Doctoraatsreglement van de FPPW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doctoraatsreglement van de FPPW"

Transcriptie

1 FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke bepalingen inzake het doctoreren in de FPPW die van kracht zijn met ingang van het academiejaar Dit reglement dient beschouwd te worden als een aanvulling op de universiteitsbrede regelgeving die vervat is in: het Doctoral Schools Reglement (goedgekeurd door het Bestuurscollege op 10 mei 2007 en laatst gewijzigd op 9 januari 2014), het Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding Universiteit Gent (goedgekeurd door het Bestuurscollege op 10 mei 2007 en laatst gewijzigd op 16 december 2010), het Onderwijs- en Examenreglement Academiejaar (goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 9 mei 2014), het verslag van de vergadering van de Raad van de Doctoral School of Social and Behavioural Sciences van 14 januari Facultair reglement van de FPPW Artikel 1. De toelating om te doctoreren in de Faculteit Psychologie en Psychologische Wetenschappen (FPPW) dient aangevraagd te worden aan de hand van het Formulier om de toelating te vragen om te doctoreren in de FPPW 1. Enkel volledig ingevulde, leesbare en correct ondertekende aanvragen zullen behandeld worden. Eens de toelating verkregen is, dient de doctorandus/a zich onmiddellijk via de FSA in te schrijven voor het doctoraat en de doctoraatsopleiding aan de hand van het formulier Application for the first enrolment for the Doctorate and the Doctoral Training Programme (Doctoral Schools) 2. Artikel 2. De Faculteitsraad beslist over een aanvraag om te doctoreren na advies van de facultaire Doctoraatscommissie. De facultaire Doctoraatscommissie bestaat uit de Decaan, die voorzitter is, en één ZAP-lid per afstudeerrichting van de masteropleidingen ingericht door de FPPW. 1 URL:http://www.fppwdocs.ugent.be/fppw/Figs/aanvraagformulier.pdf 2 Beschikbaar ophttp://www.ugent.be/nl/onderzoek/doctoreren/administratie/forms

2 2 Artikel 3. Elke doctorandus/a heeft een promotor die een actief ZAP-lid is in de FPPW. Daarnaast kunnen er één of meer medepromotoren zijn van binnen of buiten de UGent. Elke promotor dient zelf houder te zijn van een doctoraat op proefschrift. Eén promotor ZAP-lid van de FPPW geldt als aanspreekpunt binnen de FPPW en wordt aangeduid als promotor. De overige promotoren worden aangeduid als copromotoren. Postdoctorale medewerkers met minimaal drie jaar postdoctorale ervaring kunnen optreden als copromotor. Artikel 4. Voor elk doctoraatsproject wordt door de Faculteitsraad na advies van de Doctoraatscommissie een doctoraatsbegeleidingscommissie aangesteld. Artikel 5. De predoctorale opleiding wordt door de FPPW niet ingericht. Artikel Elke doctorandus/a die een doctoraat voorbereidt in de psychologie, de pedagogische wetenschappen of het sociaal werk, dient een doctoraatsopleiding te volgen die minimaal bestaat uit 3 : 1. Onderzoekzoeksgerelateerde activiteiten (zg. Categorie 1): één publicatie (minstens aanvaard) die voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor de doctoraatstoelage in het onderzoeksdomein waartoe de doctorandus/a behoort; drie mondelinge presentaties of posters tijdens een nationale of internationale conferentie. 2. Verdiepende studies (zg. Categorie 2): Drie gespecialiseerde cursussen georganiseerd of erkend door de Doctoral School waarbij de doctorandus/a is aangesloten. Ook reguliere opleidingsonderdelen en onderdelen van de Permanente Vorming kunnen worden erkend als gespecialiseerde cursussen. 3. Doctoral seminars gericht op vaardigheidstraining (zg. Categorie 3): Drie transferable skills cursussen georganiseerd of erkend door de Doctoral School waarbij de doctorandus/a is aangesloten, gekozen uit drie van de vier volgende clusters: (1) communicatievaardigheden, (2) onderzoek en valorisatie, (3) loopbaanmanagement en (4) leiderschap en zelfmanagement. Ook reguliere opleidingsonderdelen en onderdelen van de Permanente Vorming kunnen worden erkend als doctoral seminars gericht op vaardigheidstraining. 4. Jaarlijkse rapportering over de voortgang van het onderzoek en van de doctoraatsopleiding: Alle doctorandi/ae zijn verplicht een jaarlijkse rapportering over de voortgang van het onderzoek en van de doctoraatsopleiding in te dienen via het elektronisch platform aangeboden door de Doctoral Schools. 5. De doctoraatsverdediging. 2. Voor: doctorandi/ae die zich voorbereiden op een doctoraat in de psychologie en die houder zijn van een masterdiploma in de psychologie uitgereikt door een andere dan een Vlaamse universiteit, 3 Zie artikel 4, 3 van het Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding Universiteit Gent.

3 3 doctorandi/ae die zich voorbereiden op een doctoraat in de pedagogische wetenschappen en die houder zijn van een masterdiploma in de pedagogische wetenschappen uitgereikt door een andere dan een Vlaamse universiteit, doctorandi/ae die zich voorbereiden op een doctoraat in het sociaal werk en die houder zijn van een masterdiploma in het sociaal werk uitgereikt door een andere dan een Vlaamse universiteit, kan de Faculteitsraad op advies van de Doctoraatscommissie Categorie 2 ( verdiepende studies ) uitbreiden met verplichte reguliere opleidingsonderdelen met een maximale omvang van 27 studiepunten. 3. Voor: doctorandi/ae die zich voorbereiden op een doctoraat in de psychologie en die geen houder zijn van een masterdiploma in de psychologie, doctorandi/ae die zich voorbereiden op een doctoraat in de pedagogische wetenschappen en die geen houder zijn van een masterdiploma in de pedagogische wetenschappen, doctorandi/ae die zich voorbereiden op een doctoraat in het sociaal werk en die geen houder zijn van een masterdiploma in het sociaal werk, wordt Categorie 2 ( verdiepende studies ) uitgebreid met verplichte reguliere opleidingsonderdelen met een totale omvang van 27 studiepunten. Voor doctorandi/ae die zich voorbereiden op een doctoraat in het sociaal werk en die houder zijn van een masterdiploma in de pedagogische wetenschappen wordt Categorie 2 ( verdiepende studies ) uitgebreid met verplichte reguliere opleidingsonderdelen met een totale omvang van 15 studiepunten. 4. Voor wat de verplichte reguliere opleidingsonderdelen betreft, beslist de doctoraatsbegeleidingscommissie in overleg met de doctorandus/a binnen de twee maanden na de beslissing door de Faculteitsraad over het programma van de doctoraatsopleiding 4. De reguliere opleidingsonderdelen die een doctorandus/a wenst te volgen worden geregistreerd via het geëigende formulier dat daarvoor beschikbaar is op de website van de Doctoral Schools. Dit programma wordt ook door de promotor meegedeeld aan het Decanaat. 5. Voor wat de Doctoral School of Social and Behavioural Sciences betreft, gebeurt de erkenning als verdiepende studies (Categorie 2) van gespecialiseerde cursussen (die niet georganiseerd worden door de Doctoral School) of van reguliere opleidingsonderdelen door de drie leden van de FPPW die zetelen in de Doctoral School Raad. De doctorandus/a dient voor een dergelijke erkenning aan de hand van het formulier Application for recognition of a course, not organized by the Doctoral Schools, as part of the minimum set of activities 5 een gemotiveerde vraag te mailen naar Een lesgever kan op eigen initiatief een cursus voorstellen voor erkenning in Categorie 2. Voor wat de Doctoral School of Social and Behavioural Sciences betreft, gebeurt deze erkenning eveneens door de drie leden van de FPPW die zetelen in de Doctoral School Raad. Om een dergelijke erkenning te verkrijgen, mailt de betrokken lesgever een gemotiveerde vraag 6. Voor wat de Doctoral School of Social and Behavioural Sciences betreft, gebeurt de erkenning van transferable skills cursussen (die niet georganiseerd worden door de Doctoral School) 4 Conform artikel 39 van het Onderwijs- en Examenreglement academiejaar Beschikbaar ophttp://www.ugent.be/doctoralschools/en/doctoraltraining/forms

4 4 door de Directeur van de Doctoral School. De doctorandus/a dient voor een dergelijke erkenning aan de hand van het formulier Application for recognition of a course, not organized by the Doctoral Schools, as part of the minimum set of activities 6 een gemotiveerde vraag te mailen naar 7. De Faculteitraad kan op voorstel van de Doctoraatscommissie en mits gunstig advies van de Doctoral School waartoe de doctorandus/a behoort vrijstellingen verlenen enkel in Categorie 2 en Categorie 3. Voor wat Categorie 2 betreft, wordt het advies van de Doctoral School of Social and Behavioural Sciences uitgebracht door de drie leden van de FPPW die zetelen in de Doctoral School Raad. Voor wat betreft Categorie 3, wordt het advies van de Doctoral School of Social and Behavioural Sciences uitgebracht door de directeur van de Doctoral School. Om een vrijstelling in Categorie 2 of Categorie 3 te bekomen, dient de doctorandus/a aan de hand van het formulier Application for (partial) exemption from the doctoral training programme 7 een gemotiveerde vraag te mailen naar Voor een vrijstelling in Categorie 3 dient de doctorandus/a daarenboven het schriftelijk advies van zijn/haar doctoraatsbegeleidingscommissie aan de Decaan te bezorgen. 8. De beoordeling van de volledige doctoraatsopleiding met uitzondering van de verdediging van het proefschrift gebeurt door een beoordelingscommissie die bestaat uit de Directeur van de Doctoral School en de leden van de doctoraatsbegeleidingscommissie 8. De Directeur van de Doctoral School zit deze beoordelingscommissie voor. Deze beoordeling gebeurt voorafgaand aan de vergadering van de Faculteitsraad waarop het doctoraatsproefschrift neergelegd wordt. Daartoe dient de doctorandus/a ten laatste 20 werkdagen voor de betreffende Faculteitsraad het finale voortgangsrapport in te dienen via het elektronisch platform aangeboden door de Doctoral Schools. De beslissing van de beoordelingscommissie wordt door de voorzitter overgemaakt aan de Decaan. 9. Indien de beoordeling van de doctoraatsopleiding door de beoordelingscommissie vermeld in 8 gunstig is én de doctoraatsverdediging succesvol is, ontvangt de doctorandus/a een getuigschrift van de doctoraatsopleiding 9. Artikel 7. Binnen het jaar na het verkrijgen van de toelating tot doctoreren door de Faculteitsraad, stelt de doctorandus/a het doctoraatsproject voor aan de leden van de faculteit tijdens een posterpresentatie op één van de facultaire Onderzoeksnamiddagen. Deze presentatie kan pas plaats vinden nadat het doctoraatsproject voorgesteld en besproken werd in de doctoraatsbegeleidingscommissie. De data van de facultaire Onderzoeksnamiddagen worden jaarlijks vastgelegd in de facultaire kalender. Artikel 8. Van elke vergadering van de doctoraatsbegeleidingscommissie wordt een verslag gemaakt. De promotor maakt van elk verslag onverwijld een kopie over aan het Decanaat. Artikel 9. De doctorandus/a kan schriftelijk een gemotiveerde vraag tot wijziging van de eerder goedgekeurde titel van het proefschrift richten aan de Decaan ten laatste drie maanden vóór het indienen van het proefschrift. 6 Beschikbaar ophttp://www.ugent.be/doctoralschools/en/doctoraltraining/forms 7 Beschikbaar ophttp://www.ugent.be/doctoralschools/en/doctoraltraining/forms 8 Conform artikel 85 van het Onderwijs- en Examenreglement academiejaar Conform artikel 5, 1 van het Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding Universiteit Gent.

5 5 Artikel 10. Om toelating te verkrijgen tot het stellen van het doctoraatsproefschrift in een andere taal dan het Nederlands of het Engels, richt de doctorandus/a ten laatste drie maanden vóór het indienen van het proefschrift een schriftelijke gemotiveerde vraag aan de Decaan, die deze voorlegt aan de Faculteitsraad. Artikel 11. Om toelating te krijgen om de verdediging in een andere taal dan het Nederlands of het Engels te laten verlopen, richt de doctorandus/a een schriftelijke gemotiveerde vraag aan de Decaan en dit ten laatste op het ogenblik dat het proefschrift wordt neergelegd. Deze vraag wordt behandeld door de Faculteitsraad. Artikel 12. Indien het proefschrift bestaat uit een bundeling van artikels, dient de doctorandus/a eerste auteur 10 te zijn van minstens 75 % van de artikels die opgestuurd, gepubliceerd of in druk zijn. Van artikels waarvan de doctorandus/a niet de eerste auteur is, moet hij/zij de tweede auteur zijn. Bovendien dient de doctorandus/a voorafgaandelijk schriftelijk de bevestiging te krijgen van de eerste auteur dat deze laatste akkoord gaat met de opname van het artikel in het proefschrift. Bij een proefschrift dat bestaat uit een bundeling van artikels, dient bij elk hoofdstuk de volledige bibliografische gegevens van het artikel waarop het hoofdstuk gebaseerd is, vermeld te worden. De volgorde van de auteurs dient hierbij correct opgegeven te zijn. Artikel 13. De meerderheid van de leden van een doctoraatsexamencommissie bestaat uit ZAPleden of postdoctorale onderzoekers van de FPPW. Niet meer dan twee leden van een doctoraatsexamencommissie kunnen behoren tot dezelfde vakgroep. Behalve de promotor en eventuele copromotoren, kan een lid van een doctoraatsexamencommissie geen (co-)auteur zijn van een artikel waarop een hoofdstuk van het proefschrift gebaseerd is. Artikel 14. De doctoraatsexamencommissie stelt uit haar leden een leescommissie samen van te minste drie en ten hoogste vijf leden 11. Indien mogelijk, bestaat de leescommissie uit alle leden van de doctoraatsexamencommissie met uitzondering van de voorzitter. De meerderheid van de leden van een leescommissie dienen ZAP-leden of postdoctorale onderzoekers van de FPPW te zijn. Artikel Voor doctoraten die na 1 januari 2015 worden ingediend, moet samen met een elektronisch exemplaar van het proefschrift, één of meerdere data storage fact sheets worden beschikbaar gesteld via het UGent Biblio archief 12 zodat voor alle in het proefschrift gerapporteerde datasets informatie beschikbaar is over de bewaring van deze data. 2. Doctorandi/ae die na 1 januari 2015 van de faculteit toelating krijgen om te doctoreren moeten een data management plan voorleggen tijdens de eerste of tweede bijeenkomst van de doctoraatsbeleidingscommissie. Dit data management plan dient samen met het verslag van de vergadering van de doctoraatbegeleidingscommissie overgemaakt te worden aan het Decanaat. Artikel 16. Dit reglement is van toepassing op alle doctorandi/ae die ingeschreven zijn voor een 10 De eerste auteur is de auteur die eerst vermeld is op de publicatie. Met voetnoten betreffende gelijke bijdragen van de auteurs, gedeeld eerste-auteurschap e.d. wordt geen rekening gehouden. 11 Conform artikel 87 van het Onderwijs- en Examenreglement academiejaar https://biblio.ugent.be/

6 6 doctoraatsopleiding in de FPPW. Voor doctorandi/ae die ingeschreven waren voor de doctoraatsopleiding vóór het academiejaar gelden volgende overgangsmaatregelen: Er wordt vrijstelling verleend voor de verdiepende studies (Categorie 2) behalve voor de reguliere opleidingsonderdelen die gebeurlijk werden opgelegd. Voor doctorandi/ae die voor het einde van het academiejaar drie doctoral seminars gericht op vaardigheidstraining hebben gevolgd die niet behoren tot verschillende clusters, volstaan deze seminars om te voldoen aan de component doctoral seminars gericht op vaardigheidstraining 13. Wat betreft de publicatievereiste vermeld in Categorie 1, kan de beoordelingscommissie waarvan sprake in Art. 6, 8, delibereren indien een artikel werd opgestuurd naar een tijdschrift dat voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor de doctoraatstoelage, maar nog niet werd aanvaard voor publicatie. 13 Conform artikel 6, 3 van het Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding Universiteit Gent.

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG - richting «Collection and Processing Epidemiologic Data / Collecte et Analyse de Données Epidémiologiques» - richting «Disease Control / Contrôle des Maladies» Postinitieel onderwijs leidend tot een Master

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Facultair reglement FBO

Facultair reglement FBO Bijlage 4 Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.befbo Faculteit Bedrijf en Organisatie Facultair reglement FBO Academiejaar 2015-2016

Nadere informatie

Facultair reglement FBO

Facultair reglement FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.befbo Faculteit Bedrijf en Organisatie Facultair reglement FBO Academiejaar 2014-2015 Facultair

Nadere informatie

Handboek voor PhD studenten

Handboek voor PhD studenten Handboek voor PhD studenten September 2013 Voor u ligt het promovendihandboek van het onderzoeksinstituut VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). Hierin is veel nuttige informatie voor (toekomstige) promovendi

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

Artikel 4 1. Het proefschrift kan door één persoon dan wel door twee personen tezamen worden geschreven.

Artikel 4 1. Het proefschrift kan door één persoon dan wel door twee personen tezamen worden geschreven. Promotiereglement van de Open Universiteit Nederland Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Wet : de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en OER 2014-2015 Masteropleidingen IM, OML, HTI en IS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE MASTEROPLEIDINGEN INNOVATION MANAGEMENT OPERATIONS MANAGEMENT & LOGISTICS HUMAN-TECHNOLOGY INTERACTION INNOVATION

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW Psychologische Kring Leuven vzw Ondernemingsnr. 0457.762.992 Dekenstraat 2 bus 3701 3000 LEUVEN Tel. 016/32.56.04 info@psychokring.be http://www.psychokring.be KBC: BE86 7350 1346 0150 STATUTEN PSYCHOLOGISCHE

Nadere informatie

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Opleidingsstatuut instituut Engineering Bacheloropleiding(en) - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3 Onderwijs- en Examenregeling voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015/2016 van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University voor studenten die zijn gestart per

Nadere informatie

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels OER onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels Ten geleide De OER bestaat uit drie delen. Deel 1 bevat

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie