VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD"

Transcriptie

1 VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

2 Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen van het Organiek Statuut, in het bijzonder de artikelen 2, 15 en 16. De verschillende geledingen in dit reglement dienen als volgt begrepen te worden: ZAP-geleding: docenten, hoofddocenten, hoogleraren, gewoon hoogleraren, buitengewoon hoogleraren en vast benoemde leden van het wetenschappelijk personeel van andere wetenschappelijke instellingen of instellingen van hoger onderwijs, door deze instellingen rechtstreeks vergoed, die met instemming van het universiteitsbestuur aan de Vrije Universiteit Brussel onderzoek verrichten. AAP-geleding: - de assistenten en doctor-assistenten; - de leden van het bijzonder academisch personeel a) de praktijkassistenten; b) het vastbenoemd wetenschappelijk personeel; c) de bijzondere navorsers; d) de bijzondere wetenschappelijke medewerkers; e) vrijwillige medewerkers. - de leden van het bijzonder assisterend academisch personeel (BAAP) De studenten: dit zijn de studenten die zich hebben ingeschreven met een diploma- of een creditcontract, voor zover hun inschrijving ten minste 30 studiepunten betreft. Art. 2: De effectieve en plaatsvervangende leden van de Onderwijsraad, met uitzondering van de studenten zoals bedoeld in artikel 3, 4 die rechtstreeks worden verkozen, worden aangeduid door de Raad van Bestuur. Art. 3: 1. De Onderwijsraad bestaat uit: 1 de Vicerector Onderwijs; 2 een lid van het Zelfstandig Academisch Personeel per faculteit, voorgedragen door de faculteit; 3 een lid van het Assisterend Academisch Personeel per faculteit, voorgedragen door de faculteit; 4 een student per faculteit, rechtstreeks verkozen overeenkomstig het van toepassing zijnde kiesreglement; 5 de Voorzitter van de Departementsraad IDLO of zijn afgevaardigde; 6 de Secretaris van de Onderwijsraad. 2. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verhouding, waarbij maximum 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht is. Art. 4: Volgende personen worden met raadgevende stem uitgenodigd op de vergaderingen van de Onderwijsraad: - de Decanen; - de Centrale Ombudspersoon; - de Commissaris van de Vlaamse Regering bij de Vrije Universiteit Brussel; - de Directeur-generaal; - de Voorzitter van de Commissie Middelen; - de door de Vicerector Onderwijs daartoe aangeduide leden van de onderwijsstaf; Huishoudelijk reglement OWR Departement Onderwijs, goedgekeurd door de RVB

3 - een vertegenwoordiger van de Afdeling Studentenbeleid. Art. 5 : De Onderwijsraad treedt in functie bij aanvang van het academiejaar. Voor het oprichten van commissies kan van deze datum worden afgeweken. Art. 6: De Vicerector Onderwijs is Voorzitter van de Onderwijsraad. Op voorstel van de Voorzitter wordt jaarlijks een Ondervoorzitter overeenkomstig de volgende procedure verkozen: - de Vicerector Onderwijs stelt een kandidaat-ondervoorzitter voor onder de effectieve stemgerechtigde leden van de Onderwijsraad. De voorgestelde kandidaat moet de kandidatuur aanvaarden om verkiesbaar te zijn; - na bespreking van de kandidatuur wordt overgegaan tot de geheime stemming; - om verkozen te zijn, moet de kandidaat de gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen op zijn naam behalen; Wanneer dient overgegaan tot vervanging van een ondervoorzitter vóór het beëindigen van het mandaat, wordt een vervanger aangeduid volgens dezelfde modaliteiten. De vervanger maakt het oorspronkelijke mandaat vol. Als de Voorzitter verhinderd is, wordt hij/zij vervangen door de ondervoorzitter. Art. 7: Het secretariaat wordt waargenomen door het Afdelingshoofd Onderwijszaken (in de volgende artikelen Secretaris genoemd). Hoofdstuk II: Bevoegdheid van de Onderwijsraad. Art. 8: De Onderwijsraad verstrekt advies inzake het onderwijsbeleid. Op verzoek verstrekt de Onderwijsraad advies aan de Raad van Bestuur, aan het Bestuurscollege of aan het Rectorencollege over aangelegenheden waarvoor deze organen bevoegd zijn. De Onderwijsraad kan zelf voorstellen inzake onderwijs richten aan de Raad van Bestuur met betrekking tot aangelegenheden waarvoor hij geen beslissingsbevoegdheid heeft. De Onderwijsraad adviseert in ieder geval over de volgende onderwijsaangelegenheden: - optimalisatie van het opleidingsaanbod; - het centraal onderwijs- en examenreglement, evenals interuniversitaire onderwijs- en examenreglementen; - de oprichting en afschaffing van nieuwe opleidingen; - de vastlegging van onderwijseenheden en departementen; - de oprichting van leerstoelen. Art. 9: De Onderwijsraad neemt beslissingen ten aanzien van de aangelegenheden waarvoor hij vanwege de Raad van Bestuur beslissingsbevoegdheid heeft gekregen. Hoofdstuk III: Het Bureau van de Onderwijsraad. Art. 10: Het Bureau van de Onderwijsraad is samengesteld uit de Voorzitter van de Onderwijsraad die ex officio zetelt, drie leden van het Zelfstandig Academisch Personeel, twee leden van het Assisterend Academisch Personeel en twee studenten. Bij de samenstelling van het Bureau wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de faculteiten heen. Huishoudelijk reglement OWR Departement Onderwijs, goedgekeurd door de RVB

4 De leden worden aangeduid door en onder de leden van de Onderwijsraad. De Voorzitter formuleert daartoe een voorstel, dat ter stemming aan de Onderwijsraad wordt voorgelegd. Art. 11: Het secretariaat van het Bureau van de Onderwijsraad wordt waargenomen door de Secretaris van de Onderwijsraad. Art. 12: De adviesbevoegdheid toegekend aan de Onderwijsraad kan mits motivatie op basis van hoogdringendheid door het Bureau van de Onderwijsraad worden uitgeoefend. Het Bureau kan bovendien de werkzaamheden van de Onderwijsraad voorbereiden, zo de Voorzitter dit nuttig acht. Art. 13: De verslagen en beslissingen/adviezen van het Bureau van de Onderwijsraad worden voor akteneming of bekrachtiging meegedeeld aan de Onderwijsraad. Hoofdstuk IV: Bevoegdheid en samenstelling van commissies. Art. 14: De Onderwijsraad wordt bijgestaan door de Commissie Middelen die bevoegd is voor: o het toezicht op en de controle van de besteding van de middelen die deel uitmaken van de begroting van de Onderwijsraad boven de 5000 euro; o het verstrekken van advies ten aanzien van de Onderwijsraad over de verdeelsleutels met betrekking tot deze middelen. De Commissie Middelen is samengesteld uit de Voorzitter en een lid van het Zelfstandig Academisch Personeel, evenals een plaatsvervanger, per faculteit. Op voorstel van de Voorzitter van de Onderwijsraad benoemt de Onderwijsraad jaarlijks de Voorzitter van deze Commissie. De overige leden worden benoemd door de Onderwijsraad op voorstel van de faculteiten. Aan de Commissie Middelen wordt een lid van de Afdeling Onderwijszaken als secretaris toegevoegd. Art. 15: De Onderwijsraad of de Vicerector Onderwijs kan voor een specifiek onderwerp een ad hoc commissie samenstellen. Hoofdstuk V: Vergaderingen van de Onderwijsraad. 1. De uitnodiging. Art. 16: De Onderwijsraad of het Bureau van de Onderwijsraad wordt bijeengeroepen door de Voorzitter. Behoudens dringende aangelegenheden gebeurt de bijeenroeping ten minste vijf werkdagen voor de vergadering. De uitnodigingsbrief vermeldt de dag, het uur en de plaats van vergadering, alsmede de agenda en de bijgevoegde stukken. Art. 17: De uitnodiging, de agenda en de bijlagen met betrekking tot iedere vergadering worden elektronisch aan de leden bezorgd. Huishoudelijk reglement OWR Departement Onderwijs, goedgekeurd door de RVB

5 2. De agenda. Art. 18: De Voorzitter stelt de agenda op in overleg met de Secretaris. Teneinde de agenda tijdig te kunnen opstellen, dienen de dossiers ten laatste 10 werkdagen voor de datum van de vergadering waarop ze dienen behandeld te worden, aan de Voorzitter overgemaakt te worden. Drie leden van de Onderwijsraad of Bureau van de Onderwijsraad kunnen aan de Voorzitter schriftelijk een verzoek richten om een punt te agenderen. Dit punt wordt dan op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst op voorwaarde dat het verzoek de Voorzitter ten minste 10 werkdagen vóór de datum van deze vergadering bereikte. Art. 19: Behoudens hetgeen in het volgende lid wordt bepaald, mogen geen andere punten op de vergadering besproken worden dan die vermeld op de agenda. De hoogdringendheid, vereist om ter zitting bijkomende punten op de agenda te brengen en die alsnog te behandelen, is alleen aan te nemen wanneer het voorstel uitgaat van de Voorzitter en daartoe wordt beslist door de volstrekte meerderheid der aanwezige leden. Dit gebeurt als eerste punt op de agenda. De notulen dienen deze beslissing uitdrukkelijk te vermelden alsmede de volgorde der punten van de gewijzigde agenda die wordt vastgelegd overeenkomstig artikel 18 van dit reglement. 3. De beraadslaging. Art. 20: De Voorzitter zit de vergaderingen voor. Bij verhindering van de voorzitter wordt het voorzitterschap van de Onderwijsraad/Bureau van de Onderwijsraad waargenomen door de Ondervoorzitter. Indien de Ondervoorzitter eveneens is verhinderd, wordt het voorzitterschap waargenomen door het oudste aanwezige lid. Teneinde rechtsgeldig te kunnen vergaderen, is het vereist dat ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Art. 21: De punten die op de agenda voorkomen, worden besproken in de volgorde, vermeld op de agenda. Op voorstel van de Voorzitter kan de volgorde van de te behandelen agendapunten ter zitting gewijzigd worden. Ieder lid van de Onderwijsraad kan bij het begin van de vergadering vragen dat een punt van de agenda vóór een ander agendapunt behandeld zou worden. De Onderwijsraad beslist bij gewone meerderheid van de stemgerechtigde leden over elk voorstel tot wijziging van de volgorde der agendapunten. De Onderwijsraad kan vóór of tijdens de bespreking van een agendapunt, op voorstel van de Voorzitter of van ten minste twee leden, bij gewone meerderheid van de stemgerechtigde leden beslissen het desbetreffende punt af te voeren en terug te verwijzen naar het terzake bevoegd orgaan. In het verslag dienen deze beslissingen uitdrukkelijk vermeld te worden. Art. 22: De Voorzitter leidt ieder punt ter bespreking in. Hij/zij kan elk ander lid van de Onderwijsraad met de toelichting belasten. Indien het punt op verzoek van een faculteit werd geagendeerd, wordt het punt enkel behandeld op voorwaarde dat een vertegenwoordiger van de betrokken faculteit aanwezig is. Huishoudelijk reglement OWR Departement Onderwijs, goedgekeurd door de RVB

6 De Voorzitter kan voor de vergadering van de Onderwijsraad iedere persoon uitnodigen, waarvan hij/zij een nuttige inbreng verwacht in de bespreking van een bepaald agendapunt. Art. 23: De Voorzitter verleent in de volgorde waarin zij erom verzocht hebben het woord aan de leden van de Onderwijsraad. Met de toelating van de gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden mag de Voorzitter de duur en/of het aantal interventies voor elk lid beperken. De Voorzitter kan aan de besprekingen deelnemen zonder afstand te moeten doen van zijn/haar Voorzitterschap. De Voorzitter kan, wanneer hij/zij oordeelt dat de leden van de Onderwijsraad voldoende voorgelicht zijn, een punt ter stemming voorleggen. Art. 24: Tijdens de rondvraag kunnen geen beslissingen genomen worden. De Voorzitter mag de bespreking weigeren van een punt in de rondvraag wanneer hij/zij meent dat deze bespreking tot een advies/beslissing aanleiding zou kunnen geven. Art. 25: De stemming gebeurt bij handopsteken. Elk lid van de Onderwijsraad kan echter de geheime stemming vragen. De agendapunten die rechtstreeks personen aanbelangen worden steeds bij geheime stemming beslist. Art. 26: Onmiddellijk na de stemming deelt de Secretaris de uitslag mee. Art. 27: Het lid dat zich bij de stemming onthoudt, mag na de stemming zijn onthouding motiveren. 4. Het verslag. Art. 28: De Secretaris stelt het verslag op van iedere vergadering. Het verslag bevat in ieder geval de essentie van de tussenkomsten, de uitslagen van de stemmingen en de adviezen/beslissingen. Dit verslag wordt samen met de uitnodiging voor de volgende vergadering van de Onderwijsraad verstuurd en op de volgende bijeenkomst ter goedkeuring aan de Onderwijsraad voorgelegd. Art. 29: Ieder lid heeft het recht te vragen om zijn ter zitting afgelegde verklaringen op te nemen in het verslag. Wanneer een lid een dergelijke vraag stelt bij de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering, beslist de Onderwijsraad over de gegrondheid van het verzoek en in voorkomend geval over de conformiteit van de inhoud met de afgelegde verklaringen. Art. 30: De goedgekeurde verslagen van de Onderwijsraad worden, samen met de bijlagen, door de Secretaris in chronologische volgorde bewaard. Art. 31: De leden van de Onderwijsraad hebben het recht de verslagen van de Onderwijsraad te raadplegen. Huishoudelijk reglement OWR Departement Onderwijs, goedgekeurd door de RVB

7 Hoofdstuk VI: Schriftelijke procedure ingeval van hoogdringendheid Art. 32 Indien de Onderwijsraad niet met het vereiste quorum kan vergaderen of indien de hoogdringendheid het vereist kan de Voorzitter beslissen een dossier aan de leden ter goedkeuring voor te leggen via een schriftelijke procedure (op papier of via ). De beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid. Na ontvangst van het verzoek dienen de leden binnen de 5 kalenderdagen aan de Voorzitter en de Secretaris te melden of zij al dan niet kunnen instemmen met het voorstel van beslissing. Ingeval een lid niet reageert binnen de 5 werkdagen wordt hij/zij geacht akkoord te gaan met het voorliggend voorstel van beslissing Hoofdstuk VII: Rechten en plichten van de leden van de Onderwijsraad. Art. 33: De aanwezigheid op de vergaderingen van de Onderwijsraad is moreel verplicht. Eventuele verontschuldigingen worden meegedeeld aan het secretariaat van het Departement Onderwijs en aan het plaatsvervangend lid, zodat deze de vergadering met stemrecht kan bijwonen. In alle omstandigheden moet steeds het hoger belang van de VUB in aanmerking genomen worden. Art. 34: De besprekingen in de Onderwijsraad zijn in zoverre vertrouwelijk dat de leden wel hun eigen standpunten mogen bekendmaken maar niet de persoonlijke standpunten van de andere leden van de Onderwijsraad, tenzij met toestemming van de betrokken leden. Hoofdstuk VIII: Algemene bepalingen. Art.35: Dit reglement kan herzien worden op voorstel, hetzij van de Voorzitter, hetzij op schriftelijk verzoek van ten minste 6 leden van de Onderwijsraad. Wijzigingen dienen goedgekeurd te worden door de Raad van Bestuur na advies Onderwijsraad. Art. 36: Dit reglement treedt in werking vanaf het academiejaar Huishoudelijk reglement OWR Departement Onderwijs, goedgekeurd door de RVB

CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD

CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD PREAMBULE Elk lid van de universitaire gemeenschap heeft de morele plicht om deel te nemen aan de verkiezingen. Conform artikel 9, 3 van het

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 Hoofdstuk I: benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba Hoofdstuk I benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging STATUTEN BEROEPSVERENIGING GEVESTIGD TE BOOM GENAAMD: KONINKLIJKE MARKTKRAMERSBOND VAN BOOM RUPELSTREEK & KLEIN-BRABANT Hoofdstuk I Benaming, zetel en doel van de vereniging Artikel 1.- De vereniging werd

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012

STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012 STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012 STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012 Hoofdstuk I Naam en zetel Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Kamer van Vastgoed-Experten vzw BEROEPSVERENIGING Opgericht als VZW te Antwerpen op 21-06-2006 en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, akten der VZW's dd. 17-09-2006 onder nr. 17617/2002.

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012

Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012 Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012 Statuten 2012 2 Statuten 2012 3 Statuten van Akzo Nobel N.V. Naam Artikel 1 De naam van de vennootschap is Akzo Nobel N.V. Zetel Artikel 2 De vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5 Belgische Vereniging voor Interne Communicatie, vzw Zetel: Vonckstraat 24, 1210 Brussel Identificatienummer: 2963/65 Ondernemingsnummer: 408948238 STATUTEN Benaming, zetel, doel en structuur Art. 1 l.de

Nadere informatie

AFM melding: een melding die op grond van afdeling 5.3 WFT aan de AFM moet worden gedaan;

AFM melding: een melding die op grond van afdeling 5.3 WFT aan de AFM moet worden gedaan; 1 De statuten van Altice N.V. zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op 8 augustus 2015 voor mr. G.M. Portier, notaris met plaats van vestiging Amsterdam. STATUTEN: 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie