FACULTEIT DER LETTEREN en WIJSBEGEERTE REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FACULTEIT DER LETTEREN en WIJSBEGEERTE REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR"

Transcriptie

1 FACULTEIT DER LETTEREN en WIJSBEGEERTE REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AANGEVULD MET HET AANVULLEND FACULTAIR REGLEMENT Deze bundel omvat de integrale tekst van het Centraal Reglement voor de toekenning van de Academische graad van Doctor met -telkens omkaderd- de aanvullingen vanuit het Facultair Reglement. 1

2 CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR Reglement : Toepassingsgebied. Art.1 Dit reglement regelt de algemene vereisten voor en de procedure tot het behalen van de academische graad van doctor aan de Vrije Universiteit Brussel. De faculteitsraad kan deze algemene bepalingen aanvullen in een aanvullend facultair reglement, dat na advies van de Onderwijsraad, goedgekeurd wordt door de Raad van Bestuur. Art.2 De VUB reikt de volgende academische graden van doctor uit: Doctoraat in de Wijsbegeerte Moraalwetenschappen Moraalwetenschappen... richting Morele Begeleiding Taalkunde Letterkunde Taal- en Letterkunde... richting Romaanse talen Taal- en Letterkunde... richting Germaanse talen Taal- en Letterkunde... richting Latijn en Grieks Geschiedenis Archeologie en Kunstwetenschappen Rechten Notariaat Criminologische Wetenschappen Psychologische Wetenschappen Pedagogische Wetenschappen Pedagogische Wetenschappen... richting Sociale en Culturele Agogiek Economische Wetenschappen Toegepaste Economische Wetenschappen Toegepaste Economische Wetenschappen.. richting Handelsingenieur Politieke Wetenschappen Sociale Wetenschappen... richting Sociologie Sociale Wetenschappen... richting Communicatiewetenschappen Sociale Gezondheidswetenschappen... richting Medisch Sociale Wetenschappen Sociale Gezondheidswetenschappen... richting Gerontologie Lichamelijke Opvoeding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Wetenschappen Toegepaste Wetenschappen Toegepaste Biologische Wetenschappen Medische Wetenschappen Tandheelkunde Farmaceutische Wetenschappen Biomedische Wetenschappen 2

3 ZODRA HET NIEUWE BASISDECREET VOOR HET HOGER ONDERWIJS IS GOEDGEKEURD, VOORZIET DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE IN TOEPASSING VAN ART 58 3 VAN VERMELD DECREET EEN 'DOCTORAAT IN DE KUNSTEN' DAT AANSLUIT BIJ DE VAKGROEP KUNSTWETENSCHAPPEN EN ARCHEOLOGIE. ALLE VOORWAARDEN VOOR DIT DOCTORAAT WORDEN IN HET HIERNAVOLGENDE REGLEMENT OMSCHREVEN. II. Toelatingsvoorwaarden. Art.3 Tot het examen voor de academische graad van doctor zoals bepaald in art. 7 wordt toegelaten ieder die a) sinds tenminste twee jaar één van volgende diploma s heeft behaald: - een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus of het mastersdiploma dat dit in de toekomst zal vervangen; - een diploma van Burgerlijk Ingenieur Polytechnicus of van licentiaat, uitgereikt door de Koninklijke Militaire School in Brussel of het mastersdiploma dat dit in de toekomst zal vervangen; - een diploma van licentiaat in de Handelswetenschappen of van Handelsingenieur uitgereikt door een instelling voor hoger onderwijs van 2 cycli, of het mastersdiploma dat dit in de toekomst zal vervangen. - Het aanvullend facultair reglement bepaalt welk diploma tot welke academische graad van doctor toegang verleent. b) een promotor heeft en een onderwerp heeft vastgelegd. c) zich heeft ingeschreven op de studentenrol als doctorandus /-a. d) blijk geeft van de bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen van de wetenschap. e) het predoctoraal examen, indien het aanvullend facultair examenreglement dit voorziet, met goed gevolg heeft afgelegd. DE FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE EIST EEN ACADEMISCH MASTERDIPLOMA ALS BASISVOORWAARDE VOOR DE TOEGANG TOT HET DOCTORAAT. HET DOCTORAAT WORDT IN PRINCIPE BEHAALD IN DE STUDIERICHTING VAN DAT MASTERDIPLOMA. INDIEN DE KANDIDAAT EEN DOCTORAAT WIL BEHALEN IN EEN ANDERE STUDIERICHTING, DAN STELT DE BETROKKEN VAKGROEP EEN VOORBEREIDEND PROGRAMMA SAMEN WAARAAN DE KANDIDAAT MOET VOLDOEN. DE KANDIDA(A)TE KAN ZICH INSCHRIJVEN VOOR HET DOCTORAAT, MAAR DIENT DIT VOORBEREIDEND PROGRAMMA NA TWEE JAAR MET GOED GEVOLG AFGELEGD TE HEBBEN OM TOT HET EXAMEN VOOR DE ACADEMISCHE GRAAD TOT DOCTOR TOEGELATEN TE WORDEN.. 3

4 BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE HET DOCTORAAT IN DE KUNST(EN): HET DOCTORAAT IN DE KUNST(EN) IS DIRECT TOEGANKELIJK VOOR HOUDERS VAN EEN MASTER- DIPLOMA VAN EEN OPLEIDING IN DE STUDIEGEBIEDEN VAN DE AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNSTEN OF DE MUZIEK EN PODIUMKUNSTEN. KANDIDATEN DIE NIET IN HET BEZIT ZIJN VAN EEN MASTER-DIPLOMA KUNNEN WORDEN TOEGELATEN TOT DIT DOCTORAAT OP VOORWAARDE DAT: A. UIT EEN BEKWAAMHEIDSONDERZOEK NAAR EVC S DOOR DE FACULTAIRE COMMISSIE VOOR DOCTORAATSOPVOLGING (ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 6) DE ERKENNING MOGELIJK BLIJKT VAN COMPETENTIES ALS ZIJNDE OP ALGEMENE WIJZE VAN MASTERNIVEAU IN HET DOMEIN VAN DE KUNSTEN. B. MET GOED GEVOLG EXAMEN WERD AFGELEGD OVER BEPAALDE DELEN VAN HET ACADEMISCH ONDERWIJS, DIE WORDEN BEPAALD DOOR DE PROMOTOR, EVENTUEEL IN SAMENSPRAAK MET DE CO-PROMOTOR EN KANDIDA(A)T(E), MITS GOEDKEURING AAN DE VAKGROEP KUNSTWETENSCHAPPEN EN ARCHEOLOGIE EN DE FACULTAIRE COMMISSIE VOOR DOCTORAATSOPVOLGING (ZOALS OMSCHREVEN IN ARTIKEL 6). WANNEER EEN DER PROMOTOREN BEHOORT TOT HET ONDERWIJZEND PERSONEEL VAN DE ERASMUS HOGESCHOOL BRUSSEL WINT DEZE COMMISSIE VOOR DOCTORAATSOPVOLGING HIERVOOR OOK HET ADVIES IN VAN DE DEPARTEMENTSRAAD RITS OF KCB, DIE ZICH DAARBIJ BASEERT OP DE VOORSTELLEN VAN DE RESP. OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN DE EHB. Art.4 De bezitter van een einddiploma van een buitenlandse universiteit of van een buitenlandse instelling van academisch onderwijs kan vrijgesteld worden van de in Art. 3, lid a) bedoelde toelatingsvoorwaarde. Het aanvullend facultair reglement bepaalt wie deze vrijstelling verleent en/of dergelijke vrijstelling afhankelijk gemaakt wordt van een onderzoek, waarin gepeild wordt naar de geschiktheid voor het opstellen van een doctoraatsproefschrift en het met goed gevolg afleggen van een predoctoraal examen. DE BEVOEGDHEID TOT HET VERLENEN VAN VRIJSTELLING VAN DE TOELATINGSVOORWAARDE ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 4 VAN HET CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR WORDT TOEGEWEZEN AAN EEN AD HOC COMMISSIE. DEZE AD HOC COMMISSIE BESTAAT UIT DE COMMISSIE ONDERZOEK, EVENTUEEL AANGEVULD MET SPECIALISTEN UIT DE FACULTEIT. VOOR AFGEWEZEN KANDIDATEN DIE ZICH TOCH WENSEN IN TE SCHRIJVEN STELT DE COMMISSIE EEN VOORBEREIDEND PROGRAMMA SAMEN. HIJ OF ZIJ DIENT DIT VOORBEREIDEND PROGRAMMA NA TWEE JAAR MET GOED GEVOLG AFGELEGD TE HEBBEN OM TOT HET EXAMEN VOOR DE ACADEMISCHE GRAAD TOT DOCTOR TOEGELATEN TE WORDEN. Art.5 De bezitter van een einddiploma van een instelling voor hoger onderwijs van 2 cycli of het masterdiploma dat het in de toekomst zal vervangen, kan vrijgesteld worden van de in Art. 3, lid a) bedoelde toelatingsvoorwaarde. Het aanvullend facultair reglement bepaalt wie deze vrijstelling verleent en, of dergelijke vrijstelling afhankelijk wordt gemaakt van het met goed gevolg afleggen van een predoctoraal examen. DE BEVOEGDHEID TOT HET VERLENEN VAN VRIJSTELLING VAN DE TOELATINGSVOORWAARDE ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 5 VAN HET CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR WORDT TOEGEWEZEN AAN DE AD HOC COMMISSIE BESCHREVEN IN ARTIKEL 4. VOOR AFGEWEZEN KANDIDATEN DIE ZICH TOCH WENSEN IN TE SCHRIJVEN STELT DE COMMISSIE EEN VOORBEREIDEND PROGRAMMA SAMEN. HIJ OF ZIJ DIENT DIT VOORBEREIDEND PROGRAMMA NA TWEE JAAR MET GOED GEVOLG AFGELEGD TE HEBBEN OM TOT HET EXAMEN VOOR DE ACADEMISCHE GRAAD TOT DOCTOR 4

5 Art.6 Iedere faculteit richt een Commissie voor de doctoraatsopvolging op. Deze bestaat uit ten minste vijf leden van het Zelfstandig Academisch Personeel, aangevuld met ten minste 1 lid van het Assisterend Academisch Personeel als waarnemend lid. In het geval het gaat om een interdisciplinair doctoraat dient men bij de samenstelling van de commissie hiermede rekening te houden. Het aanvullend facultair reglement regelt de precieze samenstelling en de werkwijze van deze Commissie. De Commissie voor de doctoraatsopvolging heeft als taak te waken over het goede verloop van de doctoraten in haar faculteit. Als maat zullen hier de principes gehanteerd worden zoals opgenomen in het profiel van de goede promotor, toegevoegd als annex bij dit reglement. De commissie evalueert de jaarlijkse vorderingen van alle doctorandi die een doctoraat voorbereiden met het oog op één van de door de faculteit uitgereikte doctoraatsdiploma s. DE COMMISSIE VOOR DOCTORAATSOPVOLGING WORDT GEVORMD DOOR DE FACULTAIRE COMMISSIE VOOR ONDERZOEK. DEZE BESTAAT UIT: - 1 ZAP-LID VAN ELKE VAKGROEP (7 LEDEN IN TOTAAL) - 1 DOCTORANDUS/-A OF 1 POSTDOCTORAAL ONDERZOEKER VERBONDEN AAN DE FACULTEIT, PLUS EEN PLAATSVERVANGER DIE VOLDOET AAN DEZELFDE VOORWAARDEN. BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE HET DOCTORAAT IN DE KUNST(EN): IN HET GEVAL VAN HET DOCTORAAT IN DE KUNST(EN) HOUDT DE COMMISSIE VOOR DOCTORAATSOPVOLGING TOEZICHT OP HET VERLOOP EN HET RESULTAAT VAN HET VOORBEREIDEND PROGRAMMA. ZIJ KAN DAARVOOR DESNOODS EEN BEROEP DOEN OP EXTERNE SPECIALISTEN. WANNEER EEN DER PROMOTOREN BEHOORT TOT HET ONDERWIJZEND PERSONEEL VAN DE ERASMUS HOGESCHOOL BRUSSEL WINT DEZE COMMISSIE VOOR DOCTORAATSOPVOLGING HIERBIJ OOK HET ADVIES IN VAN DE DEPARTEMENTSRAAD RITS OF KCB, DIE ZICH DAARBIJ BASEERT OP DE VOORSTELLEN VAN DE RESP. OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN DE EHB. Art.7 Het examen voor de academische graad van doctor omvat het indienen en het publiek verdedigen van een oorspronkelijk proefschrift en eventueel het indienen van bijkomende stellingen. De vereiste voor en de modaliteiten van de bijkomende stellingen worden in een aanvullend facultair reglement bepaald. HET PROEFSCHRIFT MOET OORSPRONKELIJK ZIJN, MAAR KAN WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN OMVATTEN DIE EERDER GEPUBLICEERD WERDEN. TOCH KAN HET NOOIT UITSLUITEND UIT EERDERE PUBLICATIES BESTAAN. DE ARTIKELEN MOETEN AANGEVULD EN GEÏNTEGREERD WORDEN TOT EEN NIEUW EN COHERENT GEHEEL. HET PROEFSCHRIFT MOET EEN NIET TE MISKENNEN MEERWAARDE HEBBEN IN VERGELIJKING MET DE ARTIKELEN. OF DIE MEERWAARDE ER INDERDAAD IS, WORDT BEOORDEELD DOOR DE PROMOTOR EN DE JURY. OM DE BEOORDELING TE VERGEMAKKELIJKEN MOETEN DE ORIGINELE ARTIKELEN ALS BIJLAGE BIJ HET PROEFSCHRIFT GEVOEGD WORDEN. EEN BIJKOMENDE STELLING IS NIET VEREIST. BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE HET DOCTORAAT IN DE KUNST(EN): IN HET GEVAL VAN HET DOCTORAAT IN DE KUNST(EN) VORMT HET PROEFSCHRIFT EEN GEHEEL BESTAANDE UIT TWEE COMPONENTEN DIE ELK VOLWAARDIG IN REKENING MOETEN WORDEN GEBRACHT: - EEN TEKSTGEDEELTE DAT EEN WETENSCHAPPELIJKE, D.W.Z. EEN INHOUDELIJK EN FORMEEL METHODOLOGISCH VERANTWOORDE, ONDERBOUW EN ARGUMENTATIE BIEDT EN EEN ADEQUATE REFLECTIE OP EEN EIGEN ARTISTIEK PROCES EN VAARDIGHEDEN. 5

6 - EEN PORTFOLIO-GEDEELTE, WAARMEE HIER SPECIFIEK BEDOELD WORDT HET VOLLEDIGE EN GEDOCUMENTEERDE CORPUS ARTISTIEKE CREATIES EN EVENTUELE BRONNEN WAAR HET PROEFSCHRIFT BETREKKING OP HEEFT. DEZE TWEE COMPONENTEN MOETEN EEN OORSPRONKELIJK PROEFSCHRIFT OPLEVEREN ZOALS HIERBOVEN IN DIT ARTIKEL BESCHREVEN. DEZE BEPALING GELDT DUS OOK VOOR DE REALISATIES IN HET PORTFOLIO-GEDEELTE VAN HET PROEFSCHRIFT. Art.8 Door het doctoraatsexamen bewijst de doctorandus /-a dat hij/zij in staat is zelfstandig, oorspronkelijk wetenschappelijk onderzoek te verrichten en hierover zowel schriftelijk als mondeling te rapporteren. III. Procedure van voorbereiding van het doctoraatsproefschrift. Art.9 Enkel de personen die zijn ingeschreven als doctoraatsstudent kunnen een beroep doen op de onder art. 11, 12, 15, 16 en 17 beschreven begeleidingsmaatregelen. Art.10 Personen, die aan de Vrije Universiteit Brussel de academische graad van doctor wensen te behalen, dienen teneinde toegelaten te worden tot de voorbereiding van het doctoraatsproefschrift een schriftelijk verzoek tot de decaan van de bevoegde faculteit (voortaan de decaan) te richten, met opgave van het onderwerp van het proefschrift, de naam van de promotor(en) en het vakgebied waarbinnen zij het doctoraatsproefschrift situeren. Bij deze aanvraag wordt een eensluidend verklaard afschrift van het diploma gevoegd, dat krachtens artikel 3, 4 of 5 toegang verleent tot de verdediging. Binnen de drie maanden na ontvangst van de aanvraag beslist de faculteit over de aanvraag. Het aanvullend facultair reglement bepaalt hoe de beslissing van de faculteit wordt getroffen. DE BESLISSING VAN DE FACULTEITSRAAD OMTRENT DE AANVRAAG TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR WORDT GENOMEN OP BASIS VAN HET ADVIES VAN DE PROMOTOR NA RAADPLEGING VAN DE VAKGROEPSRAAD. Art.11 Het proefschrift wordt voorbereid onder de leiding en verantwoordelijkheid van ten minste één lid van het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP-promotor), hierin eventueel bijgestaan door - een promotor, ZAP extern aan de VUB - een promotor, ZAP emeritus van de VUB - een promotor, niet-zap mét een doctoraat op proefschrift MINSTENS ÉÉN PROMOTOR MOET ZAP-LID VAN DE FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE ZIJN. ALS DE PROMOTOR EN DE DOCTORANDUS / A DAT WENSEN, KUNNEN ZIJ BIJ DE FACULTEIT EEN AANVRAAG INDIENEN OM EEN BEGELEIDINGCOMMISSIE OP TE RICHTEN, DIE DE DOCTORANDUS / A IN ZIJN / HAAR WERKZAAMHEDEN MOET ONDERSTEUNEN. DE FACULTEITSRAAD BESLIST OF DEZE COMMISSIE AANVAARD WORDT. DE PROMOTOR STAAT IN VOOR HET FUNCTIONEREN VAN DE BEGELEIDINGCOMMISSIE. HET BESTAAN VAN DE BEGELEIDINGSCOMMISSIE ONTSLAAT DE PROMOTOR(EN) NIET VAN DE IN ARTIKEL 12 BESCHREVEN VERPLICHTINGEN. 6

7 Art.12 De promotor(en) is(zijn) verplicht de doctorandus /-a te begeleiden en te stimuleren bij de voorbereiding van het doctoraatsproefschrift. De doctorandus /-a is verplicht zijn/haar promotor(en) regelmatig in te lichten over de vorderingen van zijn/haar doctoraatsproefschrift. Art.13 Bij niet naleven van de in Art. 12 vermelde verplichting kan (kunnen) de doctorandus /-a of de promotor(en) dit aan de decaan mededelen. Art.14 Voor het einde van elk academiejaar stelt de doctorandus /-a een opvolgingsverslag op over de stand van zaken van zijn/haar doctoraatsproefschrift. Uiterlijk op 1 mei bezorgt hij/zij hiervan kopie aan zijn/haar promotor(en) en de decaan en aan de voorzitter van de Commissie voor de doctoraatsopvolging, die het op zijn beurt aan alle leden van de Commissie bezorgt. Dit verslag bevat ten minste 4 luiken: activiteiten van het afgelopen jaar (m.i.v. publicatielijst), planning voor het volgend jaar, eventuele probleemsignalering, een rapport van de promotor over de activiteiten van de doctorandus /-a. DE COMMISSIE VOOR DE DOCTORAATSOPVOLGING ZOALS OMSCHREVEN IN ARTIKEL 6 VAN DIT REGLEMENT, BEOORDEELT DE INGEDIENDE VERSLAGEN EN/OF DE ONLINE PORTFOLIO S (beschreven in artikel 17) MET TELKENS DAARBIJ HET RAPPORT VAN DE PROMOTOR. DE COMMISSIE RAPPORTEERT HAAR BEVINDINGEN AAN DE DOCTORANDUS/-A EN AAN DE PROMOTOR VÓÓR 15 JUNI. Art.15 Ieder jaar bespreekt de Commissie voor de doctoraatsopvolging de voortgang van de doctoraatsproefschriften van studenten wier naam voorkomt op de lijsten van de dienst Inschrijvingen van de VUB en brengt hierover voor 1 september verslag uit bij het Rectorencollege. Zo de Commissie voor de doctoraatsopvolging een kennelijk gebrek aan voortgang vaststelt, hoort zij de doctorandus /-a en de promotor(-en) op een volgende vergadering, eventueel op vraag van de doctorandus /-a in bijzijn van de ombudsman /-vrouw voor doctorandi. De commissie voor de doctoraatsopvolging kan aansluitend op deze besprekingen en vóór eind juni op gemotiveerde wijze de rector adviseren om een verdere inschrijving voor een doctoraat te weigeren. Art.16 Indien tijdens de voorbereiding van het doctoraatsproefschrift een geschil ontstaat tussen a) de promotor(en) en de doctorandus /-a of tussen b) de promotor(en)/doctorandus /-a en de Commissie voor de doctoraatsopvolging, verlenen de decaan en/of de ombudsman /-vrouw voor doctorandi hun bemiddeling. Indien de bemiddeling van de decaan en/of de ombudsman /-vrouw voor doctorandi niet tot resultaat leidt, beslist het Rectorencollege op verzoek van de promotor of van de doctorandus /-a, na alle partijen gehoord te hebben, of, en eventueel onder welke voorwaarden, de voorbereiding van het doctoraatsproefschrift wordt verder gezet. 7

8 DE OMBUDSMAN KAN GEEN LID ZIJN VAN DE COMMISSIE VOOR DOCTORAATSOPVOLGING. INDIEN HIJ LID IS VAN DE FACULTAIRE COMMISSIE ONDERZOEK WORDT HIJ VERVANGEN DOOR EEN ZAP- LID UIT ZIJN VAKGROEP OP HET MOMENT DAT DE COMMISSIE ONDERZOEK FUNGEERT ALS DE COMMISSIE VOOR DOCTORAATSOPVOLGING. Art.17 In het kader van de begeleiding van de doctorandus/a voorziet de universiteit volgende maatregelen: a) de invoering van een online persoonlijk documentatiesysteem van het onderzoeksproces: - De universiteit voorziet voor de doctorandus/-a een elektronisch portfoliosysteem (persoonlijk documentatiesysteem van het onderzoeksproces) dat hem/haar toelaat online de noodzakelijke informatie te verzamelen voor de jaarlijkse verslaggeving aan de commissie voor de doctoraatsopvolging inzake de voortgang van het doctoraat; online optionele informatie vast te leggen betreffende geleverde prestaties voor de universiteit en de wetenschappen, in de marge van het eigen onderzoek; naar de toekomstige werkgever toe een dossier te ontwikkelen dat een concreet en overtuigend beeld geeft van het doctoraatsproces. b) de inventarisering en bekendmaking van onderzoeksondersteunende workshops, seminaries e.d.: - De universiteit inventariseert het intra- en interuniversitaire aanbod van onderzoeksondersteunende workshops, seminaries en cursussen en maakt deze bekend aan de doctorandus/-a. c) de organisatie van niet-disciplinair gebonden training in onderzoeksondersteunende vaardigheden: - Centraal biedt de universiteit workshops aan waarin niet-disciplinegebonden, maar wel onderzoeksondersteunende vaardigheden getraind worden. d) de organisatie van een jaarlijkse activiteit die de doctorandus/ a uitnodigt te reflecteren over wetenschappen en de plaats van de wetenschapper in de maatschappij: - Centraal organiseert de universiteit elk academiejaar (minstens) één activiteit die de jonge wetenschapper in een interdisciplinair kader aanzetten tot reflectie over wetenschappen en de plaats van de wetenschapper in onze maatschappij. e) het uitreiken van attesten en het "getuigschrift van doctoraal onderzoekstraject : - Attesten en getuigschrift van doctoraal onderzoekstraject: 8

9 - Deelname aan centrale VUB-activiteiten wordt bekrachtigd met een attest dat gebruikt kan worden voor het jaarlijkse verslag voor de facultaire commissie voor de doctoraatsopvolging. Dit attest wordt door de organisator van de activiteit uitgereikt aan wie voldoet aan de vooraf vastgelegde en bekendgemaakte criteria tot het behalen van het attest. - Met het getuigschrift van doctoraal onderzoekstraject, geeft de VUB het afgesloten persoonlijk documentatiesysteem een officieel karakter. Dit getuigschrift is een addendum, toegevoegd aan het doctoraatsdiploma, op verzoek van de doctorandus/-a. Het betreft een document bekrachtigd door de rector van de VUB, de decaan van de betrokken faculteit en de voorzitter van de commissie voor de doctoraatsopvolging van de betrokken faculteit. Het document bevat een overzicht van activiteiten van de doctorandus/ a die deel uitmaakten van het onderzoek of zich in de marge daarvan situeren. De basis voor dit overzicht is het persoonlijk documentatiesysteem, waarvan de ingebrachte activiteiten via het opvolgingsverslag door de promotor jaarlijks goedgekeurd werden. VI. Procedure van het doctoraatsexamen. Art.18 Wanneer de doctorandus /-a het doctoraatsexamen wenst af te leggen, dient hij bij de decaan een schriftelijke aanvraag in, mede ondertekend door de promotor(en). Deze aanvraag vermeldt, benevens de naam en voornamen, de geboorteplaats, de geboortedatum en de woonplaats van de kandidaat, alsook de titel van het proefschrift en in voorkomend geval, de titel van de stellingen. De doctorandus /-a voegt er het vereist aantal gedrukte exemplaren van zijn proefschrift bij. Bij deze aanvraag wordt een eensluidend verklaard afschrift van het diploma gevoegd, dat krachtens artikel 4, 5 of 6 toegang verleent tot de verdediging. MET GEDRUKTE EXEMPLAREN WORDT NIET NOODZAKELIJK BEDOELD: GEPUBLICEERDE EXEMPLAREN. Art.19 Het aantal door de kandidaat in te zenden exemplaren van het doctoraatsproefschrift wordt door het aanvullend facultair reglement vastgesteld. Eén exemplaar blijft op het secretariaat van de faculteit ter beschikking van de leden van het Zelfstandig Academisch Personeel. Na de openbare verdediging wordt, indien de kandidaat tot doctor wordt geproclameerd, een exemplaar in de bibliotheek van de universiteit gedeponeerd en een ander in de eenheid waar het werk verricht werd. In het tegenovergestelde geval worden alle exemplaren bewaard in de archieven van de faculteit. HET MINIMUM AANTAL DOOR DE KANDIDAAT NEER TE LEGGEN EXEMPLAREN WORDT VASTGESTELD OP ACHT. DEZE EXEMPLAREN MOETEN OP PAPIER INGELEVERD WORDEN EN 9

10 MOETEN VOLSTREKT IDENTIEK ZIJN. HIERVAN KAN SLECHTS AFGEWEKEN WORDEN INDIEN HET INGEDIENDE MATERIAAL NIET VOLLEDIG OP PAPIER WEERGEGEVEN KAN WORDEN. IN DIT GEVAL DIENT DE PROMOVENDUS IN: (A) ACHT VOLLEDIG IDENTIEKE EXEMPLAREN OP NIET-PAPIEREN DRAGER EN (B) MINSTENS ÉÉN UITGEBREIDE PAPIEREN VERSIE, DIE VOLDOET AAN DE GANGBARE VEREISTEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK OP DOCTORAAL NIVEAU. BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE HET DOCTORAAT IN DE KUNST(EN): IN HET GEVAL VAN HET DOCTORAAT IN DE KUNST(EN) MOET HET PROEFSCHRIFT, BESTAANDE UIT HET TEKSTGEDEELTE EN HET PORTFOLIO-GEDEELTE VOORGELEGD WORDEN OP EEN DUSDANIGE MANIER DAT HET GEHEEL EN ZIJN ONDERDELEN CONTROLEERBAAR EN REPRODUCEERBAAR ZIJN. VAN HET TEKSTGEDEELTE WORDT MINSTENS ÉÉN PAPIEREN VERSIE VOORGELEGD. Art.20 Het doctoraatsproefschrift wordt in het Nederlands opgesteld en verdedigd. Voor zover het doctoraatsproefschrift een andere taal tot voorwerp heeft, mag het in deze taal gesteld worden. De verdediging verloopt in het Nederlands. Mits toestemming van het in het aanvullend facultair reglement daartoe bevoegd verklaard orgaan en op aanvraag van de doctorandus /-a mag het doctoraatsproefschrift ook in een andere taal dan het Nederlands gesteld en verdedigd worden. OVEREENKOMSTIG HET BIJZONDER KARAKTER VAN DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE, WORDEN ANDERE TALEN DAN HET NEDERLANDS TOEGELATEN VOOR HET OPSTELLEN EN VERDEDIGEN VAN HET DOCTORAATSPROEFSCHRIFT. Art.21 De faculteitsraad stelt een examencommissie in, die bestaat uit tenminste drie leden van het Zelfstandig Academisch Personeel van de VUB en tenminste twee externe leden. De leden zijn in principe houder van het diploma van doctor met proefschrift. De voorzitter, onder de leden aangesteld door de faculteitsraad, mag onder geen beding promotor of copromotor zijn. In het geval het gaat om een interdisciplinair doctoraat dient men bij de samenstelling van de examencommissie hiermede rekening te houden. Een examencommissie ingesteld voor een doctoraat in samenwerking met (een) andere instelling(en) voor hoger onderwijs en/of onderzoeksinstelling(en) dient minstens één vertegenwoordiger van elke betrokken instelling te bevatten. LEDEN VAN DE IN ARTIKEL 11 VERMELDE BEGELEIDINGSCOMMISSIE MOGEN ZETELEN IN DE EXAMENCOMMISSIE, MAAR DE EXAMENCOMMISSIE MAG NIET VOLLEDIG SAMENVALLEN MET DE BEGELEIDINGSCOMMISSIE. BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE HET DOCTORAAT IN DE KUNST(EN): IN HET GEVAL VAN HET DOCTORAAT IN DE KUNST(EN) BESTAAT DEZE EXAMENCOMMISSIE UIT TENMINSTE 3 LEDEN VAN HET ZAP VAN DE VUB, DIE IN PRINCIPE HOUDER ZIJN VAN HET DIPLOMA VAN DOCTOR MET PROEFSCHRIFT, EN TENMINSTE 2 EN MAXIMAAL 3 EXTERNE LEDEN. DEZE EXTERNE LEDEN HOEVEN GEEN DOCTORAAT OP PROEFSCHRIFT TE BEZITTEN MAAR HUN OPNAME IN DE EXAMENCOMMISSIE MOET DUIDELIJK EN EXPLICIET VERANTWOORD WORDEN. ER MOET STEEDS EEN GEMOTIVEERD VOORSTEL VAN EXAMENCOMMISSIE DOOR DE PROMOTOR EVENTUEEL SAMEN MET DE (CO-)PROMOTOR VOORGELEGD WORDEN AAN DE FACULTEITSRAAD. Art.22 De examencommissie beschikt over twee volle maanden om het haar voorgelegde doctoraatsproefschrift te onderzoeken en tot een besluit te komen. 10

11 Met eenparigheid van stemmen kan de doctoraatscommissie deze periode met ten hoogste één maand inkorten of, met de instemming van de doctorandus /-a, met ten hoogste één maand verlengen. Deze verlenging moet met redenen worden omkleed. Art.23 Bij het verstrijken van de termijn bepaald in het vorig artikel, starten de commissieleden een overleg- en beoordelingsprocedure op die uit twee fasen bestaat : - fase 1: de commissieleden overleggen onderling. Dit kan schriftelijk of mondeling gebeuren (of een combinatie). - Fase 2: de commissieleden horen de doctorandus/ -a, die zich kan verdedigen. Vervolgens komt de commissie tot een besluit en deelt de doctorandus /-a het resultaat van haar bevindingen mede. Indien de commissie beslist tot toelating tot de openbare verdediging dient de doctorandus /-a, indien het aanvullend facultair reglement dit voorziet, het vereiste aantal definitieve exemplaren van het doctoraatsproefschrift in op het secretariaat van de faculteit. De voorzitter van de examencommissie bepaalt de dag waarop de openbare verdediging zal plaatsvinden en treft de nodige maatregelen tot bekendmaking van deze datum. De dag waarop de openbare verdediging zal plaatsvinden ligt ten laatste 1 maand na de beslissing tot toelating tot de openbare verdediging. Indien de examencommissie beslist dat het doctoraatsproefschrift moet worden bijgewerkt, wordt de procedure geschorst en wordt er vanaf de indiening van het bijgewerkt doctoraatsproefschrift gehandeld overeenkomstig Art. 22. Indien de examencommissie beslist dat het doctoraatsproefschrift niet kan worden verdedigd, wordt de procedure stopgezet. In alle gevallen brengt de examencommissie schriftelijk de beoordeling van haar leden, het verslag van haar bevindingen en haar besluit ter kennis van de doctorandus /-a. Art.24 Op verzoek van de voorzitter van de examencommissie zorgt de rector voor de aankondiging van de openbare verdediging op de VUB-website. Het staat elke faculteit vrij om in het aanvullend facultair reglement te voorzien op welke bijkomende wijzen de aankondiging van de openbare verdediging kan worden georganiseerd. De aankondiging, die ten minste acht dagen vóór de openbare verdediging geschiedt, omvat de naam van de doctorandus /-a, de titel van het proefschrift, dag, uur, en het lokaal waar de verdediging in het openbaar zal geschieden, alsook desgevallend de opgave van de stellingen. De verdediging vindt plaats in de lokalen van de universiteit. BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE HET DOCTORAAT IN DE KUNST(EN): IN HET GEVAL VAN HET DOCTORAAT IN DE KUNST(EN) VINDT DE VERDEDIGING PLAATS IN DE LOKALEN VAN DE UNIVERSITAIRE ASSOCIATIE BRUSSEL. Art 24 bis Naar aanleiding van de onder art. 24 vermelde aankondiging wordt door de doctorandus /-a een beknopte en voor ruime verspreiding bestemde schriftelijke 11

12 samenvatting van het doctoraatsproefschrift, goedgekeurd door de promotor, neergelegd bij het rectoraat. Deze tekst kan gebruikt worden in het kader van persmededelingen en aankondigingen, o.m. binnen de wetenschapscommunicatie. Art.25 De Examencommissie kan niet geldig bijeenkomen en beraadslagen als niet ten minste de helft van de leden aanwezig zijn. Voor het vereiste quorum worden de leden die een schriftelijk advies hebben ingediend eveneens in aanmerking genomen. ALLE LEDEN VAN HET ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL DIE DOCTOR OP PROEFSCHRIFT ZIJN EN DIE DE OPENBARE VERDEDIGING HEBBEN BIJGEWOOND, KUNNEN DE BERAADSLAGING VAN DE EXAMENCOMMISSIE BIJWONEN. DEZE LEDEN WORDEN NIET MEEGETELD BIJ DE BEREKENING VAN HET QUORUM. Art.26 De openbare verdediging duurt tenminste één uur en ten hoogste twee uur. Zij omvat minstens een korte samenvatting van het proefschrift, gericht tot de jury en het lekenpubliek, gevolgd door een discussie. In voorkomend geval omvat de openbare verdediging eveneens de inhoud van de bijkomende stellingen en eventueel de verdediging ervan. De Examencommissie, alsook het publiek heeft het recht de doctorandus /-a te ondervragen. Deze laatste moet zich tegen de bedenkingen verdedigen. V. Deliberatie en proclamatie. Art.27 Onmiddellijk na de openbare verdediging trekt de Examencommissie zich terug om te beraadslagen over het verlenen van de academische graad van doctor en de toe te kennen graad. Art.28 De Examencommissie stemt met ja of neen, bij meerderheid der aanwezige leden, rekening houdend met de inhoudelijke wetenschappelijke waarde van het doctoraatsproefschrift en de wijze waarop de doctorandus /-a zich verdedigd heeft. Bij staking van stemmen valt de beslissing in het voordeel van de doctorandus /-a. Art.29 Indien de doctorandus /-a geslaagd is, vermeldt de Examencommissie of hij/zij geslaagd is op voldoende wijze, met onderscheiding, met grote onderscheiding of met de grootste onderscheiding. Het aanvullend facultair reglement kan beslissen voor het examen van doctor geen graden toe te kennen en/of andere vermeldingen te gebruiken. Art.30 De Voorzitter van de Examencommissie gaat onmiddellijk na de deliberatie over tot de proclamatie. Hij verklaart in het openbaar dat alle decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd. VI. Slot- en overgangsbepalingen. Art.31 Bij zijn/haar eerste inschrijving voor het doctoraat en/of ter gelegenheid van zijn/haar verzoek, bedoeld in artikel 10, ontvangt de doctorandus /-a een exemplaar 12

13 van het reglement voor de toekenning van de academische graad van doctor, alsook van het aanvullend facultair reglement. Art.32 Dit reglement treedt in werking op 1 oktober

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

INFOSESSIE DOCTORAATSPORTFOLIO

INFOSESSIE DOCTORAATSPORTFOLIO INFOSESSIE DOCTORAATSPORTFOLIO Welkom Waarom zijn we hier vandaag? Reglementair kader? Ø Artikel 27(a) van het Centraal Reglement voor de Toekenning van de Academische Graad van Doctor: De Vrije Universiteit

Nadere informatie

REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG

REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 12 december 2006 en

Nadere informatie

FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT

FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUD 1. De plaats van de Masterproef in de opleiding 3 2. Toelatingsvoorwaarden 3 3. Het onderwerp van

Nadere informatie

Doctoreren in de Faculteit PPW

Doctoreren in de Faculteit PPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoreren in de Faculteit PPW Goedgekeurd door de Faculteitsraad op 15 december 1999 Gewijzigd door de Faculteitsraad op 15 december 2004 Gewijzigd

Nadere informatie

Artikel 4 1. Het proefschrift kan door één persoon dan wel door twee personen tezamen worden geschreven.

Artikel 4 1. Het proefschrift kan door één persoon dan wel door twee personen tezamen worden geschreven. Promotiereglement van de Open Universiteit Nederland Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Wet : de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden.

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden. Facultaire richtlijnen en afspraken in verband met de masterproef met aanvullingen van de POC geschiedenis (in cursief) De hierna volgende richtlijnen en afspraken beschrijven het facultaire kader voor

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Doctoraat in de Ingenieurswetenschappen & Doctoraat in de Industriële Ingenieurswetenschappen

Doctoraat in de Ingenieurswetenschappen & Doctoraat in de Industriële Ingenieurswetenschappen Doctoraat in de Ingenieurswetenschappen & Doctoraat in de Industriële Ingenieurswetenschappen Toelichtingen en richtlijnen bij het centraal en aanvullend facultair doctoraatsreglement. a. Procedure voor

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Orde van Vlaamse Balies

Orde van Vlaamse Balies Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Koningsstraat 148 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be REGLEMENT BETREFFENDE DE BEROEPSOPLEIDING HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1 (toepassingsgebied) Dit

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing van het gelijkheidsbeginsel

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Bron : Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Bron

Nadere informatie

STUDIEREEKS STUDIEREEKS STUDIERE STUDIEREEKS STUDIEREEKS. wetenschapsbeleid. De doctoraatsopleidingen aan de. Vlaamse Universiteiten

STUDIEREEKS STUDIEREEKS STUDIERE STUDIEREEKS STUDIEREEKS. wetenschapsbeleid. De doctoraatsopleidingen aan de. Vlaamse Universiteiten De Vlaamse Universiteiten STUDIEREEKS STUDIEREEKS STUDIEREEKS Uitgave van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB) R. Dillemans, voorzitter E. Monard, secretaris VRWB-secretariaat North Plaza B -

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

RICHTLIJNEN KERKELIJK EXAMEN

RICHTLIJNEN KERKELIJK EXAMEN Oud-Katholiek Seminarie Kerkelijke Opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, verbonden aan het Departement Filosofie en Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht RICHTLIJNEN KERKELIJK EXAMEN

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN KINESITHERAPIE FACULTAIR REGLEMENT LK

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN KINESITHERAPIE FACULTAIR REGLEMENT LK VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN KINESITHERAPIE FACULTAIR REGLEMENT LK Oorspronkelijke versie goedgekeurd op de FR-LK van 10/03/98 Aanpassingen goedgekeurd op de FR-LK van

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

verzoekt, conform het gestelde in artikel 5 van het promotiereglement, om aanwijzing als promotor(en):

verzoekt, conform het gestelde in artikel 5 van het promotiereglement, om aanwijzing als promotor(en): College voor Promoties Aanmelding als promovendus Formulier PROM-01 Naam: Voornamen (voluit): Privéadres: Postcode: Plaats: Werkadres: Postcode: Plaats: Telefoon: Afsluitend examen opleiding: MSc BSc Werktitel

Nadere informatie

Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders.

Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders. Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders. 1. EXAMENS 1.1. Klasexamens: -Twee maal per jaar vinden er klasexamens plaats, met name op het einde van het eerste en het tweede semester.

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD

CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD PREAMBULE Elk lid van de universitaire gemeenschap heeft de morele plicht om deel te nemen aan de verkiezingen. Conform artikel 9, 3 van het

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET ACADEMISCH PERSONEEL

BIJZONDER REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET ACADEMISCH PERSONEEL BIJZONDER REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET ACADEMISCH PERSONEEL Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt op 10.04.2001 Aangepast door de Raad van Bestuur op: 05.07.2011 (zie

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Blz. 03 Artikel 2 Uitgangspunten Blz. 04 Artikel 3 De Klachtencommissie Blz. 05 Artikel 4 De werkwijze van de commissie

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts 1.1 Aanvullingen op de Onderwijsregeling (OR) 1.1.1 Organisatie van het academiejaar OR Artikel 6 Organisatie van het academiejaar

Nadere informatie

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde INLEIDING Dit Registratie Reglement van de Commissie Professional Registration

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 15 januari 2015 Beslissingen i.v.m. gelijkwaardigheid buitenlandse diploma s Rolnr. 2014/536-15 januari 2015... 2 Rolnr. 2014/536-15

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik gewijzigd bij de K.B. van 2 juli 1964, 27 maart 1969,

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Inretail

Huishoudelijk reglement Inretail Huishoudelijk reglement Inretail Aanvragen van het lidmaatschap Artikel 1 1. De aanvraag voor het lidmaatschap wordt bij het verenigingsbureau ingediend op een daartoe vastgesteld aanvraagformulier. 2.

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie Saxion

Reglement Geschillenadviescommissie Saxion Reglement Geschillenadviescommissie Saxion Vastgesteld door de plenaire vergadering van de GAC op 25.03.2010 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Saxion op 06.04.2010 Kenmerk: 2015001720 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder Woningcorporatie: Bestuur: Raad van Toezicht: Woningbouwvereniging de Kombinatie te Zeist de

Nadere informatie

Hoofdstuk I- Samenstelling van de afdeling

Hoofdstuk I- Samenstelling van de afdeling ALGEMENE CENTRALE C DER OPENBARE DIENSTEN (A.C.O.D. A.C.O.D.) SECTOR LOKALE EN REGIONALE BESTUREN (L.R.B. B.) REGIO BRUSSEL (BRU) AFDELING GEWESTELIJK AGENTSCHAP VOOR DE NETHEID (G.A.N.) HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Universiteit Maastricht 2003

Universiteit Maastricht 2003 PROMOTIEREGLEMENT Universiteit Maastricht 2003 Vastgesteld bij besluit van het College van Decanen van 12 mei 2003 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 2 De promovendus 9 3 De promotor 13 4 De copromotor

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Klachtenprocedure & reglement

Klachtenprocedure & reglement Klachtenprocedure & reglement 1 Klachtenprocedure Inleiding Voor zowel de procedure als het reglement is het model gebruikt dat door de MO-Groep (branchorganisatie Welzijn & Maatschappelijk werk) is ontwikkeld.

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen.

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Inschrijvingen Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Het is raadzaam dit overzicht door te lezen.

Nadere informatie

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES Artikel 1 : Geldingskracht 1.1. Dit algemeen huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het NBN tijdens zijn vergadering

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET... OVERLEGCOMITE ( 1 ) HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET... OVERLEGCOMITE ( 1 ) HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET... OVERLEGCOMITE ( 1 ) MODEL HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.- In dit reglement wordt verstaan onder : 1 "besluit" : het koninklijk besluit van 28 september 1984

Nadere informatie

ONDERWIJS-EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014 Post HBO opleiding jenaplanonderwijs

ONDERWIJS-EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014 Post HBO opleiding jenaplanonderwijs ONDERWIJS-EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014 Post HBO opleiding jenaplanonderwijs 1 Inleiding In het onderwijs- en examenreglement (OER) van de NJPV is geregeld: de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van

Nadere informatie

TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING

TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING Inleiding In artikel D.10 van Besluit CHVG no. 5-2000 (Eisen en voorwaarden voor de erkenning van opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsinstituten huisartsgeneeskunde)

Nadere informatie

4. Niet de moedertaal maar wel de gekozen taalcategorie bepaalt de taal die zal gebruikt worden doorheen de wedstrijd.

4. Niet de moedertaal maar wel de gekozen taalcategorie bepaalt de taal die zal gebruikt worden doorheen de wedstrijd. Wedstrijdreglement Eustory Doel EUSTORY is een geschiedeniswedstrijd georganiseerd door BELvue, onder toezicht van de Koning Boudewijnstichting. Het wil jongeren van alle onderwijstypes de hand reiken

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL ZAP-TRACK REGLEMENT

ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL ZAP-TRACK REGLEMENT ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL ZAP-TRACK REGLEMENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt op 08.10.2013 (doc. 134/10/03) Wijzigingen goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 01.07.2014 (doc.

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Klachtenregeling individuele werknemers

Klachtenregeling individuele werknemers Klachtenregeling individuele werknemers Doel: Verduidelijken klachtenregeling Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Art 1; Begripsomschrijvingen 2 Hoofdstuk 2 de klachtencommissie 2-3

Nadere informatie

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA)

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Reglement voor de Commissie van Beroep Eindexamens VWO-HAVO-VMBO welke is ingesteld op grond van het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO- VBO Artikel

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn

Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn Inhoudsopgave reglement Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn Art. 1. Algemeen Art. 2. Doel Art. 3. Begrippen Art. 4. Totstandkoming en wijziging Art. 5. Publicatie

Nadere informatie

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten.

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. 8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet verstaan worden

Nadere informatie

1 "de wet" : de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten;

1 de wet : de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten; 1 JULI 2006. Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten. HOOFDSTUK I. Definities.

Nadere informatie

BS 20/05/2014. HOOFDSTUK 3. - Psychotherapie. Afdeling 1. - Uitoefening van de psychotherapie

BS 20/05/2014. HOOFDSTUK 3. - Psychotherapie. Afdeling 1. - Uitoefening van de psychotherapie 4 APRIL 2014. Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Nadere informatie