Magazine. Liendenaren zetten zich in voor ontwikkeling eigen dorp LIENDEN LEERT LIENDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Magazine. Liendenaren zetten zich in voor ontwikkeling eigen dorp LIENDEN LEERT LIENDEN"

Transcriptie

1 OKT 2013 Magazin GEMEENTE BUREN LIENDEN LEERT LIENDEN Lindnarn zttn zich in voor ontwikkling ign dorp Ht id suddrd al n tijdj. Dat d n Lindnaar n gropj andr Lindnarn its lrt ovr n ondrwrp waar hij vrstand van hft. Dat zou toch fantastisch zijn? Aan ht woord is Hinja Bosman, pnningmstr van d Stichting Lindn lrt Lindn. D stichting wil d lfbaarhid n saamhorighid in Lindn n omstrkn vrbtrn. Daarnaast willn w mnsn d kans gvn zich op n laagdrmplig manir t ontplooin, vrtlt z. Ht Gmnt Burn Magazin intrviwd Hinja Bosman n voorzittr Klasinus Timmr ovr hun initiatif. Bosman: W zijn nu n paar maandn bzig n ht is gwldig om t zin ho norm vl talnt r is in n dorpj als Lindn. Er zijn zóvl mnsn di rgns vrstand van hbbn n daar vrvolgns aan andrn graag its ovr vrtlln, dat gft nrgi! Brd aanbod Wat voor initiativn j dan aan mot dnkn?, zgt Timmr, Dat is hl >> Dorpshuizn. Lg pand of bruisnd dorpshart? 05 Ys, w car! Ht is gwldig om t zin ho norm vl talnt r is in n dorpj als Lindn 12 Opvodwk Splndrwijs 19 EN VERDER: Gmnt Burn stds digitalr 03 - Niuws van d Raad 11- Agnda 13 Kort niuws 17

2 COLOFON GEMEENTE BUREN MAGAZINE 9 jaargang, nummr 3 REDACTIE Communicati gmnt Burn VORMGEVING EN OPMAAK Nout Dsign Crativ communicati, Burn rg brd. Van n cursus Engls of n xcursi naar d stuwn bij Maurik tot sollicitatitrainingn n n opliding auto-ondrhoud. Maar r zijn ook crativ cursussn zoals kookworkshops n blomschikkn. D mst cursussn zulln wordn ghoudn in ht Kulturhus Lindn. Dat opnt op 4 oktobr n vanaf di datum zijn ook wij van start., vrtlt Bosman, Ht Kulturhus is natuurlijk n idal locati om onz activititn t huisvstn, want ht staat middn in d samnlving. Dat sluit prcis aan bij wat Lindn lrt Lindn wil bidn; laagdrmplig ontwikkling voor jong n oud door all lagn van d bvolking in Lindn n omstrkn. Om n voorbld t gvn; ht is bknd dat r voor d jongrn in Lindn nit cht vl t don is. Wij hbbn bijvoorbld ht id om n cursus DJ-mixn of haar & nagl styling t organisrn. Zo willn w aansluitn bij d vraag van divrs dolgropn. Daar hopn w via onz wbsit n d contactn di wij via jongrnwrk hbbn mr zicht in t krijgn. Invstring Ht is al mt al n hl invstring, zgt Timmr, Maar wl één di ik graag do. Ht is zkr nu in aanloop naar d start flink aanpotn. Soms vrgadrn w wl tw kr pr wk om all laatst ontwikklingn bij t kunnn bnn. ACQUISITIE, PRODUCTIE, DRUK Ton Kukn Mdia Srvic, Ophusdn (tl ) FOTO S Gmnt Burn Gorg Burggraaff OPLAGE xmplarn BEZOEKADRES D Wtring VZ Maurik T F POSTADRES Postbus BA Maurik WEBSITE Aan d inhoud van dit magazin kunt u gn rchtn ontlnn. Voor tips, op- of aanmrkingn houdt d gmnt zich aanbvoln. Brd publik Dat klopt, zgt Timmr, Idrn is wlkom n ook uit d omliggnd dorpn. Ook organisrn w op dinsdagochtnd n vast koffiochtnd mt vrij inloop. Di is nadrukklijk nit alln voor oudrn bdold, maar bijvoorbld ook voor modrs di ht consultatiburau bzocht hbbn. Zo hopn w mnsn in Lindn mt lkaar in contact t brngn. Bosman: Tot nu to zijn w nog rg aanbodgricht: Wlk docntn w kunnn vindn bpaalt nu nog ht cursusaanbod. D komnd maandn mot onz wbsit ( hlpn om dat langzaam maar zkr mr vraaggricht t makn. D sit wordt dan n soort Marktplaats van cursusvraag n aanbod. Om d bol op d rit t krijgn hft d gmnt d stichting n financil duwtj in d rug ggvn. Jan Christiaans, blidsmdwrkr Maatschapplijk Ontwikkling: D ovrhid ropt al n tijdj dat inwonrs stds mr zlf motn don. Als inwonrs aan di oprop ghoor gvn (n dz stichting dot dat op n prachtig manir), dan is ht mooi als j dat als plaatslijk ovrhid kunt ondrstunn. W hbbn n budgt voor lfbaarhidstrajctn. Dat budgt is natuurlijk indig, maar w staan altijd opn voor dit soort initiativn. Hinja Bosman n Klasinus Timmr kunnn ondrtussn nit wachtn tot ht zovr is: In sptmbr hbbn w ons cursusaanbod dfinitif n laat dan d aanmldingn maar binnnstromn! I Gmnt Burn stds digitalr In ht najaar van 2012 gaf d gmntraad gron licht voor divrs profprojctn op ht gbid van tijd- n locationafhanklijk wrkn. Eén van d voordln daarvan is dat mdwrkrs van d gmnt mt n laptop altijd togang hbbn tot hun digital wrkomgving. Marinus van Oldrn is bdrijfscontactprsoon bij d gmnt: Ik bstd mijn urn vl ffctivr sinds ik mt laptop n intrntvrbinding bij klantn aan kan schuivn. Tkningn n plattgrondn tovr ik mt n muisklik tvoorschijn n tijdns ht gsprk notulr ik alvast d afsprakn. Dat hof ik allmaal nit mr op ht gmnthuis t don. Ik til gn zwar mappn mr m. Bij lk klant hb ik d mst spulln digitaal bij d hand. D rlijkhid gbidt t zggn dat ik ht bldschrm soms nog wl als barrièr rvaar. J kijkt lkaar toch mindr aan tijdns n gsprk. Maar ovr d hl lini vind ik ht n idal manir van wrkn. Ook d tozichthoudrs makn dl uit van ht profprojct. Johan Bakkr stuurt hn aan n zgt: Mijn mnsn zoudn nit mr zondr willn. Waar z voorhn tussn afsprakn door nog naar ht gmnthuis mostn om daar allrli mappn op t haln, do z dat nu digitaal. Ook ondrhoudsplogn kunnn vl btr aangstuurd wordn. Als r bijvoorbld n niuw klacht ovr n schv tgl binnnkomt, kan n plog di daar in d buurt is r mtn op af. Dat klinkt simpl, maar bspaart vl onnodig ritjs. In oktobr bsluit d gmntraad of ht projct gslaagd is n doorgang krijgt. I 03

3 Dorpshuizn. Lg pand of bruisnd dorpshart? Klrn makn d man, zgt n oud gzgd. En variant daarop di j in vrkizingstijd stds vakr hoort is: n dorpshuis maakt ht dorp. En daar bn ik ht nit hlmaal m ns, zgt wthoudr Hnk d Rond. Hij is vrantwoordlijk voor d dorpshuizn binnn ht collg van B&W. W zin dat vl dorpshuizn grot problmn hbbn om d indjs aan lkaar t knopn. D kostn stijgn, n d inkomstn daln. Dit vraagt om vrniuwing. Komt di nit, dan vraag ik m af of lk dorp zijn dorpshuis houdt. In dcmbr wil d wthoudr horn ho d raad ovr dit ondrwrp dnkt. 05

4 Op 4 juli hild d gmnt n avond voor all bsturn van dorpshuizn. Daar wildn w invntarisrn waar dorpshuizn vandaag d dag tgnaan lopn. Wat zijn d grootst uitdagingn? Ho zin z d tokomst van hun dorpshuis? Op dz avond rkndn d bsturn van d mst dorpshuizn dat z moit hbbn om d xploitati rond t krijgn, zgt d wthoudr. Door oplopnd kostn n vrmindrd blangstlling vooral van jongrn. Klinr krnn lijkn vl draagvlak t hbbn. En voorbld van n godlopnd dorpshuis is D Roznhok in Ravnswaaij. W hbbn hir glukkig nog bhoorlijk wat aanloop, vrtlt aftrdnd voorzittr Bn Niuwnhuis, n dus is d xploitati nit ons grootst problm. Ons bstuur bstaat uit 10 mnsn di allmaal n ign vrantwoordlijkhid hbbn. D één zorgt voor ht tchnisch ondrhoud, n andr stuurt d schoonmaakplog aan n n drd is vrantwoordlijk voor d inkoop. Ons ghim? En grot grop vrijwilligrs di hir actif is. Z zijn allmaal gmotivrd its van ht dorpshuis t makn. Momntl zijn r ruim 50 mnsn actif. Mt zo n grot grop kunnn w ook kwalitit bidn. Daar bdol ik m dat wij bijvoorbld nit zo maar idrn achtr d bar zttn. Daarvoor hbbn wij n bpaald standaard; j mot ntjs kunnn bdinn, n nt pilsj kunnn tappn n r vrzorgd uitzin. W hbbn dus ook wr mnsn di niuw vrijwilligrs hirin bglidn. Di kwalitit zorgt r wr voor dat vrnigingn hir graag (trug)komn. En laatst succsfactor is dat w lk jaar n fst organisrn, spciaal voor d vrijwilligrs. Dat bvalt god, mrk ik. Zo zorgn w dat ht nit alln maar wrkn, wrkn, wrkn is. Ht mot ook gzllig zijn! Dit voorbld laat zin dat ht nit draait om ht gbouw, vrtlt wthoudr D Rond. Ht gbouw is maar n lg huls. Ht samnspl tussn vraag naar ruimt n n grop activ, gmotivrd vrijwilligrs maakt ht dorpshuis tot n bruisnd hart van ht dorp. D cntral vraag di dorpshuizn daarom zoudn motn bantwoordn is: wat is onz tokomst ovr 5 á 10 jaar? Waar zijn wij voor? Ho kunnn w inspln op d bhoft van ht dorp? Dat vraagt van d bsturn n bpaald ondrnmrschap. Ik dnk dat di klantvraag hir n daar in d loop dr jarn bhoorlijk is vrandrd. Bruiloftsfstn zijn bijvoorbld nagnog hlmaal wg uit d dorpshuizn. Dat bracht toch wat gld in ht laadj. Wi slim is, zokt dus uit wi d gbruikrs wordn n wlk vragn di hbbn. En wlk oplossing j daarvoor kunt bidn. In dcmbr lgt ht collg van burgmstr n wthoudrs ovr dit ondrwrp n visidocumnt aan d gmntraad voor. Op basis daarvan mot d raad uitspraak don wlk rol zij voor d gmnt zit. I 07

5 NIEUWS VAN DE RAAD INTERESSE IN HET OPEN- BAAR BESTUUR? SPREEK AF MET BURGEMEESTER EN GRIFFIER Als opmaat naar d gmntraadsvrkizingn van 19 maart 2014 bstdt d gmntraad in lk diti van ht Gmnt Burn Magazin aandacht aan d voorbridingn. In rdr ditis bstddn w aandacht aan d gmntraad n ht wrk van n raadslid. Misschin is daardoor uw intrss voor ht opnbaar bstuur gwkt, maar hft u nog vragn. Burgmstr Jan d Bor n griffir Grard van Drofflaar gaan graag hirovr graag mt u in gsprk. Dat kan bij u thuis of in ht gmnthuis. Nm contact op mt d griffi: tl , -mail: ADVIES REKENKAMER- COMMISSIE DECENTRALI- SATIES SOCIAAL DOMEIN D Rknkamrcommissi (Rknkamr) van d gmnt Burn hft ondrzok gdaan naar d dcntralisatis op ht sociaal domin. Voor gmntn is dit n hl blangrijk ondrwrp voor d komnd jarn, omdat z vl takn van ht Rijk op dit gbid ovrnmn. Dat btknt voor u als inwonr, dat d gmnt voor wrk n (jugd)zorg uw aansprkpunt wordt. D Rknkamr hft ondrzocht op wlk manir d gmnt zich hirop voorbridt. Volgns planning bsprkt d gmntraad op 1 oktobr 2013 ht rapport. Op grond van dat ondrzok dot d Rknkamr d volgnd aanbvlingn: 1. Invntarisr op wlk wijz d raad kadrs kan stlln aan d uitvoring. 2. Raad n collg makn afsprakn ovr d frqunti, vorm n inhoud van d informativoorzining. Maak daarbij inzichtlijk wannr d raad bsluitn mot nmn. 3. Maak afsprakn mt ht collg om voorstlln in t dinn waarin d gmntraad inhoudlijk kuzs wordt voorglgd. D Rknkamr hft op n aantal gbidn d voortgang van d blidsvorming ovr ht sociaal domin in d gmnt Burn tgn ht licht ghoudn. Wat btrft d kadrstlling (hoofdlijnn van blid) is ht onduidlijk wannr d raad aan zt is. Vrdr concludrt d Rknkamr dat gmnt Burn n d Rgio Rivirnland voor tw van d dri dcntralisatis nog gn projctplannn hbbn opgstld. D Rknkamr is van mning dat d informativoorzining tot dusvr incidntl is. En als laatst vindt d Rknkamr dat d gmntraad blidskuzs mot kunnn makn op basis van d gvolgn voor d inwonrs, financiël n bstuurlijk consquntis. JEUGDGEMEENTERAAD 2013 Dit najaar is d raadzaal wr d plaats waar d mst dynamisch vrgadring in jarn plaatsvindt: D Jugdgmntraad. Na d ditis van 2011 n 2009 is dz conclusi wl grchtvaardigd. Voor n ovrvoll publik tribun mt nthousiast oudrs n lrkrachtn vrddign d lrlingn vol vuur hun voorstl. D diti van 2013 knt alln maar winnaars, want lk school di dlnmt, kan aan d slag mt d uitvoring van haar voorstl. Dat voorstl makn z samn mt gmntraadsldn, di op d school samn mt d lrlingn aan d slag gaan. Samn makn z n voorstl dat bdold is voor d school én d omgving. Tijdns d slotbijnkomst op ht gmnthuis prsntrn z d projctn aan lkaar. D lrlingn kizn tijdns di bijnkomst ht projct dat hn ht mst aansprkt. D lrlingn van ht projct dat d mst stmmn bhaalt, mogn n dagj naar d Twd Kamr in Dn Haag. DECENTRALISATIES: (JEUGD)ZORG EN WERK D komnd jarn nmn gmntn d volgnd takn van ht Rijk ovr: 1. Participatiwt Ht kabint Rutt-Asschr vort n niuw Participatiwt in. Daarm wordt d Wt wrk n bijstand (Wwb), d Wt social wrkvoorzining (Wsw) n n dl van d Wt wrk n arbidsondrstuning jongghandicaptn (Wt wajong) samngvogd. Invoring 1 januari Algmn wt bijzondr ziktkostn (Awbz) Ht kabint hvlt dln van d Awbz (d functi bgliding n prsoonlijk vrzorging) mt ingang van 2015 ovr naar d Wt maatschapplijk ondrstuning (Wmo). 3. Jugdzorg Mt ingang van 2015 zijn gmntn vrantwoordlijk voor all ondrdln van d Jugdzorg. D Rknkamr ondrzokt n dnkt m ovr ht gmntblid. Zij kijkt daarbij ook of ht gld corrct wordt bstd. Ht gaat immrs om ht gld van d inwonrs, om uw gld. Als burgr wilt u n ovrhid di op all frontn btrouwbaar is n dat d gmnschapsgldn rchtmatig wordn bstd. Idr jaar ondrzokt d Rknkamr n aantal ondrwrpn. D commissi hft n grot zlfstandighid. Zij bpaalt zlf waarnaar z ondrzok dot n op wlk wijz. Ht rapport ovr ht sociaal domin n andr ondrzokn van d Rknkamr zijn t vindn op Burn.nl in d rubrik Gmntraad. Ondr liding van burgmstr Tamms vrgadrt d Jugdgmntraad van 2011 ovr d ingdind projctn. >> 09

6 BIJEENKOMSTEN GEMEENTERAAD NAJAAR 2013 Hirondr vindt u d bijnkomstn van d gmntraad dit najaar. Als u n bijnkomst wilt bijwonn, chck dan vooraf ht raadsdl van d wbsit burn.nl ondr d rubrik: Politik n Organisati. Daar vindt u ondr Agnda d informati ovr d vrgadringn n ondr Actul ht laatst niuws ovr andr bijnkomstn van d raad. > 1 oktobr, uur Bsluitvormnd gmntraad > 8 oktobr, uur Informatibijnkomst Participatiwt > 29 oktobr, uur Voorbridnd gmntraad > 12 novmbr, uur Bgrotingsbhandling bsluitvormnd gmntraad > 26 novmbr, uur Voorbridnd gmntraad > 10 dcmbr, uur Gmntraad VOLG ALLE ACTIVITEITEN GEMEENTERAAD VIA BELEIDSAGENDA Op d blidsagnda kunt u ruim van tvorn zin of d gmntraad ondrwrpn bhandlt, di voor u of uw omgving van blang zijn. Dat is handig omdat u dan tijdig informati kunt inwinnn n vntul gbruikmaakt van d inspraak n participatimoglijkhdn. En dat is misschin ook n mooi momnt om d raad ns op d koffi uit t nodign. D blidsagnda is samngstld uit d planning van ht collg van BnW, ht coalitiakkoord n wnsn van d raadsfractis. D agnda wordt na lk vrgadring van ht prsidium - d agndacommissi van d gmntraad - gactualisrd. U vindt d blidsagnda op > BstuurlijkBurn > Howrktdgmntraad VOLG DE GEMEENTERAAD Audiovrslagn van d (voorbridnd) raadsvrgadringn vindt u op Via d ondrstaand social mdia kunt u ook communicrn mt d raad n Gmntraadburn Gmntraad Burn Dit is n grp uit ht activititnaanbod in d gmnt Burn. Mr informati èn andr activititn vindt u in d Jaarrondkalndr, t , AGENDA OKTOBER > 1 Bsluitvormnd raadsvrgadring Gmnthuis Maurik uur > 5 Kick Runi Wapn van Lindn Lindn uur > 5, 6 Expositi in d Synagog Burn uur (zo v.a ) > 19 Tntfst Jong Glr Dom, Rijswijk > 26 Nacht van d Nacht > 26 Olibollndag, Maurik > 26 Gymshow, Eck n Wil uur > 29 Voorbridnd raadsvrgadring, Gmnthuis Maurik uur > 8 Najaarsconcrt Luctor t Emrgo Vrnigingsgbouw Ingn uur > 12 Bsluitvormnd raadsvrgadring (Bgroting ) Gmnthuis Maurik uur > 16 Uitvoring Corncantrs Vrnigingsgbouw Ingn uur > 6 Jazz-middag, Busichm uur > Krmis, Eck n Wil > 12,13 Expositi in d Synagog Burn uur (zo v.a ) > 12 Zanguitvoring Corncantrs Vrnigingsgbouw Ingn uur NOVEMBER > 2 Olibollnacti, Ingn > 3 Kofficoncrt Exclsior Hrnlogmnt Busichm > 6 Dank-dinst St. Maartnskrk Maurik uur > 23 Intocht Sintrklaas Vrnigingsgbouw Ingn uur > 23 Intocht Sintrklaas Café D Witt Zwaan Eck n Wil > 26 Voorbridnd raadsvrgadring, Gmnthuis Maurik uur 11

7 Ys w car! 12 Lvn tovogn aan d dagn, waar vaak gn dagn mr kunnn wordn togvogd aan ht lvn. Dat is ht motto van d Roparun. In 2014 dot Tam30 voor d vijfd kr m aan dz stafttloop van mr dan 500 kilomtr van Parijs n Hamburg naar Rottrdam, om gld op t haln voor mnsn mt kankr. In 2012 wrd Lindn, thuisbasis van Tam30, uitgropn als drd Roparunnrstad. Dit lvrd n mooi gldbdrag op, dat wthoudr Van dr Donk mocht uitrikn aan organisatis di mnsn mt kankr bijstaan. Jnnk van Egdom n Moniqu Zotman zijn d initiatifnmrs van Tam30. Tamldn zijn nit alln fanatik ONDERSTEUNING MANTELZORGERS Wlzijn Burn ondrstunt mantlzorgrs bij ht langdurig n onbtaald zorgn voor n chronisch zik, ghandicapt of hulpbhovnd partnr, oudr, kind of andr famililid, vrind of knnis. Mt ht gld van Roparun/Tam30 hft Wlzijn Burn zatrdag 21 sptmbr n mooi dag kunnn vrzorgn voor kankrpatiëntn n hun mantlzorgrs uit d gmnt Burn. Zorgt u voor n zik, ghandicapt of hulpbhovnd naast? Wilt u rvaringn dln mt andrn? Bnt u bniuwd wat Wlzijn Burn voor u kan btknn of wat u voor Wlzijn Burn kan btknn? Kijk dan voor mr informati op of bl (0344) hardloprs/sportrs, ook dragn z ht dol van d Roparun n warm hart to. Elk lid is zoals zovln ofwl zlf gconfrontrd mt kankr of hft imand in d naast omgving di kankr hft of hft ghad. En Roparuntam bstaat uit maximaal acht loprs di dus idr gmiddld zo n 65 kilomtr lopn. Dat is ruim 1,5 marathon! Daarnaast bstaat n tam uit minimaal tw fitsrs n nog n aantal mnsn in d bgliding. Dnk hirbij aan chauffurs, vrzorgrs, catraars n tamcaptains. Tam30 tlt 24 ldn. Want r komt hl wat kijkn bij n Roparun dlnam! Nanja t Vld, di in 2012 voor d drd kr mdd als navigator van ht tam n di in 2010 zlf d diagnos borstkankr krg, vrtlt: Mdon aan d Roparun vrgt n hl organisati. D Roparun is rg strng als ht gaat om d vilighid van d loprs n ht voorkomn van ovrlast voor mnsn langs d rout. Roparunnrs rnnn namlijk tussn ht gwon vrkr in. Voor hun vilighid rijdt r n fitsr voor n achtr hn. Tam30 tlt tw tams van 4 loprs. D hl rout mot imand van ht tam lopn. D tamldn di nit lopn, rustn uit in n van d busjs of in ht basiskamp. Hirvoor zijn chauffurs nodig, navigators èn vrzorgrs, zoals fysiothraputn, massurs n koks. Gld nodig Dlnam aan Roparun kost (vl) gld. Tams btaln uro inschrijfgld. Ook motn z minimaal lotn á 2,50 uro afnmn voor d Roparun lotrij. Daarnaast probrn all tams natuurlijk zovl moglijk gld binnn t haln voor ht dol van Roparun: palliativ zorg voor mnsn mt kankr. En dan is r natuurlijk nog gld nodig voor ht matril n d vrzorging. Tam30 is dan ook al wr druk bzig mt d voorbridingn voor Roparun Nanja: Voor komnd jaar probrn w ons tam uit t bridn mt mnsn di zich mr richtn op d doorkomst door Lindn n ht wrvn van sponsors. Matril n vrzorging probrn w altijd in natura t krijgn. Zo houdn w lk jaar n inzamlingsacti bij d suprmarkt, waar mnsn bijvoorbld proviand kunnn donrn. Vrdr organisrt Tam30 vrschillnd activititn om gld in t zamln. Bgin sptmbr hbbn z n romml- n twdhands boknmarkt gorganisrd n ind sptmbr n trainingsloop, waarbij dlnmrs om n bijdrag is gvraagd. Eind van ht jaar vrkopn z chocoladlttrs n in mi hortnsia s. Ook d organisati van d doorkomst door Lindn vraagt tijd n gld. Dat hbbn w in 2012 voor ht rst gdaan, maar dat ging allmaal

8 nogal ad-hoc. Dat willn w graag wat btr organisrn, aldus Nanja. Dsondanks viln z mtn in d prijzn. D uitroping van Lindn als drd Roparunnrstad lvrd uro op voor god doln. Palliativ zorg Ht dol van Roparun is om gld in t zamln voor mnsn mt kankr, in ht bijzondr voor palliativ zorg. Palliativ zorg is zorg di gricht is op palliati, dat wil zggn vrzachting of vrlichting. Palliativ zorg is mstal van topassing als gnzing nit (mr) moglijk is. Ht gld voor Roparunnrstad Lindn mot dan ook bstd wordn aan organisatis of mnsn di palliativ zorg lvrn aan mnsn mt kankr. Namns n in ovrlg mt Tam30 hft gmnt Burn d prijs uitgrikt aan Wlzijn Burn, VPTZ n Rivirnland Ziknhuis in Til. Wlzijn Burn organisrd in sptmbr n dagj Ouwhands Dirnpark voor kankrpatiëntn n hun mantlzorgrs. VPTZ, Vrijwilligrs Palliativ Trminal Zorg Rivirnland, hft r n pijnrducrnd matras van aangschaft. En ht Rivirnland ziknhuis bstdt ht gld aan ht programma Look good fl bttr. Zoals d tamldn van Tam30 ht trffnd vrwoordn: Wi hft r gn mnsn in zijn omgving di t makn hbbn (ghad) mt dz vrschrikklijk zikt? W dragn graag ons stntj bij om zovl moglijk gld op t haln voor dit zo blangrijk dol. Ys w car! D laatst lvnsfas thuis? Stds mr mnsn kizn rvoor om d laatst fas van hun lvn thuis of in n andr vrtrouwd omgving door t brngn. Voor famili, vrindn, knnissn of burn is ht n fijn gdacht dat hun dirbar in dz laatst kostbar tijd in zijn ign omgving kan zijn, maar d vrzorging is vaak n zwar opgav n soms moilijk vol t houdn. Annt Staal hft als vrijwilligr vl mnsn ondrstund in hun laatst lvnsfas in ht hospic in Til. Nu coördinrt zij d inzt van d bijna 30 vrijwilligrs van d stichting Vrijwilligrs Palliativ Trminal Zorg Rivirnland in ht hospic in Til of bij mnsn thuis. Annt: In ht hospic zijn s ochtnds n s middags vrijwilligrs van VPTZ aanwzig om d zvn bwonrs n hun naastn t ondrstunn n bij t staan. Daarnaast zttn w vrijwilligrs in d thuissituati in. Dit kan ovrdag, s avonds of s nachts zijn. Dan gaat ht vlal om d laatst wkn van ht lvn, omdat mantlzorgrs ht nit mr alln aan kunnn. D mdisch vrzorging blijft in handn van thuiszorg. Door d aanwzighid van VPTZ-vrijwilligrs kunnn mantlzorgrs n kr rustig slapn of vn n boodschap don. Ook wordt r in di laatst fas vl gsprokn ovr ht aanstaand ovrlijdn. Soms is ht voor btrokknn makklijkr om dat mt n vrijwilligr t bsprkn. Vrijwilligrs krijgn n gricht opliding voordat zij wordn ingzt. Hir lrn zij ho zij palliativ trminal patiëntn n hun naastn kunnn ondrstunn. En vrzok tot ondrstuning kunt u zlf aanvragn, maar kan ook door uw famili, ovrig mantlzorgrs n profssionl hulpvrlnrs aangvraagd wordn. Er zijn voor u gn kostn vrbondn aan hun hulp. Als u n brop dot op d stichting Vrijwilligrs Palliativ Trminal Zorg, volgt r n knnismakingsbzok door d coördinator. Samn mt u wordt bkkn ho zij u ht bst van dinst kunnn zijn. Voor n aanvraag of mr informati kunt u blln naar d coördinator Annt Staal, tl.nr of mailn naar Look Good Fl Bttr Wrldwijd namn al 1,5 miljon vrouwn mt kankr dl aan n Look Good...Fl Bttr workshop. Stichting Look Good...Fl Bttr stlt alls in ht wrk om mnsn mt kankr t stunn bij hun uitrlijk vrzorging n zichzlf wr t latn zijn. Look Good Fl Bttr informrt n advisrt patiëntn, profssionals n publik ovr uitrlijk vrzorging bij kankr. In Ndrland bstaat ht programma ruim twaalf jaar. Sinds 2005 organisrt Look Good...Fl Bttr, md dankzij d bijdrag van donaturs n vrijwilligrs, workshops uitrlijk vrzorging voor patiëntn mt kankr. Look Good... Fl Bttr is bgonnn in tw ziknhuizn n inmiddls staat d tllr op bijna 70 ziknhuizn. Mr dan patiëntn namn tot nu to dl n gavn d workshops gmiddld n 9 als rapportcijfr. Dlnmrs zijn nthousiast: Ik ga nu vl makklijkr d dur uit n Ik krijg zovl positiv ractis, daardoor vol ik m cht btr, aldus n paar van d mr dan Ndrlands dlnmrs. Ook d dlnmnd ziknhuizn zijn nthousiast ovr wat r is brikt. I MEER WETEN OVER TEAM30 EN ROPARUN? Wilt u Tam30 stunn? Dat kan door n donati of sponsoring ovr t makn op rkning t.n.v. Stichting Running Tam Julin/b-Cat, of nm contact mt z op via of Ook zokt Tam30 vrstrking voor ht organisrn van d doorkomst door Lindn. Wilt u ook uw stntj bijdragn? Bl dan mt Roparun vindt plaats in ht Pinkstrwknd. In 2014 start Roparun op zatrdag 7 juni in Parijs n Hamburg n d finish op maandag 9 juni is op d Coolsingl in Rottrdam. Kijk voor mr informati op 13

9 KORT NIEUWS BIJSTAND BUREN GROEIT Ht aantal mnsn in d gmnt Burn dat gbruik maakt van bijstand groit mt gmiddld 4 pr maand. Op 1 juni 2013 warn r 174 mnsn mt n bijstandsuitkring. Op 1 januari 2013 haddn w r 154. Ht aantal aanvragn is vl maln grotr. Tussn 1 januari n 1 juni zijn r 84 aanvragn binnn gkomn (17 pr maand). In dzlfd priod vorig jaar ontvingn w 36 aanvragn. Ht aantal bëindigd uitkringn ligt ongvr op htzlfd nivau als vorig jaar: 32 nu tn opzicht van 28 in 2012 (januari tot juni). PROGRAMMARADEN REGIO OPENBAAR Ht Algmn Bstuur van Rgio Rivirnland bsloot dat ook d vrgadringn van d programmaradn van Rgio Rivirnland voortaan opnbaar zijn. D vrgadring van ht Algmn Bstuur was dat al. D rst opnbar vrgadring vondn al plaats. Zo vrgadrd d programmaraad Wlvarnd Rivirnland op 16 mi. Dit programma hft als dol d rgional conomi van Rivirnland t stimulrn. Agndapuntn van dz vrgadring warn d Logistik Hotspot Rivirnland, ht Glastuinbouwpact van Btuws Blom n ht vrstrkn van Rcrati n Torism. Ook wrd gsprokn ovr ht Fruitcorso. D bsluitvorming ovr vntul financiël ondrstuning van d vrniuwingsslag van ht Fruitcorso vindt in n volgnd vrgadring plaats. AANTAL WOZ- BEZWAREN STIJGT Eind fbruari hft d gmnt d aanslagn gmntlijk blastingn 2013 mt d WOZ-bschikkingn vrstuurd. Landlijk is ht aantal bzwaarschriftn tgn d WOZ-waard tn opzicht van 2012 mt ongvr 10% is gstgn. Ht prcntag bzwarn dat zognaamd no-cur-no-pay-bdrijvn hbbn ingdind, is landlijk gstgn van 12% naar 17%. Ht aantal ingdind bzwaarschriftn in d gmnt Burn is tn opzicht van 2012 mindr hard gstgn dan ht landlijk gmiddld, namlijk 8%. Ht prcntag bzwarn dat no-curno-pay-bdrijvn hbbn ingdind is ongvr glijk gblvn. Cijfrs gmnt Burn aantal bzwaarschriftn % no-cur-no-pay 10% 11% Op basis van d rst afghandld bzwarn lijkt ht r op dat r mindr bzwarn ggrond vrklaard wordn dan in rdr jarn. Wttlijk mot d gmnt voor ht ind van ht jaar uitspraak don op d bzwaarschriftn. W strvn rnaar ht grootst dl van d bzwarn voor d zomrvakanti af t handln. BELLEN MET BUREN D gmnt Burn hft al n hl tijd als tlfoonnummr. Dit nomn w ht 14+-nummr. D mst gmntn in Ndrland hbbn inmiddls zo n nummr. Ht is makklijk t onthoudn: 14 gvolgd door ht ntnummr van uw woonplaats. D vrgadrdata n -locatis van d programmaradn staan op d wbsit www. rgiorivirnland.nl U bnt van hart uitgnodigd d agndastukkn door t nmn n/of n vrgadring bij t wonn. PEILDATUM 2012 Uit vl bzwaarschriftn blijkt, dat d bzwaarmakr d WOZ-waard voor 2013 vrglijkt mt d huidig marktwaard. Dit is nit juist. D gmnt mot voor d waardbpaling uitgaan van ht marktnivau van 1 januari In ht Gmnt Burn Magazin van januari kunt u lzn, ho d gmnt d WOZ-waard van uw woning of bdrijfspand bpaalt. Sinds kort zijn ook Ndr-Btuw, Til n Nrijnn brikbaar via Als u nu dit nummr blt, wordt u gvraagd wlk gmnt u wilt sprkn. Daarna wordt u doorvrbondn mt n mdwrkr van di gmnt. Vanuit ht buitnland kunt u nit blln naar n 14+-nummr. U kunt d gmnt Burn vanuit ht buitnland brikn op

10 7 t/m 13 oktobr Opvodwk Cntrum voor Jugd n Gzin Voor d drd kr staat één wk in oktobr in ht tkn van opvodn n opgroin. D tin Cntra voor Jugd n Gzin (CJG s) in Rivirnland organisrn ook dit jaar wr n Opvodwk. Oudrs, md-opvodrs, kindrn n jongrn krijgn di wk volop d glgnhid om lkaar t ontmotn n rvaringn uit t wissln ovr opvodn n opgroin. Word splndrwijs! Thma voor d Opvodwk 2013 is Word splndrwijs!. Mt dz kuz sluit d Opvodwk aan bij ht thma sport n spl van d Kindrboknwk Splndrwijs ontdkkn kindrn d wrld om zich hn. Dat is nit alln luk, maar ook lrzaam. Of ht nu gaat om hun ontwikkling, ht omgaan mt vrindjs n vrindinntjs of wat ht btknt om ondrdl t zijn van d maatschappij. Ht is blangrijk om kindrn d ruimt t bidn om vol vrwondring t vrknnn, t xprimntrn n t rvarn. Door m t gaan in hun spl n blvingswrld thuis, buitn of onlin -, sta j als opvodr op n andr manir in contact mt j kind. OPROEPEN Mama s Club zokt n coördinator voor Burn Wil jij ook mr in contact komn mt andr modrs? J social kring uitbridn of niuw vrindinnn lrn knnn? Richt dan n Mama s Club op! En Mama s Club brngt modrs mt kindrn van 0-12 bij lkaar om samn luk dingn t don, rvaringn uit t wissln n zo lkaar t vrstrkn n inspirrn. Er zijn al 12 clubs in Ndrland, bn jij d modr di in gmnt Burn n club opricht? Als coördinator bn jij d spin in ht wb van d Mama s Club. J organisrt activititn, houdt d administrati bij n maakt d Mama s Club bknd bij modrs in d omgving. Lijkt dza vrijwillig functi jou ook wl wat? Bn j sociaal ingstld n stk j graag j handn uit j mouwn? Kijk voor mr informati op mamasclub.nl Natuurlijk kun j j als modr in d gmnt Burn ook aanmldn als lid voor d Mama s Club, zodra dz nmaal opgricht is. Contactggvns: Marij Mms, Tl. nr , -mail: Opvodparty bij oudrs thuis ondr bgliding van Family Factory Opvodn. Bn j niuwsgirig ho andr oudrs in j omgving dat don? Omgaan mt ruzis tussn bror n zus, computrgbruik, grnzn stlln.of misschin hb j n andr vraag of hb j gn vraag maar vind j ht luk om mt vrindn n knnissn ovr opvodn t pratn? Opvodn hof j nit alln t don. Als oudrs kun j lkaar inspirrn n n handj hlpn. Dat kan hl nvoudig, door n avondj mt lkaar op n spls manir van gdachtn t wissln ovr opvodn. Ht nig wat j hoft t don is minimaal 6 oudrs uitnodign, n huiskamr uitzokn n n mail t sturn naar: Vrvolgns nmt d Family Factory contact mt j op n bkijkt wannr d party julli god uitkomt n wat j wnsn zijn. Hl nvoudig, ggarandrd gzllig n inspirrnd! 19

11 7 t/m 13 oktobr OPROEP Word! s j i w r d n l sp En ontbijt-op-bd r d hl rgio voor n andr gzin! doo Divrs aravninbdondtijdns d Opvodwlokcaatil-s Kn j n g zin dat j graa g wilt vrrassn n zwar tijd? En gzin da doormaakt. O t f n gzin da andrn dot t hl vl voor Kortom, n g zin dat in ht zonntj gz wordn. t mag Ook dit jaa vrschillnd n plaats op it it n hbbn iv ct a lrli nt Bur m g d In d CJG nd. nigingn n in Rivirnla r v, g n a v rbrid. drop voor u voo a scholn, kin m m ra g ro n rijk p - partnrs blvn. is r wat t n r d i Voor ati op Mr inform Do dan m aan dz ontbijt-opbd nominati! Ht is hl sim pl: J vult n formulir in Dit kan tot 9 ok op tobr. CJG-Bur rn.nl n slctrt dr nmt contact i gzinnn n mt j op, wann r j aanvraag Op zatrdag 12 is ghonorr oktobr brngt d. wthoudr Va mand mt lkk n Alfn d ontb r spulln na ijtar ht door jou En.moglijk gnominrd bzorg j ht gzin. gzin n bijzo ndr ochtnd! l rn.n 1 Maandag 7 oktobr uur Pubrs: luk of lastig? Bijnkomst voor oudrs D pubrtit is n priod waarin van alls gburt mt j zoon of dochtr op lichamlijk, vrstandlijk n sociaal motionl gbid. Tijdns dz intractiv avond nmn w n kijkj in ht brin van d pubrs. Aanmldn: OBS Prins Willm Alxandr school, D Wilstraat 6, Busichm Vóór 4 oktobr. E: T: Dinsdag 8 oktobr Kijkj achtr d schrmn bij ht brop van mijn vadr of modr Dinsdag 8 oktobr uur Vanmiddag kunnn kindrn bij d BSO van d SKLM in Ingn knnis makn mt vrschillnd bropn. En aantal oudrs komt ovr hun brop vrtlln n laat zin wat ht inhoudt. Ook kindrn di nit op d BSO zittn zijn wlkom! En inspirrnd avond mt Martin Dlfos ovr ht ondrwrp splndrwijs opvodn. Ho do j dat? Vooral als kindrn in n moilijk lftijd zittn, zoals d pubrtijd. BSO activitit voor kindrn n oudrs Aanmldn: BSO van Kindrcntrum SKLM, Burg. Hoftijzrplin 6 in Ingn vóór 28 sptmbr bij Splndrwijs opvodn Bijnkomst voor oudrs n profssionals Aanmldn: Culmborg. Locati nog onbknd Vóór 4 oktobr. E: Dinsdag 8 oktobr Samn kokn, gymmn n knutsln 4 Circuit op school voor grop 3 t/m 8 circuit Di middag op d Blosm gn gwon lssn! Er draait dan n n voor all kindrn van grop 3 t/m 8. Kindrn gaan kokn, gymmn m. ook don oudrs n gropjs klin in knutsln. Z wrkn samn OBS D Blosm, Pr. Batrixstraat 46a in Eck n Wil 21

12 5 Wonsdag 9 oktobr uur Oppascursus Voor jongrn tussn 12 n 16 jaar Splndrwijs opvodn Workshop voor oudrs Dz workshop gaat ovr d vraag ho j grot n klin opvod-dilmma s splndrwijs kunt oplossn. Wat kun jij andrs don zodat ht thuis andrs gaat? Door cratif t dnkn n op n andr manir naar d situati t kijkn vind j soms zomaar niuw oplossingn. Ebn Haëzr school, Rmbrandt van Rijnstaat 33 Oppassn is luk, maar r komt vaak mr bij kijkn dan j dnkt. Wil j mr wtn ovr ht omgaan mt kindrn? Dan is dz cursus its voor jou! J gaat naar huis mt vl tips n n oppas-diploma! Aanmldn: 6 Dondrdag 10 oktobr uur CJG-inlooppunt, Adam van Dlnstraat 6c In Eck n Wil Vóór 4 oktobr. E: T: in Lindn Vóór 4 oktobr. E: T: Aanmldn: 7 Dondrdag 10 oktobr Workshop Strtdanc Voor d kindrn van d BSO Buitnprt Strtdanc is n dansstijl di gvormd is op straat. Ht is n mix van hiphop, jazz n funk di op modrn muzik wordt gdanst. In dz workshop ga j lkkr swingn op hiphop n R&B muzik n lr j cht bwgingn van strtdanc! Kindrdagvrblijf Buitnprt, Prinss Margritstraat 5 in Rijswijk Info: Vrijdag 11 oktobr uur of uur 8 Vrijdag 11 oktobr uur Baby zwmmn mt n spcial NRIÀ H RFKWHQG Babymassag mt Karn van Vign Voor oudrs n baby s Workshop voor oudrs Dz ochtnd bstaat uit tw ondrdln: Erst ga j ondr ht gnot van n kopj koffi knnismakn mt andr oudrs n bsprkn julli samn allrli daglijks ondrwrpn. Daarna ga j samn mt j baby knnismakn mt ht zwmwatr! Dz ochtnd is gratis. Oudrs di nt n klin ukkpuk hbbn kunnn zich bij Kindrcntrum SKLM gratis aanmldn voor n babymassag ondr bgliding van Karn van Vign. ( Gf j snl op want vol is vol! Aanmldn: 9 Kindrcntrum SKLM Homotsstraat 38a in Maurik Vóór 28 sptmbr. E: Aanmldn: Vrijdag 11 oktobr vanaf uur Zaalvotbal tornooi Sport For All, Adam van Dlnstraat 8 in Eck n Wil Vóór 1 oktobr E: T: voor jongns n misjs bovn 12 jaar Aanmldn: Zatrdag 12 oktobr Panna mt papa Voor oudrs én kindrn Votbalvrniging in Ingn Vóór 4 oktobr -mail 11 En pannatornooi voor vadr n zoon/dochtr. Panna is n razndsnll vorm van straatvotbal waarbij ht poortn van j tgnstandr ht ultim dol is. In tams van tw gaan vadrs mt hun zoon of dochtr in n vldj mt boarding votballn. Do m n kom kijkn wi d winnaar wordt van dit spannnd tornooi! Info: Votbalcomplx sv MEC 07 in Maurik 7 t/m 11 oktobr Buitnprt bwgt buitn! Activititn voor kindrn tussn 3 maandn tot 12 jaar 1 12 Op Kindrdagvrblijf Buitnprt staat d hl Opvodwk in ht tkn van bwgn. Er zijn activititn voor all lftijdn zoals bwgn dans n muzik, wandln, sport n spl. Info: Kindrdagvrblijf Buitnprt, Prinss Margritstraat 5 in Rijswijk 23

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Klok KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 10 21 14 01 E bsoklok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag juli- 2015 -Vrijdag juli 2015 Zatrdag 2904 juni dondrdag 0410 juli-2013 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! t thma: h is k w Dz rld! w r t a w r d On Hallo allmaal, Hir

Nadere informatie

Kies voor Hart en Sport

Kies voor Hart en Sport En sportknnismakingsprogramma voor kindrn van d gropn 6 t/m 8 J kunt kizn uit d volgnd sportn: jugdfitnss n mr, gymnastik, GPS, judo, paardrijdn, schrmn, skiën, tnnis, votbal, zwmmn n 4x4 tornooi votbal

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs 2012 2013 Bkdal Lycum: klinschalig havo-vwo ondrwijs www.bkdallycum.nl j all bijzondr activititn t zin n t horn di r allmaal voor n door d lrlingn op onz school wordn gorganisrd. En dat zijn r nogal wat!

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Kies voor Hart en Sport

Kies voor Hart en Sport En sportknnismakingsprogramma voor kindrn van d gropn 6, 7 n 8 J kunt kizn uit d volgnd sportn: Badminton, Fitnss, Gymnastik, Ju d bouls, Judo, Korfbal, Tnnis, Votbal, Vollybal, Zwmmn B EXE EWAA MPL R

Nadere informatie

Woord vooraf: Welkom 3

Woord vooraf: Welkom 3 Inhoudsopgav Woord vooraf: Wlkom 3 1 Onz school: Talita Komi 4 1.1 Voor wi 4 1.2 D naam van d school 4 1.3 Brd school Talita Komi 4 1.4 Ondrwijsgrop Punt Spciaal 4 2 Onz manir van wrkn 5 2.1 VSO algmn

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T 2015 5 #GBU1 CH EANTE 15 CL 0 m 2 k 0 4 0 80.0 16-0 rond in ld r D w RI & TO E SME VO E D I ECH & T N A E CL -2 0 1 5 burg 28-05 Puur Lim n r t D Wro 04 EDRI PEN B O 5 1-1 0-2 0 JVEND AG ELIGIE k CH &

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

ZorgMagazine. Bijzondere beroepen. die een stempel drukken op zorg en welzijn. Najaar 2010

ZorgMagazine. Bijzondere beroepen. die een stempel drukken op zorg en welzijn. Najaar 2010 Najaar 2010 ZorgMagazin En magazin voor n door zorg- n wlzijnsmdwrkrs in Oost-Ndrland Bijzondr bropn di n stmpl drukkn op zorg n wlzijn Ht ZorgMagazin is gmaakt in samnwrking mt d volgnd instllingn, aangslotn

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden... SJSJ 5 1 0 2 2 1 20 Inhoudsopgav Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat.... 6 Missi... 6 Onz krnwaardn... 7 Waar SJSJ voor gaat... 10 Visi... 10 Ambitis... 11 Van stratgi naar acti... 14 D lidnd princips...

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal puur goud www.clbratfstival.nl Vakanticonfrnti 2014 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantipark Pagdal - Stadskanaal Wlkom op 2014 puur goud Elk olympisch sportr gaat voor goud, ht hoogst haalbar. Als christnn

Nadere informatie

Informatie: www.paoheyendael.nl

Informatie: www.paoheyendael.nl d j i t Informati: www.paohyndal.nl t h d, w i js h i d d n d g l Tolichting Prudntiaprojct Ht Prudntiaprojct n initiatif van ht UMC St Radboud, n wordt gralisrd in samnwrking mt 15 andr ziknhuizn, mt

Nadere informatie

op zoek naar leuk... ...vrijwilligerswerk? PAG. 8 www.devrijwilligerskrant.nl

op zoek naar leuk... ...vrijwilligerswerk? PAG. 8 www.devrijwilligerskrant.nl [WT]OF NLdot postrs A0-ALmr.indd 1 07-01-14 14:47 dvrijwilligrskrant vrijwillig kok gzocht voor 't lgr PAG. 2 Huis aan Huis in d Gmnt Hoogzand-Sappmr jaargang 1 Nummr 2 oplag: 20.000 xmplarn op zok naar

Nadere informatie