Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat Waar SJSJ voor gaat Van strategie naar actie Missie Onze kernwaarden...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden..."

Transcriptie

1 SJSJ

2 Inhoudsopgav Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat Missi... 6 Onz krnwaardn... 7 Waar SJSJ voor gaat Visi Ambitis Van stratgi naar acti D lidnd princips D sturing D mting van d ralisati D tokomst... 16

3 Bij d totstandkoming van dit stratgikompas hbbn w Voorwoord gkkn naar ontwikklingn in onz omgving: ontwikklingn rond jongrn, in d jugdzorg n in ht jugdzorgstlsl maar ook naar d ontwikklingn in d arbidsmarkt, d politik n d maatschappij. Kansn, bdrigingn, ri- SJSJ invstrt m in d lfbaarhid van d maatschappij. sico s, strktn n zwakts zijn daarbij in kaart gbracht. W staan voor top justitiël jugdzorg via Ht Krpunt, top gslotn jugdzorg via Icarus n top trajctzorg ondr mr Aan d hand van scnario s zijn w gkomn tot stratgisch via onz gzinshuizn n d trajctn di w aanbidn. kuzs di ons n stvig fundamnt bidn voor d to- Maar ook voor innovati, dialoog n n lrnd organisa- komst. Zodat w kunnn bijdragn aan d zakn di w b- ti van profssionals. En SJSJ als knnis & xprtiscntrum langrijk vindn. Maar w wtn ook dat d ontwikklingn is bovndin n maatschapplijk ondrnming mt oog juist in ons vld vaak turbulnt zijn n nog al ns kunnn voor d hdndaags risico s n kansn. vrandrn. Daar motn w op anticiprn. En dat don w Onz ambitis lign r nit om. Dit stratgikompas b- ook maar kijkn natuurlijk wl god of dat ook voldond schrijft d ambitis di SJSJ voor gaat ralisrn. aansluiting vindt bij onz missi n visi. En mt nam bij- En vanuit wlk visi w dat gaan don. Wij nmn graag d draagt aan nog btr ondrstuning van jongrn bij ht vrantwoordlijkhid voor ht rsultaat, zowl waar ht gaat vrwrvn van n prspctifvoll plk in d maatschappij. om doln als om samnwrking mt partnrs n stakholdrs maar vooral d rsultatn di w mt d jongrn n Dit stratgikompas is tot stand gkomn door bijdragn van hun oudrs/opvodrs brikn. En plan hlpt ons daarbij. vrschillnd mdwrkrs uit divrs disciplins n functigropn uit onz ghl organisati. In inspirrnd wrk- Ht uitdragn n nastrvn van di ambitis btknt ht confrntis dachtn zij m ovr d missi, d visi n d tlkns op zok zijn naar niuw uitdagingn n vrruiming kors van SJSJ. Én ovr d uitwrking rvan. Dankzij hun pas- van d dinstvrlning. SJSJ wil haar horizon vrbrdn n si, crativitit n daadkracht is ht n wlovrwogn plan uitgroin naar n multifunctionl organisati di voorzit gwordn dat kan rknn op n groot intrn draagvlak. in jugd-, (jong)volwassnnzorg, alsmd voor dz dolgropn gëignd zorg, bhandl-, n (praktijk)ondrwijs- Ht is mt trots dat ik dit stratgikompas prsntr. Ik zi programma s. T dnkn valt aan d vrdr ontwikkling r naar uit om d ambitis in n god samnwrking mt van n instlling voor adolscntn, n voorzining voor lkaar t ralisrn. civilrchtlijk allnstaand mindrjarig vrmdlingn n fornsisch zorg voor licht vrstandlijk bprkt jong- Drs. J. Rombout rn n jongvolwassnn. D ambitis van SJSJ om zich tot dirctur/bstuurdr n multifunctionl organisati t ontwikkln past in d voornmns tn aanzin van d hrpositionring n hrinrichting van d mr spcialistisch jugdzorg. ming i u r r v & i t ambi

4 Waar SJSJ voor staat Missi tif c p s r p t s m o k to W brngn intracti tot Onz krnwaardn d maatschappij door t wrkn aan ht tokomstprspc- stand tussn onz jongrn Onz missi n visi vragn om duidlijk krnwaardn. SJSJ staat voor: tif van jongrn n (jong)volwassnn. Samn mt hn n n (jong)volwassnn n d mt oudrs, opvodrs, famili n andr btrokkn profs- maatschappij door bijvoor- sionals. bld voor jongrn wrk- SJSJ invstrt m in d lfbaarhid van Prspctif n groi Intgr, rspctvol n btrokkn Maatschapplijk vrantwoordlijkhid n samnwrking Excllnt kwalitit Profssionalitit n ignaarschap Flxibilitit n n xtrn blik n lrsituatis t crërn Wij wtn dat ook jongrn n (jong)volwassnn mt com- di n dirct bijdrag plx gdragsstoornissn n psychiatrisch problmatikn lvrn aan dz maatschap- n niuw prspctif kunnn brikn n n aanvaardba- pij. SJSJ staat als organisati r plk in d maatschappij kunnn vrwrvn. En plk waar middn in d samnlving. zij zich prttig bij voln n waarin z ook cht participrn. Dit btknt dat w alln SJSJ wil hn daarom, samn mt oudrs, opvodrs n and- succsvol kunnn zijn door r profssionals, ondrstunn, bglidn n bhandln nauw samn t wrkn mt zodat zij di plk ook daadwrklijk vindn. ktnpartnrs n daarin rgi t houdn tn aanzin Dit don w door ht aanbidn van diagnostik, divrs g- van d hulpvrlning: w dragsintrvntis, passnd ondrwijs, dagbstding n ook vindn dat alln op basis stag- n wrktoliding. Idr jongr krijgt n trajct op van trajctvrantwoordlijk- maat, zowl individul als gropsgricht. Ons uitgangspunt hid n totaaloplossing kan is dat d gslotn stting zo kort moglijk is, zo intnsif als wordn ggarandrd. nodig n dat d bhandling altijd ondrdl uit maakt van Dz waardn zijn in d wrkconfrntis (dls opniuw) gkozn n goprationalisrd. n totaaltrajct. In dat trajct richtn w ons op d mog- Ht zijn dan ook d gmnschapplijk ovrtuigingn n motivn di ons wrk knmr- lijkhdn van d jongrn waarbij w rkning houdn mt kn. vntul bprkingn. Eign vrantwoordlijkhid n ign kracht staan cntraal. En dát sprkn w aan. Dz krnwaardn bpaln zowl intrn als xtrn ho wij onz dolstllingn ralisrn.. Z zijn in fit ons kompas n vormn d basis voor samnwrking ondrling, samnwrking mt partnrs n stakholdrs n ook voor d bhandling, d bgliding n ht ondrwijs van onz jongrn. En z hbbn gvolgn voor d intrn organisati, systmn n procssn, zoals ht prsonlsblid, d manir waarop tams samnwrkn n d manir van lidinggvn. Daarm gvn z zowl vorm aan ht HOE als aan ht WAT.

5 Prspctif n groi W wrkn samn mt jongrn n hun oudrs, opvodrs n familildn aan n niuw prspctif. Vanaf dag één. All inzt, intrvntis, bhandling n bgliding zijn daarop gricht. En niuw prspctif, n blijvnd prspctif. Prspctif staat ook voor andrs kijkn. En dat don w. W kijkn andrs naar d jongrn: Excllnt kwalitit Wij nmn gn gnogn wat z wl kunnn brikn n ho z kunnn groin. Ook in d samnwrking mt lkaar brngn w kr op kr niuw prspctif aan: n andr mt ht gaat wl of god gnog. Wij don ht bst, wat w ook don. wrkwijz of its bzin vanuit n andr prspctif. Kwalitit wint altijd. Kwalitit conform d vrwachtingn van onz opdracht- n d krnwaard gvrs, onz jongrn n hun oudrs n vrzorgrs n conform d normn Intgr, rspctvol n btrokkn W handln intgr. Naar jongrn, naar di gldn. Maar wij willn nt its mr don dan voldon aan d stds tonmnd uitgsprokn n vanzlfsprknd vrwachtingn van dign mt wi w wrkn n voor wi wrkn. Dus ook voor lkaar. hun gzin maar ook naar lkaar. Intgr handln is voor ons synonim aan onz functi adquaat n zorgvuldig uitofnn mt inachtnming van Profssionalitit n ignaarschap Wij gvn op n profssionl onz vrantwoordlijkhdn n d gldnd rgls n wtgving. W gaan rspctvol mt lkaar om: mt lkaar, mt onz jongrn, mt dins gzin n mt d andr btrokkn hulpvrlnrs. Dat btknt dat w lkaar in d wijz invulling aan ons wrk. Zodat w xcllnt kwalitit kunnn bidn. waard latn n lkaar d ruimt gvn om t zijn wi n ho z willn zijn, Dat vraagt knnis, inzicht n d juist vaardighdn. Knnis van ons vak n uitraard binnn d grnzn van normn n waardn. Wij hbbn oog voor knnis ovr ht wrk dat w don. En intracti mt d praktijk. Maar ook in- d ignhid van lk jongr. Wij vrplaatsn ons in zijn kijk op d wrld zicht in wat ht btknt wat w don of wat ons handln mt zich m kan n in zijn visi op ht lvn. Wij ondrstunn hm bij ht vrvulln van zijn brngn. Dat btknt initiatif nmn, vrantwoording aflggn n indin prsoonlijk doln. En zijn daar bij btrokkn. Wij zokn samn uit ho nodig (bij)sturn vanuit d ign rsultaat- n ktnvrantwoordlijkhid. hij zo god als moglijk wr kan functionrn binnn zijn ign omgving. Fdback durvn gvn n willn ontvangn. W staan opn voor d visi van Maar w zijn btrokkn bij lkaar: W voln ons vrbondn mt d organi- d andr, gvn lkaar fdback n rflctrn mt lkaar om van lkaar t sati waarvoor w wrkn n ht wrk wat w don. W hbbn hart voor d durvn lrn. W nmn vrantwoordlijkhid voor ht ign handln, zijn zaak n spannn ons in om d doln t bhaln. aansprkbaar op ons gdrag n sprkn andrn daarop aan. W houdn ons aan gmaakt afsprakn of communicrn duidlijk n vooraf als w dat Maatschapplijk vrantwoordlijkhid n samnwrking W nmn vrantwoordlijkhid nit kunnn of mogn don. voor wat w don n lggn daar rknschap voor af. W latn zakn nit Flxibilitit n n xtrn blik Onz mnsn hbbn n brd, x- liggn di misschin nit tot onz vrantwoordlijkhid bhorn. Wij don trn gricht blik. W zijn op d hoogt wat r splt: in- én xtrn n hou- dingn di waard tovogn aan mns, organisati n maatschappij, maar dn lkaar daarvan op d hoogt. W zijn glijkwaardig gsprkspartnrs bginnn binnn ht klin cosystm waarbinnn wij lvn n wrkn. W n kijkn vrdr dan wat in rst instanti moglijk lijkt. SJSJ oprrt in n kijkn kritisch naar d votprint di wij zlf achtrlatn n zijn kritisch naar dynamisch omgving. Mt continu vrandrnd maatschapplijk n poli- onz opdrachtgvrs n klantn. Samn wrkn aan samnwrking is d tik ontwikklingn in d jugdzorgsctor. Dat vraagt om mr flxibilitit slutl tot succs. Als collga s rspctrn w lkaar n latn w lkaar in d n andrs gaan wrkn, nit alln van d organisati in zijn ghl, maar waard n makn w gbruik van lkaars kwalititn maar ook van lkaars ook van d individul mdwrkr. Soms mot j ht oud vrtrouwd los- vrschilln. En zo stlln wij ons ook op naar onz collga-profssionals van latn om plaats t kunnn makn voor n niuw uitdaging. Mdwrkrs andr instllingn n organisatis mt wi wij samn wrkn. wordn stds mr ambassadurs van SJSJ n zulln mr n mr buitn d grnzn van d lfgropn gaan wrkn.

6 Waar SJSJ voor gaat Visi Onz visi bschrijft d ambitis di w d komnd jarn willn ralisrn. D visi is gbasrd op d krnwaardn van SJSJ n houdt ook rkning mt trnds n ontwikklingn in onz vaak turbulnt omgving. W hbbn op basis van uitvorig vrknningn van xtrn n intrn ontwikklingn kuzs gmaakt di n god basis zijn voor n gzond tokomst van onz organisati. En di r to bijdragn dat wij onz missi ook cht kunnn blijvn waarmakn. SJSJ wil haar horizon vrbrdn n uitgroin naar n multifunctionl organisati di voorzit in jugd- n (jong)volwassnnzorg, alsmd voor dz dolgropn gëignd zorg, bhandl-, n (praktijk)ondrwijsprogramma s. SJSJ ambirt n vnwichtig portfolio mt intgral SJSJ is ht knnis- n xprtiscntrum (KEC) voor jugd n gzin in Ndrland. In dit KEC is onz jarnlang rvaring, xprtis n knnis gbundld n stlln w dz tr bschikking voor Ambitis Om onz visi t brikn, hbbn w n aantal krnambitis voor d komnd priod bnomd. Dz ambitis dragn all bij aan ons hoofddol: ht bidn van d juist zorg, bgliding n bhandling aan onz jongrn zodat zij n god plk in d maatschappij kunnn vrwrvn n hun lvn kunnn lidn. andrn. Dat btknt dat Top justitiël & gslotn jugd- n (jong)volwassnn zorg w n vraagbaak zijn voor Excllnt trajctzorg (ambulant & rsidntil, voor- n nazorg) profssionals maar ook dat Brd portfolio n financil robuust Knnis- n xprtiscntrum Excllnt ondrstuning, bst wrkgvr n lrnd organisati w bijdragn aan wtnschapplijk ondrzok n xprtisontwikkling n ht gricht oplidn van profssionals in d jugdzorg. Ambiti 1 TOP JUSTITIËLE & GESLOTEN JEUGDZORG God don n god blijvn don. Btr don, daar is waar ht om draait. Onz intrvntis zijn spcialistisch dinstvrlning voor jongrn n (jong)vol- Wij zijn n inspirrnd aantoonbaar ffctif n wordn profssionl uitgvord. W zijn HKZ g- wassnn mt complx gdragsstoornissn n psychiatri- n lrnd organisati waar ondrwijs-, zorg- n bhandl-)programma. W zijn strk in stabilisati van d sch problmatikn. Dit vormt d basis voor xcllnt zorg btrokkn profssionals & bhandling voor vandaag n ook voor morgn n draagt graag hun talntn inzttn tvns bij aan ht zkr stlln van d continuïtit van d n zich blijvnd ontwikkln. nabij zijn (oudrs, vrzorgrs, grootoudrs, tc.). Zij participrn zo vl als mo- organisati op lang trmijn n ht daarm kunnn blijvn Wij staan voor n gdgn glijk in d bhandling n wordn, indin nodig, ook door ons thraputisch bdinn van d vrschillnd opdrachtgvrs. Dit don w n duurzam bdrijfsvoring zo vl moglijk als zlfstandig organisati n daar waar di maximaal ondrstuning Dat btknt dan ook dat w inzttn op ht vrdr vrstrkn van onz bhan- ht nodig is samn mt andr zorgaanbidrs. bidt aan onz krntakn. En dlmthodikn n intrvntis. Ht gbruik makn van vidncbasd mtho- w zijn d bst wrkgvr dikn n rknd intrvntis hft d voorkur maar nadrukklijk wordt ook voor onz mnsn. crtificrd. Wij bidn voor jongrn n sluitnd n optimaal (diagnostisch, problmatik van d jongrn n jongvolwassnn n w wrkn nadrukklijk ook aan motivati van d jongrn om dl t nmn aan hun programma. Maar w kijkn ook naar dins systm; d mnsn di d jongrn ht mst bglid samn mt hun kindrn. praktijkrvaring gbruikt (practicbasd) n ontwikkln wij zlf intrvntis. Mt ht uitwrkn van dz ambiti richtn w ons op d volgnd dolgropn: jongrn n jongvolwassnn mt complx gdragsproblmatik in d rsidntiël dwang n drang stting al dan nit in combinati mt n Dolgricht licht vrstandlijk bprking; jongrn n jongvolwassnn mt sksul promiscu gdrag of slachtoffrs van dit gdrag inclusif lovrboyslachtoffrs; adolscntn mt n strafrchtlijk titl.

7 Ambiti 2 EXCELLENTE TRAJECTZORG (AMBULANT & RESIDENTIEEL) Zorg n bhandling stoppn nit bij Ambiti 4 KENNIS- EN EXPERTISECENTRUM Wij zijn ht xprtiscntrum voor hulpvragn op ht grnsvlak van zorg & wlzijn, zorg & vilighid, zorg & ondrwijs n arbidstoliding. Voor collga-instllingn, voor stakhol- ht vrlatn van d lfgropn. Wij vrzorgn daarom n sluitnd aan- drs in ht vld n ook voor prsonn n organisatis uit n in ht ntwrk pak in ht ghl trajct: van diagnos tot succsvoll uitstroom naar n van jongrn. Dnk bijvoorbld aan familildn di handrikingn zokn vrvolgplk. Naar huis, naar n zlfstandig woonplk of naar n vr- om om t gaan mt d jongr of bijvoorbld d rijschoolinstructur of volgvoorzining zoals n plggzin, n gzinshuis of n bhandl- of profssionals uit ht rgulir voortgzt of bropsondrwijs. Profssionals in bglidingsgrop. W sluitn daarbij aan op d ontwikklingn in d ht vak (jugdvld n ktnpartnrs) nomn SJSJ als n top-instlling. W JugdzorgPlussctor n gvn actif vorm aan d vir uitstroomprspctivn ontwikkln gdragsintrvntis di als ffctif rknd wordn, w vrrich- via JugdzorgPlus-trajctn waarbij idr jongr n trajctplan krijgt dat tn wtnschapplijk ondrzok, w publicrn in gzaghbbnd tijdschrif- bstaat uit n bhandl- n bglidingsarrangmnt op maat. W wrkn tn n lvrn bijdragn aan wrkgropn n congrssn. Binnn ht KEC is aan n succsvoll uitstroom waarbij jongrn ook na n half jaar na ht tvns plaats voor n ign diagnostikcntrum. Voor d ign jongrn n afsluitn van ht trajct stabil zijn. Zij don ht god op d lfgbidn vi- tvns toganklijk voor andrn. lig wonn, social structuur, ondrwijs, wrk of opliding di lidt tot wrk. Ambiti 5 EXCELLENTE ONDERSTEUNING, BESTE WERKGEVER EN LERENDE ORGANISATIE Top zorg n Mt ht uitwrkn van dz ambiti richtn w ons naast onz bstaand dolgropn op: ovrlastjongrn n risicogropn in d samnlving; jongrn in d lftijd jongr dan 12 of oudr dan 18; multiproblmgzinnn. top bhandling vragn d juist ondrstuning op all vlakkn: mnsn, procssn n facilititn. Onz organisati is d bst wrkgvr in d jugd- Ambiti 3 BREED PORTFOLIO EN FINANCIEEL ROBUUST Binnn dz zorg. In onz organisati zijn ruim moglijkhdn voor opliding n ontwikkling. Onz mdwrkrs wordn in hun wrk god gfacilitrd n gmanagd. Z zijn tvrdn n hbbn plzir in hun wrk. ambiti wrkn w raan om als maatschapplijk ondrnming n brd portfolio aan klantn/financirs t kunnn bidn n financil robuust t SJSJ wil n xcllnt ondrstunnd organisati zijn van waaruit d wrk- zijn. Zodat w mindr afhanklijk zijn van stlslwijzigingn, d t vrwach- procssn optimaal wordn gfacilitrd. Wij zijn kostnbwust n in control. tn afnam van rsidntiël capacitit tc.. Ht kunnn bidn van di zorg Wij zijn transparant in d kostn van intgral bhandltrajctn voor onz di nodig is voor d jongrn di aan ons wordn tovrtrouwd. En ook kindrn n jongrn, n kunnn dz bidn tgn n maatschapplijk wrkglgnhid zo vl als moglijk kunnn bhoudn. Dit lidt rto dat vrantwoord prijs-prstati-vrhouding. w opdrachtn kunnn vrwrvn di hiraan n bijdrag lvrn, zoals n aanbod voor AMV-rs. Ook kunnn wij aanbod bidn dat gfinancird kan Ook onz facilititn zijn xcllnt: d woon- n vrblijfvoorziningn, d tr- wordn via d gmntn, AWBZ, zorgvrzkringswt of ht ministri van rinn. D kwalitit van d huisvsting, facilititn n dinstn voor jongrn, justiti. mdwrkrs n bzokrs is uitstknd. Alls wrkt n voldot aan d actul isn n wnsn van onz gbruikrs n opdrachtgvrs. ambitius

8 Van stratgi naar acti D lidnd princips Mt dit stratgikompas Dit gburt op d volgnd nivaus: 1 wil SJSJ nit alln klaar zijn voor d tokomst maar wil SJSJ tvns n ord- gn n actiplannn gburt door ht Managmnttam n ht op- ning brngn in rds bstaand initiativn, wrkgropn n projctn. Gzamnlijk is n aantal lidnd princips bnomd: rationl managmnt samn mt hun tams. Daar waar moglijk n D rout nodig pakkn w zakn gmnschapplijk aan. Maar w wrkn dwars door functigropn hn. Juist daar zit d kracht n d vrbinding tus- Wat al god ging, blijvn w don, wat btr kan, gaan w btr don. sn primair procs & ondrstunnd procssn. Pr projct is r n Maar projctn of wrkgropn di nit mr passn in onz aang- kartrkkr. schrpt ambitis zttn w stop. 2 Onz missi n ambitis vormn in fit d paraplu voor all actis di dlijk voor d bnodigd organisationtwikkling n is ht Manag- stn di w gaan ontwikkln passn minimaal in n van d ambitis mnttam in fit ook d stuurgrop voor all projctn di d komn- n dragn bij aan ht waarmakn van onz missi. d jarn wordn uitgzt. D implmntati van d stratgi vindt zo vl moglijk plaats in d lijn n daar waar ht mot kizn w voor n projctmatig aanpak. Ht Managmnttam zorgt voor d kadrs n d facilititn om d dolstllingn t ralisrn. Ook is ht Managmnttam vrantwoor- w don, all projctn di w gaan startn. En d productn n din- D inhoudlijk uitwrking van d stratgi, d oprationl dolstllin- Maar altijd mt n duidlijk projctopdracht n n hldr mandaat. D mting van d ralisati Om d rali- Productn n dinstn di w gaan ontwikkln of gaan vrbtrn, sati van onz ambitis n dolstllingn t kunnn volgn, wrkn w mt wordn dirct voorbrid op ht brdr n ambulant kunnn inzttn. hldr rsultaatafsprakn. Dit gburt mt n gstandaardisrd planning En modulair opgbouwd inclusif n hldr bgroting. Daarm kun- & control cyclus n w lggn in jaarplannn all bijdragn vast aan d ralisa- nn w z brdr inzttn, brdr aanbidn maar ook op maat makn ti van ht stratgikompas. Hiraan is n mrjarig invstringsplan gkop- (maatwrkarrangmntn). pld, dat jaarlijks wordt bijgstld. Zo zulln w d voortgang van d plannn W latn ons nit blmmrn door schottn in financiring n wt- n n procssn monitorn. rglgving of schottn tussn organisatis. W hbbn r rspct voor maar probrn z t doorbrkn. Idr mdwrkr binnn SJSJ draagt bij aan d ralisati van d missi, visi n stratgi. Onz krnwaardn zijn richtinggvnd voor ht profssionl gdrag van idr mdwrkr. Dat mogn w van lkaar vrwachtn n daar mogn w lkaar op gaan aansprkn. D sturing Mt d totstandkoming van dit stratgikompas door d bijdragn van ons managmnt n mdwrkrs bschikkn w nu ovr n concrt kompas voor d komnd jarn. D volgnd stap is ht concrt makn n uitvorn.

9 D tokomst Ons uitindlijk dol is jongrn zo succsvol moglijk trug t latn krn naar d maatschappij. Om dat t brikn krijgn d jongrn tijdns hun vrblijf zovl moglijk vaardighdn aanglrd n ondrwijs op maat aangbodn. Zo komt idr jongr na n bhandling in Ht Krpunt of in Icarus voorbrid trug! alisrn m i t p o n n r vrbt Colofon: Vormgving n ralisati: Stas communicati & ontwrp Eindrdacti: Afdling communicati SJSJ Contactadrs: SJSJ, Patr Kustrswg, NL, Cadir n Kr, Tl:

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO)

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO) FUNCTIEBESCHRIJVING Hoofd Evaluati, Kwalitit n Ontwikkling (EKO) Organisati Ht UMC St Radboud, opgricht in 1951, is n van d acht Univrsitair Mdisch Cntra in Ndrland. Sinds haar oprichting hft ht UMC St.

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsvisie ZGT

Meerjarenbeleidsvisie ZGT Z G T 2 0 2 0 Mrjarnblidsvisi ZGT Inhoudsopgav Inliding ZGT anno 2015 Extrn ontwikklingn 4. D stratgisch opgav 5. Missi 6. Onz bloftn 7. Blidsvisi 2020; gzondhid n zorginnov 8. Vir bouwstnn Ons aanbod

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Woord vooraf: Welkom 3

Woord vooraf: Welkom 3 Inhoudsopgav Woord vooraf: Wlkom 3 1 Onz school: Talita Komi 4 1.1 Voor wi 4 1.2 D naam van d school 4 1.3 Brd school Talita Komi 4 1.4 Ondrwijsgrop Punt Spciaal 4 2 Onz manir van wrkn 5 2.1 VSO algmn

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS Vrandringn ondrstunn mt ARCHIBUS Naar vrmindring van d total bzttingskostn Organisatis vindn tgnwoordig hun wg in n voortdurnd vrandrnd, n uitdagnd, zaklijk omgving door stvig t snijdn in kostn, mnsn ldrs

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997 !PS> o^ 0 Gmnt Haarlm Vrantwoording UPC kablgldn Postbus 11 2003 PB Haarlm m Btrft Ons knmrk : Vrantwoording kablgldn 2010 voor Drss To Imprss (mt knmrk 2010/389) n Digital Huiskamr (mt knmrk 2010/36997

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

SPECIALIST IN HET GEWONE LEVEN

SPECIALIST IN HET GEWONE LEVEN SPECIALIST IN HET GEWNE LEVEN JAARVERSLAG Mt Carda kun j vrdr! TELICHTING DIGITAAL JAARVERSLAG Carda prsntrt haar vrslag van ht afglopn jaar volldig digitaal. Dat hft vl voordln voor ht miliu, voor ht

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Tevredenheid. Jaarbericht 2014

Tevredenheid. Jaarbericht 2014 Tvrdnhid Jaarbricht 2014 2 Jaarbricht 2014 Wij bschouwn nit alln onz aanvragrs (vrloskundign, huisartsn n mdisch spcialistn van ht Ziknhuis Amstlland), maar ook hun patiëntn n d zorgvrzkraars als onz klantn.

Nadere informatie

MONDIAAL BURGERSCHAP ACADEMIE

MONDIAAL BURGERSCHAP ACADEMIE MONDIAAL BURGERSCHAP ACADEMIE DE WERELD IS IN BEWEGING. BEWEEG MEE! ing. g w b n i is D wrld! m g w B Trainingn, lrtrajctn n workshops om kritisch n cratif na t dnkn ovr vrandringn in d wrld, t lrn ovr

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN AB 4 DECEMBER 2015 RM 2015-535115042 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Ondrwrp : Projct Hrontwikkling 9 ha. Endragtspoldr Knmrk : 2015-535115042 Bijlagn : -5- Bsluitdatum : 3 dcmbr

Nadere informatie

Jaarverslag MIDDEN IN DE SAMENLEVING JAARVERSLAG 2012. Met Cardea kun je verder!

Jaarverslag MIDDEN IN DE SAMENLEVING JAARVERSLAG 2012. Met Cardea kun je verder! Jaarvrslag MIDDEN IN DE SAMENLEVING JAARVERSLAG Mt Carda kun j vrdr! Jaarvrslag tolichting digitaal jaarvrslag Carda prsntrt haar vrslag van ht afglopn jaar volldig digitaal. Dat hft vl voordln voor ht

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

aanpak van leiderschap

aanpak van leiderschap 66 visi Actul tndnsn in lidrschap (11) Naar n gïntgrrd aanpak van lidrschap tkst kon marichal & jss sgrs (th futur ladrship initiativ) Tot slot van dz rks ovr d tndnsn in lidrschap n lidrschapsontwikkling

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Gewoon beginnen, al doende leren

Gewoon beginnen, al doende leren Gwoon bginnn, al dond lrn Wrkn aan vrstrking van ht cliëntnprspctif Inhoud Inliding 1 D omslag in visi op langdurig zorg 2 Ht procs van cultuurvrandring 6 D niuw rol voor uitvornd mdwrkrs 10 D vrandrnd

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie

Van stadspromotie naar citymarketing in Arnhem

Van stadspromotie naar citymarketing in Arnhem 1 Van stadspromoti naar citymarkting in Arnhm Concpt visi citymarkting 2010-2014 Modbiënnal 2009, foto Bas Borman 6 Dl 2. Arnhms citymarktingstratgi 1. Gron n cratif in ht hart van d profilring 2. Van

Nadere informatie

03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015

03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015 03.0. Continuitit basisactivititn VanHoutn&co in 2015 Inhoudsopgav 03.0. Continuitit basisactivititn VanHoutn&co in 2015... 2 Bijlag 1: Bzuingingsplan Nit d vissn, maar d hngl... 3 Collgbrif continuitit

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Organisati n procssn Crditmanagmnt als bindnd factor FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Financ n sals zijn in d praktijk vaak vakinhoudlijk, maar ook qua mntalitit, lkaars tgnpoln. D autur

Nadere informatie

xmcare EPD Uw zorg geregeld!

xmcare EPD Uw zorg geregeld! xmcar EPD Uw zor rld! B ha n id ht rh zic a in lba n i sp wak b Cliënt Bhandlaar Carla, 17 jaar Etstoornis Brt, 57 jaar Psychiatr Carla is 17 jaar n woont bij haar oudrs in Brunsim. Ruim 5 jaar ldn is

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Duurzaam gebouwd, Anneke Augustinus 21 september Samenwerking versterken noodzakelijk voor een zorgvriendelijke samenleving

Duurzaam gebouwd, Anneke Augustinus 21 september Samenwerking versterken noodzakelijk voor een zorgvriendelijke samenleving Duurzaam gbouwd, Annk Augustinus 21 sptmbr 2017 Samnwrking vrstrkn noodzaklijk voor n zorgvrindlijk samnlving Hrvormingn in d zorg Visi op zorg Langr thuis blijvn Mr zorg thuis Mr zlfrdzaamhid n ign rgi

Nadere informatie

Harmonisatie en integratie Jaarbericht 2013

Harmonisatie en integratie Jaarbericht 2013 Harmonisati n intgrati Jaarbricht 2013 Ht is onz ambiti om t groin. Maar grotr is nit automatisch ook btr. W vindn ht blangrijk om zorg dichtbij d patiënt t lvrn. Daarom willn w n grootschalig laboratoriumfuncti

Nadere informatie

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014 Bvindinn n.a.v. vran tijdns vradrin Bwonrsvrniin Oud Ld van 29 oktobr 214 Contactprsoon Boudwijn van Ardnn Datum 21 januari 21 Knmrk N3-121479DAR-nja-V1-NL Dz notiti is opstld om u als inwonr van Oud Ld

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Een ontdekkingsreis langs vragen

Een ontdekkingsreis langs vragen O D Y S S E E Ontwikklpad voor Dircturn En ontdkkingsris langs vragn Wlk vrandringn zijn r gaand in d politik, bstuurlijk n maatschapplijk omgving? Wat btknn di n tot wlk opgav lidt dat voor mijn organisati

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 BB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo BB Biologi priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) ovrgan

Nadere informatie

MIDDEN IN DE SAMENLEVING

MIDDEN IN DE SAMENLEVING MIDDEN IN DE SAMENLEVING JAARVERSLAG Mt Carda kun j vrdr! Jaarvrslag TELICHTING DIGITAAL JAARVERSLAG Carda prsntrt haar vrslag van ht afglopn jaar volldig digitaal. Dat hft vl voordln voor ht miliu, voor

Nadere informatie