REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015"

Transcriptie

1 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College van Bestuur van 8 december 2014) I. Samenstelling Art. 1 1 Elk departement richt per initiële opleiding een opleidingscommissie op met als doel voorstellen te formuleren inzake de algemene, organisatorische, inhoudelijke, pedagogische en didactische opdrachten van de opleiding in het departement. 2 De opleidingscommissie formuleert voorstellen t.a.v. de departementsraad of de Raad van de School of Arts; deze voorstellen zijn niet-bindend. Art. 2 1 De departementsraad of de Raad van de School of Arts stelt de opleidingscommissie(s) als volgt samen:. a) minimum 3 leden van het onderwijzend personeel behorende tot de betrokken opleiding;. b) minimum 1/3 van de leden zijn studenten behorende tot de betrokken opleiding. Indien onvoldoende studenten bereid gevonden worden om deel uit te maken van de opleidingscommissie, kan deze toch rechtsgeldig functioneren. 2 Het opleidingshoofd, dat een lid is van het onderwijzend personeel, is voorzitter van de opleidingscommissie. 3 De directeur van het departement of van de School of Arts is van ambtswege, met raadgevende stem, lid van elke opleidingscommissie. 4 Een technisch expert kan uitgenodigd worden op de vergadering om een bepaald agendapunt toe te lichten. Dit lid heeft evenwel geen stemrecht. Art. 3 De departementsraad of de Raad van de School of Arts legt de wijze van kandidaatstelling en/of aanduiding van de leden van de opleidingscommissies vast en zorgt dat de eventuele oproep tot kandidaatstelling wordt bekend gemaakt. Art. 4 De opdracht van het opleidingshoofd en van de leden van de opleidingscommissie geldt voor 4 jaar, maar kan vroegtijdig beëindigd worden door de departementsraad of Raad van de School of 1

2 Arts. De uitoefening van het mandaat van opleidingshoofd wordt om de 4 jaar geëvalueerd. Voor een personeelslid dat in het vroegere beleid als hoofdlector / opleidingshoofd werd aangesteld, wordt de 4jaarlijkse evaluatie gekoppeld aan een statutaire evaluatie. Art. 5 Het opleidingshoofd heeft het recht aanwezig te zijn op de vergaderingen van de departementsraad of Raad van de School of Arts bij de behandeling van de door de opleidingscommissie geformuleerde voorstellen teneinde deze nader toe te lichten. II. Bevoegdheid Art. 6 Op eigen initiatief of op vraag van de departementsraad / raad van de School of Arts of op vraag van de directeur van het departement / School of Arts formuleert de opleidingscommissie adviezen over onder andere: - de visie van de opleiding - het opleidingsbeleid en strategie, meer specifiek over het beleidsplan en jaaractieplan van de opleiding - de kwaliteit van het opleidingsprogramma en alle aspecten m.b.t. de leefbaarheid van de opleiding - voorbereiding en organisatie van de opleidingsvisitatie - aspecten van de reguliere werking binnen de opleiding, zowel op pedagogisch als organisatorisch vlak - het opleidingsprogramma: de opties, de afstudeerrichtingen en eventuele specialisaties, doel/finaliteit van de opleidingsonderdelen, didactische werkvormen, cursusmateriaal, examenen evaluatievormen - de organisatie van de stages, de eindwerken, de oefeningen, de bezoeken en dergelijke meer - de omkadering die didactisch en/of materieel noodzakelijk is om de onderwijsopdrachten te kunnen vervullen; III. Agenda uitnodiging Art. 7 De voorzitter stelt de agenda op. Elk lid kan een agendapunt aandragen. Art. 8 De opleidingscommissie wordt samengeroepen door het opleidingshoofd. De uitnodiging vermeldt de agendapunten. Tenminste 7 werkdagen voor de vergadering wordt de uitnodiging per verzonden, met de nodige stukken als bijlage. Art. 9 2

3 Indien er ter vergadering bijkomende agendapunten zouden zijn, dienen de leden vooreerst hun akkoord te geven om die te behandelen. Bijkomende stukken moeten in dat geval ter zitting aan alle leden in papieren vorm ter beschikking worden gesteld. IV. Beraadslaging - beslissingen Art. 10 Een opleidingscommissie vergadert geldig indien meer dan de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien na een eerste samenroeping van een vergadering van een opleidingscommissie het in het eerste lid bedoelde quorum niet wordt bereikt, kan de opleidingscommissie ten vroegste één en ten hoogste tien dagen later geldig vergaderen na een tweede samenroeping van een vergadering van de opleidingscommissie met dezelfde agenda, ongeacht het aantal aanwezige leden. Art. 11 De opleidingscommissie beslist in principe bij consensus. Ingeval van stemming worden beslissingen genomen bij volstrekte meerderheid; d.w.z. meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Art Indien het aantal leden onderwijzend personeel uit de commissie minder bedraagt dan het volledig aantal OP-leden uit de opleiding, zijn alle bijeenkomsten toegankelijk voor alle OPleden. Enkel de effectieve leden hebben evenwel stemrecht. 2 Alle bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle studenten. Enkel de effectieve leden hebben stemrecht. Art. 13 Wanneer de opleidingscommissie een agendapunt behandelt dat het persoonlijk belang raakt van een lid, kan de voorzitter vragen dat het betrokken lid de vergadering verlaat tijdens de bespreking. Art. 14 De departementsraad of Raad van de School of Arts neemt akte van de adviezen van de opleidingscommissie inzake de domeinen omschreven in artikel 2. V. Notulen archief Art. 15 Van elke bijeenkomst worden notulen opgemaakt. De notulen worden ter goedkeuring voorgelegd tijdens de eerstvolgende vergadering van de opleidingscommissie. 3

4 Art. 16 De notulen vermelden minimaal: - datum - namen en hoedanigheden van aanwezigen - per agendapunt een bondige weergave van de bespreking - de conclusies en indien van toepassing de omschrijving van de geformuleerde adviezen De goedgekeurde notulen worden tenminste elektronisch bewaard in een archief van de opleidingscommissie en zijn hogeschoolbreed consulteerbaar. VI. Aanvullingen Art. 17 Voorliggend reglement kan aangevuld worden met werkingsbepalingen voor vakgroepen mits die bepalingen in overeenstemming zijn met dit reglement. Aanvullingen worden vastgelegd door de departementsraad of raad van de School of Arts. VII. Wijzigingsbepalingen Art. 18 Wijzigingen aan het algemene reglement van de opleidingscommissies maken het voorwerp uit van een agendapunt van het College van Bestuur. Wijzigingen worden aangebracht op voorstel van de departementsraden / Schools of Arts of van de algemene directie. Hoofdstuk II. Aanvullende bepalingen bij het Reglement van de opleidingscommissies van de opleidingen aan RITS School of Arts (goedgekeurd door de Raad van de School of Arts RITS van 3 februari 2015) Art. 19. De vakhoofden van de verschillende afstudeerrichtingen binnen een basisopleiding aan de School of Arts RITS zijn ex officio lid van de opleidingscommissie van deze opleiding. De vakgroep reflectie wordt in elke opleidingscommissie van het RITS vertegenwoordigd door één van zijn leden, op voordracht van de vakgroep reflectie. Van elke afstudeerrichting wordt bovendien één student lid van de betreffende opleidingscommissie. Deze studenten worden als leden van een opleidingscommissie voorgedragen aan de Raad van de School of Arts RITS na overleg tussen het opleidingshoofd en de vakhoofden van de betreffende basisopleiding. Het opleidingshoofd bezorgt de namen van alle voorgedragen leden van de opleidingscommssie aan de directeur met het oog op bekrachtiging van de samenstelling van de opleidingscommissie door de Raad van de School of Arts RITS. Art. 20. Het opleidingshoofd kan één van de assistenten van de vakgroepen die deel uitmaken van de opleidingscommissie, aanduiden voor het bijwonen van de vergaderingen om op te treden als verslaggever van de vergadering van betreffende opleidingscommissie. Zo mogelijk kan hiervoor het principe van een beurtrol worden gehanteerd. Art. 21. Wijzigingen aan de 'Aanvullende bepalingen bij het Reglement van de opleidingscommissies van de opleidingen aan RITS School of Arts kunnen enkel aangebracht 4

5 worden door de Raad van RITS School of Arts. 5

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische volgorde van de behandeling van subsidieaanvragen bij de Trombosestichting Nederland. Artikel 1. Taak van

Nadere informatie

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie.

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie. STATUTEN MILIEUADVIESRAAD (MAR) HERENT 1. DOELSTELLINGEN EN VISIE 1.1 Doelstellingen De milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Herent. De adviezen van de

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen.

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen. ./ < ontwerp 2: 1510312011 MODELSTATUTEN OEELNEMINGEN VAN HET LAND CURACAO Naani, zetel en duur Artikel1 1. De vennootschap draagt de naam: "[naam] N.V.". 2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PREAMBULE De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegende

Nadere informatie

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN Artikel 1. Algemeen 1. De behandeling van bezwaren en geschillen geschiedt ter onderhouding van het recht, met inachtneming van de rechtvaardigheid

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders (januari 2011) 1. Inleiding In deze regeling wordt verstaan onder: a. De school: het Petrus Canisius College - afgekort: het PCC b.

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE VAN DE CAMERABEWAKING OP DE ARBEIDSPLAATS --------------------

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R.

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. De beleidsnota t.b.v. de VOR bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Doelstelling 2. Realisatie 3. Organisatie 4. Financiën 1. Doelstelling

Nadere informatie