puur goud e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal"

Transcriptie

1 puur goud Vakanticonfrnti juli t/m 1 augustus 2014 Vakantipark Pagdal - Stadskanaal

2 Wlkom op 2014 puur goud Elk olympisch sportr gaat voor goud, ht hoogst haalbar. Als christnn gaan w in ons lvn ook voor ht hoogst haalbar: puur wordn zoals onz Makr ons bdold hft. Zijn mooist droom voor ons is dat w hilig wordn: hlmaal hl, zoals w bdold zijn... kostbaar als puur goud. En unik combinati van vakanti n gloofsconfrnti Hrlijk vakanti virn in n mooi omgving, in n vakantihuisj, n appartmnt of op d camping. Maar ook: bzig zijn mt j gloof, God ontmotn in gbd, in lofprijzing, in viringn, in d stilt, in bijblstudi n in ontmotingn mt lkaar. is bdold voor idrn: voor tinrs n jongrn, voor allnstaandn, voor gzinnn, voor kindrn. Voor idrn van nul tot ngnnngntig. Kom! Mr dan wlkom! Dit jaar is ht fstival: n idal glgnhid om bij dz fst- j vrindn n vrindinnn, j burn, j hl gbdsgrop, j collga s of j achtrnicht m t vragn. Latn w r n groot fst van makn. Door ht gvarird aanbod van lzingn, activititn, workshops n vl mr is r voor idr wat wils. In 2014 zijn w wdrom t gast op ht vakantipark Pagdal in Stadskanaal: zuidoost Groningn. Ht park ligt op d grns van Groningn n Drnth, middn in ht gron. Pagdal bidt naast d gbruiklijk vakantifacilititn als huisjs, camping, zwmbad, rcratiplas n sportfacilititn ook confrntizaln n ruimts waar ht inhoudlijk programma van plaatsvindt. Tzamn d prfct plk om vakanti t virn n n confrnti t houdn. Vakanticonfrnti wordt gorganisrd door: d Katholik Charismatisch Vrniuwing (KCV), n van d niuw bwgingn tn dinst van d Katholik Krk. W vrlangn rnaar dat God mnsn van vandaag opniuw aansprkt. Dat d hilig Gst mnsn vrvult van ht Evangli. Dat wij mnsn, onz gloofsgmnschappn n onz krk vrniuwd wordn door Gods hilig Gst. In onz activititn willn w d vrniuwnd kracht van d hilig Gst uitdragn n virn mt lkaar. Er is n actif kindr-, tinr- n jongrnwrk, r zijn bzinningsdagn, torustingswkndn n cursussn. Zi ook Vaak mrkn w in ons ign lvn dat w nog rg vr van ht goud afstaan, laat staan van puur goud. Ho gwldig is ht dan om t wtn, dat God ons hlpt om hl t wordn, om t wordn als goud. Hij houdt van ons zoals w zijn, maar houdt t vl van ons om ons t latn zoals w zijn. Jzus offr hft ons vrijgmaakt. Door Hm zijn wij vrlost van onz zondn n mogn w bij Hm komn n ons dol brikn. Maar dat wil nit zggn dat w in ht lvn van lk dag zondr foutn zijn. Jzus hft ons d hilig Gst ggvn om ons t lidn, lk dag van ons lvn. Om ons hilig t makn. Om t gaan voor Puur Goud! Op dz jubilumvrsi van ( jaar!) willn w lkaar ontmotn, samn vakanti virn, gnitn van d omgving n van lkaar, ontspannn n vrij zijn. W willn ook bij God komn n samn groin in vrlangn naar hilighid. W staan samn stil bij all middln di God ons gft, om naar Hm to t groin, om t groin in di hilighid, om mr t wordn zoals Jzus zlf ons voorglfd hft. W hopn samn mt u, samn mt jou, mt all kindrn, all tinrs n all jongrn n volwassnn n gwldig wk t blvn op dz. W gaan voor goud, Puur Goud! Ht woord van d Hr is puur goud Psalm 18,31 2 3

3 is virn Vir... dat d krk lft! VIER Gods aanwzighid in gbdstijdn, in momntn van ontmoting VIER j dankbaarhid mt muzik n dans VIER j rlati mt God, gnit van zijn schpping VIER j vakanti, gwoon ontspannn zoals altijd All lftijdn D vrschillnd lftijdn hbbn op hun ign programma s. Op bpaald momntn in d wk, zoals bijvoorbld d opning n d sluiting van d wk,komn all lftijdn samn. Kindrn (0-11) Voor idr kind n ign kindrprogramma! Vrdld in zvn lftijdsgropn mogn zij op hun ign nivau spln n horn ovr d lifd van onz Vadr, d vrindschap van Jzus n d hulp van d hilig Gst. Er is muzik van BLovd n s middags zijn r spcial workshops voor kindrn. Voor d oudst tw gropn zijn r ook avondprogramma s (rsp. 5 n 2 avondn). Ht thma voor d kindrn is: Kostbaar! is confrnti én vakanti D vakanticonfrnti bstaat uit tw facttn di door lkaar hn lopn: vakanti n confrnti. D hl wk wordn activititn gorganisrd, maar u bpaalt zlf d mix. Aan u d kuz voor vakanti of voor confrnti. Vanuit uw comfortabl vakantihuis, appartmnt, of uw ign gzllig tnt bladrt u door ht programmabokj n kist u idr dag uw ign mix van lzingn, workshops, gbdsmomntn, lofprijzing, wandl- of fitstochtn, of lkkr nits don. Er zijn ucharistiviringn n bijblstudis. Er is tijd voor gsprk in workshops n voor crativitit zoals schildrn, botsrn, muzik. Er is tijd voor inspanning, sport n spl n r is tijd voor ontspanning. Duik ns in ht vrwarmd subtropisch zwmbad (bij d prijs inbgrpn), of nm n friss duik in d zwmplas naast ht park. Er is tijd voor ht sacramnt van vrzoning, voor still aanbidding, voor prsoonlijk gsprkkn, gbd n voorbd. Vrdr is r vl glgnhid om lkaar t ontmotn, ns bij t kltsn mt bkndn, na t pratn ovr n lzing of om niuw mnsn t ontmotn. En wk lang? Ligt n hl wk nit binnn uw moglijkhdn, dan kunt u ook kizn om loss dagn t komn. Globaal duurt n dagprogramma van 9 uur s ochtnds tot uur s avonds. U schrijft zich dan bij binnnkomst in als daggast. Kijk op d wbsit voor actul informati ovr ht programma, dan kunt u prcis zin wlk dag ht bst bij u past. Wilt u als daggast komn n hft u kindrn di mt ht Kindrfstival m willn don? Gf hn dan voor 30 juni op, om t voorkomn dat d programma s vol zijn. Bij ht tinrfstival is dlnam als daggast hlaas nit moglijk. Tinrs (12-18) Ht 4U! is n programma voor tinrs dat plaatsvindt in n apart dl van ht park waar z ook hun ign slaapplk hbbn. In n zlfstandig programma lrn z lkaar knnn n komn z samn mr ovr God t wtn. Voor d tinrs: wlkom op ht 4U! Jongrn (tot ± 30) Brid j voor op n onvrgtlijk zomrs blving want d jongrn gaan voor th Ral Dal. Bn jij als jongr op zok naar n confrnti waar z nit bang zijn om God d ruimt t gvn, laat dz kans dan nit aan j voorbij schitn! Ga samn mt ons d uitdaging aan! No guts.. no glory! Ht wordt n mooi mix van tachings, gbd, sacramntn, vrdiping, gzllig n ontspannnd activititn. Volwassnn Hir zijn d ochtndn gvuld mt d Hilig Mis, lofprijzing n n inliding. In d middag is r plaats voor vrdipnd inhoudlijk sssis, als ook voor ontspannnd n crativ workshops. Mt al dz moglijkhdn is r gnog ruimt om vakanti t virn mt uw gzin. Bij d pristrs n ht pastoraal tam kunt u d hl wk trcht voor n prsoonlijk gsprk of bgliding. D avondn zijn gvuld mt lofprijzingn, inlidingn n tijd voor gbd. 4 5

4 Z ij komn ook Charls Whithad Charls Whithad is gtrouwd mt Su n zij hbbn 4 kindrn. Charls is zr bvlogn n actif, was ondr andr voorzittr van d intrnational Charismatisch Vrniuwing n co-voorzittr van d charismatisch pinkstrlidrs confrnti. Hij is n bknd sprkr op confrntis ovr d hl wrld n hft in Ndrland al nkl krn aangdaan. Hij hft ook n groot aandl ghad mt ht opstartn van in Ndrland. W zijn rg blij dat hij r komnd jaar bij is om ht mt ons m t virn. Wim du Plssis Wim du Plssis afkomstig uit Zuid-Afrika is woonachtig in Brussl n btrokkn bij Jugd mt n Opdracht (YWAM). Wim is n rvarn sprkr di altijd zijn nthousiasm, zachtmodighid, wijshid n lvnsvrugd wt ovr t brngn. Wij kijkn uit naar d mooi momntn di hij zal dln mt ons op. Laat j inspirrn door d lvnsvrhaln van dz n nog hl vl andr bwogn n bvlogn mnsn, ontmot lkaar n ontdk wat Gods aanwzighid kan btknn in n mnsnlvn. Stv Murray Stv Murray is n bijzondr mimsplr uit England. Hij wt ht Evangli op n friss n inspirrnd, soms ook ontrornd stijl uit t bldn. Hij trdt op in hondrdn krkn, scholn, missis n confrntis wrldwijd. Stv is al vrschillnd krn t gast gwst op n is r bij dz graag wr bij. U zult r zkr dip door graakt wordn, ho hij Gods Lifd blft n ht aan ons wt ovr t brngn. Mgr. Lisn Mgr. Lisn, bisschop van Brda zal dit jaar aanwzig zijn op. Hij is n gwldig vrtllr n lraar. Wij vrhugn ons op zijn aanwzighid. Vrsprid ovr ht hl programma gaan dz bands ons voor in muzikal aanbidding, lofprijzing n gbd. Worshiptam W voln ons vrrd om lkaar wr t mogn ontmotn, niuw vrindn t makn, God groot t makn n Hm d r t gvn di Hm tokomt. Door onz muzikal aanbidding hopn w wr bij t kunnn dragn aan prachtig ontmotingn n hrlijk momntn mt God, onz lifdvoll Vadr. Want om Hm t vrhrlijkn n in zijn aanwzighid t kunnn zijn, dat is voor ons puur Goud! BLovd BLovd is n nthousiast band spciaal voor kindrn. W spln lofprijs- n aanbiddingslidjs voor jou n vooral mt jou. Ht wordt al wr d 8 kr dat w muzik gaan makn op. W hbbn r nu al zin in om dit (wr) samn mt jou t don n r zo samn n groot fst van t makn! Kun j nit wachtn, bluistr d muzik dan alvast op onz wbsit. Swing maar m! Bands Jacob s Laddr Voor ht zsd jaar op rij staan w nu op ; door d jarn hn hbbn w op dz confrnti vl mooi dingn m mogn makn. Voor 2014 hbbn w dan ook wr hog vrwachtingn. W hopn samn niuw inspirati n nrgi t vindn tijdns ht komnd. Onz missi duurt voort: Loof d HEER, rop luid zijn naam, maak zijn dadn bknd ondr d volkn, nagslacht van Abraham, zijn dinaar, kindrn van Jakob, door hm vrkozn (Psalm 5: 1-6). HomTown HomTown is ontstaan vanuit ht vrlangn n lofprijsband t startn tijdns ht 4U! van 20. Wij zijn n hcht grop; Eén in vrindschap, één in gloof. Ht is gwldig om God groot t makn n t prijzn mt onz muzik. Dit komn w dln op, waar w mnsn graag latn zin wi God is. HomTown btknt dat w ons thuis bij God vindn, n dat w altijd bij Hm kunnn komn. Hij is waar wij vandaan komn, Hij is wi ons gmaakt hft. Th Fruits D band hft n duidlijk missi: En prsoonlijk gtuignis uitdragn door d muzik n mnsn mnmn in lofprijzing n aanbidding. Afglopn jaar hbbn z hir vorm aan ggvn door op Parochitour t gaan. Er wordt nu hard gwrkt aan n 4d album, wllicht op t vrkrijgn! 6 7

5 Kindrn Tinrs Kostbaar! Ht grootst cadau, ht muntj dat kwijt is, d mooist parl, ht klin schaapj dat is wgglopn. Wat is kostbaar? W kijkn mt Gods ogn, zin w wat Hij zit? Samn gaan w op zok naar Gods wondr. Ga m op zok naar ht kostbaarst dat r bstaat. Jzus zlf hft gzgd: zok n j zult ht vindn. Dat blooft wat. Julli hbbn allmaal al aanwijzingn om d schat t vindn. Dus kom mt j zusjs, brors n vrindn n ga m op ontdkkingstocht! K om n d zom r h t W K vo t ba En natuurlijk gaan w van klin tot groot zingn n dansn voor God, samn mt BLovd. To ps po rtrs wr k n ha rd vo or d w in st... To p sp o rt rs z ich v l... o n tz g g n D kindrn van d jongst vijf gropn hbbn vir ochtndn hun ign programma mt hun ign vast bglidrs. Luistrn naar vrhaln, lidjs zingn, spln n wrkstukjs makn ovr d grootst schat(tn) van Jzus. 8 D kindrn van d oudst tw gropn volgn d rst hlft van d ochtndn ht programma in hun ign lftijdsgrop. Daarna wordn d gropn samngvogd n kunnn zij mdon aan hun kuzprogramma: Art, Advntur of Musical. Voor d oudst grop is r op vijf avondn n programma, d grop daarondr hft tw kr n avondprogramma. Wat hb jij ovr voor d uwig prijs? Rn d rac van j lvn mt God, dan wacht j n prijs mooir dan j j voor kunt stlln. J hbt d bst coach di j maar kunt wnsn, Hij hft vrtrouwn in j, Hij knt j krachtn, j talntn. Hij wt dat jij dit kan. Dz coach is onz Hr. l Op n a a r d t rs p ln. Oly m p is ch Win Samn mt 150 lftijdgnotn kun jij dz zomr ontdkkn ho ht is d rac voor Jzus t rnnn op 4U! W gaan samn op zok naar wi Jzus is, ho j Hm kunt volgn n wat Hij spciaal jou t bidn hft. Dit don w door samn naar tachings t luistrn, t lofprijzn n d ucharisti t virn. Natuurlijk ook door samn suprvl lol t hbbn, door gav workshops, muzik n splln n vl mr! 9

6 Volwassnn Hft u ook bhoft aan mr En toch n wkj vakanti? Wlkom bij ht volwassnprogramma van waar w ons opniuw kunnn latn inspirrn. Samn mt andrn ons gloof blvn n rvarn dat j nit alln staat in ht gloof. Programma Ht volwassnprogramma bidt boind n lvnd thma s, di ons hlpn Gods liding in ons mr n mr t rvarn n gstalt t gvn in ons daglijks lvn. In ht morgn- n avondprogramma wordn inlidingn ggvn door inspirrnd sprkrs uit binnn- n buitnland. s Middags zijn r vrdipnd n ontspannnd workshops voor jong n oud. Er zijn ook spcial workshops om als oudrs n kindrn samn mt sport, spl n crativitit bzig t zijn. Vrdr is r in ht volwassnprogramma ook vl ruimt om lkaar t ontmotn. Op d dinsdag is r ovrdag gn programma n s avonds alln ontspanning, om zo ook all ruimt t bidn voor vakanti n rust. Er is daglijks n ucharistiviring n glgnhid voor lofprijs, aanbidding n prsoonlijk gbd. Pristrs n pastoraal tam zijn d hl wk bschikbaar voor bgliding n n prsoonlijk gsprk. tonight Ook dit jaar kunnn wij r nit omhn: Tonight is ht momnt van gmodlijk ontmoting mt d md confrntigangrs in n gzllig ambianc. Mt lkaar, door lkaar n voor lkaar wordt r n hrlijk bufft brid mt alls rop n raan. Als ht wr nt zo god als afglopn jaar is, dan kun j j gn gzlligr n lkkrdr bufft voorstlln. 11

7 Ervaringn Vakantipark Pagdal Pagdal knt n bijzondr combinati van vakanti- n confrntifacilititn. Dit sluit naadloos aan op d unik formul van : dé vakanticonfrnti! vindt sinds 2005 idr zomr plaats. Er is ondrtussn n inspirrnd rijkdom aan rvaringn opgbouwd. W dln r graag nkl mt u Kindrfstival Rochll 2013 was n wk vol gzllighid, goi programmalidrs n ht was cht supr. D splltjs vond ik hl rg luk, grappig n vis. Vooral ton imand mt n blinddok op most voln wat r in vrschillnd potjs zat. In één potj zatn mlwormn! W hbbn ook mooi momntn ghad mt Jzus. Ht optrdn in d musical ovr Paulus was supr! 4U! Jad Ho bijzondr is ht dat al dz mnsn lk jaar wr samn komn om t lrn ovr God n Hm t lofprijzn?! Ht is n supr gav, gzllig, lrzam, bijzondr n vlblovnd wk di j samn mt andr jongrn mmaakt! Jongrn Maartn Al mijn vrwachtingn wrdn ovrtroffn tijdns 2013! Wat ik hl strk hb mogn rvarn is dat God n individul plan hft mt idr van ons. Prcis wat bij jou past! W hbbn allmaal andr vrlangns n talntn, God gbruikt idrs talntn n daarm vulln w lkaar als krk prima aan! Door d tachings n gbdstijd bn ik cht gïnspirrd n vol nrgi om mijn dl van Gods plan d komnd tijd wr t gaan lvn. Volwassnn Jason was n fantastisch tijd! Na n DTS gdaan t hbbn in Hawaii had ik vl gwldig rvaringn opgdaan in ht gloof n was ik r van ovrtuigd dat zoits nit in Ndrland t vindn was. Totdat ik gvraagd wrd om op als worshiptam t spln. Ton bn ik r achtr gkomn dat r wl plkkn in Ndrland zijn waar j uit j dak kan gaan voor/mt onz Pagdal bidt vl moglijkhdn voor sport: fitnss, votbal of n friss duik in ht wdstrijdbad of subtropisch zwmbad. Vrsprid ovr ht park vindt u luk kindrsplplaatsn. Op nog gn 0 mtr afstand van ht park bvindt zich d Pagplas. D confrnti vindt plaats in n rond d cntraal glgn confrntiruimtn. Lzingn, workshops, jongrn- n volwassnnprogramma ht vindt allmaal ondr 1 dak plaats. D n hlft van ht Kindrfstival splt zich ook hir af, d andr in huisjs n n bijgbouw. Tinrfstival 4U! hft n ign gropsaccommodati op ht park. Er zijn divrs soortn appartmntn n chalts, voor 2, 4, 6 of 8 prsonn In d chalts trft u mstal xtra (stapl-)bddn aan. Ht is ook moglijk liv Hr! Ht was cht supr gaaf! alln n bd of kamr t hurn. Tvns is r n camping voor wi 12 livr mt n tnt, vouwwagn of caravan komt. 13

8 Prijzn Accommodatikostn xcl. parklastn à 8,75 p.p.p.w. (waarvan toristnblasting 5,25) appartmnt 2 prsonn (1 slaapkamr) cod AP chalt standaard 4 (-8) prsonn 2 (2 slaapkamrs op bgan grond) cod CH chalt middl 6 (-) prsonn 2 (3 slaapkamrs op 1 vrdiping) cod CH chalt groot 8 (-12) prsonn 2 (4 slaapkamrs op 1 vrdiping) cod CH chalt, bd (kamr dln) cod CH-B chalt, kamr cod CH-K kamprplk cod CAMP Prijzn incl. indschoonmaak ( 34,50 = vrplicht), xcl. handdoknpakkt ( 6 /stuk) n linnnpakkt ( 6 /stuk) 2 Mr dan ht basis aantal bddn wordt brikt door aanwzighid van staplbddn (2 of 3 hoog). D vrdr invntaris wordt ggarandrd voor ht basis aantal prsonn. Confrntikostn voor d hl wk volwassn programma cod V 140 jongrnprogramma (tot ± 30) cod J 130 tinrfstival 4U! (12-18) cod T 165 tinrfstival 4U! mdwrkr cod MT 140 kindrfstival (0-11) cod K 44 kindrfstival mdwrkr cod MK prijs in ovrlg Ggvns contactprsoon Naam: Adrs: Postcod n woonplaats: Tlfoon: adrs: Bijzondrhdn: U kunt ook gbruik makn van ht digital aanmldformulir op Aanmldformulir Accommodati kuz Vul hir in van wlk typ accommodati u gbruik wnst t makn. Gbruik d codring zoals omschrvn op d bladzijd hirnaast. In gval van camping graag aangvn of u mt TENT, VOUWWAGEN of CARAVAN komt. Voor tinrs is dz rubrik nit van topassing. Kostn: Typ accommodati: Aantal: Aantal pakkttn: kindrbdj,- bdlinnn 6,- handdokn 6,- Confrnti dlnam Vul hir in wi r allmaal mkomn naar. Gbruik d codring zoals omschrvn op d bladzijd hirnaast. Mnsn di mkomn maar nit (of als daggast) dlnmn aan d confrnti gvn bij programma op: XX Voor hn motn w wl parklastn afdragn, zi ondr. Confrntikostn voor één dag volwassn- / jongrnprogramma rst dag 20,- daarna 30,- pr dag kindrfstival (opgvn vóór 30 juni) rst dag 7,50 daarna 12,50 pr dag tinrfstival 4U! nit moglijk Kortingn Bij mrdr tinrs uit één gzin: 5,- korting pr tinr. Voor mdwrkrs gldn kortingsrglingn. Bl voor mr informati: Aanmldingn Graag vn bij uw aanmlding vrmldn: indin u n appartmnt / chalt / kamprplk wilt dln mt (on)bkndn indin u van kindrbdj of txtilpakkttn gbruik wnst t makn (chalts/bungalows) indin n kind of tinr ditwnsn of andr bijzondrhdn hft Hft u vragn? Aanmldstrook sturn naar: KCV Prins Karlstraat VM Hlmond U ontvangt t zijnr tijd n accptgiro om d btaling rond t makn. 14 mail: wb: tl: All prsonn di mkomn: Gboortdatum: Programma: Kostn: (Naam/Achtrnaam) (V/J/T/MT/K/MK/XX) totaal kostn confrnti: Parklastn D parklastn bdragn 8,75 p.p.p.w. (incl. toristnblasting 5,25). Lt op: Prijzn voor tinrs zijn al incl. toristnblasting! aantal prsonn x 8,75 = Gift aftrkbaar voor d blasting Er zijn mnsn di puur vanwg d kostn nit naar komn. Hlpt u hn? Ja! Ik hlp m voor n bdrag van: Totaal accommodati, confrnti, blasting n gift: 15

9 , d vakanticonfrnti voor jong n oud, wordt gorganisrd door d Katholik Charismatisch Vrniuwing (KCV). D KCV is n van d niuw bwgingn tn dinst van d Katholik Krk. Kijk ook op onz wbsit voor mr informati: Voor idrn, ook voor jou! Vakanti in Groningn Samn virn Vrniuwing in d krk KCV A Prins Karlstraat 0, 5701 VM Hlmond T E W B IBAN-bankrkning NL32 INGB t.n.v. Stichting Katholik Charismatisch Vrniuwing - Hlmond Foto s Grard Sluitr, Maik van dn Brg, Mark Kijzr Vormgving Clary Schrs Druk Van Stiphout, Hlmond 16

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

zo mooi is onze achtertuin

zo mooi is onze achtertuin zo mooi is onz achtrtuin Nm gratis m! Mt natuuragnda 2012. Vrrassing in Hollands duin Duinn als natuurlijk filtr Op avontuur in Wassrgst Kraamkamr Niuwkoop d n Va rdacti BELEEF LANDGOED NIEUW LEEUWENHORST

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

Geduld van hogescholen raakt op

Geduld van hogescholen raakt op WWW.VETO.BE Erst Kordisch Huis, nu Kordisch Staat nog Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati Frit in Vlaandrn: hovl kr pr wk? 17 novmbr 2003 jaargang 30 2003-2004 Blgië-Blgiqu

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren Holtnxtra MG Ht niuwsblad voor Holtn TANKSTATION nl Dondrdag 23 april 2015 6 jaargang nr. 16 "DE HAAR" PRESENTATIE TRIATHLON PAG. 3 AGENDA KULTURHUS PAG. 5 MINTONETTE KAMPIOEN Léon Haanstra opn! PAG. 11

Nadere informatie

e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St.Nicolaaslyceum en de Pius-MMS Binder nr. 1 MEI 2012 Jaargang 23

e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St.Nicolaaslyceum en de Pius-MMS Binder nr. 1 MEI 2012 Jaargang 23 -bindr Uitgav van Myrakl Oudlrlingn-vrniging van ht St.Nicolaaslycum n d Pius-MMS Bindr nr. 1 MEI 2012 MYRAKEL Colofon D Snlbindr is n uitgav van d Oudlrlingn-vrniging van ht St. Nicolaaslycum n d St.

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

Zelfmanagement bij ouderen

Zelfmanagement bij ouderen Zlfmanagmnt bij oudrn factsht Inhoud Wat is zlfmanagmnt bij oudrn? 3 Thoriën di tn grondslag liggn aan zlfmanagmnt bij oudrn 3 Zlfmanagmnt uitgaand van communicativ zlfsturing 4 D zlfmanagmnt van wlbvindn

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

Oktober 2010 Torenloper 1

Oktober 2010 Torenloper 1 Tornlopr 1 Oktobr 2010 Schaakvrniging Born Ht bstuur Splavond Sniorn: dinsdagavond 19.55 uur Voorzittr Jugd: dinsdagavond 18:30 19:30 uur L.Griffion Van Hmskrkstraat 14 Aan- n afmldn clubavond vóór 7622

Nadere informatie

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~ ~~ ~~ o @ o o IC o O o l. 440424 inliding n gbruikswijzr van dz SPA toolkit Dol Dz toolkit is samngstld door d SPA-grop: d Samnwrknd Procs-Advisurs. Ht dol van dz gids is ht ovrdragn van knnis n rvaring

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

Parochie H. Antonius Abt Malden

Parochie H. Antonius Abt Malden Contactblad Parochi H. Antonius Abt Maldn Oplag 2000 x. Pastoor Drs. T.H.M. Sip, Krkplin 4 tl: 3580476 Voor pastoral zakn ook brikbaar als ht scrtariaat gslotn is. Parochicntrum n scrtariaat Krkplin 4,

Nadere informatie

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten Gitt Livn Bram & Mari n n Livn Ht landbouwblid hft vl gzichtn D famili Ptrs Maak knnis mt www.dfamiliptrs.b 4 Als ik its do, wil ik ht god don. Ik hb n hkl aan half wrk, dat wtn mijn lrlingn maar al

Nadere informatie

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg!

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg! Gmnt @ Oktobr 2014 Gmntlijk Infokrant vrschijnt 11 maal pr jaar V.U.: Marln Van dn Bussch, Klin Livvrouwdrf 8, 9990 Woordj burgmstr D burgmstr ovrhandigd aan Rubn D Clrcq d goudn UiT-na-School-Box in ht

Nadere informatie

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied.

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied. urka Ht magazin voor profssionl godrnstroom bhrsing Nummr 17 Hrfst 2012 www.urkapub.nl Duurzam Logistik Envoudig stappn om d CO 2 uitstoot t vrmindrn. Gn vrrassingn En updat op ARBO gbid. Vilighid in ht

Nadere informatie

Anders veranderen volgens Thijs Homan

Anders veranderen volgens Thijs Homan Vrslag vijfd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrandrn 20 fbruari 2014 bij ING t Amstrdam Bijnkomst vijf van ht lrntwrk Andrs Wrkn van Factor Vijf n NSvP vindt

Nadere informatie

De toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van

Nadere informatie

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND jaargang 59 nr. 14 1-21 dcmbr 2007 KERKBESTUREN HAND-IN-HAND Tijdns d zr god bzocht n zr gslaagd vrijwilligrsavond wrdn vrijwilligrs van bid parochis bijgpraat ovr d plannn van d tokomst. En brd vrzamling

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie