Woord vooraf: Welkom 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woord vooraf: Welkom 3"

Transcriptie

1 Inhoudsopgav Woord vooraf: Wlkom 3 1 Onz school: Talita Komi Voor wi D naam van d school Brd school Talita Komi Ondrwijsgrop Punt Spciaal 4 2 Onz manir van wrkn VSO algmn D organisati van ht VSO D dri fass in ht VSO Lrn op locati n stag Spcial activititn in ht VSO 8 3 Contact mt oudrs Oudrs don m Oudrs zijn btrokkn Contact van oudrs mt d gropslrkracht of mntor Oudrgsprkkn Ovrig oudrcontactn D oudrvrniging n d oudrraad 10 4 Waarvoor wij staan Onz visi op ondrwijs n zorg Samn vilig ontwikkln Krnwaardn Talita Komi Lrnd organisati Pdagogisch klimaat 12 5 Ho kom j bij ons n ho gaat ht vrdr? Aanmldingsprocdur Startgsprk Knnismakingsgsprk Oudrgsprkkn (a.h.v. OPP) Lrrouts Doorstroom In-, door- n uitstroomggvns 15 6 Protocolln n afsprakn Vrtrouwnsprsoon n klachtnprocdur Vilighid op school Ho gaan w om mt agrssi Strafbar fitn D lrplichtwt Vrzuimrgistrati Hrkomst van lrlingn 17 7 Wi wrkn r op onz school? In d klas Ondrstuning klas n/of individul lrlingn Organisati Extra zorg Wijz van vrvanging Stagiairs 18 1

2 8 D zorg voor lrlingn Ht volgn van lrlingn D wt Passnd Ondrwijs Zorg binnn ondrwijs (PGB of Zorg in Natura) D vrwijsindx Mld cod huislijk gwld n kindrmishandling Vrtrouwnsinspctur Ondrwijsinspcti 20 9 Mdzggnschap van Talita Komi D mdzggnschapsraad D lrlingnraad Ons ondrwijs; altijd in ontwikkling Praktisch zakn Schooltijdn SO Afwzig, zik lrlingn Mdicati Vrjaardagn Ovrblijvn Hoofdluis Schoolzwmmn Gymnastikklding Wrkklding Kluisjs Mobil tlfoons Kldingvoorschriftn Buitnschools activititn Taxivrvor Vrlofrgling Dossirblid (privacy) Sponsoring n schnkingn Schorsing n/of vrwijdring Tgmotkomingn Vrzkringn Afkortingn Algmn ggvns Adrsggvns Ht bstuur van Ondrwijsgrop Punt Spciaal 31 Inhoudsopgav Kalndr Adrsggvns n brikbaarhid school Procdur bij zikmldn Vakanti n studidagn schooljaar Namn mdwrkrs Talita Komi Prsonl bztting SO (n VSO Kamp in ht SO n VSO Stag n lol in ht VSO Ht OPP gsprk Ht tokomstgsprk Ht trugblikgsprk Nuttig adrssn Brikbaarhid Talita Komi Vrlofrgling Aanvraagformulir vrlof 2

3 Wlkom bij Talita Komi Bst oudr(s), vrzorgr(s) n andr blangstllndn, Wlkom. U hft n kind op onz school of u hft blangstlling voor Talita Komi. In dz schoolgids lst u wat wij voor uw kind kunnn don n ho wij hir wrkn. Sinds ind 2012 gvn w ons ondrwijs in n niuw gbouw. Daarm zijn d lrlingn, d oudrs n wijzlf hl blij. Ht gbouw is hlmaal gricht op ht wrkn in klin gropn n op d bhoftn van d kindrn di wij op school hbbn. W vindn samnwrking hl blangrijk: mt u, als oudr n vrzorgr, maar ook mt andr partnrs. Dan wtn wij wat d andr bzig houdt n wlk vragn r spln. Alln dan kunnn wij di vragn oplossn n samn d gwnst doln brikn. Talita Komi wrkt al jarn god samn mt vrschillnd organisatis n zorginstllingn. Daardoor zijn wij n brd school gwordn, waar w uw kind bijna all zorg n ondrwijs kunnn bidn di ht nodig hft. Dat gburt op één plk; op di manir vrstrkn ondrwijs, zorg n opvang lkaar. D schoolgids is, nt als onz wbsit, vaak n rst contactmoglijkhid. Wilt u mr wtn, of n afspraak makn voor n knnismakingsbzok op onz school? Bl grust, u bnt van hart wlkom! Naast dz schoolgids voor ht VSO (voortgzt spciaal ondrwijs), is r n schoolgids voor ht SO (spciaal ondrwijs, voor d jongr kindrn). Bij bid schoolgidsn hoort n kalndr mt d praktisch informati voor ht schooljaar Wij wnsn all lrlingn n hun oudrs n fijn n lrzaam schooljaar to. Namns all mdwrkrs van Talita Komi, Rob van dr Knaap dirctur Lswijzr Bij dz schoolgids hoort n apart kalndr mt ondr andr: informati ovr d prsonl bztting, ht vakanti- n studidagnroostr, d brikbaarhid n andr praktisch informati. D schoolgids gft nit op all vragn antwoord, op d wbsit kunt u mr vindn ovr actul zakn, d gropn n foto s. Waar hij staat, bdoln w hij n zij. Waar w oudrs schrijvn, bdoln w vanzlfsprknd oudr(s) n vrzorgr(s). Achtrin d schoolgids vindt u n inhoudsopgav n wordn d gbruikt afkortingn toglicht. Vl van d foto s in dz schoolgids zijn gmaakt door Angla van Ballgooy Hft u als lzr vragn n/of suggstis voor vrbtring van d gids, dan horn wij dat graag! Dz schoolgids is samngstld in ovrlg mt d mdzggnschapsraad. 3

4 1 2 H o Talita Komi 1.1 Voor i wi n D mst kindrn gaan in hun ign buurt naar school n lrn vaak vanzlf. Voor d t kindrn op onz school ligt dat andrs. Zij hbbn xtra hulp nodig. Hft u n kind dat (zr) moilijk lrt? Hft ht n (licht) vrstandlijk of mrvoudig n bprking? Dan kan Talita Komi uitkomst bidn! s Wij houdn rkning mt d spcifik bprking(n) van uw zoon of dochtr. Onz i mthodikn, ondrwijskundig bnadring n bgliding zijn afgstmd op wat uw zoon of dochtr nodig hft om t kunnn lrn n groin. v En voorbld: Wij vindn ht gwoon om voor lk kind haalbar doln t bnomn. W bidn ons ondrwijs aan in klin stapjs. Op zo n manir dat ht kind dit kan ovrzin n r bgrijpn. d Op onz school kunnn zowl d jong kindrn als d trcht. In ht SO bidn wij ondrwijs n bgliding voor lrlingn in d lftijd van 4 tot 13 jaar n in ht VSO aan lrlingn tot 20 jaar. W sluitn aan bij d moglijkhdn van uw kind n wrkn, samn mt l u n uw kind, aan ht aanlrn van zovl moglijk rlvant vaardighdn. Talita Komi is ghuisvst in n niuw, prttig gbouw. Op school hrst n opn, rustig r sfr. D lrlingn van ht SO n VSO hbbn allbi n ign ingang in ht gbouw. l Talita Komi is n school voor lrlingn uit Nijmgn n all omliggnd gmntn. Op dit i momnt tlt d school ongvr 160 SO n VSO lrlingn. n g 1.2 D naam van d school W zijn trots op d naam van onz school: Talita Komi. Dit is Arams n d uitdrukking n komt uit d Bijbl (Marcus 5-41). Ht btknt: Ontwaak, sta op. Wij gvn daaraan d volgnd btknis: wij bidn onz lrlingn ondrwijs op maat n bglidn, b ondrstunn n stimulrn hn tot n zo groot moglijk zlfstandighid n dlnam aan onz samnlving. W nodign kindrn als ht war uit om actif om zich hn t kijkn, t g groin n zich t ontwikkln. Wij ondrstunn dat hl procs waar dat nodig is. l Onz school is van oorsprong n katholik school. Wij mrkn dat oudrs, lrlingn maar ook mdwrkrs stds vakr n andr lvnsbschouwlijk visi hbbn. Daarm i houdn wij graag rkning. Dat btknt in d praktijk dat w blangstlling hbbn voor d idrn als mns n hm positif bnadrn. Wij rspctrn daarbij d politik n godsdinstig opvattingn van d lrling n zijn oudrs. m 1.3 Brd o school Talita Komi Wij zijn n school waar ondrwijs, opvang n bgliding lkaar vrstrkn. Omdat wij ondr t één dak samnwrkn mt d zorginstllingn Dristroom n Klur, kunnn wij mr dan alln ondrwijs aanbidn. Zo kunnn d kindrn gbruik makn van thraputisch n ondrstuning, zorg binnn ondrwijs, maar ook van naschools- n vakantidagopvang. 1.4 Ondrwijsgrop w Punt Spciaal o Onz school vormt samn mt vijf andr scholn d Holding Ondrwijsgrop Punt Spciaal. r D vijf andr scholn zijn: d Kom in Drutn, brd zorgschool d Cambir in Til, d d Maartnsschool in Bk- Ubbrgn, d Wrknrod school in Grosbk, SO VSO Mikado in Gnnp n ht xprtiscntrum Partnr Passnd Ondrwijs. D Holding bstaat uit d n Stichtingn MTandr n Ondrwijscntrum Zuid Gldrland. In rst instanti is d holding, r voor lrlingn mt n lichamlijk, vrstandlijk of mrvoudig bprking n lrlingn di langdurig zik zijn. Wrnr Willmsn is als bstuurdr indvrantwoordlijk voor d h Holding. Ondrwijsgrop Punt Spciaal is in augustus 2012 opgricht om kwalitatif zo god o moglijk ondrwijs t kunnn blijvn bidn, voor nu n in d tokomst. k l i n r 4 d

5 2 Onz manir van wrkn 2.1 VSO algmn D VSO afdling (Voortgzt Spciaal Ondrwijs) is bdold voor lrlingn in d lftijd van 12 tot maximaal 20 jaar. Ht VSO knt dri fasn van gmiddld tw jaar: d aanvangsfas, d oriëntatifas n d tolidingsfas. In d rst tw fasn volgt d lrling ht ondrwijs vooral in d ign grop mt n vast lrkracht n assistnt. In d tolidingsfas wordt ht roostr individulr. Om in ht VSO tgmot t komn aan d individul vrschilln tussn lrlingn wrkn w nt als in ht SO mt vrschillnd lrrouts 1. In ht VSO zijn dat d lrrouts 1-2, 3 n 4. In ht schooljaar zijn r 10 gropn in ht VSO. In lk grop zittn lrlingn mt n vrglijkbar lftijd n/of lrnivau. Dz gropsindling wordt lk jaar wr opniuw boordld n aangpast. Ht aantal gropn n d gropssamnstlling is afhanklijk van ht aantal VSOlrlingn pr lrrout, d lftijdn van d lrlingn, d lrnivaus n hun bglidingsbhoft. Ho intnsivr d lrlingn bglid motn wordn, ds t klinr d gropsgroott zal zijn. Oudrs wordn aan ht ind van ht schooljaar gïnformrd ovr d gropsindling van ht volgnd schooljaar. 2.2 D organisati van ht VSO D gropsgroott varirt in ht VSO van 8 tot 15 lrlingn. Voor lk lrling is ht blangrijk dat hij op nivau kan lrn n wrkn. Daarnaast is ht blangrijk dat hij in n grop zit, waar lrlingn samn n van lkaar kunnn lrn. Elk grop hft n lrkracht n waar moglijk ook n assistnt. Zij vormn gzamnlijk d klassnliding van d grop. Daarnaast zijn r in vrschillnd gropn ook stagiairs vanuit vrschillnd oplidingn aanwzig. D lrkrachtn opnn n sluitn d dag zovl moglijk mt d ign grop. In d aanvangsfas vindn r zo min moglijk wisslingn van prsonl n lokaal plaats. Ht VSO wrkt mt n roostr mt daarin algmn vormnd- n praktisch vakkn. D dagn wordn ingdld in lssn van 50 minutn voor d thortisch vakkn n 100 minutn voor d praktisch vakkn. Praktisch vakkn nmn in ht VSO n blangrijk plaats in. In d oriëntati- n tolidingsfas komn dz vakkn stds vakr op ht roostr t staan. In lk fas komn d volgnd vakkn komn aan bod: algmn vormnd vakkn: lzn, bgrijpnd lzn, schrijvn, splling, rknn, vrkr, wrldoriëntati praktijkvakkn: tchnik, gron n dir, kokn, vrzorging; crativ vakkn: bldnd vorming n xprssi; bwgingsondrwijs. Vanaf d oriëntatifas komn daar d volgnd vakkn bij: oriëntati op arbid, lrn op locati, stag. Idr lrling krijgt n kluis waarin hij zijn spulln kan opbrgn. Hirin kan tijdns d lssn o.a. d mobil tlfoon wordn opgborgn 2. In d ochtndpauz gaan all lrlingn 1 En uitlg ovr d lrrouts kunt u vindn in hoofdstuk 5. 2 Zi hoofdstuk voor afsprakn ovr tlfoongbruik. 5

6 15 minutn naar buitn, in d middagpauz 20 minutn. Gmiddld tw kr pr wk makn n aantal lrlingn ondr bgliding n hapj (n kop sop of n hartig hap) voor d lunch. D lrlingn kunnn hirvoor n knipkaart kopn. (5 uro voor 10 grchtn) Elk VSO grop is vrtgnwoordigd in d lrlingnraad. 2.3 D dri fass in ht VSO D Aanvangsfas In dz fas zijn d lrlingn tussn d 12 n 15 jaar oud. In dz fas krijgn lrlingn d mst vakkn van hun ign gropslrkracht. In ht aanvangs-vso is r vl aandacht voor d algmn vormnd vakkn. D mntor n lrlingnzorg bkijkn samn aan ht ind van ht twd jaar of d lrling naar d oriëntrnd fas door kan gaan. Op Talita Komi zijn r in ht schooljaar vir aanvangsgropn, t wtn A1, A2, A3 n A4. D A staat voor d Aanvangsfas. En grop kan bstaan uit lrlingn van vrschillnd lrrouts. A1 is n grop voor lrlingn mt lrrout 2 of 3. A2 is n grop voor lrlingn mt lrrout 3. A3 is n grop voor lrlingn mt lrrout 3 of 4. A4 is n grop voor lrlingn mt lrrout 3 of 4. D Oriëntatifas In dz fas zijn d lrlingn doorgaans in d lftijd tussn 14 n 17 jaar. Ook in dz fas blijvn d lrlingn in princip als grop d lssn volgn. Voor d praktijkvakkn gldt dat in dz fas d tokomst mr cntraal komt t staan. Wij vindn ht blangrijk dat d lrling n bld krijgt van zijn moglijkhdn qua wonn, wrkn n vrij tijdsbstding. D lrlingn gaan rglmatig d school uit om zich oriëntrn op hun tokomst. Mntor n lrlingnzorg bkijkn samn aan ht ind van ht twd jaar of d lrling naar d tolidingsfas door kan stromn. In ht zognaamd tokomstgsprk (lrling, oudrs n mntor) wordt samn gkkn naar d moglijkhdn voor d tokomst n wat hirvoor in d laatst fas nog op school glrd kan/mot wordn. Op Talita Komi zijn r in ht schooljaar dri oriëntatigropn, t wtn O1, O2 n O3. D O staat voor d Oriëntatifas. Elk grop bstaat uit lrlingn mt n vrschillnd lrrout. O1 is n grop voor lrlingn mt lrrout 2 of 3. O2 is n grop voor lrlingn mt lrrout 3 of 4. O3 is n grop voor lrlingn mt lrrout 3 of 4. D Tolidingsfas In dz fas zijn d lrlingn doorgaans in d lftijd tussn 17 n 20 jaar. Dz fas bridt voor op n wrkplk of n dagbstding. Aan lk lrling wordt n mntor gkoppld, di aansprkprsoon is voor d lrling n oudrs-vrzorgrs. Bhalv ht volgn van ondrwijs op school is r n grot plk grsrvrd voor lrn in d praktijk, zoals lrn op locati n stag. Ht vakknpakkt is vaak individul n gricht op wat nog nodig is voor d tijd na Talita Komi. 6

7 Op Talita Komi is r in ht schooljaar tolidingsgropn, t wtn T1 n T2. D T staat voor Tolidingsfas. T1 is n grop voor lrlingn mt lrrout 3. T2 is n grop voor lrlingn mt lrrout 4. VSO C In dz grop zittn lrlingn in d lftijd tussn 12 n 20 jaar. Dit is d nig VSO grop waarin all 3 d fass zijn vrtgnwoordigd. D C staat voor Combinati, d combinati van vrschillnd lftijdn. D lrlingn zittn in lrrout 1/2 n stromn uit naar rvaringsgricht dagbstding. 2.4 Lrn op locati n stag Ht is d taak van d school om lrlingn mt bhulp van lrn op locati n stag voor t bridn op n arbidsplk waar zij naar hun moglijkhdn kunnn functionrn. D lrlingn van onz school kunnn vanwg hun bprkt cognitiv vaardighdn vaak gn aansluitnd bropsopliding volgn. Via stag wordn lrlingn rchtstrks voorbrid op n duurzam wrkplk of op n vorm van wrkvoorzining of dagbstding. Arbidstoliding is n blangrijk ondrwrp voor ht VSO tam. W strvn r in ons lsaanbod naar om mr lrlingn (uit lrrout 4) naar btaald wrk t latn uitstromn. Door vrandrd wtgving zulln r stds mindr jongrn in aanmrking komn voor n Wajong uitkring. Lrn op locati, kortn w af mt LOL. Mt lrn op locati don lrlingn in n (vilig) cht wrkomgving rvaring op mt vrschillnd vormn van arbid. Ht vrschil mt stag is dat bij d LOL plkkn, ons ign prsonl mgaat n d lrlingn tr plkk ook bglidt. Zij knnn d lrlingn ht bst n wtn ho zij d lrling in dz niuw situati ht bst kunnn bglidn. Op dz vrschillnd plkkn lrn lrlingn, aan d hand van cht wrk, niuw vaardighdn aan di van blang zijn voor d tokomst. Dnk hirbij aan vakinhoudlijk doln, zoals ht bdinn van n schoonmaakmachin, koffi/th srvrn of ht uitmstn van stalln. D blangrijkst doln zijn chtr d doln op ht gbid van arbidsvaardighdn. Dnk hirbij aan: samnwrkn, op tijd om hulp vragn, doorzttn, plannn n organisrn. Ht bhrsn van dz arbidsvaardighdn is latr voor mr dan 80% bpalnd voor ht slagn op n arbidsplk. Op d volgnd plaatsn/locatis gaan lrlingn lrn op locati : D Danilskrk (D Danil), D Goffrt bordrij, D industrigrop, vrzorgingsthuis D Vst n votbalvrniging Orion. Stag D lrlingn in ht VSO kunnn vanaf ht momnt dat z in ht 2 jaar van d oriëntatifas zittn, maar vaak pas vanaf d tolidingsfas, op stag. Om n btr bld t krijgn van d lrlingn wordt r n arbidsintrsstst afgnomn. Dz tst is r op gricht om inbld t krijgn waar d individul intrsss voor arbid liggn. Aan d hand van d rsultatn probrt d stag coördinator n stag t rgln buitn d school. Er zijn vrschillnd soortn stags. D arbids-oriëntrnd stag: d lrling maakt tijdns zijn stag knnis mt vrschillnd vormn van arbid n gaat ontdkkn wlk vorm van arbid ht bst bij hm/haar past. D arbids-tolidnd stag: D lrling maakt in zijn/haar laatst schooljaar n dfinitiv kuz voor n wrkplk n bridt zich door ht opbouwn van d stagdagn voor op n dfinitiv ovrstap naar n gschikt wrkplk. Ht aantal stags n d duur van d stags kan pr lrling vrschillnd 7

8 zijn. Dit hft t makn mt d moglijkhdn van d lrling n d bschikbaarhid van stag bdrijvn. Moglijk stagplaatsn zijn: n bdrijf, n winkl, ht DAC (dagactivititncntrum), ht KDV (kindrdagvrblijf), d social wrkvoorzining of in n spcifik bdrijf na voorspraak van bijvoorbld oudrs. Onz stag coördinator kan u mr vrtlln ovr d moglijkhdn van stag. Nm grust contact mt ons op, om vntul vragn t bsprkn. 2.4 Spcial activititn in ht VSO Knnismakingsdagn Voor d aanvangsgropn wordn r in d rst schoolmaand 2 knnismakingsdagn gorganisrd. Samn mt ht schoolrisj hbbn dz dagn ht dol om als klas lkaar btr t lrn knnn n d ondrling band t vrstrkn. Schoolris n kamp Mt ingang van dit schooljaar gaan w nit mr mt ht hl VSO op schoolkamp. In d aanvangsfas gaan d lrlingn in ht najaar mt schoolris. Lrlingn van VSO C gaan ook m op di schoolris. In d oriëntatifas gaan d lrlingn 3 dagn op kamp (wonsdag t/m vrijdag). En van d doln van dit kamp is d zlfstandighid t bvordrn. In d tolidingsfas gaan d lrlingn 4 dagn (dinsdag t/m vrijdag) op kamp. Ht is voor d schoolvrlatrs tvns n afsluiting van d VSO priod. Disco Door ht schooljaar hn wordn r 3 discoavondn gorganisrd. Dz discoavondn wordn door d lrlingnraad, d oudrvrniging n n aantal schoolmdwrkrs gorganisrd. Gala Ht schooljaar sluitn w voor n mt d schoolvrlatrs lk jaar op d laatst dondrdag samn af mt galafst. All VSO lrlingn zijn wlkom. Op dit fst vrschijnt idrn op zijn allrmooist n zovl moglijk in galaklding. Sportdag VSO In ht voorjaar wordt r lk jaar n sportdag gorganisrd voor all VSO scholn van MTandr. Dz sportdag vindt plaats in Wijchn. D lrlingn gaan r samn mt d bus hn. Cultuurducati W vindn ht blangrijk om haar lrlingn knnis t latn makn mt kunst n cultuur. Elk jaar zijn r in ht SO n VSO culturl activititn variërnd van n thatrbzok of musumbzok tot ht ontvangn van kunstnaars in d klas. 8

9 3 Contact mt oudrs Samnwrking mt u vindn w rg blangrijk. W wtn dat btrokknhid van oudrs d lrprstatis van d kindrn vrhoogt. Daarnaast is ht juist voor dz kindrn van groot blang dat w hn zovl moglijk op dzlfd wijz bglidn. D samnwrking di w mt u zokn bstaat uit oudrparticipati n oudrbtrokknhid. 3.1 Oudrs don m Oudrparticipati houdt in dat oudrs actif dlnmn aan activititn op school. Uw hulp is daarbij onmisbaar. Dnk aan ht ondrstunn van activititn in d klas (hapjs makn bij bijzondr dagn, viringn ondrstunn, tc.) n buitn d klas (biboudr, ht rijdn naar xcursis, kamp, tc.). 3.2 Oudrs zijn btrokkn Bij oudrbtrokknhid gaat ht om btrokknhid van oudrs bij d opvoding n ht ondrwijs van hun ign kind. Dit kan thuis (bijvoorbld samn lzn, hlpn mt huiswrk) n op school (zoals ht vorn van gsprkkn mt d lrkracht ovr hun kind). Hirbij is ovrlg ovr d samnwrking tussn school n oudr rg blangrijk. Wij vrwachtn van u dat u aanwzig bnt op oudravondn waarbij uw kind wordt bsprokn mt d gropslrkracht. U krijgt dan ruim d glgnhid om knnis t nmn van ht OPP (ontwikklingsprspctifplan) n om daarovr t pratn. Oudrs n school gaan altijd mt lkaar in gsprk op basis van rspct n wdrzijds vrtrouwn. 3.3 Contact van oudrs mt d gropslrkracht of mntor Mt vragn n problmn ovr d gang van zakn op school, kunt u natuurlijk altijd trcht bij d gropslrkracht of d mntor. Dz is uw aansprkpunt. U kunt dan ht bst n kwartir na schooltijd blln. Als d gropslrkracht nit brikbaar is, dan kunt u bij d administrati n bricht achtrlatn. Afsprakn makn n/of contact ondrhoudn kan ook via d mail. D gropslrkracht zal hirovr afsprakn makn. Als r its bijzondrs is, zal d gropslrkracht of mntor dat ook aan u mldn. Mstal zal dit via d tlfoon gburn; Minstns tw maal pr jaar (dcmbr/juni) is r n gsprk mt u n d gropslrkracht of mntor ovr d ontwikkling van uw kind; Als kindrn nit in staat zijn om zlf boodschappn door t gvn, kunnn w samn bsluitn n contactschrift t gbruikn; D gropslrkracht of mntor kan n huisbzok afsprkn als dat nodig of gwnst is; Natuurlijk kunt u op afspraak altijd n krtj mdraain in d grop van uw kind. Lrkrachtn, d psycholoog of d schoolliding nmn natuurlijk contact mt u op als dat nodig is. Als uw kind zondr gldig rdn afwzig is, nmn w dirct contact op mt u. 3.4 Oudrgsprkkn Gsprkkn plannn w in ovrlg mt oudrs. Bnt u vrhindrd, probrn w n niuw afspraak t plannn. Als n afspraak nit tot stand komt, krijgt u n brif mt d vraag om ht mgstuurd ontwikklingsprspctifplan (OPP) ondrtknd binnn n bpaald trmijn trug t sturn. W vragn daarin vntul ook naar d rdn van afwzighid tijdns ht oudrgsprk. Als ht OPP nit binnn d afgsprokn tijd trugkomt, gaan w rvan uit dat d oudrs akkoord zijn mt ht plan. 3.5 Ovrig oudrcontactn Naast ht contact mt d gropslrkracht of mntor zijn r nog andr momntn om mt d school in contact t komn: Dri maal/jaar vindt r n oudrgsprk plaats. Ht 1 (knnismakingsgsprk na 6 wkn, ht 2 oudrgsprk in fbruari n ht 3 gsprk aan ht ind van ht schooljaar. D instk van d gsprkkn is ht afstmmn van d aanpak n doln n ht bsprkn n valurn van d ontwikklingn. Op vrzok van oudrs of school. 9

10 Vrdr hbbn w: D wbsit van Talita Komi: ; D wkbrif in all SO gropn; D Talita Komi niuwsbrif, di lk rst vrijdag van d maand vrschijnt. W probrn u als oudr zovl moglijk t btrkkn bij d school n alls wat w op school don n organisrn. Hbt u suggstis om ht contact mt u nog vrdr t vrbtrn? Dan horn w dat graag van u! 3.6 D oudrvrniging n oudrraad Idr oudr is automatisch lid van d oudrvrniging. D oudrvrniging wil ht contact tussn oudrs ondrling n tussn ht schooltam n oudrs bvordrn. Zo organisrn z allrli (buitnschools) activititn, waarbij z ook andr oudrs btrkkn. D afglopn jarn warn dat bijvoorbld: thma-avondn voor oudrs, d sport- n spldag n d disco s. Er zijn schoolactivititn di d oudrvrniging uit d vrijwillig oudrbijdrag btaalt zoals ht sintrklaasfst, carnaval n schoolviringn als Krst n Pasn. Dz wordn grotndls bkostigd uit d vrijwillig oudrbijdrag. Dit schooljaar is d vrijwillig bijdrag 23,-. In d vrgadringn van d oudrvrniging bsprkn d aanwzign vooral inhoudlijk zakn. Namns d school nmt altijd n van d mdwrkrs dl aan d vrgadringn van d oudrvrniging. D ldn van d oudrvrniging kizn n daglijks bstuur, d oudrraad. Dz oudrraad bstaat uit n voorzittr, scrtaris n n pnningmstr. D contactggvns vindt u op d achtrkant van d kalndr di hoort bij d schoolgids. 10

11 4 3 1 Waarvoor wij staan 4.1 Onz visi op ondrwijs n zorg Onz kijk op d mns (mt n vrstandlijk bprking) in d maatschappij bpaalt grotndls ho wij ondrwijs n zorg vormgvn. Wij hantrn d volgnd uitgangspuntn: Idr mns hft rcht op n volwaardig plaats in onz samnlving n mot zovl moglijk gbruik kunnn makn van normal voorziningn. Idr mns is unik n hft rcht om grspctrd n gaccptrd t wordn zoals hij/zij is. Wij gaan uit van d glijkwaardighid van mnsn, waarbij ruimt is voor aanlg, ignhid n ht makn van ign kuzs. Wij vindn ht blangrijk dat lrlingn van n mt lkaar kunnn lrn. Om d lrlingn t waardrn om wat z wl kunnn, nit om wat z (nog) nit kunnn! Wij gaan daarom uit van d vrschilln di r altijd zijn in n klas, zowl op cognitif, praktisch n cratif gbid als op ht gbid van sociaal-motionl ontwikkling. W sluitn mt ons ondrwijs zovl moglijk aan bij d moglijkhdn van onz lrlingn. Lrlingn krijgn d ruimt om hun capacititn op cognitif, cratif n sociaal-motionl gbid t ontdkkn n rvarn. W prikkln hn om dz vaardighdn nit alln t ontwikkln, t lrn topassn n t gbruikn, maar ook om z t lrn bnomn n mt lkaar t dln. Op di wijz kun j lrn van n mt lkaar. Voor sommig lrlingn is dit lrn van lkaar (nog t) moilijk. Vandaar dat wij vrschillnd gropsgroottn hantrn. Sommig lrlingn zijn bprkt in staat om in gropsvrband t lrn n vragn om n nog individulr bgliding. D instk blijft chtr lrn in rlati tot d andr(n). Waar moglijk, makn w ook gbruik van zorg binnn ondrwijs om bpaald individul bglidingsmomntn moglijk t makn. In ht SO n VSO bridn w d lrlingn voor op n zo zlfstandig moglijk dlnam aan onz maatschappij. In ht SO lggn w daarto d basis, in ht VSO bouwn w daarop vrdr. W stimulrn n ondrstunn lrlingn om zo zlfstandig moglijk t wordn bij: lrn; arbid/dagbstding; wonn; vrij tijd. Ondrwijs intrprtrn w daarbij in d mst ruim zin. Ht ondrwijs- n bglidingsaanbod op school is brd! D vraag n d moglijkhdn van onz lrlingn bpaln ht aanbod, d inrichting n vormgving van ons ondrwijs. Mt ons ondrwijs n d bgliding strvn wij rnaar dat all lrlingn zich vilig n prttig voln op onz school. Volgns ons is dat namlijk n voorwaard om j zo optimaal moglijk t ontwikkln. Ons strvn is dat all lrlingn n hun oudrs zich btrokkn voln bij dz manir van wrkn n bij onz school. Soms blijkt tijdns ht vrblijf op Talita Komi dat w n lrling ht gwnst ondrwijs n of bgliding nit (mr) kunnn bidn. Samn mt d oudrs gaan w dan op zok naar n btr passnd oplossing op n andr school of bij n zorginstlling. Mocht n lrling zich zó god ontwikkln dat bijvoorbld voortztting op n praktijkschool moglijk is, gaan w natuurlijk ook daarnaar op zok. In samnspraak mt u, als oudrs. 4.2 Samn vilig ontwikkln Samn vilig ontwikkln is onz missi. W gaan uit van d moglijkhdn n vrschilln van lrlingn n daarop sluitn w aan mt ons ondrwijs, d bgliding n d organisati. Vilig ontwikkln door mt lkaar samn t wrkn in n opn klimaat mt d lrling n zijn/haar oudrs n/of andr samnwrkingspartnrs. 11

12 Vilig ontwikkln door ht aanbidn van n passnd ondrwijs- n bglidingsaanbod in n uitdagnd lromgving opdat bstaand grnzn vrlgd kunnn wordn n r wr niuw doln gstld kunnn wordn. 4.3 Krnwaardn Talita Komi In ons omgaan n wrkn mt d lrlingn, mt lkaar n mt andrn, spln mrdr waardn n rol. In ons handln n wrk willn w hrknd n boordld wordn aan d hand van dz waardn. Onz waardn zijn: autonomi, rspct, vilighid n waardring. Wij vindn ht blangrijk d lrlingn (maar ook andrn) t complimntrn mt wat z god don. Om hn t latn wtn dat w d vordringn n prstatis, ho klin ook, cht zin. Natuurlijk rspctrn w d lrlingn n gaan wij uit van wi z zijn n wat z kunnn. Door ht aanbidn van n vilig lrklimaat in n voorsplbar schoolstting, schppn w n basis voor idrn om zich t ontwikkln, maar vooral ook n plaats om ht glrd zlf(standig) in d praktijk to t passn. Zodat j trots kunt zijn op wat j zlf(standig) kunt n lrt wannr j om hulp mot vragn. 4.4 Lrnd organisati Talita Komi is n lrnd organisati. En organisati waarin w ons gzamnlijk ontwikkln om d gstld schooldoln t brikn. En van d knmrkn van n lrnd organisati is, dat dz zich voortdurnd aanpast aan n vrandrnd omgving. Di vrandringn kunnn wordn ingzt aan d hand van vragn van oudrs, vanuit ht ministri van ondrwijs, of ondr invlod van niuw wttn. Blangrijk vindn wij ht om daarbij vanuit n gmnschapplijk visi t wrkn. Vrdr hchtn w r waard aan dat d organisati ontwikklingsruimt bidt aan idrn: lrlingn n mdwrkrs. Uitgangspunt daarbij is ht van n mt lkaar t lrn. Door rglmatig mt lkaar vast t stlln of d god dingn wordn gdaan, of w ons wrk god don, kun j samn vaststlln of w d gwnst ontwikklingn haln. Ondrling vrtrouwn, opnhid van zakn n tijdig communicati mt all btrokknn zijn daarbij cruciaal. Nit alls is van t vorn voorsplbaar, ook omdat j soms al dond ontwikklt. Dat hoort rbij. D schoolliding hft zowl n ondrstunnd als n sturnd rol. Natuurlijk mot r ook bij n lrnd organisati voldond duidlijkhid zijn binnn wlk kadrs j als mdwrkr aan d slag kunt. In n lrnd organisati wordt uitggaan van btrokkn n vrantwoordlijk mdwrkrs di zlf mdnkn, vrantwoordlijkhid dragn n zich willn ontwikkln. Bij lrn hoort dat j foutn mag makn vanuit d gdacht dat j daar wr van lrt. N.B Dit princip is natuurlijk ook van topassing op ht lrn van onz lrlingn. 4.5 Pdagogisch klimaat J thuis voln op school is n blangrijk basisvoorwaard om als lrling ht maximal uit j schooltijd t haln. Ht schooltam, d lrlingn n indirct ook d oudrs dragn op hun ign manir bij aan n prttig n vilig schoolklimaat. Wij lvn in n multiculturl samnlving n vindn ht blangrijk d lrlingn rspct n tolranti bij t brngn. W stimulrn dat lrlingn op n positiv wijz mt lkaar omgaan n dat n lrling zich op zijn gmak n gwaardrd volt in zijn grop. Talita Komi wil n vilig school zijn waar gn plaats is voor (sksul) intimidati, agrssi, gwld, discriminati, vandalism of difstal. Van idrn di bij school btrokkn is, vrwachtn w dat hij of zij rspct hft voor d andr n dins igndommn. Ook gaan w zorgvuldig om mt d omgving van d school. Vrdr is d school zó ingricht, dat ht voor idr lrling duidlijk is wat w van hm/haar vrwachtn. Dit don w bijvoorbld door n consqunt aanpak, ht (vntul) gbruik van pictogrammn n duidlijk rgls n afsprakn binnn school n klas in d vorm van positif gformulrd gdragsvrwachtingn. W bnomn wlk positif gdrag w willn zin. Dus: W wandln in d gang in plaats van tlkns zggn: J mag nit rnnn. Duidlijkhid, voorsplbaarhid, vast structurn n rglmaat zijn daarbij blangrijk. 12

13 5 Ho kom j bij ons n ho gaat ht vrdr? 5.1 Aanmldprocdur Als d school, kindcntrum of (zorg)instlling aangft dat uw zoon/dochtr n IQ lagr dan 70 hft, kan hij/zij in aanmrking komn voor plaatsing op Talita Komi. U kunt ht bst n afspraak makn mt n van d trajctbglidrs om n kijkj t nmn op school. Zij plannn samn mt u n oriëntatigsprk. In dit gsprk bkijkn zij mt u d moglijkhdn voor uw zoon/dochtr binnn onz school. Om t startn op Talita Komi is n tolaatbaarhidsvrklaring nodig. D tolaatbaarhidsvrklaring wordt afggvn door ht samnwrkingsvrband in d gmnt waar u woont. Dz vrklaring wordt aangvraagd in samnspraak mt oudrs. Zodra r n tolaatbaarhidsvrklaring is afggvn, bsprkt d commissi van bgliding van school d aanmlding. Er vindt altijd n obsrvati plaats waarbij gkkn wordt naar d plaatsbaarhid van d lrling binnn Talita Komi. Bij n positif bsluit kan d lrling instromn, mits r n plaats bschikbaar is in n passnd grop. 5.2 Startgsprk Als n kind op onz school komt, hbbn w n warm ovrdracht mt d vorig school. Daarnaast bschikkn w ovr ht dossir van d lrling van d school van hrkomst. Hirbij kijkn w naar ht total functionrn n w probrn zicht t krijgn op stimulrnd n blmmrnd factorn. All bvindingn vattn w samn in n startdocumnt. D commissi van bgliding bsprkt samn mt u n mt d niuw lrkracht dit startdocumnt tijdns ht startgsprk. 5.3 Knnismakingsgsprk Mt all oudrs houdn d lrkrachtn na 6 wkn n knnismakingsgsprk. In ht knnismakingsgsprk bsprkn w d bvindingn van d rst 6 wkn n d blangrijkst doln voor d komnd priod. Mt d oudrs van niuw lrlingn bsprkn w daarnaast ht prspctif op d lang trmijn. Als school hbbn w namlijk n ontwikklingsprofil opgstld, waarbij n inschatting wordt gmaakt wlk lrdoln d lrling kan gaan haln. Daarbij kijkn w naar vrschillnd factorn, zoals intllignti, sociaal-motionl functionrn, schools vaardighdn n praktisch vaardighdn. In ht knnismakingsgsprk voor d niuw lrlingn wordt d ondrstuningsbhoft, d inschaling in d lrrout n ht uitstroomprspctif van uw zoon/dochtr toglicht n vastgstld. 5.4 Oudrgsprkkn (a.h.v. OPP) Twmaal pr jaar wordt d voortgang in n oudrgsprk bsprokn. Mt bhulp van d grafikn/vak n n strkt zwakt analys wordn d vordringn van d lrling in ht ontwikklingsprspctifplan inzichtlijk gmaakt. Dz gsprkkn vindn plaats in fbruari (voortgang) n in juli (valuati). 5.5 Lrrouts Binnn Talita Komi hbbn wij 3 lrrouts. Elk lrrout hft zijn ign knmrkn. Lrrout 1/2: Dz lrrout is bdold voor lrlingn mt n dip of rnstig vrstandlijk bprking. D lrlingn in dz lrrout ondrvindn zr rnstig bprkingn in ht functionrn op bijna all trrinn n ondrvindn rnstig bprkingn in d communicati. Zij hbbn voortdurnd ondrstuning n nabijhid nodig. Ht ondrwijs binnn dz lrrout bidn w aan binnn n bschutt omgving: vilig, bschrmnd n vrtrouwd. Ht ondrwijs is individul of in klin gropn, waarbij ht ondrwijznd prsonl initiatif nmt. In- n ontspanningsactivititn wissln w af mt grot rglmaat. Ht ondrwijsaanbod is gricht op: sociaal motionl ontwikkling; communicati; praktisch rdzaamhid; zintuiglijk/motorisch ontwikkling. Ht uitindlijk dol is dat lrlingn aan ht ind van ht SO functionrn op ht nivau van ind grop 1 van ht rgulir basisondrwijs. Ht uitindlijk dol voor d lrlingn aan ht 13

14 ind van ht VSO is op ht nivau van middn grop 2 t functionrn. D lrlingn di dz lrrout volgn, zulln uitindlijk uitstromn naar n bschutt omgving, afhanklijk van d moglijkhdn. Z krijgn dan n rvaringsgricht dagbstding. Lrrout 3: Lrlingn mt n matig vrstandlijk bprking komn in lrrout 3. D lrlingn in dz lrrout ondrvindn rnstig bprkingn in ht sociaal functionrn n op school. Z hbbn control n aansturing nodig in planning. Buitn bschut trrin is r dirct tozicht n bgliding nodig. Ook ht ondrwijs binnn dz lrrout bidn w aan in n bschutt omgving: vilig, bschrmnd n vrtrouwd. Ht ondrwijs vindt plaats in gropn, mt waar nodig individul instructis. Hirbij is ht ondrwijznd prsonl initiatifnmr naar d lrling n andrsom. In- n ontspanningsactivititn wordn rglmatig afgwissld. Ht ondrwijsaanbod is gricht op: sociaal motionl ontwikkling; lrn lrn; taal/communicati; rknn; praktisch rdzaamhid. Ht uitindlijk dol is dat d lrlingn aan ht ind van ht SO functionrn op ht nivau van ind grop 3 van ht rgulir basisondrwijs. Ht uitindlijk dol voor d lrlingn aan ht ind van ht VSO is ht uitstromn naar n vorm van arbidsmatig dagbstding in n bschutt omgving. Lrrout 4: Dit is n rout voor lrlingn mt n licht vrstandlijk bprking. D lrlingn in dz lrrout hbbn licht bprkingn in ht sociaal functionrn n op school. Z hbbn bgliding nodig in niuw of onbknd situatis. Maar in n omgving di bknd is, gvn w di bgliding alln als dat cht nodig is. D school is n bschrmnd omgving, vilig n vrtrouwd. Lrlingn krijgn ondrwijs in n grop maar als dat nodig is ook individul instructi. Bij dit procs nmt d lrling stds mr initiatif. Door d dag hn zijn r nkl ontspanningsmomntn. Ht ondrwijs richt zich op: sociaal motionl ontwikkling; lrn lrn; taal/communicati; rknn. W strvn rnaar dat d lrlingn di uitstromn bij ht SO functionrn op n nivau vrglijkbaar mt ind grop 4 van ht rgulir basisondrwijs. Ht uitstroomnivau voor lrlingn in ht VSO zou dan vrglijkbaar kunnn zijn mt ind grop 5. Van lrlingn di dz lrrout volgn, vrwachtn w dat z uitindlijk uitstromn naar n smi-bschutt (wrk)omgving. 5.6 Doorstroom Ho zorgvuldig d lrlingn ook gplaatst wordn, r bstaat altijd n kans dat r na vrloop van tijd ingschat wordt dat d lrling nit mr op zijn plk zit binnn ht ondrwijs van clustr 3. Mocht dit ht gval zijn, nmn wij altijd contact op mt oudrs om dit t bsprkn. Ht kan zijn dat d lrling hir ovrvraagd wordt n al vrvrogd motn doorstromn naar n dagbstdingsplk. Ook is ht moglijk dat d lrling mr moglijkhdn in zich hft dan Talita Komi kan bidn. Dnk hirbij aan ht Praktijkondrwijs. W bsprkn samn mt d oudrs, lrling n mntor wat d voor- n nadln van doorstromn zijn. Afhanklijk van d uitkomst bkijkn w samn ht doorstroomtrajct. 5.7 In-, door- n uitstroomggvns schooljaar In ht afglopn jaar zijn r al vrschillnd niuw lrlingn tussntijds ingstroomd. 14

15 Inschrijvingn Afkomstig van Afkomstig van Rgulir Clustr 4 Totaal SBO OPD 3 ondrwijs SO Afkomstig van Andr SBO PRO Clustr Rgulir Totaal SO VSO ZML 4 ondrwijs VSO Uitschrijvingn Thuis (gn Ervaringsgricht Arbidsmatig Arbid VSO ZML Totaal dagbstding) dagbstding dagbstding ldrs VSO Naar andr Naar VSO Totaal SO ZML SO Orthopdagogisch dagcntrum. 15

16 6 4 Protocolln n afsprakn 6.1 Vrtrouwnsprsoon n klachtnprocdur D school dot r alls aan om d rlati mt u n uw kind god t houdn. Als u n klacht hbt, vragn w u dit rst t bsprkn mt d btrokkn mdwrkr. Dit is mstal ht mst ffctif. Als dit gsprk gn rsultaat oplvrt kunt u naar d dircti stappn. Mocht r dan nog nits brikt zijn, dan kunt u zich wndn tot ht bstuur. Dit nomn w fas 1. klacht dirct bnadring btrokkn mdwrkr contact opnmn mt d dircti contact opnmn mt ht bstuur Als bovnstaand procdur nit tot n bvrdignd rsultaat hft glid n u dnkt dat u n grchtvaardigd klacht hbt, dan kunt u zich wndn tot d contactprsoon klachtnrgling op school. Is hirm d zaak nog nit opglost, dan kunt u naar d vrtrouwnsprsoon voor oudrs (r is ook n vrtrouwnsprsoon voor mdwrkrs). D vrtrouwnsprsonn wrkn voor d hl stichting. D vrtrouwnsprsoon bkijkt of bmiddling moglijk is n tot n oplossing kan lidn. Blijvn al dz stappn zondr rsultaat, dan zal d vrtrouwnsprsoon d klagr bglidn bij vrdr procdurs. Dit kan bijvoorbld zijn d gang richting d Gschillncommissis Bijzondr Ondrwijs. Dit is fas 2. klacht contactprsoon klachtnrgling vrtrouwnsprsoon (xtrn) Landlijk klachtncommissi Bond KBO D namn n contactggvns van d functionarissn di hir zijn gnomd staan vindt u op d achtrkant van d kalndr di hoort bij dz schoolgids. 6.2 Vilighid op school En vilig omgving is n uitdagnd plk om t lrn n om t wrkn. W vragn van idrn binnn Ondrwijsgrop Punt Spciaal om op zijn of haar manir n bijdrag t lvrn aan n vilig klimaat. Binnn d ondrwijsgrop vindn w n vilig school voor uw kind n n vilig wrkplk voor mdwrkrs hl blangrijk. In ht vilighidsplan staan all afsprakn n protocolln di mt di gwnst vilighid t makn hbbn bschrvn. Ht vilighidsplan is in t zin op school. Vrdr zorgn w rvoor dat w aan wttlijk isn voldon: zo hbbn w n prvntimdwrkr, bdrijfshulpvrlning, n calamititnplan, arboblid n risico invntarisati. Op dz manir wrkn w daglijks aan d vilighid van lrlingn n mdwrkrs. 6.3 Ho gaan w om mt agrssi? Onz lrlingn zijn rg divrs. Vl van hn communicrn, bhalv mt taal, ook mt hun lichaam. Frustrati, onzkrhid n booshid vindn soms n uitlaatklp in fysik agrssi. Hir god m omgaan is lastig. Soms is r maar één uitwg: d lrling lttrlijk uit d situati haln. Mdwrkrs di wat dat btrft in risicogropn wrkn hbbn n training gvolgd, waarin z glrd hbbn op n vilig n toch rspctvoll wijz in t grijpn. Hirvoor zijn op lk school protocolln aanwzig. Di kunt u inzin. Dz protocolln makn dl uit van ht vilighidsplan. 6.4 Strafbar fitn Bij strafbar fitn schaklt d school altijd d contactprsoon van d politi in. Als ht nodig is, dot d school n/of d btrokkn mdwrkr aangift. Hirna wordt dan strafvrvolging in gang gzt. Als n lrling van d school slachtoffr is van strafbar fitn waarbij n mdlrling d dadr is, ondrstunt d school ht slachtoffr bij ht don van aangift. 6.5 D Lrplichtwt All kindrn n jongrn in Ndrland zijn vrplicht om naar school t gaan, zo schrijft d lrplichtwt voor. All kindrn van 5 tot 18 jaar zijn lrplichtig. Soms is r n rdn 16

17 waarom z (tijdlijk) nit naar school hovn, bijvoorbld bij zikt of vrplichtingn di voortvloin uit gloofs- of lvnsovrtuiging. Ook kunnn lrlingn in spcial gvalln (kort) vrlof krijgn. D vrlofrgling staat in hoofdstuk bschrvn. 6.6 Vrzuimrgistrati D school mot van all ingschrvn lrlingn d aan- n afwzighid bijhoudn. Als n lrling ongoorloofd wgblijft (vrzuimt), is d school vrplicht d lrplichtambtnaar op d hoogt t stlln. Wannr d lrplichtambtnaar n mlding van d school ontvangt, zokt hij vrvolgns uit waarom n kind nit op school is vrschnn of waarom ht rglmatig afwzig is. Ongoorloofd vrzuim is vrzuim zondr gldig rdn. D school mot ongoorloofd vrzuim mldn vanaf 16 uur lsurn binnn 4 aanngslotn lswkn. Voor ht primair ondrwijs gldt dat 16 uur ongvr ovrn komt mt 5 dagdln. Lux vrzuim (ongoorloofd vakantivrlof), mldn w altijd aan d lrplichtambtnaar. Ht maakt daarbij nit uit of ht om 1 uur of nkl dagn gaat. Frqunt t laat komn: school mldt rglmatig t laat komn bij d lrplichtambtnaar als n lrling rglmatig t laat komt, ook na hrhaaldlijk aansprkn van oudrs door school. Mocht n lrling 16x of mr t laat komn in n priod van 4 wkn, dan valt dit vrzuim ondr d wttlijk mldplicht. Frqunt zikmldn: school kan rglmatig zikmldn van n lrling als zorg mldn aan d lrplichtambtnaar of aan d schoolarts. Als oudrs wigrn naar d schoolarts t gaan bij frqunt ziktvrzuim dan is school vrplicht dit aan d lrplichtambtnaar t mldn. Ondr frqunt zikmldn wordt vrstaan 4 of mr kr pr schooljaar. En mlding wordt alln gdaan als ht ziktvrzuim nit conform ht ziktbld is. Vrzuimovrzicht Als d school n vrzuimmlding dot, mot zij rvoor zorgn dat d lrplichtambtnaar ht vrzuimovrzicht van d btrffnd lrling ontvangt. In dit vrzuimovrzicht is duidlijk aanggvn voor wlk soort vrzuim d mlding gdaan wordt. Brikbaarhid lrplichtambtnaar Bij d gmnt Nijmgn wrkn mrdr lrplichtambtnarn. U kunt hn brikn via tlfoonnummr of pr -mail: Voor contact mt n lrplichtambtnaar buitn d rgio Nijmgn, mot u kijkn op d wbsit van uw woongmnt. 6.7 Hrkomst lrlingn Als uw kind n nit- Ndrlands achtrgrond hft, vragn wij u n kopi van ht documnt waaruit dat blijkt. Dit is nodig voor d lrlingnadministrati, als u hirovr vragn hbt kunt u altijd contact opnmn mt d mdwrkrs van d lrlingnadministrati. 17

18 7 Wi wrkn r op onz school 7.1 In d klas Als oudrs hft u vooral t makn mt d gropslrkracht(n) n d klassnassistnt(n) van d ign klas. D gropslrkrachtn in ht SO gvn all lssn aan hun ign grop. D klassnassistntn ondrstunn bij d lichamlijk vrzorging van d lrlingn n assistrn d lrkracht bij (d voorbriding van) d lssn. Ht door d gropslrkracht gschrvn ontwikklingsprspctifplan is uitgangspunt voor d inhoud van ht ondrwijs n wordt altijd bsprokn mt d oudrs. Voor ht vak bwgingsondrwijs hft Talita Komi n vaklrkracht in dinst. Voor u als oudrs is d gropslrkracht/mntor voor al uw vragn ht rst aansprkpunt. 7.2 Ondrstuning klas n/of individul lrlingn D klassnliding kan voor inhoudlijk n/of organisatorisch ondrstuning trcht bij d intrn bglidr (ondrwijsinhoud n klassnorganisati) of bij d psycholoog (gdrag n ontwikklingsmoglijkhdn van d lrling) van d school. Ook kunnn w, na ondrzok door d bijvoorbld d psychologisch assistnt n/of na indicati, dsgwnst hulp of xtra thraputisch ondrstuning inzttn. Dnk aan logopdi, fysiothrapi of splthrapi. 7.3 Organisati D tamlidr van ht SO is primair vrantwoordlijk voor ht ondrwijs, d organisati n d prsonlszorg van d SO afdling. Voor u als oudrs kunt u bij d tamlidr trcht mt all vragn di nit d dirct zorg voor uw zoon/dochtr btrffn. D tw tamlidrs (SO n VSO) n d dirctur gvn liding aan d schoolorganisati n vormn samn ht managmnttam (MT) van d school. Samn mt d intrn bglidr n d psycholoog vormn zij ht staf n managmnttam SMT n zorgn voor d blidsvoorbriding n implmntati van niuw plannn. D commissi van bgliding (CvB) hft divrs takn: vaststlln van d plaatsbaarhid n d lrrout van n lrling; indling van n lrling op onz school; bsprkn n valurn van d opbrngstn van ons ondrwijs. In d CvB zittn d intrn bglidr, d psycholoog n d dirctur. Op afrop zijn n schoolarts (van d GGD) n n schoolmaatschapplijk wrkr (via MEE) bschikbaar. D conciërg, administratif mdwrkrs n intriurvrzorgndn ondrstunn ht ondrwijs. Zij zorgn rvoor dat all tchnisch, administrativ n huishoudlijk zakn op school god vrlopn. Op onz school wrkn ruim zstig mnsn. D contactggvns van d mdwrkrs vindt u op d achtrkant van d kalndr di hoort bij dz schoolgids. 7.4 Extra zorg. In ht blang van individul lrlingn wrkn w nauw samn mt d zorginstllingn Dichtrbij, Dristroom n s Hrnloo. Na n positiv indicati kunnn w xtra ondrstuning voor uw zoon/dochtr rgln als dat nodig is. Dnk aan: logopdi, rgothrapi, fysiothrapi, splthrapi, psychomotor thrapi PMT, DTT n/of xtra bgliding (zorg binnn ondrwijs). 7.5 Wijz van vrvanging Als d gropslrkracht/assistnt afwzig is, zorgn w altijd voor vrvanging. Is d afwzighid van tvorn bknd, komt r n vast invalkracht. In princip wordn lrlingn nit naar huis gstuurd. 7.6 Stagiairs Talita Komi draagt bij aan d opliding van stagiairs. Dit don wij door o.a. voor d opliding pdagogik, d PABO, ht CIOS, d ALO n ht SPW. D grops- n vaklrkrachtn, of klassnassistntn n/of ldn van lrlingnzorg bglidn d stagiairs di hir stag lopn. Als n stagiair lssn vrzorgt aan n grop, blijft d gropslrkracht vrantwoordlijk. 18

19 8 D zorg voor lrlingn 8.1 Ht volgn van lrlingn. Na ht startgsprk n ht knnismakingsgsprk aan ht bgin van ht rst schooljaar op Talita Komi, bpaln w ht ontwikklingsprofil n d lrrout n wordn d lrlingn in n passnd grop ingdld. Aan d hand van d moglijkhdn van all lrlingn uit di grop n d bijbhornd doln op d vrschillnd lrgbidn, maakt d gropslrkracht n gropsplan voor d hl klas. Voorafgaand aan lk rond gropsplanbsprkingn, houdn w rst n lrlingnbsprking. In dz lrlingnbsprking komn all bij d grop btrokkn mdwrkrs bij lkaar om samn mt nam d gwnst aanpak n bgliding van d lrling t bsprkn. D gropslrkracht n intrn bglidr valurn tw kr pr jaar ht gropsplan n z bschrijvn dan niuw doln. Ht gropsplan is dus tlkns d lidraad voor d lssn van ht komnd half jaar. Aan d hand van d valuatis wordt bkkn of n lrling zich volgns d vrwachtingn ontwikklt. W wtn immrs wat w van n lrling in d bpaald lrstroom mogn vrwachtn. W valurn op kind-, grops-, n schoolnivau. Aan d hand van d totsggvns uit ht lrlingvolgsystm, kan ht lrrndmnt bpaald wordn. Pr half jaar bsprkn w mt d oudrs d individul vordringn n doln van lk lrling. Dat don w aan d hand van ht ontwikklingsprspctifplan, kortwg OPP. Dit OPP wordt ook opgstld door d gropslrkracht van uw zoon of dochtr. Voor d laatst tw jaar in ht SO stlln w pr lrling, ht zognaamd uitstroomprofil voor ht SO vast. Dat gburt aan d hand van d rvaring n lrrsultatn. Als n lrling zich nit conform d vrwachtingn ontwikklt, dan ropt d gropslrkracht d hulp van lrlingnzorg in. D commissi lrlingnzorg bstaat uit d intrn bglidr n d psycholoog. Zij ondrstunn d gropslrkracht in ht duidn van ht problm n ht vindn van n passnd oplossing. Dsgwnst kunnn w ook nog hulp inropn van n school maatschapplijk wrkr of d schoolarts. In n zognaamd trugblikgsprk kijkt d tamlidr samn mt d oudrs aan ht ind van d SO-priod trug op d afglopn schooltijd. Daarm sluitn z samn d SOpriod af. D uitkomstn van dz gsprkkn gbruikn w om ons ondrwijs- n bglidingsaanbod t vrbtrn (in ht kadr van d kwalititszorg). 8.2 D wt Passnd Ondrwijs Sinds d invoring van d wt Passnd Ondrwijs in augustus 2014 wrkn w mt d zognaamd tolaatbaarhidsvrklaringn (TLV). Ht indicatisystm is vrvalln, maar d oud indicatis blijvn tot d omztting gldig. Als school hbbn wij t makn mt vrschillnd samnwrkingsvrbandn voor ht primair ondrwijs. Elk samnwrkingsvrband is vrantwoordlijk voor d todling van (xtra) zorg voor lk lrling, ook voor lrlingn mt n bprking. D gmnt waarin u woont, is bpalnd bij wlk samnwrkingsvrband u als oudr trcht kunt voor n tolaatbaarhidsvrklaring. D vrwijznd school n/of d trajctbglidr van Talita Komi kunnn u daarbij hlpn. Als d huidig indicati van uw kind vrloopt, kijkt ht samnwrkingsvrband of r n tolaatbaarhidsvrklaring kan wordn afggvn voor onz school. Kijk voor mr informati op d wbsit Zorg binnn ondrwijs (PGB of Zorg in Natura). Sommig lrlingn vragn mr zorg dan rdlijkrwijs van ons als spciaal ondrwijs vrwacht kan wordn. Bijvoorbld op ht gbid van d prsoonlijk vrzorging n/of ht gdrag. D moglijkhid bstaat om samn mt oudrs xtra zorg aan t vragn di binnn ht ondrwijs gbodn wordt; Zorg binnn ondrwijs (ZBO). D indicati daarvoor mot door oudrs aangvraagd wordn bij ht social wijktam. Di indicati gldt alln voor prsoonlijk vrzorging n tozicht. 19

20 W ondrzokn samn mt d oudrs n lrlingnzorg of n lrling in aanmrking komt voor xtra ondrstuning mt n PGB n/of Zorg in Natura (ZiN). D mntor ovrlgt mt d oudrs ovr d inzt. Daarbij hantrn w tw uitgangspuntn: o D in t zttn zorg mot altijd van togvogd waard zijn. Dit btknt dat d zorg nit in plaats van ondrwijs komt, maar aan d basiszorg van d school wordt togvogd. W kopn d zorg altijd in bij d Dristroom ondr d naam Zorg binnn Ondrwijs (ZBO). Ons strvn is om maximaal 2 zorgondrstunrs in n klas in t zttn. Bij n positiv bschikking wordt bknd hovl urn ZBO uw kind krijgt. D psycholoog ovrlgt mt d tamlidr ZBO van d Dristroom wi d urn op school gaat uitvorn. D tamlidr ZBO n d psycholoog hbbn n knnismakingsgsprk mt d kandidaat: is hij of zij in staat d gvraagd ondrstuning t bidn? 8.4 D vrwijsindx D vrwijsindx is n digitaal systm waarin profssionals kunnn aangvn wannr zij zich zorgn makn om n kind. D profssional zt alln naam, adrs n woonplaats in d vrwijsindx. Wannr mrdr profssionals n signaal afgvn ovr htzlfd kind, is dat t zin in d vrwijsindx. Zo kunnn profssionals ovrlggn ho z n kind snllr kunnn hlpn. Als r n signaal m.b.t. uw kind in d vrwijsindx staat, wordt u n in sommig gvalln ook uw kind, hirvan op d hoogt gstld. 8.5 Mldcod huislijk gwld n kindrmishandling En mldcod voor huislijk gwld n kindrmishandling hlpt profssionals god t ragrn bij signaln van dit soort gwld. Bijvoorbld kindropvang, lrkrachtn n jugdzorg. Sinds 1 juli 2013 zijn bropskrachtn vrplicht zo'n mldcod t gbruikn bij vrmodns van gwld in huislijk kring. Ook op Talita Komi gbruikn w dz mldcod. En mldcod bschrijft in 5 stappn wat profssionals motn don bij vrmodns van gwld. Indin nodig vragn wij advis aan d stichting Vilig Thuis voorhn AMK, algmn mldpunt kindrmishandling). Bij zorglijk signaln nmn wij altijd contact op mt oudrs/vrzorgrs om dz zorgn t bsprkn. Mocht ht nodig zijn, dan makn wij n mlding bij Vilig Thuis. Vilig Thuis ondrzokt d (vrmodlijk) situati van kindrmishandling n brngt zo nodig d juist hulp op gang. 8.6 Vrtrouwnsinspctur Soms gburn r op school dingn waarm j nit god raad wt als mdwrkr of als btrokkn oudr. Zakn di nit god zijn voor kindrn n di op n school nit thuis horn. Moglijk kan n vrtrouwnsinspctur in dat gval n luistrnd oor bidn. D vrtrouwnsinspctur is aansprkpunt n vraagbaak. Hij kan samn mt u d vrvolgrout vaststlln, bijvoorbld in ht zokn naar n oplossing of ht don van aangift. (Tlfoon tijdns kantoorurn , lokaal tarif.) 8.7 Ondrwijsinspcti Onz school valt ondr ht tozichtskadr van d ondrwijsinspcti. Elk jaar kijkt d inspcti of d school voldond kwalitit lvrt. Afhanklijk van d boordling bslist d inspcti of d school vakr bzocht mot wordn, bijvoorbld als r n vrbtrtrajct ingzt wordt. D boordling van lk school staat op d wbsit ( 20

21 9 Mdzggnschap 9.1 D mdzggnschapsraad van Talita Komi Oudrs n mdwrkrs van d school kizn samn d ldn van d mdzggnschapsraad. D MR hft mdzggnschap (informati-, advis- n/of instmmingsrcht) ovr d hoofdlijnn van ht blid n ovr d gang van zakn op d school: dnk aan bgroting, formatiplan, blidsplannn, projctn n vakantiplanning. Ovr d taak n d rol van d MR kunt u mr lzn op d wbsit. Daar vindt u ook ht jaarvrslag van d MR. D raad bstaat uit zs prsonn, mt n glijk vrdling oudrsmdwrkrs (dri mdwrkrs n dri oudrs). Binnn d stichtingn n tn bhov van d holding Ondrwijsgrop Punt Spciaal, is d GMR (gmnschapplijk mdzggnschapsraad) actif. Ook dz raad wordt gvormd door oudrs n mdwrkrs van d vrschillnd scholn. Elk school hft tw vrtgnwoordigrs in d GMR. Dz Raad houdt zich bzig mt all bovn schools ondrwrpn di btrkking hbbn op all scholn waarvoor wttlijk instmming of advis is vrist. Ovr dz zakn kan d GMR n advis uitbrngn of instmming gvn. D contactggvns vindt u op d achtrkant van d kalndr di hoort bij d schoolgids. 9.2 D lrlingnraad Talita Komi hft n lrlingnraad. Hirin zit in princip uit lk VSO-grop n vrtgnwoordigr. D lrlingnraad ovrlgt ns pr zs wkn ondr liding van n gropslrkracht. Op d agnda komn ondrwrpn aan d ord di d lrlingn bzig houdn. Maar ook d algmn schoolzakn, bijvoorbld: d inrichting van ht schoolplin, d kuz voor ht niuw logo, d vraag of r op ht schoolplin grookt mag wordn door d oudr VSO rs. 21

22 10 Ons ondrwijs, altijd in ontwikkling Om u n indruk t gvn waarm w ht afglopn schooljaar bzig zijn gwst n/of waar w in ht komnd jaar m aan d slag gaan, staan hirondr n aantal ondrwrpn uit ht SO n VSO kort bschrvn. Niuw wbsit. Mt d lancring van d niuw wbsit in ht afglopn jaar zijn w wr hlmaal bij d tijd. In d loop van ht komnd jaar kunnn oudrs straks via Raakpunt inloggn n komt r achtr di knop nog vl mr informati uit n ovr d klas bschikbaar. Niuw rknvisi. In d afglopn jarn zijn w vooral druk gwst mt ht formulrn van d niuw rknvisi. Sommn makn zondr dat di btknis krijgn in n contxt, wrkt nit voor onz lrlingn. Er zijn nu in ht SO n VSO vl niuw lssn gmaakt in combinati mt ht gbruik van allrhand matrialn om naar d gwnst latr zlfrdzaamhid to t kunnn wrkn. Volgnd jaar gaan w daarm door. Samnwrking Klur, Dristroom n Talita Komi. Dri organisatis ondr één dak. Voor d lrlingn is ht blangrijk dat all mdwrkrs van d vrschillnd organisatis n zlfd aanpak hbbn. Dz gwnst samnwrking in ht blang van ht kind krijgt komnd schooljaar in ht SO ook vorm n inhoud mt n zognaamd Brd Ovrlg. Omdat daarbij all btrokknn aanwzig zijn, kunnn oudrs mtn in één kr all bglidrs sprkn. AKA: Arbidsmarkt gkwalificrd Assistnt. Vir lrlingn van onz school hbbn vorig jaar hun opliding afgrond mt n wlvrdind MBO nivau 1 diploma Arbidsmarkt gkwalificrd Assistnt, kortwg AKA.. Dz opliding was n pilot waaraan ook d Dristroom mdd mt n aantal cliëntn. D moglijkhdn van d jongrn warn hirbij ht uitgangspunt. D opliding n ht diploma vondn plaats ondr auspiciën van ht ROC. D dri organisatis maaktn in d pilot gbruik van lkaars prsonl, xprtis n rvaringn. Trugblikgsprkkn. In juli, aan ht ind van ht schooljaar, zijn w zowl in ht SO als ht VSO gstart mt d zognaamd 'trugblikgsprkkn'. D bid tamlidrs hbbn mt all oudrs mt n zoon of dochtr di ht SO of VSO ging vrlatn gsprokn. D instk van ht gsprk was d vraag ho d oudrs d school n d tijd in ht SO of VSO hbbn rvarn. D trugblikgsprkkn vindn plaats in ht kadr van onz kwalititsontwikkling n hbbn n kur van 'tips n tops' opglvrd. Dz tips n tops hbbn w via d niuwsbrif gdld mt all oudrs. Waar nodig zijn z al vrtaald naar vrbtractis. Boris. Mt d invoring van d participatiwt n d wt kwalitit (V)SO, is ht ondrwrp arbidstoliding vl blangrijkr gwordn. Mt bhulp van ht projct Boris bridn w onz school voor op dz vrandring n krijgn w handvattn aangrikt om d uitstroom richting arbid btr t organisrn. Cursus n crtificring FAH. In ht afglopn jaar hbbn n aantal mdwrkrs in ht SO n VSO (n van Dristroom n Klur) gzamnlijk mt god gvolg d cursus fysik agrssi hantring gvolgd. In dz cursus lrdn d mdwrkrs ho wrd glrd ho z vilig n mt rspct kunnn ingrijpn in gval van calamititn. Invoring OPP in d hl school afgrond. Bij all oudrgsprkkn in ht SO n VSO is ht ontwikklingsprspctifplan, kortwg OPP, voortaan ht documnt waarin d ontwikkling van n lrling ovr d jarn hn, mt bhulp van grafikn, zichtbaar n bsprkbaar wordt gmaakt. Niuw mthod sksul vorming n invoring vlaggn systm. Voorhn startt ht vak sksul vorming pas in ht VSO. Mt d niuw mthod bginnn w hirm voortaan al in d laatst fas van ht SO. Ht kunnn wrkn mt ht vlaggnsystm, n mthod 22

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden... SJSJ 5 1 0 2 2 1 20 Inhoudsopgav Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat.... 6 Missi... 6 Onz krnwaardn... 7 Waar SJSJ voor gaat... 10 Visi... 10 Ambitis... 11 Van stratgi naar acti... 14 D lidnd princips...

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 BB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo BB Biologi priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) ovrgan

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO)

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO) FUNCTIEBESCHRIJVING Hoofd Evaluati, Kwalitit n Ontwikkling (EKO) Organisati Ht UMC St Radboud, opgricht in 1951, is n van d acht Univrsitair Mdisch Cntra in Ndrland. Sinds haar oprichting hft ht UMC St.

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997 !PS> o^ 0 Gmnt Haarlm Vrantwoording UPC kablgldn Postbus 11 2003 PB Haarlm m Btrft Ons knmrk : Vrantwoording kablgldn 2010 voor Drss To Imprss (mt knmrk 2010/389) n Digital Huiskamr (mt knmrk 2010/36997

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

ICT Campus in Hilversum

ICT Campus in Hilversum ndrwijs spcial 13 ICT Campus in Hilvrsum Sinds 2008 bidt d ICT Campus in Hilvrsum twtalig ICT-oplidingn op mbo-nivau. Dz uitdagnd oplidingn wordn in samnwrking mt RC Middn Ndrland aangbodn in n klinschalig

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 KB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo KB Biologi PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

ISO-certificering specialistenopleidingen UMCG

ISO-certificering specialistenopleidingen UMCG ISO-crtificring spcialistnoplidingn UMCG Prof. Lambrt d Bont Aanliding Brif RGS augustus 03: D RGS gaat pr 04 tozin op d implmntati van n kwalitits- cyclus (PDCA) door d oplidingsgrop. D RGS knt, glt op

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie