Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament"

Transcriptie

1 Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild l oo aria K Gan k nog i No zn z Mor ik o n is zal wl v ok z moi ht n d o go lijk. nit urn Chr d v all d ligg vooristi ind: n. ol l, n v Gan an Wild rs, d zn onat is alt Ganz ur ijd k n zijn ort maar god. E krac n wat htig. Wild Ontwikklingssamnwrking In uw tstamnt arn Rkning nw Mal

2 Laat n btr tokomst na Al mr dan vijftig jaar ondrstunt Wild Ganzn vol ovrtuiging concrt klinschalig ontwikklingsprojctn di wordn opgzt mt hulp van btrokkn Ndrlandrs. Wij hlpn mt gld, advis n bgliding zodat projctn nit alln vol nthousiasm wordn gstart, maar ook mt succs wordn afgrond. D stun van btrokkn Ndrlandrs zoals u is onmisbaar bij ons wrk. D giftn n nalatnschappn di wij jaarlijks mogn ontvangn zttn w in om kansarmn op onz succsvoll manir t hlpn. Ik bn idr kr wr ondr d indruk als mnsn aangvn dat zij ht wrk van Wild Ganzn n warm hart todragn n ons daarom willn opnmn in hun tstamnt. Ht raakt m dat mnsn ook na hun dood its gods willn don voor andrn in d wrld. Ook u kunt zovl btknn, wllicht mr dan u bsft. Wannr u Wild Ganzn opnmt in uw tstamnt, hlpt u m aan n btr tokomst voor d gnratis na u. Uw nalatnschap is van onschatbar waard. Hartlijk dank dat u wilt stilstaan bij d moglijkhid Wild Ganzn ook op dz manir t stunn. 50 Dankzij uw stun wrkt ontwikklingssamnwrking JAAR Ontwikklingssamnwrking zit ons in d gnn, ht is its dat Wild Ganzn al ruim vijftig jaar mt passi n gdrvnhid dot. Wij zttn onz knnis n rvaring in om d lfomstandighdn n tokomstkansn van mnsn in ontwikklingslandn n positiv draai t gvn. Dat don w op n unik manir. Als xprt op gbid van concrt particulir projctn in ontwikklingslandn, ondrstunn wij mt uw bijdrag mnsn di zlf n projct startn om armod t bstrijdn. Wij stimulrn d bijzondr particulir initiativn door zovl moglijk mnsn n middln t mobilisrn, in Ndrland én in ontwikklingslandn. Voor d rstaurati van n school bijvoorbld, d aanlg van n drinkwatrsystm of d uitbri- ding van n gzondhidsklinik. Wij gvn n financiël bijdrag, maar w lvrn ook advis n bgliding. W wrkn hirvoor samn mt btrokkn particulirn, fondsn n instllingn n dskundig partnrs in binnn- n buitnland. Voor ons wrk krijgn w stun van donaturs n vrijwilligrs, want ook zij zin dat onz manir van ontwikklingssamnwrking wrkt. Inmiddls zijn r al mr dan projctn succsvol afgrond! En prachtig rsultaat, maar onz hulp is nog stds noodzaklijk. Jaarlijks ondrstunn w ruim vijfhondrd projctn. Uw stun aan Wild Ganzn draagt wrldwijd bij aan n btr tokomst voor kindrn én volwassnn di vaak ondr xtrm moilijk omstandighdn lvn. Wild ganzn stkn hun nk uit D Dns tholoog-filosoof Sørn Kirkgaard ( ) vrtlt ovr n wild gans di n koppl tamm ganzn wr lrt vlign. D tamm ganzn zijn truggvalln op daglijks routins n motn oppassn voor d Josin Wstrbk-Huitink Dirctur Wild Ganzn 2 vrliding gzapig ganzn t wordn. Wild ganzn stkn hun nk uit n nmn initiatif. Z wrkn daarbij hcht samn, mt vrnd kracht kunnn z grot uitdagingn aan. 3

3 Schnk n btr tokomst D btknis van uw rfnis Uw bijdrag aan n btr wrld kunt u voortzttn via uw nalatnschap. Ht is daarom god om nu na t dnkn ovr uw wnsn n idaln n dz vast t lggn in n tstamnt. Howl ht vaak wordt gdacht is n tstamnt nit alln voor vrmognd mnsn van blang. Dit officiël documnt vrzkrt u r juist van dat u alls god achtrlaat n dat uw laatst wnsn wordn ghoord n uitgvord. Ht gld dat wij jaarlijks uit nalatnschappn ontvangn, gbruikn w voor d ondrstuning van klinschalig projctn in ontwikklingslandn. Dit zijn allmaal initiativn van mnsn zlf om d armod in hun gmnschap t bstrijdn. Mt uw bijdrag: ondrstunn w bijvoorbld d bouw van n school zodat kindrn d kans krijgn zichzlf t ontwikkln; hlpn w bij d rnovati van n kraamklinik voor mr vilig bvallingn n d vrlaging van kindrstrft; of dragn w bij aan d opzt van n bornbdrijf, zodat gmnschappn hun ign vodsl kunnn vrbouwn n vrkopn. Vanzlfsprknd wilt u dat uw naastn ht ook na uw ovrlijdn god hbbn. Daar gaat uw aandacht natuurlijk als rst naar uit. Maar vrlangt u rnaar mr t don? Dan kunt u r tglijkrtijd voor kizn n dl van uw rfnis na t latn aan n god dol zoals Wild Ganzn. U kunt in uw tstamnt vastlggn ho u uw bzittingn n vrmogn wilt vrdln, zoals aandln, siradn, n huis, bpaald prsoonlijk bzittingn, nzovoorts. Hft u gn tstamnt? Dan bpaalt d wt wi uw rfgnamn zijn n ho d vrdling van uw vrmogn n bzittingn plaatsvindt. Wilt u chtr zlf bpaln wat r mt uw nalatnschap gburt, dan is ht blangrijk dat u uw wnsn officil vastlgt in n tstamnt. Dit kunt u in samnspraak mt uw notaris rgln. Wij kunnn u hirovr uitgbrid informrn. D rst bwoonstr huild van gluk D tsunami op 26 dcmbr 2004 staat in idrs ghugn ggrift. D aandacht ging vooral uit naar Azië, maar d vlodgolf trof ook Somalië in Afrika. Van d dorpn aan d Somalisch kust blf winig ovr. Vooral vrouwn n kindrn hbbn ht zwaar, daar wild ik wat aan don, vrtlt Abdisalam Ali van stichting Kaalo. Dankzij dz Ndrlands-Somalisch stichting n Wild Ganzn wrkn Somalisch nomadn aan n btr tokomst. 4 D slutl Mt hulp van Wild Ganzn hft d stichting al 24 huizn gbouwd voor gzinnn di in n vluchtlingnkamp lfdn. Abdisalm: Ht was zo n mooi momnt ton d rst bwoonstr d slutl krg van haar niuw huis. Z huild van gluk. Dankzij u hbbn w in d afglopn vijftig jaar stds mr mnsn kunnn hlpn zlf hun ign lvn n tokomst n di van hun gmnschap t vrbtrn. Vindt u ht blangrijk Wild Ganzn t latn mdln in uw rfnis? Laat dit dan officil vastlggn in n tstamnt, alln dan is uw wns rchtsgldig n wordt di cht uitgvord. Ht wrk van Wild Ganzn sluit aan bij mijn wnsn Ik wil alls god grgld hbbn zodat als ik r nit mr bn, mijn nabstaandn wtn wat mijn wnsn zijn, zgt bibliothcarss Hrma Loman (54). Natuurlijk schnk ik n dl van mijn rfnis aan mijn partnr, famili n vrindn maar ik wil ook graag nalatn aan n god dol. Ik hb ht god n ik kan financil don wat ik wil. Daarom vind ik ht blangrijk mnsn t ondrstunn di ht mindr hbbn, ook als ik r nit mr bn. Ht is voor mij n zoktocht gwst om n organisati t vindn di cht bij mij past. Grot god doln gvn mij ht gvol dat mijn rfnis in n dip put valt n ik vind z vaak nit concrt gnog. Ton ik via mijn burn in aanraking kwam mt Wild Ganzn raakt ik dirct nthousiast. Ht wrk dat zij ondrstunt is zichtbaar, concrt n klinschalig. Hrma Loman: Ik hb r n god gvol ovr om mijn gld aan Wild Ganzn na t latn. Ik hb vrtrouwn in d organisati n r zijn divrs projctn di mij aansprkn, zoals d ontwikkling van vrouwn n gzondhidszorg voor vrouwn. Juist vrouwn vaak d drijvnd kracht zijn in n gzin n in d gmnschap. Gzond, god ontwikkld vrouwn, daar hft idrn baat bij in d maatschappij. Hrma Loman, Oldnzaal 5

4 Gschidnis in ganznvlucht Wild Ganzn komt al mr dan vijftig jaar op voor n btr tokomst voor kansarm mnsn wrldwijd, samn mt andr gmotivrd Ndrlandrs n mnsn in ontwikklingslandn. Dat don w al sinds 1957 n daarbij makn w gn ondrschid in ras, gslacht, rligi of gaardhid. Mt n radiocollct op 30 juni 1957 voor d slachtoffrs van n aardbving in Turkij is n traditi gborn. In n krkdinst di door d IKOR d voorgangr van d IKON op d radio uitzndt, wordn luistraars opgropn gld t donrn. D spciaal opgricht Commissi Wild Ganzn is vrantwoordlijk voor d bstding van ht gld n d kuz van latr projctn. D rst collct brngt 167 guldn op ( 75,-). Na radio ook tlvisispots Na ht succs van d zognaamd Ganznvlucht volgn r wklijks radiocollcts. Vlak daarna komn d Ganznvluchtn ook op tlvisi. Dankzij d uitzndingn nmn d inkomstn van Wild Ganzn stds vrdr to. Trouw luistraars n kijkrs van d Ganznvluchtn wtn natuurlijk dat Dor Smid jarnlang d uitzndingn hft gprsntrd. Tgnwoordig is Ilona Hofstra ht gzicht van d uitzndingn. Mt d wklijks spotjs op radio n tlvisi hft Wild Ganzn n unik positi. Wij zijn ht rst n nig god dol in Ndrland dat wklijks op dz spcial manir mnsn opropt projctn t stunn. 50 Klinschalig particulir projctn Krkn n Ndrlandrs di in ht buitnland wonn dragn in rst instanti ht mrndl van d projctn aan. In 1976 ontvangt Wild Ganzn n rcordbdrag vanuit d collcts n donaturs; d total opbrngst is maar lifst dri miljon guldn. In d loop dr jarn nmt nit alln ht aantal donatis to, ook stds mr mnsn mt particulir initiativn bnadrn Wild Ganzn. In 1982 ondrstunn w 101 projctn, gfinancird uit donatis n nalatnschappn. Ht aantal hulpvrzokn groit in 1992 naar bijna zvnhondrd. Als particulirn, scholn n andr organisatis in ht land activorn voor projctn di Wild Ganzn hft godgkurd, dan ontvangn zij n royal prmi. Jaarlijks ondrstunn w zo n vijfhondrd projctn, voornamlijk dankzij inkomstn uit nalatnschappn. Tgnwoordig krijgn godgkurd projctn n prmi van Wild Ganzn van 55%. JAAR CBF-kurmrk Wild Ganzn ontvangt in 2001 ht CBF-kurmrk. Mt dit kurmrk bvstigt ht Cntraal Burau Fondsnwrving dat wij vrantwoord omgaan mt ht door u gschonkn gld. In 2007 virt Wild Ganzn haar 50-jarig bstaan. W hbbn ons ontwikkld tot xprts op gbid van concrt ontwikklingssamnwrking. Tot nu to hbbn w ruim projctn mt succs afgrond maar r is nog stds volop wrk t don. Daarom zttn w ons bij Wild Ganzn mt uw stun lk dag vol nthousiasm in voor mnsn di hun ign tokomst willn vrbtrn Ht bstuur van ht IKOR ropt n Commissi Wild Ganzn bijn. Zij initiërn d rst van vl collcts via radio n latr tlvisi. IKOR zndt d rst Ganznvlucht op tlvisi uit. D jaaropbrngst komt voor ht rst bovn dri miljon guldn uit. Wild Ganzn virt haar 25-jarig jubilum op kamprtrrin Ht Grot Bos in Doorn. Er wordn 101 projctn gstund. Vijftig door middl van n Ganznvlucht op radio n tlvisi, d andr hlft wordt gfinancird uit d opbrngst van nalatnschappn n giftn. Wild Ganzn introducrt d vrdubblingsactis voor particulir initiativn. Start Fight for Sight. Dit samnwrkingsvrband mt d Stichting Lions Wrkgrop Blindn stunt projctn om blindhid t bstrijdn in ontwikklingslandn. Oprichting van onz Tsjchisch zustrorganisati Divoké husy wat ook Wild Ganzn btknt. Wild Ganzn krijgt ht CBF-kurmrk n wordt volldig onafhanklijk van IKON. Wild Ganzn bstaat vijftig jaar. 6 7

5 D moglijkhdn van nalatn Bij ht opstlln van n tstamnt ga j nit ovr n nacht ijs. Ht is n blangrijk documnt waarin prsoonlijk kuzs zijn vastglgd. Ht is n wrspigling van wat u bij lvn blangrijk vindt n n instrumnt om dat na uw dood t latn vrwznlijkn. Wannr u Wild Ganzn opnmt in uw tstamnt, kan dat via n rfstlling of n lgaat. Aan u d kus. U bpaalt zlf wlk dl u nalaat. Notaris Voor ht opstlln van uw tstamnt hft u n notaris nodig. Hij kan d nalatnschap officil vastlggn. En zlfgschrvn documnt is nit rchtsgldig. Wl kunt u n prsoonlijk codicil opstlln waarin u bpaald prsoonlijk bzittingn towijst aan uw naastn. Zakn als gld, aandln of bijvoorbld n huis, kunt u alln pr tstamnt vrdln. Alls wat u vastlgt in uw tstamnt, kunt u t alln tijd wr vrandrn bij d notaris. Erfstlling U kunt Wild Ganzn als (md)rfgnaam opnmn in uw tstamnt. Dit ht rfstlling. Wild Ganzn ontvangt dan n prcntag van uw rfnis. Vooraf laat u vastlggn wlk prcntag dat is. Uw nalatnschap wordt dan vrdld ondr d rfgnamn volgns d vrhoudingn di u hft bpaald. Lgaat Wilt u Wild Ganzn wl its nalatn, maar nit tot rfgnaam makn? Dan kunt u n lgaat opnmn in uw tstamnt. En lgaat is n vastgstld bdrag, n bpaald god (zoals n huis, kunstwrk, aandlnportfuill of n stuk grond) dat u nalaat aan Wild Ganzn. Blastingvrij schnkn Nalatn aan n rknd god dol als Wild Ganzn - of ht nu is via n rfstlling of n lgaat - is blastingvrij. In tgnstlling tot uw nalatnschap aan prsonn of bdrijvn, btaalt u ovr uw nalatnschap aan Wild Ganzn gn rfblasting (succssircht). Dit is omdat w n Algmn Nut Bognd Instlling zijn. Hondrd procnt van wat u nalaat aan Wild Ganzn, komt ook daadwrklijk bij ons trcht n invstrn w in concrt projctn. 8 9

6 Fijn dat ik ook na mijn dood its gods kan don Ik vind ht vrschrikklijk onrchtvaardig ho ht in d wrld is vrdld. Hir in ht Wstn zijn wij zó bvoorrcht, trwijl r ldrs miljonn mnsn in llnd lvn. W kunnn di onglijkhid bst n btj tgngas gvn; ik do dat door Wild Ganzn t stunn, zgt mvrouw Arnds (1923). Wild Ganzn hlpt op n concrt manir ht lvn van mnsn in ontwikklingslandn t vrbtrn, dat vind ik ontzttnd god. Ik kn Wild Ganzn al vanaf d oprichting n ik volg d radio- n tv-uitzndingn nog altijd, aldus d voormalig ondrwijzrs n maatschapplijk wrkstr. Ik stun naast Wild Ganzn nog n paar god doln, toch hb ik Wild Ganzn als nig rfgnaam in mijn tstamnt opgnomn. Zij sprkt mij ht mst aan, omdat r concrt projctn wordn ondrstund, r n klin staf is n d wrkwijz praktisch n concrt is. Daar houd ik van. Mvrouw Arnds hft gn kindrn n is nooit gtrouwd gwst. Ik hb wl nvn n nichtn, maar zij hbbn ht god gnog. En als ik gld aan hn nalaat, mot r vl blasting ovr d rfnis wordn btaald. Nalatn aan n god dol is blastingvrij. Door Wild Ganzn als rfgnaam aan t wijzn, wordt ht gld op n zinvoll manir bstd. Ik vind ht fijn dat ik ook na mijn dood its gods kan don. Mvrouw T. Arnds, Dotinchm W willn dat onz rfnis nuttig wordt bstd Wij zijn ons hl bwust van d situati waarin w lvn, zgt Aad (62), di mt vrvrogd pnsion is n mt zijn vrouw Els (52) sindsdin in Oostnrijk woont. En als j dan wt ho mnsn in ontwikklingslandn ht mstal hbbn, dan mot j its trugdon. Dat bn j morl vrplicht. W hopn natuurlijk nog lang t lvn, maar w hbbn onlangs wl alvast onz wnsn vastglgd in n tstamnt. Els n ik willn onz rfnis graag nalatn aan Wild Ganzn. W hbbn gn kindrn n onz famili hft ht god. W hbbn bwust voor Wild Ganzn gkozn omdat zij op lokaal nivau concrt, klinschalig n duurzam projctn ondrstunt. Ook vind ik ht god dat Wild Ganzn n strng projctslcti hft n nit zomaar gld wggft. Dat volt god. Wij nmn n god dol op in ons tstamnt omdat wij bvoorrcht zijn, alln al door ht simpl fit dat wij in ht Wstn zijn gborn. Daarom willn wij nalatn aan mnsn di cht hulp kunnn gbruikn. W willn dat onz rfnis nuttig wordt bstd. Ht mooi van Wild Ganzn is dat zij nit alln ondrstunt bij ht opzttn van projctn, r is ook vl aandacht voor knnisovrdracht n dat vindn wij blangrijk. Hirdoor stimulr j mnsn op ign bnn t staan. Els n Aad Oostnrijk 10 11

7 Ht is fantastisch dat mnsn in Ndrland blangloos donrn Kindrn mt n handicap zijn kwtsbaar, zkr in Afrika. Z hbbn r vaak mindr kansn n wordn nog nit altijd gaccptrd. Wild Ganzn ondrstunt Support4Socialisation (S4S), n organisati di zich inzt voor d vrbtring van ht lvn van ghandicapt kindrn n hun famili. In d Zimbabwaans stad Mutar organisrt S4S wklijks bijnkomstn voor oudrs van ghandicapt kindrn. Schnkn bij lvn Wrldwijd krijgn duizndn mnsn jaarlijks d kans hun tokomst zlf t vrbtrn. Wild Ganzn kan dz waardvoll kansn stimulrn dankzij d hulp van onz donaturs, ondr andr via nalatnschappn. Dz manir van schnkn is aantrkklijk omdat r gn rfblasting (ht voormalig succssircht) vrschuldigd is aan rknd god doln. Maar wist u dat ht voor u fiscaal aantrkklijkr is om (ook) bij lvn t schnkn? Bij Wild Ganzn kunt u concrt ontwikklingsprojctn op vrschillnd manirn ondrstunn. Julitt is n van d modrs di idr wk naar d bijnkomstn gaat. Haar twjarig zoontj is dubbl ghandicapt na zuurstofgbrk bij d gboort. Voor mrvoudig ghandicapt kindrn als Julitt s zoontj schaft S4S mt stun van Wild Ganzn spciaal sport-, spl- n thrapimatriaal, zodat hij zich toch kan ontwikkln. Vugt: ht is fantastisch dat mnsn uit Ndrland blangloos donrn. Ht komt hir cht god trcht. Modr Julitt: Ik hb n hl moilijk lvn. n vind ht fijn dat julli aan ons dnkn, laat ons nit los. Priodik schnking Bij n priodik schnking vrbindt u zich voor minimaal vijf jaar aan Wild Ganzn. Bij n notaris lgt u in n notariël akt vast dat u vijf jaar n vast bdrag donrt. Uw voordl: u kunt ht hl bdrag van d blasting aftrkkn. Voor priodik schnkingn gldt gn drmplinkomn of n maximaal aftrkbaar bdrag. Ht prciz voordl is voor idrn vrschillnd. U kunt ht uitrknn op onz wbsit n vrvolgns Schnksrvic aan t klikkn. Of u kunt contact mt ons opnmn voor mr informati hirovr. Fonds op naam Wannr u n substantil bdrag aan Wild Ganzn wilt schnkn n ook prsoonlijk btrokkn wilt zijn, dan is n Fonds op Naam wllicht its voor u. Dat kan ook via n priodik schnking. U richt mt onz hulp n fonds op n u bpaalt zlf d naam n ht bstdingsdol, bijvoorbld bropsondrwijs voor misjs n vrouwn in Afrika. En Fonds op Naam is gschikt voor particulirn n bdrijvn

8 Mnsn vragn j hun nalatnschap t invstrn, dat blijft bijzondr Ik vind ht altijd wr spciaal als mnsn aangvn dat zij Wild Ganzn willn opnmn in hun tstamnt. Ht is bwondrnswaardig dat mnsn ook na hun dood its willn btknn voor andrn di ht mindr god hbbn. En dat zij ons vragn hun nalatnschap god t invstrn, blijft bijzondr. Dat bsffn wij bij Wild Ganzn maar al t god. Daarom wordt lk invstring in projctn op n vrantwoord n doordacht manir gdaan, lk kr wr. Dankzij dz unik donatis kunnn w wrldwijd concrt projctn Succsvoll oogklinik in Npal En dag na d opning van ht vrniuwd Mchi Ey Cntr in Npal, bzochtn al 633 patiëntn dz oogklinik. D uitbriding van ht gspcialisrd ziknhuis was hoognodig. Rond d stad Mchi wordn jaarlijks ruim 6000 mnsn onnodig blind door staar n daar mot vrandring in komn Wild Ganzn hft d Ey Car Foundation gstund bij d bouw van d klinik. ondrstunn n bijdragn aan n btr tokomst van talloz kindrn n volwassnn.wilt u mr wtn ovr nalatn aan n god dol als Wild Ganzn? Nmt u dan contact op. Ik sta u graag prsoonlijk t woord. Dat kan tlfonisch, maar u bnt ook van hart wlkom bij ons op kantoor. Ik maak dsgwnst ook graag n afspraak bij u thuis. Ptr Jansn, Fondsnwrvr Wild Ganzn, tl In n ontwikklingsland btknt zicht vl mr dan zin. Als j kunt zin hof j nit afhanklijk t zijn van andrn. D bstrijding van blindhid is daarom n hoofddol van Wild Ganzn. Ht is prachtig als j mnsn ht licht in hun ogn kunt truggvn. Daarm gf j hun nit alln hun zlfstandighid trug, j nmt ook n zwar last wg bij naast familildn. Nit all patiëntn kunnn d bhandling btaln, toch wordt nimand d dur gwzn. Mt stun van ondr andr Wild Ganzn is d niuw poliklinik btaald, spciaal bdold voor hulp aan d armst blindn n slchtzindn. 14 Samn voor n btr wrld D onglijkhid in tokomstkansn n lfomstandighdn tussn ht wstn n ontwikklingslandn is nog stds onaccptabl groot. Dit onrcht willn w samn mt u op n concrt n ffctiv manir bstrijdn. Uw bijdrag is gwoonwg onmisbaar om mnsn in ontwikklingslandn t hlpn bij ht doorbrkn van d cirkl van armod. Wilt u mr wtn ovr d moglijkhdn Wild Ganzn als bgunstigd op t nmn in uw tstamnt? Of hft u vragn na ht lzn van dz brochur? Dan kunt u vrijblijvnd contact opnmn mt Ptr Jansn via tlfoonnummr of via Ook kunt u d antwoordkaart in dz brochur insturn voor mr informati ovr nalatn aan Wild Ganzn Huvllaan JN Hilvrsum Tlfoon +31 (0) Fax +31 (0) Rkning Rkning

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

De toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

Anders veranderen volgens Thijs Homan

Anders veranderen volgens Thijs Homan Vrslag vijfd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrandrn 20 fbruari 2014 bij ING t Amstrdam Bijnkomst vijf van ht lrntwrk Andrs Wrkn van Factor Vijf n NSvP vindt

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

Zelfmanagement bij ouderen

Zelfmanagement bij ouderen Zlfmanagmnt bij oudrn factsht Inhoud Wat is zlfmanagmnt bij oudrn? 3 Thoriën di tn grondslag liggn aan zlfmanagmnt bij oudrn 3 Zlfmanagmnt uitgaand van communicativ zlfsturing 4 D zlfmanagmnt van wlbvindn

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied.

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied. urka Ht magazin voor profssionl godrnstroom bhrsing Nummr 17 Hrfst 2012 www.urkapub.nl Duurzam Logistik Envoudig stappn om d CO 2 uitstoot t vrmindrn. Gn vrrassingn En updat op ARBO gbid. Vilighid in ht

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan Jaarvrslag 2012 Vrniuwn is vooruitgaan Enkl concrt rsultatn van 2012 Lapauw Intrnational VCST Amplidata Flandrs PlasticVision Blwind I-movix Spac Applications Srvics Psychomd Provan Laborx Physiol Flxiways

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten Gitt Livn Bram & Mari n n Livn Ht landbouwblid hft vl gzichtn D famili Ptrs Maak knnis mt www.dfamiliptrs.b 4 Als ik its do, wil ik ht god don. Ik hb n hkl aan half wrk, dat wtn mijn lrlingn maar al

Nadere informatie

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg!

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg! Gmnt @ Oktobr 2014 Gmntlijk Infokrant vrschijnt 11 maal pr jaar V.U.: Marln Van dn Bussch, Klin Livvrouwdrf 8, 9990 Woordj burgmstr D burgmstr ovrhandigd aan Rubn D Clrcq d goudn UiT-na-School-Box in ht

Nadere informatie

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal Notuln van d 4 ALV 8 Novmbr 2014 van 14.00-16.45 uur Stadslandgod D Kmphaan, Almr Aanwzign (28) : Hugo Trds, Philip Boontj, Robrt Hmmn, Nik Bink, Witsk Osinga, Bob Burlag, Milou Niëns, Marcl Koldr, Erwin

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS Vrandringn ondrstunn mt ARCHIBUS Naar vrmindring van d total bzttingskostn Organisatis vindn tgnwoordig hun wg in n voortdurnd vrandrnd, n uitdagnd, zaklijk omgving door stvig t snijdn in kostn, mnsn ldrs

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND jaargang 59 nr. 14 1-21 dcmbr 2007 KERKBESTUREN HAND-IN-HAND Tijdns d zr god bzocht n zr gslaagd vrijwilligrsavond wrdn vrijwilligrs van bid parochis bijgpraat ovr d plannn van d tokomst. En brd vrzamling

Nadere informatie

Oldenzaalse. 18.00 tot. 10.00 tot. 10.00 tot

Oldenzaalse. 18.00 tot. 10.00 tot. 10.00 tot Oldnzaals Auto Dalr Club H't prsntrt AUTOWEEKEND VOLOP KEUZE EN REUZE VOORDEEL BIJ DRIEDAAGSE AUTOSHOW FRANS OP DEN BULT Vrijdag 1 mi Zatrdag 2 mi Zondag 3 mi 18.00 tot 21.00 uur 10.00 tot 17.00 uur 10.00

Nadere informatie

Parochie H. Antonius Abt Malden

Parochie H. Antonius Abt Malden Contactblad Parochi H. Antonius Abt Maldn Oplag 2000 x. Pastoor Drs. T.H.M. Sip, Krkplin 4 tl: 3580476 Voor pastoral zakn ook brikbaar als ht scrtariaat gslotn is. Parochicntrum n scrtariaat Krkplin 4,

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie