FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE & EDUCATIEWETENSCHAPPEN CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE & EDUCATIEWETENSCHAPPEN CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR"

Transcriptie

1 FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE & EDUCATIEWETENSCHAPPEN CENTRAAL REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR Reglement : Toepassingsgebied. aangevuld met het AANVULLEND FACULTAIR REGLEMENT Art.1 Dit reglement regelt de algemene vereisten voor en de procedure tot het behalen van de academische graad van doctor aan de Vrije Universiteit Brussel. De faculteitsraad kan deze algemene bepalingen aanvullen in een aanvullend facultair reglement, dat na advies van de Onderwijsraad, goedgekeurd wordt door de Raad van Bestuur. Art.2 De VUB reikt de volgende academische graden van doctor uit: Doctoraat in de Wijsbegeerte Moraalwetenschappen Moraalwetenschappen... richting Morele Begeleiding Taalkunde Letterkunde Taal- en Letterkunde... richting Romaanse talen Taal- en Letterkunde... richting Germaanse talen Taal- en Letterkunde... richting Latijn en Grieks Geschiedenis Archeologie en Kunstwetenschappen Rechten Notariaat Criminologische Wetenschappen Psychologische Wetenschappen Pedagogische Wetenschappen Pedagogische Wetenschappen... richting Sociale en Culturele Agogiek Economische Wetenschappen Toegepaste Economische Wetenschappen Toegepaste Economische Wetenschappen.. richting Handelsingenieur Politieke Wetenschappen Sociale Wetenschappen... richting Sociologie Sociale Wetenschappen... richting Communicatiewetenschappen 1

2 Sociale Gezondheidswetenschappen... richting Medisch Sociale Wetenschappen Sociale Gezondheidswetenschappen... richting Gerontologie Lichamelijke Opvoeding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Wetenschappen Toegepaste Wetenschappen Toegepaste Biologische Wetenschappen Medische Wetenschappen Tandheelkunde Farmaceutische Wetenschappen Biomedische Wetenschappen II. Toelatingsvoorwaarden. Art.3 Tot het examen voor de academische graad van doctor zoals bepaald in art. 7 wordt toegelaten ieder die a) sinds tenminste twee jaar één van volgende diploma s heeft behaald: - een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus of het mastersdiploma dat dit in de toekomst zal vervangen; - een diploma van Burgerlijk Ingenieur Polytechnicus of van licentiaat, uitgereikt door de Koninklijke Militaire School in Brussel of het mastersdiploma dat dit in de toekomst zal vervangen; - een diploma van licentiaat in de Handelswetenschappen of van Handelsingenieur uitgereikt door een instelling voor hoger onderwijs van 2 cycli, of het mastersdiploma dat dit in de toekomst zal vervangen. Het aanvullend facultair reglement bepaalt welk diploma tot welke academische graad van doctor toegang verleent. b) een promotor heeft en een onderwerp heeft vastgelegd. c) zich heeft ingeschreven op de studentenrol als doctorandus /-a. d) blijk geeft van de bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen van de wetenschap. e) het predoctoraal examen, indien het aanvullend facultair examenreglement dit voorziet, met goed gevolg heeft afgelegd. WORDT TOEGELATEN TOT HET EXAMEN VOOR DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR IN DE PSYCHOLOGISCHE WETENSCHAPPEN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN RICHTING SOCIALE EN CULTURELE AGOGIEK EÉNIEDER DIE DE OVEREENSTEMMENDE GRAAD BEKOMEN HEEFT VAN LICENTIAAT OF MASTER IN DE PSYCHOLOGIE LICENTIAAT OF MASTER IN DE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN LICENTIAAT OF MASTER IN DE SOCIALE EN CULTURELE AGOGIEK AFWIJKINGEN AAN DEZE VEREISTEN KUNNEN TOEGESTAAN WORDEN DOOR DE FACULTEITSRAAD 2

3 BIJ ONTSTENTENIS VAN EEN VAN DE BOVENBEDOELDE DIPLOMA S KAN DE FACULTEITSRAAD EEN PREDOCTORAAL EXAMEN ORGANISEREN. DE FACULTEITSRAAD BEPAALT DE CRITERIA EN DE SAMENSTELLING VAN DE EXAMENJURY Art.4 De bezitter van een einddiploma van een buitenlandse universiteit of van een buitenlandse instelling van academisch onderwijs kan vrijgesteld worden van de in Art. 3, lid a) bedoelde toelatingsvoorwaarde. Het aanvullend facultair reglement bepaalt wie deze vrijstelling verleent en/of dergelijke vrijstelling afhankelijk gemaakt wordt van een onderzoek, waarin gepeild wordt naar de geschiktheid voor het opstellen van een doctoraatsproefschrift en/of het met goed gevolg afleggen van een predoctoraal examen. DE BETREFFENDE COMMISSIE IS DE COMMISSIE VOOR DE DOCTORAATSOPVOLGING ZOALS BEDOELD IN ART. 6 EN WORDT DOOR DE FACULTEITSRAAD SAMENGESTELD. Art.5 De bezitter van een einddiploma van een instelling voor hoger onderwijs van 2 cycli kan vrijgesteld worden van de in Art. 3, lid a) bedoelde toelatingsvoorwaarde. Het aanvullend facultair reglement bepaalt wie deze vrijstelling verleent en, of dergelijke vrijstelling afhankelijk wordt gemaakt van het met goed gevolg afleggen van een predoctoraal examen. DE BETREFFENDE COMMISSIE IS DE COMMISSIE VOOR DE DOCTORAATSOPVOLGING ZOALS BEDOELD IN ART. 6 EN WORDT DOOR DE FACULTEITSRAAD SAMENGESTELD. Art.6 Iedere faculteit richt een Commissie voor de doctoraatsopvolging op. Deze bestaat uit ten minste vijf leden van het Zelfstandig Academisch Personeel, aangevuld met ten minste 1 lid van het Assisterend Academisch Personeel als waarnemend lid. In het geval het gaat om een interdisciplinair doctoraat dient men bij de samenstelling van de commissie hiermede rekening te houden. Het aanvullend facultair reglement regelt de precieze samenstelling en de werkwijze van deze Commissie. De Commissie voor de doctoraatsopvolging heeft als taak te waken over het goede verloop van de doctoraten in haar faculteit. Als maat zullen hier de principes gehanteerd worden zoals opgenomen in het profiel van de goede promotor, toegevoegd als annex bij dit reglement. De commissie evalueert de jaarlijkse vorderingen van alle doctorandi die een doctoraat voorbereiden met het oog op één van de door de faculteit uitgereikte doctoraatsdiploma s. TIJDENS DE EERSTE ZITTING VAN HET ACADEMIEJAAR, STELT DE FACULTEITSRAAD DE COMMISSIE VOOR DOCTORAATSOPVOLGING SAMEN VOOR DE DUUR VAN TWEE JAAR. ZE BESTAAT UIT DE DECAAN, VIER ZAP- LEDEN, EN DRIE AAP-LEDEN. DE FACULTEITSRAAD STELT UIT DE ZAP-LEDEN EEN VOORZITTER AAN. BIJ DE SAMENSTELLING WORDT ER GESTREEFD NAAR EEN SPREIDING OVER DE VAKGEBIEDEN. Art.7 Het examen voor de academische graad van doctor omvat het indienen en het publiek verdedigen van een oorspronkelijk proefschrift en eventueel het indienen van bijkomende stellingen. De vereiste voor en de modaliteiten van de bijkomende stellingen worden in een aanvullend facultair reglement bepaald. DE DOCTORANDUS/-A KAN 1 BIJKOMENDE STELLING FORMULEREN DIE SAMEN MET HET PROEFSCHRIFT WORDT NEERGELEGD. 3

4 Art.8 Door het doctoraatsexamen bewijst de doctorandus /-a dat hij/zij in staat is zelfstandig, oorspronkelijk wetenschappelijk onderzoek te verrichten en hierover zowel schriftelijk als mondeling te rapporteren. III. Procedure van voorbereiding van het doctoraatsproefschrift. Art.9 Enkel de personen die zijn ingeschreven als doctoraatsstudent kunnen een beroep doen op de onder art. 11, 12, 15, 16 en 17 beschreven begeleidingsmaatregelen. Art.10 Personen, die aan de Vrije Universiteit Brussel de academische graad van doctor wensen te behalen, dienen teneinde toegelaten te worden tot de voorbereiding van het doctoraatsproefschrift een schriftelijk verzoek tot de decaan van de bevoegde faculteit (voortaan de decaan) te richten, met opgave van het onderwerp van het proefschrift, de naam van de promotor(en) en het vakgebied waarbinnen zij het doctoraatsproefschrift situeren. Bij deze aanvraag wordt een eensluidend verklaard afschrift van het diploma gevoegd, dat krachtens artikel 3, 4 of 5 toegang verleent tot de verdediging. Binnen de drie maanden na ontvangst van de aanvraag beslist de faculteit over de aanvraag. Het aanvullend facultair reglement bepaalt hoe de beslissing van de faculteit wordt getroffen. DE FACULTEITSRAAD BESLIST. ZIJ KAN ADVIES VRAGEN AAN DE COMMISSIE VOOR DOCTORAATSOPVOLGING. INDIEN HET GAAT OVER EEN DOCTORANDUS/-A DIE NIET GEREGELD WERD OPGEVOLGD IN DE OPVOLGINSCOMMISSIE, KAN DE FACULTEITSRAAD ADVIES VRAGEN AAN TWEE ZAP-LEDEN VERTROUWD MET HET VAKGEBIED VAN HET DOCTORAATSPROEFSCHRIFT. HET ADVIES IS GEBASEERD OP EEN OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWERP, DE HYPOTHESEN, INHOUD EN METHODEN VAN HET VOORGESTELDE PROEFSCHRIFT. Art.11 Het proefschrift wordt voorbereid onder de leiding en verantwoordelijkheid van ten minste één lid van het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP-promotor), hierin eventueel bijgestaan door - een promotor, ZAP extern aan de VUB - een promotor, ZAP emeritus van de VUB - een promotor, niet-zap mét een doctoraat op proefschrift Art.12 De promotor(en) is(zijn) verplicht de doctorandus /-a te begeleiden en te stimuleren bij de voorbereiding van het doctoraatsproefschrift. De doctorandus /-a is verplicht zijn/haar promotor(en) regelmatig in te lichten over de vorderingen van zijn/haar doctoraatsproefschrift. OM DE PROMOTOR EN DE DOCTORANDUS / -A BIJ TE STAAN EEN DOCTORAAT AF TE LEVEREN VAN HOOGSTAANDE KWALITEIT, WORDT EEN BEGELEIDINGSCOMMISSIE OPGERICHT VOOR ELKE DOCTORAATSSTUDENT WERKZAAM AAN DE FACULTEIT. DEZE BEGELEIDINGSCOMMISSIE BESTAAT UIT MINSTENS 3 LEDEN DIE AAN DE VOORWAARDEN VOLDOEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE (ART. 21). DE SAMENSTELLING WORDT BEKRACHTIGD DOOR DE FACULTEITSRAAD. DE COMMISSIE WORDT VOORGEZETEN DOOR DE PROMOTOR.. DE BEGELEIDINGSCOMMISSIE VERGADERT VANAF HET EERSTE JAAR DOCTORAAT TOT EN MET DE NEERLEGGING, EN KOMT MINSTENS EENMAAL PER JAAR SAMEN. ZIJ NEEMT KENNIS VAN HET WERK VAN DE DOCTORAATSTUDENT EN GEEFT SUGGESTIES EN AANBEVELINGEN OVER, EN COMMENTAREN OP, HET GELEVERDE WERK EN DE VOORUITGANG VAN HET DOCTORAAT. WANNEER EEN LID VAN DE BEGELEIDINGSCOMMISSIE NIET AAN WEZIG KAN ZIJN OP EEN SAMENKOMST, KAN HIJ OF ZIJ EEN SCHRIFTELIJK VERSLAG INSTUREN BIJ DE PROMOTOR EN DE DOCTORAATSSTUDENT. IN HET BELANG VAN EEN ONAFHANKELIJKE BEOORDELING KUNNEN DE LEDEN VAN DE BEGELEIDINGSCOMMISSIE (INCLUSIEF DE PROMOTOR) IN PRINCIPE MAXIMAAL SLECHTS DE HELFT VAN DE EXAMENJURY UITMAKEN. HAAR BEVINDINGEN WORDEN VERMELD IN HET OPVOLGINGSVERSLAG VERMELD IN ART. 14 (o.a. PUNT A). Art.13 Bij niet naleven van de in Art. 12 vermelde verplichting kan (kunnen) de doctorandus /-a of de promotor(en) dit aan de decaan mededelen. 4

5 Art.14 Voor het einde van elk academiejaar stelt de doctorandus /-a een opvolgingsverslag op over de stand van zaken van zijn/haar doctoraatsproefschrift. Uiterlijk op 1 mei bezorgt hij/zij hiervan kopie aan zijn/haar promotor(en) en de decaan en aan de voorzitter van de Commissie voor de doctoraatsopvolging, die het op zijn beurt aan alle leden van de Commissie bezorgt. Dit verslag bevat ten minste 4 luiken : activiteiten van het afgelopen jaar (m.i.v. publicatielijst), planning voor het volgend jaar, eventuele probleemsignalering, een rapport van de promotor over de activiteiten van de doctorandus /-a. DE COMMISSIE VOOR DE DOCTORAATSOPVOLGING ZIET EROP TOE DAT EEN DOCTORAAT VAN HOOGSTAANDE KWALITEIT WORDT AFGELEVERD, ZOVEEL MOGELIJK BINNEN DE VASTGESTELDE TERMIJN. OM DIT MOGELIJK TE MAKEN IS HET VAN BELANG DAT DE DOCTORANDUS /-A ZIJN ONDERZOEKSHYPOTHESEN, - VRAAGSTELLINGEN EN -BEVINDINGEN GEREGELD KAN TOETSEN EN BESPREKEN MET DE PROMOTOR, VAKGENOTEN EN EXPERTEN. DAARTOE IS HET ONONTBEERLIJK DAT IN HET VERSLAG PRIORITAIR MELDING WORDT GEMAAKT VAN DE VOLGENDE DRIE ACTIVITEITEN VANAF HET EERSTE VOLLEDIGE JAAR: A) TEN MINSTE JAARLIJKS EEN GRONDIGE RAPPORTERING EN BESPREKING OVER DE ONDERZOEKSRESULTATEN EN KNELPUNTEN VOOR EEN PUBLIEK VAN VAKGENOTEN OP HET NIVEAU VAN DE FACULTEIT, VAKGROEP(EN), OF PANEL VAN EXPERTEN (DIE SPECIALIST ZIJN OP HET ONDERZOEKSGEBIED VAN HET DOCTORAAT). B) TEN MINSTE JAARLIJKS EEN OF MEER PRESENTATIES VAN ONDERZOEKSRESULTATEN OP NATIONALE EN INTERNATIONALE CONGRESSEN OP HET DOMEIN VAN HET DOCTORAAT (VOOR DOCTORANDI DIE WERKZAAM ZIJN AAN DE V.U.B.) C) TEN MINSTE JAARLIJKS EEN FUNCTIONERINGSGESPREK TUSSEN DE DOCTORANDUS /-A EN DE PROMOTOR, WAAR DE SUPERVISIE DOOR DE PROMOTOR (CF. PROFIEL VAN DE GOEDE PROMOTOR) EN DE ONDERZOEKSACTIVITEITEN, PLANNING EN VORDERINGEN VAN DE DOCTORANDUS /-A WORDEN BESPROKEN, PROBLEMEN WORDEN GESIGNALEERD, EN GEBIEDEN VOOR VERBETERING WORDEN GESUGGEREERD. TIJDENS DIT GESPREK KAN DE DOCTORANDUS /-A VOOR ZICHZELF, OF KAN DE AAP-VERTEGENWOORDING VAN DE FACULTEIT VOOR EEN OF MEERDERE DOCTORANDI VAN DE FACULTEIT DE AANWEZIGHEID VRAGEN VAN EEN OF MEERDERE ZAP-LEDEN VAN DE DOCTORAATSCOMMISSIE, OF VAN EEN EXTERNE PERSOON DIE (IN)DIRECT VERBONDEN IS MET HET DOCTORAATSONDERZOEK. HET VERSLAG VERMELDT DE CONCLUSIES UIT DIT GESPREK IN VERBAND MET DE STAND VAN ZAKEN VAN HET DOCTORAATSPROEFSCHRIFT, DE VOOROPGESTELDE PLANNING VAN HET VOLGENDE JAAR, EN DE HAALBAARHEID VAN DEZE PLANNING EN VAN HET DOCTORAATSPROEFSCHRIFT. BIJKOMENDE BELANGRIJKE INDICATIES VOOR DE KWALITEIT VAN HET DOCTORAAT KUNNEN GELEVERD WORDEN DOOR WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES VAN HET REEDS GELEVERDE ONDERZOEKSWERK IN: D) NATIONALE EN INTERNATIONALE WETENSCHAPPELIJKE TIJDSCHRIFTEN MET (OF ZONDER) PEER REVIEW E) (EEN HOOFDSTUK VAN) EEN WETENSCHAPPELIJK BOEK DE PERIODE WAAROP HET VERSLAG BETREKKING HEEFT, SITUEERT ZICH TUSSEN 1 MEI EN 30 APRIL VOORAFGAAND AAN HET VERSLAG. WANNEER DE START VAN HET DOCTORAAT SAMENVALT MET EEN EERSTE AANSTELLING ALS ACADEMISCH PERSONEEL, KUNNEN ACTIVITEITEN IN AANMERKING KOMEN VANAF DE DATUM VAN DE AANSTELLING. HET LAATSTE JAAR KUNNEN BEWEZEN ACTIVITEITEN DIE PLAATSVINDEN NA 1 MEI OOK OPGENOMEN WORDEN. VOOR HET OPSTELLEN VAN HET OPVOLGINGSVERSLAG WORDT GEBRUIK GEMAAKT VAN HET DOOR DE FACULTEIT GOEDGEKEURDE FORMULIER (BESCHIKBAAR OP DE FACULTAIRE WEBSITE). 5

6 Art.15 Ieder jaar bespreekt de Commissie voor de doctoraatsopvolging de voortgang van de doctoraatsproefschriften van studenten wier naam voorkomt op de lijsten van de dienst Inschrijvingen van de VUB en brengt hierover voor 1 september verslag uit bij het Rectorencollege. Zo de Commissie voor de doctoraatsopvolging een kennelijk gebrek aan voortgang vaststelt, hoort zij de doctorandus /-a en de promotor(-en) op een volgende vergadering, eventueel op vraag van de doctorandus /-a in bijzijn van de ombudsman /-vrouw voor doctorandi. De commissie voor de doctoraatsopvolging kan aansluitend op deze besprekingen en vóór eind juni op gemotiveerde wijze de rector adviseren om een verdere inschrijving voor een doctoraat te weigeren. DE COMMISSIE VOOR DOCTORAATSOPVOLGING BESPREEKT IEDER ACADEMIEJAAR IN MEI DE VOORTGANG VAN DE DOCTORAATSPROEFSCHRIFTEN. DE VOORTGANG VAN HET DOCTORAAT WORDT BEOORDEELD AAN DE HAND VAN DE PRIORITAIRE ACTIVITEITEN EN INDICATIES VERMELD IN ART. 14. Art.16 Indien tijdens de voorbereiding van het doctoraatsproefschrift een geschil ontstaat tussen a) de promotor(en) en de doctorandus /-a of tussen b) de promotor(en)/doctorandus /-a en de Commissie voor de doctoraatsopvolging, verlenen de decaan en/of de ombudsman /-vrouw voor doctorandi hun bemiddeling. Indien de bemiddeling van de decaan en/of de ombudsman /-vrouw voor doctorandi niet tot resultaat leidt, beslist het Rectorencollege op verzoek van de promotor of van de doctorandus /-a, na alle partijen gehoord te hebben, of, en eventueel onder welke voorwaarden, de voorbereiding van het doctoraatsproefschrift wordt verdergezet. Art.17 In het kader van de begeleiding van de doctorandus/a voorziet de universiteit volgende maatregelen: a) de invoering van een online persoonlijk documentatiesysteem van het onderzoeksproces: - De universiteit voorziet voor de doctorandus/-a een elektronisch portfoliosysteem (persoonlijk documentatiesysteem van het onderzoeksproces) dat hem/haar toelaat online de noodzakelijke informatie te verzamelen voor de jaarlijkse verslaggeving aan de commissie voor de doctoraatsopvolging inzake de voortgang van het doctoraat; online optionele informatie vast te leggen betreffende geleverde prestaties voor de universiteit en de wetenschappen, in de marge van het eigen onderzoek; naar de toekomstige werkgever toe een dossier te ontwikkelen dat een concreet en overtuigend beeld geeft van het doctoraatsproces. b) de inventarisering en bekendmaking van onderzoeksondersteunende workshops, seminaries e.d.: - De universiteit inventariseert het intra- en interuniversitaire aanbod van onderzoeksondersteunende workshops, seminaries en cursussen en maakt deze bekend aan de doctorandus/-a. c) de organisatie van niet-disciplinair gebonden training in onderzoeksondersteunende vaardigheden: - Centraal biedt de universiteit workshops aan waarin niet-disciplinegebonden, maar wel onderzoeksondersteunende vaardigheden getraind worden. d) de organisatie van een jaarlijkse activiteit die de doctorandus/ a uitnodigt te reflecteren over wetenschappen en de plaats van de wetenschapper in de maatschappij: 6

7 - Centraal organiseert de universiteit elk academiejaar (minstens) één activiteit die de jonge wetenschapper in een interdisciplinair kader aanzetten tot reflectie over wetenschappen en de plaats van de wetenschapper in onze maatschappij. e) het uitreiken van attesten en het "getuigschrift van doctoraal onderzoekstraject : - Attesten en getuigschrift van doctoraal onderzoekstraject: - Deelname aan centrale VUB-activiteiten wordt bekrachtigd met een attest dat gebruikt kan worden voor het jaarlijkse verslag voor de facultaire commissie voor de doctoraatsopvolging. Dit attest wordt door de organisator van de activiteit uitgereikt aan wie voldoet aan de vooraf vastgelegde en bekendgemaakte criteria tot het behalen van het attest. - Met het getuigschrift van doctoraal onderzoekstraject, geeft de VUB het afgesloten persoonlijk documentatiesysteem een officieel karakter. Dit getuigschrift is een addendum, toegevoegd aan het doctoraatsdiploma, op verzoek van de doctorandus/-a. Het betreft een document bekrachtigd door de rector van de VUB, de decaan van de betrokken faculteit en de voorzitter van de commissie voor de doctoraatsopvolging van de betrokken faculteit. Het document bevat een overzicht van activiteiten van de doctorandus/ a die deel uitmaakten van het onderzoek of zich in de marge daarvan situeren. De basis voor dit overzicht is het persoonlijk documentatiesysteem, waarvan de ingebrachte activiteiten via het opvolgingsverslag door de promotor jaarlijks goedgekeurd werden. DE ACTIVITEITEN VERMELD IN HET GETUIGSCHRIFT VAN DOCTORAAL ONDERZOEKSTRAJECT KUNNEN GOEDGEKEURD WORDEN INDIEN ZE BEHOREN TOT DE LIJST VAN ACTIVITEITEN VASTGELEGD DOOR DE COMMISSIE VOOR DOCTORAATSOPVOLGING (ZIE BIJLAGE AAN DIT REGLEMENT). ACTIVITEITEN DIE NIET VOORKOMEN OP DEZE LIJST KUNNEN GOEDGEKEURD WORDEN DOOR DEZE COMMISSIE OF HAAR VOORZITTER. DE ACTIVITEITEN IN HET GETUIGSCHRIFT OMVATTEN BIJ VOORKEUR DE ACTIVITEITEN VERMELD IN HET JAARLIJKS VERSLAG (ZIE ART. 14). BOVENDIEN IS HET RAADZAAM DAT DE DOCTORANDUS /-A OOK ACTIVITEITEN VERMELT IN VERBAND MET HET DOCTORAAT DIE DE LATERE BEROEPSKANSEN OOK BUITEN DE UNIVERSITAIRE SECTOR KUNNEN VERHOGEN, ZOALS GEVOLGD GESPECIALISEERD ONDERWIJS OF ONDERZOEKSVERBLIJVEN, GEGEVEN ONDERWIJS, SAMENWERKING IN HET KADER VAN BEGELEIDING VAN LICENTIAATSCRIPTIE, COMMUNICATIE EN PUBLICATIES VOOR EEN BREED PUBLIEK, ENZ. VI. Procedure van het doctoraatsexamen. Art.18 Wanneer de doctorandus /-a het doctoraatsexamen wenst af te leggen, dient hij bij de decaan een schriftelijke aanvraag in, mede ondertekend door de promotor(en). Deze aanvraag vermeldt, benevens de naam en voornamen, de geboorteplaats, de geboortedatum en de woonplaats van de kandidaat, alsook de titel van het proefschrift en in voorkomend geval, de titel van de stellingen. De doctorandus /-a voegt er het vereist aantal gedrukte exemplaren van zijn proefschrift bij. Bij deze aanvraag wordt een eensluidend verklaard afschrift van het diploma gevoegd, dat krachtens artikel 4, 5 of 6 toegang verleent tot de verdediging. EEN DOCTORAATPROEFSCHIFT KAN HET VOLGENDE FORMAAT HEBBEN: EEN APART EN NIEUW WERK (TRADITIONEEL FORMAAT) EEN BUNDELING VAN MANUSCRIPTEN MET TOEGEVOEGDE ALGEMENE INLEIDING EN BESPREKING. DEZE MANUSCRIPTEN BEVATTEN WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN DIE INGEDIEND WERDEN TER 7

8 PUBLIKATIE AAN WETENSCHAPPELIJKE TIJDSCHRIFTEN MET REFEREE SYSTEEM. DE DOCTORANDUS /- A IS IN PRINCIPE DE EERSTE AUTEUR. HOEWEL DIT GEEN VEREISTE IS, SPREEKT HET VOOR ZICH DAT EEN MANUSCRIPT DAT REEDS AANVAARD IS EVENTUEEL IN EEN TIJDSCHRIFT MET HOGE IMPACT EEN MEERWAARDE BETEKENT VOOR HET DOCTORAAT). ELKE VARIANT TUSSEN DE TWEE BOVENVERMELDE FORMATEN. Art.19 Het aantal door de kandidaat in te zenden exemplaren van het doctoraatsproefschrift wordt door het aanvullend facultair reglement vastgesteld. Eén exemplaar blijft op het secretariaat van de faculteit ter beschikking van de leden van het Zelfstandig Academisch Personeel. Na de openbare verdediging wordt, indien de kandidaat tot doctor wordt geproclameerd, een exemplaar in de bibliotheek van de universiteit gedeponeerd en een ander in de eenheid waar het werk verricht werd. In het tegenovergestelde geval worden alle exemplaren bewaard in de archieven van de faculteit. HET AANTAL IN TE DIENEN EXEMPLAREN IS GELIJK AAN HET AANTAL LEDEN VAN DE DOCTORAATSCOMMISSIE + 3. Art.20 Het doctoraatsproefschrift wordt in het Nederlands opgesteld en verdedigd. Voor zover het doctoraatsproefschrift een andere taal tot voorwerp heeft, mag het in deze taal gesteld worden. De verdediging verloopt in het Nederlands. Mits toestemming van het in het aanvullend facultair reglement daartoe bevoegd verklaard orgaan en op aanvraag van de doctorandus /-a mag het doctoraatsproefschrift ook in een andere taal dan het Nederlands gesteld en verdedigd worden. HET DOCTORAATPROEFSCHRIFT MAG OOK IN HET ENGELS OPGESTELD EN VERDEDIGD WORDEN ZONDER BIJZONDERE TOESTEMMMING. VOOR ANDERE TALEN DAN HET NEDERLANDS OF HET ENGELS WORDT DE TOESTEMMING VERLEEND DOOR DE FACULTEITSRAAD. Art.21 De faculteitsraad stelt een examencommissie in, die bestaat uit tenminste drie leden van het Zelfstandig Academisch Personeel van de VUB en tenminste twee externe leden. De leden zijn in principe houder van het diploma van doctor met proefschrift. De voorzitter, onder de leden aangesteld door de faculteitsraad, mag onder geen beding promotor of copromotor zijn. In het geval het gaat om een interdisciplinair doctoraat dient men bij de samenstelling van de examencommissie hiermede rekening te houden. Een examencommissie ingesteld voor een doctoraat in samenwerking met (een) andere instelling(en) voor hoger onderwijs en/of onderzoeksinstelling(en) dient minstens één vertegenwoordiger van elke betrokken instelling te bevatten. NADAT DE PROMOVENDUS DE AANVRAAG VOOR TOELATING TOT HET DOCTORAATSEXAMEN HEEFT INGEDIEND WORDT OP DE EERSTVOLGENDE FACULTEITSRAAD DE EXAMENCOMMISSIE SAMENGESTELD. DE PROMOTOR MAAKT EEN VOORSTEL VAN SAMENSTELLING VAN EXAMENCOMMISSIE OVER AAN DE FACULTEITSRAAD VIA HET FACULTAIR BESTUUR: * VIJF VUB-INTERNE COMMISSIELEDEN * VIJF VUB-EXTERNE COMMISSIELEDEN DE FACULTEITSRAAD ZAL UIT DEZE EN ANDERE TER ZITTING GEMAAKTE VOORSTELLEN MAXIMAAL ZEVEN COMMISSIELEDEN AANSTELLEN, WAARVAN MINSTENS DRIE VUB-INTERNE (INCL.PROMOTOR) EN TWEE VUB- EXTERNE LEDEN ZIJN; ER ZAL OOK EEN VOORZITTER WORDEN AANGEDUID VANUIT DE VUB-INTERNE LEDEN HET AANTAL LEDEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE WORDT BEPERKT TOT MAXIMUM 7. HET FACULTEITSSECRETARIAAT SCHRIJFT DE VOORGESTELDE COMMISSIELEDEN AAN EN VRAAGT HUN SCHRIFTELIJK AKKOORD TOT DEELNAME. 8

9 NA NEERLEGGING VAN HET PROEFSCHRIFT ONTVANGEN DE LEDEN VAN DE COMMISSIE EEN KOPIE MET EEN BEGELEIDEND SCHRIJVEN VAN HET SECRETARIAAT VAN DE FACULTEIT, MET VERMELDING VAN DE DATUM VAN DE BESLOTEN VERDEDIGING (FAZE 2 VAN DE OVERLEGPROCEDURE CFR. ART. 23 VAN HET CENTRALE REGLEMENT). IN DIT SCHRIJVEN WORDEN ZIJ BEKNOPT OP DE HOOGTE GESTELD VAN HET DEEL VAN HET REGLEMENT DAT BETREKKING HEEFT OP DE DOCTORAATSVERDEDIGING. Art.22 De examencommissie beschikt over twee volle maanden om het haar voorgelegde doctoraatsproefschrift te onderzoeken en tot een besluit te komen. Met eenparigheid van stemmen kan de doctoraatscommissie deze periode met ten hoogste één maand inkorten of, met de instemming van de doctorandus /-a, deze gehoord, met ten hoogste één maand verlengen. Deze verlenging moet met redenen worden omkleed. Art.23 Bij het verstrijken van de termijn bepaald in het vorig artikel, starten de commissieleden een overleg- en beoordelingsprocedure op die uit twee fasen bestaat : - fase 1 : de commissieleden overleggen onderling. Dit kan schriftelijk of mondeling gebeuren (of een combinatie). - Fase 2 : de commissieleden horen de doctorandus/ -a, die zich kan verdedigen. Vervolgens komt de commissie tot een besluit en deelt de doctorandus /-a het resultaat van haar bevindingen mede. Indien de commissie beslist tot toelating tot de openbare verdediging dient de doctorandus /-a, indien het aanvullend facultair reglement dit voorziet, het vereiste aantal definitieve exemplaren van het doctoraatsproefschrift in op het secretariaat van de faculteit. De voorzitter van de examencommissie bepaalt de dag waarop de openbare verdediging zal plaatsvinden en treft de nodige maatregelen tot bekendmaking van deze datum. De dag waarop de openbare verdediging zal plaatsvinden ligt ten laatste 1 maand na de beslissing tot toelating tot de openbare verdediging. Indien de examencommissie beslist dat het doctoraatsproefschrift moet worden bijgewerkt, wordt de procedure geschorst en wordt er vanaf de indiening van het bijgewerkt doctoraatsproefschrift gehandeld overeenkomstig Art. 22. Indien de examencommissie beslist dat het doctoraatsproefschrift niet kan worden verdedigd, wordt de procedure stopgezet. In alle gevallen brengt de examencommissie schriftelijk de beoordeling van haar leden, het verslag van haar bevindingen en haar besluit ter kennis van de doctorandus /-a. ELK LID VAN DE COMMISSIE DIENT MINSTENS 5 WERKDAGEN VOOR DE BESLOTEN VERDEDIGING EEN SCHRIFTELIJK VERSLAG IN EN EEN AANTAL VRAGEN BIJ DE VOORZITTER VAN DE EXAMENCOMMISSIE. IN DIT VERSLAG WORDT AAN DE COMMISSIELEDEN GEVRAAGD EEN OORDEEL UIT TE SPREKEN OVER DE INHOUDELIJKE WETENSCHAPPELIJKE WAARDE VAN HET WERK. DE COMMISSIELEDEN SPREKEN ZICH IN DIT SCHRIJVEN UIT (MET JA OF NEEN ) OVER DE TOELAATBAARHEID VAN DE PROMOVENDUS TOT DE BESLOTEN VERDEDIGING. BIJ EEN MEERDERHEID VAN NEEN STEMMEN WORDT DE PROCEDURE GESCHORST. ONTBREKENDE BEOORDELINGEN WORDEN IN HET VOORDEEL VAN DE KANDIDAAT ALS JA ANTWOORDEN GETELD. DE VOORZITTER DEELT DE BESLISSING VAN DE COMMISSIE MINSTENS 3 DAGEN VOOR DE GEPLANDE BIJEENKOMST MEE AAN DE PROMOVENDUS, ALSOOK DE ANONIEME SCHRIFTELIJKE COMMENTAAR VAN DE COMMISSIELEDEN. ALLE COMMISSIELEDEN KRIJGEN EEN AFSCHRIFT VAN DIT SCHRIJVEN. DE LEDEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE HEBBEN DE MORELE VERPLICHTING AANWEZIG TE ZIJN BIJ DE BESLOTEN VERDEDIGING. TIJDENS DEZE ZITTING WORDT AAN DE DOCTORANDUS GEVRAAGD MET EEN KORTE UITEENZETTING VAN MAXIMUM 30 MINUTEN DE ONDERVRAGING IN TE LEIDEN. IN OVERLEG MET DE VOORZITTER WORDEN INHOUD EN TIJDSDUUR VAN DEZE UITEENZETTING BEPAALD. ONMIDDELLIJK NA DE BESLOTEN VERDEDIGING WORDT BESLIST OF DE DOCTORANDUS WORDT TOEGELATEN TOT DE OPENBARE VERDEDIGING. DE DOCTORANDUS LEGT DAARNA DE DEFINITIEVE EXEMPLAREN VAN HET PROEFSCHRIFT NEER OP HET FACULTAIRE SECRETARIAAT. DE COMMISSIELEDEN WORDEN VIA HET SECRETARIAAT VAN DE FACULTEIT UITGENODIGD VOOR DE OPENBARE VERDEDIGING. IN DIT SCHRIJVEN WORDEN ZIJ OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE PLAATS, HET 9

10 TIJDSTIP EN DE FORMELE PROCEDURE TIJDENS DE OPENBARE VERDEDIGING. OOK OP DE OPENBARE VERDEDIGING HEBBEN DE COMMISSIELEDEN DE MORELE VERPLICHTING OM AANWEZIG TE ZIJN. Art.24 Op verzoek van de voorzitter van de examencommissie zorgt de rector voor de aankondiging van de openbare verdediging op de VUB-website. Het staat elke faculteit vrij om in het aanvullend facultair reglement te voorzien op welke bijkomende wijzen de aankondiging van de openbare verdediging kan worden georganiseerd. De aankondiging, die ten minste acht dagen vóór de openbare verdediging geschiedt, omvat de naam van de doctorandus /-a, de titel van het proefschrift, dag, uur, en het lokaal waar de verdediging in het openbaar zal geschieden, alsook desgevallend de opgave van de stellingen. De verdediging vindt plaats in de lokalen van de universiteit. Art 24 bis Naar aanleiding van de onder art. 24 vermelde aankondiging wordt door de doctorandus /-a een beknopte en voor ruime verspreiding bestemde schriftelijke samenvatting van het doctoraatsproefschrift, goedgekeurd door de promotor, neergelegd bij het rectoraat. Deze tekst kan gebruikt worden in het kader van persmededelingen en aankondigingen, o.m. binnen de wetenschapscommunicatie. DE OPENBARE VERDEDIGING, SAMENVATTING EN PROMOTOR WORDEN OOK BEKENDGEMAAKT (BV. VIA ELECTRONISCHE MAILING) AAN ALLE AAP EN ZAP VAN DE FACULTEIT, EN AAN WETENSCHAPPELIJKE EN PROFESSIONELE VERENIGINGEN IN HET VAKGEBIED IN BELGIË. Art.25 De Examencommissie kan niet geldig bijeenkomen en beraadslagen als niet ten minste de helft van de leden aanwezig zijn. Voor het vereiste quorum worden de leden die een schriftelijk advies hebben ingediend eveneens in aanmerking genomen. Art.26 De openbare verdediging duurt tenminste één uur en ten hoogste twee uur. Zij omvat minstens een korte samenvatting van het proefschrift, gericht tot de jury en het lekenpubliek, gevolgd door een discussie; In voorkomend geval omvat de openbare verdediging eveneens de inhoud van de bijkomende stellingen en eventueel de verdediging ervan. De Examencommissie, alsook het publiek heeft het recht de doctorandus /-a te ondervragen. Deze laatste moet zich tegen de bedenkingen verdedigen. DE OPENBARE VERDEDIGING VAN HET PROEFSCHRIFT VANGT AAN MET EEN VOORSTELLING VAN HET DOCTORAATSPROEFSCHRIFT VAN 30 MINUTEN DOOR DE PROMOVENDUS/A, GERICHT TOT DE EXAMENCOMMISSIE EN HET PUBLIEK. DAARNA ORGANISEERT DE VOORZITTER DE BEVRAGING VAN EN DISCUSSIE MET DE PROMOVENDUS/A GEDURENDE MAXIMAAL 90 MINUTEN. V. Deliberatie en proclamatie. Art.27 Onmiddellijk na de openbare verdediging trekt de Examencommissie zich terug om te beraadslagen over het verlenen van de academische graad van doctor en de toe te kennen graad. Art.28 De Examencommissie stemt met ja of neen, bij meerderheid der aanwezige leden, rekening houdend met de inhoudelijke wetenschappelijke waarde van het doctoraatsproefschrift en de wijze waarop de doctorandus /-a zich verdedigd heeft. Bij staking van stemmen valt de beslissing in het voordeel van de doctorandus /-a. 10

11 Art.29 Indien de doctorandus /-a geslaagd is, vermeldt de Examencommissie of hij/zij geslaagd is op voldoende wijze, met onderscheiding, met grote onderscheiding of met de grootste onderscheiding. Het aanvullend facultair reglement kan beslissen voor het examen van doctor geen graden toe te kennen en/of andere vermeldingen te gebruiken. GRADEN WORDEN NIET GEHANTEERD. Art.30 De Voorzitter van de Examencommissie gaat onmiddellijk na de deliberatie over tot de proclamatie. Hij verklaart in het openbaar dat alle decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd. VI. Slot- en overgangsbepalingen. Art.31 Bij zijn/haar eerste inschrijving voor het doctoraat en/of ter gelegenheid van zijn/haar verzoek, bedoeld in artikel 10, ontvangt de doctorandus /-a een exemplaar van het reglement voor de toekenning van de academische graad van doctor, alsook van het aanvullend facultair reglement. Art.32 Dit reglement treedt in werking op 1 oktober

12 Bijlagen. De goede promotor - 1 / 1 - Goedgekeurd VUB Raad van Bestuur 28/01/2003 De goede promotor: Een goede vorser aanvaardt op te treden als promotor van een doctoraatsthesis enkel wanneer deze de doctorandus hiervoor de nodige expertise, infrastructuur en begeleiding kan bieden. expertise, infrastructuur en begeleiding De promotor: - heeft een reputatie opgebouwd in een domein dat tenminste nauw verwant is met dat waarin een doctorandus onderzoek zal gaan uitvoeren. - is verantwoordelijk voor het materieel en het intellectueel klimaat waarbinnen een doctorandus zijn onderzoek uitbouwt. Hij zorgt ervoor dat de basisvoorzieningen voor de doctorandus aanwezig zijn, zoals gemakkelijke toegang tot computerinfrastructuur met internetaansluiting en bureauruimte. - zorgt ervoor dat het aantal doctorandi aangepast is aan de beschikbare begeleidingsmogelijkheden (o.a. door post-doctorale onderzoekers). - staat in voor de kwaliteit van het onderzoeksplan van een doctorandus. - zorgt voor financiële middelen ter ondersteuning van de werkzaamheden van diens doctorandi, via het aanvragen van externe of interne onderzoeksmiddelen en via de toegekende Kredieten aan Navorsers. Hij brengt de doctorandus op de hoogte van de kredieten die verkregen werden voor het doctoraatsonderzoek. De promotor heeft een stimulerende, coördinerende en evaluerende rol voor de ganse duur van het doctoraatsproces: coördinatie De promotor: - trekt voldoende tijd uit om de doctorandus geregeld te spreken en het onderzoek van nabij te volgen. - helpt bij de uitbouw, en, eventueel, de bijsturing van het onderzoek. - helpt de doctorandus bij het plaatsen van het onderzoek in een bredere context. planning & tijdsbesteding De promotor: - stelt samen met de doctorandus een degelijke planning op voor de doctoraatsopleiding. - waakt erover dat de onderwijsopdracht en andere taken van de doctorandus dusdanig georganiseerd zijn dat de afwerking van het doctoraat binnen de voorziene termijn niet in gevaar komt. - is verantwoordelijk voor het efficiënte verloop van het doctoraatsproces bij voorkeur binnen de voorziene periode. stimulering De promotor: - introduceert de doctorandus in de wereld van de wetenschap door hem in contact te brengen met onderzoekers die hem kunnen helpen, door hem te stimuleren deel te nemen aan congressen, door hem advies te geven bij de uitbouw van zijn wetenschappelijk project, door hem aan te moedigen en enthousiast te maken. evaluatie De promotor: - is geregeld aanwezig wanneer de doctorandus zijn werk voorstelt aan andere wetenschappers en geeft hierover feedback aan de doctorandus. 12

13 - evalueert geregeld tesamen met de doctorandus de vooruitgang van het werk en stuurt dan eventueel bij opdat het doctoraat tijdig klaar geraakt - heeft een informatieplicht naar de doctorandus toe inzake zijn of haar advies bij het voortgangsrapport. publicatie De promotor: - wijst de doctorandus op publicatiemogelijkheden en helpt hem bij het klaarmaken van publicaties. - draagt een belangrijke medeverantwoordelijkheid voor de thesis van de doctorandus, maar ook voor de artikels en abstracts die uit het doctoraatsonderzoek voortvloeien. - geeft de doctorandus maximale kansen om als eerste auteur op publicaties het geleverde werk te valoriseren. - waakt erover dat naast de vereiste vermelding van de financieringsbron ook melding wordt gemaakt van de VUB-affiliatie van de doctorandus volgens de interne richtlijnen. TOEGELATEN ACTIVITEITEN VOOR HET GETUIGSCHRIFT VAN DOCTORAAL ONDERZOEKSTRAJECT DEEL 1: STUDIEVERBLIJVEN A. DEELNAME AAN EEN ZOMERSCHOOL OF EEN STUDIEWEEK B. ONDERZOEKSVERBLIJF IN EEN DEPARTEMENT OF ONDERZOEKSEENHEID AAN EEN UNIVERSITAIRE INSTELLING C. BIJWONEN VAN EEN WERKVERGADERING IN ONDERZOEKS- EN INTERVISIEGROEPEN TENMINSTE GEDURENDE 1 JAAR DEEL 2: COLLOQUIA A. WETENSCHAPPELIJKE CONFERENTIES, COLLOQUIA, WORKSHOPS, SYMPOSIA, VOORDRACHTEN, POSTERS BIJWONEN, CHAIR EN, PRESENTEREN, OF INRICHTEN B. FACULTAIRE PRESENTATIES BIJWONEN OF INRICHTEN C. WETENSCHAPSPOPULARISERENDE CONFERENTIES, COLLOQUIA, WORKSHOPS, SYMPOSIA, VOORDRACHTEN, POSTERS, VUB-HW (ONDERZOEKS)POSTERSESSIES GEVEN D. HET VERSTREKKEN VAN GESPECIALISEERD UNIVERSITAIR ONDERWIJS (M.A.W. HET GEVEN VAN OEFENINGEN, UITEENZETTINGEN, SEMINARIES) DEEL 3: THESISBEGELEIDING A. HET BEGELEIDEN VAN LICENTIAATSCRIPTIESS DEEL 4: WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES A. HET PUBLICEREN VAN WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL MET OF ZONDER PEER-REVIEW B. HET PUBLICEREN VAN ABSTRACT VAN CONGRESVOORDRACHT C. HET PUBLICEREN VAN WETENSCHAPSPOPULARISERENDE ARTIKELEN D. HET PUBLICEREN VAN HOOFDSTUK IN EEN WETENSCHAPPELIJK BOEK MET OF ZONDER PEER-REVIEW E. HET PUBLICEREN VAN EEN WETENSCHAPPELIJK BOEK F. REVIEW VAN EEN WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL G. REDACTIONELE ACTIVITEITEN (VAN WETENSCHAPPELIJKE TIJDSCHRIFTEN) I. HET PUBLICEREN VAN EEN FINAAL EXTERN ONDERZOEKSRAPPORT DEEL 5: INFORMATIEVERSTREKKING A. HET VERSTREKKEN VAN WETENSCHAPPELIJK GEORIËNTEERDE INFORMATIE VIA DE MEDIA (BV: INTERVIEW VOOR KRANT, TV, RADIO) DEEL 6: OPLEIDINGEN A. ACTIVITEITEN GERICHT OP DE VERDERE ONTPLOOIING VAN DE WETENSCHAPPELIJKE EN PROFESSIONELE LOOPBAAN (O.A. LAC/DOCOP-ACTIVITEITEN) B. UNIVERSITAIRE OPLEIDINGSONDERDELEN 13

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

INFOSESSIE DOCTORAATSPORTFOLIO

INFOSESSIE DOCTORAATSPORTFOLIO INFOSESSIE DOCTORAATSPORTFOLIO Welkom Waarom zijn we hier vandaag? Reglementair kader? Ø Artikel 27(a) van het Centraal Reglement voor de Toekenning van de Academische Graad van Doctor: De Vrije Universiteit

Nadere informatie

REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG

REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 12 december 2006 en

Nadere informatie

Doctoraat in de Ingenieurswetenschappen & Doctoraat in de Industriële Ingenieurswetenschappen

Doctoraat in de Ingenieurswetenschappen & Doctoraat in de Industriële Ingenieurswetenschappen Doctoraat in de Ingenieurswetenschappen & Doctoraat in de Industriële Ingenieurswetenschappen Toelichtingen en richtlijnen bij het centraal en aanvullend facultair doctoraatsreglement. a. Procedure voor

Nadere informatie

Doctoreren in de Faculteit PPW

Doctoreren in de Faculteit PPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoreren in de Faculteit PPW Goedgekeurd door de Faculteitsraad op 15 december 1999 Gewijzigd door de Faculteitsraad op 15 december 2004 Gewijzigd

Nadere informatie

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden.

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden. Facultaire richtlijnen en afspraken in verband met de masterproef met aanvullingen van de POC geschiedenis (in cursief) De hierna volgende richtlijnen en afspraken beschrijven het facultaire kader voor

Nadere informatie

Artikel 4 1. Het proefschrift kan door één persoon dan wel door twee personen tezamen worden geschreven.

Artikel 4 1. Het proefschrift kan door één persoon dan wel door twee personen tezamen worden geschreven. Promotiereglement van de Open Universiteit Nederland Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Wet : de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)

Nadere informatie

FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT

FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUD 1. De plaats van de Masterproef in de opleiding 3 2. Toelatingsvoorwaarden 3 3. Het onderwerp van

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET ACADEMISCH PERSONEEL

BIJZONDER REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET ACADEMISCH PERSONEEL BIJZONDER REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET ACADEMISCH PERSONEEL Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt op 10.04.2001 Aangepast door de Raad van Bestuur op: 05.07.2011 (zie

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Bron

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1 (toepassingsgebied) Dit

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Orde van Vlaamse Balies

Orde van Vlaamse Balies Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Koningsstraat 148 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be REGLEMENT BETREFFENDE DE BEROEPSOPLEIDING HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Facultair reglement Mobiliteitsfonds FPPW

Facultair reglement Mobiliteitsfonds FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Facultair reglement Mobiliteitsfonds FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 8 oktober 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Het

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik gewijzigd bij de K.B. van 2 juli 1964, 27 maart 1969,

Nadere informatie

De Universiteit Antwerpen wenst een positief en geïntegreerd personeelsbeleid te voeren. Dit personeelsbeleid is gericht op de ontwikkeling en de

De Universiteit Antwerpen wenst een positief en geïntegreerd personeelsbeleid te voeren. Dit personeelsbeleid is gericht op de ontwikkeling en de De Universiteit Antwerpen wenst een positief en geïntegreerd personeelsbeleid te voeren. Dit personeelsbeleid is gericht op de ontwikkeling en de groei van alle medewerkers van de Universiteit Antwerpen,

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

STEUNKREDIET VOOR HUMAAN VOEDINGSONDERZOEK REGLEMENT

STEUNKREDIET VOOR HUMAAN VOEDINGSONDERZOEK REGLEMENT STEUNKREDIET VOOR HUMAAN VOEDINGSONDERZOEK REGLEMENT ARTIKEL 1 "Het steunkrediet voor humaan voedingsonderzoek" heeft als doel, in de schoot van Belgische Instellingen van universitair niveau, wetenschappelijke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Pagina 1 van 8 Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen De Huurdersraad en de Geschillencommissie zijn vooraf

Nadere informatie

RICHTLIJNEN KERKELIJK EXAMEN

RICHTLIJNEN KERKELIJK EXAMEN Oud-Katholiek Seminarie Kerkelijke Opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, verbonden aan het Departement Filosofie en Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht RICHTLIJNEN KERKELIJK EXAMEN

Nadere informatie

ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL ZAP-TRACK REGLEMENT

ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL ZAP-TRACK REGLEMENT ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL ZAP-TRACK REGLEMENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt op 08.10.2013 (doc. 134/10/03) Wijzigingen goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 01.07.2014 (doc.

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Bron : Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

Klachtenprocedure & reglement

Klachtenprocedure & reglement Klachtenprocedure & reglement 1 Klachtenprocedure Inleiding Voor zowel de procedure als het reglement is het model gebruikt dat door de MO-Groep (branchorganisatie Welzijn & Maatschappelijk werk) is ontwikkeld.

Nadere informatie

STUDIEREEKS STUDIEREEKS STUDIERE STUDIEREEKS STUDIEREEKS. wetenschapsbeleid. De doctoraatsopleidingen aan de. Vlaamse Universiteiten

STUDIEREEKS STUDIEREEKS STUDIERE STUDIEREEKS STUDIEREEKS. wetenschapsbeleid. De doctoraatsopleidingen aan de. Vlaamse Universiteiten De Vlaamse Universiteiten STUDIEREEKS STUDIEREEKS STUDIEREEKS Uitgave van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB) R. Dillemans, voorzitter E. Monard, secretaris VRWB-secretariaat North Plaza B -

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing van het gelijkheidsbeginsel

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde INLEIDING Dit Registratie Reglement van de Commissie Professional Registration

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering 1. vooraf In 2014 organiseert de VRP de Vlaamse Ruimtelijke

Nadere informatie

Erkenningscertificaat Genetisch Laboratorium Supervisor.

Erkenningscertificaat Genetisch Laboratorium Supervisor. Erkenningscertificaat Genetisch Laboratorium Supervisor. Doel van het certificaat Het certificaat van Genetisch Laboratorium Supervisor wordt uitgereikt door de Belgian Society of Human Genetics (BeSHG).

Nadere informatie

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO Reglement individueel Klachtenrecht MCO Augustus 2010 Reglement Individueel Klachtenrecht 1 Inhoud Artikel 1 Plaats en functie van de Klachtencommissie 3 Artikel 2 Samenstelling, voordracht en benoeming

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie Saxion

Reglement Geschillenadviescommissie Saxion Reglement Geschillenadviescommissie Saxion Vastgesteld door de plenaire vergadering van de GAC op 25.03.2010 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Saxion op 06.04.2010 Kenmerk: 2015001720 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

BS 20/05/2014. HOOFDSTUK 3. - Psychotherapie. Afdeling 1. - Uitoefening van de psychotherapie

BS 20/05/2014. HOOFDSTUK 3. - Psychotherapie. Afdeling 1. - Uitoefening van de psychotherapie 4 APRIL 2014. Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder Woningcorporatie: Bestuur: Raad van Toezicht: Woningbouwvereniging de Kombinatie te Zeist de

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

4. Niet de moedertaal maar wel de gekozen taalcategorie bepaalt de taal die zal gebruikt worden doorheen de wedstrijd.

4. Niet de moedertaal maar wel de gekozen taalcategorie bepaalt de taal die zal gebruikt worden doorheen de wedstrijd. Wedstrijdreglement Eustory Doel EUSTORY is een geschiedeniswedstrijd georganiseerd door BELvue, onder toezicht van de Koning Boudewijnstichting. Het wil jongeren van alle onderwijstypes de hand reiken

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

verzoekt, conform het gestelde in artikel 5 van het promotiereglement, om aanwijzing als promotor(en):

verzoekt, conform het gestelde in artikel 5 van het promotiereglement, om aanwijzing als promotor(en): College voor Promoties Aanmelding als promovendus Formulier PROM-01 Naam: Voornamen (voluit): Privéadres: Postcode: Plaats: Werkadres: Postcode: Plaats: Telefoon: Afsluitend examen opleiding: MSc BSc Werktitel

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET Stuk 123 (1981-1982) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSE RAAD ZITTING 1981-1982 23 JUNI 1982 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het Cultureel Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk

Nadere informatie

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT Algemeen Centraal stembureau Kiesrecht Kandidaatstelling

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTIKEL 1: DEFINITIES Commissie: de klachtencommissie

Nadere informatie

Universiteit Maastricht 2003

Universiteit Maastricht 2003 PROMOTIEREGLEMENT Universiteit Maastricht 2003 Vastgesteld bij besluit van het College van Decanen van 12 mei 2003 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 2 De promovendus 9 3 De promotor 13 4 De copromotor

Nadere informatie

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA)

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Reglement voor de Commissie van Beroep Eindexamens VWO-HAVO-VMBO welke is ingesteld op grond van het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO- VBO Artikel

Nadere informatie

interne regeling Bijlage 3 Opleidings-en begeleidingsplan OIO Naam: Afdeling: Titel promotietraject: Plan voor de periode:

interne regeling Bijlage 3 Opleidings-en begeleidingsplan OIO Naam: Afdeling: Titel promotietraject: Plan voor de periode: Trainee Research Assistents ingangsdatum 18 juni 2008 Bijlage 3 Opleidings-en begeleidingsplan OIO Naam: Afdeling: Titel promotietraject: Plan voor de periode: Toelating tot de promotie op basis van: Overige

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2011. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Reglement Artikel 2: Keurmerk Artikel 3: Beroep Artikel 4: College van beroep Artikel 5: Kamers Artikel 6: Secretariaat Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAAR TLV

REGLEMENT BEZWAAR TLV REGLEMENT BEZWAAR TLV Inleiding Per 1 augustus 2014 beslist het samenwerkingsverband Plein 013 door middel van een toelaatbaarheidsverklaring of een leerling toelaatbaar is tot een school voor speciaal

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

Reglement. houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode. Herzien 1 maart 2013

Reglement. houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode. Herzien 1 maart 2013 Reglement houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode Herzien 1 maart 2013 Afdeling 1. Inleidende bepalingen Artikel 1. Definitiebepalingen De definitiebepalingen uit de Gedragscode gelden

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN KINESITHERAPIE FACULTAIR REGLEMENT LK

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN KINESITHERAPIE FACULTAIR REGLEMENT LK VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN KINESITHERAPIE FACULTAIR REGLEMENT LK Oorspronkelijke versie goedgekeurd op de FR-LK van 10/03/98 Aanpassingen goedgekeurd op de FR-LK van

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

ADVIES. 17 april 2013

ADVIES. 17 april 2013 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van

Nadere informatie

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks.

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (vermogen > 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. Wilfried Huybrechts (Afdeling Milieuvergunningen) VLAREL Opleidingscentra

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Blz. 03 Artikel 2 Uitgangspunten Blz. 04 Artikel 3 De Klachtencommissie Blz. 05 Artikel 4 De werkwijze van de commissie

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod

Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 mei 2014 Bekendgemaakt op 28 mei 2014 In werking getreden op 30 mei 2014 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

PhD's per Faculteit. Enkele Onderzoeksindicatoren Versie 23.08.2007 Jan Cornelis, Nadine Rons

PhD's per Faculteit. Enkele Onderzoeksindicatoren Versie 23.08.2007 Jan Cornelis, Nadine Rons ES Enkele Onderzoeksindicatoren Versie.8.7 Jan Cornelis, Nadine Rons 7// Herhaling titel van presentatie PhD's per Faculteit Evolutie van het aantal doctoraten aan de VUB per faculteit LW (studiegebieden

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie mei 2013 met het oog op het academiejaar 2013-2014. Artikel 1: Algemene doelstellingen De

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en bevoegdheden Artikel 1 De Studentenraad verdedigt de belangen van de studenten en verstrekt

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09)

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Artikel 1. PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Titel I. De instellingen. Er bestaat een Disciplinaire Commissie

Nadere informatie