2016 De organisatie brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht door het reglement op de internetsite van de

Nadere informatie

Klachtenregeling. Inhoudsopgave

Klachtenregeling. Inhoudsopgave Klachtenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Definities 3. Procedure voor behandeling 4. Geschilleninstantie 5. Algemene bepalingen 6. Contactgegevens Inleiding Dit document komt voort uit de eisen die

Nadere informatie

Reglement Tuchtcommissie

Reglement Tuchtcommissie Reglement Tuchtcommissie 1 mei 2016 Artikel 1 De in dit Reglement Tuchtcommissie voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en voorts de navolgende:

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 3 Verkiezingsreglementen oudergeleding voor de schoolraden van Elishout, school voor voeding (E. Gryzonlaan 1, 1070 Brussel); Kasterlinden, secundair onderwijs voor jongeren met gehoor-

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2012/02/ / 25 JANUARI 2012

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2012/02/ / 25 JANUARI 2012 1 KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2012/02/ / 25 JANUARI 2012 Inzake :, wonende te, bijgestaan door, regiosecretaris van ACOD-Onderwijs, Verzoekende partij Tegen:, te, vertegenwoordigd

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING. GO / 2011 / 7 / / 25 mei 2011

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING. GO / 2011 / 7 / / 25 mei 2011 1 KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO / 2011 / 7 / / 25 mei 2011 Inzake :, wonende te,, bijgestaan door, advocaat te, Verzoekende partij Tegen :,, te, waarvan de te, deel uitmaakt, vertegenwoordigd

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Pagina 1 van 8 Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen De Huurdersraad en de Geschillencommissie zijn vooraf

Nadere informatie

VUB-REGLEMENT INZAKE HET ACADEMISCH PERSONEEL EN HOUDERS VAN ONDERZOEKSBEURZEN

VUB-REGLEMENT INZAKE HET ACADEMISCH PERSONEEL EN HOUDERS VAN ONDERZOEKSBEURZEN VUB-REGLEMENT INZAKE HET ACADEMISCH PERSONEEL EN HOUDERS VAN ONDERZOEKSBEURZEN HOOFDSTUK I : ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Afdeling I: Definities... 4 Afdeling II : Werkingssfeer.... 6 Afdeling III : Samenstelling

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la Regeling beoordelingsgesprekken leraar-la S.K.O. Het Groene Lint Inleiding. Het opstellen van een beoordeling van het functioneren van een medewerker is geen nieuw fenomeen binnen de organisatie. Het is

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS TUSSENBESLISSING GO/2012/04/ /14 JUNI Inzake:, wonende te, bijgestaan door, advocaat te,

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS TUSSENBESLISSING GO/2012/04/ /14 JUNI Inzake:, wonende te, bijgestaan door, advocaat te, 1 KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS TUSSENBESLISSING GO/2012/04/ /14 JUNI 2012 Inzake:, wonende te, bijgestaan door, advocaat te, Verzoekende partij Tegen:,, te, vertegenwoordigd door, algemeen directeur

Nadere informatie

12 JUNI Koninklijk besluit betreffende. de planning van het medisch aanbod

12 JUNI Koninklijk besluit betreffende. de planning van het medisch aanbod 12 JUNI 2008. - Koninklijk besluit betreffende de planning van het medisch aanbod BS 18/06/2008 in voege vanaf 01/07/2008 Gewijzigd door: KB 07/05/2010 BS 11/06/2010 KB 01/09/2012 BS 05/09/2012 in voege

Nadere informatie

VR DOC.0399/2

VR DOC.0399/2 VR 2017 2804 DOC.0399/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Vastgesteld door het Bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg op 27 september 2017 2017 1 Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Participatiewet en aanverwante

Nadere informatie

Participatiereglement verkiezingen

Participatiereglement verkiezingen Participatiereglement verkiezingen I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en de bijlagen

Nadere informatie

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied Besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmurale voorzieningen

Nadere informatie

BEZWAARSCHRIFTENREGLEMENT STICHTING MARORGELDEN OVERHEID

BEZWAARSCHRIFTENREGLEMENT STICHTING MARORGELDEN OVERHEID BEZWAARSCHRIFTENREGLEMENT STICHTING MARORGELDEN OVERHEID Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de Stichting: de Stichting Maror-gelden Overheid (SMO), gevestigd te Amsterdam;

Nadere informatie

KAMER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2011/012/

KAMER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2011/012/ 1 KAMER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2011/012/ Inzake:, leermeester katholieke godsdienst, wonende te, bijgestaan door, provinciaal secretaris

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

Wetenschappelijke Integriteit

Wetenschappelijke Integriteit Wetenschappelijke Integriteit VCWI, 28 oktober 2015 Olivier Boehme Opdracht Bureau tot aanpassing beleid en regelgeving WI Overleg in ad hoc Taskforce Wetenschappelijke Integriteit (2013-2014) Voorzitter:

Nadere informatie

De Universiteit Antwerpen wenst een positief en geïntegreerd personeelsbeleid te voeren. Dit personeelsbeleid is gericht op de ontwikkeling en de

De Universiteit Antwerpen wenst een positief en geïntegreerd personeelsbeleid te voeren. Dit personeelsbeleid is gericht op de ontwikkeling en de De Universiteit Antwerpen wenst een positief en geïntegreerd personeelsbeleid te voeren. Dit personeelsbeleid is gericht op de ontwikkeling en de groei van alle medewerkers van de Universiteit Antwerpen,

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep

Reglement bezwaar en beroep Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 17 juni 2013, versie 1 Dit reglement fungeert als het in de statuten aangehaalde Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Register Preventieassistenten.

Nadere informatie

Titel I: algemene bepalingen. Artikel 1

Titel I: algemene bepalingen. Artikel 1 Titel I: algemene bepalingen Artikel 1 1 Onverminderd het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, zoals gewijzigd, (hierna genoemd het decreet ) en zijn uitvoeringsbesluiten

Nadere informatie

Procedure voor de aanstelling van de algemeen directeurs van de scholengroepen

Procedure voor de aanstelling van de algemeen directeurs van de scholengroepen Procedure voor de aanstelling van de algemeen directeurs van de scholengroepen 1. Reglementaire context: Over de procedure voor de toewijzing van het mandaat van algemeen directeur zegt de regelgeving

Nadere informatie

Addendum (april 2014) bij de Handleiding onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding, Brussel, 2009

Addendum (april 2014) bij de Handleiding onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding, Brussel, 2009 Addendum (april 2014) bij de Handleiding onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding, Brussel, 2009 Nieuwe organisatiestructuur VLUHR Sinds 1 januari 2013 zijn de Cellen kwaliteitszorg van VLIR en VLHORA

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Oprichting In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus

Nadere informatie