Reglement Masterproef Faculteit Sociale Wetenschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Masterproef Faculteit Sociale Wetenschappen"

Transcriptie

1 Reglement Masterproef Faculteit Sociale Wetenschappen Goedgekeurd op het Faculteitsbestuur 108 d.d. 1 en 8 juli ALGEMEEN Artikel 1 De masterproef is een individueel werkstuk waarmee een masteropleiding wordt voltooid. Daarin geeft een student blijk van een analytisch of synthetisch vermogen en van een zelfstandig probleemoplossend vermogen op academisch niveau. De masterproef sluit aan bij het vakgebied van de opleiding, eventueel bij de major of de optie van een opleiding (al naargelang de bepalingen van het programma). 2. INDIENING EN GOEDKEURING VAN HET ONDERWERP Artikel 2 De POC s maken jaarlijks een lijst van masterproefonderwerpen en promotoren bekend. Daarnaast kan de student zelf een onderwerp voorstellen; in dat geval dient de student op eigen initiatief een promotor te vinden. Artikel 3 De student dient bij het begin van het academiejaar een aanvraag tot vastlegging van het onderwerp van de masterproef in bij de studentenadministratie via het formulier aanvraag tot goedkeuring masterproef. De aanvraag wordt ingediend tijdens de vijfde week van het academiejaar, of ten laatste tijdens de negende week van het academiejaar. De studentenadministratie maakt de aanvragen over aan de POC van de betrokken opleiding. Artikel 4 De POC beoordeelt het voorgestelde onderwerp en de voorgestelde promotor. De POC kan die voorstellen goedkeuren, afwijzen of preciseringen vragen. Bij afwijzing motiveert de POC haar beslissing. De POC deelt haar beslissing mee aan de student. 1

2 Artikel 5 Uitzonderlijk kan de student, na de initiële goedkeuring, een ander onderwerp en/of een andere promotor voorstellen. In beide gevallen is een nieuwe beslissing van de POC vereist. De student kan, in overleg met de promotor, de werktitel zonder goedkeuring van de POC wijzigen als het onderwerp niet verandert. Artikel 6 De goedkeuring van een onderwerp waarborgt dat het gereserveerd wordt voor het lopende en het daaropvolgende academiejaar. Artikel 7 Studenten in de masteropleidingen van 60 studiepunten maken een startnota, die moet worden ingediend bij de promotor de week voor de Kerstvakantie van het eerste jaar. Studenten in de master sociale en culturele antropologie maken een startrapport in het kader van het opleidingsonderdeel S0D45B (Nederlands) en S0D86B (Engels). Zij dienen hun startrapport in bij de studentenadministratie ten laatste op de eerste maandag van de tweede examenperiode. 3. RAPPORTERING Artikel 8 De omvang van de masterproef bedraagt voor de initiële masteropleidingen minimum en maximum woorden en voor de master-na-masteropleidingen maximum woorden. Bijlagen en bibliografie zijn niet begrepen in deze quota. Artikel 9 De student maakt een voor leken toegankelijke samenvatting van maximum 3500 karakters in de taal van de masterproef. De samenvatting wordt ingevuld op het metadataformulier dat samen met de masterproef elektronisch dient opgeladen te worden via Toledo. Artikel 10 De exemplaren moeten voldoen aan de vormvereisten zoals bepaald in bijlage II van dit reglement. Een voorbeeld ligt ter raadpleging op de studentenadministratie. Artikel 11 De masterproef wordt geschreven in de taal van de opleiding en volgens de officieel geldende spelling. 2

3 Artikel 12 De student dient de masterproef in drie exemplaren in bij de studentenadministratie (vier, zo nodig vijf exemplaren indien een co-promotor en/of een assessor is toegevoegd). (Voor de data, zie studentenkalender). Bijkomend dient de student de masterproef elektronisch in via Toledo. De studentenadministratie bezorgt zo spoedig mogelijk een papieren exemplaar van de masterproef aan elke beoordelaar. Artikel 13 De student meldt uiterlijk op de datum aangegeven in de studentenkalender dat hij zijn masterproef zal indienen tijdens de julizittijd respectievelijk de septemberzittijd. De student dient zijn masterproef ten laatste op de in de studentenkalender vastgelegde datum in. Een uitzondering is alleen mogelijk na gunstig advies van de vicedecaan onderwijs. 4. BEGELEIDING Artikel 14 Als promotor kunnen optreden: de leden van het ZAP, emeriti met opdracht, en de leden van het A(B)AP met doctorstitel. Wanneer een doctor met tijdelijk statuut als promotor wordt aangewezen, wordt tegelijkertijd een ander ZAP-lid aangewezen. Dat lid garandeert de voortzetting van de begeleiding in geval van mandaatsbeëindiging van de doctorpromotor. Naast de promotor kan een co-promotor worden aangewezen. De POC kan een assessor (lid van het A(B)AP) aan de promotor toevoegen om te helpen bij de begeleiding van de werkzaamheden. Co-promotor en assessor maken formeel geen deel uit van de masterproefcommissie. Zij nemen wel deel aan de verdediging en zijn aanwezig bij de beraadslaging van de masterproefcommissie. Artikel 15 Om de werklast te verdelen kan de POC een maximum aantal masterproeven per promotor vastleggen. 3

4 Artikel 16 De taak van de promotor bestaat erin om samen met de student een plan voor de werkzaamheden te ontwikkelen en de uitwerking van het onderwerp op te volgen. De begeleiding kan deels in groepsverband gebeuren. 5. BEOORDELING 5.1 Masterproefcommissie Artikel 17 De masterproef wordt beoordeeld door een masterproefcommissie. Die bestaat uit de promotor, de verslaggever en de voorzitter. Minstens twee leden behoren tot de staf van de opleiding. Om specifieke redenen kan de POC afwijken van deze regel. Artikel 18 De taak van de verslaggever bestaat erin verslag uit te brengen van de lectuur van de tekst en hem te beoordelen op zijn wetenschappelijke waarde. De verslaggever wordt aangewezen door de POC, ten laatste de eerste week van het tweede semester. De verslaggever is een lid van het ZAP of van het A(B)AP met doctorstitel. Uitzonderlijk kan de POC ook een emeritus of een lid van het A(B)AP met vier jaar anciënniteit als verslaggever aanwijzen. Artikel 19 De taak van de voorzitter bestaat erin de verdediging te leiden, de masterproef en de verdediging te beoordelen, en te bemiddelen bij eventuele conflicten tussen promotor en verslaggever. De voorzitter is een lid van het ZAP of van het A(B)AP met doctorstitel. Het Faculteitsbestuur kan een afwijking van deze regel toestaan. Vóór 1 mei van elk jaar wordt, onder de verantwoordelijkheid van de vicedecaan onderwijs, een lijst opgemaakt van de leden die de functie van voorzitter zullen waarnemen. 5.2 Verdediging Artikel 20 Het Faculteitsbestuur bepaalt de periode waarbinnen de verdedigingen plaatsvinden. 4

5 De studentenadministratie bepaalt de dag, het uur en de plaats van de verdediging. Artikel 21 De verdediging van de masterproef is openbaar en gebeurt in de taal van de opleiding. Het geheel van de verdediging van de masterproef neemt maximum 30 minuten in beslag en omvat een presentatie door de student, het stellen van vragen door de beoordelaars en een deliberatie in afwezigheid van de student. De student krijgt maximum 8 minuten om een presentatie te geven waarvan hij de inhoud zelf bepaalt. De student gebruikt hierbij geen technische hulpmiddelen (power point, video, transparanten, ). Het gebruik van een hand-out is toegestaan. De beoordelaars stellen vragen over de afbakening van het onderwerp, de gebruikte onderzoeksmethodes, het verwerkte studiemateriaal, en alle andere aspecten van het werk die hen belangrijk lijken. Na de presentatie van de student is het de promotor die als eerste het woord krijgt. De verslaggever volgt. De verdediging moet de student voldoende feedback bezorgen over de sterktes en de zwaktes van de masterproef. De verdediging bepaalt mee de eindbeoordeling. Artikel 21 geldt onverminderd artikel 113 van het onderwijs- en examenreglement Artikel 22 Studenten die in de materiële onmogelijkheid zijn om hun masterproef in de lokalen van de KU Leuven te komen verdedigen, dienen voor de deadline van indiening van de masterproef via een verzoekschrift een aanvraag in bij de facultaire studentenadministratie om hun masterproef te mogen verdedigen vanop afstand, via skype. Deze uitzondering is enkel mogelijk indien de betrokken student alle opleidingsonderdelen waarvoor tijdens een examenperiode een examen moet worden afgelegd waarvoor de student aanwezig moet zijn aan de KU Leuven heeft voltooid, De vicedecaan onderwijs beslist, na overleg met de promotor en de examenombuds. 5.3 Beoordeling Artikel 23 De beoordeling gebeurt op basis van het eindproduct, het doorlopen proces en de verdediging. De criteria zijn opgenomen in bijlage III. 5

6 Artikel 24 De masterproefcommissie kent één beoordelingscijfer toe. Bij betwisting oordeelt de examencommissie. In voorkomend geval vertegenwoordigt de promotor de masterproefcommissie in de examencommissie. 6. PUBLICATIE Artikel 25 Voor good practices inzake publicaties wordt verwezen naar de standpunten van het Meldpunt en van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. 7. EMBARGO Artikel 26 Op gemotiveerd verzoek van de student, en met akkoord van diens promotor, kan de masterproef onder embargo geplaatst worden. Dit verzoek moet ten laatste worden ingediend bij het Faculteitsbestuur op het moment van het indienen van de masterproef. Het Faculteitsbestuur oordeelt over het verzoek en bepaalt de duur van het embargo. Een student kan zich niet namens de KULeuven verbinden tegenover derden om een embargo in te stellen. De promotor is in voorkomend geval verantwoordelijk. 8. AANVULLENDE ARTIKELS Artikel 27 De bepalingen van dit reglement kunnen slechts gelden in zover zij niet in tegenspraak zijn met terzake bestaande of toekomstige beslissingen van de Academische Raad. Artikel 28 De POC s kunnen aanvullende uitvoeringsmodaliteiten bepalen. Artikel 29 Binnen de Master of Social Policy Analysis gelden een aantal afwijkende regels: a. Er wordt geen zitting georganiseerd voor de verdediging. b. De papieren versies van de in te dienen masterproef moeten niet worden ingebonden. 6

7 De administratieve afwikkeling (indienen onderwerp, startnota en masterproef) verloopt via Impalla-medewerkers en niet via de facultaire studentenadministratie. 7

8 Bijlage I: KALENDER MASTERPROEF A. Kalender voor de masteropleidingen van 60 studiepunten 1 e week academiejaar: algemene infosessie + voorstelling onderwerpenlijst 5 e week academiejaar: indiening eerste lichting onderwerpen/promotoren bij bevoegde POC 9 e week academiejaar: indiening tweede lichting onderwerpen/promotoren bij bevoegde POC week voor kerstvakantie: indiening startnota masterproef begin mei: verplichte melding indienen masterproef voor juli-zittijd midden december, midden mei, midden augustus: indiening masterproef eerste helft januari, begin juni en begin september: verdediging masterproef Voor de manama-opleiding Master of Social Policy Analysis gelden andere deadlines. B. Kalender voor de masteropleidingen sociale en culturele antropologie 1 e week academiejaar: algemene infosessie + voorstelling onderwerpenlijst midden maart: indienen titelvoorstel begin mei: verplichte melding indienen masterproef voor juli-zittijd eerste maandag tweede examenperiode: indienen startrapport masterproef midden december, midden mei, midden augustus: indiening masterproef eerste helft januari, begin juni en begin september: verdediging masterproef Bijlage II: VORMVEREISTEN MASTERPROEF Voorafgaande opmerking: volgende vormelijke specificaties met betrekking tot de meesterproef gelden binnen Microsoft Word. Er ligt een inkijkexemplaar ter inzage op het studentensecretariaat. Papierformaat: A5 (in Word: selecteer achtereenvolgens: Bestand, Pagina-instelling, Papier, Papierformaat) Marges rond tekst: links: 2cm, rechts: 2cm; boven: 2 cm; onder 2 cm (in Word: selecteer achtereenvolgens: Bestand, Pagina-instelling, Marges) Lettertype tekst: Times New Roman, lettergrootte 11 Lettertype voet- en eindnoten: Times New Roman, lettergrootte 10 Regelafstand: Enkel Enkel- of dubbelzijdig: beide zijn toegestaan Model voorblad: modellen van voorbladen zijn te vinden op de homepagina van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Voor het overige wordt gewerkt in de huisstijl van de Faculteit Sociale Wetenschappen, te vinden in: Brungs, E., Zinvol zoeken, stijlvol schrijven. Handleiding voor het schrijven van wetenschappelijke teksten in de Sociale Wetenschappen, Leuven, Acco, 2005, 176 p. Wijze van indiening: gelijmd, niet met ringen Voorblad: dit moet op karton van minstens 120g worden gedrukt. 8

9 Bijlage III: BEOORDELINGSCRITERIA De hoofdcriteria zijn fundamenteel voor de eindbeoordeling, de randcriteria zijn corrigerend. Hoofdcriteria 1. In welke mate leidt het probleem tot een duidelijke, theoretisch onderbouwde en relevante onderzoeksvraag? 2. Heeft de student een aangepaste methodologie gebruikt en deze correct toegepast? 3. Heeft het werkstuk een logische en overzichtelijke structuur? 4. Zijn de bronnen relevant en de verwijzingen correct? 5. Wat is de persoonlijke inbreng van de student? 6. Zijn de conclusies duidelijk, relevant en correct? Randcriteria 1. Wat zijn de vormelijke kwaliteiten van het werkstuk? 2. Hoe verliep het proces? 3. Hoe verliep de verdediging? 9

Handleiding Masterproef

Handleiding Masterproef KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING VERGELIJKENDE EN INTERNATIONALE POLITIEK Handleiding Masterproef 1 Inhoud Inleiding 1 Tijdslijn 1.1 Onderwerp masterproef en indienen

Nadere informatie

Reglement Masterproef Master in de Bedrijfscommunicatie

Reglement Masterproef Master in de Bedrijfscommunicatie Reglement Masterproef Master in de Bedrijfscommunicatie 1. ALGEMEEN Artikel 1 De masterproef is het werkstuk waarmee de student de masteropleiding voltooit en blijk geeft van een vermogen tot analyse,

Nadere informatie

Handleiding Masterproef

Handleiding Masterproef KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN MASTER IN DE VERGELIJKENDE EN INTERNATIONALE POLITIEK Handleiding Masterproef Jasmien Beckers (Programmaverantwoordelijke) Prof. dr. Edith

Nadere informatie

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden.

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden. Facultaire richtlijnen en afspraken in verband met de masterproef met aanvullingen van de POC geschiedenis (in cursief) De hierna volgende richtlijnen en afspraken beschrijven het facultaire kader voor

Nadere informatie

Taal- en Regiostudies. Regeling van de Masterproef. 1 Opzet

Taal- en Regiostudies. Regeling van de Masterproef. 1 Opzet Taal- en Regiostudies Regeling van de Masterproef 1 Opzet De masterproef is een werkstuk waarmee een masteropleiding wordt voltooid. Daardoor geeft de student blijk van een analytisch en synthetisch vermogen

Nadere informatie

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN Richtlijnen bij het schrijven van een meesterproef voor de Master in Overheidsmanagement en -beleid 2012-2013 Raadpleeg ook de facultaire

Nadere informatie

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN Richtlijnen bij het schrijven van een meesterproef voor de Master in Overheidsmanagement en -beleid 2015-2016 Raadpleeg ook de facultaire

Nadere informatie

FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT

FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUD 1. De plaats van de Masterproef in de opleiding 3 2. Toelatingsvoorwaarden 3 3. Het onderwerp van

Nadere informatie

KU Leuven Campus Brussel Faculteit Letteren Reglement voor de masterproef Journalistiek

KU Leuven Campus Brussel Faculteit Letteren Reglement voor de masterproef Journalistiek KU Leuven Campus Brussel Faculteit Letteren Reglement voor de masterproef Journalistiek Definitie De masterproef is een werkstuk waarmee een masteropleiding wordt voltooid. Daardoor geeft een student blijk

Nadere informatie

KU Leuven Campus Brussel Reglement masterproef Journalistiek (versie september 2015)

KU Leuven Campus Brussel Reglement masterproef Journalistiek (versie september 2015) KU Leuven Campus Brussel Reglement masterproef Journalistiek Definitie De masterproef is een werkstuk waarmee een masteropleiding wordt voltooid. Daardoor geeft een student blijk van een analytisch en

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

KU Leuven Campus Brussel Reglement masterproef Vertalen

KU Leuven Campus Brussel Reglement masterproef Vertalen KU Leuven Campus Brussel Reglement masterproef Vertalen (versie september 2015) Definitie De masterproef is een werkstuk waarmee een masteropleiding wordt voltooid. Daardoor geeft een student blijk van

Nadere informatie

KU Leuven Campus Brussel Faculteit Letteren Reglement voor de masterproef Meertalige communicatie

KU Leuven Campus Brussel Faculteit Letteren Reglement voor de masterproef Meertalige communicatie KU Leuven Campus Brussel Faculteit Letteren Reglement voor de masterproef Meertalige communicatie Definitie De masterproef is een werkstuk waarmee een masteropleiding wordt voltooid. Daardoor geeft een

Nadere informatie

Masterproef Inhoud en Evaluatie

Masterproef Inhoud en Evaluatie Masterproef Inhoud en Evaluatie Inhoudstafel 1. De masterproef en haar onderwerp 2. Goedkeuring van het onderwerp 3. Het vak Master s Thesis 4. Output van de Master s Thesis 5. Evaluatoren en evaluatie

Nadere informatie

Informatie voor docenten

Informatie voor docenten Informatie voor docenten Overzicht stagemogelijkheden FEB-studenten die een stage willen verrichten, hebben volgende mogelijkheden. 1. Stageproject (Internship project) als studenten stage lopen in een

Nadere informatie

KU Leuven Campus Brussel Reglement masterproef Meertalige Communicatie (versie september 2015)

KU Leuven Campus Brussel Reglement masterproef Meertalige Communicatie (versie september 2015) KU Leuven Campus Brussel Reglement masterproef Meertalige Communicatie (versie september 2015) Definitie De masterproef is een werkstuk waarmee een masteropleiding wordt voltooid. Daardoor geeft een student

Nadere informatie

KU Leuven Campus Brussel Reglement masterproef Tolken (versie september 2015)

KU Leuven Campus Brussel Reglement masterproef Tolken (versie september 2015) KU Leuven Campus Brussel Reglement masterproef Tolken (versie september 2015) Definitie De masterproef is een werkstuk waarmee een masteropleiding wordt voltooid. Daardoor geeft een student blijk van een

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

Academiejaar Masterproef Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk

Academiejaar Masterproef Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk Masterproef Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk Academiejaar 2016-2017 BEDOELING Doorlopen van een gericht wetenschappelijk proces Een originele probleemstelling Een persoonlijk werkstuk Binnen

Nadere informatie

Masterproeven screenen met Turnitin Faculteit Letteren KU Leuven Campus Brussel Lieven Buysse

Masterproeven screenen met Turnitin Faculteit Letteren KU Leuven Campus Brussel Lieven Buysse Masterproeven screenen met Turnitin Faculteit Letteren KU Leuven Campus Brussel Lieven Buysse 1. Achtergrond De studenten dienen een elektronische versie van hun masterproef in via KULoket. Dat maakt het

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie 25 augustus 2010 Artikel 1: Algemene doelstellingen De bachelorscriptie is een bijzondere

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie mei 2013 met het oog op het academiejaar 2013-2014. Artikel 1: Algemene doelstellingen De

Nadere informatie

Opleiding Master in de Fysica en Sterrenkunde. Procedure voor de evaluatie van de masterproef

Opleiding Master in de Fysica en Sterrenkunde. Procedure voor de evaluatie van de masterproef Opleidingsraad van 5/3/2013. Opleiding Master in de Fysica en Sterrenkunde Procedure voor de evaluatie van de masterproef De evaluatieprocedure is in voege vanaf academiejaar 2013-14. Voor het academiejaar

Nadere informatie

! " #" $ % & $ & "! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 (

!  # $ % & $ & ! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 ( De tekst in cursief is het Aanvullend facultair reglement betreffende het doctoraat in de wetenschappen en het doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen De bijzondere bepalingen en criteria

Nadere informatie

STAGEPORTFOLIO POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN SOCIOLOGIE

STAGEPORTFOLIO POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN SOCIOLOGIE STAGEPORTFOLIO POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN SOCIOLOGIE Met de stage politieke wetenschappen willen we je in de eerste plaats een boeiend en leerrijk (eerste) contact

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie juli 2015. Artikel 1: Algemene doelstellingen De bachelorscriptie is een bijzondere vorm

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de masterscriptie (tweede master rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de masterscriptie (tweede master rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de masterscriptie (tweede master rechten) Goedgekeurd op het opleidingsbestuur van 11 juni 2012. Artikel 1: Algemene doelstellingen De masterscriptie

Nadere informatie

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102 B 3000 LEUVEN Brochure Permanente Vorming in de Psychologische Interventies 1. Wat is de Permanente

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOORBEREIDING MASTERPROEF MASTER GEOGRAFIE & MASTER GEOMATICA EN LANDMEETKUNDE

RICHTLIJNEN VOORBEREIDING MASTERPROEF MASTER GEOGRAFIE & MASTER GEOMATICA EN LANDMEETKUNDE RICHTLIJNEN VOORBEREIDING MASTERPROEF MASTER GEOGRAFIE & MASTER GEOMATICA EN LANDMEETKUNDE 1. OVERZICHT BELANGRIJKE DATA Vr 29/01/16 (DATVMP1): deadline keuze Voorbereiding Masterproef Vr 05/02/16 (DATVMP2):

Nadere informatie

26/09/2017. geslaagd voor VOP; alle. vakken van masterjaar volgen.

26/09/2017. geslaagd voor VOP; alle. vakken van masterjaar volgen. http://www.ugent.be/ea/nl/faculteit/diensten/stu dentenadministratie/masterproef Ingenieurswetenschappen Industriële wetenschappen 2017-2018 Drie documenten: Masterproefmodaliteiten (!!tijdslijn op laatste

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

Politieke Wetenschappen en Sociologie. 2 de opleidingsfase. Infosessie 25 september 2017

Politieke Wetenschappen en Sociologie. 2 de opleidingsfase. Infosessie 25 september 2017 Politieke Wetenschappen en Sociologie 2 de opleidingsfase Infosessie 25 september 2017 Structuur van de bacheloropleiding 1 ste fase 2 de fase 3 de fase Politieke wetenschappen Sociologie Structuur van

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102 B 3000 LEUVEN Brochure Permanente Vorming in de Psychologische Interventies 1. Wat is de Permanente

Nadere informatie

Facultaire kalender

Facultaire kalender Facultaire kalender 2015-2016 na kennisname van de faculteitsraad op 4/11/2015 september 2015 18/09/2015 plechtige opening academiejaar 2015-2016 18/09/2015 10:00 onthaal nieuwe instroom bachelor psychologie

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Openbare Masterproefverdediging

Openbare Masterproefverdediging FACULTEIT GENEESKUNDE LOGOPEDISCHE EN AUDIOLOGISCHE WETENSCHAPPEN HERESTRAAT 49 / 721 BE-3000 LEUVEN Openbare Masterproefverdediging Logopedische en Audiologische Wetenschappen - juni 2013 - INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Vooraf Dit basisreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Getuigschrift Bijzondere

Nadere informatie

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo 2017-2018 Landsexamen Aruba Directie Onderwijs, afdeling Examenbureau Voorwoord Dit is het document Algemene informatie Profielwerkstuk

Nadere informatie

Facultaire kalender

Facultaire kalender Facultaire kalender 2014-2015 goedgekeurd faculteitsraad 1-07-2015 september 2014 19/09/2014 Plechtige opening academiejaar 2014-2015 19/09/2014 10:00 onthaal nieuwe instroom bachelor psychologie (tot

Nadere informatie

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE MASTERPROEF IN DE FACULTEIT LK

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE MASTERPROEF IN DE FACULTEIT LK FACULTEIT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN KINESITHERAPIE AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE MASTERPROEF IN DE FACULTEIT LK Dit document is een voorstel van de commissie masterproef, laatste wijzigingen werden goedgekeurd

Nadere informatie

Facultaire kalender

Facultaire kalender Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning Facultaire kalender 2016-2017 na kennisname door de faculteitsraad op 1/03/2017 september 2016 26/09/2016 start

Nadere informatie

Handleiding Mathis voor studenten eerste master Rechten

Handleiding Mathis voor studenten eerste master Rechten Handleiding Mathis voor studenten eerste master Rechten Inleiding Zoals vorig academiejaar verloopt de administratie inzake Masterproef I elektronisch. Daarvoor werken wij met het programma MaThiS. In

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Begeleiding van de masterproef

Begeleiding van de masterproef Begeleiding van de masterproef Omschrijving De masterproef is het werkstuk waarmee een masteropleiding wordt afgerond. Het weerspiegelt de algemeen kritisch-reflecterende ingesteldheid of de onderzoeksingesteldheid

Nadere informatie

Academische kalender Biomedical Engineering

Academische kalender Biomedical Engineering Academische kalender 2016-2017 Biomedical Engineering September 2016 Do. 1 11 u. Startvergadering masterproef Eindvoorstellingen masterproeven, derde examenperiode Vrij. 2 Eindvoorstellingen masterproeven,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER)

Onderwijs- en Examenreglement (OER) Onderwijs- en Examenreglement (OER) 2014-2015 Waar vind je het terug? http://www.kuleuven.be/onderwijs/oer Kies dan Facultaire onderwijs-en examenreglementen En selecteer Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

Uitsluiting creditcontract

Uitsluiting creditcontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting creditcontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Stage en eindwerk

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Stage en eindwerk Groep Technologie & Design Campus De Nayer Bijzonder reglement Stage en eindwerk Academiejaar 2013-2014 Inhoudstafel 0. Begripsbepalingen 4 1. Visie 4 1.1 Externe criteria 4 1.2 Interne criteria 4 2.

Nadere informatie

Facultaire kalender

Facultaire kalender Facultaire kalender 2013-2014 vastgesteld door de faculteitsraad op 21-05-2014 september 2013 23/09/2013 start academiejaar start 12 weken onderwijsactiviteiten van het 1e semester (t.e.m. 14/12/2013)

Nadere informatie

Master. Prof. Steven Eggermont, programmadirecteur

Master. Prof. Steven Eggermont, programmadirecteur Master Prof. Steven Eggermont, programmadirecteur Master in de communicatiewetenschappen Media, Cultuur en Beleid Strategie en Organisatie Mediapsychologie Je kiest 1 masterclass: Audiovisuele analyse:

Nadere informatie

Artikel 4 1. Het proefschrift kan door één persoon dan wel door twee personen tezamen worden geschreven.

Artikel 4 1. Het proefschrift kan door één persoon dan wel door twee personen tezamen worden geschreven. Promotiereglement van de Open Universiteit Nederland Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Wet : de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)

Nadere informatie

Handleiding masterproefapplicatie - promotoren. Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen academiejaar

Handleiding masterproefapplicatie - promotoren. Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen academiejaar Handleiding masterproefapplicatie - promotoren Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen academiejaar 2015-2016 Algemene informatie De masterproefapplicatie is terug te vinden op: https://ppw.kuleuven.be/apps/masterproef/

Nadere informatie

Stagereglement Criminologie

Stagereglement Criminologie Stagereglement Criminologie Artikel 1 Voor dit reglement betekent: STAGE: Veldwerk i.v.m. een opleidingsonderdeel gedoceerd in de opleiding criminologie, verricht in een publieke of privaatrechtelijke

Nadere informatie

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur 1 Inleiding en opzet 1.1 Doelstelling bachelorwerkstuk Het individuele bachelorwerkstuk is de afsluiting van de bacheloropleiding Nederlandse taal

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 VIA VINCI ACADEMY 2015-1 - In het portfolio worden per module* werkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

Doctoraatsreglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Doctoraatsreglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Doctoraatsreglement Faculteit Rechtsgeleerdheid 2012 Afdeling I. Doctoraat Algemene bepalingen Artikel 1. Een proefschrift is het resultaat van origineel en wetenschappelijk onderzoek door een doctorandus

Nadere informatie

Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015)

Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015) Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015) Hieronder volgt een overzicht van de stappen in de formele procedure die uiteindelijk wordt afgesloten door

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Vooraf Dit beoordelingsreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Gedragstherapie bij

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2014-2015 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Rechtstreekse

Nadere informatie

De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek

De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek Reglement 2014-2015 1. Omschrijving 1.1 De MA-scriptie is een schriftelijk verslag van een door de student zelfstandig opgezet en uitgevoerd onderzoek.

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Algemene informatie voor docenten: 1 ste examenperiode januari/februari academiejaar

Algemene informatie voor docenten: 1 ste examenperiode januari/februari academiejaar Algemene informatie voor docenten: 1 ste examenperiode januari/februari academiejaar 2016-2017 Inhoud Algemene kalender... 1 Kerstvakantie... 1 Examenperiode... 2 Indienen punten... 2 Bekendmaking examenresultaten...

Nadere informatie

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE INLEIDING 2 1. HET BACHELOREINDWERKSTUK KI 3 2. PROCEDURES 4 2.1. AANMELDINGSPROCEDURE 4 2.2. PROCEDURE BIJ AFRONDING 5 2.3. GESCHILLEN 5 3. BEGELEIDING EN

Nadere informatie

EVC-PROCEDURE AUHL Organogram en procedureschema

EVC-PROCEDURE AUHL Organogram en procedureschema EVC-PROCEDURE AUHL Organogram en procedureschema Goedgekeurd door de RvB AUHL op 12.11.2013 EVC-organogram AUHL Raad van Bestuur Installatie validerende instantie EVC Installatie beroepscommissie EVC Samenstelling

Nadere informatie

Handleiding Mathis voor studenten tweede master Rechten

Handleiding Mathis voor studenten tweede master Rechten Handleiding Mathis voor studenten tweede master Rechten Inleiding Zoals vorige academiejaar zal de administratie inzake Masterproef II volledig elektronisch verlopen. Daarvoor werken wij met het programma

Nadere informatie

Infosessie 8 mei 2017 Erasmus: verder verloop

Infosessie 8 mei 2017 Erasmus: verder verloop Infosessie 8 mei 2017 Erasmus: verder verloop 1. Learning agreement a. Basisprincipes voor het kiezen van vakken b. Hoe vakken kiezen? c. Voor hoeveel studiepunten d. Hoe geef je het programma door aan

Nadere informatie

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE MASTERPROEF IN DE FACULTEIT LK

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE MASTERPROEF IN DE FACULTEIT LK FACULTEIT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN KINESITHERAPIE AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE MASTERPROEF IN DE FACULTEIT LK Dit document is een voorstel van de commissie masterproef Aangepast op 20 september 2010,

Nadere informatie

Examenreglement Kandidaat 2017

Examenreglement Kandidaat 2017 1 Examenreglement Kandidaat 2017 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Inschrijvingen 3. Examenafname 4. Beroepsprocedure 5. Beoordeling en bekendmaking resultaten 6. Inzage 7. Copyright en geheimhoudingsverplichtingen

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

Uitsluiting creditcontract

Uitsluiting creditcontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting creditcontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

De kandidaat slaat zijn samenvatting op onder de naam S-Jenaam.Jevoornaam.docx Bv. S-Vermeulen.Luc.docx

De kandidaat slaat zijn samenvatting op onder de naam S-Jenaam.Jevoornaam.docx Bv. S-Vermeulen.Luc.docx ie-prijzen 2017 Artikel 1 Doelgroep ie-net schrijft een wedstrijd uit ter bekroning van de masterproeven van studenten van de faculteiten ingenieurswetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen, industrieel

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven Participatiereglement Studentenraad KU Leuven I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen BACHELOR IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (180 SP) Opgelet: De gehele structuur van de bacheloropleiding is gewijzigd. Voortaan bestaat de opleiding uit drie modules, nl. Discipline, Methode en Ontplooiing,

Nadere informatie

REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG

REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 12 december 2006 en

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 16.06.2006 met ingang van het academiejaar 2006-2007 1. Definities

Nadere informatie

Procedureoverzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015)

Procedureoverzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015) overzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015) Hieronder volgt een overzicht van de stappen in de formele procedure die uiteindelijk wordt afgesloten door de openbare verdediging van het proefschrift.

Nadere informatie

KU LEUVEN FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN. Reglement masterproef

KU LEUVEN FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN. Reglement masterproef KU LEUVEN FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Reglement masterproef 25 mei 2016 1 INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 4 1 MASTERPROEF... 4 1.1 OMSCHRIJVING... 4 1.2 DOELSTELLINGEN... 4 1.2.1

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

Aanpassingen OER 14-15

Aanpassingen OER 14-15 Aanpassingen OER 14-15 Algemeen: aanpak Focus: vereenvoudiging, inkorting, verheldering Daarnaast: mogelijkheden voor optimalisatie -ervaringen faculteiten en diensten -ervaringen beleid -externe regelgeving

Nadere informatie

Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht

Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht Inleiding Een masterscriptie is een academisch werkstuk waarin verslag wordt gedaan van een wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Samenstelling van de punten

Samenstelling van de punten Samenstelling van de punten De examencommissie ontvangt voor iedere haio de beoordeling voor elk opleidingsonderdeel uitgedrukt in een score op 20 of geslaagd/niet-geslaagd. Het betreft de opleidingsonderdelen:

Nadere informatie

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Algemene criteria 1. De scriptie is het schriftelijke verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in een grote mate van

Nadere informatie

Examenspreiding in de praktijk

Examenspreiding in de praktijk 1 Examenspreiding in de praktijk De KU Leuven hanteert een vervroegde examenregeling. Dit betekent dat je aan het begin van het academiejaar, in september, bij het invullen van je Individueel StudieProgramma

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 15.02.2008

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2015-2016 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Antwerpen

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE voor afgestudeerden van de masteropleiding lymfedrainage en oncologische fysiotherapie aan

Nadere informatie

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102 B 3000 LEUVEN Brochure Permanente Vorming in de Psychologische Interventies 1. Wat is de Permanente

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2016-2017 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Schakelprogramma

Nadere informatie

Formulier om de toelating te vragen tot de eerste inschrijving voor het doctoraat in de FPPW 1

Formulier om de toelating te vragen tot de eerste inschrijving voor het doctoraat in de FPPW 1 FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Formulier om de toelating te vragen tot de eerste inschrijving voor het doctoraat in de FPPW 1 1. Informatie over de kandidaat-doctoraatsstudent Naam:...

Nadere informatie

KU LEUVEN FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN. Reglement masterproef

KU LEUVEN FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN. Reglement masterproef KU LEUVEN FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Reglement masterproef 24 mei 2017 1 INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 4 1 MASTERPROEF... 4 1.1 OMSCHRIJVING... 4 1.2 DOELSTELLINGEN... 4 1.2.1

Nadere informatie