puur goud e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal"

Transcriptie

1 puur goud Vakanticonfrnti juli t/m 1 augustus 2014 Vakantipark Pagdal - Stadskanaal

2 Wlkom op 2014 puur goud Elk olympisch sportr gaat voor goud, ht hoogst haalbar. Als christnn gaan w in ons lvn ook voor ht hoogst haalbar: puur wordn zoals onz Makr ons bdold hft. Zijn mooist droom voor ons is dat w hilig wordn: hlmaal hl, zoals w bdold zijn... kostbaar als puur goud. En unik combinati van vakanti n gloofsconfrnti Hrlijk vakanti virn in n mooi omgving, in n vakantihuisj, n appartmnt of op d camping. Maar ook: bzig zijn mt j gloof, God ontmotn in gbd, in lofprijzing, in viringn, in d stilt, in bijblstudi n in ontmotingn mt lkaar. is bdold voor idrn: voor tinrs n jongrn, voor allnstaandn, voor gzinnn, voor kindrn. Voor idrn van nul tot ngnnngntig. Kom! Mr dan wlkom! Dit jaar is ht fstival: n idal glgnhid om bij dz fst- j vrindn n vrindinnn, j burn, j hl gbdsgrop, j collga s of j achtrnicht m t vragn. Latn w r n groot fst van makn. Door ht gvarird aanbod van lzingn, activititn, workshops n vl mr is r voor idr wat wils. In 2014 zijn w wdrom t gast op ht vakantipark Pagdal in Stadskanaal: zuidoost Groningn. Ht park ligt op d grns van Groningn n Drnth, middn in ht gron. Pagdal bidt naast d gbruiklijk vakantifacilititn als huisjs, camping, zwmbad, rcratiplas n sportfacilititn ook confrntizaln n ruimts waar ht inhoudlijk programma van plaatsvindt. Tzamn d prfct plk om vakanti t virn n n confrnti t houdn. Vakanticonfrnti wordt gorganisrd door: d Katholik Charismatisch Vrniuwing (KCV), n van d niuw bwgingn tn dinst van d Katholik Krk. W vrlangn rnaar dat God mnsn van vandaag opniuw aansprkt. Dat d hilig Gst mnsn vrvult van ht Evangli. Dat wij mnsn, onz gloofsgmnschappn n onz krk vrniuwd wordn door Gods hilig Gst. In onz activititn willn w d vrniuwnd kracht van d hilig Gst uitdragn n virn mt lkaar. Er is n actif kindr-, tinr- n jongrnwrk, r zijn bzinningsdagn, torustingswkndn n cursussn. Zi ook Vaak mrkn w in ons ign lvn dat w nog rg vr van ht goud afstaan, laat staan van puur goud. Ho gwldig is ht dan om t wtn, dat God ons hlpt om hl t wordn, om t wordn als goud. Hij houdt van ons zoals w zijn, maar houdt t vl van ons om ons t latn zoals w zijn. Jzus offr hft ons vrijgmaakt. Door Hm zijn wij vrlost van onz zondn n mogn w bij Hm komn n ons dol brikn. Maar dat wil nit zggn dat w in ht lvn van lk dag zondr foutn zijn. Jzus hft ons d hilig Gst ggvn om ons t lidn, lk dag van ons lvn. Om ons hilig t makn. Om t gaan voor Puur Goud! Op dz jubilumvrsi van ( jaar!) willn w lkaar ontmotn, samn vakanti virn, gnitn van d omgving n van lkaar, ontspannn n vrij zijn. W willn ook bij God komn n samn groin in vrlangn naar hilighid. W staan samn stil bij all middln di God ons gft, om naar Hm to t groin, om t groin in di hilighid, om mr t wordn zoals Jzus zlf ons voorglfd hft. W hopn samn mt u, samn mt jou, mt all kindrn, all tinrs n all jongrn n volwassnn n gwldig wk t blvn op dz. W gaan voor goud, Puur Goud! Ht woord van d Hr is puur goud Psalm 18,31 2 3

3 is virn Vir... dat d krk lft! VIER Gods aanwzighid in gbdstijdn, in momntn van ontmoting VIER j dankbaarhid mt muzik n dans VIER j rlati mt God, gnit van zijn schpping VIER j vakanti, gwoon ontspannn zoals altijd All lftijdn D vrschillnd lftijdn hbbn op hun ign programma s. Op bpaald momntn in d wk, zoals bijvoorbld d opning n d sluiting van d wk,komn all lftijdn samn. Kindrn (0-11) Voor idr kind n ign kindrprogramma! Vrdld in zvn lftijdsgropn mogn zij op hun ign nivau spln n horn ovr d lifd van onz Vadr, d vrindschap van Jzus n d hulp van d hilig Gst. Er is muzik van BLovd n s middags zijn r spcial workshops voor kindrn. Voor d oudst tw gropn zijn r ook avondprogramma s (rsp. 5 n 2 avondn). Ht thma voor d kindrn is: Kostbaar! is confrnti én vakanti D vakanticonfrnti bstaat uit tw facttn di door lkaar hn lopn: vakanti n confrnti. D hl wk wordn activititn gorganisrd, maar u bpaalt zlf d mix. Aan u d kuz voor vakanti of voor confrnti. Vanuit uw comfortabl vakantihuis, appartmnt, of uw ign gzllig tnt bladrt u door ht programmabokj n kist u idr dag uw ign mix van lzingn, workshops, gbdsmomntn, lofprijzing, wandl- of fitstochtn, of lkkr nits don. Er zijn ucharistiviringn n bijblstudis. Er is tijd voor gsprk in workshops n voor crativitit zoals schildrn, botsrn, muzik. Er is tijd voor inspanning, sport n spl n r is tijd voor ontspanning. Duik ns in ht vrwarmd subtropisch zwmbad (bij d prijs inbgrpn), of nm n friss duik in d zwmplas naast ht park. Er is tijd voor ht sacramnt van vrzoning, voor still aanbidding, voor prsoonlijk gsprkkn, gbd n voorbd. Vrdr is r vl glgnhid om lkaar t ontmotn, ns bij t kltsn mt bkndn, na t pratn ovr n lzing of om niuw mnsn t ontmotn. En wk lang? Ligt n hl wk nit binnn uw moglijkhdn, dan kunt u ook kizn om loss dagn t komn. Globaal duurt n dagprogramma van 9 uur s ochtnds tot uur s avonds. U schrijft zich dan bij binnnkomst in als daggast. Kijk op d wbsit voor actul informati ovr ht programma, dan kunt u prcis zin wlk dag ht bst bij u past. Wilt u als daggast komn n hft u kindrn di mt ht Kindrfstival m willn don? Gf hn dan voor 30 juni op, om t voorkomn dat d programma s vol zijn. Bij ht tinrfstival is dlnam als daggast hlaas nit moglijk. Tinrs (12-18) Ht 4U! is n programma voor tinrs dat plaatsvindt in n apart dl van ht park waar z ook hun ign slaapplk hbbn. In n zlfstandig programma lrn z lkaar knnn n komn z samn mr ovr God t wtn. Voor d tinrs: wlkom op ht 4U! Jongrn (tot ± 30) Brid j voor op n onvrgtlijk zomrs blving want d jongrn gaan voor th Ral Dal. Bn jij als jongr op zok naar n confrnti waar z nit bang zijn om God d ruimt t gvn, laat dz kans dan nit aan j voorbij schitn! Ga samn mt ons d uitdaging aan! No guts.. no glory! Ht wordt n mooi mix van tachings, gbd, sacramntn, vrdiping, gzllig n ontspannnd activititn. Volwassnn Hir zijn d ochtndn gvuld mt d Hilig Mis, lofprijzing n n inliding. In d middag is r plaats voor vrdipnd inhoudlijk sssis, als ook voor ontspannnd n crativ workshops. Mt al dz moglijkhdn is r gnog ruimt om vakanti t virn mt uw gzin. Bij d pristrs n ht pastoraal tam kunt u d hl wk trcht voor n prsoonlijk gsprk of bgliding. D avondn zijn gvuld mt lofprijzingn, inlidingn n tijd voor gbd. 4 5

4 Z ij komn ook Charls Whithad Charls Whithad is gtrouwd mt Su n zij hbbn 4 kindrn. Charls is zr bvlogn n actif, was ondr andr voorzittr van d intrnational Charismatisch Vrniuwing n co-voorzittr van d charismatisch pinkstrlidrs confrnti. Hij is n bknd sprkr op confrntis ovr d hl wrld n hft in Ndrland al nkl krn aangdaan. Hij hft ook n groot aandl ghad mt ht opstartn van in Ndrland. W zijn rg blij dat hij r komnd jaar bij is om ht mt ons m t virn. Wim du Plssis Wim du Plssis afkomstig uit Zuid-Afrika is woonachtig in Brussl n btrokkn bij Jugd mt n Opdracht (YWAM). Wim is n rvarn sprkr di altijd zijn nthousiasm, zachtmodighid, wijshid n lvnsvrugd wt ovr t brngn. Wij kijkn uit naar d mooi momntn di hij zal dln mt ons op. Laat j inspirrn door d lvnsvrhaln van dz n nog hl vl andr bwogn n bvlogn mnsn, ontmot lkaar n ontdk wat Gods aanwzighid kan btknn in n mnsnlvn. Stv Murray Stv Murray is n bijzondr mimsplr uit England. Hij wt ht Evangli op n friss n inspirrnd, soms ook ontrornd stijl uit t bldn. Hij trdt op in hondrdn krkn, scholn, missis n confrntis wrldwijd. Stv is al vrschillnd krn t gast gwst op n is r bij dz graag wr bij. U zult r zkr dip door graakt wordn, ho hij Gods Lifd blft n ht aan ons wt ovr t brngn. Mgr. Lisn Mgr. Lisn, bisschop van Brda zal dit jaar aanwzig zijn op. Hij is n gwldig vrtllr n lraar. Wij vrhugn ons op zijn aanwzighid. Vrsprid ovr ht hl programma gaan dz bands ons voor in muzikal aanbidding, lofprijzing n gbd. Worshiptam W voln ons vrrd om lkaar wr t mogn ontmotn, niuw vrindn t makn, God groot t makn n Hm d r t gvn di Hm tokomt. Door onz muzikal aanbidding hopn w wr bij t kunnn dragn aan prachtig ontmotingn n hrlijk momntn mt God, onz lifdvoll Vadr. Want om Hm t vrhrlijkn n in zijn aanwzighid t kunnn zijn, dat is voor ons puur Goud! BLovd BLovd is n nthousiast band spciaal voor kindrn. W spln lofprijs- n aanbiddingslidjs voor jou n vooral mt jou. Ht wordt al wr d 8 kr dat w muzik gaan makn op. W hbbn r nu al zin in om dit (wr) samn mt jou t don n r zo samn n groot fst van t makn! Kun j nit wachtn, bluistr d muzik dan alvast op onz wbsit. Swing maar m! Bands Jacob s Laddr Voor ht zsd jaar op rij staan w nu op ; door d jarn hn hbbn w op dz confrnti vl mooi dingn m mogn makn. Voor 2014 hbbn w dan ook wr hog vrwachtingn. W hopn samn niuw inspirati n nrgi t vindn tijdns ht komnd. Onz missi duurt voort: Loof d HEER, rop luid zijn naam, maak zijn dadn bknd ondr d volkn, nagslacht van Abraham, zijn dinaar, kindrn van Jakob, door hm vrkozn (Psalm 5: 1-6). HomTown HomTown is ontstaan vanuit ht vrlangn n lofprijsband t startn tijdns ht 4U! van 20. Wij zijn n hcht grop; Eén in vrindschap, één in gloof. Ht is gwldig om God groot t makn n t prijzn mt onz muzik. Dit komn w dln op, waar w mnsn graag latn zin wi God is. HomTown btknt dat w ons thuis bij God vindn, n dat w altijd bij Hm kunnn komn. Hij is waar wij vandaan komn, Hij is wi ons gmaakt hft. Th Fruits D band hft n duidlijk missi: En prsoonlijk gtuignis uitdragn door d muzik n mnsn mnmn in lofprijzing n aanbidding. Afglopn jaar hbbn z hir vorm aan ggvn door op Parochitour t gaan. Er wordt nu hard gwrkt aan n 4d album, wllicht op t vrkrijgn! 6 7

5 Kindrn Tinrs Kostbaar! Ht grootst cadau, ht muntj dat kwijt is, d mooist parl, ht klin schaapj dat is wgglopn. Wat is kostbaar? W kijkn mt Gods ogn, zin w wat Hij zit? Samn gaan w op zok naar Gods wondr. Ga m op zok naar ht kostbaarst dat r bstaat. Jzus zlf hft gzgd: zok n j zult ht vindn. Dat blooft wat. Julli hbbn allmaal al aanwijzingn om d schat t vindn. Dus kom mt j zusjs, brors n vrindn n ga m op ontdkkingstocht! K om n d zom r h t W K vo t ba En natuurlijk gaan w van klin tot groot zingn n dansn voor God, samn mt BLovd. To ps po rtrs wr k n ha rd vo or d w in st... To p sp o rt rs z ich v l... o n tz g g n D kindrn van d jongst vijf gropn hbbn vir ochtndn hun ign programma mt hun ign vast bglidrs. Luistrn naar vrhaln, lidjs zingn, spln n wrkstukjs makn ovr d grootst schat(tn) van Jzus. 8 D kindrn van d oudst tw gropn volgn d rst hlft van d ochtndn ht programma in hun ign lftijdsgrop. Daarna wordn d gropn samngvogd n kunnn zij mdon aan hun kuzprogramma: Art, Advntur of Musical. Voor d oudst grop is r op vijf avondn n programma, d grop daarondr hft tw kr n avondprogramma. Wat hb jij ovr voor d uwig prijs? Rn d rac van j lvn mt God, dan wacht j n prijs mooir dan j j voor kunt stlln. J hbt d bst coach di j maar kunt wnsn, Hij hft vrtrouwn in j, Hij knt j krachtn, j talntn. Hij wt dat jij dit kan. Dz coach is onz Hr. l Op n a a r d t rs p ln. Oly m p is ch Win Samn mt 150 lftijdgnotn kun jij dz zomr ontdkkn ho ht is d rac voor Jzus t rnnn op 4U! W gaan samn op zok naar wi Jzus is, ho j Hm kunt volgn n wat Hij spciaal jou t bidn hft. Dit don w door samn naar tachings t luistrn, t lofprijzn n d ucharisti t virn. Natuurlijk ook door samn suprvl lol t hbbn, door gav workshops, muzik n splln n vl mr! 9

6 Volwassnn Hft u ook bhoft aan mr En toch n wkj vakanti? Wlkom bij ht volwassnprogramma van waar w ons opniuw kunnn latn inspirrn. Samn mt andrn ons gloof blvn n rvarn dat j nit alln staat in ht gloof. Programma Ht volwassnprogramma bidt boind n lvnd thma s, di ons hlpn Gods liding in ons mr n mr t rvarn n gstalt t gvn in ons daglijks lvn. In ht morgn- n avondprogramma wordn inlidingn ggvn door inspirrnd sprkrs uit binnn- n buitnland. s Middags zijn r vrdipnd n ontspannnd workshops voor jong n oud. Er zijn ook spcial workshops om als oudrs n kindrn samn mt sport, spl n crativitit bzig t zijn. Vrdr is r in ht volwassnprogramma ook vl ruimt om lkaar t ontmotn. Op d dinsdag is r ovrdag gn programma n s avonds alln ontspanning, om zo ook all ruimt t bidn voor vakanti n rust. Er is daglijks n ucharistiviring n glgnhid voor lofprijs, aanbidding n prsoonlijk gbd. Pristrs n pastoraal tam zijn d hl wk bschikbaar voor bgliding n n prsoonlijk gsprk. tonight Ook dit jaar kunnn wij r nit omhn: Tonight is ht momnt van gmodlijk ontmoting mt d md confrntigangrs in n gzllig ambianc. Mt lkaar, door lkaar n voor lkaar wordt r n hrlijk bufft brid mt alls rop n raan. Als ht wr nt zo god als afglopn jaar is, dan kun j j gn gzlligr n lkkrdr bufft voorstlln. 11

7 Ervaringn Vakantipark Pagdal Pagdal knt n bijzondr combinati van vakanti- n confrntifacilititn. Dit sluit naadloos aan op d unik formul van : dé vakanticonfrnti! vindt sinds 2005 idr zomr plaats. Er is ondrtussn n inspirrnd rijkdom aan rvaringn opgbouwd. W dln r graag nkl mt u Kindrfstival Rochll 2013 was n wk vol gzllighid, goi programmalidrs n ht was cht supr. D splltjs vond ik hl rg luk, grappig n vis. Vooral ton imand mt n blinddok op most voln wat r in vrschillnd potjs zat. In één potj zatn mlwormn! W hbbn ook mooi momntn ghad mt Jzus. Ht optrdn in d musical ovr Paulus was supr! 4U! Jad Ho bijzondr is ht dat al dz mnsn lk jaar wr samn komn om t lrn ovr God n Hm t lofprijzn?! Ht is n supr gav, gzllig, lrzam, bijzondr n vlblovnd wk di j samn mt andr jongrn mmaakt! Jongrn Maartn Al mijn vrwachtingn wrdn ovrtroffn tijdns 2013! Wat ik hl strk hb mogn rvarn is dat God n individul plan hft mt idr van ons. Prcis wat bij jou past! W hbbn allmaal andr vrlangns n talntn, God gbruikt idrs talntn n daarm vulln w lkaar als krk prima aan! Door d tachings n gbdstijd bn ik cht gïnspirrd n vol nrgi om mijn dl van Gods plan d komnd tijd wr t gaan lvn. Volwassnn Jason was n fantastisch tijd! Na n DTS gdaan t hbbn in Hawaii had ik vl gwldig rvaringn opgdaan in ht gloof n was ik r van ovrtuigd dat zoits nit in Ndrland t vindn was. Totdat ik gvraagd wrd om op als worshiptam t spln. Ton bn ik r achtr gkomn dat r wl plkkn in Ndrland zijn waar j uit j dak kan gaan voor/mt onz Pagdal bidt vl moglijkhdn voor sport: fitnss, votbal of n friss duik in ht wdstrijdbad of subtropisch zwmbad. Vrsprid ovr ht park vindt u luk kindrsplplaatsn. Op nog gn 0 mtr afstand van ht park bvindt zich d Pagplas. D confrnti vindt plaats in n rond d cntraal glgn confrntiruimtn. Lzingn, workshops, jongrn- n volwassnnprogramma ht vindt allmaal ondr 1 dak plaats. D n hlft van ht Kindrfstival splt zich ook hir af, d andr in huisjs n n bijgbouw. Tinrfstival 4U! hft n ign gropsaccommodati op ht park. Er zijn divrs soortn appartmntn n chalts, voor 2, 4, 6 of 8 prsonn In d chalts trft u mstal xtra (stapl-)bddn aan. Ht is ook moglijk liv Hr! Ht was cht supr gaaf! alln n bd of kamr t hurn. Tvns is r n camping voor wi 12 livr mt n tnt, vouwwagn of caravan komt. 13

8 Prijzn Accommodatikostn xcl. parklastn à 8,75 p.p.p.w. (waarvan toristnblasting 5,25) appartmnt 2 prsonn (1 slaapkamr) cod AP chalt standaard 4 (-8) prsonn 2 (2 slaapkamrs op bgan grond) cod CH chalt middl 6 (-) prsonn 2 (3 slaapkamrs op 1 vrdiping) cod CH chalt groot 8 (-12) prsonn 2 (4 slaapkamrs op 1 vrdiping) cod CH chalt, bd (kamr dln) cod CH-B chalt, kamr cod CH-K kamprplk cod CAMP Prijzn incl. indschoonmaak ( 34,50 = vrplicht), xcl. handdoknpakkt ( 6 /stuk) n linnnpakkt ( 6 /stuk) 2 Mr dan ht basis aantal bddn wordt brikt door aanwzighid van staplbddn (2 of 3 hoog). D vrdr invntaris wordt ggarandrd voor ht basis aantal prsonn. Confrntikostn voor d hl wk volwassn programma cod V 140 jongrnprogramma (tot ± 30) cod J 130 tinrfstival 4U! (12-18) cod T 165 tinrfstival 4U! mdwrkr cod MT 140 kindrfstival (0-11) cod K 44 kindrfstival mdwrkr cod MK prijs in ovrlg Ggvns contactprsoon Naam: Adrs: Postcod n woonplaats: Tlfoon: adrs: Bijzondrhdn: U kunt ook gbruik makn van ht digital aanmldformulir op Aanmldformulir Accommodati kuz Vul hir in van wlk typ accommodati u gbruik wnst t makn. Gbruik d codring zoals omschrvn op d bladzijd hirnaast. In gval van camping graag aangvn of u mt TENT, VOUWWAGEN of CARAVAN komt. Voor tinrs is dz rubrik nit van topassing. Kostn: Typ accommodati: Aantal: Aantal pakkttn: kindrbdj,- bdlinnn 6,- handdokn 6,- Confrnti dlnam Vul hir in wi r allmaal mkomn naar. Gbruik d codring zoals omschrvn op d bladzijd hirnaast. Mnsn di mkomn maar nit (of als daggast) dlnmn aan d confrnti gvn bij programma op: XX Voor hn motn w wl parklastn afdragn, zi ondr. Confrntikostn voor één dag volwassn- / jongrnprogramma rst dag 20,- daarna 30,- pr dag kindrfstival (opgvn vóór 30 juni) rst dag 7,50 daarna 12,50 pr dag tinrfstival 4U! nit moglijk Kortingn Bij mrdr tinrs uit één gzin: 5,- korting pr tinr. Voor mdwrkrs gldn kortingsrglingn. Bl voor mr informati: Aanmldingn Graag vn bij uw aanmlding vrmldn: indin u n appartmnt / chalt / kamprplk wilt dln mt (on)bkndn indin u van kindrbdj of txtilpakkttn gbruik wnst t makn (chalts/bungalows) indin n kind of tinr ditwnsn of andr bijzondrhdn hft Hft u vragn? Aanmldstrook sturn naar: KCV Prins Karlstraat VM Hlmond U ontvangt t zijnr tijd n accptgiro om d btaling rond t makn. 14 mail: wb: tl: All prsonn di mkomn: Gboortdatum: Programma: Kostn: (Naam/Achtrnaam) (V/J/T/MT/K/MK/XX) totaal kostn confrnti: Parklastn D parklastn bdragn 8,75 p.p.p.w. (incl. toristnblasting 5,25). Lt op: Prijzn voor tinrs zijn al incl. toristnblasting! aantal prsonn x 8,75 = Gift aftrkbaar voor d blasting Er zijn mnsn di puur vanwg d kostn nit naar komn. Hlpt u hn? Ja! Ik hlp m voor n bdrag van: Totaal accommodati, confrnti, blasting n gift: 15

9 , d vakanticonfrnti voor jong n oud, wordt gorganisrd door d Katholik Charismatisch Vrniuwing (KCV). D KCV is n van d niuw bwgingn tn dinst van d Katholik Krk. Kijk ook op onz wbsit voor mr informati: Voor idrn, ook voor jou! Vakanti in Groningn Samn virn Vrniuwing in d krk KCV A Prins Karlstraat 0, 5701 VM Hlmond T E W B IBAN-bankrkning NL32 INGB t.n.v. Stichting Katholik Charismatisch Vrniuwing - Hlmond Foto s Grard Sluitr, Maik van dn Brg, Mark Kijzr Vormgving Clary Schrs Druk Van Stiphout, Hlmond 16

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Klok KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 10 21 14 01 E bsoklok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondr D Wikn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 83 24 24 35 E bsoondrdwikn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Vrijdag 11 juli 2014 - Dondrdag 17 juli 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D!!! Piratn Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag juli- 2015 -Vrijdag juli 2015 Zatrdag 2904 juni dondrdag 0410 juli-2013 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! t thma: h is k w Dz rld! w r t a w r d On Hallo allmaal, Hir

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org IN LE IDI NG Wrldwijd wordn miljonn christnn vrvolgd vanwg hun gloof. Z motn soms vrschrikklijk dingn doorstaan. Trwijl z ondr druk staan, wordn gdiscri minrd, mishandld of ondrdrukt door hun famili of

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen.

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen. Docntnhaliding Voorkom ht pstn door op jong lftijd ht bgrip pstn uit t lggn. st collga docnt INLEIDING Ht schoolpakkt. Door lid of vri t wordn van "" ontvangt u ht schoolpakkt n n aluminium bordj van "".

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Makker 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Makker 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Makkr KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti T 024 355 10 20 M 06 22 01 34 42 E bsomakkr@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Pico 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Pico 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Pico KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti T 024 378 06 22 E bsopico@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

Kerst- en Nieuwjaarswensen uit Beit Jala Voor deze zeer gezegende dag wens ik jullie allen liefde, vriendelijkheid...

Kerst- en Nieuwjaarswensen uit Beit Jala Voor deze zeer gezegende dag wens ik jullie allen liefde, vriendelijkheid... ISSN 0928-7442 Dcmbr 2015 Pagina 1 2 3 4 5 6 7 God niuws Bij Jmima warn r dit jaar rdnn t ovr om dankbaar voor t zijn. Door d vl nood in d wrld wrd n wordt... Arabisch tn / in Ndrland / voor Jmima Stl

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

Kies voor Hart en Sport

Kies voor Hart en Sport En sportknnismakingsprogramma voor kindrn van d gropn 6 t/m 8 J kunt kizn uit d volgnd sportn: jugdfitnss n mr, gymnastik, GPS, judo, paardrijdn, schrmn, skiën, tnnis, votbal, zwmmn n 4x4 tornooi votbal

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs 2012 2013 Bkdal Lycum: klinschalig havo-vwo ondrwijs www.bkdallycum.nl j all bijzondr activititn t zin n t horn di r allmaal voor n door d lrlingn op onz school wordn gorganisrd. En dat zijn r nogal wat!

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Bink 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Bink 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Bink KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti T 024-3504420 Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af! Zomrvakanti 18 tot n

Nadere informatie

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort Evlin van Dort m a t n samn Skrubbi, ht varkntj van mvrouw Kroost, is hl ondugnd. Hij krijst vl n buurman Baal is boos. Sm n Eva hbbn vakanti. Zij gaan op Skrubbi passn. samn n tam Er komt n niuw jongn

Nadere informatie

tj e n e e INSTRUCTIES

tj e n e e INSTRUCTIES s l l B r k tj n s i r T rtnf i V Taa INSTRUCTIES 1. TinkrBll s uitnodigingn Printr n 1 vl A4-papir voor lk uitnodigingskaart Pn 2. Vrindschapsarmbandn Printr n 2 vlln A4-papir voor d armbnn Pn 3. TinkrBll

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

jarig jubileum Feestweekend! programmaboekje

jarig jubileum Feestweekend! programmaboekje d Dristr jarig jubilum jubilumfst Fstwknd! programmabokj Fstwknd! 2 40 jaar D Dristr 40 jaar d Dristr! En fst vir j samn n daarom nodign wij u graag uit op vrijdag 27 n zatrdag 28 januari a.s. om mt lkaar

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

27 mei tot en met 1 juni 2008 Hoek Strevelsweg/Plein weg bij het Zuidplein Rotterdam MET MEDEWERKING VAN

27 mei tot en met 1 juni 2008 Hoek Strevelsweg/Plein weg bij het Zuidplein Rotterdam MET MEDEWERKING VAN tnt fstival Gooi nit wg; gf ht door. Nm dz krant m naar huis. 27 mi tot n mt 1 juni 2008 Hok Strvlswg/Plin wg bij ht Zuidplin Rottrdam MET MEDEWERKING VAN Esthr Tims Elly & Rikkrt Zuidrvld Th Country Trail

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Goudwinde. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Goudwinde. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Goudwind KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 99 84 E bsogoudwind@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan ht

Nadere informatie

In memoriam Emma Essers

In memoriam Emma Essers EMMA In mmoriam Emma Essrs Soms komt wrldniuws hl dichtbij. Mstal ontploft d bom tw stratn vrdrop, maar dit kr was ht vrslijk raak. Emma was zs jaar n glifd lrling op onz school. Zr gtalntrd, mt ht

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T 2015 5 #GBU1 CH EANTE 15 CL 0 m 2 k 0 4 0 80.0 16-0 rond in ld r D w RI & TO E SME VO E D I ECH & T N A E CL -2 0 1 5 burg 28-05 Puur Lim n r t D Wro 04 EDRI PEN B O 5 1-1 0-2 0 JVEND AG ELIGIE k CH &

Nadere informatie

Kollum, een wereldplaats!

Kollum, een wereldplaats! Colofon Kollum, n wrldplaats En mondial spurtocht door Kollum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie