FACULTEIT DER LETTEREN en WIJSBEGEERTE REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FACULTEIT DER LETTEREN en WIJSBEGEERTE REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR"

Transcriptie

1 FACULTEIT DER LETTEREN en WIJSBEGEERTE REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AANGEVULD MET HET AANVULLEND FACULTAIR REGLEMENT Deze bundel omvat de integrale tekst van het Centraal Reglement voor de toekenning van de Academische graad van Doctor met -telkens omkaderd- de aanvullingen vanuit het Facultair Reglement. 1

2 CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR Reglement : Toepassingsgebied. Art.1 Dit reglement regelt de algemene vereisten voor en de procedure tot het behalen van de academische graad van doctor aan de Vrije Universiteit Brussel. De faculteitsraad kan deze algemene bepalingen aanvullen in een aanvullend facultair reglement, dat na advies van de Onderwijsraad, goedgekeurd wordt door de Raad van Bestuur. Art.2 De VUB reikt de volgende academische graden van doctor uit: Doctoraat in de Wijsbegeerte Moraalwetenschappen Moraalwetenschappen... richting Morele Begeleiding Taalkunde Letterkunde Taal- en Letterkunde... richting Romaanse talen Taal- en Letterkunde... richting Germaanse talen Taal- en Letterkunde... richting Latijn en Grieks Geschiedenis Archeologie en Kunstwetenschappen Rechten Notariaat Criminologische Wetenschappen Psychologische Wetenschappen Pedagogische Wetenschappen Pedagogische Wetenschappen... richting Sociale en Culturele Agogiek Economische Wetenschappen Toegepaste Economische Wetenschappen Toegepaste Economische Wetenschappen.. richting Handelsingenieur Politieke Wetenschappen Sociale Wetenschappen... richting Sociologie Sociale Wetenschappen... richting Communicatiewetenschappen Sociale Gezondheidswetenschappen... richting Medisch Sociale Wetenschappen Sociale Gezondheidswetenschappen... richting Gerontologie Lichamelijke Opvoeding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Wetenschappen Toegepaste Wetenschappen Toegepaste Biologische Wetenschappen Medische Wetenschappen Tandheelkunde Farmaceutische Wetenschappen Biomedische Wetenschappen 2

3 ZODRA HET NIEUWE BASISDECREET VOOR HET HOGER ONDERWIJS IS GOEDGEKEURD, VOORZIET DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE IN TOEPASSING VAN ART 58 3 VAN VERMELD DECREET EEN 'DOCTORAAT IN DE KUNSTEN' DAT AANSLUIT BIJ DE VAKGROEP KUNSTWETENSCHAPPEN EN ARCHEOLOGIE. ALLE VOORWAARDEN VOOR DIT DOCTORAAT WORDEN IN HET HIERNAVOLGENDE REGLEMENT OMSCHREVEN. II. Toelatingsvoorwaarden. Art.3 Tot het examen voor de academische graad van doctor zoals bepaald in art. 7 wordt toegelaten ieder die a) sinds tenminste twee jaar één van volgende diploma s heeft behaald: - een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus of het mastersdiploma dat dit in de toekomst zal vervangen; - een diploma van Burgerlijk Ingenieur Polytechnicus of van licentiaat, uitgereikt door de Koninklijke Militaire School in Brussel of het mastersdiploma dat dit in de toekomst zal vervangen; - een diploma van licentiaat in de Handelswetenschappen of van Handelsingenieur uitgereikt door een instelling voor hoger onderwijs van 2 cycli, of het mastersdiploma dat dit in de toekomst zal vervangen. - Het aanvullend facultair reglement bepaalt welk diploma tot welke academische graad van doctor toegang verleent. b) een promotor heeft en een onderwerp heeft vastgelegd. c) zich heeft ingeschreven op de studentenrol als doctorandus /-a. d) blijk geeft van de bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen van de wetenschap. e) het predoctoraal examen, indien het aanvullend facultair examenreglement dit voorziet, met goed gevolg heeft afgelegd. DE FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE EIST EEN ACADEMISCH MASTERDIPLOMA ALS BASISVOORWAARDE VOOR DE TOEGANG TOT HET DOCTORAAT. HET DOCTORAAT WORDT IN PRINCIPE BEHAALD IN DE STUDIERICHTING VAN DAT MASTERDIPLOMA. INDIEN DE KANDIDAAT EEN DOCTORAAT WIL BEHALEN IN EEN ANDERE STUDIERICHTING, DAN STELT DE BETROKKEN VAKGROEP EEN VOORBEREIDEND PROGRAMMA SAMEN WAARAAN DE KANDIDAAT MOET VOLDOEN. DE KANDIDA(A)TE KAN ZICH INSCHRIJVEN VOOR HET DOCTORAAT, MAAR DIENT DIT VOORBEREIDEND PROGRAMMA NA TWEE JAAR MET GOED GEVOLG AFGELEGD TE HEBBEN OM TOT HET EXAMEN VOOR DE ACADEMISCHE GRAAD TOT DOCTOR TOEGELATEN TE WORDEN.. 3

4 BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE HET DOCTORAAT IN DE KUNST(EN): HET DOCTORAAT IN DE KUNST(EN) IS DIRECT TOEGANKELIJK VOOR HOUDERS VAN EEN MASTER- DIPLOMA VAN EEN OPLEIDING IN DE STUDIEGEBIEDEN VAN DE AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNSTEN OF DE MUZIEK EN PODIUMKUNSTEN. KANDIDATEN DIE NIET IN HET BEZIT ZIJN VAN EEN MASTER-DIPLOMA KUNNEN WORDEN TOEGELATEN TOT DIT DOCTORAAT OP VOORWAARDE DAT: A. UIT EEN BEKWAAMHEIDSONDERZOEK NAAR EVC S DOOR DE FACULTAIRE COMMISSIE VOOR DOCTORAATSOPVOLGING (ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 6) DE ERKENNING MOGELIJK BLIJKT VAN COMPETENTIES ALS ZIJNDE OP ALGEMENE WIJZE VAN MASTERNIVEAU IN HET DOMEIN VAN DE KUNSTEN. B. MET GOED GEVOLG EXAMEN WERD AFGELEGD OVER BEPAALDE DELEN VAN HET ACADEMISCH ONDERWIJS, DIE WORDEN BEPAALD DOOR DE PROMOTOR, EVENTUEEL IN SAMENSPRAAK MET DE CO-PROMOTOR EN KANDIDA(A)T(E), MITS GOEDKEURING AAN DE VAKGROEP KUNSTWETENSCHAPPEN EN ARCHEOLOGIE EN DE FACULTAIRE COMMISSIE VOOR DOCTORAATSOPVOLGING (ZOALS OMSCHREVEN IN ARTIKEL 6). WANNEER EEN DER PROMOTOREN BEHOORT TOT HET ONDERWIJZEND PERSONEEL VAN DE ERASMUS HOGESCHOOL BRUSSEL WINT DEZE COMMISSIE VOOR DOCTORAATSOPVOLGING HIERVOOR OOK HET ADVIES IN VAN DE DEPARTEMENTSRAAD RITS OF KCB, DIE ZICH DAARBIJ BASEERT OP DE VOORSTELLEN VAN DE RESP. OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN DE EHB. Art.4 De bezitter van een einddiploma van een buitenlandse universiteit of van een buitenlandse instelling van academisch onderwijs kan vrijgesteld worden van de in Art. 3, lid a) bedoelde toelatingsvoorwaarde. Het aanvullend facultair reglement bepaalt wie deze vrijstelling verleent en/of dergelijke vrijstelling afhankelijk gemaakt wordt van een onderzoek, waarin gepeild wordt naar de geschiktheid voor het opstellen van een doctoraatsproefschrift en het met goed gevolg afleggen van een predoctoraal examen. DE BEVOEGDHEID TOT HET VERLENEN VAN VRIJSTELLING VAN DE TOELATINGSVOORWAARDE ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 4 VAN HET CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR WORDT TOEGEWEZEN AAN EEN AD HOC COMMISSIE. DEZE AD HOC COMMISSIE BESTAAT UIT DE COMMISSIE ONDERZOEK, EVENTUEEL AANGEVULD MET SPECIALISTEN UIT DE FACULTEIT. VOOR AFGEWEZEN KANDIDATEN DIE ZICH TOCH WENSEN IN TE SCHRIJVEN STELT DE COMMISSIE EEN VOORBEREIDEND PROGRAMMA SAMEN. HIJ OF ZIJ DIENT DIT VOORBEREIDEND PROGRAMMA NA TWEE JAAR MET GOED GEVOLG AFGELEGD TE HEBBEN OM TOT HET EXAMEN VOOR DE ACADEMISCHE GRAAD TOT DOCTOR TOEGELATEN TE WORDEN. Art.5 De bezitter van een einddiploma van een instelling voor hoger onderwijs van 2 cycli of het masterdiploma dat het in de toekomst zal vervangen, kan vrijgesteld worden van de in Art. 3, lid a) bedoelde toelatingsvoorwaarde. Het aanvullend facultair reglement bepaalt wie deze vrijstelling verleent en, of dergelijke vrijstelling afhankelijk wordt gemaakt van het met goed gevolg afleggen van een predoctoraal examen. DE BEVOEGDHEID TOT HET VERLENEN VAN VRIJSTELLING VAN DE TOELATINGSVOORWAARDE ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 5 VAN HET CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR WORDT TOEGEWEZEN AAN DE AD HOC COMMISSIE BESCHREVEN IN ARTIKEL 4. VOOR AFGEWEZEN KANDIDATEN DIE ZICH TOCH WENSEN IN TE SCHRIJVEN STELT DE COMMISSIE EEN VOORBEREIDEND PROGRAMMA SAMEN. HIJ OF ZIJ DIENT DIT VOORBEREIDEND PROGRAMMA NA TWEE JAAR MET GOED GEVOLG AFGELEGD TE HEBBEN OM TOT HET EXAMEN VOOR DE ACADEMISCHE GRAAD TOT DOCTOR 4

5 Art.6 Iedere faculteit richt een Commissie voor de doctoraatsopvolging op. Deze bestaat uit ten minste vijf leden van het Zelfstandig Academisch Personeel, aangevuld met ten minste 1 lid van het Assisterend Academisch Personeel als waarnemend lid. In het geval het gaat om een interdisciplinair doctoraat dient men bij de samenstelling van de commissie hiermede rekening te houden. Het aanvullend facultair reglement regelt de precieze samenstelling en de werkwijze van deze Commissie. De Commissie voor de doctoraatsopvolging heeft als taak te waken over het goede verloop van de doctoraten in haar faculteit. Als maat zullen hier de principes gehanteerd worden zoals opgenomen in het profiel van de goede promotor, toegevoegd als annex bij dit reglement. De commissie evalueert de jaarlijkse vorderingen van alle doctorandi die een doctoraat voorbereiden met het oog op één van de door de faculteit uitgereikte doctoraatsdiploma s. DE COMMISSIE VOOR DOCTORAATSOPVOLGING WORDT GEVORMD DOOR DE FACULTAIRE COMMISSIE VOOR ONDERZOEK. DEZE BESTAAT UIT: - 1 ZAP-LID VAN ELKE VAKGROEP (7 LEDEN IN TOTAAL) - 1 DOCTORANDUS/-A OF 1 POSTDOCTORAAL ONDERZOEKER VERBONDEN AAN DE FACULTEIT, PLUS EEN PLAATSVERVANGER DIE VOLDOET AAN DEZELFDE VOORWAARDEN. BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE HET DOCTORAAT IN DE KUNST(EN): IN HET GEVAL VAN HET DOCTORAAT IN DE KUNST(EN) HOUDT DE COMMISSIE VOOR DOCTORAATSOPVOLGING TOEZICHT OP HET VERLOOP EN HET RESULTAAT VAN HET VOORBEREIDEND PROGRAMMA. ZIJ KAN DAARVOOR DESNOODS EEN BEROEP DOEN OP EXTERNE SPECIALISTEN. WANNEER EEN DER PROMOTOREN BEHOORT TOT HET ONDERWIJZEND PERSONEEL VAN DE ERASMUS HOGESCHOOL BRUSSEL WINT DEZE COMMISSIE VOOR DOCTORAATSOPVOLGING HIERBIJ OOK HET ADVIES IN VAN DE DEPARTEMENTSRAAD RITS OF KCB, DIE ZICH DAARBIJ BASEERT OP DE VOORSTELLEN VAN DE RESP. OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN DE EHB. Art.7 Het examen voor de academische graad van doctor omvat het indienen en het publiek verdedigen van een oorspronkelijk proefschrift en eventueel het indienen van bijkomende stellingen. De vereiste voor en de modaliteiten van de bijkomende stellingen worden in een aanvullend facultair reglement bepaald. HET PROEFSCHRIFT MOET OORSPRONKELIJK ZIJN, MAAR KAN WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN OMVATTEN DIE EERDER GEPUBLICEERD WERDEN. TOCH KAN HET NOOIT UITSLUITEND UIT EERDERE PUBLICATIES BESTAAN. DE ARTIKELEN MOETEN AANGEVULD EN GEÏNTEGREERD WORDEN TOT EEN NIEUW EN COHERENT GEHEEL. HET PROEFSCHRIFT MOET EEN NIET TE MISKENNEN MEERWAARDE HEBBEN IN VERGELIJKING MET DE ARTIKELEN. OF DIE MEERWAARDE ER INDERDAAD IS, WORDT BEOORDEELD DOOR DE PROMOTOR EN DE JURY. OM DE BEOORDELING TE VERGEMAKKELIJKEN MOETEN DE ORIGINELE ARTIKELEN ALS BIJLAGE BIJ HET PROEFSCHRIFT GEVOEGD WORDEN. EEN BIJKOMENDE STELLING IS NIET VEREIST. BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE HET DOCTORAAT IN DE KUNST(EN): IN HET GEVAL VAN HET DOCTORAAT IN DE KUNST(EN) VORMT HET PROEFSCHRIFT EEN GEHEEL BESTAANDE UIT TWEE COMPONENTEN DIE ELK VOLWAARDIG IN REKENING MOETEN WORDEN GEBRACHT: - EEN TEKSTGEDEELTE DAT EEN WETENSCHAPPELIJKE, D.W.Z. EEN INHOUDELIJK EN FORMEEL METHODOLOGISCH VERANTWOORDE, ONDERBOUW EN ARGUMENTATIE BIEDT EN EEN ADEQUATE REFLECTIE OP EEN EIGEN ARTISTIEK PROCES EN VAARDIGHEDEN. 5

6 - EEN PORTFOLIO-GEDEELTE, WAARMEE HIER SPECIFIEK BEDOELD WORDT HET VOLLEDIGE EN GEDOCUMENTEERDE CORPUS ARTISTIEKE CREATIES EN EVENTUELE BRONNEN WAAR HET PROEFSCHRIFT BETREKKING OP HEEFT. DEZE TWEE COMPONENTEN MOETEN EEN OORSPRONKELIJK PROEFSCHRIFT OPLEVEREN ZOALS HIERBOVEN IN DIT ARTIKEL BESCHREVEN. DEZE BEPALING GELDT DUS OOK VOOR DE REALISATIES IN HET PORTFOLIO-GEDEELTE VAN HET PROEFSCHRIFT. Art.8 Door het doctoraatsexamen bewijst de doctorandus /-a dat hij/zij in staat is zelfstandig, oorspronkelijk wetenschappelijk onderzoek te verrichten en hierover zowel schriftelijk als mondeling te rapporteren. III. Procedure van voorbereiding van het doctoraatsproefschrift. Art.9 Enkel de personen die zijn ingeschreven als doctoraatsstudent kunnen een beroep doen op de onder art. 11, 12, 15, 16 en 17 beschreven begeleidingsmaatregelen. Art.10 Personen, die aan de Vrije Universiteit Brussel de academische graad van doctor wensen te behalen, dienen teneinde toegelaten te worden tot de voorbereiding van het doctoraatsproefschrift een schriftelijk verzoek tot de decaan van de bevoegde faculteit (voortaan de decaan) te richten, met opgave van het onderwerp van het proefschrift, de naam van de promotor(en) en het vakgebied waarbinnen zij het doctoraatsproefschrift situeren. Bij deze aanvraag wordt een eensluidend verklaard afschrift van het diploma gevoegd, dat krachtens artikel 3, 4 of 5 toegang verleent tot de verdediging. Binnen de drie maanden na ontvangst van de aanvraag beslist de faculteit over de aanvraag. Het aanvullend facultair reglement bepaalt hoe de beslissing van de faculteit wordt getroffen. DE BESLISSING VAN DE FACULTEITSRAAD OMTRENT DE AANVRAAG TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR WORDT GENOMEN OP BASIS VAN HET ADVIES VAN DE PROMOTOR NA RAADPLEGING VAN DE VAKGROEPSRAAD. Art.11 Het proefschrift wordt voorbereid onder de leiding en verantwoordelijkheid van ten minste één lid van het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP-promotor), hierin eventueel bijgestaan door - een promotor, ZAP extern aan de VUB - een promotor, ZAP emeritus van de VUB - een promotor, niet-zap mét een doctoraat op proefschrift MINSTENS ÉÉN PROMOTOR MOET ZAP-LID VAN DE FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE ZIJN. ALS DE PROMOTOR EN DE DOCTORANDUS / A DAT WENSEN, KUNNEN ZIJ BIJ DE FACULTEIT EEN AANVRAAG INDIENEN OM EEN BEGELEIDINGCOMMISSIE OP TE RICHTEN, DIE DE DOCTORANDUS / A IN ZIJN / HAAR WERKZAAMHEDEN MOET ONDERSTEUNEN. DE FACULTEITSRAAD BESLIST OF DEZE COMMISSIE AANVAARD WORDT. DE PROMOTOR STAAT IN VOOR HET FUNCTIONEREN VAN DE BEGELEIDINGCOMMISSIE. HET BESTAAN VAN DE BEGELEIDINGSCOMMISSIE ONTSLAAT DE PROMOTOR(EN) NIET VAN DE IN ARTIKEL 12 BESCHREVEN VERPLICHTINGEN. 6

7 Art.12 De promotor(en) is(zijn) verplicht de doctorandus /-a te begeleiden en te stimuleren bij de voorbereiding van het doctoraatsproefschrift. De doctorandus /-a is verplicht zijn/haar promotor(en) regelmatig in te lichten over de vorderingen van zijn/haar doctoraatsproefschrift. Art.13 Bij niet naleven van de in Art. 12 vermelde verplichting kan (kunnen) de doctorandus /-a of de promotor(en) dit aan de decaan mededelen. Art.14 Voor het einde van elk academiejaar stelt de doctorandus /-a een opvolgingsverslag op over de stand van zaken van zijn/haar doctoraatsproefschrift. Uiterlijk op 1 mei bezorgt hij/zij hiervan kopie aan zijn/haar promotor(en) en de decaan en aan de voorzitter van de Commissie voor de doctoraatsopvolging, die het op zijn beurt aan alle leden van de Commissie bezorgt. Dit verslag bevat ten minste 4 luiken: activiteiten van het afgelopen jaar (m.i.v. publicatielijst), planning voor het volgend jaar, eventuele probleemsignalering, een rapport van de promotor over de activiteiten van de doctorandus /-a. DE COMMISSIE VOOR DE DOCTORAATSOPVOLGING ZOALS OMSCHREVEN IN ARTIKEL 6 VAN DIT REGLEMENT, BEOORDEELT DE INGEDIENDE VERSLAGEN EN/OF DE ONLINE PORTFOLIO S (beschreven in artikel 17) MET TELKENS DAARBIJ HET RAPPORT VAN DE PROMOTOR. DE COMMISSIE RAPPORTEERT HAAR BEVINDINGEN AAN DE DOCTORANDUS/-A EN AAN DE PROMOTOR VÓÓR 15 JUNI. Art.15 Ieder jaar bespreekt de Commissie voor de doctoraatsopvolging de voortgang van de doctoraatsproefschriften van studenten wier naam voorkomt op de lijsten van de dienst Inschrijvingen van de VUB en brengt hierover voor 1 september verslag uit bij het Rectorencollege. Zo de Commissie voor de doctoraatsopvolging een kennelijk gebrek aan voortgang vaststelt, hoort zij de doctorandus /-a en de promotor(-en) op een volgende vergadering, eventueel op vraag van de doctorandus /-a in bijzijn van de ombudsman /-vrouw voor doctorandi. De commissie voor de doctoraatsopvolging kan aansluitend op deze besprekingen en vóór eind juni op gemotiveerde wijze de rector adviseren om een verdere inschrijving voor een doctoraat te weigeren. Art.16 Indien tijdens de voorbereiding van het doctoraatsproefschrift een geschil ontstaat tussen a) de promotor(en) en de doctorandus /-a of tussen b) de promotor(en)/doctorandus /-a en de Commissie voor de doctoraatsopvolging, verlenen de decaan en/of de ombudsman /-vrouw voor doctorandi hun bemiddeling. Indien de bemiddeling van de decaan en/of de ombudsman /-vrouw voor doctorandi niet tot resultaat leidt, beslist het Rectorencollege op verzoek van de promotor of van de doctorandus /-a, na alle partijen gehoord te hebben, of, en eventueel onder welke voorwaarden, de voorbereiding van het doctoraatsproefschrift wordt verder gezet. 7

8 DE OMBUDSMAN KAN GEEN LID ZIJN VAN DE COMMISSIE VOOR DOCTORAATSOPVOLGING. INDIEN HIJ LID IS VAN DE FACULTAIRE COMMISSIE ONDERZOEK WORDT HIJ VERVANGEN DOOR EEN ZAP- LID UIT ZIJN VAKGROEP OP HET MOMENT DAT DE COMMISSIE ONDERZOEK FUNGEERT ALS DE COMMISSIE VOOR DOCTORAATSOPVOLGING. Art.17 In het kader van de begeleiding van de doctorandus/a voorziet de universiteit volgende maatregelen: a) de invoering van een online persoonlijk documentatiesysteem van het onderzoeksproces: - De universiteit voorziet voor de doctorandus/-a een elektronisch portfoliosysteem (persoonlijk documentatiesysteem van het onderzoeksproces) dat hem/haar toelaat online de noodzakelijke informatie te verzamelen voor de jaarlijkse verslaggeving aan de commissie voor de doctoraatsopvolging inzake de voortgang van het doctoraat; online optionele informatie vast te leggen betreffende geleverde prestaties voor de universiteit en de wetenschappen, in de marge van het eigen onderzoek; naar de toekomstige werkgever toe een dossier te ontwikkelen dat een concreet en overtuigend beeld geeft van het doctoraatsproces. b) de inventarisering en bekendmaking van onderzoeksondersteunende workshops, seminaries e.d.: - De universiteit inventariseert het intra- en interuniversitaire aanbod van onderzoeksondersteunende workshops, seminaries en cursussen en maakt deze bekend aan de doctorandus/-a. c) de organisatie van niet-disciplinair gebonden training in onderzoeksondersteunende vaardigheden: - Centraal biedt de universiteit workshops aan waarin niet-disciplinegebonden, maar wel onderzoeksondersteunende vaardigheden getraind worden. d) de organisatie van een jaarlijkse activiteit die de doctorandus/ a uitnodigt te reflecteren over wetenschappen en de plaats van de wetenschapper in de maatschappij: - Centraal organiseert de universiteit elk academiejaar (minstens) één activiteit die de jonge wetenschapper in een interdisciplinair kader aanzetten tot reflectie over wetenschappen en de plaats van de wetenschapper in onze maatschappij. e) het uitreiken van attesten en het "getuigschrift van doctoraal onderzoekstraject : - Attesten en getuigschrift van doctoraal onderzoekstraject: 8

9 - Deelname aan centrale VUB-activiteiten wordt bekrachtigd met een attest dat gebruikt kan worden voor het jaarlijkse verslag voor de facultaire commissie voor de doctoraatsopvolging. Dit attest wordt door de organisator van de activiteit uitgereikt aan wie voldoet aan de vooraf vastgelegde en bekendgemaakte criteria tot het behalen van het attest. - Met het getuigschrift van doctoraal onderzoekstraject, geeft de VUB het afgesloten persoonlijk documentatiesysteem een officieel karakter. Dit getuigschrift is een addendum, toegevoegd aan het doctoraatsdiploma, op verzoek van de doctorandus/-a. Het betreft een document bekrachtigd door de rector van de VUB, de decaan van de betrokken faculteit en de voorzitter van de commissie voor de doctoraatsopvolging van de betrokken faculteit. Het document bevat een overzicht van activiteiten van de doctorandus/ a die deel uitmaakten van het onderzoek of zich in de marge daarvan situeren. De basis voor dit overzicht is het persoonlijk documentatiesysteem, waarvan de ingebrachte activiteiten via het opvolgingsverslag door de promotor jaarlijks goedgekeurd werden. VI. Procedure van het doctoraatsexamen. Art.18 Wanneer de doctorandus /-a het doctoraatsexamen wenst af te leggen, dient hij bij de decaan een schriftelijke aanvraag in, mede ondertekend door de promotor(en). Deze aanvraag vermeldt, benevens de naam en voornamen, de geboorteplaats, de geboortedatum en de woonplaats van de kandidaat, alsook de titel van het proefschrift en in voorkomend geval, de titel van de stellingen. De doctorandus /-a voegt er het vereist aantal gedrukte exemplaren van zijn proefschrift bij. Bij deze aanvraag wordt een eensluidend verklaard afschrift van het diploma gevoegd, dat krachtens artikel 4, 5 of 6 toegang verleent tot de verdediging. MET GEDRUKTE EXEMPLAREN WORDT NIET NOODZAKELIJK BEDOELD: GEPUBLICEERDE EXEMPLAREN. Art.19 Het aantal door de kandidaat in te zenden exemplaren van het doctoraatsproefschrift wordt door het aanvullend facultair reglement vastgesteld. Eén exemplaar blijft op het secretariaat van de faculteit ter beschikking van de leden van het Zelfstandig Academisch Personeel. Na de openbare verdediging wordt, indien de kandidaat tot doctor wordt geproclameerd, een exemplaar in de bibliotheek van de universiteit gedeponeerd en een ander in de eenheid waar het werk verricht werd. In het tegenovergestelde geval worden alle exemplaren bewaard in de archieven van de faculteit. HET MINIMUM AANTAL DOOR DE KANDIDAAT NEER TE LEGGEN EXEMPLAREN WORDT VASTGESTELD OP ACHT. DEZE EXEMPLAREN MOETEN OP PAPIER INGELEVERD WORDEN EN 9

10 MOETEN VOLSTREKT IDENTIEK ZIJN. HIERVAN KAN SLECHTS AFGEWEKEN WORDEN INDIEN HET INGEDIENDE MATERIAAL NIET VOLLEDIG OP PAPIER WEERGEGEVEN KAN WORDEN. IN DIT GEVAL DIENT DE PROMOVENDUS IN: (A) ACHT VOLLEDIG IDENTIEKE EXEMPLAREN OP NIET-PAPIEREN DRAGER EN (B) MINSTENS ÉÉN UITGEBREIDE PAPIEREN VERSIE, DIE VOLDOET AAN DE GANGBARE VEREISTEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK OP DOCTORAAL NIVEAU. BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE HET DOCTORAAT IN DE KUNST(EN): IN HET GEVAL VAN HET DOCTORAAT IN DE KUNST(EN) MOET HET PROEFSCHRIFT, BESTAANDE UIT HET TEKSTGEDEELTE EN HET PORTFOLIO-GEDEELTE VOORGELEGD WORDEN OP EEN DUSDANIGE MANIER DAT HET GEHEEL EN ZIJN ONDERDELEN CONTROLEERBAAR EN REPRODUCEERBAAR ZIJN. VAN HET TEKSTGEDEELTE WORDT MINSTENS ÉÉN PAPIEREN VERSIE VOORGELEGD. Art.20 Het doctoraatsproefschrift wordt in het Nederlands opgesteld en verdedigd. Voor zover het doctoraatsproefschrift een andere taal tot voorwerp heeft, mag het in deze taal gesteld worden. De verdediging verloopt in het Nederlands. Mits toestemming van het in het aanvullend facultair reglement daartoe bevoegd verklaard orgaan en op aanvraag van de doctorandus /-a mag het doctoraatsproefschrift ook in een andere taal dan het Nederlands gesteld en verdedigd worden. OVEREENKOMSTIG HET BIJZONDER KARAKTER VAN DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE, WORDEN ANDERE TALEN DAN HET NEDERLANDS TOEGELATEN VOOR HET OPSTELLEN EN VERDEDIGEN VAN HET DOCTORAATSPROEFSCHRIFT. Art.21 De faculteitsraad stelt een examencommissie in, die bestaat uit tenminste drie leden van het Zelfstandig Academisch Personeel van de VUB en tenminste twee externe leden. De leden zijn in principe houder van het diploma van doctor met proefschrift. De voorzitter, onder de leden aangesteld door de faculteitsraad, mag onder geen beding promotor of copromotor zijn. In het geval het gaat om een interdisciplinair doctoraat dient men bij de samenstelling van de examencommissie hiermede rekening te houden. Een examencommissie ingesteld voor een doctoraat in samenwerking met (een) andere instelling(en) voor hoger onderwijs en/of onderzoeksinstelling(en) dient minstens één vertegenwoordiger van elke betrokken instelling te bevatten. LEDEN VAN DE IN ARTIKEL 11 VERMELDE BEGELEIDINGSCOMMISSIE MOGEN ZETELEN IN DE EXAMENCOMMISSIE, MAAR DE EXAMENCOMMISSIE MAG NIET VOLLEDIG SAMENVALLEN MET DE BEGELEIDINGSCOMMISSIE. BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE HET DOCTORAAT IN DE KUNST(EN): IN HET GEVAL VAN HET DOCTORAAT IN DE KUNST(EN) BESTAAT DEZE EXAMENCOMMISSIE UIT TENMINSTE 3 LEDEN VAN HET ZAP VAN DE VUB, DIE IN PRINCIPE HOUDER ZIJN VAN HET DIPLOMA VAN DOCTOR MET PROEFSCHRIFT, EN TENMINSTE 2 EN MAXIMAAL 3 EXTERNE LEDEN. DEZE EXTERNE LEDEN HOEVEN GEEN DOCTORAAT OP PROEFSCHRIFT TE BEZITTEN MAAR HUN OPNAME IN DE EXAMENCOMMISSIE MOET DUIDELIJK EN EXPLICIET VERANTWOORD WORDEN. ER MOET STEEDS EEN GEMOTIVEERD VOORSTEL VAN EXAMENCOMMISSIE DOOR DE PROMOTOR EVENTUEEL SAMEN MET DE (CO-)PROMOTOR VOORGELEGD WORDEN AAN DE FACULTEITSRAAD. Art.22 De examencommissie beschikt over twee volle maanden om het haar voorgelegde doctoraatsproefschrift te onderzoeken en tot een besluit te komen. 10

11 Met eenparigheid van stemmen kan de doctoraatscommissie deze periode met ten hoogste één maand inkorten of, met de instemming van de doctorandus /-a, met ten hoogste één maand verlengen. Deze verlenging moet met redenen worden omkleed. Art.23 Bij het verstrijken van de termijn bepaald in het vorig artikel, starten de commissieleden een overleg- en beoordelingsprocedure op die uit twee fasen bestaat : - fase 1: de commissieleden overleggen onderling. Dit kan schriftelijk of mondeling gebeuren (of een combinatie). - Fase 2: de commissieleden horen de doctorandus/ -a, die zich kan verdedigen. Vervolgens komt de commissie tot een besluit en deelt de doctorandus /-a het resultaat van haar bevindingen mede. Indien de commissie beslist tot toelating tot de openbare verdediging dient de doctorandus /-a, indien het aanvullend facultair reglement dit voorziet, het vereiste aantal definitieve exemplaren van het doctoraatsproefschrift in op het secretariaat van de faculteit. De voorzitter van de examencommissie bepaalt de dag waarop de openbare verdediging zal plaatsvinden en treft de nodige maatregelen tot bekendmaking van deze datum. De dag waarop de openbare verdediging zal plaatsvinden ligt ten laatste 1 maand na de beslissing tot toelating tot de openbare verdediging. Indien de examencommissie beslist dat het doctoraatsproefschrift moet worden bijgewerkt, wordt de procedure geschorst en wordt er vanaf de indiening van het bijgewerkt doctoraatsproefschrift gehandeld overeenkomstig Art. 22. Indien de examencommissie beslist dat het doctoraatsproefschrift niet kan worden verdedigd, wordt de procedure stopgezet. In alle gevallen brengt de examencommissie schriftelijk de beoordeling van haar leden, het verslag van haar bevindingen en haar besluit ter kennis van de doctorandus /-a. Art.24 Op verzoek van de voorzitter van de examencommissie zorgt de rector voor de aankondiging van de openbare verdediging op de VUB-website. Het staat elke faculteit vrij om in het aanvullend facultair reglement te voorzien op welke bijkomende wijzen de aankondiging van de openbare verdediging kan worden georganiseerd. De aankondiging, die ten minste acht dagen vóór de openbare verdediging geschiedt, omvat de naam van de doctorandus /-a, de titel van het proefschrift, dag, uur, en het lokaal waar de verdediging in het openbaar zal geschieden, alsook desgevallend de opgave van de stellingen. De verdediging vindt plaats in de lokalen van de universiteit. BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE HET DOCTORAAT IN DE KUNST(EN): IN HET GEVAL VAN HET DOCTORAAT IN DE KUNST(EN) VINDT DE VERDEDIGING PLAATS IN DE LOKALEN VAN DE UNIVERSITAIRE ASSOCIATIE BRUSSEL. Art 24 bis Naar aanleiding van de onder art. 24 vermelde aankondiging wordt door de doctorandus /-a een beknopte en voor ruime verspreiding bestemde schriftelijke 11

12 samenvatting van het doctoraatsproefschrift, goedgekeurd door de promotor, neergelegd bij het rectoraat. Deze tekst kan gebruikt worden in het kader van persmededelingen en aankondigingen, o.m. binnen de wetenschapscommunicatie. Art.25 De Examencommissie kan niet geldig bijeenkomen en beraadslagen als niet ten minste de helft van de leden aanwezig zijn. Voor het vereiste quorum worden de leden die een schriftelijk advies hebben ingediend eveneens in aanmerking genomen. ALLE LEDEN VAN HET ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL DIE DOCTOR OP PROEFSCHRIFT ZIJN EN DIE DE OPENBARE VERDEDIGING HEBBEN BIJGEWOOND, KUNNEN DE BERAADSLAGING VAN DE EXAMENCOMMISSIE BIJWONEN. DEZE LEDEN WORDEN NIET MEEGETELD BIJ DE BEREKENING VAN HET QUORUM. Art.26 De openbare verdediging duurt tenminste één uur en ten hoogste twee uur. Zij omvat minstens een korte samenvatting van het proefschrift, gericht tot de jury en het lekenpubliek, gevolgd door een discussie. In voorkomend geval omvat de openbare verdediging eveneens de inhoud van de bijkomende stellingen en eventueel de verdediging ervan. De Examencommissie, alsook het publiek heeft het recht de doctorandus /-a te ondervragen. Deze laatste moet zich tegen de bedenkingen verdedigen. V. Deliberatie en proclamatie. Art.27 Onmiddellijk na de openbare verdediging trekt de Examencommissie zich terug om te beraadslagen over het verlenen van de academische graad van doctor en de toe te kennen graad. Art.28 De Examencommissie stemt met ja of neen, bij meerderheid der aanwezige leden, rekening houdend met de inhoudelijke wetenschappelijke waarde van het doctoraatsproefschrift en de wijze waarop de doctorandus /-a zich verdedigd heeft. Bij staking van stemmen valt de beslissing in het voordeel van de doctorandus /-a. Art.29 Indien de doctorandus /-a geslaagd is, vermeldt de Examencommissie of hij/zij geslaagd is op voldoende wijze, met onderscheiding, met grote onderscheiding of met de grootste onderscheiding. Het aanvullend facultair reglement kan beslissen voor het examen van doctor geen graden toe te kennen en/of andere vermeldingen te gebruiken. Art.30 De Voorzitter van de Examencommissie gaat onmiddellijk na de deliberatie over tot de proclamatie. Hij verklaart in het openbaar dat alle decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd. VI. Slot- en overgangsbepalingen. Art.31 Bij zijn/haar eerste inschrijving voor het doctoraat en/of ter gelegenheid van zijn/haar verzoek, bedoeld in artikel 10, ontvangt de doctorandus /-a een exemplaar 12

13 van het reglement voor de toekenning van de academische graad van doctor, alsook van het aanvullend facultair reglement. Art.32 Dit reglement treedt in werking op 1 oktober

! " #" $ % & $ & "! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 (

!  # $ % & $ & ! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 ( De tekst in cursief is het Aanvullend facultair reglement betreffende het doctoraat in de wetenschappen en het doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen De bijzondere bepalingen en criteria

Nadere informatie

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE & EDUCATIEWETENSCHAPPEN CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE & EDUCATIEWETENSCHAPPEN CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE & EDUCATIEWETENSCHAPPEN CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR Reglement : Toepassingsgebied. aangevuld met het AANVULLEND FACULTAIR REGLEMENT

Nadere informatie

CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR

CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR Goedgekeurd door de Academische Raad op 5 oktober 2015 Inhoudsopgave VOORAFGAANDELIJK... 3 AFDELING I. TOEPASSINGSGEBIED... 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Dit reglement wordt aangevuld door het Doctoral Schools Reglement VUB en het Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding VUB.

Dit reglement wordt aangevuld door het Doctoral Schools Reglement VUB en het Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding VUB. CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR Aangevuld met facultaire bepalingen Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 27 januari 2009 en het Bestuurscollege op 26 mei 2009

Nadere informatie

CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR. Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 27 januari 2009

CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR. Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 27 januari 2009 CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR Aanvulling bij dit reglement vanuit de faculteit lichamelijke opvoeding en kinesitherapie zijn weergegeven in blauw/cursief en

Nadere informatie

Dit reglement wordt aangevuld door het Doctoral Schools Reglement VUB en het Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding VUB.

Dit reglement wordt aangevuld door het Doctoral Schools Reglement VUB en het Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding VUB. CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR Voorafgaandelijk Dit reglement wordt aangevuld door het Doctoral Schools Reglement VUB en het Besluit inzake het inrichten van

Nadere informatie

Met Facultaire aanvullingen GF

Met Facultaire aanvullingen GF CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR Met Facultaire aanvullingen GF Goedgekeurd door de Onderwijsraad op 20 januari 2012 Voorafgaandelijk Dit reglement wordt aangevuld

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR Goedgekeurd door de Academische Raad op 5 oktober 2015

CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR Goedgekeurd door de Academische Raad op 5 oktober 2015 CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR Goedgekeurd door de Academische Raad op 5 oktober 2015 Aanvullingen van de Faculteit Geneeskunde & Farmacie Inhoudsopgave VOORAFGAANDELIJK...

Nadere informatie

Aanvullend facultair reglement Fac WE Voorstel 5/3/2014

Aanvullend facultair reglement Fac WE Voorstel 5/3/2014 CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR Aanvullend facultair reglement Fac WE Voorstel 5/3/2014 Voorafgaandelijk Dit reglement wordt aangevuld door het Doctoral Schools

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR

CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR Goedgekeurd door de Academische Raad op 5 oktober 2015 Aanvullingen van de Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen goedgekeurd

Nadere informatie

INFOSESSIE DOCTORAATSPORTFOLIO

INFOSESSIE DOCTORAATSPORTFOLIO INFOSESSIE DOCTORAATSPORTFOLIO Welkom Waarom zijn we hier vandaag? Reglementair kader? Ø Artikel 27(a) van het Centraal Reglement voor de Toekenning van de Academische Graad van Doctor: De Vrije Universiteit

Nadere informatie

REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG

REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 12 december 2006 en

Nadere informatie

Procedureoverzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015)

Procedureoverzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015) overzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015) Hieronder volgt een overzicht van de stappen in de formele procedure die uiteindelijk wordt afgesloten door de openbare verdediging van het proefschrift.

Nadere informatie

Dit reglement wordt aangevuld door het Doctoral Schools Reglement VUB en het Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding VUB.

Dit reglement wordt aangevuld door het Doctoral Schools Reglement VUB en het Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding VUB. CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR Voorafgaandelijk Dit reglement wordt aangevuld door het Doctoral Schools Reglement VUB en het Besluit inzake het inrichten van

Nadere informatie

Decreet betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

Decreet betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap Decreet betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld bij artikel 59bis van de Grondwet. HOOFDSTUK I Algemene bepalingen AFDELING

Nadere informatie

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, en geslacht - per universiteit Katholieke universiteit Brussel

Nadere informatie

Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015)

Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015) Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015) Hieronder volgt een overzicht van de stappen in de formele procedure die uiteindelijk wordt afgesloten door

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2002-2003 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2001-2002 per universiteit Katholieke Universiteit Brussel Taal- en letterkunde Germaanse talen eerste cyclus

Nadere informatie

Bijkomende richtlijnen betreffende het doctoraatstraject in de faculteit GF

Bijkomende richtlijnen betreffende het doctoraatstraject in de faculteit GF Bijkomende richtlijnen betreffende het doctoraatstraject in de faculteit GF Voorafgaandelijk Dit document geldt als een memorie van toelichting bij het aanvullend facultair doctoraatsreglement GF. De hieronder

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel

Katholieke Universiteit Brussel Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2002-2003 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Doctoreren in de Faculteit PPW

Doctoreren in de Faculteit PPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoreren in de Faculteit PPW Goedgekeurd door de Faculteitsraad op 15 december 1999 Gewijzigd door de Faculteitsraad op 15 december 2004 Gewijzigd

Nadere informatie

Artikel 4 1. Het proefschrift kan door één persoon dan wel door twee personen tezamen worden geschreven.

Artikel 4 1. Het proefschrift kan door één persoon dan wel door twee personen tezamen worden geschreven. Promotiereglement van de Open Universiteit Nederland Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Wet : de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)

Nadere informatie

FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT

FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUD 1. De plaats van de Masterproef in de opleiding 3 2. Toelatingsvoorwaarden 3 3. Het onderwerp van

Nadere informatie

Formulier om de toelating te vragen tot de eerste inschrijving voor het doctoraat in de FPPW 1

Formulier om de toelating te vragen tot de eerste inschrijving voor het doctoraat in de FPPW 1 FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Formulier om de toelating te vragen tot de eerste inschrijving voor het doctoraat in de FPPW 1 1. Informatie over de kandidaat-doctoraatsstudent Naam:...

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 7 oktober 2015 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke bepalingen

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht

Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht Versie 6 10 juli 2007 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN art. 1.1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt.

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. EEN OPLEIDING KIEZEN Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie en de zoektips

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden.

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden. Facultaire richtlijnen en afspraken in verband met de masterproef met aanvullingen van de POC geschiedenis (in cursief) De hierna volgende richtlijnen en afspraken beschrijven het facultaire kader voor

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Doctoraat in de Ingenieurswetenschappen & Doctoraat in de Industriële Ingenieurswetenschappen

Doctoraat in de Ingenieurswetenschappen & Doctoraat in de Industriële Ingenieurswetenschappen Doctoraat in de Ingenieurswetenschappen & Doctoraat in de Industriële Ingenieurswetenschappen Toelichtingen en richtlijnen bij het centraal en aanvullend facultair doctoraatsreglement. a. Procedure voor

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

Orde van Vlaamse Balies

Orde van Vlaamse Balies Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Koningsstraat 148 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be REGLEMENT BETREFFENDE DE BEROEPSOPLEIDING HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Vooraf Dit basisreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Getuigschrift Bijzondere

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 16.06.2006 met ingang van het academiejaar 2006-2007 1. Definities

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Doctoraatsreglement DC Pag. 1 van 5

Doctoraatsreglement DC Pag. 1 van 5 DOCTORAATSREGLEMENT 1) Doel van het mandaat De onderzoeksmandaten zijn bestemd voor gediplomeerden van het hoger onderwijs van universitair niveau die een onderzoekproject uitvoeren met het doel een doctoraat

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Academiejaar Masterproef Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk

Academiejaar Masterproef Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk Masterproef Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk Academiejaar 2016-2017 BEDOELING Doorlopen van een gericht wetenschappelijk proces Een originele probleemstelling Een persoonlijk werkstuk Binnen

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven Participatiereglement Studentenraad KU Leuven I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en

Nadere informatie

AFWIJKENDE TOELATING AUHL Reglement

AFWIJKENDE TOELATING AUHL Reglement AFWIJKENDE TOELATING AUHL Reglement Goedgekeurd door de RvB AUHL op 12.11.2013 Situering Dit reglement geeft uitvoering aan artikel 65 van het structuurdecreet van 4 april 2003 en aan artikel 49, 2 van

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing van het gelijkheidsbeginsel

Nadere informatie

Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau)

Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau) Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau) 1. De volgende diploma's en getuigschriften worden, naargelang van het administratieve niveau, in aanmerking genomen voor aanwerving:

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Bron : Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Erkenning van eerder verworven competenties REGLEMENT

Erkenning van eerder verworven competenties REGLEMENT Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw Lange Nieuwstraat 55 2000 Antwerpen Erkenning van eerder verworven competenties REGLEMENT COLOFON Dit reglement werd samengesteld door de projectgroep

Nadere informatie

onderwijs- en examenreglement

onderwijs- en examenreglement onderwijs- en examenreglement academiejaar 2016-2017 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 13 mei 2016. Alle rechten voorbehouden. p.1 deel IV de predoctorale opleiding, het doctoraat en de doctoraatsopleiding

Nadere informatie

REGLEMENT TOT VASTSTELLING VAN DE SAMENSTELLING, DE WERKING EN DE BEVOEGDHEDEN VAN DE RADEN VAN DE FACULTEITEN VAN DE UNIVERSITEIT GENT

REGLEMENT TOT VASTSTELLING VAN DE SAMENSTELLING, DE WERKING EN DE BEVOEGDHEDEN VAN DE RADEN VAN DE FACULTEITEN VAN DE UNIVERSITEIT GENT REGLEMENT TOT VASTSTELLING VAN DE SAMENSTELLING, DE WERKING EN DE BEVOEGDHEDEN VAN DE RADEN VAN DE FACULTEITEN VAN DE UNIVERSITEIT GENT Raad van bestuur van 7 maart 2014, gewijzigd door de raad van bestuur

Nadere informatie

RICHTLIJNEN KERKELIJK EXAMEN

RICHTLIJNEN KERKELIJK EXAMEN Oud-Katholiek Seminarie Kerkelijke Opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, verbonden aan het Departement Filosofie en Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht RICHTLIJNEN KERKELIJK EXAMEN

Nadere informatie

Reglement Beroepscommissie IPMA-NL

Reglement Beroepscommissie IPMA-NL Reglement Beroepscommissie IPMA-NL De Complaints and Appeals Committee examens (Beroepscommissie) behandelt beroepen die worden ingediend door personen die op Nederlands grondgebied deelnemen aan de IPMA

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen Stuk 1571 (2002-2003) Nr. 8 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 2 april 2003 ONTWERP VAN DECREET betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1 (toepassingsgebied) Dit

Nadere informatie

Artikel II van de Codex Hoger Onderwijs.

Artikel II van de Codex Hoger Onderwijs. REGLEMENT OP DE ERKENNING VAN EERDER VERWORVEN COMPETENTIES Goedgekeurd door de raad van bestuur van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw op 5 november 2014 Rechtsgrond Artikel II.236-240

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR REGLEMENT VAN ORDE VAN DE COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR TITEL 1. Definities Artikel 1. Voor de toepassing van het reglement van orde wordt verstaan onder: 1 het decreet: het decreet van 13 juli 2001 betreffende

Nadere informatie

STUDIEREEKS STUDIEREEKS STUDIERE STUDIEREEKS STUDIEREEKS. wetenschapsbeleid. De doctoraatsopleidingen aan de. Vlaamse Universiteiten

STUDIEREEKS STUDIEREEKS STUDIERE STUDIEREEKS STUDIEREEKS. wetenschapsbeleid. De doctoraatsopleidingen aan de. Vlaamse Universiteiten De Vlaamse Universiteiten STUDIEREEKS STUDIEREEKS STUDIEREEKS Uitgave van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB) R. Dillemans, voorzitter E. Monard, secretaris VRWB-secretariaat North Plaza B -

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT Onderwijs- en examenreglement Academiejaar

UNIVERSITEIT GENT Onderwijs- en examenreglement Academiejaar UNIVERSITEIT GENT Onderwijs- en examenreglement Academiejaar 2017-2018 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 5 mei 2017. Alle rechten voorbehouden. p.1 Deel IV De predoctorale opleiding, het doctoraat

Nadere informatie

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden (B.S. 19.II.1999) Art. 1. HOOFDSTUK I. DEFINITIES Voor de toepassing

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Bron

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Stad Antwerpen College van burgemeester en schepenen

Stad Antwerpen College van burgemeester en schepenen Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Leo Delwaide, Marc Van Peel, mevrouw Chantal Pauwels, de heren Robert Voorhamme, Ludo Van Campenhout, Eric Antonis, Erwin Pairon, Tuur van

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 15.02.2008

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 40964 MONITEUR BELGE 14.08.2003 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Vooraf Dit beoordelingsreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Gedragstherapie bij

Nadere informatie

CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD

CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD PREAMBULE Elk lid van de universitaire gemeenschap heeft de morele plicht om deel te nemen aan de verkiezingen. Conform artikel 9, 3 van het

Nadere informatie

Ieder advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen. Het volgen van activiteiten van permanente vorming levert punten op.

Ieder advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen. Het volgen van activiteiten van permanente vorming levert punten op. ORDE VAN VLAAMSE BALIES REGLEMENT INZAKE PERMANENTE VORMING Artikel 1 Permanente vorming is een deontologische plicht voor ieder advocaat. Permanente vorming in de zin van dit reglement betekent zich op

Nadere informatie

Doctoraatsreglement Rechten en Criminologische Wetenschappen (juni 2008)

Doctoraatsreglement Rechten en Criminologische Wetenschappen (juni 2008) B-3000 Doctoraatsreglement Rechten en Criminologische Wetenschappen (juni 2008) Afdeling I. Het doctoraat Algemene bepalingen Artikel 1. Een proefschrift is het resultaat van origineel en wetenschappelijk

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters Faculteit der Geesteswetenschappen Afstudeerformulier Master 1. Studenten die het masterdiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de opleiding.

Nadere informatie

12 JUNI Koninklijk besluit betreffende. de planning van het medisch aanbod

12 JUNI Koninklijk besluit betreffende. de planning van het medisch aanbod 12 JUNI 2008. - Koninklijk besluit betreffende de planning van het medisch aanbod BS 18/06/2008 in voege vanaf 01/07/2008 Gewijzigd door: KB 07/05/2010 BS 11/06/2010 KB 01/09/2012 BS 05/09/2012 in voege

Nadere informatie

REGLEMENT Doctoraatsopleiding en Doctoraat HIW

REGLEMENT Doctoraatsopleiding en Doctoraat HIW REGLEMENT Doctoraatsopleiding en Doctoraat HIW Goedgekeurd door het Faculteitsbestuur van het HIW op 09.11.2011, door de Faculteitsraad van het HIW op 16.11.2011 en door het Groepsbestuur Humane Wetenschappen

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET ACADEMISCH PERSONEEL

BIJZONDER REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET ACADEMISCH PERSONEEL BIJZONDER REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET ACADEMISCH PERSONEEL Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt op 10.04.2001 Aangepast door de Raad van Bestuur op: 05.07.2011 (zie

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs LEIDRAAD NAAR DE TABELLEN 1. Contracten Aantal inschrijvingen per soort contract... 223 2. Diplomacontracten Aantal inschrijvingen met een diplomacontract

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding

Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding Bestuur Vastgesteld 9 juni 2010 Update 27 januari 2013 Aanpassingen n.a.v. wijzingen WPO

Nadere informatie