Opleiding tot leraar van de tweede graad voltijd pedagogiek (voltijd en deeltijd), economie,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding tot leraar van de tweede graad voltijd pedagogiek (voltijd en deeltijd), economie,"

Transcriptie

1 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad KOPopleiding voltijd, aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, pedagogiek, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. In dit document zijn een aantal documenten uit het opleidingsstatuut (OS) opgenomen die horen bij de Onderwijs- en examenregeling (OER). Hierin wordt het onderwijs van de opleiding tot leraar in de tweede graad van de KOPopleiding voltijd aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, pedagogiek, natuurkunde, scheikunde en wiskunde in op de HAN, nader uitgewerkt. De belangrijkste en ook het grootste deel betreft de beschrijving van de inhoud van de onderwijseenheden (OWE s) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad van de KOPopleiding voltijd aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, pedagogiek, natuurkunde, scheikunde en wiskunde op de HAN. Dit geeft je een gedetailleerd beeld van de inrichting van de KOPopleiding. Ze beschrijven het studiejaar zoals dat in het studiejaar is ingericht. Je kunt hier ook zien welke prestaties in moeten worden verricht om voldoendes te behalen voor de tentamens in deze KOPopleidingen. Enkele tentamens dragen het predicaat integrale toets. Dit zijn tentamens waarin de student aantoont dat hij de onderlinge samenhang van onderwijsinhouden begrijpt en kan hanteren in het praktische handelen. Over de gehele opleiding leg je in totaal twee keer een integrale toets af. Deze integrale toetsen zijn ook opgenomen in het overzicht van de onderwijseenheden. Inhoud Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad kopopleiding Opleiding tot leraar van de tweede graad voltijd pedagogiek (voltijd en deeltijd), economie, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, biologie, natuurkunde en scheikunde. Studiejaar Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad kopopleiding Opleiding tot leraar van de tweede graad voltijd pedagogiek (voltijd en deeltijd), economie, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, biologie, natuurkunde en scheikunde. Studiejaar Hoofdstuk 3 Gegevens onderwijseenheden post propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad kopopleiding Opleiding tot leraar van de tweede graad voltijd pedagogiek (voltijd en deeltijd), economie, aardrijkskunde geschiedenis, wiskunde, biologie, natuurkunde en scheikunde. Studiejaar

2 Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad kopopleiding Opleiding tot leraar van de tweede graad voltijd pedagogiek (voltijd en deeltijd), economie, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, biologie, natuurkunde en scheikunde. Studiejaar

3 Programma- en tentamenoverzicht post propedeuse Onderwijseenheid OWE-code Centrale beroepstaak Semester en periode Ontwikkelen van leerarrangementen 1 Alleen voor studenten kopopleiding voltijd Pedagogiek, Economie, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Wiskunde, Biologie en NaSK ILSKo611 BT 3 Ontwikkelen van leerarrangementen Tentaminering Code alluris Cijfer / V En eis Toetsperiode 1 ste kans 2 de kans 1, periode 1 en 2 Leertaak les in het vak LT les vak C min. 5,5 1 1 Leertaak activerende didactiek en samenwerkend leren LT act did C min. 5,5 2 2 (7,5 studiepunten) Onderwijseenheid OWE-code Centrale beroepstaak Semester en periode Integraal handelen in de beroepspraktijk niveau 1 en 2 ( 22,5 studiepunten) ILSKo607/1 BT 1 Lesgeven en trainen in het vak BT 2 Begeleiden van lerende(n) Tentaminering 1, periode 1 en 2 Integrale toets Deeltoetsen Integraal handelen 1 en 2 Eindbeoordeling begeleide stage wpl 2 Code alluris Cijfer / V En eis Toetsperiode 1 ste kans 2 de kans IT 1&2 V 2 2 EINDbeo stage C min. 6,0 2 N.v.t. Leertaak drama LT drama Voldaan 2 2 Kennistoets generieke kennisbasis KT GKB C min. 5,

4 Onderwijseenheid OWE-code Centrale beroepstaak Semester en periode Ontwikkelen van leerarrangementen 2 Alleen voor studenten kopopleiding voltijd Pedagogiek, Economie, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Wiskunde, Biologie en NaSK ILSKo612 BT 3 Ontwikkelen van leerarrangementen Tentaminering Code alluris Cijfer / V En eis Toetsperiode 1 ste kans 2 de kans 2, periode 3 en 4 Leertaak ontwerp lessenserie / LT les & leer C min. 5,5 4 4 leerarrangement Performancebeoordeling vakdidacticus Perf-Beoo Vak Voldaan 3 of 4 3 of 4 (7,5 studiepunten) Onderwijseenheid OWE-code Centrale beroepstaak Semester en periode Bijdragen aan de organisatie (7,5 studiepunten) ILSKo614 BT 4 Bijdragen aan de organisatie 2, periode 3 en 4 Tentaminering Code alluris Cijfer / V En eis Toetsperiode 1 ste kans 2 de kans LT schoolorg C min. 5,5 4 4 Leertaak schoolorganisatie groepsverslag Reflectieverslag Reflectie Voldaan 4 4 Onderwijseenheid Code Centrale beroepstaak Semester en periode Integraal handelen in de beroepspraktijk niveau 3 ( 15 studiepunten) ILSKo610/1 BT 1 Lesgeven en trainen in het vak BT 2 Begeleiden van lerende(n) Tentaminering Code alluris Cijfer / V En eis Toetsperiode 1 ste kans 2 de kans 2, periode 3 en 4 Integrale toets Deeltoetsen Integraal handelen 3 IT 3 C min. 5,5 4 4 Eindbeoordeling zelfstandige stage wpl 3 Presentatie good practice Leertaak professionele nieuwsgierigheid Eindbeo Stage C min. 6,0 4 N.v.t. Presentatie Voldaan 4 4 LT profession C min. 5,

5 5

6 Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad kopopleiding Opleiding tot leraar van de tweede graad voltijd pedagogiek (voltijd en deeltijd), economie, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, biologie, natuurkunde en scheikunde Studiejaar Niet van toepassing 6

7 Hoofdstuk 3 Gegevens onderwijseenheden post propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad kopopleiding Opleiding tot leraar van de tweede graad voltijd pedagogiek (voltijd en deeltijd), economie, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, biologie, natuurkunde en scheikunde Studiejaar

8 Onderwijseenheid Ontwikkelen van leerarrangementen 1 Code ILSKo611 Opleiding Opleiding tot leraar van de 2 de graad, Kopopleiding Doelgroep Studenten kopopleiding voltijd Pedagogiek, Economie, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Wiskunde, Biologie en NaSK Onderwijsperiode Periode 1 en 2 Beroepstaken BT 3 Ontwikkelen van leerarrangementen Centrale beroepstaak BT 3 Ontwikkelen van leerarrangementen (Beroeps)Producten Het ontwikkelen van een les op basis van het directe instructiemodel, het ontwikkelen van een les op basis van activerende didactiek en/of samenwerkend leren en het analyseren/ontwikkelen van een kennistoets. Studiepunten, studielast 7,5 studiepunten, 210 studielasturen (les- en contacturen) - 25 uur contacttijd (lessen, hoorcolleges, werkbijeenkomsten) uur zelfstudie Samenhang met andere onderwijseenheden Ingangseisen en aanwezigheidsverplichtin g Algemene omschrijving Kennisbases Competenties Generieke kennisbasis - 70 uur stage/werkplekleren Deze OWE maakt deel uit van de vakdidactische leerlijn binnen de KOP. In deze OWE wordt aandacht besteed aan de leerlijn ICT door het werken met ICT didactiek en uitdagende online leeromgevingen die het leren van de student ondersteunen. In de bijeenkomsten zal met name aandacht besteed worden aan ontwerpen van lessen waarin de student ICT betekenisvol en efficiënt kan inzetten. (Eindkwalificaties Leren en lesgeven met ICT: Instrumentele vaardigheden 1, Informatievaardigheden 2 en Ontwerpen van ICT-rijke leerarrangementen 6) Niet van toepassing. De vakdidactiek is gericht op domein 2 binnen de landelijke kennisbasis met nadrukkelijke aandacht voor de specifieke vakdidactiek. Binnen vakdidactiek gaat het dan bijvoorbeeld om vragen als: Wat is kenmerkend voor het vak? Hoe maak ik specifieke opdrachten/leerarrangementen voor verschillende niveaugroepen? Welke werkvormen passen het beste bij de doelen, de inhouden en de leerlingen en onderwijs? Hoe kan ik de leerling het beste leren hoe zij vakspecifieke vaardigheden en werkwijzen kunnen uitvoeren? In het eerste semester kunnen we nog niet spreken van het ontwerpen van leerarrangementen maar spreken we van het ontwerpen van eenvoudige lessen. Er wordt kennis gemaakt met de basis van het ontwerpen van lessen en/of opdrachten en met diverse activerende werkvormen en samenwerkend leren. De bijeenkomsten vakdidactiek in het eerste semester zijn te beschouwen als een voorbereiding op het ontwikkelen van een complex leerarrangement in het tweede semester. Er is dan sprake van toepassing van vakdidactiek. Domein Subdomein 2. Didactiek en leren 2.2. Leerdoelen en instructiemodellen 2.3. Vormgeven van leerprocessen 2.4. Selectie en ontwerp van leermiddelen 2.5. Begeleiden van leerprocessen 2.6. Toetsing en evaluatie 3. Vakinhoudelijk vakdidactisch competent 4. Organisatorisch competent

9 5. Competent in het samenwerken met collega s 7. Competent in reflectie en ontwikkeling De uitwerking van de competenties op de drie niveaus staat beschreven in de Ruggengraat van de lerarenopleiding. 9

10 Beoordelingscriteria Tentaminering / Integrale toetsing Verplicht onderwijsmateriaal Aanbevolen onderwijsmateriaal Werkwijze (activiteiten en werkvormen) Maximum aantal deelnemers Deeltentamen: Leertaak lesontwerp De student kan een les in het vak voorbereiden volgens het directe instructiemodel. Deeltentamen: Leertaak activerende didactiek en samenwerkend leren De student kan in een lesopzet aantoonbaar en onderbouwd gebruik maken van activerende didactiek en samenwerkend leren. Deeltentamen: Leertaak les in het vak Code: LT les vak C Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging kansen C 5, Aantal examinatoren Voorlopige cesuur Duur tentamen 1 Minimaal 55 van de 100 punten n.v.t. moeten worden behaald. Deeltentamen: Leertaak activerende didactiek en Code: LT act did samenwerkend leren C/V Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging kansen C Aantal examinatoren Voorlopige cesuur Duur tentamen 1 Minimaal 55 van de 100 punten n.v.t. moeten worden behaald. - Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2015). Effectief leren Basisboek. Groningen: Noordhoff Uitgevers - Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2016). Samenwerkend leren. Groningen: Noordhoff Uitgevers. - Geerts, W. & Kralingen, R van (2016). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho - Aanvullende literatuur door de vakdidacticus - Slobbe, P. van & Ast, M. van (2016). Kleppen dicht. Effectief leren met ict. Huizen: Uitgeverij Pica Tijdens de bijeenkomsten zullen de volgende activiteiten uitgevoerd worden: - hoorcolleges - activerende opdrachten - samenwerkingsopdrachten - presentaties - ICT werkvormen De activiteiten tijdens de bijeenkomsten zullen ondersteund worden met ict zoals het gebruik van social media, verschillende ict-rijke toepassingen en een online leeromgeving. In het ontwerpen van leertaken zal digitaal leermateriaal ingezet worden. Niet van toepassing 10

11 Onderwijseenheid Integraal handelen in de beroepspraktijk niveau 1 en 2 Code ILSKo607/1 Opleiding Opleiding tot leraar van de 2 de graad, Kopopleiding Doelgroep Studenten kopopleiding voltijd alle opleidingen Onderwijsperiode Periode 1 en 2 Beroepstaken BT 1 Lesgeven in het vak BT 2 Begeleiden van lerende(n) Centrale beroepstaak n.v.t. (Beroeps)Producten De student werkt aan een observatieopdracht om lessen van andere docenten te observeren en analyseren. Daarnaast maakt de student een reflectieverslag en een presentatie bij de lessen drama om aan te tonen dat hij gebruik kan maken van technieken van drama in zijn lespraktijk. Studiepunten, studielast 22,5 studiepunten, 630 studielasturen (les- en contacturen) - 84 uur contacttijd (lessen, hoorcolleges, werkbijeenkomsten) uur zelfstudie Samenhang met andere onderwijseenheden uur stage/werkplekleren In deze OWE wordt de basis gelegd voor het lesgeven en begeleiden van leerlingen. In semester 2 volgt een verdieping. In deze OWE wordt de basis gelegd voor de leerlijn professionele nieuwsgierigheid/onderzoek d.m.v. de leertaak observatieopdracht. In semester 2 volgt een verdieping. Ingangseisen en aanwezigheidsverplichtin g Algemene omschrijving In deze OWE wordt aandacht besteed aan de leerlijn ICT door het werken met ICT didactiek en uitdagende online leeromgevingen die het leren van de student ondersteunen. Er wordt aandacht besteed aan eindkwalificaties ICT 5 in de zin dat docenten in hun les ICT ondersteunend laten zijn aan de didactiek volgens het credo teach as you preach. Niet van toepassing. Om als goede docent te kunnen functioneren in de (les)praktijk is het belangrijk om les te kunnen geven en leerlingen te kunnen begeleiden. In deze OWE maak je kennis met de basis van deze 2 vaardigheden. In deze onderwijseenheid staat het integraal handelen in de beroepspraktijk centraal en werk je aan de beroepstaak Lesgeven en trainen en begeleiden van lerenden. In deze onderwijseenheid staan diverse thema s uit de generieke kennisbasis centraal. Die thema s vind je hieronder. Tijdens de themabijeenkomsten op het ILS krijg je middels diverse activerende werkvormen thema s uit de hieronder genoemde generieke kennisbasis aangeboden. Tijdens de leerwerkgroep ga je met andere studenten aan de slag om minilesjes te geven, je reflectievaardigheden te verbeteren en stage-ervaringen te delen. Tijdens de leerwerkgroep leer je de theorie uit de thema s te koppelen aan de (les)praktijk. Bij de lessen drama leer je hoe het gebruik van technieken van drama je kunnen helpen leiderschap uit te stralen en je bewust te worden van je non-verbale taalgedrag. 11

12 Kennisbases Vakkennisbasi s Thema n.v.t. Categorie/kernconcept 12

13 Competenties Generieke kennisbasis Domein Subdomein 1. Leren in diverse contexten 1.1. Het concept `leren` 1.2. Visies op leren 1.3. Cognitie, werking van de hersenen en leren 1.4. Leerlingkenmerken 2. Didactiek en leren 2.1. Model didactische analyse 2.2. Leerdoelen en instructiemodellen 2.5 Begeleiden van leerprocessen 3. Communicatie, interactie en 3.1. Communicatiemodellen groepsdynamica 3.3. Groepsdynamica 4. Ontwikkeling van de adolescent 4.1. Identiteitsontwikkeling van de adolescent 4.2. Morele ontwikkeling van de adolescent 4.3. Adolescent en seksualiteit 6. De professionele docent 6.1. Werken aan de eigen professionele ontwikkeling 7. Nederlands onderwijssysteem 7.1. Nederlands onderwijsstelsel 1. Interpersoonlijk competent 2. Pedagogisch competent 3. Vakinhoudelijk vakdidactisch competent 4. Organisatorisch competent 5. Competent in het samenwerken met collega s 6. Competent in het samenwerken met de omgeving 7. Competent in reflectie en ontwikkeling De uitwerking van de competenties op de drie niveaus staat beschreven in de Ruggengraat van de lerarenopleiding. Beoordelingscriteria Deeltoets: Integraal handelen 1 en 2 Bij de integrale toetsing wordt de student getoetst op het in samenhang toepassen van kennis, inzicht en vaardigheden bij het uitvoeren van de competenties en dublindescriptoren(professionele standaard) op het niveau liobekwaam zoals beschreven in de ruggengraat van de lerarenopleiding. Deeltoets: Eindbeoordeling begeleide stage wpl 2 De student laat in zijn handelen bij de begeleide stage zien dat hij op de zeven competenties op niveau 2 een ontwikkeling heeft doorgemaakt én dat hij ten minste de knock-out criteria zoals beschreven in de Handleiding Werkplekleren op voldoende niveau heeft aangetoond. Deeltoets: Leertaak drama De student toont aan dat hij technieken van drama kan inzetten in zijn eigen lespraktijk om zijn leiderschap te versterken. Deeltoets: kennistoets generieke kennisbasis 13

14 De student beheerst de kennis van bovengenoemde domeinen en subdomeinen op het eindniveau zoals beschreven in de landelijke generieke kennisbasis. Integrale toetsing Deeltoets: Integraal handelen 1 en 2 IT 1&2 C/V Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging kansen V Voldaan Aantal examinatoren Voorlopige cesuur Duur tentamen 1 of 2 De student heeft een voldoende wanneer alle verplichte documenten aanwezig zijn en alle competenties en Dublindescriptoren (professionele standaard) minstens voldoende zijn aangetoond op het niveau liobekwaam zoals beschreven in de ruggengraat van de lerarenopleiding. n.v.t. Deeltoets: Eindbeoordeling begeleide stage wpl 2 EINDbeo stage C/V Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging kansen C 6, Aantal examinatoren Voorlopige cesuur Duur tentamen 1 of 2 Alle knock-out criteria minimaal voldoende aangetoond n.v.t. Deeltoets: Leertaak drama LT drama C/V Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging kansen V Voldaan 2 2 n.v.t. Aantal examinatoren Voorlopige cesuur Duur tentamen 1 Alle beoordelingscriteria moeten minimaal voldoende beoordeeld zijn. n.v.t. Deeltoets: Kennistoets generieke kennisbasis KT GKB C/V Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging kansen C 5, Aantal examinatoren Voorlopige cesuur Duur tentamen 1 65 % van het totaal aantal vragen moet juist beantwoord zijn. n.v.t. Verplicht onderwijsmateriaal - Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2015). Effectief leren Basisboek. Groningen: Noordhoff Uitgevers - Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2016). Samenwerkend leren. Groningen: Noordhoff Uitgevers - Geerts, W. & Kralingen, R van (2016). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho - Slooter, M. (2012). De vijf rollen van de leraar. CPS Uitgeverij 14

15 - Teitler, P (2017). Lessen in orde. Bussum: Coutinho - Reader voor de generieke kennisbasistoets Voor niet-pedagogiek studenten: - Wal, J. van der, Mooij, M. de. Wilde, J. de. (2017). Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Een praktijkgericht boek. Bussum: Coutinho NB: dit boek wordt wel getoetst in de kennistoets! Pedagogiekstudenten kunnen zelf kiezen of zij het hiertoe aanschaffen. Aanbevolen onderwijsmateriaal Werkwijze (activiteiten en werkvormen) Maximum aantal deelnemers - Weusten, V. De geliefde leraar. Uitgegeven in eigen beheer, jaar van uitgave onbekend, te bestellen via Themabijeenkomsten over de thema s uit de generieke kennisbasis en leerwerkgroep waarin de verbinding naar de praktijk centraal staat. Tijdens de thema s en in de leerwerkgroep wordt gebruik gemaakt van ICT-didactiek. Bij de leerwerkgroepbijeenkomsten wordt aandacht besteed aan diverse reflectiemethoden. Daarnaast volgen studenten een aantal lessen drama. Tijdens het werkplekleren kun je ervaren of het docentschap bij je past, wat voor docent je kan en wil zijn en wat je eigen opvattingen over het onderwijs zijn. Tijdens het werkplekleren wordt van de student verwacht dat hij naast de 5-6 lesuren die hij verzorgt per week, tevens deelneemt aan de meest voorkomende taken en activiteiten van een docent. Niet van toepassing 15

16 Onderwijseenheid Ontwikkelen van leerarrangementen 2 Code ILSKo612 Opleiding Opleiding tot leraar van de 2 de graad, Kopopleiding Doelgroep Studenten kopopleiding voltijd Pedagogiek, Economie, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Wiskunde, Biologie en NaSK Onderwijsperiode Periode 3 en 4 Beroepstaken BT 3 Ontwikkelen van leerarrangementen Centrale beroepstaak BT 3 Ontwikkelen van leerarrangementen (Beroeps)Producten Het ontwikkelen van een lessenserie/ leerarrangement Studiepunten, studielast 7,5 studiepunten, 210 studielasturen (les- en contacturen) - 20 uur contacttijd (lessen, hoorcolleges, werkbijeenkomsten) uur zelfstudie Samenhang met andere onderwijseenheden Ingangseisen en aanwezigheidsverplichtin g Algemene omschrijving Kennisbases Competenties Generieke kennisbasis - 90 uur stage/werkplekleren Deze OWE maakt deel uit van de vakdidactische leerlijn binnen de KOP. In deze OWE wordt aandacht besteed aan de leerlijn ICT door het werken met ICT didactiek en wordt aandacht besteed hoe studenten ICT didactiek in kunnen zetten in hun eigen lespraktijk op de werkplek. (Eindkwalificaties Leren en lesgeven met ICT: Instrumentele vaardigheden 1, Informatievaardigheden 2, Pedagogisch-didactisch gebruik van ict 5, Ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen 6, Evalueren in ict-rijke leerprocessen 7) 30 studiepunten uit semester 1 behaald. Deze onderwijseenheid is te beschouwen als een verdieping van de OWE ontwikkelen van leerarrangementen 1. In deze OWE is basiskennis opgedaan en zijn basisvaardigheden ontwikkeld om een complex leerarrangement te kunnen ontwikkelen, de zgn. lessenserie. In deze OWE toont de student aan dat hij een ICT-rijke activerende reeks lessen kan ontwikkelen inclusief toetsing en waarbij rekening wordt gehouden met Er wordt daarbij rekening wordt gehouden met constructive alignment, pta's en kwalificatiedossiers. De keuzes, visie etc. worden met literatuur onderbouwd. Domein Subdomein 2. Didactiek en leren 2.2. Leerdoelen en instructiemodellen 2.3. Vormgeven van leerprocessen 2.4. Selectie en ontwerp van leermiddelen 2.5. Begeleiden van leerprocessen 2.6. Toetsing en evaluatie 3. Vakinhoudelijk vakdidactisch competent 4. Organisatorisch competent 5. Competent in het samenwerken met collega s 7. Competent in reflectie en ontwikkeling Beoordelingscriteria De uitwerking van de competenties op de drie niveaus staat beschreven in de Ruggengraat van de lerarenopleiding. Deeltentamen: Leertaak ontwerp lessenserie/leerarrangement 16

17 De student kan een ICT-rijke activerende reeks lessen ontwikkelen inclusief toetsing en hierbij rekening houden met bv PTA s en kerndoelen. Hij kan zijn keuzes, visie etc. onderbouwen met literatuur. Deeltentamen: Performancebeoordeling vakdidacticus De student kan een aan zijn leerarrangement gekoppelde les op stage uitvoeren. Hij kan na deze les met de vakdidacticus reflecteren op de uitvoering en lesopzet. Hij kan in een reflectieverslag zijn belangrijkste leeropbrengst en nieuwe leerdoelen formuleren. 17

18 Tentaminering / Integrale toetsing Verplicht onderwijsmateriaal Aanbevolen onderwijsmateriaal Werkwijze (activiteiten en werkvormen) Deeltentamen: Leertaak ontwerp lessenserie/leerarrangement Code: LT les & leer C/V Minimale eis Aantal kansen Toetsperiode Weging s C 5, Aantal Voorlopige cesuur Duur tentamen examinatoren 1 Minimaal 55 van de 100 punten moeten zijn behaald. n.v.t. Deeltentamen: Performancebeoordeling vakdidacticus Code: Perf- Beoo Vak C/V Minimale eis Aantal kansen Toetsperiode Weging s V Voldaan 2 3 of 4 n.v.t. Aantal Voorlopige cesuur Duur tentamen examinatoren 1 Voldoende indien minimaal 12 onderdelen met een score van 0,+ of ++ zijn beoordeeld. Onderdelen 5, 6,7, 13 en 14 moeten met een score van 0, + of ++ beoordeeld zijn. n.v.t - Ebbens, S. en S. Ettekoven (2015). Effectief leren Basisboek. Groningen: Noordhoff Uitgevers - Geerts, W. en van Kralingen R. (2016). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho - Ebbens, S. & Ettekoven S. (2016). Samenwerkend leren. Groningen: Noordhoff Uitgevers - Aanvullende literatuur door de vakdidacticus - Slobbe, P. van & Ast, M. van (2016). Kleppen dicht. Effectief leren met ict. Huizen: Uitgeverij Pica - Recente vakliteratuur Tijdens de bijeenkomsten zullen de volgende activiteiten uitgevoerd worden: - hoorcollege en/ of - activerende - en samenwerkingsopdrachten Tijdens de lessen in semester 2 zal het thema Toetsing aan bod komen. Tevens zullen activiteiten tijdens de bijeenkomsten ondersteund worden met ict zoals het gebruik van social media, ict-rijke toepassingen en een online leeromgeving. In het ontwerpen van de leertaak lessenserie zal digitaal leermateriaal ingezet worden. Maximum aantal deelnemers Niet van toepassing 18

19 19

20 Onderwijseenheid Bijdrage aan de onderwijsorganisatie Code ILSKo614 Opleiding Opleiding tot leraar van de 2 de graad, Kopopleiding Doelgroep Studenten kopopleiding voltijd alle opleidingen Onderwijsperiode Periode 3 en 4 Beroepstaken BT 4 Bijdrage aan de onderwijsorganisatie Centrale beroepstaak BT 4 Bijdrage aan de onderwijsorganisatie (Beroeps)Producten Verbeterplan voor een zeer zwak verklaarde school. Studiepunten, studielast 7,5 studiepunten, 210 studielasturen (les- en contacturen) - 20 uur contacttijd (lessen, hoorcolleges, werkbijeenkomsten) - 50 uur zelfstudie uur stage/werkplekleren Samenhang met andere n.v.t. onderwijseenheden Ingangseisen en 22,5 studiepunten uit semester 1 behaald. aanwezigheidsverplichtin g Algemene omschrijving Een docent geeft niet alleen les, maar maakt ook onderdeel uit van de schoolorganisatie. Hij speelt een rol in het uitdragen van de visie en missie van de school en probeert hier in zijn lespraktijk een bijdrage aan te leveren. Je verdiept je in deze OWE onder andere in de identiteit van de school, de school als organisatie en het onderwijskundige krachtenveld. Daarnaast leer je op constructieve wijze in teamverband een bijdrage te leveren aan de organisatie. Een deel van bovenstaande kennis en vaardigheden doe je op op het ILS, maar een groter deel zul je expliciet tijdens het Kennisbase s Generieke kennisbasis werkplekleren moeten opdoen op je eigen werkplek. Domein Subdomein 6. Professionele docent 6.3. Onderwijsinnovatie en teamgericht werken 6.4. Onderwijsvisie en ethiek 7. Nederlands onderwijssysteem 7.1. Nederlands onderwijsstelsel 7.2. Onderwijsconcepten 7.3. De school als organisatie Competenties 7. Pedagogische driehoek 8.3. Verbinding pedagogisch leerplan met schools curriculum 8.4. Pedagogiek van het voorbereidend beroepsonderwijs 1. Interpersoonlijk competent 4. Organisatorisch competent 5. Competent in het samenwerken met collega s 6. Competent in het samenwerken met de omgeving 7. Competent in reflectie en ontwikkeling De uitwerking van de competenties op de drie niveaus staat beschreven in de Ruggengraat van de lerarenopleiding. 20

21 Beoordelingscriteria Tentaminering / Integrale toetsing Verplicht onderwijsmateriaal Aanbevolen onderwijsmateriaal Werkwijze (activiteiten en werkvormen) Maximum aantal deelnemers Deeltentamen: Leertaak schoolorganisatie groepsverslag De student kan in samenwerking met medestudenten (teamleden) op basis van een inspectierapport een plan van aanpak schrijven voor de simulatieschool. De student kan reflecteren op zijn/haar functioneren als teamlid. Deeltentamen: Reflectieverslag De student kan op basis van leervragen reflecteren op zijn bijdrage aan het groepsproces. Deeltentamen: Leertaak schoolorganisatie Code: LT schoolorg C/V Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging kansen C 5, Aantal examinatoren Voorlopige cesuur Duur tentamen 2 Voldaan aan de voorwaardelijke n.v.t. vormeisen en de inhoudseisen zijn met minimaal een V beoordeeld. Deeltentamen: Reflectieverslag Code: Reflectie C/V Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging kansen V V 2 4 N.v.t. Aantal examinatoren Voorlopige cesuur Duur tentamen 1 Voldaan aan de voorwaardelijke n.v.t. vormeisen en de inhoudseisen zijn met minimaal een V beoordeeld. Niet van toepassing. Niet van toepassing. De student werkt samen in een groep aan een groepsopdracht. Zij worden met name begeleid op afstand. Daarnaast wordt de student geacht op stage deel te nemen aan en te participeren in de taken en activiteiten van een docent in een schoolorganisatie. Niet van toepassing 21

22 Onderwijseenheid Integraal handelen in de beroepspraktijk niveau 3 Code ILSKo610/1 Opleiding Opleiding tot leraar van de 2 de graad, Kopopleiding Doelgroep Studenten kopopleiding voltijd alle opleidingen Onderwijsperiode Periode 3 en 4 Beroepstaken BT 1 Lesgeven in het vak BT 2 Begeleiden van lerende(n) Centrale beroepstaak n.v.t. (Beroeps)Producten Presentatie good practice, onderzoeksverslag bij leertaak professionele nieuwsgierigheid, (digitaal) Portfolio met diverse beroepsproducten uit de stage Studiepunten, studielast 15 studiepunten, 420 studielasturen (les- en contacturen) - 46 uur contacttijd (lessen, hoorcolleges, werkbijeenkomsten) uur zelfstudie Samenhang met andere onderwijseenheden Ingangseisen en aanwezigheidsverplichtin g Algemene omschrijving Kennisbase s Generieke kennisbasis uur stage/werkplekleren In deze OWE wordt een verdieping aangebracht binnen het lesgeven en begeleiden van leerlingen. De OWE sluit aan op de OWE integraal handelen in de beroepspraktijk niveau 1 en 2 uit semester 1. In deze OWE wordt een verdieping aangebracht binnen de leerlijn professionele nieuwsgierigheid/onderzoek d.m.v. de leertaak professionele nieuwsgierigheid. Er wordt aandacht besteed aan eindkwalificaties ICT 5 in de zin dat docenten in hun les ICT ondersteunend laten zijn aan de didactiek volgens het credo teach as you preach. De student kan alleen met de zelfstandige eindstage starten indien 30 studiepunten behaald zijn uit semester 1. De student kan wel alvast starten met de deeltentamens (uitgezonderd de portfoliobeoordeling en wpl 3) uit deze OWE. In de OWE integraal handelen in de beroepspraktijk niveau 1 en 2 heb je een begin gemaakt met je kennis en vaardigheden op het gebied van lesgeven en begeleiden. In deze OWE verdiep je je kennis en vaardigheden verder aan de hand van nieuwe thema s uit de generieke kennisbasis en het bespreken van stage-ervaringen met medestudenten op de opleiding. Tijdens de themabijeenkomsten op het ILS krijg je middels diverse activerende werkvormen thema s uit de hieronder genoemde generieke kennisbasis aangeboden. Tijdens de leerwerkgroep ga je met andere studenten aan de slag om je reflectievaardigheden te verbeteren en stage-ervaringen te delen. Je kijkt aan de hand van de leertaak professionele nieuwsgierigheid tegen welke vragen je in je eigen lespraktijk aanloopt en bespreekt deze op de opleiding en met medestudenten. Tijdens de leerwerkgroep leer je tot slot om de theorie uit de thema s te koppelen aan de (les)praktijk. Domein Subdomein 1. Leren in diverse contexten 1.4. Leerlingkenmerken 3. Communicatie, interactie en groepsdynamica 5. Leerlingen met speciale behoeften Gespreksvoering 5.1. Leerlingbegeleiding in de school

23 5.2. Passend onderwijs voor iedereen? 5.3. Leerproblemen 5.4. Andere belemmeringen 8. Pedagogische kwaliteit 8.1. Pedagogische driehoek 8.2. Doel, arrangement en voorwaarden in de pedagogiek 7. Diversiteit in het onderwijs 9.1. Onderwijskansen 9.2. Burgerschapsvorming 9.3. Omgaan met diversiteit 9.4. Culturen en levensbeschouwingen Competenties 1. Interpersoonlijk competent 2. Pedagogisch competent 3. Vakinhoudelijk vakdidactisch competent 4. Organisatorisch competent 5. Competent in hetsamenwerken met collega s 6. Competent in het samenwerken met de omgeving 7. Competent in reflectie en ontwikkeling De uitwerking van de competenties op de drie niveaus staat beschreven in de Ruggengraat van de lerarenopleiding. Beoordelingscriteria Deeltoets: Integraal handelen 3 Bij de integrale toetsing wordt de student getoetst op het in samenhang toepassen van kennis, inzicht en vaardigheden bij het uitvoeren van de competenties en dublindescriptoren (professionele standaard) op het niveau startbekwaam zoals beschreven in de ruggengraat van de lerarenopleiding. Deeltentamen: Eindbeoordeling zelfstandige stage (werkplekleren 3) De student laat in zijn handelen in de eindstage zien dat hij op de zeven competenties op niveau 3 een ontwikkeling heeft doorgemaakt én dat hij ten minste de knock-out criteria zoals beschreven in de Handleiding Werkplekleren op voldoende niveau heeft aangetoond. Deeltoets: Presentatie good practice De student toont aan zich binnen een of meerdere competenties op niveau 3 verdiept en ontwikkeld te hebben op zowel de werkplek als in zijn algemene functioneren als docent. De student toont aan theorie te kunnen koppelen aan de praktijk en zijn persoon en vice versa. Hij toont zijn product op creatieve wijze aan medestudenten middels een ICT-tool. Deeltoets: Leertaak professionele nieuwsgierigheid De student kan vragen uit zijn eigen lespraktijk benoemen waar hij tegen aan loopt of nieuwsgierig naar is. Aan de hand van een bijpassende onderzoeksvraag kan hij een klein onderzoekje uitvoeren om antwoord te vinden op zijn onderzoeksvraag. Integrale toetsing Deeltoets: Integraal handelen 3 IT 3 C/ Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging V kansen C 5, Aantal examinatoren Voorlopige cesuur Duur tentamen 23

24 1 of 2 De student heeft een voldoende wanneer alle verplichte documenten aanwezig zijn en alle competenties en Dublindescriptoren (professionele standaard) minstens voldoende zijn aangetoond op het niveau startbekwaam zoals beschreven in de ruggengraat van de lerarenopleiding. n.v.t. 24

25 Verplicht onderwijsmateriaal Deeltoets: Eindbeoordeling zelfstandige stage Eindbeo Stage (werkplekleren 3) C/ Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging V kansen C 6, Aantal examinatoren Voorlopige cesuur Duur tentamen 1 of 2 Alle knock-out criteria minimaal voldoende n.v.t. Deeltoets: Presentatie good practice Presentatie C/ Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging V kansen V Voldaan 2 4 n.v.t. Aantal examinatoren Voorlopige cesuur Duur tentamen 1 Alle criteria moeten minimaal voldoende zijn. n.v.t. Deeltoets: Leertaak professionele nieuwsgierigheid LT profession C/ Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging V kansen C 5, Aantal examinatoren Voorlopige cesuur Duur tentamen 1 Alle beoordelingscriteria moeten met 0, + of ++ beoordeeld zijn. n.v.t. - Geerts, W. & Kralingen, R. van (2016). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho - Slooter, M. (2012). De vijf rollen van de leraar. Amersfoort: CPS Uitgeverij Voor niet-pedagogiek studenten: - Wal, J. van der, Mooij, M. de. Wilde, J. de. (2017). Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Bussum: Couthino Aanbevolen onderwijsmateriaal Werkwijze (activiteiten en werkvormen) De docent van de (keuze)thema s in periode 3 kan verplichte aanvullende literatuur voorschrijven. - Berben, M., & Teeseling, M. (2017). Differentiëren is te leren! Amersfoort: CPS. - Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2016). Samenwerkend leren. Groningen: Noordhoff Uitgeverij - Nauta, P, Giesing, M. (2009). Leerlingen met een specifieke hulpvraag. Uitgeverij: Nauta en Giesing. Bestellen via - Nunez, C. Nunez, R. & Popma, L. (2015). Interculturele communicatie. Van ontkenning tot wederzijdse integratie. Assen: Koninklijke van Gorcum. Keuzethemabijeenkomsten en gastcolleges over de thema s uit de generieke kennisbasis en leerwerkgroep waarin de verbinding naar de praktijk centraal staat. Tijdens het werkplekleren kun je ervaren wat voor docent je kan en wil zijn en wat je eigen opvattingen over en je visie op het onderwijs is. 25

26 Maximum aantal deelnemers Tijdens de leerwerkgroepbijeenkomsten wordt aandacht besteed aan diverse reflectie- en intervisiemethoden en ICT-didactiek. Tijdens het werkplekleren wordt van de student verwacht dat hij naast de lesuren die hij zelfstandig verzorgt per week, tevens deelneemt aan en participeert in alle taken en activiteiten van een docent. Niet van toepassing 26

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad pedagogiek, kopopleiding Studiejaar

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad pedagogiek, kopopleiding Studiejaar Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad PEDAGOGIEK (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad KOPopleidingen

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad KOPopleidingen Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad KOPopleiding voltijd, aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, pedagogiek,

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht Opleiding tot leraar van de 2 de graad, KOPopleiding pedagogiek deeltijd... 2

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht Opleiding tot leraar van de 2 de graad, KOPopleiding pedagogiek deeltijd... 2 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad PEDAGOGIEK, KOPopleiding (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad, KOPopleidingen.

Hoofdstuk 1. Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad, KOPopleidingen. Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad KOPopleiding voltijd, Duits, Engels, Frans en Nederlands. In dit document zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad, KOPopleidingen Voltijd

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad, KOPopleidingen Voltijd Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad KOPopleiding voltijd, Duits, Engels, Frans en Nederlands. In dit document zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Pedagogiek Deeltijd... 2

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Pedagogiek Deeltijd... 2 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad PEDAGOGIEK, KOPopleiding (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal

Nadere informatie

Kopopleidingen leraar aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, pedagogiek, natuurkunde, scheikunde, wiskunde Voltijd

Kopopleidingen leraar aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, pedagogiek, natuurkunde, scheikunde, wiskunde Voltijd Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad KOPopleiding voltijd, aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, pedagogiek,

Nadere informatie

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN STUDIEWIJZER Opleiding tot leraar in de 2 de graad Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN ONDERWIJSKUNDE 1A PERIODE 2 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. De OWE-beschrijving... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad aardrijkskunde voltijd Studiejaar

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad aardrijkskunde voltijd Studiejaar Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad AARDRIJKSKUNDE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Duits Deeltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Duits Deeltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht. Opleiding tot leraar van de 2 de graad Frans deeltijd... 12

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht. Opleiding tot leraar van de 2 de graad Frans deeltijd... 12 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad FRANS (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad geschiedenis Voltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad geschiedenis Voltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad GESCHIEDENIS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels Deeltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels Deeltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad ENGELS (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN STUDIEWIJZER Opleiding tot leraar in de 2 de graad Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN ONDERWIJSKUNDE 1A PERIODE 1 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. De OWE-beschrijving... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad aardrijkskunde voltijd

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad aardrijkskunde voltijd Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad AARDRIJKSKUNDE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad wiskunde Voltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad wiskunde Voltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad WISKUNDE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad economie voltijd Studiejaar

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad economie voltijd Studiejaar Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad ECONOMIE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten. Opleiding tot leraar van de 2 de graad wiskunde voltijd Studiejaar

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten. Opleiding tot leraar van de 2 de graad wiskunde voltijd Studiejaar Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad WISKUNDE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Frans Deeltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Frans Deeltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad FRANS (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Nederlands Deeltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Nederlands Deeltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad NEDERLANDS (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Inhoud. Opleiding tot leraar van de 2 de graad geschiedenis voltijd Hoofdstuk 3 Gegevens onderwijseenheden post propedeutische fase

Inhoud. Opleiding tot leraar van de 2 de graad geschiedenis voltijd Hoofdstuk 3 Gegevens onderwijseenheden post propedeutische fase Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad GESCHIEDENIS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten

Nadere informatie

Nadere uitwerking van de Onderwijs en examenregeling (OER) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad economie, (voltijd).

Nadere uitwerking van de Onderwijs en examenregeling (OER) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad economie, (voltijd). Nadere uitwerking van de Onderwijs en examenregeling (OER) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad economie, (voltijd). In dit document zijn een aantal bijlagen opgenomen die horen bij de

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht Opleiding tot leraar van de 2 de graad Wiskunde deeltijd... 2

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht Opleiding tot leraar van de 2 de graad Wiskunde deeltijd... 2 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad WISKUNDE (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels voltijd Studiejaar

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels voltijd Studiejaar Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad ENGELS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad geschiedenis voltijd Studiejaar

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad geschiedenis voltijd Studiejaar Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad GESCHIEDENIS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten

Nadere informatie

Leraren beter voorbereiden op het beroepsonderwijs

Leraren beter voorbereiden op het beroepsonderwijs Leraren beter voorbereiden op het beroepsonderwijs Uitlijning educatieve minor, pedagogisch didactisch getuigschrift en tweedegraads lerarenopleiding Inleiding Om leraren beter voor te bereiden op het

Nadere informatie

Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding).

Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding). Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten. Opleiding tot leraar van de 2 de graad scheikunde voltijd Studiejaar

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten. Opleiding tot leraar van de 2 de graad scheikunde voltijd Studiejaar Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad SCHEIKUNDE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht Opleiding tot leraar van de 2 de graad Economie deeltijd... 2

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht Opleiding tot leraar van de 2 de graad Economie deeltijd... 2 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad ECONOMIE (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016 Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS 13 april 2016 Het komende uurtje... 14.15-14.35 uur Implementatie afstudeerrichtingen HAN ILS 14.35 14.45 uur Uitwisseling 14.45-15.05 uur

Nadere informatie

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Titel Bouwen aan grammatica! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad wiskunde Deeltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad wiskunde Deeltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad WISKUNDE (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Leerwerktaak Spreken is goud!

Leerwerktaak Spreken is goud! Leerwerktaak Spreken is goud! Titel Spreken is goud! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht. Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels deeltijd... 42

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht. Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels deeltijd... 42 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad ENGELS (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?!

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Titel Hoor je wat ik zeg?! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO Alle 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch

Nadere informatie

Inhoud. De opleidingen tot leraar natuurkunde en tot leraar scheikunde hebben een gemeenschappelijke propedeutische fase.

Inhoud. De opleidingen tot leraar natuurkunde en tot leraar scheikunde hebben een gemeenschappelijke propedeutische fase. Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad NATUURKUNDE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht. Opleiding tot leraar van de 2 de graad Duits deeltijd... 42

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht. Opleiding tot leraar van de 2 de graad Duits deeltijd... 42 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad FRANS (voltijdopleiding).

Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad FRANS (voltijdopleiding). Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad FRANS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Leerwerktaak Samenspraak

Leerwerktaak Samenspraak Leerwerktaak Samenspraak Titel Niveau Samenspraak 2 hoofdfase WPL 2B Competenties(s) 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2 begeleiden van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Nadere uitwerking van de Onderwijs en examenregeling (OER) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad Nederlands, (voltijd).

Nadere uitwerking van de Onderwijs en examenregeling (OER) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad Nederlands, (voltijd). Nadere uitwerking van de Onderwijs en examenregeling (OER) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad Nederlands, (voltijd). In dit document zijn een aantal bijlagen opgenomen die horen bij

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels voltijd

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels voltijd Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad ENGELS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels Voltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels Voltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad ENGELS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding).

Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding). Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Inleiding Recht Publiekrecht Code OWE IRUE Eigenaar OWE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Leerwerktaak Samenwerkend lezen

Leerwerktaak Samenwerkend lezen Leerwerktaak Samenwerkend lezen Titel Niveau Samenwerkend lezen Hoofdfase WPL 2B Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2 begeleiden

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Recht Privaatrecht IRPE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad biologie Voltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad biologie Voltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad BIOLOGIE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

beheerst de volgende vaardigheden, kan deze onderwijzen en vaardigheden

beheerst de volgende vaardigheden, kan deze onderwijzen en vaardigheden Checklist vakdidactisch Kennisbasis Biologie Voor het begin van de 3 e jaars stage vullen de studenten deze checklist in. De studenten formuleren leerdoelen die aansluiten op de uitkomst van deze list.

Nadere informatie

Lerarenopleidingen voor de 21 ste eeuw

Lerarenopleidingen voor de 21 ste eeuw Lerarenopleidingen voor de 21 ste eeuw Eindkwalificaties Leren en lesgeven met ict en beginmeting Anne-Marieke van Loon Dana Uerz Aanleiding Lerarenopleiding voor de 21e eeuw; Stand van zaken / beginmeting;

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits -

Nadere informatie

Deel 3 van het Opleidingsstatuut: Beschrijving van het onderwijs

Deel 3 van het Opleidingsstatuut: Beschrijving van het onderwijs Delen 3 en 4 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad NEDERLANDS (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten

Nadere informatie

Plan Werkplekleren 3

Plan Werkplekleren 3 Plan Werkplekleren 3 student: Toon Wijnen studentnummer: 232157 NHL e-mailadres: wijn1103@student.nhl.nl opleiding(en): Leraar aardrijkskunde traject: Voltijd code toetseenheid: begeleider: H.A. van der

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Algemene economie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Algemene Economie -

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Algemene economie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Algemene Economie - Leraar voorbereidend hoger onderwijs Algemene economie Vrije Universiteit Amsterdam - - M Leraar VHO Algemene Economie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Leraar VHO Algemene Economie - 2011-2012

Nadere informatie

Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding).

Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding). Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten HAN Pabo, ALPO 2015-2016... 2. Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden propedeutische fase HAN Pabo ALPO 2015-2016.

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten HAN Pabo, ALPO 2015-2016... 2. Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden propedeutische fase HAN Pabo ALPO 2015-2016. Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar basisonderwijs van HAN Pabo op de locatie Nijmegen (voltijdopleiding-alpo). In dit document zijn

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE*

BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE* BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE* *Voor de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International

Nadere informatie

Leerwerktaak: Wiskundeproefwerk ontwerpen

Leerwerktaak: Wiskundeproefwerk ontwerpen Leerwerktaak: Titel Gekoppeld aan beroepstaak OWE ILS-wi 614 Gekoppeld aan de volgende competenties(s) Niveau Geschikt voor de volgende vakken Ontwerper/ ontwerpgroep/ sectie/ school Relevantie/ kader

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Leraar VHO Management

Nadere informatie

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP)

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster B-cluster

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij.

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij. Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij.wet - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Leraar VHO Maatschappijleer

Nadere informatie

EÉNJARIGE KOPOPLEIDING LERAAR PEDAGOGIEK STUDIEHANDLEIDING VOOR STUDENTEN 2016-2017 VOOR HBO- EN WO-BACHELORS (60 STUDIEPUNTEN)

EÉNJARIGE KOPOPLEIDING LERAAR PEDAGOGIEK STUDIEHANDLEIDING VOOR STUDENTEN 2016-2017 VOOR HBO- EN WO-BACHELORS (60 STUDIEPUNTEN) EÉNJARIGE KOPOPLEIDING LERAAR PEDAGOGIEK VOOR HBO- EN WO-BACHELORS (60 STUDIEPUNTEN) STUDIEHANDLEIDING VOOR STUDENTEN 2016-2017 September 2015 Inhoudsopgave Vooraf... 3 Toelating... 4 Uitgangspunten van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Nederlands voltijd Studiejaar

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Nederlands voltijd Studiejaar Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad NEDERLANDS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

kennisbasis vakdidactiek biologie auteurs Teresa Maria Dias Pedro Gomes, Stefan Bosmans en Marnix van Meer

kennisbasis vakdidactiek biologie auteurs Teresa Maria Dias Pedro Gomes, Stefan Bosmans en Marnix van Meer kennisbasis vakdidactiek biologie auteurs Teresa Maria Dias Pedro Gomes, Stefan Bosmans en Marnix van Meer Domein B1.1 Biologie leren Begripsontwikkeling en jargon Leren van biologische vaardigheden Verschillen

Nadere informatie

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar INSTITUUT THEO THIJSSEN Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2013-2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Verantwoording... 4 Verantwoording Afstudeerfase in schema: Matrix competenties/dublin

Nadere informatie

Taken Leren en Instructie (L&I) 1 t/m 3

Taken Leren en Instructie (L&I) 1 t/m 3 Taken Leren en Instructie (L&I) 1 t/m 3 Het hele eerste semester staat in het teken van het leren ontwerpen van lessen. Als kapstok gebruiken we het Model Didactische Analyse (MDA). De bouwstenen van dit

Nadere informatie

Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden

Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden Onderwijs en Opvoeding MODULEHANDLEIDING Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden Fase Hoofdfase, jaar 2 Leerroute Voltijd en deeltijd Schrijver(s)/docenten Ilona de Milliano, Catherine van Beuningen,

Nadere informatie

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL 160624 Stand van zaken afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL Inleiding: Vanaf november 2015 is een projectgroep van NHL- en werkveldcollega s bezig geweest met de kaders voor de afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij.

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij. Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij.wet - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2011-2012

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2011-2012 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - - M Leraar VHO Engels - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Leraar VHO Engels - 2011-2012 I Opbouw opleiding De opleiding

Nadere informatie

Leerwerktaak: Wiskundeproefwerk nakijken en bespreken

Leerwerktaak: Wiskundeproefwerk nakijken en bespreken Leerwerktaak: Titel Gekoppeld aan beroepstaak OWE ILS-wi 614 Gekoppeld aan de volgende competenties(s) Niveau Geschikt voor de volgende vakken Ontwerper/ ontwerpgroep/ sectie/ school Relevantie/ kader

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Staats- en Bestuursrecht ISBE de heer mr. G. van Keeken 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster

Nadere informatie

Leerwerktaak Voor alles is een woord

Leerwerktaak Voor alles is een woord Leerwerktaak Voor alles is een woord Titel Niveau Voor alles is een woord Hoofdfase WPL2B Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven

Nadere informatie

Leerwerktaak Schatrijk aan woorden

Leerwerktaak Schatrijk aan woorden Leerwerktaak Schatrijk aan woorden Titel Schatrijk aan woorden Niveau Hoofdfase WPL2A Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2

Nadere informatie

Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. OFRE OFRE-1AO: mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) OFRE-1AF: de heer mr. R.F.M.

Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. OFRE OFRE-1AO: mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) OFRE-1AF: de heer mr. R.F.M. Titel Onderwijseenheid (OWE) Ondernemingsrecht en faillissementsrecht Code OWE Eigenaar OWE 1 Opleiding HBO-Rechten OFRE : mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) : de heer mr. R.F.M. Ritzen (RZNR)

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis CROHO-nummer 35197 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 015-016 Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn - Stageopdracht leerjaar 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werken aan competenties...

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding:

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding: Kopopleiding Voltijd In de kopopleiding mag alleen de beroepscomponent worden aangeboden. (dus geen vak!!) De maximale duur van de kopopleiding is 1 jaar (60 credits) die in voltijd met studiefinanciering

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht Opleiding tot leraar van de 2 de graad Nederlands voltijd... 2

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht Opleiding tot leraar van de 2 de graad Nederlands voltijd... 2 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad NEDERLANDS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 Cursuscode(s) Opleiding Cursusnaam Cursusnaam Engels : PABFMT14X : Pabo : Gecijferdheid 7, Factoren, Machten en Talstelsels : [vertaling via BB] Studiepunten : 1 Categorie Cursusbeheerder

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels

Nadere informatie

EXCELLENTPROGRAMMA ONDERNEMENDHEID EN LEIDERSCHAP IPS. Domein Health Instituut Paramedische Studies Programmacode: EP- IPS

EXCELLENTPROGRAMMA ONDERNEMENDHEID EN LEIDERSCHAP IPS. Domein Health Instituut Paramedische Studies Programmacode: EP- IPS EXCELLENTPROGRAMMA ONDERNEMENDHEID EN LEIDERSCHAP IPS Domein Health Instituut Paramedische Studies Programmacode: EP- IPS 2 Instituut Paramedische Studies Domein Health Positionering Missie Met het Excellentprogramma

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad biologie voltijd

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad biologie voltijd Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad BIOLOGIE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Materieel Strafrecht SRD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) E-learning Cluster D-cluster

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie