Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament"

Transcriptie

1 Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild l oo aria K Gan k nog i No zn z Mor ik o n is zal wl v ok z moi ht n d o go lijk. nit urn Chr d v all d ligg vooristi ind: n. ol l, n v Gan an Wild rs, d zn onat is alt Ganz ur ijd k n zijn ort maar god. E krac n wat htig. Wild Ontwikklingssamnwrking In uw tstamnt arn Rkning nw Mal

2 Laat n btr tokomst na Al mr dan vijftig jaar ondrstunt Wild Ganzn vol ovrtuiging concrt klinschalig ontwikklingsprojctn di wordn opgzt mt hulp van btrokkn Ndrlandrs. Wij hlpn mt gld, advis n bgliding zodat projctn nit alln vol nthousiasm wordn gstart, maar ook mt succs wordn afgrond. D stun van btrokkn Ndrlandrs zoals u is onmisbaar bij ons wrk. D giftn n nalatnschappn di wij jaarlijks mogn ontvangn zttn w in om kansarmn op onz succsvoll manir t hlpn. Ik bn idr kr wr ondr d indruk als mnsn aangvn dat zij ht wrk van Wild Ganzn n warm hart todragn n ons daarom willn opnmn in hun tstamnt. Ht raakt m dat mnsn ook na hun dood its gods willn don voor andrn in d wrld. Ook u kunt zovl btknn, wllicht mr dan u bsft. Wannr u Wild Ganzn opnmt in uw tstamnt, hlpt u m aan n btr tokomst voor d gnratis na u. Uw nalatnschap is van onschatbar waard. Hartlijk dank dat u wilt stilstaan bij d moglijkhid Wild Ganzn ook op dz manir t stunn. 50 Dankzij uw stun wrkt ontwikklingssamnwrking JAAR Ontwikklingssamnwrking zit ons in d gnn, ht is its dat Wild Ganzn al ruim vijftig jaar mt passi n gdrvnhid dot. Wij zttn onz knnis n rvaring in om d lfomstandighdn n tokomstkansn van mnsn in ontwikklingslandn n positiv draai t gvn. Dat don w op n unik manir. Als xprt op gbid van concrt particulir projctn in ontwikklingslandn, ondrstunn wij mt uw bijdrag mnsn di zlf n projct startn om armod t bstrijdn. Wij stimulrn d bijzondr particulir initiativn door zovl moglijk mnsn n middln t mobilisrn, in Ndrland én in ontwikklingslandn. Voor d rstaurati van n school bijvoorbld, d aanlg van n drinkwatrsystm of d uitbri- ding van n gzondhidsklinik. Wij gvn n financiël bijdrag, maar w lvrn ook advis n bgliding. W wrkn hirvoor samn mt btrokkn particulirn, fondsn n instllingn n dskundig partnrs in binnn- n buitnland. Voor ons wrk krijgn w stun van donaturs n vrijwilligrs, want ook zij zin dat onz manir van ontwikklingssamnwrking wrkt. Inmiddls zijn r al mr dan projctn succsvol afgrond! En prachtig rsultaat, maar onz hulp is nog stds noodzaklijk. Jaarlijks ondrstunn w ruim vijfhondrd projctn. Uw stun aan Wild Ganzn draagt wrldwijd bij aan n btr tokomst voor kindrn én volwassnn di vaak ondr xtrm moilijk omstandighdn lvn. Wild ganzn stkn hun nk uit D Dns tholoog-filosoof Sørn Kirkgaard ( ) vrtlt ovr n wild gans di n koppl tamm ganzn wr lrt vlign. D tamm ganzn zijn truggvalln op daglijks routins n motn oppassn voor d Josin Wstrbk-Huitink Dirctur Wild Ganzn 2 vrliding gzapig ganzn t wordn. Wild ganzn stkn hun nk uit n nmn initiatif. Z wrkn daarbij hcht samn, mt vrnd kracht kunnn z grot uitdagingn aan. 3

3 Schnk n btr tokomst D btknis van uw rfnis Uw bijdrag aan n btr wrld kunt u voortzttn via uw nalatnschap. Ht is daarom god om nu na t dnkn ovr uw wnsn n idaln n dz vast t lggn in n tstamnt. Howl ht vaak wordt gdacht is n tstamnt nit alln voor vrmognd mnsn van blang. Dit officiël documnt vrzkrt u r juist van dat u alls god achtrlaat n dat uw laatst wnsn wordn ghoord n uitgvord. Ht gld dat wij jaarlijks uit nalatnschappn ontvangn, gbruikn w voor d ondrstuning van klinschalig projctn in ontwikklingslandn. Dit zijn allmaal initiativn van mnsn zlf om d armod in hun gmnschap t bstrijdn. Mt uw bijdrag: ondrstunn w bijvoorbld d bouw van n school zodat kindrn d kans krijgn zichzlf t ontwikkln; hlpn w bij d rnovati van n kraamklinik voor mr vilig bvallingn n d vrlaging van kindrstrft; of dragn w bij aan d opzt van n bornbdrijf, zodat gmnschappn hun ign vodsl kunnn vrbouwn n vrkopn. Vanzlfsprknd wilt u dat uw naastn ht ook na uw ovrlijdn god hbbn. Daar gaat uw aandacht natuurlijk als rst naar uit. Maar vrlangt u rnaar mr t don? Dan kunt u r tglijkrtijd voor kizn n dl van uw rfnis na t latn aan n god dol zoals Wild Ganzn. U kunt in uw tstamnt vastlggn ho u uw bzittingn n vrmogn wilt vrdln, zoals aandln, siradn, n huis, bpaald prsoonlijk bzittingn, nzovoorts. Hft u gn tstamnt? Dan bpaalt d wt wi uw rfgnamn zijn n ho d vrdling van uw vrmogn n bzittingn plaatsvindt. Wilt u chtr zlf bpaln wat r mt uw nalatnschap gburt, dan is ht blangrijk dat u uw wnsn officil vastlgt in n tstamnt. Dit kunt u in samnspraak mt uw notaris rgln. Wij kunnn u hirovr uitgbrid informrn. D rst bwoonstr huild van gluk D tsunami op 26 dcmbr 2004 staat in idrs ghugn ggrift. D aandacht ging vooral uit naar Azië, maar d vlodgolf trof ook Somalië in Afrika. Van d dorpn aan d Somalisch kust blf winig ovr. Vooral vrouwn n kindrn hbbn ht zwaar, daar wild ik wat aan don, vrtlt Abdisalam Ali van stichting Kaalo. Dankzij dz Ndrlands-Somalisch stichting n Wild Ganzn wrkn Somalisch nomadn aan n btr tokomst. 4 D slutl Mt hulp van Wild Ganzn hft d stichting al 24 huizn gbouwd voor gzinnn di in n vluchtlingnkamp lfdn. Abdisalm: Ht was zo n mooi momnt ton d rst bwoonstr d slutl krg van haar niuw huis. Z huild van gluk. Dankzij u hbbn w in d afglopn vijftig jaar stds mr mnsn kunnn hlpn zlf hun ign lvn n tokomst n di van hun gmnschap t vrbtrn. Vindt u ht blangrijk Wild Ganzn t latn mdln in uw rfnis? Laat dit dan officil vastlggn in n tstamnt, alln dan is uw wns rchtsgldig n wordt di cht uitgvord. Ht wrk van Wild Ganzn sluit aan bij mijn wnsn Ik wil alls god grgld hbbn zodat als ik r nit mr bn, mijn nabstaandn wtn wat mijn wnsn zijn, zgt bibliothcarss Hrma Loman (54). Natuurlijk schnk ik n dl van mijn rfnis aan mijn partnr, famili n vrindn maar ik wil ook graag nalatn aan n god dol. Ik hb ht god n ik kan financil don wat ik wil. Daarom vind ik ht blangrijk mnsn t ondrstunn di ht mindr hbbn, ook als ik r nit mr bn. Ht is voor mij n zoktocht gwst om n organisati t vindn di cht bij mij past. Grot god doln gvn mij ht gvol dat mijn rfnis in n dip put valt n ik vind z vaak nit concrt gnog. Ton ik via mijn burn in aanraking kwam mt Wild Ganzn raakt ik dirct nthousiast. Ht wrk dat zij ondrstunt is zichtbaar, concrt n klinschalig. Hrma Loman: Ik hb r n god gvol ovr om mijn gld aan Wild Ganzn na t latn. Ik hb vrtrouwn in d organisati n r zijn divrs projctn di mij aansprkn, zoals d ontwikkling van vrouwn n gzondhidszorg voor vrouwn. Juist vrouwn vaak d drijvnd kracht zijn in n gzin n in d gmnschap. Gzond, god ontwikkld vrouwn, daar hft idrn baat bij in d maatschappij. Hrma Loman, Oldnzaal 5

4 Gschidnis in ganznvlucht Wild Ganzn komt al mr dan vijftig jaar op voor n btr tokomst voor kansarm mnsn wrldwijd, samn mt andr gmotivrd Ndrlandrs n mnsn in ontwikklingslandn. Dat don w al sinds 1957 n daarbij makn w gn ondrschid in ras, gslacht, rligi of gaardhid. Mt n radiocollct op 30 juni 1957 voor d slachtoffrs van n aardbving in Turkij is n traditi gborn. In n krkdinst di door d IKOR d voorgangr van d IKON op d radio uitzndt, wordn luistraars opgropn gld t donrn. D spciaal opgricht Commissi Wild Ganzn is vrantwoordlijk voor d bstding van ht gld n d kuz van latr projctn. D rst collct brngt 167 guldn op ( 75,-). Na radio ook tlvisispots Na ht succs van d zognaamd Ganznvlucht volgn r wklijks radiocollcts. Vlak daarna komn d Ganznvluchtn ook op tlvisi. Dankzij d uitzndingn nmn d inkomstn van Wild Ganzn stds vrdr to. Trouw luistraars n kijkrs van d Ganznvluchtn wtn natuurlijk dat Dor Smid jarnlang d uitzndingn hft gprsntrd. Tgnwoordig is Ilona Hofstra ht gzicht van d uitzndingn. Mt d wklijks spotjs op radio n tlvisi hft Wild Ganzn n unik positi. Wij zijn ht rst n nig god dol in Ndrland dat wklijks op dz spcial manir mnsn opropt projctn t stunn. 50 Klinschalig particulir projctn Krkn n Ndrlandrs di in ht buitnland wonn dragn in rst instanti ht mrndl van d projctn aan. In 1976 ontvangt Wild Ganzn n rcordbdrag vanuit d collcts n donaturs; d total opbrngst is maar lifst dri miljon guldn. In d loop dr jarn nmt nit alln ht aantal donatis to, ook stds mr mnsn mt particulir initiativn bnadrn Wild Ganzn. In 1982 ondrstunn w 101 projctn, gfinancird uit donatis n nalatnschappn. Ht aantal hulpvrzokn groit in 1992 naar bijna zvnhondrd. Als particulirn, scholn n andr organisatis in ht land activorn voor projctn di Wild Ganzn hft godgkurd, dan ontvangn zij n royal prmi. Jaarlijks ondrstunn w zo n vijfhondrd projctn, voornamlijk dankzij inkomstn uit nalatnschappn. Tgnwoordig krijgn godgkurd projctn n prmi van Wild Ganzn van 55%. JAAR CBF-kurmrk Wild Ganzn ontvangt in 2001 ht CBF-kurmrk. Mt dit kurmrk bvstigt ht Cntraal Burau Fondsnwrving dat wij vrantwoord omgaan mt ht door u gschonkn gld. In 2007 virt Wild Ganzn haar 50-jarig bstaan. W hbbn ons ontwikkld tot xprts op gbid van concrt ontwikklingssamnwrking. Tot nu to hbbn w ruim projctn mt succs afgrond maar r is nog stds volop wrk t don. Daarom zttn w ons bij Wild Ganzn mt uw stun lk dag vol nthousiasm in voor mnsn di hun ign tokomst willn vrbtrn Ht bstuur van ht IKOR ropt n Commissi Wild Ganzn bijn. Zij initiërn d rst van vl collcts via radio n latr tlvisi. IKOR zndt d rst Ganznvlucht op tlvisi uit. D jaaropbrngst komt voor ht rst bovn dri miljon guldn uit. Wild Ganzn virt haar 25-jarig jubilum op kamprtrrin Ht Grot Bos in Doorn. Er wordn 101 projctn gstund. Vijftig door middl van n Ganznvlucht op radio n tlvisi, d andr hlft wordt gfinancird uit d opbrngst van nalatnschappn n giftn. Wild Ganzn introducrt d vrdubblingsactis voor particulir initiativn. Start Fight for Sight. Dit samnwrkingsvrband mt d Stichting Lions Wrkgrop Blindn stunt projctn om blindhid t bstrijdn in ontwikklingslandn. Oprichting van onz Tsjchisch zustrorganisati Divoké husy wat ook Wild Ganzn btknt. Wild Ganzn krijgt ht CBF-kurmrk n wordt volldig onafhanklijk van IKON. Wild Ganzn bstaat vijftig jaar. 6 7

5 D moglijkhdn van nalatn Bij ht opstlln van n tstamnt ga j nit ovr n nacht ijs. Ht is n blangrijk documnt waarin prsoonlijk kuzs zijn vastglgd. Ht is n wrspigling van wat u bij lvn blangrijk vindt n n instrumnt om dat na uw dood t latn vrwznlijkn. Wannr u Wild Ganzn opnmt in uw tstamnt, kan dat via n rfstlling of n lgaat. Aan u d kus. U bpaalt zlf wlk dl u nalaat. Notaris Voor ht opstlln van uw tstamnt hft u n notaris nodig. Hij kan d nalatnschap officil vastlggn. En zlfgschrvn documnt is nit rchtsgldig. Wl kunt u n prsoonlijk codicil opstlln waarin u bpaald prsoonlijk bzittingn towijst aan uw naastn. Zakn als gld, aandln of bijvoorbld n huis, kunt u alln pr tstamnt vrdln. Alls wat u vastlgt in uw tstamnt, kunt u t alln tijd wr vrandrn bij d notaris. Erfstlling U kunt Wild Ganzn als (md)rfgnaam opnmn in uw tstamnt. Dit ht rfstlling. Wild Ganzn ontvangt dan n prcntag van uw rfnis. Vooraf laat u vastlggn wlk prcntag dat is. Uw nalatnschap wordt dan vrdld ondr d rfgnamn volgns d vrhoudingn di u hft bpaald. Lgaat Wilt u Wild Ganzn wl its nalatn, maar nit tot rfgnaam makn? Dan kunt u n lgaat opnmn in uw tstamnt. En lgaat is n vastgstld bdrag, n bpaald god (zoals n huis, kunstwrk, aandlnportfuill of n stuk grond) dat u nalaat aan Wild Ganzn. Blastingvrij schnkn Nalatn aan n rknd god dol als Wild Ganzn - of ht nu is via n rfstlling of n lgaat - is blastingvrij. In tgnstlling tot uw nalatnschap aan prsonn of bdrijvn, btaalt u ovr uw nalatnschap aan Wild Ganzn gn rfblasting (succssircht). Dit is omdat w n Algmn Nut Bognd Instlling zijn. Hondrd procnt van wat u nalaat aan Wild Ganzn, komt ook daadwrklijk bij ons trcht n invstrn w in concrt projctn. 8 9

6 Fijn dat ik ook na mijn dood its gods kan don Ik vind ht vrschrikklijk onrchtvaardig ho ht in d wrld is vrdld. Hir in ht Wstn zijn wij zó bvoorrcht, trwijl r ldrs miljonn mnsn in llnd lvn. W kunnn di onglijkhid bst n btj tgngas gvn; ik do dat door Wild Ganzn t stunn, zgt mvrouw Arnds (1923). Wild Ganzn hlpt op n concrt manir ht lvn van mnsn in ontwikklingslandn t vrbtrn, dat vind ik ontzttnd god. Ik kn Wild Ganzn al vanaf d oprichting n ik volg d radio- n tv-uitzndingn nog altijd, aldus d voormalig ondrwijzrs n maatschapplijk wrkstr. Ik stun naast Wild Ganzn nog n paar god doln, toch hb ik Wild Ganzn als nig rfgnaam in mijn tstamnt opgnomn. Zij sprkt mij ht mst aan, omdat r concrt projctn wordn ondrstund, r n klin staf is n d wrkwijz praktisch n concrt is. Daar houd ik van. Mvrouw Arnds hft gn kindrn n is nooit gtrouwd gwst. Ik hb wl nvn n nichtn, maar zij hbbn ht god gnog. En als ik gld aan hn nalaat, mot r vl blasting ovr d rfnis wordn btaald. Nalatn aan n god dol is blastingvrij. Door Wild Ganzn als rfgnaam aan t wijzn, wordt ht gld op n zinvoll manir bstd. Ik vind ht fijn dat ik ook na mijn dood its gods kan don. Mvrouw T. Arnds, Dotinchm W willn dat onz rfnis nuttig wordt bstd Wij zijn ons hl bwust van d situati waarin w lvn, zgt Aad (62), di mt vrvrogd pnsion is n mt zijn vrouw Els (52) sindsdin in Oostnrijk woont. En als j dan wt ho mnsn in ontwikklingslandn ht mstal hbbn, dan mot j its trugdon. Dat bn j morl vrplicht. W hopn natuurlijk nog lang t lvn, maar w hbbn onlangs wl alvast onz wnsn vastglgd in n tstamnt. Els n ik willn onz rfnis graag nalatn aan Wild Ganzn. W hbbn gn kindrn n onz famili hft ht god. W hbbn bwust voor Wild Ganzn gkozn omdat zij op lokaal nivau concrt, klinschalig n duurzam projctn ondrstunt. Ook vind ik ht god dat Wild Ganzn n strng projctslcti hft n nit zomaar gld wggft. Dat volt god. Wij nmn n god dol op in ons tstamnt omdat wij bvoorrcht zijn, alln al door ht simpl fit dat wij in ht Wstn zijn gborn. Daarom willn wij nalatn aan mnsn di cht hulp kunnn gbruikn. W willn dat onz rfnis nuttig wordt bstd. Ht mooi van Wild Ganzn is dat zij nit alln ondrstunt bij ht opzttn van projctn, r is ook vl aandacht voor knnisovrdracht n dat vindn wij blangrijk. Hirdoor stimulr j mnsn op ign bnn t staan. Els n Aad Oostnrijk 10 11

7 Ht is fantastisch dat mnsn in Ndrland blangloos donrn Kindrn mt n handicap zijn kwtsbaar, zkr in Afrika. Z hbbn r vaak mindr kansn n wordn nog nit altijd gaccptrd. Wild Ganzn ondrstunt Support4Socialisation (S4S), n organisati di zich inzt voor d vrbtring van ht lvn van ghandicapt kindrn n hun famili. In d Zimbabwaans stad Mutar organisrt S4S wklijks bijnkomstn voor oudrs van ghandicapt kindrn. Schnkn bij lvn Wrldwijd krijgn duizndn mnsn jaarlijks d kans hun tokomst zlf t vrbtrn. Wild Ganzn kan dz waardvoll kansn stimulrn dankzij d hulp van onz donaturs, ondr andr via nalatnschappn. Dz manir van schnkn is aantrkklijk omdat r gn rfblasting (ht voormalig succssircht) vrschuldigd is aan rknd god doln. Maar wist u dat ht voor u fiscaal aantrkklijkr is om (ook) bij lvn t schnkn? Bij Wild Ganzn kunt u concrt ontwikklingsprojctn op vrschillnd manirn ondrstunn. Julitt is n van d modrs di idr wk naar d bijnkomstn gaat. Haar twjarig zoontj is dubbl ghandicapt na zuurstofgbrk bij d gboort. Voor mrvoudig ghandicapt kindrn als Julitt s zoontj schaft S4S mt stun van Wild Ganzn spciaal sport-, spl- n thrapimatriaal, zodat hij zich toch kan ontwikkln. Vugt: ht is fantastisch dat mnsn uit Ndrland blangloos donrn. Ht komt hir cht god trcht. Modr Julitt: Ik hb n hl moilijk lvn. n vind ht fijn dat julli aan ons dnkn, laat ons nit los. Priodik schnking Bij n priodik schnking vrbindt u zich voor minimaal vijf jaar aan Wild Ganzn. Bij n notaris lgt u in n notariël akt vast dat u vijf jaar n vast bdrag donrt. Uw voordl: u kunt ht hl bdrag van d blasting aftrkkn. Voor priodik schnkingn gldt gn drmplinkomn of n maximaal aftrkbaar bdrag. Ht prciz voordl is voor idrn vrschillnd. U kunt ht uitrknn op onz wbsit n vrvolgns Schnksrvic aan t klikkn. Of u kunt contact mt ons opnmn voor mr informati hirovr. Fonds op naam Wannr u n substantil bdrag aan Wild Ganzn wilt schnkn n ook prsoonlijk btrokkn wilt zijn, dan is n Fonds op Naam wllicht its voor u. Dat kan ook via n priodik schnking. U richt mt onz hulp n fonds op n u bpaalt zlf d naam n ht bstdingsdol, bijvoorbld bropsondrwijs voor misjs n vrouwn in Afrika. En Fonds op Naam is gschikt voor particulirn n bdrijvn

8 Mnsn vragn j hun nalatnschap t invstrn, dat blijft bijzondr Ik vind ht altijd wr spciaal als mnsn aangvn dat zij Wild Ganzn willn opnmn in hun tstamnt. Ht is bwondrnswaardig dat mnsn ook na hun dood its willn btknn voor andrn di ht mindr god hbbn. En dat zij ons vragn hun nalatnschap god t invstrn, blijft bijzondr. Dat bsffn wij bij Wild Ganzn maar al t god. Daarom wordt lk invstring in projctn op n vrantwoord n doordacht manir gdaan, lk kr wr. Dankzij dz unik donatis kunnn w wrldwijd concrt projctn Succsvoll oogklinik in Npal En dag na d opning van ht vrniuwd Mchi Ey Cntr in Npal, bzochtn al 633 patiëntn dz oogklinik. D uitbriding van ht gspcialisrd ziknhuis was hoognodig. Rond d stad Mchi wordn jaarlijks ruim 6000 mnsn onnodig blind door staar n daar mot vrandring in komn Wild Ganzn hft d Ey Car Foundation gstund bij d bouw van d klinik. ondrstunn n bijdragn aan n btr tokomst van talloz kindrn n volwassnn.wilt u mr wtn ovr nalatn aan n god dol als Wild Ganzn? Nmt u dan contact op. Ik sta u graag prsoonlijk t woord. Dat kan tlfonisch, maar u bnt ook van hart wlkom bij ons op kantoor. Ik maak dsgwnst ook graag n afspraak bij u thuis. Ptr Jansn, Fondsnwrvr Wild Ganzn, tl In n ontwikklingsland btknt zicht vl mr dan zin. Als j kunt zin hof j nit afhanklijk t zijn van andrn. D bstrijding van blindhid is daarom n hoofddol van Wild Ganzn. Ht is prachtig als j mnsn ht licht in hun ogn kunt truggvn. Daarm gf j hun nit alln hun zlfstandighid trug, j nmt ook n zwar last wg bij naast familildn. Nit all patiëntn kunnn d bhandling btaln, toch wordt nimand d dur gwzn. Mt stun van ondr andr Wild Ganzn is d niuw poliklinik btaald, spciaal bdold voor hulp aan d armst blindn n slchtzindn. 14 Samn voor n btr wrld D onglijkhid in tokomstkansn n lfomstandighdn tussn ht wstn n ontwikklingslandn is nog stds onaccptabl groot. Dit onrcht willn w samn mt u op n concrt n ffctiv manir bstrijdn. Uw bijdrag is gwoonwg onmisbaar om mnsn in ontwikklingslandn t hlpn bij ht doorbrkn van d cirkl van armod. Wilt u mr wtn ovr d moglijkhdn Wild Ganzn als bgunstigd op t nmn in uw tstamnt? Of hft u vragn na ht lzn van dz brochur? Dan kunt u vrijblijvnd contact opnmn mt Ptr Jansn via tlfoonnummr of via Ook kunt u d antwoordkaart in dz brochur insturn voor mr informati ovr nalatn aan Wild Ganzn Huvllaan JN Hilvrsum Tlfoon +31 (0) Fax +31 (0) Rkning Rkning

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden... SJSJ 5 1 0 2 2 1 20 Inhoudsopgav Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat.... 6 Missi... 6 Onz krnwaardn... 7 Waar SJSJ voor gaat... 10 Visi... 10 Ambitis... 11 Van stratgi naar acti... 14 D lidnd princips...

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Informatie: www.paoheyendael.nl

Informatie: www.paoheyendael.nl d j i t Informati: www.paohyndal.nl t h d, w i js h i d d n d g l Tolichting Prudntiaprojct Ht Prudntiaprojct n initiatif van ht UMC St Radboud, n wordt gralisrd in samnwrking mt 15 andr ziknhuizn, mt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SINT MARTINUS NEDERLAND UITGAVE: 42 - KERSTMIS 2011

NIEUWSBRIEF SINT MARTINUS NEDERLAND UITGAVE: 42 - KERSTMIS 2011 NIEUWSBRIEF SINT MARTINUS NEDERLAND UITGAVE: 42 - KERSTMIS 2011 MARTINUS BRIEF IN DEZE UITGAVE: Waar zijn d straatkindrn gblvn?, n bijzondr attracti in Rio, n gsprk mt Pablo n Patr Cox is trots op AMAR.

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

Duurzaam gebouwd, Anneke Augustinus 21 september Samenwerking versterken noodzakelijk voor een zorgvriendelijke samenleving

Duurzaam gebouwd, Anneke Augustinus 21 september Samenwerking versterken noodzakelijk voor een zorgvriendelijke samenleving Duurzaam gbouwd, Annk Augustinus 21 sptmbr 2017 Samnwrking vrstrkn noodzaklijk voor n zorgvrindlijk samnlving Hrvormingn in d zorg Visi op zorg Langr thuis blijvn Mr zorg thuis Mr zlfrdzaamhid n ign rgi

Nadere informatie

Rekenen met procenten

Rekenen met procenten W4 Rknn mt procntn Dolstllingn Na ht doorlopn van dz modul kan d studnt rknn mt procntn, zoals: d btw n d brutoprijs brknn bij n ggvn nttoprijs; bpaln hovl procnt n bdrag is van n andr bdrag; d procntul

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Tevredenheid. Jaarbericht 2014

Tevredenheid. Jaarbericht 2014 Tvrdnhid Jaarbricht 2014 2 Jaarbricht 2014 Wij bschouwn nit alln onz aanvragrs (vrloskundign, huisartsn n mdisch spcialistn van ht Ziknhuis Amstlland), maar ook hun patiëntn n d zorgvrzkraars als onz klantn.

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

Magazine. Liendenaren zetten zich in voor ontwikkeling eigen dorp LIENDEN LEERT LIENDEN

Magazine. Liendenaren zetten zich in voor ontwikkeling eigen dorp LIENDEN LEERT LIENDEN OKT 2013 Magazin GEMEENTE BUREN LIENDEN LEERT LIENDEN Lindnarn zttn zich in voor ontwikkling ign dorp Ht id suddrd al n tijdj. Dat d n Lindnaar n gropj andr Lindnarn its lrt ovr n ondrwrp waar hij vrstand

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal puur goud www.clbratfstival.nl Vakanticonfrnti 2014 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantipark Pagdal - Stadskanaal Wlkom op 2014 puur goud Elk olympisch sportr gaat voor goud, ht hoogst haalbar. Als christnn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T 2015 5 #GBU1 CH EANTE 15 CL 0 m 2 k 0 4 0 80.0 16-0 rond in ld r D w RI & TO E SME VO E D I ECH & T N A E CL -2 0 1 5 burg 28-05 Puur Lim n r t D Wro 04 EDRI PEN B O 5 1-1 0-2 0 JVEND AG ELIGIE k CH &

Nadere informatie

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk Scrtariaat : Tokomststraat 29-8530 Harlbk - Dirctur: Ing Krkhov Tl.: 056/ 694 570-056/714 810 - Email : samwdharlbk@skynt.b Basisschool Bavikhovdorp

Nadere informatie

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997 !PS> o^ 0 Gmnt Haarlm Vrantwoording UPC kablgldn Postbus 11 2003 PB Haarlm m Btrft Ons knmrk : Vrantwoording kablgldn 2010 voor Drss To Imprss (mt knmrk 2010/389) n Digital Huiskamr (mt knmrk 2010/36997

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

plus Werken Erg leerzaam! Barcelona, Spanje! (Stageprogramma) in Spanje en Latijns-Amerika

plus Werken Erg leerzaam! Barcelona, Spanje! (Stageprogramma) in Spanje en Latijns-Amerika Spaans lrn uit ico! n t Gr o to, Mx rk) ajua ligrsw n a u G rijwil (V Erg lrzaam! Barclona, Spanj! (Stagprogramma) Gwldig! panj! ol, S S l d a t s o C ramma) g o r p k r w (Btaald plus Wrkn in Spanj n

Nadere informatie

ZorgMagazine. Bijzondere beroepen. die een stempel drukken op zorg en welzijn. Najaar 2010

ZorgMagazine. Bijzondere beroepen. die een stempel drukken op zorg en welzijn. Najaar 2010 Najaar 2010 ZorgMagazin En magazin voor n door zorg- n wlzijnsmdwrkrs in Oost-Ndrland Bijzondr bropn di n stmpl drukkn op zorg n wlzijn Ht ZorgMagazin is gmaakt in samnwrking mt d volgnd instllingn, aangslotn

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Keten- en sectorinitiatieven

Keten- en sectorinitiatieven K t n- ns c t or i ni t i at i v n Ktn- n sctorinitiativn Documnt vrsion control Dat Author Vrsion Changs Commnt 05-12-11 Jolanda Crtir 1.0 - Initial vrsion 20-04-12 Jolanda Crtir 2.0 Yarly rviw 06-08-12

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie