Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar"

Transcriptie

1 orani UNICEF/NYHQ /Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant op bzok kwam, kon z mijn oudrs ovrtuign om mij m naar Port-au-Princ t latn vrtrkkn. Ik zou n aangnamr lvn hbbn bij haar. Z zou voor mij zorgn zoals voor haar ign kindrn n ik zou naar school kunnn gaan. D dag van mijn vrtrk was ik drovig want ik hild rg vl van mijn oudrs n van mijn zusj. In Port-au-Princ hft mijn tant m indrdaad ingschrvn in n school, maar ik kwam lk dag andrhalf uur t laat door al ht wrk UNIC 7/Shh EF/ HQ Hirondr vind j ht vrhaal van Youdlca, n misj van twaalf jaar uit Haïti dat wrkt als huishoudhulpj. zad No 1. AAN HET WOORD. lijk wrk huishoud ijk, maar g a d l il h hl mo n dot d it. g Wrly vuld mt koln is rn lktricit ri a -j 2 1 d g i r t z Ook d i ij n k strij hft mt n ippijnn Strijkn op d Fil dat z m lit don. Ik stond op om 5 uur n most dan zvn kr hn n wr t vot om watr t haln aan d pomp vrdrop in d straat. Dan schrobd ik d vlorn, dd d vaat, maakt ht bd van mijn tant op n nog vl mr. Om 13 uur, na school, most ik mt mijn tant hlpn vrkopn op d markt tot 19 uur. s Avonds hilp ik nog in d kukn. Pas na 22 uur kon ik gaan slapn. Z slingrd m vaak bldigingn naar mijn hoofd n als ik t traag wrkt, gbruikt z d zwp. Youclda had gluk, ondrtussn hft z ondrdak gvondn in ht opvangcntrum van n organisati in Port-au-Princ. 1

2 2. VRAAG & ANTWOORD UNICEF/NYHQ /Noorani Ga samn in dbat! Kindrarbid: voor of tgn? Of is j mning rdr vrdld? Schrijf op n apart blad argumntn vóór of tgn kindrarbid. n Op ht plattland wrkn kindrn vooral in d landbouw. Z wordn dan vaak gzin als n famililid dat nit btaald mot wordn. Ht wrk op d bordrijn kan vl risico s inhoudn. Kindrn wrkn mt psticidn of schadlijk chmisch productn n z kunnn gstokn wordn door insctn of strvn aan slangnbtn. /Rog r LM oy In d rgst gvalln komn kindrn trcht in d slavrnij, wordn z gbruikt om oorlog t vorn, motn z drugs vrkopn of wordn z vrkocht. Dz kindrn wordn mishandld n uitgbuit. Ht zijn vormn van kindrarbid di onaanvaardbaar zijn n di w motn bstrijdn! In d stad wrkn kindrn vaak als straatvrkopr. Sommign vrzamln flssn, wrkn als voddnrapr of als schonnpotsr. Andrn srvrn in thkraampjs of wrkn in fabrikn. Nog andrn wordn ingzt bij activititn van divnbnds. Ook zijn r kindrn di wrkn als huishoudhulpjs, ook wl huishoudslavn gnomd, zoals Youdlca. Huishoudhulpjs zijn mstal misjs Er bstaan grot vrschilln tussn ht soort wrk dat kindrn don. Ht is blangrijk om wtn dat nit all soortn wrk dat kindrn ondr d 18 jaar don ondr kindrarbid valt. J kamr opruimn, d vaat don, j oudrs thuis hlpn of wat zakgld vrdinn buitn d school of tijdns d vakanti, is gn kindrarbid. W sprkn van kindrarbid wannr d gzondhid van kindrn op ht spl staat, wannr z nit naar school kunnn gaan n hun ontwikkling vrstoord wordt. Z hbbn dan gn kindrtijd n hun waardighid n wlzijn wordn nit grspctrd. In d stad n op ht plattland YHQ2 Kindrarbid is zwaar n ntonig. Ht is wrk dat kindrn lang n vaak motn don. Z krijgn r maar n btj of hlmaal gn loon voor. Dikwijls volgn z gn ondrwijs of motn z d school vrogtijdig vrlatn. 1. ICEF/N 2.1 WAT is kindrarbid? 2.2 WAT don kindrn als wrk? UN Hirondr vind j vl gstld vragn ovr kindrarbid n antwoordn op di vragn. Soms krijg j ook n do-opdracht. 2

3 UNICEF/NYHQ /Noorani 2. Dz 12-jarig jongn hodt d hl dag gitn in Pakistan, n dat mt d glimlach! Ht is n voltijds wrk: gn momnt vrij om naar school t gaan! Uitbuiting of waardig wrk? an Kha /Ahs NA201 EF/BA UNIC Maar of ht wrk dat kindrn don waardig of uitbuitnd is, hangt nit altijd af van ht brop op zich! Zo is bijvoorbld ht wrk van huishoudhulpjs mt n vrindlijk baas in n rspctvoll omgving waar z ook naar school kunnn gaan wél waardig wrk. n Er zijn grot vrschilln tussn ht soort wrk dat kindrn don. D n arbid is mr aanvaardbaar dan d andr, naarglang d lftijd van ht kind, ht soort wrk dat hij of zij dot, d wrkomstandighdn, nzovoort. Ht dol van UNICEF is om in d rst plaats kindrn t hlpn di uitgbuit wordn n di gvaarlijk wrk don, zoals bijvoorbld d jongn op d foto di op n vuilnisblt wrkt. Q /M UNICEF/NYH Wannr kindrn in gvaarlijk omstandighdn wrkn voor n hongrloon, zik of gwond kunnn wordn door bijvoorbld mt giftig stoffn t wrkn, dan don z uitbuitnd n gvaarlijk wrk. Dat is bijvoorbld zo voor n kind dat koffi plukt op n plantag waar hij d vrvuild lucht van psticidn inadmt. ichal Kambr Wannr kindrn wrkn in n vilig omgving waar z mt rspct bhandld wordn, waar hun gzondhid nit op ht spl staat n wannr z n corrct loon krijgn n voldond tijd vrij hbbn om naar school t gaan n t spln, sprkn w van waardig wrk. En kind dat samn mt zijn famili gaat wrkn om gld t vrdinn om t tn n vrdr gn gvaar loopt, dot waardig wrk. 3

4 2.3 WAAROM is r kindrarbid? Er zijn vrschillnd oorzakn: Armod: zondr ht loon van kindrn, is r gn gld om t tn voor d famili. Ht loon van d oudrs alln is nit voldond. Gn god scholn: d school is t duur, t vr of kist jongns bovn misjs, nzovoort. Wannr d oudrs nit wtn waarom school blangrijk is, zulln z hun kindrn livr latn wrkn. Kindrn motn voor zichzlf zorgn: z hbbn gn oudrs mr door d oorlog, door HIV/aids of door andr zikts. Z hbbn nimand mr di voor hn zorgt n hn bschrmt n motn dus zlf gld vrdinn. Kindrn zijn gmakklijkr wrkkrachtn dan volwassnn: z zijn klin n lnig n hbbn r mindr moit m om bijvoorbld t kruipn in klin ruimts zoals mijnn. Ook zijn z godkopr wrkkrachtn: z krijgn n vl lagr loon dan volwassnn. Ls d gtuignis op d rst bladzijd. Waarom is Youdlca gaan wrkn? 2.4 WAT zijn d gvolgn voor kindrn? Hirondr vind j nkl van d gvolgn van kindrarbid: UNICEF/INDA /Prashanth Vishwanathan Nit of winig naar school gaan Hirdoor hbbn kindrn nit dzlfd kansn als lftijdsgnootjs om zich volwaardig t ontwikkln. Door gn ondrwijs t volgn is ht nóg moilijkr om uit hun nar situati t grakn. Risico lopn om gkwtst of zik t wordn Dit kan bijvoorbld door wrk in gvaarlijk omstandighdn of mt giftig stoffn. Laag zlfbld Dat is ht gval bij kindrn di wordn uitgbuit, zoals bijvoorbld huishoudslavn. Z durvn nimand in d ogn kijkn omdat z ht nit gwnd zijn dat imand hn vrindlijk bhandlt. En kind is zwaar gtknd als hij bijvoorbld d hl dag gngrd wordt of tlkns opniuw t horn krijgt dat hij llijk n dom is. 2.5 WAT wordt r voor dz kindrn gdaan? Kindrn hbbn rcht op bschrming tgn kindrarbid. Dat staat in ht Vrdrag voor d Rchtn van ht Kind dat ovrhdn motn rspctrn. Hirondr ls j in bgrijpbar taal wat r in ht artikl 32 van dit vrdrag staat: Kindrn hbbn ht rcht om bschrmd t wordn tgn zwaar, gvaarlijk of ongzond wrk. Ht mag hn nit blttn om naar school t gaan. Indin kindrn wrkn, mot dat in n vilig omgving n voor n dglijk loon. Toch warn r in 2008 naar schatting ongvr 115 miljon kindrn tussn 5 n 17 jaar aan ht wrk in gvaarlijk omstandighdn. Jammr gnog lvn vl landn di ht Kindrrchtnvrdrag godgkurd hbbn, ht dus nit altijd na Daarom is ht blangrijk dat UNICEF n oogj in ht zil houdt n zorgt dat r andr moglijkhdn zijn om kindrarbid t bstrijdn! Hirondr vind j d blangrijkst oplossingn: 1 Kindrn hlpn naar school gaan, is d bst rmdi. Ht is ook n praktisch manir om kindrarbid t voorkomn. Kindrn hbbn rcht op ondrwijs. Dat staat in ht Kindrrchtnvrdrag. 4

5 arcic /Tadj Zn id F/UGDA UNICE sslin livir A 5 Gboortrgistrati van all kindrn is noodzaklijk. Rgistrati is van ssntil blang opdat lk kind zijn rchtn zou kunnn uitofnn. UNIC 489/O Q EF/NYH 6 Bpaald mntalititn, gbruikn n gwoonts in vrband mt kindrarbid motn vrandrn. Als d hl samnlving inzit wat d voordln van ondrwijs zijn n als wrkgvrs di kindrn uitbuitn strk vroordld wordn, zulln mr kindrn naar school gstuurd wordn n zulln z mindr motn wrkn. Dio crtificaat. jn gboort nt trots zi mand too Ht is dus d taak van d rgringn om gratis, vrplicht n kwalititsvol ondrwijs t voorzin! Door naar school t gaan, hbbn kindrn d kans om zich corrct t ontwikkln n kunnn z zich vrzkrn van n btr tokomst door t lrn lzn, schrijvn n rknn. Via n spcial rgling kan rvoor gzorgd wordn dat kindrn ht wrkn combinrn mt naar school gaan. 2 Kindrarbid is n rnstig problm. Maar arm familis kunnn dikwijls moilijk ovrlvn als kindrn nit m wrkn. Kindrarbid afschaffn van vandaag op morgn is dus onmoglijk. In d plaats daarvan willn organisatis zoals UNICEF tn rst gvaarlijk wrk n uitbuiting afschaffn. 3 Er wordt voor gzorgd dat d wrkomstandighdn waarin kindrn wrkn vilig wordn gmaakt. Kindrn mogn nit slcht bhandld wordn n hun lvn mag nit in gvaar gbracht wordn. 2.6 Ho zit dat bij jou? In Blgië don d mst kindrn gn wrkjs di slcht zijn voor hun gzondhid. Af n to thuis mhlpn, bijvoorbld mt d afwas, is gn kindrarbid. J hbt dan nog d tijd om t spln, om naar school t gaan, j vrindn t zin of uit t rustn als j mo bnt. Dit gldt nit voor kindrn di écht motn wrkn. Thuis n handj tostkn is dus gn kindrarbid! Zodat j ht vrschil tussn d tw god zou knnn, stlt UNICEF j d volgnd ofning voor. Kn j god ht vrschil tussn wrkn n gwon taakjs don? Ondrstrp d woordn di gwon taakjs zijn: stnkool ontginnn d hond uitlatn ht v bijndrijvn j kamr opruimn ht graan oogstn d vuilniszakkn buitn zttn ht huisvuil sortrn d tafl dkkn katon plukkn 4 Er wordn projctn opgricht om armod t bstrijdn. Armod is één van d blangrijkst oorzakn van kindrarbid. 5

6 2.7 Ho zat ht vrogr mt kindrarbid in Blgië? Zij haddn gn kindrtijd, gn tijd om t spln of om naar school t gaan. Bovndin ging hun gzondhid r rg op achtruit n stirvn z vaak op jong lftijd. Wat n uitvinding Wist j dat d zomrvakanti in juli n augustus is ontstaan opdat kindrn hun oudrs zoudn kunnn hlpn op ht vld? Voor d bvolking di dstijds voor n groot dl uit landbouwrs bstond, was augustus immrs n drukk oogstmaand. Tintalln jarn latr wrktn r mindr mnsn in d landbouwsctor, maar d zomrvakanti blf gwoon vrdr bstaan. Zo komt ht dat julli nu n lang vakanti hbbn in d zomr! 3. INFORMATIE & SPEL Op vind j mr informati, ofningn n splltjs ovr kindrarbid bij ons n ldrs in d wrld. J kan naar ONTDEK gaan n Haïti bzokn, ht land van Youdlca waarvan j d gtuignis las. Of klik op INFO > Lzn n opzokn > Infobladn waar j n wrkblaadj vindt mt xtra ofningn. Ondr unicfkids magazin kan j ht nummr ovr kindrarbid lzn. 4. ACTIE Bdnk n luk acti mt j klas of school! Ga naar > NEEM DEEL n klik op Dag voor vrandring. Contactr ons voor mr informati via Ga naar onz kids-wbsit Contactr ons voor mr informan download ht wrkblaadj ti ovr kindrarbid! via Kijk voor mr informati zkr op onz pagina Mt dank aan Fauv Van dn Brgh voor haar aangnam mdwrking aan dz fich Wist j dat? Vr. Uitgvr: UNICEF Blgië, Yvs Willmot, Kizrinlaan 66, 1000 Brussl - Nn, r is gn spciaal momnt gkomn waarop imand kindrarbid hft uitgvondn. Ht is its dat al hl lang bstaat. In d 19d n 20st uw mostn arm kindrn in industrilandn zoals Blgië klrn makn, in stnkoolmijnn n op ht vld wrkn. Kindrn mostn gld vrdinn om t kunnn btaln wat z nodig haddn om t lvn. Z wrktn voor n hongrloon n kloptn lang dagn in vrschillnd arbidssctorn zoals d txtilfabrikn, stnkoolmijnn, glasfabrikn In d Gnts txtilfabrikn bijvoorbld, wrkt n kind gwoonlijk vnvl als n volwassn, namlijk 14 uur pr dag of 78 uur pr wk. 6

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem Dukhstor van woodn sub tot suprmodrn rbrathngsystm 1472 TOT 2002 Opgzocht n samngstld door D Bruyn Jan-Mar 4 strs dukr bj Hydra Duurtjd van dt dossr hft m 50 uur opzokngswrk n 10 uur samnstllng rvan gkost.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 2 Poblmstlling, dol n motiving van d voognomn activitit...

Nadere informatie

Kalender 2014-2015. Zo 5 april F.Z. Zo 12 april Halve Zo 19 april Halve + TAARTSLAG!! Zo 26 april Hele

Kalender 2014-2015. Zo 5 april F.Z. Zo 12 april Halve Zo 19 april Halve + TAARTSLAG!! Zo 26 april Hele Kalender 2014-2015 Zo 5 okt Halve (10u-13u) Zo 3 mei Hele Zo 12 okt F.Z. (familiale zondag) Zo 10 mei Halve Vr 17 okt DAG vd JEUGDBEWEGING Zo 17 mei Halve Zo 19 okt Halve Vr 22 mei KAMPINFOAVOND! Uniformenbank

Nadere informatie

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen Vrij Univrsitit Brussl Facultit Tgpast Wtnschappn Vakgrp Wrktuigkund Studi van d functi van d vt bij d bwging van één- n twptig systmn Ptrus Mntyn Prfschrift ingdind tt ht bhaln van d acadmisch graad van

Nadere informatie

Geachte mevrouw/heer,

Geachte mevrouw/heer, Klant, Markt & Rlatis Blastingn Postbus 94127, 1090 GC Amstrdam Ondrwrp Tolichting kwijtschldingsformulir Gacht mvrouw/hr, Tam Inning & Invordring Doorkisnummr 020 608 21 99 U hft n kwijtschldingsformulir

Nadere informatie

tj e n e e INSTRUCTIES

tj e n e e INSTRUCTIES s l l B r k tj n s i r T rtnf i V Taa INSTRUCTIES 1. TinkrBll s uitnodigingn Printr n 1 vl A4-papir voor lk uitnodigingskaart Pn 2. Vrindschapsarmbandn Printr n 2 vlln A4-papir voor d armbnn Pn 3. TinkrBll

Nadere informatie

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms!

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms! chnkn aan pcifik mobilititpoblmn in d tad/gmnt. Flxibilitit naa uitbiding Ht uitbidn van btalnd pakzon of ht vandn van gldig paktaivn of tijdn kan onmiddlijk in ht ytm aangpat wodn. D adggvn n d gldig

Nadere informatie

6 AND 7 JUNE 2015 CLAIR -OBSCUR. OPEN KERKEN dagen. JOURNÉES des EGLISES OUVERTES. Programme - Programma openchurches.mobi.

6 AND 7 JUNE 2015 CLAIR -OBSCUR. OPEN KERKEN dagen. JOURNÉES des EGLISES OUVERTES. Programme - Programma openchurches.mobi. 6 AND 7 JUN 2015 CLAIR -OCUR OPN KRKN dagn JOURNÉ ds GLI OUVRT Programm - Programma opnchurchs.mobi opn churchs RUXLL...7 ruxlls...7 ttrbk...7 Forst...8 Ganshorn...8 Ixlls...7 Jtt...8 Lakn...7 Molnbk-aint-Jan...8

Nadere informatie

NOTIFIER by Honeywell: Pearl TM - Intelligent brandmelden alarmeringsysteem

NOTIFIER by Honeywell: Pearl TM - Intelligent brandmelden alarmeringsysteem NOTIFIER by Honyw: Par TM - Intignt brandmdn aarmringsystm TM Notifir by Honyw: Par Fir Systms En niuw tijdprk in brandmdtchnik Th Notifir Soution Notifir 50 ajaar brandmdsystmn. Atijd robuust, fxib Whatvr

Nadere informatie

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2 Bladzijde negen, Bladzijde tien, Krijg ik het wel ooit te zien? Ander hoofdstuk, Nieuw begin.. Maar niets, Weer dicht, Het heeft geen zin. Dan probeer ik achterin dat dikke boek. Dat ik daar niet vaker

Nadere informatie

Informatie over Kinderarbeid.

Informatie over Kinderarbeid. Informatie over Kinderarbeid. (bron: lesbrief Per dag wijzer). Wat is kinderarbeid? Kinderen hebben recht op vrije tijd. Die kunnen ze gebruiken om te spelen, naar een museum of een popconcert te gaan,

Nadere informatie

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk www.cmw. WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? D Soutio- Focussd Thrapy is otwikkd door Isoo

Nadere informatie

UITDAGING 1: Liliane moet blijven zitten

UITDAGING 1: Liliane moet blijven zitten Dit werkblaadje is van... UITDAGING 1: Liliane moet blijven zitten Wist je dat vele Burundese kinderen een lange tijd naar school gingen in Tanzania, een buurland van Burundi. Door oorlog en geweld vluchtten

Nadere informatie

UNICEF en kinderarbeid

UNICEF en kinderarbeid UNICEF en kinderarbeid Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk Later als ik groot ben, wil ik lerares worden! Solange uit Benin Hallo, ik ben Solange en ik ben 10 jaar. Ik woon in Benin. Dat ligt in

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen Kofi is op het werk. Hij wil een dag vrij. Hij vraagt het aan de vrouw op het kantoor. Zou het Kofi lukken? Souad komt op kantoor. Zij wil ook een dag vrij.

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Beginnerslessen Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over vakantie. Een gesprek voeren over vrije tijd. Een vakantiehuisje huren Informatie vinden op het vliegveld.

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inleiding Hoe werkt dit boek? Stap 1. Waar droom je over? Oefeningen Wat is jouw droom? Alles kan! Jouw droomleven.

INHOUDSOPGAVE. Inleiding Hoe werkt dit boek? Stap 1. Waar droom je over? Oefeningen Wat is jouw droom? Alles kan! Jouw droomleven. INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoe werkt dit boek? 5 7 Stap 1 Waar droom je over? Oefeningen Wat is jouw droom? Alles kan! Jouw droomleven 9 11 12 13 Stap 2 Energie Oefeningen Waar krijg jij energie van? Dit

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng? Voor veel kinderen is praten met de groep als publiek wel lastig. De een maakt zich er drukker

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Felix en Lenette presenteren: Mijn wolf en ik. gratis e-book. Palaysia. door Edith Hagenaar

Felix en Lenette presenteren: Mijn wolf en ik. gratis e-book. Palaysia. door Edith Hagenaar Felix en Lenette presenteren: Mijn wolf en ik gratis e-book Palaysia door Edith Hagenaar Voor je ouders De wolf op deze cd staat voor iedereen met wie je kind een moeilijke relatie heeft. Dat kan een juf

Nadere informatie