Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Pedagogiek Deeltijd... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Pedagogiek Deeltijd... 2"

Transcriptie

1 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad PEDAGOGIEK, KOPopleiding (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het opleidingsstatuut (OS) opgenomen die horen bij de Onderwijs- en examenregeling (OER). Hierin wordt het onderwijs van de opleiding tot leraar in de tweede graad pedagogiek (deeltijdopleiding) in op de HAN, nader uitgewerkt. De belangrijkste en ook het grootste deel betreft de beschrijving van de inhoud van de onderwijseenheden (OWE s) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad pedagogiek (deeltijdopleiding) op de HAN. Dit geeft je een gedetailleerd beeld van de inrichting van de opleiding. Ze beschrijven het studiejaar van de kopopleiding zoals dat in het studiejaar is ingericht. Je kunt hier ook zien welke prestaties in moeten worden verricht om voldoendes te behalen voor de tentamens in deze opleiding. Enkele tentamens dragen het predicaat integrale toets. Dit zijn tentamens waarin de student aantoont dat hij de onderlinge samenhang van onderwijsinhouden begrijpt en kan hanteren in het praktische handelen. Over de gehele kopopleiding leg je in totaal twee keer een integrale toets af. Deze integrale toetsen zijn ook opgenomen in het overzicht van de onderwijseenheden. Inhoud Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Pedagogiek Deeltijd... 2 Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2de graad pedagogiek Deeltijd... 5 Hoofdstuk 3 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Post Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad pedagogiek Deeltijd... 6

2 Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Pedagogiek Deeltijd

3 Programma en tentamenoverzicht Pedagogiek Onderwijseenheid OWE code Centrale beroepstaak Semester en periode Tentaminering Code alluris Cijfer / V En eis Toetsperiode 1 ste kans 2 de kans Ontwikkelen van leerarrangementen 1 ILSPeD611 BT 3 Ontwikkelen van leerarrangementen in het vak Pedagogiek 1, periode 1 en 2 Leertaak les in het vak LT Les in vak C min. 5,5 1 2 Leertaak activerende didactiek en samenwerkend leren LT activ did C min. 5,5 2 2 (7,5 studiepunten) Integraal handelen in de beroepspraktijk niveau 1 en 2 ILSPeD607/ 1 BT 1 Lesgeven en trainen in het vak Pedagogiek BT 2 Begeleiden van lerende(n) 1, periode 1 en 2 Integrale toets Deeltoetsen Portfoliobeoordeling integraal handelen 1 en 2 PFbeoord C min. 5,5 2 2 (22,5 studiepunten) Eindbeoordeling begeleide stage (werkplekleren deel 1) Eindbeoor C min. 6,0 2 N.v.t. Leertaak observatieopdracht LT observ Voldaan 1 2 Leertaak drama LT drama Voldaan 2 2 Kennistoets generieke kennisbasis KT gen kennis C min. 5,5 2 2 Ontwikkelen van leerarrangementen 2 ILSPeD609/ 1 BT 3 Ontwikkelen van leerarrangementen in het vak Pedagogiek 2, periode 3 en 4 Leertaak ontwerp lessenserie / leerarrangement LT Ontw C min. 5,5 4 4 (7,5 studiepunten) Performancebeoordeling vakdidacticus Performance Voldaan 3 of 4 3 of 4 Bijdragen aan de organisatie ILSPeD608/ 1 BT 4 Bijdragen aan de organisatie 2, periode 3 en 4 Leertaak schoolorganisatie LT schoolorg C min. 5,5 4 4

4 (7,5 studiepunten) Integraal handelen in de beroepspraktijk niveau 3 ( 15 studiepunten) ILSPeD610/ 1 BT 1 lesgeven en trainen in het vak BT 2 Begeleiden van lerende(n) 2, periode 3 en 4 Integrale toets Deeltoetsen Portfoliobeoordeling integraal handelen 3 Eindbeoordeling zelfstandige stage (werkplekleren deel 2) PFbeoord C min. 5,5 4 4 Eindbeoor C min. 6,0 4 N.v.t. Keuze leertaak BT 1 en keuze leertaak BT 2 Keuze LT Voldaan 4 4 Leertaak professionele nieuwsgierigheid LT Prof C min. 5,5 4 4

5 Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2de graad pedagogiek Deeltijd Niet van toepassing bij de deeltijdopleiding pedagogiek.

6 Hoofdstuk 3 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Post Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad pedagogiek Deeltijd

7 Onderwijseenheid Ontwikkelen van leerarrangementen 1 Code ILSPeD611 Opleiding Opleiding tot leraar van de 2 de graad, Kopopleiding Pedagogiek Doelgroep Studenten kopopleiding deeltijd Onderwijsperiode Semester 1, periode 1 en 2 Beroepstaken BT 3 Ontwikkelen van leerarrangementen in het vak Pedagogiek Centrale beroepstaak BT 3 Ontwikkelen van leerarrangementen in het vak Pedagogiek (Beroeps)Producten Het ontwikkelen van een les op basis van het directe instructiemodel, het ontwikkelen van een les op basis van activerende didactiek en/of samenwerkend leren en het analyseren/ontwikkelen van een kennistoets. Studiepunten, studielast 7,5 studiepunten, 210 studielasturen (les en contacturen) 10 uur contacttijd (lessen, hoorcolleges, werkbijeenkomsten) 130 uur zelfstudie 70 uur stage/werkplekleren Samenhang met andere onderwijseenheden Ingangseisen en aanwezigheidsverplichting Algemene omschrijving Kennisbases Competenties Generieke kennisbasis Deze OWE maakt deel uit van de vakdidactische leerlijn binnen de KOP. In deze OWE wordt aandacht besteed aan de leerlijn ICT door het werken met ICT didactiek en uitdagende online leeromgevingen die het leren van de student ondersteunen. In de bijeenkomsten zal met name aandacht besteed worden aan ontwerpen van lessen waarin de student ICT betekenisvol en efficiënt kan inzetten. (Eindkwalificaties Leren en lesgeven met ICT: Instrumentele vaardigheden 1, Informatievaardigheden 2 en Ontwerpen van ICT rijke leerarrangementen 6) Niet van toepassing. De vakdidactiek is gericht op domein 2 binnen de landelijke kennisbasis met nadrukkelijke aandacht voor de specifieke vakdidactiek. Binnen vakdidactiek gaat het dan bijvoorbeeld om vragen als: Wat is kenmerkend voor het vak? Hoe maak ik specifieke opdrachten/leerarrangementen voor verschillende niveaugroepen? Welke werkvormen passen het beste bij de doelen, de inhouden en de leerlingen en onderwijs? Hoe kan ik de leerling het beste leren hoe zij vakspecifieke vaardigheden en werkwijzen kunnen uitvoeren? In het eerste semester kunnen we nog niet spreken van het ontwerpen van leerarrangementen maar spreken we van het ontwerpen van eenvoudige lessen. Er wordt kennis gemaakt met de basis van het ontwerpen van lessen en/of opdrachten, met diverse activerende werkvormen en samenwerkend leren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan toetsing en evalueren van onderwijs, met name gericht op kennistoetsen. De bijeenkomsten vakdidactiek in het eerste semester zijn te beschouwen als een voorbereiding op het ontwikkelen van een complex leerarrangement in het tweede semester. Er is dan sprake van toepassing van vakdidactiek. Domein Subdomein 2. Didactiek en leren 2.2. Leerdoelen en instructiemodellen 2.3. Vormgeven van leerprocessen 2.4. Selectie en ontwerp van leermiddelen 2.5. Begeleiden van leerprocessen 2.6. Toetsing en evaluatie 3. Vakinhoudelijk vakdidactisch competent 4. Organisatorisch competent 5. Competent in het samenwerken met collega s 7. Competent in reflectie en ontwikkeling Beoordelingscriteria De uitwerking van de competenties op de drie niveaus staat beschreven in de Ruggengraat van de lerarenopleiding. Deeltentamen: Leertaak les in het vak

8 Tentaminering / Integrale toetsing Verplicht onderwijsmateriaal Aanbevolen onderwijsmateriaal Werkwijze (activiteiten en werkvormen) Maximum aantal deelnemers De student kan een les voorbereiden volgens het directe instructiemodel met bijpassend werkblad. Deeltentamen: Leertaak activerende didactiek en samenwerkend leren De student kan in een lesopzet aantoonbaar en onderbouwd gebruik maken van activerende didactiek en samenwerkend leren. Deeltentamen: Leertaak les in het vak Code: LT les vak C 5, Minimaal 55 van de 100 punten n.v.t. moeten worden behaald. Deeltentamen: Leertaak activerende didactiek en Code: LT activ did samenwerkend leren C Minimaal 55 van de 100 punten n.v.t. moeten worden behaald. Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2013) Effectief leren Basisboek. Noordhoff Uitgevers. (ISBN ) Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2de druk, 2013) Samenwerkend leren Praktijkboek. Noordhoff Uitgevers. (ISBN13: ) Geerts, W. & Kralingen, R. van (1ste druk, 2011) Handboek voor leraren. Coutinho (ISBN13: ) Aanvullende literatuur vakdidactiek. N.v.t. Tijdens de bijeenkomsten zullen de volgende activiteiten uitgevoerd worden: hoorcolleges activerende opdrachten samenwerkingsopdrachten presentaties ICT werkvormen De activiteiten tijdens de bijeenkomsten zullen ondersteund worden met ICT zoals het gebruik van social media en een online leeromgeving. In het ontwerpen van leertaken zal digitaal leermateriaal ingezet worden. Niet van toepassing

9 Onderwijseenheid Integraal handelen in de beroepspraktijk niveau 1 en 2 Code ILSPeD607/1 Opleiding Opleiding tot leraar van de 2 de graad, Kopopleiding Pedagogiek Doelgroep Studenten kopopleiding deeltijd Onderwijsperiode Periode 1 en 2 Beroepstaken BT 1 Lesgeven en trainen in het vak Pedagogiek BT 2 Begeleiden van lerende(n) Centrale beroepstaak n.v.t. (Beroeps)Producten De student werkt aan een observatieopdracht om lessen van andere docenten te observeren en analyseren. Daarnaast maakt de student een reflectieverslag en een presentatie bij de lessen drama om aan te tonen dat hij gebruik kan maken van technieken van drama in zijn lespraktijk. Studiepunten, studielast 22,5 studiepunten, 630 studielasturen (les en contacturen) 84 uur contacttijd (lessen, hoorcolleges, werkbijeenkomsten) 356 uur zelfstudie 190 uur stage/werkplekleren Samenhang met andere onderwijseenheden Ingangseisen en aanwezigheidsverplichting Algemene omschrijving Kennisbases In deze OWE wordt de basis gelegd voor het lesgeven en begeleiden van leerlingen. In semester 2 volgt een verdieping. In deze OWE wordt de basis gelegd voor de leerlijn professionele nieuwsgierigheid/onderzoek d.m.v. de leertaak observatieopdracht. In semester 2 volgt een verdieping. In deze OWE wordt aandacht besteed aan de leerlijn ICT door het werken met ICT didactiek en uitdagende online leeromgevingen die het leren van de student ondersteunen. Er wordt aandacht besteed aan eindkwalificaties ICT 5 in de zin dat docenten in hun les ICT ondersteunend laten zijn aan de didactiek volgens het credo teach as you preach. Niet van toepassing. Om als goede docent te kunnen functioneren in de (les)praktijk is het belangrijk om les te kunnen geven en leerlingen te kunnen begeleiden. In deze OWE maak je kennis met de basis van deze 2 vaardigheden. In deze onderwijseenheid staat het integraal handelen in de beroepspraktijk centraal en werk je aan de beroepstaak Lesgeven en trainen en begeleiden van lerenden. In deze onderwijseenheid staan diverse thema s uit de generieke kennisbasis centraal. Die thema s vind je hieronder. Tijdens de themabijeenkomsten op het ILS krijg je middels diverse activerende werkvormen thema s uit de hieronder genoemde generieke kennisbasis aangeboden. Tijdens de leerwerkgroep ga je met andere studenten aan de slag om minilesjes te geven, je reflectievaardigheden te verbeteren en stageervaringen te delen. Tijdens de leerwerkgroep leer je de theorie uit de thema s te koppelen aan de (les)praktijk. Bij de lessen drama leer je hoe het gebruik van technieken van drama je kunnen helpen leiderschap uit te stralen en je bewust te worden van je non verbale taalgedrag. Vakkennisbasis Thema Categorie/kernconcept Generieke kennisbasis n.v.t. Domein Subdomein 1. Leren in diverse contexten 1.1. Het concept `leren` 1.2. Visies op leren 1.3. Cognitie, werking van de hersenen en leren

10 1.4. Leerling kenmerken Competenties 2. Didactiek en leren 1.5. Model didactische analyse 1.6. Leerdoelen en instructiemodellen 2.5 Begeleiden van leerprocessen 2. Communicatie, interactie en 2.1. Communicatiemodellen groepsdynamica 3.3. Groepsdynamica 3. Ontwikkeling van de adolescent 3.1. Identiteitsontwikkeling van de adolescent 3.2. Morele ontwikkeling van de adolescent 3.3. Adolescent en seksualiteit 6. De professionele docent 6.1. Werken aan de eigen professionele ontwikkeling 7. Nederlands onderwijssysteem 7.1. Nederlands onderwijsstelsel 1. Interpersoonlijk competent 2. Pedagogisch competent 3. Vakinhoudelijk vakdidactisch competent 4. Organisatorisch competent 5. Competent in het samenwerken met collega s 6. Competent in het samenwerken met de omgeving 7. Competent in reflectie en ontwikkeling De uitwerking van de competenties op de drie niveaus staat beschreven in de Ruggengraat van de lerarenopleiding. Beoordelingscriteria Deeltoets: Portfoliobeoordeling integraal handelen 1 en 2 Bij de integrale toetsing onderdeel portfoliobeoordeling worden studenten getoetst op het in samenhang toepassen van kennis, inzicht en vaardigheden bij het uitvoeren van de beroepstaken. De student wordt beoordeeld op volledigheid van het portfolio en op het niveau. De student heeft alle verplichte bewijsstukken zoals beschreven in de handleiding integrale toetsing in zijn portfolio opgenomen. De student bewijst met zijn verantwoordingsverslag en opgenomen bewijsstukken (en evt. het gesprek) de competenties en dublindescriptoren (professionele standaard) op het niveau eindfasebekwaam zoals beschreven in de ruggengraat van de lerarenopleiding te beheersen. De beoordelingscriteria zijn in rubrics uitgewerkt in het beoordelingsformulier voor de portfoliobeoordeling integrale handelen. Deeltoets: Eindbeoordeling begeleide stage (wpl deel 1) De student laat in zijn handelen bij de begeleide stage zien dat hij op de zeven competenties op niveau 2 een ontwikkeling heeft doorgemaakt én dat hij ten minste de knock out criteria zoals beschreven in de Handleiding Werkplekleren op voldoende niveau heeft aangetoond. Deeltoets: Leertaak observatieopdracht De student kan op gestructureerde wijze andere docenten observeren en middels deze onderzoeksmethode antwoord geven op zijn onderzoeksvraag. Deeltoets: Leertaak drama De student toont aan dat hij technieken van drama kan inzetten in zijn eigen lespraktijk om zijn leiderschap te versterken. Deeltoets: Kennistoets generieke kennisbasis De student beheerst de kennis van bovengenoemde domeinen en subdomeinen op het eindniveau zoals beschreven in de landelijke generieke kennisbasis. Integrale toetsing Deeltoets: Portfoliobeoordeling integraal handelen 1 en 2 Code: PFbeoor C 5,

11 Verplicht onderwijsmateriaal 1 of 2 De student heeft een voldoende n.v.t. wanneer alle verplichte documenten aanwezig zijn en alle competenties en Dublindescriptoren (professionele standaard) minstens voldoende zijn aangetoond op het niveau liobekwaam zoals beschreven in de ruggengraat van de lerarenopleiding. Deeltoets: Eindbeoordeling begeleide stage (wpl deel 1) Code: Eindbeoor C 6, of 2 Alle knock out criteria minimaal n.v.t. voldoende aangetoond Deeltoets: Leertaak observatieopdracht Code: LT Observ V Voldaan n.v.t. 1 Alle beoordelingscriteria moeten n.v.t. minimaal voldoende beoordeeld zijn. Deeltoets: Leertaak drama Code: LT Drama V Voldaan 2 2 n.v.t. 1 Alle beoordelingscriteria moeten n.v.t. minimaal voldoende beoordeeld zijn. Deeltoets: Kennistoets generieke kennisbasis Code: LT Gen kennis C 5, % van het totaal aantal vragen moet juist beantwoord zijn. n.v.t. Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2013) Effectief leren Basisboek. Groningen: Noordhoff Uitgevers. (ISBN ) Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2de druk, 2013) Samenwerkend leren Praktijkboek. Noordhoff Uitgevers. (ISBN13: ) Geerts, W. & Kralingen, R. van (1ste druk, 2011) Handboek voor leraren. Couthino (ISBN13: ) Slooter, M. (4de druk, 2012) De vijf rollen van de leraar. CPS Uitgeverij. (ISBN ) Teitler, P. (2de druk, 2014) Lessen in orde. Bussum: Coutinho. (ISBN13: ) Voor niet pedagogiek studenten: Wal, J. van der, & Mooij, M. & Wilde, J. de (3de druk, 2011) Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Een praktijkgericht boek. Bussum: Coutinho (ISBN13: ) NB: een deel van de theorie uit dit boek wordt getoetst in de kennistoets. Pedagogen kunnen zelf beslissen of zij het boek hiertoe aanschaffen. Reader voor de generieke kennisbasistoets

12 Aanbevolen onderwijsmateriaal Werkwijze (activiteiten en werkvormen) Maximum aantal deelnemers Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2013) Samenwerkend leren. Groningen: Noordhoff Uitgevers. ISBN: Themabijeenkomsten over de thema s uit de generieke kennisbasis en leerwerkgroep waarin de verbinding naar de praktijk centraal staat. Tijdens de thema s en in de leerwerkgroep wordt gebruik gemaakt van ICT didactiek. Bij de leerwerkgroepsbijeenkomsten wordt aandacht besteed aan diverse reflectiemethoden. Daarnaast volgen studenten een aantal lessen drama. Tijdens het werkplekleren kun je ervaren of het docentschap bij je past, wat voor docent je kan en wil zijn en wat je eigen opvattingen over het onderwijs zijn. Tijdens het werkplekleren wordt van de student verwacht dat hij naast de 5 6 lesuren die hij verzorgt per week, tevens deelneemt aan de meest voorkomende taken en activiteiten van een docent. Niet van toepassing

13 Onderwijseenheid Ontwikkelen van leerarrangementen 2 Code ILSPeD609/1 Opleiding Opleiding tot leraar van de 2 de graad, Kopopleiding Pedagogiek Doelgroep Studenten kopopleiding deeltijd Onderwijsperiode Periode 3 en 4 Beroepstaken BT 3 Ontwikkelen van leerarrangementen in het vak Pedagogiek Centrale beroepstaak BT 3 Ontwikkelen van leerarrangementen in het vak Pedagogiek (Beroeps)Producten Het ontwikkelen van een lessenserie/ leerarrangement Studiepunten, studielast 7,5 studiepunten, 210 studielasturen (les en contacturen) 15 uur contacttijd (lessen, hoorcolleges, werkbijeenkomsten) 105 uur zelfstudie 90 uur stage/werkplekleren Samenhang met andere onderwijseenheden Ingangseisen en aanwezigheidsverplichting Algemene omschrijving Kennisbases Competenties Generieke kennisbasis Deze OWE maakt deel uit van de vakdidactische leerlijn binnen de KOP. In deze OWE wordt aandacht besteed aan de leerlijn ICT door het werken met ICT didactiek en wordt aandacht besteed hoe studenten ICT didactiek in kunnen zetten in hun eigen lespraktijk op de werkplek (Eindkwalificaties Leren en lesgeven met ICT: Instrumentele vaardigheden 1, Informatievaardigheden 2, Pedagogisch didactisch gebruik van ICT 5, Ontwerpen van ICT rijke leerarrangementen 6, Evalueren in ICT rijke leerprocessen 7) 30 studiepunten uit semester 1 behaald. Deze onderwijseenheid is te beschouwen als een verdieping van de OWE ontwikkelen van leerarrangementen 1. In deze OWE is basiskennis opgedaan en zijn basisvaardigheden ontwikkeld om een complex leerarrangement te kunnen ontwikkelen, de zgn. lessenserie. In deze OWE toont de student aan dat hij een ICT rijke activerende reeks lessen kan ontwikkelen inclusief toetsing en waarbij rekening wordt gehouden met constructive alignment, pta's en kwalificatiedossiers. De keuzes, visie etc. worden met literatuur onderbouwd. Domein Subdomein 2. Didactiek en leren 2.2. Leerdoelen en instructiemodellen 2.3. Vormgeven van leerprocessen 2.4. Selectie en ontwerp van leermiddelen 2.5. Begeleiden van leerprocessen 2.6. Toetsing en evaluatie 3. Vakinhoudelijk vakdidactisch competent 4. Organisatorisch competent 5. Competent in het samenwerken met collega s 7. Competent in reflectie en ontwikkeling Beoordelingscriteria De uitwerking van de competenties op de drie niveaus staat beschreven in de Ruggengraat van de lerarenopleiding. Deeltentamen: Leertaak ontwerp lessenserie/leerarrangement De student kan een ICT rijke activerende reeks lessen ontwikkelen inclusief toetsing en hierbij rekening houden met bv PTA s en kerndoelen. Hij kan zijn keuzes, visie etc. onderbouwen met literatuur. Deeltentamen: Performancebeoordeling vakdidacticus De student kan een aan zijn leerarrangement gekoppelde les op stage uitvoeren. Hij kan na deze les met de vakdidacticus reflecteren op de uitvoering en lesopzet. Hij kan in een reflectieverslag zijn belangrijkste leeropbrengst en nieuwe leerdoelen formuleren.

14 Tentaminering Verplicht onderwijsmateriaal Aanbevolen onderwijsmateriaal Werkwijze (activiteiten en werkvormen) Maximum aantal deelnemers Deeltentamen: Leertaak ontwerp lessenserie/ leerarrangement Code: LT Ontw C 5, Minimaal 55 van de 100 punten n.v.t. moeten zijn behaald. Deeltentamen: Performancebeoordeling vakdidacticus Code: Performance V Voldaan 2 3 of 4 n.v.t. 1 Voldoende indien minimaal 12 onderdelen met een score van o, + of ++ zijn beoordeeld. Onderdelen 5, 6, 7, 13 en 14 moeten met score van o, + of ++ beoordeeld zijn. N.v.t. Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2013) Effectief leren Basisboek. Groningen: Noordhoff Uitgevers. (ISBN ) Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2de druk,2013) Samenwerkend leren Praktijkboek. Noordhoff Uitgevers. (ISBN13: ) Geerts, W. & Kralingen, R. van (1ste druk, 2011) Handboek voor leraren. Coutinho (ISBN13: ) Werkvormenboek: Bijkerk, L., & Heide, W. van der. (2015) Het gaat steeds beter. Activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk. Bohn Stafleu van Loghum (ISBN13: ) of Hoogeveen, P., & Winkels, J. (11de druk, 2014) Het didactisch werkvormenboek. Gorcum b.v., Koninklijke Van. (ISBN13: ) Ploegman, M., & Bie, D. de. (2008) Aan de slag. Inspirerende opdrachten voor de beroepsopleidingen. Bohn Stafleu Van Loghum (ISBN13: ) Janssen Noordman, A. & Merrienboer, J. van. (2006) Innovatief onderwijs ontwerpen. Noordhoff Uitgevers. ( ISBN13: ) Hoogveld, B. & Janssen Noordman, A. & Merrienboer, J. van. (2011) Innovatief onderwijs in de praktijk. Noordhoff Uitgevers. (ISBN13: ) Talen, A. & Dirkse Hulscher, S.(1ste druk, 2007) Het groot werkvormenboek. (ISBN13: ) Recente vakliteratuur. Naar keuze. Tijdens de bijeenkomsten zullen de volgende activiteiten uitgevoerd worden: hoorcollege activerende en samenwerkingsopdrachten werken in werkgroepen vakdidactiek De activiteiten tijdens de bijeenkomsten zullen ondersteund worden met ICT zoals het gebruik van social media en een online leeromgeving. In het ontwerpen van leertaken zal digitaal leermateriaal ingezet worden. Niet van toepassing Onderwijseenheid Code Bijdrage aan de onderwijsorganisatie ILSPeD608/1

15 Opleiding Opleiding tot leraar van de 2 de graad, Kopopleiding Doelgroep Studenten kopopleiding deeltijd Onderwijsperiode Periode 3 en 4 Beroepstaken BT 4 Bijdragen aan de onderwijsorganisatie Centrale beroepstaak BT 4 Bijdragen aan de onderwijsorganisatie (Beroeps)Producten Verbeterplan voor een zeer zwak verklaarde school. Studiepunten, studielast 7,5 studiepunten, 210 studielasturen (les en contacturen) 10 uur contacttijd (lessen, hoorcolleges, werkbijeenkomsten) 60 uur zelfstudie 140 uur stage/werkplekleren Samenhang met andere n.v.t. onderwijseenheden Ingangseisen en 22,5 studiepunten uit semester 1 behaald. aanwezigheidsverplichting Algemene omschrijving Een docent geeft niet alleen les, maar maakt ook onderdeel uit van de schoolorganisatie. Hij speelt een rol in het uitdragen van de visie en missie van de school en probeert hier in zijn lespraktijk een bijdrage aan te leveren. Je verdiept je in deze OWE onder andere in de identiteit van de school, de school als organisatie, het onderwijskundige krachtenveld en de rechtspositie van de leraar. Daarnaast leer je op constructieve wijze in teamverband een bijdrage te leveren aan de organisatie. Een deel van bovenstaande kennis en vaardigheden doe je op het ILS, maar een groter deel zul je expliciet tijdens het werkplekleren moeten opdoen op je eigen werkplek. Kennisbases Generieke kennisbasis Domein Subdomein 6. Professionele docent 6.3. Onderwijsinnovatie en teamgericht werken 6.4. Onderwijsvisie en ethiek Competenties Beoordelingscriteria Tentaminering / Integrale toetsing 7. Nederlands onderwijssysteem 7.1. Nederlands onderwijsstelsel 7.2. Onderwijsconcepten 7.3. De school als organisatie 7. Pedagogische driehoek 8.3. Verbinding pedagogisch leerplan met schools curriculum 8.4. Pedagogiek van het voorbereidend beroepsonderwijs 1. Interpersoonlijk competent 4. Organisatorisch competent 5. Competent in het samenwerken met collega s 6. Competent in het samenwerken met de omgeving 7. Competent in reflectie en ontwikkeling De uitwerking van de competenties op de drie niveaus staat beschreven in de Ruggengraat van de lerarenopleiding. Deeltentamen: Leertaak schoolorganisatie De student kan individueel en/of in samenwerking met medestudenten (teamleden) op basis van een inspectierapport een plan van aanpak schrijven voor de simulatieschool. De student kan reflecteren op zijn/haar functioneren als teamlid. Deeltentamen: Leertaak schoolorganisatie Code: LT schoolorg C 5, Voldaan aan de voorwaardelijke n.v.t. vormeisen en de inhoudseisen zijn met minimaal een V beoordeeld.

16 Verplicht onderwijsmateriaal Aanbevolen onderwijsmateriaal Werkwijze (activiteiten en werkvormen) Maximum aantal deelnemers Niet van toepassing. Niet van toepassing. De student werkt individueel en/of samen in een groep aan een verbeterplan van een fictieve school. Zij worden begeleid op afstand. Daarnaast wordt de student geacht op stage deel te nemen aan en te participeren in de taken en activiteiten van een docent in een schoolorganisatie. Niet van toepassing

17 Onderwijseenheid Integraal handelen in de beroepspraktijk niveau 3 Code ILSPeD610/1 Opleiding Opleiding tot leraar van de 2 de graad, Kopopleiding Doelgroep Studenten kopopleiding voltijd/deeltijd Onderwijsperiode Periode 3 en 4 Beroepstaken BT 1 Lesgeven in het vak Pedagogiek BT 2 Begeleiden van lerende(n) Centrale beroepstaak n.v.t. (Beroeps)Producten Keuzeleertaken bij beroepstaak 1 en 2. Onderzoeksverslag bij leertaak professionele nieuwsgierigheid, (digitaal) Portfolio met diverse beroepsproducten uit de stage. Studiepunten, studielast 15 studiepunten, 420 studielasturen (les en contacturen) 46 uur contacttijd (lessen, hoorcolleges, werkbijeenkomsten) 164 uur zelfstudie 210 uur stage/werkplekleren Samenhang met andere onderwijseenheden In deze OWE wordt een verdieping aangebracht binnen het lesgeven en begeleiden van leerlingen. De OWE sluit aan op de OWE integraal handelen in de beroepspraktijk niveau 1 en 2 uit semester 1. Ingangseisen en aanwezigheidsverplichting Algemene omschrijving Kennisbases Generieke kennisbasis In deze OWE wordt een verdieping aangebracht binnen de leerlijn professionele nieuwsgierigheid d.m.v. de leertaak professionele nieuwsgierigheid. De student kan alleen met de zelfstandige eindstage starten indien 22,5 studiepunten behaald zijn uit semester 1, evenals de leertaken VAD 1 en VAD 2. De student kan wel alvast starten met de deeltentamens (uitgezonderd de portfoliobeoordeling incl. wpl deel 2) uit deze OWE. In de OWE integraal handelen in de beroepspraktijk niveau 1 en 2 heb je een begin gemaakt met je kennis en vaardigheden op het gebied van lesgeven en begeleiden. In deze OWE verdiep je je kennis en vaardigheden verder aan de hand van nieuwe thema s uit de generieke kennisbasis en het bespreken van stageervaringen met medestudenten op de opleiding. Tijdens de themabijeenkomsten op het ILS krijg je middels diverse activerende werkvormen thema s uit de hieronder genoemde generieke kennisbasis aangeboden. Tijdens de leerwerkgroep ga je met andere studenten aan de slag om je reflectievaardigheden te verbeteren en stage ervaringen te delen. Je kijkt aan de hand van de leertaak professionele nieuwsgierigheid tegen welke vragen je in je eigen lespraktijk aanloopt en bespreekt deze op de opleiding en met medestudenten. Tijdens de leerwerkgroep leer je tot slot om de theorie uit de thema s te koppelen aan de (les)praktijk. Domein Subdomein 1. Leren in diverse contexten 1.4. Leerling kenmerken 3. Communicatie, interactie en 3.2. Gespreksvoering groepsdynamica 4. Leerlingen met speciale behoeften 4.1. Leerlingbegeleiding in de school 4.2. Passend onderwijs voor iedereen? 4.3. Leerproblemen 4.4. Andere belemmeringen 8. Pedagogische kwaliteit 8.1. Pedagogische driehoek 8.2. Doel, arrangement en voorwaarden in de pedagogiek 7. Diversiteit in het onderwijs 9.1. Onderwijskansen 9.2. Burgerschapsvorming 9.3. Omgaan met diversiteit

18 9.4. Culturen en levensbeschouwingen Competenties 1. Interpersoonlijk competent 2. Pedagogisch competent 3. Vakinhoudelijk vakdidactisch competent 4. Organisatorisch competent 5. Competent in het samenwerken met collega s 6. Competent in het samenwerken met de omgeving 7. Competent in reflectie en ontwikkeling De uitwerking van de competenties op de drie niveaus staat beschreven in de Ruggengraat van de lerarenopleiding. Beoordelingscriteria Deeltoets: Portfoliobeoordeling integraal handelen 3 Bij de integrale toetsing onderdeel portfoliobeoordeling worden studenten getoetst op het in samenhang toepassen van kennis, inzicht en vaardigheden bij het uitvoeren van de beroepstaken. De student wordt beoordeeld op volledigheid van het portfolio en op het niveau. De student heeft alle verplichte bewijsstukken zoals beschreven in de handleiding integrale toetsing in zijn portfolio opgenomen. De student bewijst met zijn verantwoordingsverslag en opgenomen bewijsstukken (en eventueel het gesprek) de competenties en dublindescriptoren (professionele standaard) op het niveau startbekwaam zoals beschreven in de ruggengraat van de lerarenopleiding te beheersen. De beoordelingscriteria zijn in rubrics uitgewerkt in het beoordelingsformulier voor de portfoliobeoordeling integrale handelen niveau 3. Deeltoets: Eindbeoordeling zelfstandige stage (werkplekleren deel 2) De student laat in zijn handelen in de eindstage zien dat hij op de zeven competenties op niveau 3 een ontwikkeling heeft doorgemaakt én dat hij ten minste de knock out criteria zoals beschreven in de Handleiding Werkplekleren op voldoende niveau heeft aangetoond. Deeltoets: Keuze leertaak beroepstaak 1 en beroepstaak 2 De student toont aan zich binnen beroepstaak 1en beroepstaak 2 verder verdiept en ontwikkeld te hebben op zowel de werkplek als in zijn algemene functioneren als docent. De student toont aan theorie te kunnen koppelen aan de praktijk en vice versa. Deeltoets: Leertaak professionele nieuwsgierigheid De student kan vragen uit zijn eigen lespraktijk benoemen waar hij tegen aan loopt of nieuwsgierig naar is. Aan de hand van een bijpassende onderzoeksvraag kan hij een klein onderzoekje uitvoeren om antwoord te vinden op zijn onderzoeksvraag. Integrale toetsing Deeltoets: Portfoliobeoordeling integraal handelen 3 Code: PF Beoord C 5, of 2 De student heeft een voldoende n.v.t. wanneer alle verplichte documenten aanwezig zijn en alle competenties en Dublindescriptoren (professionele standaard) minstens voldoende zijn aangetoond op het niveau startbekwaam zoals beschreven in de ruggengraat van de lerarenopleiding. Deeltoets: Eindbeoordeling zelfstandige stage (werkplekleren deel 2) Code: Eindbeoor

19 Verplicht onderwijsmateriaal C 6, of 2 Alle knock out criteria minimaal n.v.t. voldoende Deeltoets: Keuzeleertaak beroepstaak 1 en beroepstaak 2 Code: LT Keuze V Voldaan 2 4 n.v.t. 1 Alle criteria moeten minimaal n.v.t. voldoende zijn. Deeltoets: Leertaak professionele nieuwsgierigheid Code: LT Prof C 5, Alle beoordelingscriteria moeten met 0, + of ++ beoordeeld zijn. n.v.t. Geerts, W. & Kralingen, R. van. (1ste druk, 2011) Handboek voor leraren. Coutinho (ISBN13: ) Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2013) Effectief leren Basisboek. Groningen: Noordhoff Uitgevers. (ISBN ) Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2de druk,2013) Samenwerkend leren Praktijkboek. Noordhoff Uitgevers. (ISBN13: ) Nauta, P. & Giesing, M. (2009) Leerlingen met een specifieke hulpvraag. Uitgeverij: Nauta en Giesing. (ISBN: 10: ) of (13: ). Bestellen op: giesing.nl Slooter, M. (4de druk, 2012) De vijf rollen van de leraar. CPS Uitgeverij. (ISBN ) Aanbevolen onderwijsmateriaal Werkwijze (activiteiten en werkvormen) Voor niet pedagogiek studenten: Wal, J. van der, Mooij, M. de. Wilde, J. de. (2011) Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Een praktijkgericht boek. Vierde druk. Bussum: Coutinho (ISBN ) Berben, M. & Teeseling, M. (2014) Differentiëren is te leren! Amersfoort: CPS (ISBN13: ) Fiddelaers Jaspers, R. & Ruigrok, J. (2012) Leraar in hart en nieren. Uitgeverij: In de Wolken (ISBN ). Hajer, M. & Hanson, M. & Hijlkema, B. & Riteco, A. (2011) Open ogen in de kleurrijke klas. Perspectieven voor de onderwijspraktijk. Bussum: Coutinho. (ISBN ) Hoogeveen, P. & Winkels, J. (2011) Het didactische werkvormenboek. Variatie en differentiatie in de praktijk. Gorcum b.v., Koninklijke. Van. (ISBN ) Nieuwenbroek, A. (2003) Tien minutengesprekken met ouders. Uitgeverij Ten Have. (ISBN ) Nunez, C. & Nunez, R. & Popma, L. (3de herz. druk, 2015) Interculturele communicatie. Van ontkenning tot wederzijdse integratie. Gorcum b.v. Koninklijk. Van. (ISBN13: ) Themabijeenkomsten over de thema s uit de generieke kennisbasis en leerwerkgroep waarin de verbinding naar de praktijk centraal staat. Tijdens het werkplekleren kun je ervaren of het docentschap bij je past, wat voor docent je kan en wil zijn en wat je eigen opvattingen over en je visie op het onderwijs is.

20 Maximum aantal deelnemers Tijdens de leerwerkgroep bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan diverse reflectie en intervisiemethoden en ICT didactiek. Tijdens het werkplekleren wordt van de student verwacht dat hij naast de lesuren die hij zelfstandig verzorgt per week, tevens deelneemt aan en participeert in alle taken en activiteiten van een docent. Niet van toepassing

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad, KOPopleidingen Voltijd

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad, KOPopleidingen Voltijd Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad KOPopleiding voltijd, Duits, Engels, Frans en Nederlands. In dit document zijn

Nadere informatie

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN STUDIEWIJZER Opleiding tot leraar in de 2 de graad Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN ONDERWIJSKUNDE 1A PERIODE 2 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. De OWE-beschrijving... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad geschiedenis Voltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad geschiedenis Voltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad GESCHIEDENIS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels Deeltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels Deeltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad ENGELS (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Duits Deeltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Duits Deeltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad wiskunde Voltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad wiskunde Voltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad WISKUNDE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN STUDIEWIJZER Opleiding tot leraar in de 2 de graad Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN ONDERWIJSKUNDE 1A PERIODE 1 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. De OWE-beschrijving... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

Nadere uitwerking van de Onderwijs en examenregeling (OER) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad economie, (voltijd).

Nadere uitwerking van de Onderwijs en examenregeling (OER) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad economie, (voltijd). Nadere uitwerking van de Onderwijs en examenregeling (OER) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad economie, (voltijd). In dit document zijn een aantal bijlagen opgenomen die horen bij de

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Nederlands Deeltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Nederlands Deeltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad NEDERLANDS (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Leraren beter voorbereiden op het beroepsonderwijs

Leraren beter voorbereiden op het beroepsonderwijs Leraren beter voorbereiden op het beroepsonderwijs Uitlijning educatieve minor, pedagogisch didactisch getuigschrift en tweedegraads lerarenopleiding Inleiding Om leraren beter voor te bereiden op het

Nadere informatie

Leerwerktaak Voor alles is een woord

Leerwerktaak Voor alles is een woord Leerwerktaak Voor alles is een woord Titel Niveau Voor alles is een woord Hoofdfase WPL2B Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits -

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

Lerarenopleidingen voor de 21 ste eeuw

Lerarenopleidingen voor de 21 ste eeuw Lerarenopleidingen voor de 21 ste eeuw Eindkwalificaties Leren en lesgeven met ict en beginmeting Anne-Marieke van Loon Dana Uerz Aanleiding Lerarenopleiding voor de 21e eeuw; Stand van zaken / beginmeting;

Nadere informatie

EÉNJARIGE KOPOPLEIDING LERAAR PEDAGOGIEK STUDIEHANDLEIDING VOOR STUDENTEN 2016-2017 VOOR HBO- EN WO-BACHELORS (60 STUDIEPUNTEN)

EÉNJARIGE KOPOPLEIDING LERAAR PEDAGOGIEK STUDIEHANDLEIDING VOOR STUDENTEN 2016-2017 VOOR HBO- EN WO-BACHELORS (60 STUDIEPUNTEN) EÉNJARIGE KOPOPLEIDING LERAAR PEDAGOGIEK VOOR HBO- EN WO-BACHELORS (60 STUDIEPUNTEN) STUDIEHANDLEIDING VOOR STUDENTEN 2016-2017 September 2015 Inhoudsopgave Vooraf... 3 Toelating... 4 Uitgangspunten van

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Algemene economie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Algemene Economie -

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Algemene economie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Algemene Economie - Leraar voorbereidend hoger onderwijs Algemene economie Vrije Universiteit Amsterdam - - M Leraar VHO Algemene Economie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Leraar VHO Algemene Economie - 2011-2012

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Leraar VHO Management

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad biologie Voltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad biologie Voltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad BIOLOGIE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

Plan Werkplekleren 3

Plan Werkplekleren 3 Plan Werkplekleren 3 student: Toon Wijnen studentnummer: 232157 NHL e-mailadres: wijn1103@student.nhl.nl opleiding(en): Leraar aardrijkskunde traject: Voltijd code toetseenheid: begeleider: H.A. van der

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij.

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij. Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij.wet - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Leraar VHO Maatschappijleer

Nadere informatie

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij.

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij. Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij.wet - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2011-2012

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2011-2012 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - - M Leraar VHO Engels - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Leraar VHO Engels - 2011-2012 I Opbouw opleiding De opleiding

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016 Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS 13 april 2016 Het komende uurtje... 14.15-14.35 uur Implementatie afstudeerrichtingen HAN ILS 14.35 14.45 uur Uitwisseling 14.45-15.05 uur

Nadere informatie

Nadere uitwerking van de Onderwijs en examenregeling (OER) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad Nederlands, (voltijd).

Nadere uitwerking van de Onderwijs en examenregeling (OER) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad Nederlands, (voltijd). Nadere uitwerking van de Onderwijs en examenregeling (OER) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad Nederlands, (voltijd). In dit document zijn een aantal bijlagen opgenomen die horen bij

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

Bijlage 7 Opdracht Bekwaamheidsproef 2 (studentenmateriaal)

Bijlage 7 Opdracht Bekwaamheidsproef 2 (studentenmateriaal) Bijlage 7 Opdracht Bekwaamheidsproef 2 (studentenmateriaal) Inleiding Gedurende de studie zijn er een aantal momenten waarin je moet aantonen in hoeverre je de competenties voor het beroep van leraar beheerst.

Nadere informatie

Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding).

Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding). Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten HAN Pabo, ALPO 2015-2016... 2. Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden propedeutische fase HAN Pabo ALPO 2015-2016.

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten HAN Pabo, ALPO 2015-2016... 2. Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden propedeutische fase HAN Pabo ALPO 2015-2016. Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar basisonderwijs van HAN Pabo op de locatie Nijmegen (voltijdopleiding-alpo). In dit document zijn

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

master leraar voortgezet onderwijs

master leraar voortgezet onderwijs DEEL JE KENNIS! master leraar voortgezet onderwijs JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De master Leraar voortgezet onderwijs van de VU is een eenjarige master (voltijd*) waarin je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 jaar 3 business management 1 Samenvatting Naam onderwijseenheid BM-Succesvolle

Nadere informatie

BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE*

BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE* BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE* *Over de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International

Nadere informatie

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Versie 1 voor het studiejaar 2007-2008, januari 2008. Bij dit beoordelingskader hoort een drietal beoordelingsformulieren: Formulier A. Eindbeoordeling

Nadere informatie

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol ECD Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol ECD Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten verlopen worden in dit protocol de richtlijnen,

Nadere informatie

Professionaliseringstaak 1 (P-taak 1): Orïentatie op het beroep

Professionaliseringstaak 1 (P-taak 1): Orïentatie op het beroep Professionaliseringstaak 1 (P-taak 1): Orïentatie op het beroep Verantwoording Het doel van P-taak 1 is het verkrijgen van een beeld van de diverse aspecten van het beroep van docent. Doelen P-taak 1 is

Nadere informatie

ACADEMIE. Professionalisering Leren en lesgeven met ict

ACADEMIE. Professionalisering Leren en lesgeven met ict ACADEMIE Professionalisering Leren en lesgeven met ict Professionalisering Leren en lesgeven met ict Leren en lesgeven met behulp van ict is in het onderwijs steeds belangrijker. Leraren moeten minimaal

Nadere informatie

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk)

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Christine Prast, onderwijskundige Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Vooraf Onderwijskundig kader waarbinnen herontwerp plaatsvond Uitgangspunt bij het hier

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen

Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen Titel Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak Geschikt voor de volgende vakken Aansluitend bij de volgende onderwijseenheid Digibordgebruik

Nadere informatie

Didactisch beleid opleiding maatschappijleer

Didactisch beleid opleiding maatschappijleer Didactisch beleid opleiding maatschappijleer Docenten maatschappijleer 12-11-2008 Herzien: 12-12-2014 Inleiding In dit stuk staande principes, afspraken en concrete maatregelen die we als docenten maatschappijleer

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck Didactische werkvormen in het hoger onderwijs Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck HoGent, een mix van werkvormen Uitgangspunten: Elk talent telt>>maatwerk gezien diversiteit in instroom Vraag

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Cursuswijzer Stage afstuderen 2015-2016

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Cursuswijzer Stage afstuderen 2015-2016 Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Cursuscode: LGWSTG00P4 (Cohort 2012 en 2013) Cursusnaam: Stage Studiepunten: 12 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 De stage-opdracht 4 Hoofdstuk 2 Toetsing

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Didactische cursus 2007-2008 POP

Didactische cursus 2007-2008 POP Jeremy Waterloo Datum: 251007 Ranonkelstraat 9 4818 HN Breda Netherlands Didactische cursus 20072008 POP Toelichting Na het doornemen van het competentieprofiel van de HKU en de verwerking hiervan op het

Nadere informatie

Gids voor werkplekbegeleiders Masters

Gids voor werkplekbegeleiders Masters Gids voor werkplekbegeleiders Masters 2015-2016 Inhoud Inleiding 2 Omvang van het werkplekleren 2 Begeleiding van de studenten 2 De leerwerkovereenkomst 3 Inhoud van het werkplekleren 4 Contact tussen

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Titel Afstudeerberoepsproduct 1

Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD1-12 1.2 Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct 1 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

nieuwsbrief www.han.nl/ils/ouders Voor ouders/verzorgers van eerstejaarsstudenten lerarenopleidingen Geachte ouders/verzorgers,

nieuwsbrief www.han.nl/ils/ouders Voor ouders/verzorgers van eerstejaarsstudenten lerarenopleidingen Geachte ouders/verzorgers, Voor ouders/verzorgers van eerstejaarsstudenten lerarenopleidingen nieuwsbrief Geachte ouders/verzorgers, Uw zoon of dochter is sinds kort student aan het Instituut voor Leraar en School van de HAN, kortweg

Nadere informatie

Opleiding jonge kind specialist (Post HBO)

Opleiding jonge kind specialist (Post HBO) Opleiding jonge kind specialist (Post HBO) 1. Algemeen 1.1. In vogelvlucht De basisopleiding tot jonge kind specialist is een praktijkgerichte opleiding met gefundeerde theoretische onderbouwing. In deze

Nadere informatie

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Materieel Strafrecht SRD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) E-learning Cluster D-cluster

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Beoordelen in het HBO

Beoordelen in het HBO Beoordelen in het HBO Eef Nijhuis Saxion Joke van der Meer HAN RIZO 12 maart 2013 Competentiegericht leren Competenties bepalen de inhoud van leren en toetsen Leren en beoordeling zijn gericht op effectief

Nadere informatie

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma Lerarenopleidingen Amsterdam Volg een versneld programma Pabo-afgestudeerden Je bent in het bezit van een pabogetuigschrift*versneld studieprogramma van 2 tot 3 jaar afhankelijk van vooropleiding, vrijstellingen

Nadere informatie

ACADEMIE. Professionalisering Leren en lesgeven met ict

ACADEMIE. Professionalisering Leren en lesgeven met ict ACADEMIE Professionalisering Leren en lesgeven Professionalisering Leren en lesgeven Leren en lesgeven met behulp van ict is in het onderwijs steeds belangrijker. Leraren moeten minimaal over dezelfde

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

HERIJKING HET NIEUWE VOORSTEL BEKWAAMHEIDSEISEN

HERIJKING HET NIEUWE VOORSTEL BEKWAAMHEIDSEISEN HERIJKING HET NIEUWE VOORSTEL BEKWAAMHEIDSEISEN Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 / HET VOORSTEL HERIJKING BEKWAAMHEIDSEISEN VAN LERAREN... 3 1.1 Inleiding..... 3 1.2 De bekwaamheidseisen vakinhoudelijke bekwaamheid...

Nadere informatie

Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. OFRE OFRE-1AO: mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) OFRE-1AF: de heer mr. R.F.M.

Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. OFRE OFRE-1AO: mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) OFRE-1AF: de heer mr. R.F.M. Titel Onderwijseenheid (OWE) Ondernemingsrecht en faillissementsrecht Code OWE Eigenaar OWE 1 Opleiding HBO-Rechten OFRE : mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) : de heer mr. R.F.M. Ritzen (RZNR)

Nadere informatie

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 Cursuscode(s) Opleiding Cursusnaam Cursusnaam Engels : PABFMT14X : Pabo : Gecijferdheid 7, Factoren, Machten en Talstelsels : [vertaling via BB] Studiepunten : 1 Categorie Cursusbeheerder

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 204-205 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar ecatief) Onderwijs-

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 2014-2015 KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Cursuscode Cohort 2013: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1 (associate) Cohort 2014: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1

Nadere informatie

Gender en interculturaliteit

Gender en interculturaliteit ECTS-fiche: Gender en interculturaliteit Opleiding: Afstudeerrichting: Opleidingsonderdeel: Studiepunten (ECTS): 3 Taal: Plichtvak/keuzevak: Lerarenopleiding/ BA en MA Pedagogische wetenschappen Niet relevant

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis CROHO-nummer 35197 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie Versie definitief Instituut Archimedes Datum 20 mei 2015 Hogeschool Utrecht Bronvermelding

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten Bijlage 1: Methode In deze bijlage doen wij verslag van het tot stand komen van onze onderzoeksinstrumenten: de enquête en de interviews. Daarnaast beschrijven wij op welke manier wij de enquête hebben

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Het voorstel bekwaamheidseisen

Het voorstel bekwaamheidseisen Het voorstel bekwaamheidseisen. Geredigeerd naar drie sets (primair onderwijs, voortgezet onderwijs/beroeps- en volwasseneneducatie, voortgezet hoger onderwijs) Versie: 2012 Status: Aangeboden aan de Minister

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

Onderwijskundig Expert Wetenschap en Techniek en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (W&T/OOL)

Onderwijskundig Expert Wetenschap en Techniek en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (W&T/OOL) Onderwijskundig Expert Wetenschap en Techniek en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (W&T/OOL) Post HBO-opleiding voor leerkrachten basisonderwijs Ontwikkeld door Hogeschool Ipabo 1, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 2/46 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

EXCELLENTPROGRAMMA ONDERNEMENDHEID EN LEIDERSCHAP IPS. Domein Health Instituut Paramedische Studies Programmacode: EP- IPS

EXCELLENTPROGRAMMA ONDERNEMENDHEID EN LEIDERSCHAP IPS. Domein Health Instituut Paramedische Studies Programmacode: EP- IPS EXCELLENTPROGRAMMA ONDERNEMENDHEID EN LEIDERSCHAP IPS Domein Health Instituut Paramedische Studies Programmacode: EP- IPS 2 Instituut Paramedische Studies Domein Health Positionering Missie Met het Excellentprogramma

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 1

Opdrachten bij hoofdstuk 1 Opdrachten bij hoofdstuk 1 1.1 Het portfolio op jouw opleiding Ga na met welke portfolio s er binnen jouw pabo gewerkt wordt. Probeer in handboeken en studiegidsen van je opleiding omschrijvingen van het

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Bouwkunde Studiejaar 2014 2015. Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Bouwkunde Studiejaar 2014 2015. Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Bouwkunde Studiejaar 2014 2015 Deel 2 Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Onderwijs en Examen Regeling (OER) Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie