NIEUWSBRIEF SINT MARTINUS NEDERLAND UITGAVE: 42 - KERSTMIS 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF SINT MARTINUS NEDERLAND UITGAVE: 42 - KERSTMIS 2011"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF SINT MARTINUS NEDERLAND UITGAVE: 42 - KERSTMIS 2011 MARTINUS BRIEF IN DEZE UITGAVE: Waar zijn d straatkindrn gblvn?, n bijzondr attracti in Rio, n gsprk mt Pablo n Patr Cox is trots op AMAR. n b b ft h i g n w u r j i z d k in k t Dan a a r st z t s r d k k o o jn fi n D Niuwsbrif is n uitgav van d Stichting Sint Martinus Ndrland n wordt vrsprid in n oplag van 1200 ondr donaturs, organisatis, scholn n sympathisantn. Sint Martinus hlpt in Brazilië (straat)kindrprojctn.

2 MARTINUSBRIEF Voorbriding WK-votbal: social schoonmaakactis in cntrum RIO Waar zijn d straatkindrn gblvn? (n rportag van Rné Pols) Rijdnd door ht cntrum van Rio d Janiro in oktobr 2011 valt mij n ding op: r zijn gn straatkindrn. Waar w ook zokn in d parkn, bij ht busstation of op Copacabana. Er is gn straatkind t zin. Wat is r aan d hand? Ht kan toch nit waar zijn dat in tw jaar tijd d naar schatting straatkindrn ondrdak hbbn gkrgn. W lggn ons oor t luistr bij d straatkindrorganisatis AMAR n Sao Martinho, sprkn mt d advocatn van ht kindrrchtncntrum CEDECA n mt d Blgisch ontwikklingswrkr Jan Danils, di al vl jarn actif in dz miljonnstad wrkt voor ht Vlaams Intrnationaal Cntrum. Foto: AMAR bstuurdr Sbastiaan mt tw hulpvrlnrs. Ht vrhaal dat z vrtlln ovr d straatkindrn is gn vrolijk btoog. D stad Rio d Janiro bridt zich voor op tw wrld sportvnmntn: ht WK votbal in 2014 n d Olympisch Spln in Ht stadsbstuur wil d miljonn bzokrs, sportrs n toristn n mooi n schon stad voorschotln. Maar ook d druk vanuit d bvolking n middnstand van Rio d Janiro, di ht slntrn n criminl gdrag van straatkindrn, zwrvrs n bdlaars mo zijn, vindn dat d politici motn optrdn tgn dit tuig. Rdn dat d afglopn maandn spcial orddinstn in Rio d Janiro via zoghtn social schoonmaakactis vrij rprssif opgtrdn zijn tgn straatkindrn, straatjongrn n zwrvrs/bdlaars. Vl mindrjarign wordn ofwl op htrdaad btrapt bij straatcriminalitit of loutr op vrmodns gpakt n in gslotn instllingn afgzondrd. Voordat z wordn opgslotn wordt op n politiburau via d vingrafdrukkn gcontrolrd of d kindrn al rdr mt politi in aanraking zijn gwst. Als dat ht gval is gaan z achtr slot n grndl in d gvangnis. D andrn wordn in n soort gslotn instituut opgborgn. Om opsluiting in d gvangnis t voorkomn vijln vl straatkindrn, di al ns mt justiti in aanraking zijn gwst, hun vingrs om d afdrukstructuur t wijzign n zo d arrstati t voorkomn. 0NMENSELIJK D sociaal wrkrs van AMAR, di actif zijn in ht noordn van d stad, n ht mnsnrchtncntrum CEDECA sprkn r schand ovr ho ht stadbstuur mt d straatkindrn omgaat. Onmnslijk n dat in n land dat d bst humanitair kindrrchtn wttn hft. Op papir!, aldus sociaal wrkr Sbastiaan van AMAR. Hij is in n van dz kampn in Santa Cruz gaan kijkn n trof daar zkr 500 kindrn n jongrn aan! In n andr gbouw waar plaats was voor drtig kindrn warn zstig kindrn opgslotn. Voorzittr Ligia Costa Lit van CEDECA zgt dat ht schand is dat kindrn vaak zondr rdn- wordn opgslotn zondr dat r social programma s zijn. Ondanks haar lftijd van 65 jaar is z nog stds gmotivrd n actif om voor d rchtn van d kindrn op t komn. Ligia kondigt aan dat zij mt CEDECA n andr organisatis naar ht intrnational grchtshof stappn om n aanklacht in t dinn ho d ovrhid op dit momnt omgaat mt (straat)kindrn. Wij mogn n kunnn nit zwijgn, zgt z. Foto: twintig slaapplaatsn in ht niuw nachtopvanghuis Casa Carmlo Cox.

3 NIEUWSBRIEF SINT MARTINUS NEDERLAND UITGAVE: 42 - KERSTMIS 2011 Ligia Costa Lit (voorzittr CEDECA): W dachtn in 1993 allmaal, na d vrschrikklijk moord op acht kindrn voor d Candlariakrk, dat ht btr zou wordn. Maar Candlaria is nog nit voorbij. D orddinstn zijn mt nam actif in ht cntrum van Rio n bij d wrldbromd strandn als Copacabana n Ipanma. Gvolg is dat vl kindrn naar ht noordn van d stad trkkn n daar ondrduikn. Dat mrkn d straathokwrkrs n social mdwrkrs van AMAR di wrkzaam zijn in hun dagopvangcntrum Casa Estrla da Amanha in d wijk Sao Cristovao. Ht is daar opvallnd rustig. Slchts tw straatkindrn zijn r vandaag. En jongn ondr invlod van drugs ligt op d grond t slapn n n misj dat samn mt n bglidstr haar nagls aan ht vrvn is. Ook straatkindrn zijn ijdl! Normaal zijn hir ovrdag minstns drtig kindrn. Opvodkundig Frnanda vrtlt dat na d razzia s r mindr straatkindrn zijn n di r zijn zich vrschuiln in rioollidingn of ondr viaductn. Vanochtnd hft z mt vir collga s haar daglijks rond door d stad gmaakt. W wtn d kindrn t zittn maar z durvn gwoon nit mr. Bang dat z wordn opgpakt, zgt z. D kindrn zijn duidlijk in panik. D opvodkundign hbbn nu mr dan in ht vrldn contact mt d familis van d kindrn. W probrn d kindrn wr t hrnigingn mt d familis. Dat is nit zo gmakklijk. Vaak zijn d kindrn gvlucht uit d favla vanwg ruzi thuis of omdat z schuldn hbbn bij d drugsmaffia. Trug gaan btknt hl vaak dat z wordn dood gschotn. Volgns Jan Danils is ht vrontrustnd dat vl kindrn zondr nig vorm van procs- opgslotn zittn in soms mnsontrnd situatis. Dit trwijl r n wttlijk altrnatif is van sanctis in vrijhid mt bglid social rhabilitati n familiair hrniging. Maar van dit wttlijk rcht wordt nauwlijks gbruik gmaakt. Kindrn opsluitn ondr dwang zondr aanliding mag nit. Kindrn kunnn soms hl lang wordn vastghoudn zondr dat r its mt hn gburd, is d rvaring van Danils.Tnslott Ligia Costa Lit: W dachtn in 1993 allmaal, na d vrschrikklijk moord op acht kindrn voor d Candlariakrk, dat ht btr zou wordn. Maar Candlaria is nog nit voorbij. W zulln mt ht klin tam van CE- DECA n andr organisatis blijvn vchtn voor d rchtn van straatkindrn. Als ht mot tgn d stroom in.

4 MARTINUSBRIEF Intrviw mt (x-straatjongn) D x-straatjongn Pablo Clto Silva in Rio d Janiro (Brazilië)startt nkl jarn gldn mt stun van onz donaturs n actis van kindrn aan n juridisch univrsitair studi. Hij wil straks advocaat wordn om ondr andr straatkindrn t hlpn. Malou van dr Krikn uit Nunn vrblijft zs maandn in Rio d Janiro om rvaring op t don n intrviwd voor ons d succsvoll studnt: Zondr hulp was ik misschin wl bandit gwordn Door Malou van dr Krikn Ht gaat god mt d studi van Pablo. Hij houdt van studrn. Zijn studi bstaat uit 10 priods n lk priod duurt n half jaar. D priod waarin hij nu zit - priod nr. 7 - is d moilijkst tot nu to. Momntl zit Pablo in n xamnpriod n mot hij hard studrn. Na priod 7 volgn r nog 3 priods. Ovr andrhalf jaar, in juni 2013, hoopt Pablo zijn diploma in ontvangst t mogn nmn. Elk maand btaalt Pablo ongvr 90 Rais voor zijn afstudrfst. Ht is nit vrplicht om n afstudrfst t gvn maar Pablo wil dat graag. Hij is al zo lang zo hard aan ht studrn! Als hij dan indlijk zijn diploma krijgt wil hij hl graag d mnsn di hm hbbn gholpn op dz manir bdankn. D hulp di Pablo van Sint Martinus krijg voor zijn studi is van groot blang in zijn lvn n hij is hl rg dankbaar dat hij dz hulp voor zijn studi mag ontvangn. Zondr dz hulp had hij zijn studi nooit kunnn btaln. In Brazilië zijn r namlijk tw typn univrsititn: d opnbar univrsitit n d particulir univrsitit. D opnbar univrsitit is gratis maar ht is rg moilijk om toglatn t wordn. D tolatingststn zijn rg moilijk. En omdat Pablo n vl andr kindrn al vanaf jong lftijd motn wrkn is r bijna gn tijd ovr om t studrn. Dit maakt ht dus xtra moilijk voor hn om door d tolatingsprocdur t komn. Pablo zit op n particulir school. D studi is rg duur n d maandlijks studikostn zijn onlangs wr vrhoogd. Ook d bokn zijn duur n daarnaast mot hij ook riskostn btaln. Mt d donati di Pablo van Sint Martinus ontvangt kan hij dus zijn studi btaln n d donatis motivrn hm ook om door t studrn. Pablo wrkt hard n ht is rg vrmoind om daarnaast ook nog n studi t volgn. Maar wtnd dat d mnsn di zijn studi moglijk makn in hm glovn, motivrt hm om door t studrn. Hij wil d mnsn di in hm glovn latn zin dat hij hun gld waard is. Vrdwaald kogls komn hlaas vl voor Mt ht zicht op d wrldkampionschappn in 2012 wordn r social schoonmaakactis ghoudn in d favlas van Rio d Janiro mt als dol d straatarmod n criminalitit wg t vgn van d toristisch kaart van Rio. Pablo is hlmaal tgn dz actis van d rgring. Mt d actis zorgt d politi voor n soort schmink waarm z d buitnwrld latn zin dat r gn armod n criminalitit is zodat ht voor d toristn vilig is om naar Rio d Janiro t komn. Maar ondr dz schmink gaan d problmn vrdr. D favla s glgn in d Zona Sul (dit is d mst ontwikkld wijk van Rio d Janiro) zijn ht blangrijkst dol bij d schoonmaakactis van d rgring. Want vlakbij dz favla s vrblijvn d toristn. Wannr d UPP (politi in d favla s van Zona Sul) d drugsbnds uit d favla s van d Zona Sul wghaalt, gaan d drugsbnds op zok naar n andr favla buitn d Zona Sul. En zo bgint alls ignlijk wr opniuw. Zo ook in d favla waar Pablo woont: Vila Knndy. Ht was lang tijd rustig in Vila Knndy n d favla wrd nit mr grgrd door drugsbnds. Maar n paar wkn gldn was r opniuw onrust in d favla omdat d drugsbnds di warn wggjaagd uit d favla s van d Zona Sul, binnntradn in d favla Vila Knndy. Ovrdag is ht vaak rustig in d favla, maar s avonds zokn politi n banditn lkaar op n wordt r gschotn. Vrdwaald kogls komn hlaas vl voor. Vorig maand is r n jongtj van 12 jaar ovrldn door n vrdwaald kogl. D favla s van Rio d Janiro zijn rg afhanklijk van hulp van buitnaf omdat d Braziliaans rgring winig gld invstrt in hulp.

5 NIEUWSBRIEF SINT MARTINUS NEDERLAND UITGAVE: 42 - KERSTMIS 2011 Pablo Clto Silva in Rio d Janiro Daarbij dnkt d buitnwrld dat Brazilië vl gld hft nu d zakkn mt gld op tafl liggn voor d voorbridingn voor d wrldkampionschappn n ook d conomi groit strk. Daarm dnkn d gldschitrs buitn Brazilië dat d NGO s gn gld nodig hbbn omdat Brazilië zlf vl gld hft. D NGO s ontvangn dus mindr gld van buitnaf n kunnn zo dus mindr hulp gvn aan d mnsn di ht nodig hbbn. Volgns Pablo is ht blangrijk dat d wrld door d lop kijkt n nit naar ht grot ghl. Want als j door d lop kijkt zi j d familis di hulp nodig hbbn. D politi n d NGO s motn samnwrkn om d situati in d favla s t vrbtrn. J mot altijd probrn t hlpn Pablo dnkt dat als hij gn hulp had gkrgn van Sint Martinus om t gaan studrn, dat hij misschin ook wl n bandit was gwordn. Als j nog n kind bnt n j woont in n favla waar drugsbnds actif zijn, is d vrliding soms groot om j bij hn aan t sluitn. Als j nog n kind bnt n j woont in n favla waar drugsbnds actif zijn, is d vrliding soms groot om j bij hn aan t sluitn. J kan dan namlijk snl gld vrdinn n j hbt aanzin wat aantrkklijk is. Maar als j togft aan dz vrliding zul j j lvn snl vrlizn. Ht is blangrijk dat r altrnativn zijn voor d kindrn zoals d organisati AMAR zodat z zich nit latn vrlidn tot aansluiting bij n van d drugsbnds. Bijvoorbld ht bofnn van n sport, ht volgn van n cursus zodat j uitzicht hbt op wrk. Mt altrnativn zin d kindrn dat r ook andr moglijkhdn zijn dan n daarm vrandrt hun visi n gst. Omdat Pablo n altrnatif is aangrikt (namlijk studrn) volt hij n vrantwoordlijkhidsgvol n bzorgdhid voor d andr kindrn in d favla. Wannr hij n kind zit di drigt d vrkrd wg op t gaan (bijvoorbld wannr hij zit dat z marihuana rokn) praat hij mt hn om hn r van t ovrtuign dat r ook altrnativn zijn naar n btr wg. Smpr tm qu ajudar d alguma forma (j mot altijd probrn t hlpn), is ht crdo van Pablo. Studnt Pablo tmiddn van d bstuursldn Brnard Ruytn (links) n Rné Pols (rchts) tijdn hun wrkbzok in oktobr 2011.

6 MARTINUSBRIEF Niuwst attracti in Rio: Mt En bijzondr niuw attracti in Rio d Janiro: n kablbaan bovn zvn favla s. J glooft j ogn nit. D kablbaan is aanglgd in d wijk Pnha in ht zuidlijk dl van d stad. Daar liggn zvn huvls n daarom hn n r tgnaan vnvl favla s. Hondrdvijftigduiznd mnsn lvn hir opngpakt in krottn n tot voor kort ook nog ondr ht juk van d drugsmilitis. Elk huvl had zijn ign drugsbaron n ondrling was r rglmatig strijd. D drugsbronnn zijn hr n mstr in d kottnwijkn. D politi durft r nit naar binnn t gaan. Mstal staan aan ht bgin van d favla s gwapnd handlangrs van d baronnn. Hir in Pnha was ht zo rg dat mnsn van d n favla d familis in andr favla s nit mochtn bzokn. Er hrst trrur. Eind vorig jaar was d ovrhid ht mr dan zat. Op bvl van d dlstaat Rio wrd inggrpn. Onvrwachts viln commandotropn d zvn favla s binnn mt ratlnd mitraillurs. All drugsbaronnn n voor zovr moglijk ook d handlangrs wrdn aanghoudn n d wapns in bslag gnomn. D inval n d confrontati mt d drugsmannn was wrldwijd braking nws. Ondrtussn was d dlstaat Rio al bgonnn mt d aanlg van d unik kablbaan bovn dz huvls. D kablbaan is 3500 mtr lang n hft zs tussnstations middn in d favla s. Tw maandn gldn is d miljonn rals kostnd kablbaan in gbruik gnomn. D start is bij ht trinstation van Pnha. D baan wordt gëxploitrd door d spoorwgn. D favla s zijn trugggvn aan d mnsn, is ht crdo van d ovrhid. En om dat t latn zin kan idrn di ht wil voor 2 rals (ongvr 80 urocnt) d favla s vanuit d kablbaan bkijkn.

7 NIEUWSBRIEF SINT MARTINUS NEDERLAND UITGAVE: 42 - KERSTMIS 2011 d kablbaan bovn d favla s D ovrhid wil d wrld latn zin dat zij d baas is. In d gondl lgt d charmant spoorwgmdwrkstr Ryan Coutinho (22) uit dat d kablbaan n succs is. Z wijst bndn n krotj aan mt gl wandn waar zij zlf woont. D kablbaan is ook n godkoop (1 ral) transportmoglijkhid voor d favla bwonrs. Z kunnn nu gmakklijk n comfortabl n snl van d n huvl naar d andr. Vanuit d gondl is ht n fablachtig gzicht om d duizndn krotjs t zin. Ht lijkt wl n soort Madurodam, maar d ralitit is andrs. Klin ondrkomns, opgbouwd mt holl bouwstnn, soms vir of vijf hoog. Op lk vrdiping woont n famili. Via stil, vaak onvrhard wandlpadn, lopn bwonrs van bndn naar bovn n omgkrd. Hir n daar zi j vrouwn op d dakn d was don. Kindrn spln mt balln of don tikkrtj. Bndn ons zi ik op d hok van tw padn n barrtj mt trrasj waar nkl mannn n pilsj drinkn. Muzik galmt uit d bar. D favla bwonrs kijkn nauwlijks nog op van d gondls di voorbij komn. Bij d stations kunnn d bzokrs uitstappn n n wandling makn in d nit mr gvaarlijk wijkn. Wij gaan door tot indstation zs n latn ons rondlidn door d trots Ryan Coutinho. Z vrtlt dat d bwonrs trots zijn op hun kablbaan. D mnsn makn r vl gbruik van, zgt z. Bovndin komn stds mr mnsn van d stad Rio naar dz niuw attracti. D toristn motn d kablbaan nog ontdkkn. En barignaar bij ht station vrtlt dat vorig wk n prcussigrop uit Ndrland is gwst. Dat motn d mannn n vrouwn van Busardo gwst zijn! Ht warn d rst buitnlands gastn di bij mij its hbbn gdronkn. Gwldig spontan grop was ht, zgt d barman. Hij hoopt dat ht aantal toristn d komnd tijd zal tonmn. D lokal bvolking vaart r wl bij. Er is xtra wrkglgnhid bij d kablbaan n bij d stations zorgn lokal bwonrs voor tn n drinkn. Inzt: Ryan Coutinho woont in één van d Favla s n lidt bzokrs rond.

8 MARTINUSBRIEF KORT NIEUWS Thraputisch zwmbad gopnd D Stichting Pstalozzi, voor dagopvang voor zwakzinnig kindrn, jongrn n volwassnn, in Bacaxa (Brazilië) hft afglopn zomr ht thraputisch zwmbadj in gbruik gnomn. Dat badj is aanglgd dankzij n bijdrag van d Stichting Sint Martinus. Vanuit Brazilië laat onz vrtgnwoordigr Louis Jsoirns wtn dat d bzokrs van ht dagopvangcntrum ht gwldig vindn n in ht watr armn n bnn vl btr kunnn bwgn. Dankzij n gift van d gouvrnur van Rio d Janiro kan ht cntrum ook ht oud Miva-Busj vrvangn door n niuw prsonnbusj. Mooi giftn Zo af n to krijgn w ook giftn van particulirn n organisatis di daar gn ruchtbaarhid aan willn gvn. W krijgn di giftn mt nam omdat wij in Rio d Janiro straatkindrn hlpn via d organisati AMAR aan n mnswaardig bstaan. Zo mochtn w ht afglopn jaar divrs bdragn ontvangn in d groott van 500 tot 2500 uro. Hartlijk dank! Schlpn gld D boot van n famili uit Spaardam most naar d wrf om d schlpn van d ondrkant t vrwijdrn. En hl klus. D wrf vrog daar 150 uro voor. D ignaar n vrind ddn ht karwitj zlf n donrd d hlft van ht gld aan d Stichting Sint Martinus n d andr hlft aan d stichting voor wskindrn in Romni. Sint Martinusschool Vnlo D kindrn n docntn van d Sint Martinusschool Vnlo houdn rglmatig prachtig actis n activititn waarvan d opbrngst bstmd is voor d straatkindrn in Rio d Janiro. In oktobr wrd n grot boknmarkt ghoudn. En dat is wr n groot succs gwordn, zo lit dirctur Frank Gissn wtn. Koffi n warm chocoml, hrlijk kokjs n crêps, talntvoll kindrn, schildrs n mod-iconn, bokn n nog vl mr bokn, zr vrijgvig oudrs n dat alls glardrd mt n hrlijk hrfstzon. Dat warn d ingrdiëntn voor dz zr succsvoll n gzllig boknmarkt. En boknmarkt waar z aan d andr kant van d wrld, in Rio d Janiro, ook mt plzir aan trug zulln dnkn. Want d Vnlos boknmarkt lvrd voor d Stichting Sint Martinus ht fantastisch bdrag van 1100,00 op. Chapau Sint Martinusschool.

9 NIEUWSBRIEF SINT MARTINUS NEDERLAND UITGAVE: 42 - KERSTMIS 2011 KORT NIEUWS Italiaans ondrschiding voor zustr Adma Zustr Adma Cassab Fadl, n van d dircturn van d straatkindrnorganisati AMAR, ontving onlangs n hog Italiaans ondrschiding. Di krg zij voor haar norm inzt gdurnd drtig jaar voor d straatkindrn in Rio d Janiro. D Intrnational Priz Don Pino Puglisi wrd uitgrikt door d Italiaans consul op ht consulaat in Rio d Janiro. Zustr Adma Cassab Fadl wrlt al mr dan drtig jaar mt straatkindrn n hft samn mt d Ndrlands carmlit Carmlo Cox n d Braziliaans jongrnpastor Robrto dos Santos tw straatkindrn organisatis opgricht Sao Martihno n AMAR. Zustr Adma Cassab Fadl is n zr gmotivrd vrouw di mt vl lifd daglijks klaar staat voor d kanslos kindrn van d straat. Allrkindrfst in Vnlo D Stichting Comité Kindrfstn Vnlo organisrt lk jaar op 28 dcmbr ht fst van Allrkindr. Aan dit fst wordt lk jaar n god dol gkoppld dat btrkking hft op kindrn in n vr land n als andr voorwaard mot r n conncti zijn mt Vnlo. Oma Sntslaar uit Vnlo di lid is van ht Comité Kindrfstn in Vnlo was ondr d indruk van d activititn van haar klinkindrn op d Sint Martinusschool tn bat van straatkindrn in Rio d Janiro. Z stld ht comité voor om dit jaar dit mooi projct in Rio d Janiro t stunn mt n bdrag van 500,-. Wat n gwldig id van Oma Sntslaar. Dank U wl! Busardo Ngn ldn van d prcussiband Busardo Brasil prcussion Ludal hbbn n bzok gbracht aan Rio d Janiro n in ht bijzondr aan d straatkindrnorganisati AMAR. Z zijn allmaal zr ondr d indruk ovr d manir waarop d lidrs van AMAR zich daglijks bzig houdn mt ht lifdvol opvangn n rsocialisrn van d straatkindrn. Z hbbn vrschillnd hoogtpuntn mgmaakt maar ht mst indrukwkkndst was toch wl d ontmotingn mt d kindrn op straat n ht samn musicrn. Busardo toond zich n cht ambassadur. Voor mr info n foto s ovr dit bzok:

10 MARTINUSBRIEF Md-oprichtr Carmlo Cox is trots op AMAR in Rio D cirkl is rond: van straatkind tot studnt Patr Carmlo Cox (89) woont tgnwoordig in ht kloostr van d patrs Carmlitn in Zndrn. Na vijftig jaar gwrkt t hbbn voor ondr andr d straatkindrn van Rio d Janiro was zijn gzondhid aanliding om naar Ndrland t komn. Hij volt zich in Zndrn thuis, is zr t sprkn ovr d vrzorging n zit nog daglijks achtr zijn computr om zijn ign gschidnis n di van d Karmlitn in Brazilië op t tknn. Vrijwl daglijks hft hij nog contact mt zijn vrindn in Rio d Janiro n in ht bijzondr mt zustr Adma n Robrto do Santos. Zij bgonnn mr dan n kwart uw gldn mt d opvang van straatkindrn in ht cntrum van dz miljonnstad. Tin jaar gldn richtt z samn d Associacão Bnficnt AMAR op, n niuw straatkindrn organisati in d noordzijd van d stad aan d achtrkant van ht wrldbromd Christusbld. W hbbn mt AMAR al vl brikt n mt d ralisring van ht nachtopvanghuis is d cirkl rond, aldus Carmlo Cox. W zijn bgonnn mt ht lggn van contactn mt straatkindrn n hn uit t nodign om m t gaan naar ht dagopvanghuis. Daar wordt mt d kindrn gsprokn ovr hun situati, of z nog famili hbbn n wat hun vrwachtingn zijn. Na d rsocialisati krijgn z kansn om naar school t gaan n zo n brop t lrn. Ons dol is brikt. Ht is nu zaak om op d ingslagn wg vrdr t wrkn n nog mr straatkindrn via AMAR kansn t gvn zich van d straat n d drugswrld t onttrkkn n n brop t lrn. D studnt Pablo d Clto is ht bst bwijs ho hij, n straatjongn, di d kans krijgt, zich opgwrkt hft tot univrsitair studnt. Onbaatzuchtig Ht succs van AMAR is, volgns Carmlo Cox, t dankn aan d onbaatzuchtig inzt van d liding n mdwrkrs van AMAR in Rio d Janiro n d gwldig stun di AMAR jaarlijks krijgt van vl sympathisantn in Ndrland via d Stichting Sint Martinus. Volgns Carmlo Cox mot AMAR probrn d komnd jarn financil onafhanklijk t wordn. Tot di tijd is stun vanuit Ndrland nog wnslijk. Patr Cox hoort d vrhaln ook wl ns dat Brazilië rijk gnog is om zlf organisatis als AMAR financil t stunn. D rgring hft d afglopn jarn al hl rg vl gdaan aan armod bstrijding n miljonn familis gholpn aan inkomn n vodsl. Ook in divrs krottnwijkn is d situati vrbtrd in vrglijking mt jarn gldn. D straatkindrn is n bijzondr catgori di nit populair is in d stad. Z wordn rdr gzin als ovrlast n vaak nit bgrpn. Dat don wl d mdwrkrs van AMAR. Di staan dag nacht grd voor d straatkindrn. Patr Cox tnslott: Bij glgnhid van Krstmis 2011 wil ik graag namns d kindrn n d liding van AMAR idrn bdankn di ht afglopn jaar n stntj hft bijgdragn. Ik vrtrouw rop dat AMAR n d Stichting Sint Martinus ook in 2012 op uw stun n sympathi kunnn rknn. Ik wns u allmaal mooi krstdagn n n bijzondr 2012 to.

11 NIEUWSBRIEF SINT MARTINUS NEDERLAND UITGAVE: 42 - KERSTMIS 2011 ONZE PROJECTEN IN 2012 In 2012 stunt d stichting Sint Martinus Ndrland opniuw n aantal projctn van onz bvrind straatkindrorganisatis Associacão Bnficnt AMAR n ht kindrrchtncntrum CEDECA. Onz projctn in 2012: Juridisch cntrum (CEDECA) Dit bijzondr juridisch cntrum komt op voor d rchtn van ht kind, n in ht bijzondr voor d rchtn van d straatkindrn. Z zorgn rvoor dat d kindrn lgitimatipapirn krijgn, bglidn kindrn bij vntul strafprocssn, probrn altrnativ straffn t ralisrn voor straatkindrn di door d rchtr zijn vroordld n lobbyn in ht land om d jugdwt van Brazilië nit alln op papir n god t latn zijn maar ook in d praktijk. Straatkindrwrk AMAR Ht wrkn in d stad mt straatkindrn is n van d blangrijkst opdrachtn van d organisatis. Daglijks gaan opvodrs n maatschapplijk wrkrs van AMAR d straat op om contactn t lggn mt straatkindrn. Z gvn hn n licht maaltijd (brood n limonad) n probrn via ht spl ht vrtrouwn van d kindrn t winnn. Als dat lukt wordn d kindrn uitgnodigd om m naar n van d huizn t gaan. Daar start dan ht rsocialisringsprogramma. Studifonds voor x-straatjongn D Stichting Sint Martinus stunt n x-straatjongn bij zijn rchtnstudi aan d univrsitit van Rio d Janiro. Ht gaat om Pablo Clto Silva. Hij wil advocaat wordn n dan bij Cdca gaan wrkn om straatkindrn juridisch bij t staan. Zijn bijzondr lvnsvrhaal staat uitgbrid in ht bokj: Vligrn in Rio. Niuw projctn in 2012 D straatkindrnorganisatis AMAR dint bgin januari wr n aantal dlprojctn uit waarvoor wij in Ndrland sponsors zokn. Vanaf januari zijn dz t vindn op onz wbsit: KERSTBIJDRAGE 2012 In dz krsttijd is ht god om vn stil t staan bij kindrn di ht nit zo gtroffn hbbn als uw kindrn n klinkindrn. In Rio d Janiro hlpn wij kindrn van d straat aan n niuw bstaan. U kunt mhlpn door n bijdrag ovr t makn op onz bankrkning of gbruik t makn van d hirbij gvogd accptgiro kaart: Rabobank Nunn of Giro nr t.n.v. Stichting Sint Martinus, krstbijdrag 2011 Hartlijk dank. Namns d straatkindrn Pablo, Lon, Rosa, Sbastiaan, Romario, José, Lucia n all andrn.

12 STRAATKINDEREN -mail: HET BESTUUR -mail: Janntt Boumans (bstuurslid) Nard Rijndrs n Tja Mullr-Vroom (Ambassadurs) ONZE BANKRELATIES Bzok onz niuw wbsit: MARTINUSBRIEF DRUK ARS GRAFISCH ROERMOND OPMAAK LINDA COX

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Kollum, een wereldplaats!

Kollum, een wereldplaats! Colofon Kollum, n wrldplaats En mondial spurtocht door Kollum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

Damwâld, een wereldplaats!

Damwâld, een wereldplaats! Colofon Damwâld, n wrldplaats En mondial spurtocht door Damwâld voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen.

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen. Docntnhaliding Voorkom ht pstn door op jong lftijd ht bgrip pstn uit t lggn. st collga docnt INLEIDING Ht schoolpakkt. Door lid of vri t wordn van "" ontvangt u ht schoolpakkt n n aluminium bordj van "".

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs 2012 2013 Bkdal Lycum: klinschalig havo-vwo ondrwijs www.bkdallycum.nl j all bijzondr activititn t zin n t horn di r allmaal voor n door d lrlingn op onz school wordn gorganisrd. En dat zijn r nogal wat!

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Pico 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Pico 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Pico KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti T 024 378 06 22 E bsopico@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer Fornsn zorgn ook wr voor mr filproblmn Gschidnis van d stad Analys A En (fictiv) middluws cathdraal D zr onglijk social structuur wordt door stadsbwonrs aanvaard als vanzlfsprknd, want door God ggvn. Strft

Nadere informatie

Dokkum, een wereldstad!

Dokkum, een wereldstad! Colofon Dokkum, n wrldstad En mondial spurtocht door Dokkum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Kerst- en Nieuwjaarswensen uit Beit Jala Voor deze zeer gezegende dag wens ik jullie allen liefde, vriendelijkheid...

Kerst- en Nieuwjaarswensen uit Beit Jala Voor deze zeer gezegende dag wens ik jullie allen liefde, vriendelijkheid... ISSN 0928-7442 Dcmbr 2015 Pagina 1 2 3 4 5 6 7 God niuws Bij Jmima warn r dit jaar rdnn t ovr om dankbaar voor t zijn. Door d vl nood in d wrld wrd n wordt... Arabisch tn / in Ndrland / voor Jmima Stl

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

STORY INSIDE KLASSIEKER DOERAK SUFFOLK RIVERS KERST 2 KLEINE, FRISSE BOTEN. Winner 8 & Pointer 25 KLOKKEN. Maak ook de oversteek VOOR IEDEREEN

STORY INSIDE KLASSIEKER DOERAK SUFFOLK RIVERS KERST 2 KLEINE, FRISSE BOTEN. Winner 8 & Pointer 25 KLOKKEN. Maak ook de oversteek VOOR IEDEREEN KERST ANWBWATERSPORT.NL KLOKKEN INSIDE STORY 5 6 O V n p o n v l s Daglijk Maak ook d ovrstk Winnr 8 & Pointr 25 2 KLEINE, FRISSE BOTEN DOERAK KLASSIEKER VOOR IEDEREEN 391905 56662 WATERKAMPIOEN NO.12

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Klok KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 10 21 14 01 E bsoklok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

In memoriam Emma Essers

In memoriam Emma Essers EMMA In mmoriam Emma Essrs Soms komt wrldniuws hl dichtbij. Mstal ontploft d bom tw stratn vrdrop, maar dit kr was ht vrslijk raak. Emma was zs jaar n glifd lrling op onz school. Zr gtalntrd, mt ht

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Rekenen met procenten

Rekenen met procenten W4 Rknn mt procntn Dolstllingn Na ht doorlopn van dz modul kan d studnt rknn mt procntn, zoals: d btw n d brutoprijs brknn bij n ggvn nttoprijs; bpaln hovl procnt n bdrag is van n andr bdrag; d procntul

Nadere informatie

,,Ik was weduwe in mijn eigen huwelijk

,,Ik was weduwe in mijn eigen huwelijk J mot ht r maar m don n j aanpassn, of andrs schidn zi d hulpvrlnr. Tl daar ht onbgrip uit d omgving bij op, ook vanuit d krk. J bnt zo nzaam! Ht gaat m aan ht hart als ik d pijn zi van vrouwn di gtrouwd

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org IN LE IDI NG Wrldwijd wordn miljonn christnn vrvolgd vanwg hun gloof. Z motn soms vrschrikklijk dingn doorstaan. Trwijl z ondr druk staan, wordn gdiscri minrd, mishandld of ondrdrukt door hun famili of

Nadere informatie

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten Gitt Livn Bram & Mari n n Livn Ht landbouwblid hft vl gzichtn D famili Ptrs Maak knnis mt www.dfamiliptrs.b 4 Als ik its do, wil ik ht god don. Ik hb n hkl aan half wrk, dat wtn mijn lrlingn maar al

Nadere informatie

plus Werken Erg leerzaam! Barcelona, Spanje! (Stageprogramma) in Spanje en Latijns-Amerika

plus Werken Erg leerzaam! Barcelona, Spanje! (Stageprogramma) in Spanje en Latijns-Amerika Spaans lrn uit ico! n t Gr o to, Mx rk) ajua ligrsw n a u G rijwil (V Erg lrzaam! Barclona, Spanj! (Stagprogramma) Gwldig! panj! ol, S S l d a t s o C ramma) g o r p k r w (Btaald plus Wrkn in Spanj n

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Uitgeverij Business Contact Amsterdam/Antwerpen

Uitgeverij Business Contact Amsterdam/Antwerpen H t k l i n b o kv o l i n s p i r a t i SI MONSI NEK B s t s l l r a u t u r v a nb g i nm t h t wa a r o m ne nv o o r a l l n, a l l nv o o r n M ti l l u s t r a t i sv a net h a nal d r i d g Uitgvrij

Nadere informatie

bra nd in IJs s elbro ek

bra nd in IJs s elbro ek s ki o l it b v! D nog olr co bin Ro Aa a a hhh!! n d bra nd in IJs s lbro k D balk valt op mi jn b n. Ik ka n ni t m r w g. Mi jn kl k ni jpt dic ht n ik prob r om hulp t ro p n. Ma ar r komt alln n s

Nadere informatie

Informatie: www.paoheyendael.nl

Informatie: www.paoheyendael.nl d j i t Informati: www.paohyndal.nl t h d, w i js h i d d n d g l Tolichting Prudntiaprojct Ht Prudntiaprojct n initiatif van ht UMC St Radboud, n wordt gralisrd in samnwrking mt 15 andr ziknhuizn, mt

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal puur goud www.clbratfstival.nl Vakanticonfrnti 2014 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantipark Pagdal - Stadskanaal Wlkom op 2014 puur goud Elk olympisch sportr gaat voor goud, ht hoogst haalbar. Als christnn

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Colofon. Financieel overzicht. Wat doet de Algemene Onderwijsbond? Tilburg, januari 2015, nummer 1. Viering jubileum. Redactioneel.

Colofon. Financieel overzicht. Wat doet de Algemene Onderwijsbond? Tilburg, januari 2015, nummer 1. Viering jubileum. Redactioneel. s t d n b a n d Wat dot d Algmn Ondrwijsbond? Financil ovrzicht Kindrarbid is hot, ht is nog stds n groot problm in tal van landn. Er wordt glukkig vl ovr gzgd n gschrvn. Enkl actiluzn zijn: Stop Kindrarbid,

Nadere informatie

Winkelen in zuidpolder

Winkelen in zuidpolder 2 ditit 2011 Winkln in zuidpoldr...dat is gnitn voor ht hél gzin! Gratis parkrn Grot divrsitit aan winkls Gdltlijk ovrdkt Elk vrijdag wkmarkt Vilig n schoon www.winklcntrumzuidpoldr.nl Intrviw mt Tink

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie