Tevredenheid. Jaarbericht 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tevredenheid. Jaarbericht 2014"

Transcriptie

1 Tvrdnhid Jaarbricht 2014

2 2 Jaarbricht 2014

3 Wij bschouwn nit alln onz aanvragrs (vrloskundign, huisartsn n mdisch spcialistn van ht Ziknhuis Amstlland), maar ook hun patiëntn n d zorgvrzkraars als onz klantn. Mt al dz klantgropn willn wij n god rlati ondr houdn. Logisch dus dat w graag horn wat hun spcifik bhoftn n vrwachtingn zijn. dr. R.W. (Rob) Jansn, algmn dirctur MDCA 3

4 Tvrdnhid Jaarbricht 2014 MDC-Amstlland (MDCA) Inhoud 5 Voorwoord 6 Patiëntn 8 Huisartsn 10 Mdisch spcialistn 12 Mdwrkrs 14 Cijfrs n fitn 4 Jaarbricht 2014

5 Voorwoord Als j j dinstvrlning wilt vrbtrn n als bdrijf wilt florrn, dan mot j god naar j klantn luistrn. Dat wt idr ondrnmr. Tot voor kort was dat in d gzondhidszorg mindr vanzlfsprknd. Mt d introducti van grgu lrd marktwrking is r n tonmnd concurrnti ontstaan n is d sctor in tonmnd mat gïntrssrd in d wnsn van d klant. Dat gldt vnzr voor d mdisch-diagnostisch cntra. Wij bschouwn nit alln onz aanvragrs (vrloskundign, huisartsn n mdisch spcialistn van ht Amstlland Ziknhuis), maar ook hun patiëntn n d zorgvrzkraars als onz klantn. Mt al dz klantgropn willn wij n god rlati ondrhoudn. Logisch dus dat w graag horn wat hun spcifik bhoftn n vrwachtingn zijn. In 2014 hbbn wij bij d dri gropn gpild wat r lft, waar knlpuntn zittn n op wlk puntn w onz dinstvrlning kunnn vrbtrn. Transparant Ht dol van dz pilingn is t komn tot kwalititsvrbtring. W vragn wat r btr kan n gaan aan d slag mt d uitkomstn. Ovr di uitkomstn zijn w transparant. Z wordn gpublicrd op onz wbsit (voor patiëntn) n schriftlijk truggkoppld aan bijvoorbld d huisartsn n d mdisch spcialistn. Tvrdnhidsondrzokn, in wlk vorm dan ook, vormn n structurl ondrdl van onz jaarlijks plan-do-chck-act-cyclus. Op di manir wrkn w voortdurnd aan vrbtring van onz dinstn n srvic. Communicati n srvicpuntn Blangrijk vrbtrpunt in 2014 was d communicati. Bij vrschillnd dolgropn warn d scors op dit punt ondr d maat. Om di rdn hbbn w ind 2013 n communicatiadvisur aangtrokkn n zijn r in 2014 vrschillnd stappn gzt om zowl d intrn als d xtrn communicati t vrbtrn. W zulln komnd jaar ondrzokn of dz stappn its hbbn opglvrd. Daarnaast stond d kwalitit n uitstraling van sommig srvicpuntn hoog op d agnda. Ook daar hbbn w vrbtringn gralisrd. Van CCKL naar ISO D Raad voor Accrditati hft bpaald dat mdisch laboratoria vanaf 2016 op basis van ISO-normn wordn gaccrditrd. Dat btknt dat all laboratoria van CCKL-normn ovr motn stappn op d ISO-systmatik. Ht MDCA hft in 2014 alvast d nodig voor bridingn gtroffn. All laboratoriumprocssn van aanvraag tot facturati - zijn bschrvn n d moglijk risico s zijn in kaart gbracht. Uit dz risico-analyss is n procsvalidati voortgkomn op basis waarvan KPI s kunnn wordn vastgstld (kritisch prstati indicatorn). D ISO-systmatik hft n totaal andr bnadring dan CCKL. Bij ISO gaat ht rom dat ht indrsultaat op all frontn aantoonbaar god n gborgd is. Risico s zijn gdtaillrd in kaart gbracht n d aansturing van d organisati is gricht op risicomanagmnt. In 2015 willn w d niuw normn in d organisati implmntrn n volldig ovr gaan op d ISO-systmatik. dr. R.W. (Rob) Jansn algmn dirctur (uit dinst mi 2015) 5

6 Patiëntn Ht MDCA hft in 2013 n patiënttvrdnhids ondrzok ghoudn. In 2014 is n bnchmark gorganisrd. D bnchmark is in opdracht van d SAN uitgvord door Marktffct uit Eindhovn. Marktffct ondrzocht d tvrdnhid van onz patiëntn mt bhulp van n schriftlijk vragnlijst. Ht MDCA lvrt diagnostik waarbij d klant cntraal staat. Gmak dint d mns, d MDCA srvicpuntn zijn nit alln makklijk brikbaar, maar ook toganklijk. Daarnaast wordt d privacy van d patiënt god gborgd. ing. S. (Shahnaz) Kiani dh Kiani, managr MDCA Ht MDCA nam in 2014 voor ht rst in SANvrband (d branchvrniging van cntra voor mdisch diagnostik) dl aan d bnchmark. D rdn daarvoor is om inzicht t krijgn in ho patiëntn d mdisch-diagnostisch cntra waardrn n d uitkomstn van d organisatis mt lkaar t kunnn vrglijkn. Marktffct bracht in totaal bij vrtin mdisch laboratoria in Ndrland d klanttvrdnhid in kaart. Er wrd gwrkt mt n landlijk uniform vragnlijst aangvuld mt maatwrkvragn gricht op onz spcifik situati. En waardring van 8,4 Ht algmn rapportcijfr dat patiëntn ons gvn is n 8,4. Dat is glijk aan ht gmiddld rapportcijfr van all bij ht ondrzok btrokkn mdisch laboratoria. Op vrindlijkhid van onz mdwrkrs scoort ht MDCA n 8,5, ook dat is glijk aan ht gmiddld. Onz dskundighid krijgt vnns n 8,5. Ht gmiddld ligt op 8,4. Dat zijn mooi cijfrs waar w natuurlijk blij m zijn. Er zijn ook nkl vrbtrpuntn uit d nquêt naar vorn gkomn. Patiëntn gvn aan tijdns n aan ht ind van ht mdisch ondrzok informati t missn, vooral ovr wannr d uitslag van ht ondrzok volgt. Vrdr kwamn r opmrkingn binnn ovr d kwalitit n uitstraling van nkl srvicpuntn, wachttijdn n d tlfonisch brikbaarhid. Informati n uitslagn Om patiëntn btr t informrn hft ht MDCA hn in 2014 via vrschillnd mdiakanaln attnt gmaakt op wat z kunnn vrwachtn bij n mdisch diagnostisch ondrzok. Daarnaast hft ht MDCA zorgvrlnrs n hun assistnts btr voorzin van informati, zodat zij op hun burt 6 Jaarbricht 2014

7 hun patiëntn btr van dinst kunnn zijn. Zo zijn ondr mr publicatis vrschnn in d zorgkrant, gmntgidsn n lokal krantn ovr onz dinstvrlning. Daarnaast wrktn w aan d priodik Mor than a Numbr, spcifik voor d rstlijnszorgvrlnrs, n maaktn w informatifilmpjs ovr d mdisch diagnostisch ondrzokn. In d filmpjs lggn w stapsgwijs n in gwon taal uit wat r gaat gburn n waar d patiënt rkning m mot houdn; van ht makn van d afspraak tot ht vrkrijgn van d uitslag. Naast n algmn bdrijfsfilm zijn r apart filmpjs gmaakt ovr d volgnd ondrzokn: Blodafnam bij volwassnn Blodafnam bij kindrn ECG (lktrocardiogram) 24-uurs bloddrukmting Fundusfotografi Spiromtri (COPD) longfunctiondrzok D filmpjs zijn t bkijkn op onz wbsit: Gzamnlijk gvn d films n mooi bld van d uitgbrid srvic van ht MDCA. Srvicpuntn n wachttijdn Uit d nquêt blk dat 98 procnt van d rspondntn tvrdn is ovr d brikbaarhid van d locatis. D vrbouwing n opning van n aantal srvicpuntn binnn gzondhidscntra di w hbbn gralisrd, maakt onz srvicpuntn nit alln makklijkr brikbaar maar ook toganklijk conform ht on stop shop princip. Tlfonisch brikbaarhid Uit n rdr patiëntnnquêt uit 2013 blk dat d tlfonisch brikbaarhid van ht MDCA nit altijd optimaal is. In 2014 hbbn w daarom onz tlfonisch brikbaarhid latn ondrzokn door n gspcialisrd burau. D conclusi luidd dat wij gbaat zijn bij n call cntr-modl. Inmiddls is r n kuzmnu ingvord waarm tlfoontjs dirct bij d juist afdling binnnkomn. Daarm is ht MDCA in staat om zowl d zorgvrwijzrs als d patiëntn snllr t woord t staan. Hir bn ik in god handn Ik kom al jarn bij MDC-Amstlland. Ens in d dri à vir wkn motn mijn blodwaardn wordn gcontrolrd. Ik ga altijd naar d priklocati in ht gmnthuis van Aalsmr. Dat is vijf minutn lopn vanaf mijn huis, n voor mij dus uitstknd brikbaar. D blodafnam zlf rvaar ik nooit als blastnd. Ht is altijd zo wr gburd. D mdwrkrs zijn vrindlijk n dskundig. Ik kom ovrigns vaak dzlfd gzichtn tgn, dat vind ik prttig. Vragn hb ik ignlijk nooit. Ton ik voor ht rst bij MDC-Amstlland kwam, bn ik god gïnformrd ovr d bhandling. Sindsdin is r nits vrandrd. Klachtn hb ik ook nit. Er is nog nooit its vrkrd ggaan in al di jarn. Bij ht MDCA bn ik in god handn. Mvr. C.M. (Christina Maria) Cuipr, patiënt 7

8 Zorgvrzkraars Wij bschouwn ook d zorgvrzkraars als één van onz klantgropn. Mt d zorgvrzkraars zittn w jaarlijks om d tafl. Daarbij lggn w vrantwoording af ovr d glvrd zorg, dnkn w samn na ovr waar d mdisch diagnostik nog zinnigr n zuinigr ingzt kan wordn n wlk moglijkhdn r zijn voor n vrdr vrbtring van onz dinstvrlning. Zorgvrzkraars totsn voor hun inkoop van diagnostik schrpr dan voorhn op critria als kwalitit, klantblving n kostn. Ht MDCA hft in haar vrantwoordingsdocumnt vastglgd ho zij invulling gft aan dz inkoopvoorwaardn. Zo krijgn d zorgvrzkraars n hldr bld van ho MDCA invulling gft aan zinnig n zuinig diagnostik. Diagnostik waarbij d klant cntraal staat. Op dz wijz probrt ht MDCA samn mt d zorgvrzkraars d bst zorg t lvrn aan haar klantn. Huisartsn In ht voorjaar van 2014 hbbn w all huisartsn in d rgio n nquêt formulir gstuurd mt vragn ovr onz dinstvrlning. Huisartsn boordln ht primair procs van ht MDCA (blodafnam, srvicpuntn n analytisch kwalitit) gmiddld mt n 8,4. Ook dat is n cijfr waar w hl trost op zijn. CRP-snltst Blangrijk aandachtspunt bij d huisartsn was d wns om in d ign praktijk n snll CRP-bpaling t don mt Point of Car Tstapparatuur. D CRP-POCT gft dirct uitsluitsl of n luchtwginfcti van bactriël of viral aard is n voorkomt daarm onnodig antibiotica gbruik. In 2014 hbbn w in ht kadr van n pilot 35 POCT-apparatn gplaatst n n oplidingstrajct opgzt voor huisartsn n assistntn om mt d apparatuur t wrkn. Bij d dlnmnd praktijkn zijn dri-maandlijks controls uitgvord n knlpuntn gïnvntarisrd. D dlnmnd huisartsn zijn tot nu to rg tvrdn. Bgin 2015 vrwachtn w n valuatirapport van d pilot, maar naar all waarschijnlijk gaan w in 2015 mr huisartsn in d rgio voorzin van POCT-apparatuur. Rationl aanvragn van laboratoriumdiagnostik LESA staat voor Landlijk Erstlijns Samnwrkingsafsprakn, dz zijn bdold om landlijk uitgangspuntn t formulrn voor ht makn van wrkafsprakn in d rgio. In 2014 hft ht MDCA samn mt d huisartsn problm gstuurd aanvraagformulirn ontwikkld op basis van d LESA-richtlijn Rationl aanvragn van laboratoriumdiagnostik. D dolstlling hirbij is ht bvordrn van d juist diagnostik bij d juist indicati n ht voorkomn van onnodig diagnostik of ht aanvragn van diagnostik op onjuist indicati. Zo willn w huisartsn optimaal ondrstunn bij ht makn van hun kuz voor zinnig diagnostik. Op d niuw aanvraagformulirn is n indling gmaakt naar klachtn of problmn, daarbij kan d bijbhornd diagnostik aangkruist wordn. Om d ovrgang zo sopl moglijk t latn 8 Jaarbricht 2014

9 Snll n flxibl dinstvrlning Ik maak al vijftin jaar gbruik van d dinstvrlning van ht MDCA n bn hl tvrdn. Z zijn snl n flxibl, n r kan vl. Als r bij n patiënt s ochtnds blod wordt gprikt, dan hb j s middags d uitslag binnn. En ook als j blt voor n nabpaling, dan rgln z dat altijd hl vlot. Op mijn vrzok komt r sinds najaar 2014 zlfs tw ochtndn in d wk n mdwrkr blod afnam van ht MDCA prikkn in onz praktijk. Fijn dat dit kan, vooral voor onz patiëntn. En paar kr pr jaar bl ik mt d klinisch chmicus van ht MDCA voor ovrlg. Di wt altijd prcis waar hij ht ovr hft, dat is prttig samnwrkn. Soms volg ik n nascholingstrajct van ht MDCA, onlangs bijvoorbld nog ovr ht Diagnostisch Totsovrlg. Dat ging ovr ht vrmindrn van ovrbodig gbruik van aanvullnd diagnostik door huisartsn, zinvol in dz tijdn waarin ht allmaal fficiëntr n dolmatigr mot. Ik maak ovrigns dl uit van ht Mdisch Advis Raad van ht MDCA. W zijn nu bzig mt ht hrontwrp van d aanvraagformulirn voor huisartsn. Hirm probrn w ht aanvraaggdrag van huisartsn btr t sturn, conform d uitgangs puntn van ht DTO. drs. A. (Arjn) Göbl, huisarts in Amstlvn vrlopn, hbbn w bslotn om in ht rst kwartaal van 2015 mt 11 diagnoss t bginnn, huisartsn kunnn rvoor kizn om daarbij problmgstuurd of traditionl aan t vragn. W startn mt n klin aantal praktijkn. In d loop van 2015 introducrn w d niuw formulirn in d hl rgio. Van papirn naar lktronisch uitslagn Huisartsn ontvangn d ondrzoksuitslagn lktronisch via Edifact in hun HIS, n vln - tot voor kort - daarnaast ook nog op papir. Uit d nquêt blk dat d mst huisartsn dz dubbl rapportag ovrbodig vindn. Zij di dat hbbn aanggvn, ontvangn daarom vanaf 1 juli 2014 gn papirn rapportags mr. Aanvragrs di gn gbruikmakn van Edifact blijvn d papirn rapportag wl ontvangn. Ook d uitslagn van pathologisch n sommig mdisch-microbiologisch ondrzokn blijvn voorlopig op papir grapportrd wordn. Mdisch Advis Raad n diagnostisch totsovrlg D MAR (Mdisch Advis Raad) is vrdr gprofssionalisrd mt n MAR-rglmnt. D ldn (tw huisartsn, n vrloskundig, n mdisch spcialist van Ziknhuis Amstlland n d tw klinisch chmici van ht MDCA) komn bijn om informati uit t wissln n wnsn t bsprkn op ht brd trrin van d mdisch diagnostik. Ht is n zr waardvol ovrlg voor ht MDCA, omdat hirbij ht aanbod van n d vraag naar diagnostik aan bod komn. In 2014 warn d niuw aanvraagformulirn (problm gstuurd aanvragn) n d introducti van d Point of Car Tst-apparatuur voor d PCR-bpaling blangrijk ondrwrpn waarm w aan d slag zijn ggaan. Ht ovrlg bidt ht MDCA waardvoll fdback op haar dinstvrlning n fungrt als informati kanaal naar d huisartsngrop in d rgio Amstlland. Vanaf 2015 wil ht MDCA n diagnostisch totsovrlg (DTO) instlln. Dol hirvan is vooral om huisartsn n spigl voor t houdn. Wij informrn huisartsn ovr hun aanvraaggdrag n zij kunnn dat wr naast dat van hun collga s lggn. Dz bijnkomstn passn god in ons strvn naar zinnig n zuinig diagnostik. Brikbaarhid n informati Uit d nquêt blk dat vl huisartsn nit bknd zijn mt ht fit dat d klinisch chmici (dr. Edwin van Mirr n dr. Raoul Oud Engbrink) voor urgnt zakn, ook buitn kantoortijdn, tlfonisch brikbaar zijn via d rcpti van ht Ziknhuis Amstlland, tlfoon (020) Gaccrditrd nascholing En andr punt dat uit d nquêt naar vorn kwam was dat vl huisartsn nit wtn dat ht MDCA tw kr pr jaar n gaccrditrd nascholing vrzorgt. Om d bkndhid hirvan t vrgrotn brngn w d uitnodiging in d tokomst zowl via d -mail, d wbsit n d post als via d huisartsngrop ondr d aandacht. Wbsit Ht MDCA hft ind 2013 n volldig vrniuwd wbsit (www.mdca.nl) glancrd. Sindsdin is ht moglijk voor functiondrzokn onlin afsprakn in t plannn. D patiënt kan dan zlf d locati n ht tijdstip kizn. Ook kunnn huisartsn via onz wbsit foldrs, aanvraagformulirn n afnammatrialn bstlln. Ontschotting tussn rst n twd lijn En andr mijlpaal in 2014 vormt d samnvoging van d tw laboratoriuminformatisystmn (voor d spcialistn in Ziknhuis Amstlland (ZHA) n voor d huisartsn in d rgio). Huisartsn kunnn zo via ht huisartsnportaal van ht ZHA d rsultatn van diagnostik in ht ziknhuis inzin. D inlogggvns kunnn z opvragn bij d afdling communicati van ZHA. Mt dz ontschotting van rst- n twdlijnsdiagnostik kan onnodig dubbldiagnostik wordn voorkomn. Ook op dz manir trachtn w invulling t gvn aan zinnig n zuinig diagnostik. 9

10 drs. M.G.W. (Michl) Barnas, intrnist/intnsivist bij ht Ziknhuis Amstlland, tvns voorzittr van ht bstuur van d mdisch staf. Kort lijnn voor n god kwalitit van zorg Als mdisch spcialist bn j gbrand op snll uitslagn van blodondrzok n analys van andr lichaamsmatrialn. Zkr als j, zoals ik, wrkt op n afdling acut gnskund. Bij ht MDCA zijn z in staat di snll bpalingn t lvrn. Er is ook altijd n dinstdond klinisch chmicus van ht MDCA bschikbaar voor tlfonisch ovrlg n advis. Klinisch chmicus Edwin van Mirr blt ovrigns dikwijls zlf om n ondrzoksuitslag to t lichtn. Hij is ook vaak aanwzig bij d ochtndovrdracht op d afdling intrn gnskund van ons ziknhuis. D lijnn zijn kort n dat wrkt prttig samn. All mdwrkrs di ik aan d tlfoon krijg, zijn bovndin altijd vn voorkomnd n bhulpzaam. Ht MDCA organisrt rglmatig nascholingsbijnkomstn ovr mdisch inhoudlijk ondrwrpn. Zo bzocht ik onlangs n symposium ovr calprotctin bpaling. Daarm is ht moglijk ondrschid t makn tussn n darmontstking (zoals d zikt van Crohn n colitis ulcrosa; IBD) - n andr nit ontstkingsgrlatrd aandoningn, zoals n prikklbar darm. Ht MDCA voorkomt mt dit ondrzoksaanbod in vl gvalln n voor patiëntn blastnd n kostbaar ndoscopisch ondrzok. Z zijn dus ook nog ns kostnbwust n innovatif god bzig. Kortom, ik bn uitrmat tvrdn n hoop vooral dat d lijnn kort blijvn, ongacht d uitslag van ht ovrnamtrajct dat momntl loopt. Juist dat nauw contact draagt bij aan n god kwalitit van zorg. Mdisch spcialistn MDCA hcht rg aan n god samn wrking mt d mdisch spcialistn van Ziknhuis Amstlland. Om t wtn wat r bij hn splt n wat hun bhoftn zijn op ht gbid van mdisch diagnostik, gaan onz klinisch chmici jaarlijks op gsprk bij d vrschillnd vakgropn. Dol van dz vakgropgsprkkn is bhoftpiling, zicht krijgn op vrdr vrb tring van onz srvic n fdback gvn op diagnostikaanvragn. Mdisch spcialistn kunnn zo hun ign aanvraaggdrag spigln aan dat van collga s, of n vrglijking makn tussn hun ign vakgrop n andr mdisch-spcialistisch disciplins. 10 Jaarbricht 2014

11 Elktronisch aanvragn n uitslagn In 2014 hbbn w n bgin gmaakt mt d ovrstap naar ht digitaal aanvragn van labora toriumdiagnostik (projct Ordrcom). In oktobr 2014 is d IC van Ziknhuis Amstlland ovrgstapt op volldig papirloos aanvragn. In dcmbr zijn d afdlingn chirurgi n orthopdi gvolgd. Concrt btknt ht dat d aanvragrs van dz afdlingn in hun ign systm n lktronisch laboratoriumaanvraag kunnn plaatsn, di r vrvolgns bij ons uitrolt. Ht voordl is dat ht systm automatisch d juist patiëntggvns mnmt. Ht is n wrkwijz di mindr foutgvolig is n bovndin - zkr op d langr trmijn - tijd bspaart. Ht is d bdoling dat in 2015 ht hl ziknhuis ovrstapt op lktronisch aanvragn. in totaal zvn vakgropn mdisch spcialistn van ht Ziknhuis Amstlland n gvraagd naar hun tvrdnhid. D ondrvraagdn gvn aan dat d samnwrking mt d mdwrkrs van ons laboratorium ovr ht algmn sopl vrloopt, zakn wordn doorgaans snl opgpakt n afgrond. Ht samngaan van d laboratoriuminformatisystmn in 2013 rvarn d spcialistn als zr prttig. Daarm kunnn z snllr diagnoss stlln n dubbl diagnostik voorkomn. Aandachtpuntn voor 2015 zijn n hldr communicati ovr d tarivn n ovr ht (door)brknn van d ordrkostn. D mdisch spcialistn ontvangn d uitslagn van diagnostisch ondrzok nog stds vooral op papir. Dat hft t makn mt ht huidig fiattringsprocs van laboratoriumuitslagn. Komnd jaar stapt ht ziknhuis zlf ovr op lktronisch fiattrn. Ht MDCA zal dz ontwikkling opvolgn mt d introducti van lktronisch uitslagn. Vakgropgsprkkn D klinisch chmici van ht MDCA hbbn in januari 2015 vakgropgsprkkn gvord mt Mt ht klinisch-chmisch consult gvn w mrwaard aan d ondrzoksrsultatn. dr. E. (Edwin) van Mirr n dr. R. (Raoul) Oud Engbrink, klinisch chmici MDCA 11

12 Mdwrkrs MEDEWERKERTEVREDENHEIDSONDERZOEK Inliding Hirbij ontvang j ons mdwrksondrzok. W willn graag wtn ho tvrdn j bnt ovr jouw wrk n ovr ht Mdisch Diagnostisch Cntrum Amstlland. Ht vrgt zo n 15 minutn om d vragnlijst in t vulln. Indin j n vraag nit wilt of nit kunt bantwoordn, dan kun j dz vanzlfsprknd ovrslaan of wt nit/gn rvaring invulln. All rsultatn wordn anonim bhandld. Tnzij andrs wordt aanggvn, gliv één antwoord aan t kruisn. Wannr j tw antwoordn aankruist, kan jouw antwoordhlaas nit wordn mgnomn. Na ht invulln kun j d vragnlijst vrsturn in d bijgvogd antwoordnvlop. Bij voorbaat hartlijk dank! Functi Analistn Pri-analys Hoofdn/lidinggvnd Ovrig In hovrr bnt u ht ns mt d volgnd stlling(n)? Algmn Ik bn tvrdn ovr ht wrkn bij MDCA Wrkzaamhdn Wrkzaamhdn Ik bn tvrdn ovr mijn wrkzaamhdn binnn MDCA. Ik hb plzir in mijn wrk. Ik wt wlk rsultatn van mij wordn vrwacht. Ik wt wat d priorititn in mijn wrk zijn. Ht is moglijk mijn doln binnn d gstld tijd t haln. Ht is mij duidlijk ho ik mijn wrkzaamhdn voor mijn functi mot uitvorn. Ik krijg voldond d kans om t don waar ik god in bn. In hovrr bnt u ht ns mt d volgnd stlling(n)? Ik hb voldond vrantwoordlijkhid in mijn wrk. Ik zt m in om mijzlf voortdurnd t vrbtrn. Ontwikklingsmoglijkhdn Ik sta r voor opn om andr of niuw Ik takn bn tvrdn op mij t ovr nmn. mijn ontwikklingsmoglijkhdn binnn ht MDCA. Ik do its xtra s om bij t dragn aan In ht mijn succs wrk van kan MDCA. ik voldond niuw knnis opdon. Ik wil m ontwikkln binnn mijn vakgbid. Er is aandacht voor mijn prsoonlijk ontwikkling binnn ht MDCA. Binnn ht MDCA hb ik d moglijkhid om door t groin. Bloning Ik bn tvrdn ovr d bloning di ik voor mijn wrk ontvang. Vrglkn mt andrn buitn dz organisati, word ik god bloond. Mijn salaris wordt op n consqunt manir vastglgd. Mijn scundair arbidsvoorwaardn zijn god. Wrkn bij ht MDCA Ik vind ht luk om d komnd 1 tot 2 jaar bij ht MDCA t blijvn wrkn. Ik raad ht MDCA aan als wrkgvr bij andrn. Acti andr wrk hlmaal m ns m ns nit m ns / nit m onns m onns hlmaal m onns wt nit / gn rvaring hlmaal m ns m ns nit m ns / nit m onns m onns hlmaal m onns wt nit / gn rvaring Ik hb in d afglopn 3 maandn concrt acti ondrnomn om andr wrk t krijgn of ga dat d komnd 3 maandn don N Ja, binnn ht MDCA Ja, buitn ht MDCA Als u d afglopn of komnd tijd acti hbt ondrnomn of gaat ondrnmn voor andr wrk, wat is daarvan d rdn? Tot slot Wat maakt ht wrkn bij ht MDCA luk? Wat kan ht MDCA don om n btr organisati t wordn om voor t wrkn? Hartlijk dank voor ht invulln van dz vragnlijst! D tvrdnhid ondr mdwrkrs bij ht MDCA is in 2013 uitgbrid ondrzocht. Ht jaar 2014 hft vooral in ht tkn gstaan van vrbtractis di voortkwamn uit d rsultatn van dat ondrzok. Communicati Blangrijk aandachtspunt was d intrn communicati. Daar warn vl mdwrkrs ontvrdn ovr. W hbbn dat punt srius opgpakt in Tmr, omdat communicati ook bij d andr ondrvraagd dolgropn (huisartsn, patiëntn) naar vorn kwam als vrbtrpunt. Eind 2013 is r n communicatiadvisur aangstld. D frqunti van d intrn niuwsbrif is vrhoogd n d kwalitit vrbtrd. All mdwrkrs wordn nu structurl op d hoogt ghoudn van wat r splt in d organisati. D niuwsbrif fungrt daarnaast als mdium om informati n rvaringn uit t wissln tussn vrschillnd afdlingn. Mdwrkrs op d hoofdlocati lzn zo allrli wtnswaardighdn ovr hun collga s in d buitndinst n vic vrsa. Wrkdruk Uit d nquêt blk dat vl mdwrkrs n hog wrkdruk rvarn. Dit knlpunt is op vrschillnd manirn opgpakt. Er zijn xtra mdwrkrs aangnomn, omdat d producti aantoonbaar blk tognomn. Vrdr zijn r vrandringn aangbracht in d kantoorinrichting, zodat r n rustigr wrkomgving ontstond. Bloning En andr punt van onvrd blk d bloning t zijn. Hlaas is dit its waar w als ht MDCA nit zo makklijk its aan kunnn don, omdat w aan d cao gbondn zijn. Wl hbbn w in kaart gbracht ho d bloning bij ht MDCA is tn opzicht van andr diagnostisch cntra. Daaruit blijkt dat d bloning bij ht MDCA its bovn ht gmiddld ligt. In 2015 zal opniuw n mdwrkrtvrdnhidsondrzok wordn ghoudn om na t gaan wat d vrschillnd vrbtractis hbbn opglvrd. 12 Jaarbricht 2014

13 Blijvn wrkn aan nóg mr profssionalitit Al bijna zs jaar wrk ik nu bij MDCA, mt vl plzir. Ovr ht algmn bn ik hl tvrdn mt mijn wrk. Ht is afwisslnd n ht contact mt patiëntn vind ik luk. Maar ht kan natuurlijk altijd btr. Eind 2013 blk uit d mdwrkrs-nquêt dat collga s vooral n btr intrn communicati n informati-uitwissling wnstn. D organisati hft di kritik in 2014 god opgpakt. Mt bhulp van n communicatiadvisur is d frqunti van n intrn niuwsbrif vrhoogd n ht intrant opgtuigd. J kunt nu ook vanaf j huisadrs op intrant inloggn, rg handig. Daarnaast hbbn w ht wrkovrlg btr op d kaart gzt, hirin bsprkn w plnair stds allrli niuw ontwikklingn. Naast ht wrkovrlg, zijn r informl bijnkomstn gorganisrd waarin w d mr praktisch vraagstukkn bsprkn. Prsoonlijk bn ik ook rg blij mt ht niuw call cntr modl waarm w op d tlfooncntral wrkn. Daarnaast hbbn w hadsts gkrgn n zijn d wandn van onz wrkruimt voorzin van isolrnd matriaal, waardoor d akostik strk is vrbtrd. En vradming. Kortom, r wordt van alls gdaan om van ht MDCA n nóg profssionlr organisati t makn. G. (Gorgtt) Ruizndaal, mdwrkr pri-analys Er is vl vrbtrd d afglopn tijd Uit d mdwrkrsnquêt van 2013 blk dat vl collga s bhoft haddn aan n btr communicati n mindr wrkdruk. Di wnsn warn vooral ht gvolg van d fusi, j brngt tw vrschillnd culturn n wrkstijln samn n dat gft altijd spanning. Ik wrkt al bijna 25 jaar bij ht laboratorium van Ziknhuis Amstlland ton w in 2011 zijn gfusrd mt ht Artsnlaboratorium van Amstlland in Amstlvn. Ik vond ht ook wl vn wnnn. Er is wl vl vrbtrd in d afglopn tijd. Ik vind ht bijvoorbld prttig dat w maandlijks n intrn niuwsbrif ontvangn. Hirin staat blangrijk informati ovr d laatst ontwikklingn binnn ons vak n d organisati. D wrkdruk is ook afgnomn, ondr mr door d invoring van n snllr lablsystm voor d buisjs, n doordat mdwrkrs van bid organisatis inmiddls btr op lkaar zijn ingspld. Enkl dingn kunnn nog btr. Ht is god van lkaar t wtn wat j dot n ho d procssn lopn. Vrdr bn ik nt als d mst andr collga s bniuwd ho ht vrdr gaat mt ht ovrnamtrajct. Ht blijft spannnd. A. (Ans) Nutkns, laboratorium analist 13

14 Ht MDCA in cijfrs Aantalln ordrs Cijfrs van 2015 gbasrd op prognos prognos * Stand van zakn pr 31 dcmbr van lk jaar (xcl. xtrn inhuur van prsonl). Omzt prognos Ft s* ,5 88,2 83,1 80, Jaarbricht 2014

15 15

16 Ht MDCA in d rgio Bzokadrs hoofdkantoor: Laan van d Hlnd Mstrs AM Amstlvn Postadrs: Postbus LA Amstlvn T: F: E: W: BADHOEVEDORP AMSTERDAM AMSTERDAM BUITENVELDERT AMSTELVEEN OUDERKERK A/D AMSTEL DUIVENDRECHT DIEMEN AMSTERDAM ZUIDOOST ABCOUDE RIJSENHOUT AALSMEER NES A/D AMSTEL Colofon: Tkst n indrdacti D Niuw Lijn (Slma Lagwaardt n Jannin Wstnbrg); Afza Kaizr, communicati advisur MDCA. Fotografi Elco Hofstra; Fotoprsburau Dijkstra. Vormgving Zara and Frinds. Drukwrk Printing Group Nthrlands BV. UITHOORN DE KWAKEL KUDELSTAART AMSTELHOEK VROUWENAKKER WAVERVEEN DE HOEF MIJDRECHT VINKEVEEN BAAMBRUGGE Aan d tkstn kunnn gn rchtn wordn ontlnd. Nits uit dz uitgav mag zondr voorafgaand schriftlijk tostmming van d rdacti opnbaar wordn gmaakt of vrvlvoudigd.

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Harmonisatie en integratie Jaarbericht 2013

Harmonisatie en integratie Jaarbericht 2013 Harmonisati n intgrati Jaarbricht 2013 Ht is onz ambiti om t groin. Maar grotr is nit automatisch ook btr. W vindn ht blangrijk om zorg dichtbij d patiënt t lvrn. Daarom willn w n grootschalig laboratoriumfuncti

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Informatie: www.paoheyendael.nl

Informatie: www.paoheyendael.nl d j i t Informati: www.paohyndal.nl t h d, w i js h i d d n d g l Tolichting Prudntiaprojct Ht Prudntiaprojct n initiatif van ht UMC St Radboud, n wordt gralisrd in samnwrking mt 15 andr ziknhuizn, mt

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO)

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO) FUNCTIEBESCHRIJVING Hoofd Evaluati, Kwalitit n Ontwikkling (EKO) Organisati Ht UMC St Radboud, opgricht in 1951, is n van d acht Univrsitair Mdisch Cntra in Ndrland. Sinds haar oprichting hft ht UMC St.

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014 Bvindinn n.a.v. vran tijdns vradrin Bwonrsvrniin Oud Ld van 29 oktobr 214 Contactprsoon Boudwijn van Ardnn Datum 21 januari 21 Knmrk N3-121479DAR-nja-V1-NL Dz notiti is opstld om u als inwonr van Oud Ld

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

Woord vooraf: Welkom 3

Woord vooraf: Welkom 3 Inhoudsopgav Woord vooraf: Wlkom 3 1 Onz school: Talita Komi 4 1.1 Voor wi 4 1.2 D naam van d school 4 1.3 Brd school Talita Komi 4 1.4 Ondrwijsgrop Punt Spciaal 4 2 Onz manir van wrkn 5 2.1 VSO algmn

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Huisstijlhandbok Algmn richtlijnn & instructis voor gbruik van d huisstijl Jongrn Svnum Huisstijlhandbok Jongrn Svnum Inhoud Inliding pag 4 Huisstijl pag 5 Bldmrk pag 6 Huisstijlklurn pag 8 Voorbldn van

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets.

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets. D p lltktl D plltktl PiccoPELLO Efficïnt n spaarzaam vrwarmn mt houtpllts spaarzaam vrwarmn mt houtpllts Gproducrd door Vrwarmn mt houtpllts vrmindrt ht - broikasffct. Ht vrbrandn van pllts is CO2 nutraal

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

xmcare EPD Uw zorg geregeld!

xmcare EPD Uw zorg geregeld! xmcar EPD Uw zor rld! B ha n id ht rh zic a in lba n i sp wak b Cliënt Bhandlaar Carla, 17 jaar Etstoornis Brt, 57 jaar Psychiatr Carla is 17 jaar n woont bij haar oudrs in Brunsim. Ruim 5 jaar ldn is

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

>t ':.Ilé'.lr.WEFiJ(ER.F,N,alICI~N "'j. Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat. fès~ ~. OOI/] He.\f'\Lt J. o met verwijzing naar

>t ':.Ilé'.lr.WEFiJ(ER.F,N,alICI~N 'j. Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat. fès~ ~. OOI/] He.\f'\Lt J. o met verwijzing naar Ministri van Vrkr n Watrstaat Dirctoraat -Gnraal Rijkswatrstaat Dircti Zland 1 5 JUN, "floo Aan Gadrssrd (dvo H\f'\Lt J fès~ ~ OOI/] kw Van Joris Prquin Datum 14juni2000 Ondrwrp Audit ZL-4759 Doorkisnummr

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Organisati n procssn Crditmanagmnt als bindnd factor FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Financ n sals zijn in d praktijk vaak vakinhoudlijk, maar ook qua mntalitit, lkaars tgnpoln. D autur

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie